ANTOON GOOSSENS DE BLINDE WINKELIER VAN BERGEN OP ZOOM Weg-renners klaar voor titelstrijd Een dode en een gewonde „Geen fout als alles precies op zijn plaats blijft Amateurs verkenden parcours Auto met 5 arbeiders vloog uit de bocht BOEKENPLANK Inwoner van Nieuw-Vossemeer verwijderde boom trete /trvblemm uow kiekte matsen Opvoeding der ouders Laatste nieuws n 'SPORTmtKORh DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Dank zij de eerlijkheid van de klanten Tragisch gevolg van een ruzie Wagtmans toch in Romeal start hij niet Tussen Dinteloord en Stampersgat Mosselexport naar Frankrijk Encyclopedie van de voetbalsport Madame de Pompadour Prismaboeken Coppi niet favoriet Nederlandse roeiers in halve finale Geen heren-zwemploeg naar Melbourne Drie Marokkaanse stammen geven zich over Advocaat zwom over het IJselmeer Janus v.d. Zande niet naar Enschede 1958 in Nederland GIJS PAUW NIET NAAR FRASCATI Caul heeft steenpuisten MARKTEN AANBESTEDINGEN WATERSTANDEN (Van onze speciale verslaggever) 1 „..a f« aan de rand van het Westelijke stadsge- Bergen op Zoom is oud. En oulie huizen en schilderachtige deelte liggen pittoresque stra eb'ljnde jongeman, Antoon Goossens, winkels. In een daarvan woo (e)maker en kruidenier. Op een vroeg negentwintig jaar, van be P naar het huis van zijn ouders op het uur van elke zomerdag w |s een gleine, lage werkplaats gebouwd. Sint Geertruidaplein. Aa ,lcmel komt, zoals in de afgelopen weken Als de zon wat hoog a zijn „erk. laat hij zijn borstels zijn staakt Antoon '^en eigenlijke woonhuis, de kleine pro borstels en kuiert u zuidmolenstraat. Zijn moeder heeft in de pere winkel op 'bedient: het meisje, dat een kilo soda komt ochtenduren de mn een pak suiker verlegen zit en de jongen, halen; de huis,"°^"' cde'nCt een kleurige zuurstok meester wordt, die a raison v J winkel het woord aan Antoon. Hü ontvangt /"//Sen en ofschoon hij volslagen blind is, weet hij toch precies o f I k ie pudding van dat en dat merk te vinden en hij vergist zich immer als er om een pakje sigaretten van welk merk ook wordt ge vraagd Als alles precies op de plaats blijft staan die ik er voor heb bestemd kan ik moeilijk een fout maken", zo zegt Antoon. de stichting Arbeid Voor Onvolwaar- TH digen", de AVO Van deze organisatie IATAC1T2Ü1G verkreeg hy alle mogelijke steun en O mede door de AVO kon hij het win keltje overnemen op de hoek van de Het laat zich niet gemakkelijk ra den hoeveel energie het de bhnde Antoon heeft gekost om het zo ,-r te brengen. De jongen zwaait echter, alvorens iets over zichzelf te vertel len alle lof toe aan zijn ouders, broers en zusters, die allen, zonder uitzondering hebben meegewerkt, Om Antoon een bestaan te verschaffen. Als ik mijn moeder met had ge had" aldus de blinde: ,,dan was ik er" nooit gekomen. Zij heeft met al de anderen mee buitenshuis ge arbeid om mij een bestaan te ver zekeren, een goed bestaan En toch moet het voor deze vader en moeder niet zijn meegevallen hun zoon dit bestaan te verschaffen. Het laat zich al evenmin raden hoeveel opofferingen zij zich hebben getroost. Zij konden, doordat Antoon pas op latere leeftijd blind werd, enkele ja ren geleden niet bevroeden, dat zij het zouden zijn, die volledig voor de jongen dienden te zorgen. Zeker, reeds kort na zijn geboorte haperde er iets aan de ogen van Antoon. Hij kon echter zien en nor maal de lagere school bezoeken. Toen hij bijna dit onderwijs had beëindigd trad aan het licht, dat Antoon, ge handicapt door de zwakte van zijn ogen, niet meer valide zou worden. Er werden doktoren geraadpleegd en zij gaven de ouders de goede raad de jongen naar het blindeninstituut van Grave te zenden, want 't was duide lijk, dat Antoon met het verstrijken van nog enkele jaren blind zou zijn. Men kan zich voorstellen wat deze mededeling voor de vader en moeder betekende. Men kan niet peilen wat er in het gemoed van de vriendelijke. kennis gekregen aan een meisje uit 's Hertogenbosch en er wordt reeds gesproken over de bepaling van een trouwdatum. DE KLANTEN Antoon Goossens heeft een druk be klante zaak. Er gaat geen kwartier voorbij of er komt iemand in zijn winkeltje. Dat is sinds maanden zo. Het zijn natuurlijk hoofdzakelijk men sen uit de buurt. Zij zijn er zoetjesaan aan gewoon door de blinde te worden geholpen. In de nacht van Donderdag op Vrij dag reed de 52-jarige autohandelaar A. Post uit Almelo op de Amers- foortseweg in de richting Zeist. Ach ter in zyn wagen zaten de gebroeders v. d. M. uit Apeldoorn. Plotseling kre gen de broers ruzie en ztf raakten handgemeen. De heer Post bracht de auto tot stilstand en de vechtersbazen zetten hun ruzie op de openbare weg voort. De bestuurder wilde de auto even eens verlaten. Hij stapte echter aan de verkeerde kant uit en werd door een andere auto aangereden. De heer Post werd op slag gedood. Toen de politie arriveerde, waren de gebroeders M. verdwenen. Later hebben zij zich echter gemeld. Zij werden voor een nader verhoor naar Zeist overgebracht. Zuidmolenstraat. Sinds enkele maan den verricht hij daar nu dagelijks zijn werk in. De blinde wordt nu nog bijgestaan door zijn moeder. Lang is dat echter niet meer nodig, want de jongen heeft Er kwam een vrouw de winkel binnen om een kilo losse suiker. An toon liep naar de bak, waarin de suiker zich bevond, nam de schep en zette de zak even later op de weegschaal. Een moeilijkheid? Er zat nog niet precies een kilo in de zak, maar de vrouw hielp de blinde daarbij in zoverre, dat zij pre cies aangaf wanneer de weegschaal de kilo aangaf. ,,De mensen vinden het helemaal niet erg mij op deze manier te hel pen", vertelde Antoon. „En ik ben er heel zeker van, dat ze mij nooit voor een cent tekort doen!" Centen? Guldens? Tientjes? Het muntgeld is voor Goossens geen probleem. Hij voelt of hij een dubbel tje of een kwartje in zijn handen krijgt, maar moeilijker is het wan neer hem papieren guldens of rijks daalders worden aangeboden. Daar aan is namelijk geen versch'il te voe len. „Het is nog niet gebeurd, dat ze me een gulden voor een rijksdaalder in de hand hebben gestopt"., aldus Antoon. „De mensen zijn eeslijk!" Juist deze eerlijkheid van de men sen is er de oorzaak van dat deze gehandicapte, dat deze blinde toch een vak kan uitoefenen. Van die eerlijkheid hangt 'Ahtoön Gistermorgen vond bü de gevaar lijke bocht in de weg van Stampers gat naar Diiiteloord een ernstig ver keersongeval plaats, dat aan de Ou- denbossche arbeider v.d. Enden het leven heeft gekost. In alle vroegte waren gistermor gen vijf arbeiders, waaronder v.d. Enden, met een personenauto van Oudenbosch op weg naar Dinteloord, waar zij een klooster zouden slopen. Vermoedelijk tengevolge van het gladde wegdek kwam de personen auto in de gevaarlijke bocht, halver wege Stampersgat-Dinteloord te slip pen. De wagen vloog van de dijk en belandde enkele meters verder in een naast de weg gelegen sloot. De gevolgen waren zeer ernstig. Met zeer zware verwondingen moest v.d. Enden naar het ziekenhuis te Roosendaal vervoerd worden, waar hij enkele ogenblikken na aankomst overleed. De arbeider Willems, even eens uit Oudenbosch, die men ook naar het ziekenhuis had overgebracht kon nadat zijn wonden verbonden wa ren, zijn weg naar huis vervolgen. De overige inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Het slachtoffer was gehuivd. Op 12 September zal de export van consumtiemossels naar Frnkrijk, voorlopig met uitzondering van het Zuiden van dit land, weer openge steld worden. intelligente jongen omging, toen hijaf ondanks het feit, dat hij het diplo- hoorde, dat hij het beste naar Grave tf,a 'tj)pen; middenstand en handels- kon gaan. Voor hem was dat een correspondentie in zijn bezit heeft! zware slag, maar begrijpend, dat het pure noodzaak was trok hij naar het Oost-Brabantse stadje en hij besteed de er zijn tijd op voortreffelijke wijze. Hij leerde in braille lezen, werd op geleid tot borstelmaker en de zeker heid was er, dat hij nu in ieder geval een vak beheerste. Na zijn terugkeer in Bergen op Zoom kwam Antoon in contact met Deze jongen werd door zijn moeder om drie pakjes pudding gestuurd van een bepaald merk. De blinde Antoon Goossens reikte hem de pak jes over en ofschoon hij wel tien merken pudding in voorraad had, hij vergiste zich niet! Juist op de drempel van de vader landse voetbalcompetitie hebben Leo Pagano en de Belg R. Marien voor een boek van zeldzame inhoud ge zorgd: een forse, lijvige „Encyclope die van de Voetbalsport". Iedereen, die in deze massa-sport „naam" verwierf, heeft zijn weten schap op papier gezet en het resul taat is de volledigste collectie aan voetbal-wetenswaardigheden gewor den. In de nette volgorde van het abc is in de encyclopedie de gehele voet balgeschiedenis te boek gesteld. Het boek bevat de historie van zowat alle Nederlandse clubs, de korte levens schetsen van wat ons land aan voet- bal-beroemdheden heeft opgeleverd, het „alles" van een sport, die de belangstelling van tienduizenden heeft. Het boek - royaal voorzien van foto's en tekeningen - is een ereplaats waard in de boekenkast van mensen, die aan de voetbalsport hun hart heb ben verpand. Het zal dan ook zijn weg wel vinden. „Encyclopedie van de voetbal sport" is 'n (ozals steeds verzorgde) uitgave van Elsevier, Amsterdam - Brussel. De naam van deze roemruchte vrouw uit de Franse historie zegt ons als titel van een boek reeds, dat we hier te doen hebben met lectuur, welke is voorbehouden aan ontwikkel de lezers. Bovendien moet, ter- wille van de behandelde proble men dit overigens voortreffelijke boek van Nancy Mitford ook slechts in handen komen van geestelijk ge heel volwassenen. Na deze noodzakelijke restricties kan veel goeds worden gezegd van de unieke verzameling gegevens die door de schrijfster kundig en 'zeer lezenswaardig tot een boeiend geheel werden samengevoegd. De lezer komt op de hoogte van vele wetens waardige zaken en gewoonten van het 18de-eeuwse Frankrijk meer spe ciaal in de Hofkringen. Daar leefden vele duizenden hun leventje van lou ter genoegen met alle - meest kwa lijke - gevolgen van dien. Uit histo risch oogpunt kan men de schrijf ster zeker dankbaar zijn. Veel vaags is dank zij haar concreet geworden en, wat méér is, ook nog helder in historisch verband geplaatst op een wijze, die litterair bewondering afdwingt. De goede vertaling van deze üjtgave Van Allert de Lange is van Clara Eggink. In „De trek naar het Westen" geeft de Amerikaanse journalist en roman cier A. B. Guthrie een suggestieve beschrijving van de moeilijkheden, die de pioniers in de Verenigde Staten moesten overwinnen bij hun tocht naar het „beloofde land" Oregou. Guthrie is zelf een zwerver van na ture en hij blijkt zich uitstekend te hebben kunnen inleven in de ge moedsgesteltenis van zijn figuren, die stuk voor stuk als boeiend getypeerde karakters in dit verhaal naar voren treden. Héinrich Hansen heeft de laatste tocht meegemaakt van het laatste zeilschip dat de Oceanen bevoer. Hij heeft zijn ervaringen van die reis in een dagboek vastgelegd. Onder de ti tel „Het laatste zeilschip" is dit nu ook in de Prismareeks verschenen. Voor ons, die met de gemakken van de techniek vertrouwd zijn geraakt, is het goed, nog eens te vernemen welke moeilijkheden en ontberingen tot voor kort de mannen moesten trotseren, die hun heil van de wind afhankelijk wisten. Een uitermate boeiend relaas. (Van een speciale verslaggever.) ROME, Vrijdagavond.- IN HET ATHLETIEK-STADION van het Foro Italico, waar de amateurs en professionals voor het wereldkampioenschap op de weg zich in de late middaguren van Vrijdag moesten melden, kwam Wout Wagtmans rustig aanwandelen. Hij was nog geen uur tevoren uit het vliegtuig gestapt. Hij vernam nu pas, dat de U.C.I. in het verzoek, de zieke Noppie Koch in de stayerswedstrijd te Milaan te vervangen door Wout Wagtmans, had toegestemd. Officiéél hoorde Wout (die de gehele week op de Stadion- baan te Amsterdam achter de naotor had geoefend), deze mede deling dus pas Vrijdagmiddag in het stadion van Rome, maar officieus had hij het bericht gelezen in de Nederlandse kranten, welke hij in het vliegtuig van de stewardess had gekregen. „De beslissing is Donderdagmiddag in Rome gevallen", vertelde Wagt mans, ,,en als ik toen een telefoontje in Amsterdam had gekregen was ik natuurlijk niet in het vliegtuig ge stapt. Dan was ik met de auto direct naar Milaan gereden en Bertus de Graaf, mijn gangmaker ook. Nu zal ik De Graaf waarschuwen, dat hij snel naar Milaan moet komen. Dan kunnen wij op de Vigorelli-baan ook nog enkele dagen oefenen". PROEFRIT Gerrit Schulte heeft met zijn zes amateuristische pupillen in de loop van de dag het circuit van Frascati verkend. Slechts één keer hebben de jongens het parcours van ruim 20 km gereden. De meningen waren ver schillend. De een achtte het traject te zwaar, de ander viel het nogal mee. HITTE MINDER Het was overigens wat minder heet In Rome dan op de vorige dagen. In de omgeving is onweer gevallen en hier en daar zijn wolken aan de blauwe hemel verschenen. Een niet al te warme wind liet het kwik niet zo scherp stijgen in de middaguren en al noteerde men tem peraturen van dertig graden in de zon, de beruchte en gevreesde hitte van Rome, welke aan een „lakoven" doen denken, heerste er op de dag voor de wereldkampioenschappen ze ker niet op het circuit. VEEL BELANGSTELLING Het enige, wat de renners gisteren nog te doen hadden, was naar de contróle-tent in het athletiek-stadion te gaan om de licentie te laten zien en hun definitieve deelneming met een handtekening te bezegelen. De Nederlandse ploeg verscheen het eerst in het stadion. De belangstel ling was al groot en toen de Italiaan se ploeg met kampioen Magni aan het hoofd arriveerde, ging er een luid gejuich op. Louison Bobet en Branckart moesten met Magni te zamen op een plaatje. Fausto Coppi verscheen alleen. GEEN KNECHTEN Niemand kon iets positiefs zeggen over de vorm van de campionissimo. Het is voldoende bekend, dat hij in de afgelopen dagen ernstig heeft ge traind: 250 kilometer per dag, daar na een dag rust en dan weer een zelfde afstand. Maar al acht men het niet uitgesloten, dat Coppi voor een verrassing kan zorgen, waar- méde wij slechts willen aanduiden, dat hij zeker niet als favoriet num- mero één vertrekt, een feit is, dat Coppi het ditmaal... zonder knechtjes zal moeten doen. De kleine Nederlandse afvaardi ging naar de Europese roeikampioen- schappen te Gent (3 man) is thans in zijn geheel tot de halve finales doorgedrongen. Nadat de Spaarne- twee zich op de eerste wedstrijddag door een overwinning in zijn heat al direct had geplaatst, volgde in de herkansingen de skiffeur Rob van Mesdag va* „Cornelis Tromp" dit voorbeeld. De K.N.Z.B. heeft in principe be sloten om naar de Olympische Spe len in Melbourne, welke van 22 No vember tot 8 December 1956 worden gehouden, een volledige Nederlandse damesploeg af te vaardigen. Het ligt in de bedoeling geen herenteam te zenden en of een Nederlands water- polo-zevental aan de spelen zal deel-i nemen is op het ogenblik nog een vraagteken. Voor de tweede maal stond hij oog in oog met de Bergse kantonrechter. Enkele maanden geleden was de zaak tegen de Nieuw-Vossemeerder Th. v. G. om verschillende redenen voor onbepaalde tijd aangehouden en ook op deze Donderdagmorgen kwam het niet tot een uitspraak. Ik vraag schorsing voor onbepaalde tijd, mijnheer de kantonrechter, zo zeide de Ambtenaar O. M., die de uitspraak van de burgerlijke rechter wilde afwachten. Noch de kantonrechter, noch de verdachte en diens raadsman, mr C. van Hasselt, hadden daar bezwaar tegen, zodat de affaire v. G. voorlopig blijft wat z(j is: een on-uitgemaakte zaak. Th. v. G. moest voor de kanton rechter verschijnen, omdat hij in April van dit jaar toen hij zijn woede niet langer kon verkroppen een boompje voor zijn woning had verwijderd. Die boom was v. G. een doorn in het oog geweest. Onze man had in Augustus '53 van de gemeente een woningwetwoning toegewezen gekregen, een woning, waarvoor een riante drie-en-een-hal- ve-meter inrit lag. Dat was v. G. wel naar de zin, want hij koesterde plannen om een garage, tevens berg- (Van onze onderwijsmedewerker) m'L„e2.er,s met ee° sterk geheugen zullen zich gelijk nog herinneren, dat wij eens vele maan- en geleden melding hebben gemaakt van een Amerikaanse methode om de interesse der ou ders te wekken voor schoolse zaken. Men is ginds echter niet tevreden met belangstelling voor het onderwijs, men wil ook hulp bieden aan de ouders om hun kinderen beter te be grijpen en op te voeden. Weliswaar kunnen wij Nederlanders met ons sinds eeuwen krachtige gezinsleven minder goed begrijpen, dat vaders en moeders zich nederig naar school begeven voor het verkrijgen van opvoedingsadviezen. Maar toch leek ons het verschijnsel te interes sant, om het onze lezers geheel te onthouden. Wij ontlenen deze gegevens aan „Onderwijs en Opvoeding", het paedagogisch-didactisch tijd schrift van de N.O.V., waaraan wij in het al gemeen graag een compliment maken voor de doorgaans interessante inhoud en de perfecte uitvoering. In het Juli-nummer van genoemd tijdschrift vertelt een medewerkster een en ander over ee bemoeienissen vanuit de school tot opvoed kundige hulp aan de ouders. Met name wordt dit werk in Los Angeles onder de loupe geno- In deze stad wordt het cursuswerk onder scheiden naar kindergroepen, die voor ons land ongeveer samenvallen met kleuterschool, lagere en middelbare school. De hulp aan de ouders wordt bijvoorbeeld voor de kleuteropvoeding ge geven in de vorm van lezingen met discussies en van observaties. In Los Angeles stellen 36 kleuterscholen en speeltuinen moeders met kin deren van 3 tot 5 jaar in de gelegenheid, haar kind onder deskundige leiding te leren obser veren en beoordelen. Van bijzondere waarde is hierbij, dat de moeder het kind rustig, zonder onderbreking, kan observeren, omdat het toe zicht intussen door anderen wordt gehouden. De moeders zien dan hun kind vaak met nieu we ogen. Want hoe zelden komt anders een huismoeder in de gelegenheid om op haar ge mak toeschouwster te zijn bij het spel van haar kleuter, om te zien hoe hij reageert op allerlei speelgoed en materiaal, hoe hij antwoord geeft aan vreemden en hoe hij omgaat met andere kinderen? Tijdens het rustig gadeslaan noteren de moe ders hun indrukken. Deze rapportjes worden la ter door een deskundige leidster van commen taar voorzien. Op deze wijze volgen de moeders gedurende een geheel schooljaar eenmaal per week de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van hun kind. Wij willen er gaarne aan toe voegen, dat deze rapportage '-iet nabespreking naar onze smaak te sterk zwemen naar imitatie van psychologische observatie-centra. Het kan toch niet als ideaal worden gezien dat elke moe der een wetenschappelijk-verantwoord verslag over haar bloedeigen kind leert opstellen? Maar wel erkennen wij met volle instemming het be- lang van het feit, dat moeders eens de gelegen- heid krijgen, hun kind ongestoord en rustig aan de slag te kunnen zien. Dat men hen daarbij tracht aan te leren, dat objectiviteit moet wor den nagestreeft, is stellig een schoon streven, maar tevens wel een onbereikbaar ideaal, dunkt ons. In de loop van de cursorische verdieping in zake opvoedingsvraagstukken, komen wat de kleuter betreft een aantal fundamentele paeda- gogische stellingen in het centrum der belang stelling te staan. Zoals: de affectieve geborgen heid in de kinderjaren, de opvoedingsmiddelen en de gewoontevorming. Van grote actualiteit is daarnaast natuurlijk de rubriek: dagelijkse problemen, waarbij door de ouders hun persoon lijke ervaringen in discussie worden gebracht. Angstige en koppige kinderen, kleuters die niet willen eten, het vinden van de juiste straffen, dit zijn allemaal vragen, die door een gezame- lijke bespreking dichter tot een oplossing kunnen worden gebracht. De leidsters van deze cursus sen zijn gewoonlijk gehuwde dames met een ei gen gezin, dii zowel door veel practische erva ring als door psychologische scholing grondig bekend zijn met de vele problemen. Deze bij eenkomsten worden steeds goed bezocht. De ouders leren inzien, hoe vaak zij zelf de moei lijkheden veroorzaken en hoe noodzakelijk het is, zichzelf te herzien, met andere woorden: zichzelf opnieuw op te voeden. Dit laatste cursuswerk, dat dus ook in Amerika vrijwel los staat van de eigenlijke schoolorgani satie, vindt in diverse vormen ook in Nederland wel toepassing, zij het doorgaans in minder ge reglementeerd verband. De eerstgenoemde ob servaties vinden bij ons weten in ons land nog geen toepassing. Toch bevat dit idee wel vrucht bare elementen. Het wordt misschien wat een tonig, wanneer we ook dit artikel besluiten met de opmerking, dat voor een oudercomité ook op dit terrein stof voor enige nadere overwe ging zou kunnen liggen. Waar ziet men kans, om op tactische wijze de ouders voor dergelijk gebeuren warm te maken? ruimte te bouwen en daarvoor was die 3.5 meter inrit onmisbaar. Aan B. en W. van Nieuw-Vosse- meer vroeg v. G. toestemming om een garage te mogen bouwen, en deze toestemming kwam vlot af. Dat was in Juli van het vorig jaar. Er verschenen echter fraaie boom pjes langs de weg, waaraan de wo ning van V. G. staat. Een knaap van een boom werd voor de 3.5 meter inrit geplant en dat was heus te veel voor G., die vond dat die boom daar niet mocht staan, omdat hij de rechtmatige huurder van de woning met die brede inrit was. Op een goede dag, toen v. G. de boom meer dan moe was, verwijder de hij de trotse aanplant, eigendom van de gemeente Nieuw-Vossemeer. Laat nu maar komen, wat komen moet, zo zei hij, voor mijn inrit moe ten ze géén bomen planten. Er volgde een proces-verbaal en dit bracht de Nieuw-Vossemeerder in aanraking met de kantonrechter, die thans voor de tweede maal deze af faire heeft aangehouden. En in Nieuw-Vossemeer gaat het leven gewoon verder, al is de vraag van de dag, of v. G. ook nog eens een boom zal opzetten... Drie van de Marokkaanse stammen die hebben deelgenomen aan het bloedbad van Oued Zem, hebben zich Vrijdag overgegeven. De overgave van de drie stammen werd aan de rand van Oued Zem in ontvangst genomen door generaal An- dré Franchi, bevelhebber van de Fran se strijdkrachten in het gebied van Casablanca. Franse militairen waren opgesteld in een hoek van negentig graden. In de hoek stapelden de stamleden hun wapenen, zoals messen, jachtgeweren en oude musketten op, nadat eerst de stamhoofden, vergezeld van hun vrou wen en kinderen, zich met witte vlag gen naar generaal Franchi hadden be geven. Hij roeide een schitterende race tegen de Belg Robert George en de Duitser Thomas Schneider, waarin hij de snelste tijd maakte, welke tot dusver voor de skiffs werd genoteerd. Evenals Rusland (zeven van de ze ven) brachten ook het sterk op de voorgrond tredende Finland en Zwit serland, dat nog altijd als een sterke roeinatie kan worden beschouwd, al hun beschikbare ploegen in de halve eindstrijden, namelijk vijf van de vijf. Mr v.d. Polder, advocaat en pro cureur uit Dordrecht is erin geslaagd het IJselmeer over te zwemmen. Hij startte te Stavoren en ging na tien uur en tien minuten in het water te zijn geweest, bij de lichttoren „de Ven" ten Noorden van Enkhuizen aan wal. Hij zwom het eerste deel van de afstand gemakkelijk, maar op de tweede helft ondervond hij van de inmiddels opgekomen zware golfslag hinder. Hij werd voortdurend uit zijn koers gedreven en op aanraden van schipper Cusveller, die met enkele knechts de zwemmer in een volgboot vergezelde, wijzigde hij zijn richting enigszins naar het Noorden. Hij kwam zodoende in plaats van in Enkhuizen enkele kilometers ten Noorden van dit stadje aan. De Olympia '47 athleet Janus van der Zande, die vandaag te Enschede zyn marathontitel zou verdedigen, heeft omdat hij niet in staat was ge weest zich voldoende te trainen af gezien van deelname. Uitwedstrijden te Clinge Ook dit jaar zal de hengelaarsver eniging ,,De Clingse hengelaars" voor haar leden een concours orga-, niseren op het viswater De Zestig voet. De leden zijn zeer geïnteresseerd bij dit concours. Het concours zal plaats hebben op Zaterdag 3 Sep tember. Schaken Ve Gothenburg De party, die Hein Donner voor de achtste ronde van het internationaal schaaktournooi te Gothenburg moest spelen tegen Medina, werd afgebro ken. Verdere uitslagen van de achtste ronde waren: Petrosian-Rabar remise. Keres- Pachman 1-0. Spassky-Bronstein re mise. Filip-Guimard 1-0. Stahlberg- Najdorff remise. Unzicker-Pilnik re mise. Szabo-Bisguier 1-0. Geller- Ilivitsky 0-1. Sliwa-Panno afgebr. Fuderer was vrij. Na de achtste ronde heeft de Rus Bronstein met 5.5 p. en 1 uitgestelde partij de leiding voor zijn landgenoot Ilivitsky, die 5 punten heeft. Onze landgenoot Donner bezet de 19e plaats met 2 punten en 1 afge broken partij. Wereldwampioenschappen Tijdens het gisteren te Rome gehouden UCI-congres is geble ken, dat Nederland nog altijd de beste kans maakt om de wereld kampioenschappen wielrennen in 1958 te mogen organiseren. De eerste reserve voor de weg, de Utrechtse professional Gys Pauw, is niet door de K.N.W.U, gewaar schuwd om onmiddellijk naar Rome te vliegen, zodat ons land Zondag op het circuit van Frascati niet door acht, maar door zeven renners zal worden vertegenwoordigd. Puw, die reserve was, zou de open gekomen plaats van Wagtmans in de wegploeg hebben moeten bezetten. Behalve Wagtmans, (die bij de baankampioenschappen te Milaan start), ontbreekt nog een der meest bekende figuren van de weg op het appèl. Charley Gaul, de bergspecia- list, de jeugdige Luxemburger, die 10 sterk in de laatste Tour de France op de voorgrond trad, heeft telegra fisch medegedeeld, dat hij niet vspi de partij zal zijn. Hij heeft last van steenpuisten. DE JUBILERENDE voetbalvereni ging „Goes" zal Zondag 4 Sep tember (volgende week) een huldi gingswedstrijd spelen tegen HVV uit Den Haag, De jubileumwed strijd tegen H.B.S. kon geen door gang vinden. DE SPAANSE nationale sportraad ls besloten, dat Spanje geen ploeg zal afvaardigen naar de Olympische zomerspelen te Melbourne. WOONHUIS TE BRESKENS Door het architectenbureau J. Loonen te Breskens werd aanbesteed het bouwen van een woonhuis met bijbouw aan de Mercurisstraat, voor rekening van de heer C. Janssen. Het werk is gegund aan de fa Daansen en Cruson aldaar. GOES, 26 Aug. Export- en mduetri»- veildng: dubb. pr. bonen 1 32-32,90, 2 32,10 Manks Codlin AAA 32, AA 32 A 29,40- 30, BC 25-25,20, 1 gr. 27, 1 23, 2 15, Zigeu nerin A 56, BC 48-49, 1 43,20-43,50, 2 Early Vict. 1 gr. 23, 2 22, 2 15. Précoee 28-29 1 gr. 51, 1 28,20, 2 25,70-26,60, Clapps de Trev. A 61, B 46, BC 28,70-29,20, C A 49, BC 39-44,10, 1 gr. 42, 1 32,30-32,50, 2 23,20-2610. Verpakt fruit, Zigeunerin AA 61, A 63, B 56, C 50-54, Pree. de Trev. A 54-65, B 36, Manks Codlin A 44. Gewone veiling: Manks Codlin K 19-21, Perzikappel K 39, F 14-28, Pree. de Trev. F 5,50-18, Zigeunerin K 28-36, F 17-19, K 22-25, F 14-18, Clapps K 22-28, F 12-18, bramen' per doos 14-21, Czarpruimen 1 40-47, 2 30, gr. 16, F 20, Ontario 1 63- 79, 2 34, gr. 63, F 29-42, Washington 1 66- 68, 2 59, gr. 50-69. F 20-42, Belle de Lou- vain 1 57-77 2 36-44, gr 35-54, F 14-43, Mons. Hative 1 72. Groenten: Kropsla 6-12, komkommers 23-25, bloemkool 16-40, tomaten 22-45, stoksnijbonen 26-31, trosp. bonen 22, pronksnij bonen 14-31, kroten 4-5, uien 6, andijvie 9-12, gr. sav. kool 8, rode kool 12, Bintjes 9-11, augurken 17-85, meloe nen 56-119. KAPELLE, 26 Aug. Industrie en ex port: Zigeunerin A 56,60, BC 43-44,60, 1 grof 48,10, 1 39-41,80, 2 35,90, K 28,10- 28,80, F 18,20-20,05, val 7-11, Manks Cod lin A 2980, BC 25-2,30, 1 grof 22,30-25,10, 1 21,40 K 15,30-16,60, F 10, Perzikappel 1 grof 34,10-36,40, 1 42,10-42,40, 2 29,20-31,60, K 30,90, F 23,10-24,70, val 6,70. Graham royal Jubilé 2 16,10, K 17,10. Lady Seed ling 1 gr. 38.70, 1 32,20, 2 16,20. Early Vic toria 1 grof 2,10 1 19,40-21,80. 2 11,10- 12,90, K 14,30-15,50, F 4,50-5,30, val 3. Keswick 1 grof 21,70, 1 19,70, 2 12,20, F 4,40. Clapps Favorite A 47-50, BC 36,30- 37,40, 1 grof 43,90-46,10, 1 32.10-33.10, 2E 26.20-27.70, 2 23.50-24, K 27.40, F 19,80- 20,60. Précose de Trev. A 60.10, BC 31- 33.20, 1 grof 50.50, 1 28.80-29.20, 2 15.60, 2E 25.90-26.60, K 21-27.30, F 16.20-18.90, dubb. princ. bonen 1 30.65, 2 28.30. Ver pakt fruit: Zigeunerin A 56-68, B 62-68, C 62-57, 1 46-51, Manks Codlin A 30, B 30, Clapps Favorite C 33. Bloc-pruimen: R. Cl. d'Ouillins gesch. 30, F 16. Belle de Louvain F 20, Czar F 15. bl. druiven 1 154-180 perziken 1,5-12, bramen p. doos 1 20-23, 2 14-18, frambozen p. doos 1 65- 76, 2 25-29, moerbeien p. doos 1 45-52, abrikozen p. kg 2 98, Pruimen: R. Cl. d'Ouillins 1 60-88, 2 39-53, Belle de Lou vain 1 61-83, 2 34-45, Mons. Hative 1 70- 95, 2 32-40, Czar 1 40-60, 2 20-39, R. Vic toria 1 41-69, 2 33. R. Cl. Verte 1 53-81, Purple Pershore 1 33, 2 17, Boere witte 1 36-60, 2 22-28, wijnpruimen 1 40-56, 2 20- 27, Utility 1 48-51, 2 23-42. Appelen en peren: Jutten B 86, 1 60, 2 45, N.H. Sui kerpeer 1 11. 2 6. Yellow transparant 1 31, aardappelen 1 11-13, driel. 3.5-4,3, kropsla 12-13, tomaten A 28-41, B 20-29, C 25-27, augurken 1 84-100, 2 12-31, snij bonen 20-28. bloemkool 15-26, bosselderij 6-8,5, uien 6,5-10, komkommers 21-31, B 15, andijvie 13-15. KOEWACHT, 25 Aug. Gezwingeld vlaslint W.R. 180-235, D.R. 170-190, breek- vlas 100-125, ruwe lokken 15-25, gezwin gelde lokken 50-90, lijnzaad voor de slag 40-41 ct, kaf 2 ct, bolraap 2-5 ct. Vrij vlotte markt. LEEUWARDEN, 26 Aug. Aangevoerd werden 140 stieren van 2,40-2,60 p. kg slachtgewicht, 175 slachtkoeien, le kw. 2,48-2,70, 2e kw. 2,30-2,47, 3e kw. 1.95-2,12, 854 melk- en kalfkoeien 500-910, 150 pin ken 240-475, 261 graskalveren 130-240, 90 nuchtere kalveren 40-60, 684 vette weide- schapen en lammeren, vette weideschapen noteerden 85-115, lammeren 60-100, 335 vette varkens, oude varkens noteerden 1,35-1,45, vette biggen 1,55-1,60, zouters 1,62-1,67, 213 biggen en lopers, biggen no teerden 35-55, lopers 56-95, 59 bokken en geiten, geen notering, 127 paarden en veulens 500-900, totale aanvoer 3088 stuks, ming willig, prijshoudend. Melk- en kalf- Overzicht: stieren aanvoer ruim, stern- koeien aanvoer ruimer, stemming rustig, prijzen niet hoger. Pinken aanvoer kort, stemming lui, prijzen niet hoger. Gras kalveren aanvoer kort, stemming lui, prijzen niet hbger. Nuchtere kalveren aanvoer kort, stemming willig, duur. Varkens aanvoer zeer kort, stemming iets beter, oude varkens en vette biggen hoger. Zouters gelijk vorige week. Big gen en lopers aanvoer kort, stemming matig, prijzen niet hoger. Schapen aan voer kort, stemming gedrukt, prijzen niet hoger. Lammeren aanvoer kort, stem ming gedruk.t prijzen niet hoger. Paar den aanvoer ruim, stemming gedrukt, Slachtpaarden prijzen lager. TERNEUZEN, 26 Aug. Sla 3-13,10, bloemkool A 29, B 15-26, C 9-15, groene komkommers B 17-18, C 10, witte kom kommers A 17-18, B 14-17, C 11-14, sel derij 13-14, peen 10-24, Bintjes bonken 14,10-15,10, 1 10-14, Eigenheimers 12,70-16, stoksnijbonen 27-47, princ. bonen 20-35, pronkbonen 14, rode kool 3,5-10, sav. kool 6-15, witte kool 4. waspeen 12, prei 44- 51, tomaten A 25-42, B 40, C 21-27, CC 20, uien 8-10. Appelen: Manks Codlin A 28,70-35, BC 24,10-34.20, H gr. 24,70-29,20, Hl 16,50-27; H2 12-16, K 15-22, F 10.40-16, Perzikrode Zomerappel Hl 34-36, H2 25- 27, F 26-30, overige appelen 2-3. Peren: Clapps Favourite A 46,40-50, B 41,90-44,90 C 37,60-44, H gr. 41,40-43. Hl 28,60-41. H2 18,40-32, K 18,40-35, F 11,40-30, Précose de Trevoux A 60,40-62, BC 30,70-34 60 H gr. 41,40-53, Hl 27,20-32, H2 exp. 22,90- 28. H2 12,40-21. K 24,40-31, F 16-27. Prui men: Boerewitte 2 47-51, Ontario gr. 66, Washington 2 31-55, gr. 49-66, F 41-52, M. Hative gr 53-68, bramen p. doosje 29-32. Mannheim 290, Kaub 212 (-6), Trier 93 (-7), Koblenz 206 (-4), Keulen 182 (-6), Ruhrort 375 (-8), Lobith 986 (-13), Nij megen 771 (-11). Arnhem 788 (-11), Eefde 310 (-8), Deventer 216 (-9). Namen la Plante 142 (-4), Maastricht hoofdsluis 4384 (-1), Borgharen 3844 (+1), Belfeld 1084 (-6), Grave 466 (+5).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 7