«ffl» Duitse automobilisten kenden de wet prima T.F.vanderWerff DANSEN STATIONSASSISTENT EN WEGWERKER 0' Vertegenwoordiger Hemo Voorkoming van de misdaad Dr J. J. Ohker R.K. Leergangen, Tilburg j Grote Aardappelrooi - Demonstratie j T a r i e v e n juffrouw huishoudster VAN DE REE een assistente assistente Fassaert's een Bediende DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Strafwerk op Zondag Conferentie Landelijk Holland in Londen geen practijk Practijk hervat OPENBARE VERKOPING, Kloosterzande. Notaris HOVING Notaris van DISSEL Voor Jongelui met een diploma MULO A of B Postcheque- en Girodienst Notaris J. Meijling A. J. HERDINK G. J. van Campen G. J. van Campen Mr W.E. M.Seydlitz Donderdag 1 September 1955 Overlocksters Stiksters OPENEN Dameskapsalon te Groenendijk 10 31 AUGUSTUS a.s. C. BOS W 10 ZUIDZANDE St. Jansteen DANSEN rJimgham goed ingevoerde VLOERDERS GEVRAAGD 4 55 55 De verkeerspolitie in verschillende Duitse steden heeft automobilisten, die verkeersovertredingen begingen, gedagvaard tot het bijwonen van een aantal door de verkeerspolitie gege ven lessen. Een van de delinquenten, die een kleine overtreding had be gaan, gaf aan deze „uitnodiging" geen gevolg, maar maakte de zaak aanhangig bij de rechtbank in Han nover. Hij wenste vastgesteld te zien of de verplichting van de verkeerspoli tie om des Zondags verkeerslessen te volgen niet uitloopt op een aantas ting van de in de Grondwet gewaar borgde persoonlijke vrijheid. De recht bank heeft in het gewezen vonnis ge steld, dat volgens de Grondwet be perking van de persoonlijke vrijheid alléén door middel van een door de bevoegde wetgevende lichamen aan genomen wet kan volgen. De door de verkeerspolitie gehanteerde ver ordening kan echter als zodanig niet worden beschouwd, aangezien deze niet door de Bondsdag werd aange nomen, maar berust op een door de minister van verkeer uitgevaardigde beschikking. Een „verkeerszondaar" kan dus niet worden gedwongen ver keerslessen bij te wonen. Dat een automobilist verplicht is er voor te zorgen, dat de verlichting van zijn voertuig in orde is, spreekt vanzelf. Dit is een in ieder land gel dend voorschrift. Toch kan het zelfs de meest nauwlettende automobilist gebeuren, dat een zekering doorslaat en dan zijn achterlicht of het lampje in zijn richtingaanwijzer niet brandt. Dat dit niet direct een proces-verbaal behoeft op te leveren, stelde het op perste gerechtshof van het land Beie ren vast toen het vonnis wees in een door een automobilist bij dit college aanhangig gemaakte zaak. Deze auto mobilist stelde bij een politiecontrole vast, dat het lampje boven zijn num merplaat niet brandde. Hij werd be keurd. Hij kon echter aantonen, dat zijn wagen net de dag tevoren in de garage geheel was nagekeken en ge controleerd, dat hij bovendien vóór hij ging rijden zich er zelf van had overtuigd, dat alle lichten, dus ook het lampje boven de nummerplaat brandden. Ondanks deze verklaringen werd hij door de kantonrechter tot een geldboete veroordeeld, omdat volgens het vonnis van dit college een chauffeur verplicht is van tijd tot tijd tijdens een rit na te gaan of de verlichting wel functionneert. Het Opperste gerechtshof van het land Beieren vernietigde het vonnis van de kantonrechter met de argu mentatie, dat wanneer een bestuur der van een auto vóór hij zijn rit begint gecontroleerd heeft of de ver lichting van zijn wagen in orde is, dit als voldoende moet worden be schouwd. Hoogstens zou van hem mogen worden verlangd, dat hij wan neer hij zijn rit toch zou onderbreken dan nogmaals de verlichting contro leert en overigens bestaat „de plicht tot controle tijdens een rit alleen dan wanneer bijzondere aanleiding be staat, zoals bijvoorbeeld na een val met een motorrijwiel of na enig an der ongeval, na het berijden van zeer slechte wegen of bij enig ander teken dat er iets aan de verlichting hapert" Het eerste Wereldcongres van de Verenigde Naties over het Voorko men van Misdaad en de Behande ling van delinquenten is deze week in Geneve begonnen en wordt bijge woond door ongeveer 500 afgevaar digden uit 59 landen. De nadruk wordt vooral gelegd op het voorko men van jeugdmisdaad. Het congres dat twaalf dagen duurt zal ook pro blemen als gevangenisarbeid, de in leiding en selectie van personeel en ervaringen opgedaan met z.g. „open inrichtingen" bespreken. De particulier verzameling van Hol landse costuums, welke het eigendom is van Prinses Wilhelmina, zal deel uitmaken van de tentoonstelling „Landelijk Holland", die van 2 tot 23 September in het Tea Centre, Lo wer Regent Street, Londen wordt ge houden. Er zullen ook inzendingen zijn van het Openluchtmuseum in Arnhem. De tentoonstelling wordt ge houden onder auspiciën van het Ne derlands Zuivelbureau, en zal meer dan 40 hedendaagse en historische klederdrachten bevatten, waarvan men de meeste nog in de landelijke districten van Nederland kan zien, zoals die van de Alkmaarse kaas dragers, de klederdrachten van Mar ken en Volendam, maar ook de rij kelijk met kant en goud versierde costuums van de Zeeuwse boeren en boerinnen. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Overleden: Mr Jacob van dier Mandere, 71 jr, Am sterdam. Bernard Kerkhof, 76 jaar, Bilthoven. Mr Fran- ciscus Zoetmulder, 37 jaar, Wassenaar. De heer en mevr. A. Ysebaert de Kesel, geven met grote vreugde kennis van de voor spoedige geboorte van hun zoontje THOMAS JOSEF Wij noemen hem TOM Terneuzen, 26 Aug. 1955 Scheldekade 57 Tijd. St. Elisabethziekenhuis, Sluiskil. 661-0 Enige en algemene kennisgeving 4- Hiermede geven wij u met grote droefheid kennis van het overlijden van onze geliefde zuster, tante en oud-tante, mej. MARIE, NATHALIE TIMMERMANS geboren te Schoondijke, 28 April 1874 en god vruchtig overleden te Oostburg 24 Augustus 1955. Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. Gewoond hebbende te IJzendijke. Namens de familie: Meerssen: Rosalie Dusarduijn Wed. van Th. Aernouts Oostburg, 24 Aug. 1955. De plechtige uitvaart, ge volgd door de begrafenis heeft plaats heden, Za terdag 27 Aug. 1955 in de kapel van het St. Anto- niusgesticht te Oostburg, om 10 uur. ARTS te Goes HEDEN Voor de vele blijken van be langstelling en deelneming, welke wij mochten ondervin den bij de ziekte en 't over lijden van onze dierbare echtgenoot, vader en groot vader, de heer FELIX KRAMERS betuigen wij aan allen onze hartelijke dank In het bij zonder de E.E.H.H. Geeste lijken, H.H. Doctoren, de Eerw. Zusters en Verpleeg sters van het H.K. Zieken huis te Hulst, de buurtbewo ners van Godsplein, Dubbele Poort, Molenstraat en Bier kaaistraat en Bestuur en le den van alle verenigingen. M. Kramers-Cappendijk en kinderen Hulst, Aug. 1955. 649-0 Voor de vele blijken van me deleven en deelneming, tij- dens de ziekte en het over lijden van mijn dierbare echtgenoot, en der kinderen zorgzame vader, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder aan de H.H. Gees telijken, Doctoren, Directeur der C.H.V. te Hulst, Filiaal houder te Kloosterzande en aan al het personeel der af deling Kloosterzande en Hulst. Bovendien zeggen wij hartelijk dank aan de familie, buren en kennissen voor de betoonde medeleving en deel neming. Wed. J. Hiel-v. d. Veeken en kinderen. Kloosterzande Middelburg heeft Ter gelegenheid van MOLEN. HOEK KERMIS bij A. DE BLOCK, op Zon- DAG 28 AUGUSTUS a.s. Aanvang 4 uur 660-O te TERNEUZEN, zal op DONDERDAG 8 SEP TEMBER 1955, des nam. 2 u. in het Hotel De Linde, bij d'hr A. Raes te Kloosterzande in het openbaar verkopen ten verzoeke van de erven van mej. A. C. Neeteson: HET HUIS met het opstalrecht van de grond tot 31 Dec. 1984 aan de Cloosterstraat 74 te Klooster zande, groot 6.48 are. De bo venwoning thans verhuurd aan W. E. Eversdijk voor f 20 per maand zal vóór 1 Januari a.s. worden ontruimd; de be nedenwoning is onvenhuurd. Betaling koopsom binnen 30 dagen; onkosten 1 trek geld binnen 6 dagen. Te bezichtigen op Dinsdag en Donderdag van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van de notaris 684-o te GOES, zal op VRIJDAG 2 SEPTEM BER 1955, des namiddags om 1.30 uur ten verzoeke van dhr J. Platteeuw te Goes aan zijn garage, 's Heer Hendriks- kinderenstr. 48, wegens be ëindiging van zijn bedrijf ad contant publiek verkopen: DE GEHELE GARAGE- INVENTARIS als: draaibank, compleet; compres sor met luohtketel; Amer. Smeerapparaat; gelijkrichter; autolichters; bankschroeven; electr. boormachine; electr. slijpmachine; takel m loop- kat; veldsmidse; aambeeld; een grote partij diverse ge reedschappen, enz. enz BEZICHTIGING op DON DERDAG 1 Sept. van 14.00 tot 17.00 uur en VRIJDAG 2 SEPTEMBER van 9.00 tot 12.00 uur. of gelijkwaardige ontwikkeling bestaat mogelijkheid tot plaatsing in een administratieve functie bij de Postcheque- en Girodienst te 's-Gravenhage op aantrekkelijke voorwaarden. Ook zijn er mogelijkheden voor hen die niet geheel aan deze ontwikkelingen voldoen. Belangstellenden kunnen alle inlichtingen over salaris, «pensiontoelage en pensiongelegenheid te 's-Graven hage enz. mondeling verkrijgen. Daartoe zal door de Postcheque- en Girodienst zitting worden gehouden van 10-15 uur en van 19-21 uur te Bergen op Zoom: Hotel de Gouden Leeuw, Fortuinstraat 14 op Dinsdag 30 Augustus Breda: Hotel Het Wapen van Nassau, Prinsenkade 7-8 op Woensdag 31 Augustus Tilburg: Hotol Suisse, Spoorlaan 114-116 op Donderdag 1 September Den Bosch: Oranje Hotel, Verwerslraat 25-?7 op Vrijdag 2 September Helmond: Hotel West-Ende, Kanaaldijk, hoek Steenweg op Vrijdag 2 September Eindhoven: Hotel ,,'t Silveren Seepaerd", Stationsplein 1 op Zaterdag 3 September (alleen van 10-16 uur). Zij, die zich niet persoonlijk kunnen melden, worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot Spaarneplein 2 te 's-Gravenhage. te AXEL zal op DONDERDAG 1 SEP TEMBER 1955, nam. 2 uur, ten verzoeke van de heer S. Verstrepen, aan diens woon huis, te Overslag A 52, publiek verkopen: HUISHOUDELIJKE INBOEDEL, als: kachel, tafels, stoelen, kleerkasten, buffetkast, ledi kanten met toebehoren, glas- en aardewerk, benevens bas cule, zakken, ladders, aard- appelkiembakken, landbouw gereedschappen, planken, brandhout, staken, kippen en poeljes, plm. 2000 kg. kolen, enz. Bezichtiging 's morgens voor de verkoop van 10-12 u. BETALING CONTANT NOTARIS te SLUIS zal DINSDAG 6 SEPTEMBER 1955 om 2 uur nam. in café Coppens te Sint Anna ter Mui den pufoliek verkopen: I. voor de erven Coppens krachtens rechterlijk bevel: Het huis met tuin, Sint An- nastraat 137 te Sluis (Sint Anna ter M.) groot 8,60 Are. Vrij te aanvaarden II. voor de fam. Focke; Het huis met tuin te Sint Anna ter Muiden A 51, groot 4.62 Are. Verh. aan dhr P. Brouwer voor f3.p w. (Komt waarschijnlijk binnen kort vrij). Bezichtiging: 6 Sept. van 10— 12 uur.683—0 NOTARIS te TERNEUZEN zal op Dinsdag 30 Augustus a.s. des namiddags 3 uur in café Du Commerce te Ter- neuzen ten verzoeke van de erven Mad. Callier-Buys publiek verkopen HET WOONHUIS met aan- behorend erf aan de Grenu- laan 21 te Terneuzen, kart. sectie L. no. 1240, groot 73 centiaren. Aanvaarding in genot van huur bij de betaling der koopsom. Lasten vanaf de aanvaarding. Te bezichtigen na afspraak met de huurder, de heer P. Schipper. 854-o NOTARIS te TERNEUZEN, zal op Dinsdag 30 Augustus a.s. des namiddags 2 uur, in café Du Commerce te Ter- neuzen, ten verzoeke van de heer W. Molewijk, publiek verkopen het door hem bewoonde WOONHUIS met aanbehoren te Terneuzen aan het Schoolplein 9, kad. Sectie L. nr. 130, groot 79 centiaren. Ontruimd te aanvaarden na betaling der koopsom, vanaf 15 September a.s. Betaling der koopsom bin nen één maand en der on kosten binnen 8 dagen na de toeswijzing. Lasten vanaf de aanvaar ding. Te bezichtigen na aanvrage bij de eigenaar. WOONHUIS TE CLINGE als waarnemer van het va cante kantoor van wijlen no taris Pyls, ter standplaats Hulst zal op Dinsdag 6 September, nam. 4 uur in het café van Mevr. van GeytZaman te Clinge, Gentsestraat 18, ten verzoeke van de gemeente Clinge, publiek verkopen: HET WOONHUIS MET ERF aan de Gentsestraat 81, kad. Clinge, Sectie A no. 2659, groot 7 a. 43 c.a. In huur bij J. Zagers voor f 23.40 per maand met inbe grip watergeld'. Te aanvaarden in genot bij betaling koopsom en in feite lijk bezit bij einde huur. Betaling koopsom uiterlijk 1 maand en betaling onkosten 6 dagen na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kan tore van de waarnemend no taris. 691-0 Zeeutvsch-Vlactmsche Tramiveg-Mij N.V. Bloemencorso te Zundert Bij voldoende deelname rijden wij op Zondag 4 Sep tember naar het Bloemencorso te Zundert, Regeling: 9.15 u. 9.20 u. 9.30 u. V. Westdorpe, Kerk V. Sas van Gent, Dam V. Sluiskil, Meert V. Axel, Postkantoor V. Zaamsiag 9.40 u. 9.50 u. V. Rapenburg 10.00 u. V. Hengstdijk 10,05 u. V. Kloosterzande Markt 10.15 u V. Hulst, Markt 10.30 u. aansluiting van richting Philippine V. Philippine 9.10 u aansluiting van richting Terneuzen V. Terneuzen 9.20 u. aansluiting van richting Koewacht V. Koewacht 10.09 u A. Zundert pl.m. 12.00 u. Terug uit Zundert na afloop Corso Prijs 5.00 per persoon. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig bewijs van Nederlanderschap. Opgave vóór of op Donderdag 1 September a.s Inlichtingen en plaatsbespreken bij Z.V.T.M., Schel dekade 65, Terneuzen, Tel. 2392 en Axel Tel. 553. In September a.s. beginnen te Tilburg nieuwe cursussen voor: HANDELSWETENSCHAPPEN M.O. STAATSPRACTIJKDIPLOMA MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Prospectus en aanmelding bij de rector der R.K. Leer gangen te Tilburg en de heer H. Wils, Willem III laan 26, Breda, 668oo j te houden op bij A. Ramondt te Sluiskil, langs de Blikstraat. Aanvang 13.00 uur. J Voor de demonstratie zijn opgegeven: 23 machines. Georganiseerd door: Studieclub in Zeeuwsch- Vlaanderen, Werktuigencommissie W. Zeeuwsch- J Vlaanderen, Technische Commissie van 't Land- bouwschap in Zeeland, Rijkslandbouwvoorlich- J tingsdienst. DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN heeft in het gehele land plaatsingsmogelijkheid voor jongemannen in de betrekkingen van Solliciteren kan ieder, die goed gezond is volledig lager onderwijs heeft genoten 20 jaar of ouder, doch nog geen 31 jaar is. (In speciale gevallen kan van de maximum leeftijds grens worden afgeweken). Arbeidsvoorwaarden iging ƒ3180,— per iaa 1e loonklasse na het bereiken van de 23-jarige aanvangsbezoldiging ƒ3180,— per jaar in da 1e looi leeftijd extra beloning voor nacht- en Zondagsdienst voordelige reismogelijkheden kosteloze dienstkleding tegemoetkoming in pensionkosten spoedige aanstelling in pensioengerechtigde dienst Stationsassistenten kunnen het ojn. brengen tot rangeerder, ladingmeester of seinhuiswachter; wegwerkers kunnen worden bevorderd tot voor werker, onderploegbaas, ploegbaas. Sollicitatie* to rfeHton aem Kot Inapecttoboraa* der ,S. te Breda, Sophlattraat 42, waar desgewenct nadere Inlichtingen worden verstrekt. GEVRAAGD: ELECTRISCH LASSER 2 BANKWERKERS 1 ONGESCHOOLDE KRACHT 4 LEERJONGENS Fa. Iz. Cappon, Heinkens- zand. 640-O GEVRAAGD: voor mooi wol breigoed bij FIRMA SETILREX, 46 Oosteindeken, Stekene. Alléén bij vooruitbetaling Uitsluitend voor de Zeeuwse oplage 3 regels of minder 0.80, iedere regel meer 15 cent. Bij 3 achtereenvolgende gelijke plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen half geld berekend, o 25 Letters, cijfers of lees tekens gelden voor 1 regel. PERSONEEL GEVR. Dienstbode gevr. tussen 18 en 35 jaar in R.K. gezin. Schrijven: J. Maes, accountant, Wetstr. 42 Antwerpen. 36aO Vorwerk N.V. vraagt enige net te vertegenwoordigers voor de verkoop aan part. van hun Ko bold H. H. app. met meer dan 15 mogelijkheden. Brieven aan: P. H. van Heek, Fisherstr. 316, Den Haag. 3753 Jong meisje gevraagd als hulp in de huishouding voor dag en nacht, per 1 Sept. Mevr. Lam- mers, St. Annastr. 202 Nijmegen tel. 20951. Nette R. K. dienstbode gevraagd hulp van werkster aanwezig. - Mevr. Marmillion-Dekkers, Ven. neborglaan 72, Deurne bij Ant werpen. 9886 Gevraagd R.K. net 2e meisje in R.K. gezin, 2 schoolg. kinderen Mevr. v. Dorpe, Villa Ter Beu ken, Kuildam 3, St Niklaas Tel. 796. 896 TE KOOP GEVR. Antiek te koop gevraagd, o.a.: meubelen, porselein, kristal, ko peren en tinnen voorwerpen, ouderwetse mahonie stoelen en ronde tafels, oud goud en tafel zilver enz. enz. - J. Jansen, Veemarktstr. 33 Tel. 7936, Breda. ./Flinke café-kachel z.g.a.n. te koop gevr. Brieven onder no. 898, Dagblad De Stem te Hulst. TE KOOP AANGEB. 2e h. dames- en herenrijwielen te koop v.a. f 25, Moffelen v.a. f 15 bij L. Vonck, Wilhelmina- straat 25, St. Jansteen, Tel. 644 Hulst_ 893 kinderwagen te koop z.g.a.n. Te bez. Beatrixstraat 3 St. Jansteen. Kruiwagen te koop z.g.a.n. Te bevragen Vestdijkstr. 13 Hulst. Steinbach piano, kruissnarig - prachtige toon, in zeer goede st. f 875. Ook inruilen. Koster-Dey Axel, Tel. 476. 266 Prima studiepiano, zwart kruis snarig f 395. Koster-Dey ,Sta- tionsstr. 34 Axel. 267 Een brandkast te koop in pri ma staat, hoog 105, breed 59 en diep 40 cm. met binnenkastje. Brieven, onder no. 268 De Stem Terneuzen. 268 Kinderwagen i.g.st.z, te koop. Te bevr. Agent v. d. Stem, Axel of Zuiddorpe. 2,5 Ton luchtbandenwagens te koop, grote partij bakfietsen, luchtonderstellen, ook voor handwagentjes, Shetlandse dres- seerkar, 2-wielige aanhangwa- gentjes' voor jeep enz., grote partij i.g.st.z. gebruikte autoban den. J. Tijs, Talmastr. 61 Breda. Tel. 4542. 3846 TE HUUR AANGEB. Kampeerhuisjes te huur in Zou- telande vanaf 27 Aug. compleet ingericht voor 6 pers. Zeer voor deling. Jonker, Zonnebloemstr. 17, Goes, Tel. 3104. 11 Op MAANDAG 29 AUGUSTUS a.s. wij onze hernieuwde Telefoon 140. Evenals voorheen hopen wij door onze accurate bediening onze naam hoog te houden. THEA STEIJNS—IVENS, Groenendijk Hontenisse. GEVRAAGD: Dienstbode aanwezig. BOSCH, STEENSTR. 10, HULST. KOMT DE SCHILLEMAN WEER AAN DE DEUR. WONINGRUIL Heb enige nette en degelijke woningen te Axel. Wie wil deze ruilen voor kleine degelijke wo ning met grote tuin of land. Brieven onder no. 888 Dagblad De Stem te Hulst. HUIZEN Wie heeft voor mij van zijn R'- dams of 's-Gravenhaags bezit 1 of 2 behoorlijke panden te koop voor belegging. Brieven onder no. 42717-oo bur. blad. Nieuwbouw vanaf f 13.000, ged. vrije vestiging, grote hyp. be schikbaar. Makelaars Van den. Berg en Co., Ginnekenstr. 43 - Breda. VERLOREN Witte damesregenjas verloren v. Westdorpe naar Absdale Lange- weg op 10 Aug. tussen 6 en 7 uur. Teg. bel. ter. te bez. bij D. Weemaes, Absdale, Tel. 378, Hulst. 895 REIZEN Diverse 5- en 7-pers. wagens zonder chauffeur. Jonker, M.A. de Ruyterlaan 86, Goes. Tel. 3066. 10 AUTOS - MOTOREN Te koop wegens verandering 4- pers. Ford, in prima staat, ge reviseerde motor, rijkskeur'lam- pen en kentekenbewijs. Tel. 467 Sas van Gent. 887 Gebruikte wagens te koop Che vrolet 1952, als nw, Opel Kap- tein, laatste model. Opel Olym- pia, Volkswagen enz. Garage Bliek, Breskens, tel. 69. 106 H. H. Vlassers te koop i.g.st.z. jeep, nieuwe motor. Te bevra gen: Noordstr, 32 Axel. LANDBOUW Vlas repelmachine, zelfreinigend in prima staat, te koop bij E. Bogaert, Geslechtendijk 30 St. Jansteen tel. 595 Hulst. HANDEL Wasmachinefabriek heeft was machine met lichte émaille-be- schadiging. Gloednieuw met ga rantie f 155. Desgewenst afbeta ling. Depot: Abeelstr. 64, tel. 4863 (tot 6 uur), Breda. 3381 Voor een rijwiel, bromfiets- reparatie, lak_ en chroomwerk, naar het bekende adres: A. Vermeulen, rijwiel, en brom- fietshandel St. Jansteen, tel. 193 Kindjeblij zegt ta, ta, ta. 't heeft een plastic broekje SGA. Appels, peren en pruimen te koop bij: Raes, Absdaalseweg 9 Hulst. 897 Nieuwe accu's, 6 volt, 90 amp. 15 mnd. garantie, f 37,50, met inlevering, j. Tijs, Talmastr. 61. Breda, Tel. 4542. 3847 DIVERSEN St. .Jansteen, Zondag 28 Aug. schieting bij Em. Vermeersen, Café 't Kuipke. Begin 3 uur. Grote schieting bij G. de Nijs, Hulst op Zondag 28 Aug. Begin 3 uur. 889 Zondag 28 Aug. a.s. schieting bij P. Verras-Rammeloo te Paal, - Graauw om 3 uur. 886 Accu-revisie is onze specialiteit Wij revideren met garantie, dank zij onze jarenlange erva ring. Boomaars, Westerstr. 1 tel. 159, Klundert. 9869 ZONDAG 28 AUG. a.s. bjj J. DER WEDUWE, Café ,,De Kroon" m.m.v. The Gaily Boys Aanvang 4 uur. t.b.v. Het Voetbalfeest ARMBAND HORLOGES^ Nieuwstraat 14 TERNEUZEN Tegenover Hotel Pays- Bas. EEN VOORUITSTREVENDE PHARMACEU- g J TISCHE FABRIEK, zoekt voor de provincie Zuid-Holland (standplaats Den Haag of Rotterdam) en voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en g Zeeland (standplaats Eindhoven of Breda) een bij g D q apothekers en drogisten B M B Gegadigden dienen met de pharmaceutische 5 branche goed bekend te zijn. Uitvoerige gegevens en een recente foto worden onder no. A 16 ingewacht bij het Reclame Advies Bureau B. van Borssum Waalkes, Julianalaan 11, J te Baarn. In ons filiaal te Breda bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van voor de flliaal-adminlctratle. (leeftijd 16-19 jaar) Na een inwerkperiode en bij gebleken geschiktheid zal deze assistente met een zelfstandige functie worden belast. Mulo-opleiding, type-diploma en enige kantoorervaring zijn gewenst. Schrift, sollicitaties of persoonlijke aanmeldingen dagelijks van 9.00- 18.00 uur bij de Bedrijfsleider v. h. filiaal, Ginnekenstraat 38, Breda. -oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo of MEESTERGASTEN (UITVOERDERS) MET VLOERDERS voor het leggen van granito en/of cementvloeren (tegels) in stukwerk. Hoog loon Werkuitvoeringen in België. Schriftelijke sollici taties te richten aan: VAN GORP's MODERNE BRUGGEN- en WEGENBOUW p.a. Hoge Ham 108, Dongen (Nbr.) ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" Gevraagd: NAAISTERS MAASSTERS LEERLINGEN JONGENS en MEISJES voor de diverse afdelingen. Tricotagefabriek Behaegel- Denys, Hulst In een vriendelijk gezin met 3 jonge kinderen, te Schiedam is plaats voor een in de huishouding Leeftijd liefst boven 25 jr., intern. Kinderjuffrouw aanwezig. Goed salaris. Br. T.R.H. Nijgh v. Ditmar, Rotterdam. Levensmiddelenbedrijf te TERNEUZEN vraagt een le BEDIENDE mnl., met ervaring, of een AANKOMENDE BEDIENDE, die in het vak opgeleid kan worden. Goed loon en gunstige vooruitzichten. Aanmelden liefst persoonlijk, adres; Noordstr. 47, Terneuzen, tel. 2616. NOTARIS VERBIST te HULST vraagt Zij, die Middelbaar Onderwijs of Mulo genoten, hebben voorkeur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 4