Hensen en Muzen met melk. meer mans DE SPOORWEG Het bloedbad in Marokko Greep uit de maandbladen AT EEN ONDERLIJKE ERELD RADIO-PROGRAMMAS tweede blad UtagblaiJ pejftea zaterdag 27 augustus 1955 Deze week in het buitenland Frans imperium in doodsgevaar In Rotterdam Twee meisjes verdronken MUITERIJ IN DE SOEDAN niet voor fl E niets wereldberot id W J. H. Leopold op de schaats Nederland leeft mee met de ramp in de V.S. Motor rijd er verongelukt Gerrit Achterberg vijftig jaar Geredde mijnwerkers NAAR LOURDES Liturgische Kalender door JACK BECHDOLT f •"TERWIJL er reeds 150.000 man Franse troepen in Marokko en Algeri.ie aanwezig waren om orde en rust te handhaven, riep de Franse regering na de ontzetten e furie van 20 Augustus nogmaa i fiOOOO reservisten op om de onder drukking van de nationalistische opstand in Noord-Afrika krac te zetten en te voltooien. En nog meende generaal Leblanc. hoofd van de veiligheidsdienst en Marokko te moeten aftreden, omda hem door Grandval te weinig troepen ter beschikking werden seateld. De afschuwelijke moorden op weerloze Franse burgers zijn ge volgd door het platschieten van he- Je dorpen en een geconcentreerd Frans offensief, waardoor alle on- rusthaarden zouden moeten worden uitgeblust. Men kan echter nauwe lijks verwachten, dat dit harde op treden thans in Noord-Afrika nog blijvend succes zal hebben voor het voortbestaan van de Franse Unie of van Franse invloed. De waarschuwing van resident- generaal Grandval aan de Franse regering, dat tijd bloed betekende, is uitgekomen. Nog vóór de fatale datum van 20 Augustus, waarop de verbanning van sultan Mohammed Ben Joessef zou worden herdacht in de geladen atmosfeer, die zich al maanden tevoren aftekende, wilde Grandval een voor de Marokkanen aanvaardbare regering gevormd, een. waarin ook de nationalistische Itiglalpartij vertegenwoordigd zou zijn. De huidige sultan Mohammed Ben Arafa werd inderdaad opgedragen een dergelijke regering te vormen. Maar hij kon geen nationalisten van de Istiqlal accepteren, omdat deze de verbannen sultan aanhingen. De Istiqlal moest volgens hem maar met de rol van oppositie genoegen nemen, Daarmee waren de pogin gen om een representatieve Ma rokkaanse regering te vormen met een mislukt, wat door Grandval ook werd voorzien. Zijn bedoeling was tenslotte Mohammed Ben Ara- fa en de Franse regering van de onmogelijkeid van de situatie te overtuigen en daardoor nog vóór 20 Augustus een oplossing te ver krijgen, waarbij Mohammed Ben Arafa terugtrad ten gunste van een regentschapsraad, die min of meer namens of voor Mohammed Ben Joessef zou optreden. ]YJAAR de weerstanden in Frank rijk, nog meer dan die in Ma rokko zelf, beletten de tijdige rij ping van deze verwachte vrucht zijner bemoeiingen. De Franse re gering gaf de aarzelende en weer strevende Mohammed Ben Arafa enige dagen uitstel voor zijn kabi netsformatie. Dit deed zij vooral onder de druk der Franse politieke partij, waarop zij steunt. Deze partijen wensten volstrekt geen te rugkeer van sultan Mohammed Ben Joessef en wilden Mohammed Ben Arafa gehandhaafd zien. De Franse kolonisten in Marokko stelden zich on hetzelfde standpunt en keerden zich dan ook fel tegen Grandval, wiens aftreden door hen en de Franse partijen werd geëist. De Franse regering handhaafde Grandval, maar gaf van de andere kant Mohammed Ben Arafa het fa- tale uitstel. Op 20 Augustus barstte de bom. Een verschrikkelijke furie brak los, merkwaardigerwijze juist vooral onder de Berberstammen, die tot nu toe onder hun leider de Glawi van Marrakesj bijzonder Fransgezind heetten, en de gevol gen waren al direct, met Algeriji mee, duizend doden, wat waar schijnlijk veel te laag geschat is. Nu zijn vijf Franse ministers on der leiding van premier Faure zelf te Aix-les-Bains Maandag een con ferentie begonnen met de Marok kaanse leiders over de oplossing van de troonkwestie en verdere be stuurshervormingen, waardoor Ma rokko meer zelfbestuur zou krijgen, zoals Tunis verkregen heeft. Dui delijk is al, dat Mohammed Ben Arafa achteruitgezet zal worden, evenals de pasja van Marrakesj. Achteraf treedt de Franse regering toch in de voorstellen van Grand val, maar zij zit daarbij met de moeilijkheid, dat zij niet zoals in Tunis representatieve nationalisti- sche figuren tegenover zich vindt, tertmlf een ™uw bewind is toe te vertrouwen. Zij zal nochtans ook nu weer spoed moeten betrachten om nog tijdig tot een oplossing te ko men, want 20 September is er weer een fatale datum. Dan kan de kwestie-Marokko bij de Ver. Na ties aan de orde komen. Inmiddels heeft premier Faure reeds gemeld, dat er te Aix-les- Bains feitelijke overeenstemming met de nationalistische partijen is be-eikt. Volgens dit accoord moet Mohammed Ben Arafa dan inder daad aftreden en komt er een re gentschapsraad. die namens Moham med Ben Joessef regeert, die als enige sultan wordt erkend. Vooral dit laatste is voor de Fransen nau welijks te aanvaarden en zal tot grote teleurstelling aanleiding ge ven bij de Franse kolonisten. De enige genoegdoening, die hun schijnt te worden verschaft, is het heengaan van Grandval, die als zondebok van heel het gebeuren werd uitgejouwd in Casablanca en zich de verontwaardiging der Fran se politieke partijen op de hals haalde. Dat tegelijk met de onlusten in Marokko ernstige troebelen uitbra ken in Algerije, met nog bloediger gevolgen, wijst er op, dat niet lou ter Marokkaanse ontevredenheid, maar een algemene Noord-Afri kaanse onafhankelijkheidsdrang zich baan brak. Met het verlenen van onafhankelijkheid aan Marokko alleen is men er dan ook nog niet. De Fransen houden echter ook nu nog vast aan de juridische fictie, dat Algerije evenzeer Frans gebied is als Parijs of Lyon, maar deze op vatting zal wel niet te handhaven blijken. De tekenen wijzen op een nade rend einde van de Franse invloed in Noord-Afrika. Het is zeer de vraag, of de late hervormingspogin gen het nog kunnen winnen van de haat, die zich in het recente bloed bad heeft geopenbaard en verwijd. De kloof tussen Fransen en inheem sen is schier onoverkomelijk ge worden. Communistische stokers hebben dit in de hand gewerkt. Van het prestige en de gematigdheid der nationalistische leiders hangt het af of Noord-Afrika in nieuwe verhou dingen tot rust kan komen. Donderdagavond zijn te Rotterdam door verdrinking twee meisjes om het leven gekomen. Het zijn de 12-jarige C. Driesen uit Haarlem, en de 9-ja- rige J. C. de Roode uit Rotterdam. Zij waren uit met een tante en gin gen pootje baden in een insteekhaven in de Spaanse polder. De meisjes dwaalden af, raakten in dieper water en verdronken. Hierbij een kaart van de Soedan, waarop 't gebied staat aangegeven dat de afgelopen dagen door de muiters wordt beheerst. Sedert de Engelsen versterkingen uit Oeganda hebben ingezet is de muiterij prac- tisch verlopen. (Advertentie) typerend voor Adox: zelfs het wolkje er op ADOX y/A _A NEEM PER MAN DRIEKWART KAN Publicatie Nederland» Zuivelbureau, Gravenhage (Advertentie) Waarom sta jy op 3 Hoef ijzers als ie hier zit?" y,Dat is het enige bier. dat mij staande houdt l" Weet U een aardige paarden- mop of geestig onderschrift, zend dit dan aan: POSTBUS 13 BREDA Indien U voor een beloning door de Jury in aanmerking komt, ontvangt U gratis een kist Drie Hoefijzers Bier. Win gratis Uw kist Drie Hoefijzers Bier dan weet U, hoe best dit bier is. Het maandblad Maatstaf" is met een bijzonder interessant dubbelnum mer voor de dag gekomen. (3 en 4 van de derde jaargang). Het is voor een gedeelte gewijd aan de dichter Gerrit Achterberg, die zijn vijftigste verjaardag heeft gevierd. A. Roland Holst droeg het openingsgedicht aan hem op en de feesteling zelf is met een zestal verzen present. Ook is de tafeltoespraak afgedrukt, die Roland Holst heeft gehouden tijdens de vie ring in hotel De Lage Vuursche. Een aantal foto's, vervaardigd .door Maria Austria en Henk Jonker, illustreert deze feestelijke herdenking. Hans An dreus schreef een gedicht ,,Aan Ger rit Achterberg" en ook Lucebert of freerde de jarige een van zijn ge dichten. Verder is er poëzie van A. Marja, Christine Meyling, Guillaume van der Graft en Juliette Hoornbeek. HERINNERINGEN Minister Beel heeft in zijn kwali teit van vice-minister-president een telegram aan president Eisenhower gezonden waarin hij namens regering en volk van Nederland deelneming betuigt met de slachtoffers van de stormramp in de Verenigde Staten veroorzaakt door de orkaan ..Diana" De vice-premier spreekt de hoop uit, dat verzachting van het ernstige lij den spoedig mogelijk zal zijn en zegt overtuigd te zijn, dat de schade door een gezamenlijke krachtinspanning van het Amerikaasne volk zal wor den hersteld: ,,In menselijke droefe nis kan alleen Gods genade hen hel pen, wier verliezen onherstelbaar zouden schijnen," zo besluit het tele gram. De 31-jarige electrisch lasser S. van den H. uit de Stationsstraat te Schiedam is Donderdag ten gevolge van een motorongeval om het leven gekomen. Hij reed van de pleinweg naar de Maastunnel op zijn motor. Toen hij het tunneltje onder het maastunnelplein passeerde, bukte hij zich voorover omdat hij het een en ander aan zijn motor deed. Hij ver loor de macht over het stuur, botste tegen de trottoirband, viel en sloeg met zijn hoofd tegen een hek. Bij aan komst in het Zuiderziekenhuis bleek, dat hij ten gevolge van de opgelopen verwondingen was overleden. ■N G.H. 's Gravesande haalt herinne ringen op aan de schrijfster van ..Herinneringen van een onafhanke lijke vrouw"; Chris de Moor richt zich tot haar in een open brief en vertelt daarin bijzonderheden over Boutens' laatste levensdagen bij een tweetal ontroerende tekeningen: An nie Salomons zelf zet haar memoires voort met jeugdherinneringen aan de dichter J.H. Leopold. Het is bekend, dat diens leven door doofheid werd versomberd. Alleen op vriesdagen", vertelt An nie Salomons, leefde zijn oude, be minnelijke zelf weer op; de strakke lucht bleek zijn gehoor te herstellen: hij werd weer de voorkomende, gees tige kameraad van zijn eerste Rot terdamse jaren. Hij reed voortreffe lijk met lange slagen; hij vroeg op de ijsclub al zijn meisjesleerlingen op het rijtje af om een baantje. Hij hoor de de muziek, hij hoorde de vrolijke stemmen; zijn eigen fijne, zachte stem vertelde onbekommerd van zijn leven en van zijn lectuur. Als de vorst voorbij was, werd de poort weer gegrendeld: een doof, een zaam en ergdenkend man." J. Arends stond een fascinerend ge schreven novelle ,,Lente-Herfst" af. Noemen we nog een intelligente be schouwing van Paul Rodenko over ..Wij en de klassieken" en een ver taling door mr Evert Straat van Euri pides' Herakles met een uitvoerige inleiding en verantwoording. Alles bijeen een voortreffelijke, zeer gevarieerde aflevering, die op hoog peil staat. BRABANTIA g«eft ook hier een staaltje van zijn voortreffelijke prozakunst. Naar aan leiding van enkele recente uitgaven signaleert Gerard Knuvelder Nieuw licht op jonker Jan van der Noot", j Van dr P.C. de Brouwer is een op- stel over St. Paulus te Corinthe op genomen en er zijn gedichten van Leo Derksen, Ine van den Broek en Jan Boelens. De kroniek bevat be langwekkende beschouwingen over Henri Bruning, Francois Mauriac, El len Warmond en Fra Angelico. Voor een der volgende afleveringen wor den Brabantse herinneringen van An ton van Duinkerken aangekondigd. W. van der VELDEN Heel reel blijken van meeleven mochten de drie geredde mijnwerkers in de voorbije dagen ontvangen. Een der mooiste verrassingen echter, die zij kregen, was ongetwijfeld, toen Woensdagavond een deputatie van het Bestuur der Limburgse Bedevaart naar Lourdes hen kwam aanbieden, dat sq in September met de Lim burgse Bedevaart mee naar Lourdes mochten. Dit aanbod had ook de spontane sympathie van Dr Ir Wint- gens, de directeur der mijn. Zo zullen op 22 September de beide Bertrams en Dhr. Schoormans te Maastricht in de Limburgse Lourdes- trein stappen. XJit dankbaarheid, dat zovele man nen hun krachten voor hen gegeven hadden om hen te bevrijden, zullen zij op hun beurt in Lourdes meewer ken bij het helpen der 150 zieken, die met deze Bedevaart meegaan. Reeds van meerdere zijden mocht het Bestuur der Limburgse Bedevaart bewijzen van instemming met deze geste ontvangen. Het maandblad van het Provin ciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant en de Stichting Brabantia Nostra publi ceert in zijn Augustus-nummer een studie van dr M.A. Vente over de orgels van de St. Lambertuskerk te Helmond. Het artikel is fraai geillu streerd, maar zal voor de meeste lezers, vrezen we, te technisch zijn. De directeur van het Genootschap behandelt in zijn serie ..Brabantse Kunstenaars" deze keer de musicus Hein Jordans. DE GIDS. In dit algemeen cultureel maand blad beëindigt Adriaan van der Veen zijn roman Spelen in het donker en besluit Jeanne van Schaik-Willing haar lezenswaardige en goed geschre ven kinderherinneringen. Van R. Wiarda is opgenomen de lezing, die hij op het Philologencon- gres te Nijmegen heeft gehouden en die handelde over ,,Het tragische ele ment in het leven van Charles Pé- guy". A. Marja, Elsa Frank, Willem Brandt en H.P. van den Aardweg droegen gedichten bij. ROEPING Dit katholieke maandblad trekt de aandacht met een uitstekend omslag van John Miles. Louis de Bourbon FIETSTOCHT Twee sport-enthousiasten (van respectievelijk 31 en 34 jaar) uit de Zuidduitse stad Freiburg willen in September per fiets naar Melbourne vertrekken om daar de Olympische Spelen, die het volgend jaar worden ge houden, bij te wonen. De twee ondernemende fiet sers hopen in een jaar de reis, die via 20 landen en drie con tinenten zal gaan, te kunnen volbrengen. Redding Bij de haven van Cuckmere in Engeland werd een hond door de stroom gegrepen en in de richting van de zee gedreven. Er was een man, die de hond wilde redden, maar daarbij eveneens naar de zee begon af te drijven. Vervolgens ruk ten twee helicopters en een red dingsboot uit om èn de man èn de hond op het droge te brengen. Ze kwamen echter te laat. De man en de hond werden gered door een andere man, die hen op zijn gemak was nagezwommen en hen veilig aan wal bracht. Detective Wat Joseph Emile Poncel, voor malig rechercheur van de Franse Sureté in Marseille is overkomen, is genoeg voor hem zich de rest van zijn leven in een hoekje te gaan zitten schamen. Eerst stuurde hij een jongen weg met 10.000 fran.c om deze om te wisselen in lires. De jongen ging er met het geld vandoor. Toen hij het politiebureau verliet na een klacht te hebben ingediend, ontfutselde een zakkenroller hem al het geld, dat hij nog over had. De politieman in ruste moest van de Franse consul geld lenen om naar huis te kunnen terugkeren. Auto's De Amerikaanse auto-fabrieken zitten met een zo groot overschot aan onverkochte wagens, dat het een Amerikaan momenteel moge lijk is 170 gulden beneden de prijs twee auto's te kopen voor de prijs van één. Hij kan vandaag de dag wegrijden in een splinternieuwe wagen van het laatste modelHij mag drie jaar doen over de afbe taling. Het volgende jaar krijgt hij de tweede autosimpelweg door het model 1955 om te ruilen tegen het model 1956, zonder dat hij er een cent extra voor moet betalen. Ontevreden In de hoofdstraat van het Engelse Durham werd dezer dagen de hoofdonderwijzer van een wijkschool aangeval len door een tienjarige jon gen. De aanvaller een van zijn leerlingen verwondde, de man aan het hoofd. Het bleek, dat het jongetje nog steeds ontevreden was over het feit, dat hij niet naar een hogere klas was overgegaan. Volhoudster De 72-jarige ac teur Bela Lugosi, bekend voor zijn gruwelrollen, is in het huwelijk ge treden het Hope Lininger, iemand van de administra tieve staf van een filmstudio. Zij ichreef Lugosi reeds drie maan- 1 enlang iedere dag ?en brief en ver klaarde al 20 jaar fan hem te hou ten. Verloren De heer Islwyn Jones, de links half van het eerste elftal van Car diff City, bleef na een voetbalwed strijd eenzaam op het veld achter. In de buurt van het doel ging hij naarstig de grond afzoeken. Ten slotte riep hij de hulp in van twaalf politie-agenten. Dezen stelden even eens een nauwkeurig onderzoek in bij de doelmond. Na vijf minuten bukte een van de agenten zich om het volgende moment iets aan Jones te overhandigen. Pas op dat moment verliet Jones het veld. Bij het kleed lokaal stopte hij de vondst in zijn mond. Het was zijn valse gebit, dat hij bij een doelworsteling had ver loren. Nou heb je wéér verg eten de was binnen halen, Marie! ZONDAG tt AUGUSTUS 1955 HILVERSUM I, 402 M. VARA: 8.00 Nws. 8.18 Weer of ge«n weer. 10.00 Met en zonder omslag. 10.30 Gram. 11.25 Geestelijk leven", caus. 10.55 Gram. 11.25 .Zijn vrouw', hoorsp. AVRO: 12.00 Sport- spiegel. 12.05 Amus. mui, 12.35 Even af rekenen, Heren! 12.45 Pianospel. 13.00 Nws. 13.05 Meded. of gram. 13.10 Wereld kamp. wielrennen. 13.20 V. d. strijdkrach ten. 14.00 Boekbespr. 14.20 „Adriadne auf Naxoi", opera. 16.30 Sportrevue. V.A.R.A. 17.00 Volksliedjes en dansen. 17.30 V. d. kind. 17.50 Sportjourn. 18.15 Nws. en sportuitslagen. VPRO: 18.30 Korte kerk dienst. IKOR: 19.00 Kinderdienst. 19.30 ,De grote wegwijzer", caus. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Amus. muz. 20.40 ,,Het salie- avondje bij Juffrouw Pieterse". hoorsp. 21.10 Amus. muz. 21.50 Act. 22.00 Gram. 22.15 Voordr. 22.30 Gram. 23.00 Nws. 23.15- 24.00 Gram. HILVERSUM II, 298 M. KRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.25 Hoogmis. IKOR: 10.00 „De open deur", caus. 10.30 Protes tantse kerkd. NCRV: 12.00 Samenzang. KRO: 12.15 Harprecital. 12 20 Apologie. 12.40 Gram. 12.55 Toespraak. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.10 Lunchconc. 13.40 Boekbespr. 13.55 Strijkork. en soliste. 14.00 Blaastrio. 15.10 Instr. octet. 15.30 Gram. 16.10 .Katholiek Thuisfront over al!" 16.15 Sport.. 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Geref. kerkd. 18.30 Gram. 18.55 Nws. uit de kerken. 19.00 Boekbespr. 19.15 Gram. 19.30 Idem. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Lichte muz. 20.25 Gram. 20.40 Act. 20.55 De gewone man. 21.00 Gram. 21.10 ..Ster ker dan het noodlot", hoorsp. 22.40 „Het getuigenis over Christus." caus. Daarna: Avondgebed en lit. kal. 23.00 Nws. 23.15- 24.00 Gram. BRUSSEL, 324 M. 12.00 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 V. d. sold. 14.00 Gram. 16.00 Idem. 16.40 Idem. 17.30 Rep. 17.45 Nws. 18.05 Orgelconc. 18.30 Godsd. halfuur. 19.00 Nws. 19.30 Gram. 21.30 Idem. 22.00 Nws. 22.15 Verz. progr. 28.00 Nws. 23.05-24.00 Kamermuz. BRUSSEL, 484 M. 12.15 Gram. 13.00 Nws. 13.10 Gram. 13.45 Verz. progr. 14.30 Ork. conc. 16.00 Dansmuz. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 18.00 en 18.45, Idem. 19.00 Godsd. halfuur. 19.30 Nws. 20.00 Gram. 22.00 Nws. 22.15 „Vrije tijd". 22.55 Nws. 23.00 Lichte muz. 23.55 Nws. T elevisieprogramma NTS. 17.45-18.45 Eurovisie: Rep. We reldkampioenschappen wielrennen op de weg te Italië. MAANDAG 29 AUGUSTUS 1955 HILVERSUM I. 402 M. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.25 Vacantiekalender. 8.30 Gram. 9.00 Gym. 9.10 V. d. kind. 9.25 Gram. (Om 9.35 Waterst.). VPRO: 10.00 V. d. oude dag. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 10.35 V. d. zieken. 11.20 Kamermuz. 11.40 V. d. jeugd. 12.00 Amus. muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 V. h. platteland. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13.15 V. d. middenstand. 13.20 Amus. muz. 13.45 Gram. 14.00 V. d. vrouw. 14.15 Cellorecital. 14.45 Gram. 15.00 „Van ander ras', hoorsp. 1620 Philharm. ork., koor en sol. 17.20 Gram. 17.40 Orgelspel. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Lichte muz. 18.40 Act. 18.50 Lichte muz. 19.10 V. d. jeugd. 19.45 „Wie verre reizen doetcaus. 20.05 „Ballo in Maschera", opera, 22.25 Gram. 22.45 „Wat doen jullie nou eigen lijk?", caus. 23.00 Nws. en SOS-ber. 23.15 Orgelspel. 23.40-24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 M. NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.14 Gewijde muz. 7.30 Gram. 7.45 Een woord v. d. dag. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 C*ram. 9.00 V. d. zieken. 9.30 V. d. vrouw. 9.35 Lichte muz. 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.15 Kamerork. 12.00 Gram. 12.25 V. boer en tuinder. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Instr. septet. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.50 Gram. 14.05 V. d. jeugd. 14.40 Gram. 14.45 V. d. vrouw. 15.15 Lichte muz. 15.45 Gram. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Cantates. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 Lichte muz. 17.45 Beursber. 17.45 Regeringsuitz.Rijksdelen overzee: M. D. Thijs: „Cultureel werk in de Nederlandse Antillen". 18.00 Mannen koor. 18.25 Omr. ork. en solist. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Orgelconc. 19.30 „Spec trum van het Chr. Organisatie- en Ver enigingsleven", caus. 19.45 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Metropole-ork. en sol. 21.25 .Appelsap", hoorsp. 21.55 Gram. 22.20 Instr. trio. 22.45 Avondoverd. 23.00 Nws. en S.O.S.-ber. 23.15-24.00 Gram. BRUSSEL. 324 M. 12.15 Pianospel, 12.30 Weerber. 12.34 V. d. landbouwers. 12.42 Pianospel. (Om 12.55 Koersen). 13.00 Nws. 13.15 Gram, 14.00 Omr. ork. 14.35, 15.05, 16.00 Gram. (Tussen 16.00 en 17.00 Rep. Wereldkampioenschappen wielren nen in Italië). 16.30 Koorzang. 17.00 Nws. 17.10 Lichte muz. 18.00 Geuzenliederen. 18.20 Ork. conc. 18.25 Kron. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 19.55 „Parzi- fal", opera. 22.00 Nws. 22.15 Gram. 22.55- 23.00 Nws. BRUSSEL, 484 M. 12.00 Gram. 13.00 Nws. 13.15 en 14.00 Gram. 15.00 Ork. conc. 15.45 Gram. 16.05 Lichte muz. 17.00 Nws. 17.15 Gram. 17.30 Kamerork. 18.30 Gram. 19.30 Nws. 20.30 Ork. conc. 22.15 Lichte muz. 22.55 Nws. ZONDAG 28 AUGUSTUS. Groen. 13e Zondag na Pinksteren. 2e gebed H. Augustinus. 3e H. Hermes. Credo. Prefatie van de H. Drievuldigheid. 's-Hertogenbosch: 2e gebed H. Au gustinus. 3e octaaf Kerkwijding. 4e H. Hermes. MAANDAG 29. Rood. Onthoofding van St. Jan de Doper. 2e gebed H. Sabina. 's-Hertogenbosch: 2e gebed octaaf Kerkwijding. 3e H. Sabina. DINSDAG 30. Wit. H. Rosa van Lima. 2e gebed H. H. Felix en Adauctus. 's-Hertogenbosch: 2e ge bed octaaf Kerkwijding. 3e H.H. Felix en Adauctus. Credo. WOENSDAG 31. Wit. H. Raymun- dus Ninnatus. 's-Hertogenbosch: Wit. Octaafdag van Kerkwijding. 2e gebed H. Raymundus Nonnatus. Credo. DONDERDAG 1 SEPTEMBER. Wit. H. Aegidius, 2e gebed H.H. Twaalf Broeders. 3e A cunctis. VRIJDAG 2, Wit. H. Stephanus. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Eerste Vrijdag. Mis Cogitationes. Gloria. Credo. Prefatie van het H. Hart. Geen 2e gebed. ZATERDAG 3. Wit. Mis van de H. Maagd op Zaterdag. 2e gebed van de H. Geest. 3e voor Kerk of Paus. Prefatie van de H. Maagd. 19) Hij is de crisis door. Nu komt het wel goed terecht. U zult ver stomd staan over zijn spoedige ge nezing. —Wordt hij dus weer helemaal beter? vroeg Mary opgetogen. Dank zij zijn sterk gestel wel. Binnenkort ziet u hem weer buiten lopen. Ze wendde zich met stralende ogen naar Bess toe. Hoor je dat, Hess? Hij wordt beter. Hij is buiten gevaar, Bess, Bess... besef je dat dan niet? Bess streek met trillende hand over haar vermoeide ogen. En plot seling klemde ze zich met een zucht aan Mary vast. De voorspelling van de dokter, c1 t Ben van die dag af hard vooruit zou gaan, kwam uit. Hij was 's mid dags bijna voortdurend wakker en Mary zag hem telkens tegen haar zuster nraten. Maar terwijl Bess naasl hem zat met zijn hand in de hare. bleef haar gezicht toch nog steeds een vreemde uitdrukking be houden en was haar glimlachje ge dwongen. Mary die bij beurten op getogen en verdrietig dankbaar was voor de wonderlijke redding van Ben, kon de houding van haar zuster niet begrijpen. Want zelfs terwijl ze te der en lief met Ben sprak, hem ver zekerden dat ze zich volkomen geluk kig gevoelde en plannen maakte voor de toekomst kwam er geen veran dering in haar vreemde gelaatsuit drukking. Mary nam afscheid om het goede nieuws aan Marietta op de hoeve te gaan overbrengen. Ze hoopte dan te vens nog iets te horen over het zoe ken naar Allan. Dit is een der mooiste dagen van mijn leven geweest, Bess, zei Mary haar arm door die van haar zuster stekend: Zul je ooit kunnen vergeten, hoe gelukkig we ons van daag gevoeld hebben? Ik zal het nooit vergeten, net zo min als ik ophouden zal er dank baar voor te zijn, antwoordde Bess op een zo vreemde, droeve toon, dat Mary haar scherp opnam, Bess, je voelt je niet gelukkig! Wat scheelt er aan? Ben gaat voor uit, besef je dat dan niet? Ik voel me gelukkig! riep Bess uit. Dat zeg ik je toch. Ik ben de gelukkigste vrouw ter wreld. Ze glimlachte Mary stralend toe en spoorde haar aan, vlug naar huis te gaan om het blijde nieuws aan Mariëtta te vertellen. Doch Mary kende haar te goed, om niet te zien, dat haar glimlach gedwongen was en haar geluksbetuiging een leugen. Onder het naar huis rijden bleef ze erover piekeren. Ze trof Mariëtta alleen thuis. Jeth was er weer met zijn mannen op uitgetrokken, zonder iets nieuws me degedeeld te hebben. Ik heb al mijn best gedaan, hem thuis te houden, zei de oude vrouw. Het maakt me razend als ik er aan denk, 'at zij die arme jon gen als een jakhals opjagen. Ben zal het er levend afbrengen en kun nen ze daarmee dan niet tevreden zijn, zonder die ongelukkige, half- verdwaasde stumper achterna te zit ten? Dat heb ik dan ook tegen Jeth gezegd, maar hij beweerde dat ze Allan zouden lynchen, als ze hem vonden. Hij wil erbij zijn om te ver hinderen dat ze dwaasheden begaan. O, dat is goed, Mariëtta. Daar mogen ze niet aan denken. Ze heb ben immers geen enkel bewijs, dat Allan het gedaan heeft. Ik twijfel er geen ogenblik aan, of hij heeft het wél gedaan, zei de oude vrouw. Mary koesterde in haar hart even min veel twijfel. Ze had het gezicht van Allan toen ze hem voor het laatst ontmoet had, niet vergeten. Wat kon hij anders dan een aan slag op Ben bedoeld hebben met wat hij zijn eigen zaken genoemd had? Die arme Jeth zal wel doodop van de slaap zijn, zei ze zuchtend. Maar toch ben ik blij dat hij er bij is, Mariëtta. Als ze Allan vinden, dan kan Jeth zijn mannen allicht tot reden brengen. Jeth is zo'n krachT tige persoonlijkheid. Dat is zo, zei het oudje, Mary's hand strelend. En zo lang hij er dan ook bij is, geloof ik dat wij geen reden tot ongerustheid hebben lieve kind. Mariëtta nam het vermoeide meis je aandachtig op. Mary was uitge put door de spanning en het angstig wachten. Ze had donkere kringen om haar ogen en haar wangen waren ingevallen en bleek. Mariëtta be schouwde dit echter als gewone vermoeidheid en had er geen idee van, wat de reden was van Mary's hartsverdriet. Ik vind het prettig dat je Jeth weet te waarderen, kindlief, zei ze glimlachend. En hij heeft me ver teld dat hij je zo aardig vindt: Als je hem over je hoort praten, zou je zeggen dat hij tot over zijn oren verliefd op je is... Maar dat zal hij je zelf wel het beste kunnen ver tellen! Dat heeft hij me al verteld, zei Mary met 'n vermoeid glimlachje En hij gedroeg zich buitengewoon aardig en hartelijk. Heeft hij gezegd, dat hij je lief heeft? En ik houd ook veel van hem Mariëtta. maar niet op die manier als hij van me verlangt. Ik kan niet met hem trouwen. De teleurstelling op Marietta's ge laat deed Mary veel verdriet. Het was of ze tegen een oude vriendin verraad had gepleegd. Ik heb heus niets tegen hem riep ze uit. Alleen, ik kan niet op die manier van hem houden. Om iemand te willen trouwen moet een meisje toch wel heel erg ver liefd op hem zijn, zie je dat zelf niet in? De oude vrouw zuchtte een beetje ongeduldig. Misschien wel, liefje, maar weet je dan zo zeker wat echte liefde is? Dat weten de meeste meis jes van jouw leeftijd nog niet. Ik weet heel goed wat liefde is! Heel zeker! zei Mary flauwtjes. Wel, lieveling, dan ben je mis schien op een ander verliefd? Mary werd verlegen en stribbelde tegen, dat dit niet zo was. Heus niet. Hmm! Je bent het wel... maar je wilt het niet erkennen... of je weet niet half zoveel van liefde af, als je voorgeeft te weten. En het laatste zal wel het geval zijn. De ene man is de ander niet. Maar mannen van het slag van Jeth ko men lang zoveel niet voor, als je schijnt te menen. Ik bedoel eerlijke en oprechte mannen die door hun da den tonen, wat er in hun hart om gaat, al zeggen ze dat niet met mooie woorden. Ik heb me jou al tijd als mijn eigen dochter voorge steld en nu het tijd voor ie wordt om te trouwen, wou ik, dat ik een en ander van mijn eigen ondervin dingen kon meedelen. Maar wat zou me dat geven? Jongelui luisteren immers toch niet. Maar als ik nu eenmaal niet van hem houd, dan zou het toch gemeen tegenover Jeth zijn? protes teerde Mary zwakjes. Ik zal niet met je redetwisten en je niet vragen met mijn jongen te trouwen. Maar onthoud dit wel, Mary Reeder, liefde groeit met de jaren. Hoe meer liefde je geeft hoe meer je terug ontvangt. Denk daar eens over na. Mariëtta beweerde dat ze aan het werk moest en liet Mary in de keu ken, waar ze nad zitten praten, ach ter. Het was een echt ouderwets vertrek, keuken-, werk- en woonver trek tegelijk. Mary zat nog lang over het gezegde van Mariëtta na te peinzen. Zolang Mary het zich her inneren kon, was de oude vrouw al tijd een echte moederlijke vriendin voor haar geweest, Sarah Cabinal was eerlijk en rechtschapen, maar met haar kleine geheimpjes was Mary altijd naar Mariëtta ge gaan. Ze had haar altijd vertrouwd. En nu scheen het meisje het erop te hebben gezet dat ze met Jeth zou trouwen. Die gedachte werkte niet schok kend of afstotend op Mary. Ze mocht Jeth heel graag en vaak had ze oudere vrouwen horen beweren dat een huwelijk zonder romantische liefde, een huwelijk gegrondvest op echte, eerlijke vrienschap, vaak het gelukkigste was. En die vrouwen spraken uit ondervinding. Misschien hadden ze het dus wel bij het rechte eind. Het viel haar niet moeilijk zich in te denken, dat ze met Jeth getrouwd was. Ze wist hoe hartelijk hij zijn kon en hoe trots zij zou wezen op zijn succes. Want ze was overtuigd van zijn toekomstig succes. Wat wil de ze dan meer? Als ik tegen Etta vertelde, hoe ik tegenover Ben sta dan zou ze zich doodschrikken, dacht zij. Ze zou honderd en een argumenten aanvoe ren, om me er van af te brengen. Hoe dan ook, Ben gaat nu met Bess trouwen. Hij moet mij niet hebben en daarmee is het toch finaal uit! Het was stil en donker in de keu ken. Mariëtta was in een heel an der gedeelte van het huis bezig. Ma ry bewoog zich onrustig op haar stoel en draaide zich om naar het venster, als voelde ze, dat daar iemand moest zijn. Wat ze zag deed haar uit haar stoel opspringen en de handen tegen de mond drukken, om een gil te verhinderen. Tegen het venster zag ze het gezicht van een man gedrukt, die met angstige gejaagde ogen naar. haar keek. Het was Allan Bowden. Allan wees met voor haar duide lijk begrijpelijke gebaren naar de omheinde paardenweide en verdween Wat zag hij er hongerig en verma gerd uit. Was haar eerste gedachte. En voordat ze dan ook naar buiten ging liep ze naar de keukenkast en haalde er brood en wat koud vlees uit. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 3