Hemelhoog bouwwerk te GOES op DE Belgische kunstvrienden te IJzendijke Tien jaar „Oranjekwartier te Terneusen ZUID-BEVELAND Eerste Ondernemingsraad in Zeeland Ontheffing vermakelijkheidsbelasting sportevenementen bepleit Z- VLAANDEREN I Hf Grotere beveiliging van de voetgangers Kilo's slanker BonKorets De lelevisie-toren komt uit de grond 1200 Ton materiaal in fundering Nieuwe K.I-stier in W.Z. Vlaanderen Vacantiedrukte te Nieuwvliet Hedenavond concert Bezoek aan de tentoonstelling Zierikzee nam treffend afscheid Fokveedag Oostburg Doktersdiensten Drie dagen feest in September GOES Geïnstalleerd bij de Vitrite Works te Middelburg Uitgebreide rondvraag in Vlissingse raad Geen melk meer op scholen AXEL AGENDA Heden Morg en Maandag Frc DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Van de elf televisie-torens, die er in Nederland worden gebouwd, neemt de Rijksgebouwenoienst er vier voor zijn rekening, ni. die te Goes, Roo sendaal, Loon op Zand en Mlerlo. Te Goes is de Goudse firma, die het gigantische werk aannam, met het funderingswerk reeds zo goed als gereed en weldra zal met een snel heid van drie meter per dag, de betonnen torenschacht, die een middellijn krijgt van tien meter, opwaarts schieten tot zij een hoogte heeft bereikt van 86 meter, is het eenmaal zo ver dan zal de toren bekroond worden door een stevige stalen mast van 40 meter voor de antenne, zodat het ge heel 126 meter hoog wordt en alle andere torens in Zeeland met stukken slaat. beiders ingezet dienen te worden. De betonnen torenwand krijgt een dikte van twintig cm. maar wordt later aan de binnenzijde met baksteen be kleed. Op ongeveer 60 meter hoogte komt de verdieping waar 'n deel van tele- visie-apparatuur wordt opgesteld en in de nok van de schacht is o.m. de Om de geweldige druk van het bouwwerk te verdragen, moest de fundering uiterst stevig zijn. Eerst zijn daarom in de bouwput aan de Polderseweg zeven ,ig betonnen palen van 16 meter lengte en 'n doorsnee van 52 cm. geslagen en daarop werd een ronde twee meter dikte funde ringsplaat gelegd van beton, met een middellijn van 16 meter. In deze plaat verwerkte men 2600 balen ce ment; 600 ton grint, 300 ton zand en 30 ton betonijzer. De toren wordt eveneens geheel in beton opgetrokken. Dagelijks zal een „moot" van drie meter hoogte in de bekisting worden gestort, waarna de ze bekisting weer omhoog wordt ge bracht om een volgende etmaal weer te dienen. Om dit resultaat te be reiken moet dag en nacht worden doorgewerkt zodat drie ploegen ar De vereniging voor K.I. in West Zeeuwsch-Vlaanderen heeft uit het ar senaal van de Veefokkerij Friesland een stier aangekocht ter vervanging van Eachweid Juweel, wiens resul taten te laag bleven. Bij een der bekendste fokstallen, die van J.C. Schaap en Zn. kocht men een zeer hoogwaardige 2-jarige stier, Rotterda Smits 45 RPS. Gezien de afstamming van deze stier, die tot vader heeft Rotterda Paul 36498 met 85 punten en tot moe der Smits 15. 160833 met 85 punten, mag men veilig aannemen dat deze nieuwe aanwinst tot de allerhoogste „adel" behoort. Wanneer de stier is goedgekeurd voor de k.i. zal hij op het coöperatief stierenstation te Goes wbrden gestald. De mogelijkheid be staat dat de stier voor de fokveedag te Oostburg wordt ingeschreven, waar hij voor de leden en belangstellen den te bezichtigen zal zijn. Bekijks zal er genoeg zijn. Uit deze aankoop blijkt wel de uitdrukkelijke bedoeling van de K.I.-vereniging in W.Z.VI. de veefokkerij in dit gebied op nog hoger peil te brengen. Door het prachtige zomerweer kwamen vele badgasten op het strand te Nieuwvliet verfrissing zoeken Van de omliggende dorpen, maar ook van de veraf gelegen plaatsen, kwa men de mensen, en er heerste dan ook elke dag een gezellige drukte. -Vooral werd het strand bezocht door gezinnen met kinderen en in het al gemeen door mensen, die niet hou den van een strand dat overbevolkt is, waardoor men de kinderen slecht in het oog kan houden. Veel mensen brengen hun zomerva- cantie in Nieuwvliet door en evenals in de badplaats Groede, keren deze vacantiegangers, die eenmaal genoten hebben van het ongerepte natuur schoon, steeds weer terug. Een bewijs dus, dat velen hun vacantie prefereren door te brengen in een badplaats, waar men volop kan genieten van de natuur en van het dorpsleven. Vooral voor deze mensen, die de laatste jaren door het slechte zo merweer wel eens minder konden ge nieten van zon en zee dan men wen ste, is het prettig, dat we nu eens een echte „ouderwetse" zomer heb ben. Gelukkig behoeft men dan ook dit jaar niet zo'n gebruik te maken van de overigens prima busverbindingen naar de Belgische kustplaatsen en oude steden zoals Sluis, Brugge, Gent en Damme. Natuurlijk wordt in Nieuwvliet zelf ook het nodige gedaan voor de bad gasten en van tijd tot tijd wordt er een concert gegeven. Zo zal er van daag in het badpaviljoen „Eldorado", zoals het strand in Nieuwvliet ge noemd wordt, een concert gegeven worden door het muziekgezelschap „Nut en Genoegen" uit Nieuwvliet. Het bezoek aan de expositie „Hol lands leven in de gouden eeuw" te IJzendijke loopt goed. De veilige schatting, welke aanvankelijk is ge maakt, zal waarschijnlijk overschre den worden, hetgeen er op duidt dat de IJzendijkse traditie langzamerhand rijpe vruchten begint af te werpen. Nu kwam er plotseling bezoek uit België: er arriveerde een autobus met 24 museumkenners, onder lei ding van Graaf de Borchgrave, hoofd- Van kapelaan P. de Haan Van kapelaan de Haan, die giste ren naar zijn nieuwe standplaats te Amsterdam is vertrokken, lieeft de Zierikzeese parochie Donderdagavond hartelijk afscheid genomen. De bijeenkomst, die plaats had in de kath. bewaarschool en druk was bezocht, werd geopend door pastoor Dekker, die memoreerde wat zijn ijverig medewerker voor de parochie en de kampen had betekend; ook voor de jeugdbeweging zette hij zich zonder reserve in. Als voorzitter van het afscheids comité voerde daarna de heer J. Simmers het woord, de kapelaan prijzend als een voorbeel dig priester en harde werker; een geschenk onder couvert bood hij als blijk van de waardering der parochie aan. De gidsen en kabouters voerden enkele zangnummers uit en kwamen in samenwerking met de padvinderij ook een geschenk offreren. Kapelaan de Haan dankte voor de hulde hem gebracht, voor de vriend schap ondervonden en vooral voor de medewerking welke hij tijdens en na de rampdagen kreeg. Van de gelegenheid om persoonlijk afscheid van kapelaan de Haan te nemen, maakten allen gebruik. Gisteren arriveerde de opvolger van kapelaan de Haan, in de persoon van de weleerw. heer B. Kortmann. Grote deelname verwacht Woensdag 21 September wordt voor dc 18e achtereenvolgende maal de jaarlijkse veetentoonstelling en fokveedag te Oostburg gehouden. Er is fokvee, vetvee en handelsvee in geschreven evenals varkens, schapen en geiten. Het zal dit jaar de eerste maal zijn dat alleen het fokvee in de cata logus wordt vermeld om de inzenders van het overig vee ter wille te zijn. Dit houdt een belangrijke verbete ring van de fokveedag voor alle groe pen in. Vooral voor het fokvee, het voor naamste van de jaarlijkse tentoonstel ling, is grote belangstelling. Ook het jongvee zal echter in ruime mate aanwezig zijn, evenals de melkkoeien speciaal de rubr. keurstamboekkoei- en. In totaal zijn er 35 rubrieken, waarvan 5 voor stieren. Er is dit jaar een speciale prijs voor de koe met de hoogste levens productie. directeur van het Museum Cinqüante- naire. Deze groep maakt een reis door Nederland en deed als eerste IJzendijke aan. De Belgische gasten, waarlijk toch wel het een en ander gewend, toonden zich verrast over de collectie welke men heeft weten bij een te krijgen. Het werd voor hen nog een gezellige dag, want ook Aar denburg werd nog met een bezoek vereerd, evenals Sluis. Van die pro grammawijziging hebben geen der oudheid- en kunstkenners spijt ge had. cantine geprojecteerd, die voor het bedienend personeel nodig is. OOK STRAALZENDERS Behalve voor de televisie in de meest uitgebreide zin, zal de toren ook ingericht worden voor straalzen ders, die bij eventuele rampen, zo als dit in 1953, kunnen worden aan gewend; ook wordt er op gerekend dat, indien er voor de radio-omroep een F.M.-zender moet komen in Zee land deze toren ervoor ingeschakeld kan worden. Is eenmaal de televisie-apparatuur gereed, dan zal men in Goes en wijde omgeving, voor de Nederlandse uit zendingen althans, met een beknopte antenne kunnen volstaan. IN FEBRUARI KLAAR? De aannemersfirma uit Gouda moet het bouwwerk opleveren na 200 werkbare dagen. Daar hij eind Juni begon, kan de toren, bij normaal ver loop, in Februari a.s. gereed zijn. De aannemerssom heeft 670.000 bedragen en daar de apparatuur bui tengewoon kostbaar is, kan men er wel op rekenen, dat op de Polderse weg te Goes voor ruim één millioen komt te staan! Te Goes wordt Zondag dienst ge daan door dokter Griep; te Middel burg en Vlissingen resp. door dok toren Pel en Grippeling en te Hein- kenszand, Avendskerke en Wolfaarts- dijk door dokter Vos. Dr Luyckx te 's Heerenhoek neemt waar voor dr Folmer; dr Gelderblom te Nieuw- dorp voor dr Kiviet en dr Kole te Hoedekenskerke - voor dr de Boo. DIENST DIERENARTSEN Op Z. Beveland West wordt de dienst Zondag waargenomen door de heren Joh. Klaassen, Heinkenszand en A. Elzerman, Goes. 5? Het is alweer 10 jaar geleden dat de Terneuzense buurtvereniging Oran jekwartier, (de straten dragen allen de naam van levende of overleden leden van ons vorstenhuis) werd op gericht. Vlak na de oorlog bestond er bij de mensen een behoefte om weer gezamenlijk te feesten en zo ontstonden de „buurtverenigingen". De" meeste zijn, zoals dit vaak ge beurt, weer even snel verdwenen, als zij gekomen zijn. Naast de buurtver eniging „De Bloemenbuurt" heeft het „Oranjekwartier" zich gehandhaafd. De opzet, n.l. het feestvieren, ver anderde al spoedig in ontspanning voor de kinderen. En zo werd dan ook aan dit punt de meeste aandacht besteed. Voor de kinderen worden in het winterseizoen middagen georganiseerd waarop zij naar een mooie film of poppenkast kunnen gaan kijken; St. Nicolaas komt hen ieder jaar bezoe ken en in de zomermaanden worden reizen uitgestippeld. Maar daarbij worden de volwasse nen toch ook niet vergeten. Hun wor den meestal een tweetal feestavon den aangeboden en daar het „Oranje kwartier" over een eigen toneelclub beschikt is er minstens één avond waarop zij gratis een toneelvoorstel ling kunnen bezoeken. Voor de herdenking van het tweede lustrum heeft het bestuur van het „Oranjekwartier" een drie-daags feest georganiseerd. Op Donderdag 1 September a.s. zal dit worden geopend met een toe spraak door de Voorzitter, een kort woord van Burgemeester P. Teile gen en een kort concert door de „Harmonie Terneuzen" die na afloop een muzikale wandeling door alle straten van de buurt zal maken. Alle kinderen zullen met lampions aan deze wandeling deelnemen De volgen de dag zal in het teken staan van de kinderen. In de namiddag zullen verschillende spelen worden gehouden terwijl 's avonds de volwassenen in een danstent bij de muziek van een draaiorgel gecostumeerd kunnen dan sen onder leiding van de dansleraar de heer C. Bilderbeek. Zaterdag 3 September is er een kindervoorstel ling in het Jeugdgebouw aan de Kerk hoflaan. Er zal een wedstrijd worden gehouden in krabbenvangen aan de Schelde en ook 's avonds zullen de ouderen weer kunnen dansen, maar ook zij zullen aan volsspelen die in de namiddag worden gehouden kun nen meedoen. Voorts zullen de straten zoveel mo gelijk worden versierd en verlicht. Natuurlijk zullen allen blijk van hun feeststemming willen geven door te vlaggen. Laten degenen die hieraan meedoen er dan wel voor zorgen dat bij zonsondergang de vlag is binnen gehaald. Natuurlijk zal het welslagen van dit feest veel van het weer afhan gen, maar als het een beetje wil kunnen deze drie feestdagen voor de buurtbewoners en verdere belangstel lende mooie dagen worden. Nog steeds fruitmotjes De fruitkwekers hebben dit jaar een zware strijd te voeren tegen de insecten die het fruit belagen. Zo zijn er thans nog steeds fruit motjes, de insecten die de wormste kigheid veroorzaken. Door het aan houdende warme zomerweer is het fruitmotje over een zeer lange perio de dit jaar vrijwijl voortdurend actief De laatste tijd werden nog steeds flinke hoeveelheden eitjes afgezet terwijl ook nog jonge rupsjes werden •gevonden. Daarom heeft de waarschuwings dienst van de Kring Zeeland der N. F.O., rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en Plantenziektekundige dienst zich genoodzaakt gezien de fruitkwekers alsnog te adviseren tegen dit insect te spuiten. ZEELAND heeft zijn eerste Ondernemingsraad. Gistermid dag is die geinstalleerd bij de Vitrite (fittingfabriek) te Middel burg, de voornaamste industrie in de Zeeuwse hoofdstad, waar ruim 500 arbeiders(sters) .werken. De directeur van de „Vitrite", de heer Hesselink, tevens voorzitter van de Ondernemingsraad, heette in de cantine de genodigden welkom, in het bijzonder de Commissaris der Koningin, die tevens commissaris der Vitrite is. De heer Hesselink memoreerde dat de Ondernemingsraad in de plaats treedt vah" de Pe'rspnèélsraad, ••die'in 1948 \Vérd ongericht' en zeer"-goed heeft gewerkt.' Tn "dit verband wees spreker op die eersteO.A.G.bij cie Vitrite en op het fabrieksreglement. Spr. signaleerde de wijdere strek king van de Ondernemingsraad en zijn bredere samenstelling. De direc tie der fabriek is er nu ook in opge nomen en het belang van de onder neming staat voorop Met zekere sym pathie treedt de directie hem daar om tegemoet, daar zij verwachten mag dat in eendrachtige samenwer king de bloei van de Vitrite zal na streven. Nog beklemtoonde spr. dat de On dernemingsraad medezeggenschap, doch geen beslissingsrecht heeft. Voor advies en overleg biedt hij ge legenheid, doch de verantwoording blijft bij de directie. De heer Hesselink waarschuwde om van de ondernemingsraad geen gemeenteraad te maken of een klach tenbureau. Stemmingen moeten zo- Slotte deed spr, een beroep op ieders gpede wil; hij wekte op om vertrou wen in eikaars goede bedoelingen te hebben en verklaarde de raad voor geinstalleerd. IN OPGEMAAKT BEDJE De Commissaris der Koningin prees de Personeelsraad als voorlo per van het nieuwe instituut, dat dank zij het werk van de eerste in een gespreid bedje kwam. Spr. vond het sympathiek dat het reglement zich uitspreekt tegen het stemmen; beter is immers elkaar proberen te overtuigen. Ook namens het prov. bestuur wenste de Commissaris de Vitrite geluk met de nieuwe instel ling, die naar hij vertrouwde, onder Gods zegen, heilzaam zou zijn voor het bedrijf. DE MOEIZAME WEG Nadat de oud-directeur, de heer Ghijsen, zich complimenteus had uit gelaten, schetste de oud-voorzitter van de Personeelsraad de heer Me- liefste, de moeizaam afgelegde weg naar goed geregeld overleg en ad vies, via fabriekscommissie en per soneelsraad. Dank zij het juist be grip, vooral na de oorlog ontstaan, was de verhouding zo geworden dat er thans niet zo heel veel verandert; voor een en ander dankte hij de di rectie. De leden van de Ondernemings raad gaf hij nog 'n drietal goede .veel mogelijk voorkomen worden. Ten wenken. Hij verdedigde de grdte lijn en wees er op, dat de raad aan de oaganisaties de reReling van lonéh en arbeidsvoorwaarden moet overla ten en alleen op de naleving der C.A.O. moet toezien. Voor de christelijke en algemene bond spraken de heren Lodder en Martijn nog hun waardering uit, waarna de heer Hesselink voor een samenvattend slotwoord zorgde. De Ondernemingsraad is samenge steld uit de directeur en dertien per soneelsleden; van de laatsten zijn er tien georganiseerd en drie ongeor ganiseerd. DE RAAD DER GEMEENTE VLISSINGEN kwam Vrijdagmiddag in open bare zitting bijeen, waarbij hij het besluit nam, het definitieve bedrag voor deelneming aan de „E 55" te stellen op t 3350.Uit gestelde vragen door dhr. J. P. Ventevogel bleek, dat B. en W. van Vlissingen wel tevreden zijn over de Vlissingse stand, doch dat men ervan overtuigd is, dat hef hele Zeeuwsche Paviljoen té klein werd opgezet. Bovendien ligt het een ontzettend eind van de ingang verwijderd, zodat de meeste bezoekers, wannéér zij er dan komen, haast bezweken zijn onder de afstand en het vele wat men heeft moeten „verwerken". Men ïal echter trachten 't diorama nog zo productief mogelijk te maken. Dhr. J. L. Verhagen suggereerde, dat vele grote reisbu- reaux, zeer zeker de buitenlandse, belangstelling hiervoor hebben als étalage. stuk. het geringe kwantum. Binnenkort start echter een enquête over heel Walcheren voor de noodzaak van melkverstrekking op d'e scholen. Wei- licht dat hieruit andere richtlijnen te voorschijn zullen komen. Tot dusver is Vlissingen nog de enigste gemeen te in Zeeland, welke melk op de scholen verstrekt. Het teruglopen in de verstrekking vind zijn oorzaak in d'e gewijzigde houding der ouders en de betere toestanden na de bevrij ding. NIEUWE SCHOOL De afrit der Boulevard de Ruyter naar Beursplein zal verbreed worden, door het maken van een voetpad naast deze oprit. Zowel raadslid W. J. Andriessen als D. Romijn streefden naar nóg grotere beveiliging der voetgangers op dit drukke en gevaar lijke gedeelte. Beiden, betoogden, dat zonder afdoende beveiliging van het trottoir de grote zware bussen bij het draaien zeer zeker op het bewuste voetpad zullen geraken, waaruit per soonlijke ongevallen voort kunnen komen. Dhr. Andriessen was een voorstan der van het laten staan van het be staande hekwerk, als afscheiding tus sen voetpad en rijweg, waardoor de voetganger een maximum aan bevei liging krijgt. Dhr. Romeyn voerde aan, dat het voetpad slechts 10 c.m. hoger komt te liggen dan de bestaan de rijweg, een te weinig verschil, dat de autobussen en auto's hier verhin derd worden op het trottoir te rijden. Hij bepleitte het aanbrengen van paaltjes. Men zal echter onderzoeken wat hieraan, voor de veiligheid van de voetganger, valt te doen. Bij het behandelen der ingekomen stukken, merkte mevr. Spithout-Nae- rebout op, dat volgens het verslag van de gemeentelijke dienst van Sociale Zaken niet op alle scholen melk wordt verstrekt. Wethouder Poppe verklaarde, dat dit juist was. Een klein percentage van de schooljeugd wordt nog melk verstrekt. Na de schoolvacantie zal er voorlopig geen melk meer verstrekt worden, gezien Medewerking verleende men aan 't bestuur der Vereniging tot bevorde ring van Christelijk Onderwijs voor de bouw van een nieuwe school met 6 leslokalen en een vakschool voor gewoon lager onderwijs in de nieuwe stadsuitbreiding tussen de Watergang en de Irislaan. Het verlenen van een aanvullende subsidie a f 1023,14 aan de Bond van Buurtverenigingen, ontlokte aan dhr J. Marijs de vraag, of het nu ten enenmale niet anders kan. Steeds krijgt men verzoeken voor aanvullen de credieten, waaruit men zou mogen opmaken, dat men het met het sa menstellen der begrotingen niet zo nauw neemt. Het aantal herinnerings. bekers wordt geschat op 2600, doch men bleek er ruim 700 méér nodig te hebben! Zo'n grote groep kinderen kan men toch niet over het hoofd' zien, bij het opstellen van een begro ting? Bovendien vroeg hij zich de noodzakelijkheid af van het bestellen van een vuurwerk in België. Uit 't antwoord door de burgemees ter bleek, dat de bond van buurtver enigingen hier te lande geen vuur werk kón bemachtigen, zodat men noodgedwongen op België was aange wezen. WEGKWESTIES De rondvraag leverde meer stof op d'an de agenda had kunnen doen. Dhr. Ventevogel wees op de onhoud bare toestand, vooral bij regenachtig weer op het Veerplein. Grote diepe plassen komen hier voor. Alhoewel dit terrein van Rijks Waterstaat is bepleitte hij aandringen van gemeen- te-wege op een spoedige verbetering. Wat danook werd toegezegd. Voorts verzocht hij nadere mededelingen over de toestand in de Badhuisstraat tengevolge van het Rware verkeer door autobussen etc. De wethouder van Openbare werken kon medede len, dat én Badhuisstraat én Bloemen- laan én Bonedijkestraat een punt van studie vormen. Het is geen gemakke lijke materie, want de bodemgesteld heid' is de oorzaak van het overmatig trillen der huizen bij zwaar wegver keer. Getracht zal worden een tijde lijke nood-oplossing te bereiken door het egaliseren van het wegdek. Raadslid J. Koops vestigde de aan dacht op de té smalle Prins Hendrik- weg welke gemakkelijk, door bij trekking van d'e braak liggende gron den, drie meter verbreed kan wor den. Noodzakelijk bij het steeds toe nemende verkeer per bootdiensten. Ook hierover zal men contact opne men. DE ZEEWERING zijn, doch hij wenste dit graag uitge breid voor meerdere wijken der stad, of zo mogelijk voor alle winkels. Hij noemde dit één der conse- quentie's van een „badplaats willen zijn". B. en W. zullen deze materie in onderzoek nemen. KAMPEERCENTRUM Binnenkort zal de Raad van Vlis singen ingelicht worden over de plan nen welke Rijks Waterstaat koestert betr. de zeewering van Vlissingen. Dit deelde de wethouder van openbare werken, dhr. M. van Popering, mee op gestelde vragen over de wegbe- dekking der boulevards. De plannen zijn in vergevorderd stadium en een voorlopig plan is reeds ingediend bij het Ministerie van Waterstaat. In afwachting op deze bespreking kan men nu nog heel weinig aan het rij- dek der Boulevards veranderen. Ook met de bouw van de Openbare Kleu terschool gaat het dagen. Maandag zal men de plannen van de architect ontvangen, die dan onverwijld wor den doorgestuurd naar „den Haag" Men zal er zoveel mogelijk op aan dringen, ten spoedigste met deze bouw te beginnen alsook met de bouw van het gymnastieklokaal bij de Jacob Catsschool. Dhr. M. J. van Poelje verzocht B en W. mogelijkheden te bestuderen om méér service te verlenen aan de vreemdelingen, welke Vlissingen be zoeken. Voor de winkels op de Bou-s„„ levards werd een uitzondering ge- stip verwacht men een model van maakt om langer geopend te kunnen 1 Vlissingen in werking te hebben. Voorts zal op zijn suggestie de mo gelijkheid van een kampeercentrum worden onderzocht, temeer, daar het huidige touristische verkeer zich meer en meer toelegt op het verblij ven in tenten of caravans. Als plaats van dit kampeercentrum deed' dhr. v Poelje de omgeving van het Nollebos aan de hand. Een buitengewoon belangrijk iets bracht hü onder de ogen van B. en W., n.l. de vermindering of gehele kwijtschelding van de vermakelijk heidsbelasting op sport-evcnementcn De huidige regeling staat onthef fing niet toe, zodat wanneer B. en W. een ontheffing wensen, zij hieraan te gemoet dienen te komen door een subsidie-verlening. Het karakter der wedstrijden wijzigde zich in de laat ste tientallen jaren zodanig, dat men gerust kan en mag spreken van een zinvolle vrije tijds besteding, zowel voor de spelers als voor de toeschou wers. Bij voetbalwedstrijden b.v wordt 20 pet. van de recette' als vermakelijkheidsbelasting geheven Dit bedrag vindt hij té hoog, en hij bepleitte algehele afschaffing!! Een voetbalwedstrijd heeft thans meer en meer een sociale betekenis gekregen als ook alle athletiek-ontmoetingen en andere sportwedstrijden. Met name sprak hij echter over de voetbalver enigingen, die hun status van amateur hebben behouden. Eén der Vlissingese voetbalclubs wist zich in een hogere klasse te plaatsen waardoor de club komt te staan voor hoge uitgaven. Daarom vestigde hij d'e aandacht van B. en W. op deze materie, daar men mogelijk met het opmaken der be groting 1956 hiermee rekening kon houden. Wethouder Poppe vroeg zich af welk effect men zou bereiken bij af- schafii.ig, waarop dhr. van Poelje opmerkte, dat zowel een voetbalclub als h.'t publiek hiermee gediend zal zijn. Om een voorbeeld te noemen; de een voordeel beuren van circa drie- V.C. Vlissingen zou hieruit 'aarlijks duizend gulden. Hierdoor kan men vol doen aan de grote uitgaven, ver schuldigd door de promotie, terwijl men, zijns inziens, méér jeugdleden zou kunnen opnemen. Doch ontheffing der vermakelijkheidsbelasting zou eveneens doorwerken op de entree prijzen, wat in deze arbeidersstad van grote betekenis is. Zo zal iedere ver eniging haar effect van deze regeling krijgen. B. en W. zullen zich hier over nader beraden. Op gestelde vragen van dhr. E. G Vader kon medegedeeld worden, dat men goede verwachtingen heeft, nog dit najaar een bezoek te brengen aan het Waterloopkundig Laboratorium van Prof. Thijsse. Thans valt er voor de Vlissingse raad vrijwel niets te bekijken, doch op het genoemde tijd De nieuwe haven van „De Werf" De in grootte verdubbelde jacht haven van de Watersportvereniging „de Werf" is geheel gereed gekomen en dit stemt bestuur en leden die uit eigen middelen het grootse werk bekostigden niet weinig tot voldoe ning. Zaterdag 3 September a.s. zal de nieuwe haven officieel worden ge opend door de burgemeester, waar na een receptie volgt in het clubge bouw. DOKTER GEMOLESTEERD De politie is gisteren moeten optre den tegen de 36-jarige J. K, uit Kloe- tinge wegens ernstige mishandeling van de controlerend arts G., alhier. K., die zich door de dokter veronge lijkt voelde, had de arts reeds eerder gemolesteerd' en ging gisteren, toen hij bij hem op het spreekuur kwam, tot geweld over. DE DUIZENDSTE Gistermiddag passeerde de duizend ste bezoeker de bureaulist der ten toonstelling van de Zeeuwsche kun stenaarskring in de Grote kerk al hier. Het was de H.B.S.-er Peter v.d. Dries, die tot zijn verrassing bedacht werd met een boekenbon van vijf gulden. SCHUUR AFGEBRAND Gistermiddag is aan de Kloetingse- weg door onbekende oorzaak brand ontstaan in een schuur van de heer Trimpe, achter de daar staande on bewoonbaar verklaarde woning. Be halve wat gereedschap, bevatte de schuur niet veel van waarde. De brandweer kon weinig anders doen, dan tegen uitbreiding waken. De schuur verbrandde, maar het verlies is niet groot. BOUW TWEEDE GEREF. KERK BEGONNEN De bouw van de tweede Geref. kerk in Oost is gegund aan de laag ste inschrijfster, de fa. v.d. Linde te Kloetinge. Deze heeft meteen een aanvang gemaakt met de werkzaam heden. BURGERLIJKE STAND. Geboren; Hubertus, zv. H. Boudens en M. Menheere; Jacoba dv. P. v.d. Linde en L. van der Weele; Anita dv. M. Baart en I. van Maele; Ludo- vicus A. zv. H. Rovers en H. v.d. Hurk; Maria dv. P. Schipper en A. Hoogesteger. Gehuwd: A. van de Vrede, 24 j. en J. Snoep, 19 j.; W. Weijers, 23 j. en A. Weezepoel 25 j.; J. Siereveld, 21 j. en C. Voes, 20 j.; G. Joosse, 26 j. en J. v.d. Water, 20 j. Overleden: P. Vos, 67 j.; J. Ooster dag 75 j„ echtg. v. J. van Hoorn; L. Korstanje. 65 j„ echtg. v. L.Heijns- dijk; M. Boeltjes, 68 j. Aanrijding. Gisteren had bij de oprit aan de Beestenmarkt een aan rijding plaats tussen twee fietsertde dames. Mevr. Mol kwam te vallen en brak een enkel. Zij werd naar St Joanna vervoerd. 'g Heerenhoek WINKELWEEK OP KOMST In een onder leiding van de voor zitter der Hanze, de heer H. Verhoe ven, gehouden bijeenkomst in café Westdorp, met 'n twintigtal zaken mensen, werd besloten wederom 'n winkelweek te organiseren. Als aan vangsdatum werd 23 September ge kozen. Er zal nog nader worden overwogen welke attracties aan de winkelweek zullen verbonden worden. 's Gravenpolder Philippine FANFARE OP STAP Onze fanfare ziet zich genoodzaakt eens een dagje uit te blazen. De voorbije feestdagen hebben van de leden nogal oververmoeide leden ge maakt. Vandaar dat het bestuur be sloten heeft om maar weer eens op stap te gaan. Ditmaal is Adinkerke aan de Franse grens, aan de beurt. Daar zal ook bezocht werden het beroemde recreatieoord. Met 2 grote bussen wordt Zondagmorgen de reis aanvaard. Om een beetje in vorm te zijn zal de fanfare vanavond eerst nog een concert geven op de kiosk. RAADSVERGADERING De raad van onze gemeente, zal op Dinsdagavond 30 Augustus, om 7 uur in openbare vergadering bijeenkomen Dan zullen o.m. de navolgende pun ten behandeld worden: een voorstel om adhaesie te be tuigen met het verzoek van het ge meentebestuur van Hulst aan het Ministerie van Verkeer en Water staat tot het verkrijgen van een vaste oeververbinding met overig Nederland, het instellen van een koopavond voor bepaalde bedrijven, de bouw en exploitatie van auto boxen t.b.v. de Rijksdiensten, en aan- en verkoop van gronden. Clinge VINGERLID AFGEKNELD Onze dorpsgenoot L.P., die op een vlasbedrijf werkzaam is, heeft door een ongeval, hetwelk tamelijk goed afliep, één lid van een vinger aan zijn rechterhand moeten missen. Staande op een vlasmijt, raakte hij bekneld met zijn linkerhand. Deze wilde hij los maken met zijn rech terhand, doch ook die raakte bekneld waarop hij naar beneden sprong en zodoende een lid afrukte van zijn rechterhand. Kuitaarf Schuurtje uitgebrand Gistermiddag omstreeks vier uur brak door tot nu toe onbekende oor zaak brand uit in een schuurtje van mevrouw de wed. de Booy. Het daarin aanwezige stro werd een prooi der vlammen en ook aan het houtwerk ontstond aanzienlijke scha de. Dank zij het krachtdadig optre den van de brandweer van Hontenisse was het vuur spoedig bedwongen, waardoor de buitenwanden en het dak gespaard bleven. K oeivacht DRUKTE IN HET ZWEMBAD. Het zwembad in de Wouterij alhier kent door de mooie zomer een buiten- (Advertentie) Waarom de last van ongezonde (en vaak lelijke) dikte nog lange» met u meedragen? BonKorets geven u in enkele weker» weel uw jeugdig slank figuut BonKorets werkeh volgens het principe van aehydratie - veilig en snel Opgehoopt vei smelt weg, loom* heid en verstopping maken plaats vooi een opgewekt en monte» gevoel veroverende charme straalt van u at u Is een ander mens Begin eer» nieuw leven begin nog vandaag mei BonKorets t. 3 30 per flacon Vl*MA&tRINGSDRA&tSR gewone drukte van de kinderen, die er dagelijks komen zwemmen. Door dat het water thans zeer vervuild is, is de brandweer begonnen om de zwemput leeg te pompen. Hierna zal men het water weer op peil laten komen, waarna de kinderen weer vrij hun gang zullen kunnen gaan. Het grenskantoor. Het grens- kantoor alhier kent momenteel een zeer drukke periode van uitvoer naar België. Dagelijks worden er zeer vele wagens vlas, kaf en stro uitge voerd. ANTWERPEN Middelheimpark: 3e Biennale voor beeldhouwkunst. IJZENDIJKE Hofzicht theater 8 uur: Frühling auf dem Eis. GOES Grand: The true and the brave MIDDELBURG Electro: De Zigeuner baron. Schouwburg: Duel in de zon. VLISSINGEN Luxor: Gekruiste zwaar den. Alhambra: Zeven broers zoeken zeven meisjes. OOSTBURG Led el 8 uur: Duivels der zee. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Desiree. Concertgebouw 8 uur: Apache. SAS VAN GENT Olympia 8 uur: On derwereld van Montmartre. AXEL Het Centrum 6,30 en 9 uur: Paniek in. het circus. HULST Bioscoopgebouw 8 uur: Paniek in Gibraltar. DE KLINGE Kinema van Dijck 7,30 uur: De wreker. WACHTBEKE Schietingen op 2 staan de wippen De Grensschutters om 2 uur. GOES Grand: The true and the brave MIDDELBURG Electro: De Zigeuner- baron. Schouwburg: Duel in de zon. VLISSINGEN Luxor: Gekruiste zwaar den. Alhambra: Zeven broers zoeken zeven meisjes. IJZENDIJKE Hofzicht theater: Früh ling auf dem Eis, 5 en 8 uur. OOSTBURG Ledel 2 uur: Las Vegas story; 4,30 en 8 uur: Duivels der zee. TERNEUZEN Concertgebouw 8 uur: Apache. Luxor 2 uur: Apache; 4,30 en 8 uur: Desiree. SAS VAN GENT Olympia 2,30 uur: De nieuwe avonturen van Donald Duck en zijn vriendjes; 5 en 8 uur: Onder wereld van Montmartre. AXEL Het Centrum 4,15 uur: Paniek in het circus; 8 uur: De vrouw met het ijzeren masker. HULST Bioscoopgebouw 2,30 uur: Pa niek in Gibraltar; 5,15 en 8 uur: Moe der. Schieting bij G. de Nijs om 3 uur. DE KLINGE Kinema van Dijck 2 uur: De wreker der wildernis. Dansen in zaal van Dijck om 6 uur. WACHTEBEKE pal in café De Gen tenaar. ST JANTEEN Dansen t.b.v. het voet- balfeest bij J. der Weduwe om 4 uur. Wilhelminaschieting op staande wip om 3 uur. Schieting bij Em. Vermeer sen, café 't Kuipke om 3 uur. PAAL-GRAAUW Schieting bij J. Ver ras-Rammeloo om 3 uur. Dansen bij J. Theenaert. GOES Grand: The true and the brave MIDDELBURG Electro: De Zigeuner baron. Schouwburg: Duel in de zon. VLISSINGEN Luxor: Gekruiste zwaar den. Alhambra: Zeven broers zoeken zeven meisjes. OOSTBURG Ledel 8 uur: Duivels der zee. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Desiree. SAS VAN GENT Olympia 8 uur: On derwereld van Montmartre. AXEL Het Centrum 8 uur: Paniek in het circus. HULST Bioscoopgebouw 8 u.: Moeder DE KUNGE Kinema van Dijck 7,30 uur: Het bastaardkind. ST JANSTEEN Wilhelminaschieting op de staande wip om 3 uur. PAAL-GRAAUW Dansen bij J. Thee naert. Volksfeesten t.g.v. de kermis, begin 12,45 uur. RAADSBESLUITEN In de raadsvergadering besloot de raad tot het aangaan van een geld lening ad 450.000,ter aflossing van rijksvoorschotten en ter finan ciering van nieuwe kapitaalswerken. In de tweede plaats kwam ter ta fel het advies van een deskundig bu reau inzake de herstelwerkzaamhe den, die verricht dienen te worden aan de centrale verwarming. Deze werkzaamheden zullen een bedrag van 9.000,vergen. Na ampele discussie besloot de raad dit cre- diet te voteren. Tenslotte vroeg de heer Tissing (Gem.Bel. i naar de stand van zaken met betrekking tot de gasvoorziening. De voorzitter zei hem, dat deze en- quete momenteel stil ligt, omdat nog andere mogelijkheden naar voren zijn gekomen. Yerseke BAGGERWERK VERONTRUST OESTERKWEKERS. De voorgenomen baggerwerken ln de Zandkreek hebben de oesterkwe kers, die hun pannen daar hebben uitgezet, verontrust. Het Visserijbe- stuur en de plaatselijke organisaties hebben de aannemer gevraagd met deze belangen rekening te willen hou den, Verzocht is om eerst bij Veere en Kortgene te beginnen en het stuk waar de pannen liggen voor het laatst te houden. Hierdoor kunnen de pannen nog ongeveer 6 weken blijven liggen. Het bezwaar om ze nu reeds weg te halen zou hiermee ondervan gen zijn. Een beslissing is nog niet genomen, daar het uitdiepen in het begin van de Zandkreek in verband staat met de Provinciale Boot, die hinder ondervind van de ondiepte in de vaargeul. VERORDENING OESTERBEDRIJF Het Bedrijfschap voor Visserijpro ducten heeft de oesterkwekers een concept verordening toegezonden. De inhoud is echter van dien aard dat 3 van de 4 verenigingen het Bedrijf schap er direct van in kennis gesteld hebben dat zij het voorgestelde ver werpen, daar het in de tegenwoor dige vorm totaal onaanvaardbaar is. Het wachten is nu weer op een tegen zet van het Bedrijfschap. De oester kwekers worden ongeduldig daar een eventuële verordening voor 9 Sept. door het Ministerie bekrachtigd moet zijn om bij de aanvang van het ex portseizoen in werking te kunnen treden. TEBWIJ] Fransi Algerije en rust Franse re furie van 60000 rest drukking opstand ir te zetten meende t hoofd van Marokko hem door ter beschi De afs weerloze volgd doo le dorpen Frans off rusthaardt uitgeblust, li.jks verw treden th blijvend s voort besta van Frans De waa generaal regering, is uitgeko datum va verbannin Ben Joes; in de gela maanden Grandval aanvaardb een. waa Itiglalpar zijn. De huid Arafa we een derge Maar hij k de Istiqlal de verban: Istiqlal mi met de ro nemen, D gen om ei rokkaanse een mislul ook werd was tenslo fa en de onmogelijk overtuigen 20 August] krijgen, w Arafa teru regentscha namens of Joessef zo MAAR rijk, rokko zei: pir.g van zijner ben- gering gaf strevende enige dage netsforma onder de partij, i partijen rugkeer Joessef t Arafa geh kolonisten op hetzelf zich dan wiens aftr Franse De Fran Grandval, kant Moha tale uitstel de bom. brak los, vooral die tot Glawi Fransgezin gen waren mee, duiz schijnlijk Nu zijn der leiding te Aix-les- ferentie bt kaanse lei: van de tro< stuurshervi rokko mee zoals Tuni delijk is Arafa acl •venals d< Achteraf t toch in de val, maar moeilijkhe Tunis rep sche figuri aan wie et vertrouwe 19) u - Hij is het wel g stomd sta: nezing. Word beter? vro Dank Binnenkort lopen. Ze wendi naar Bess Hoor beter. Hij Bess... bes Bess st: over haar seling kien aan Mary De voor: Ben van zou gaan, dags bijn: Mary zag zuster or: naast hem hare, blee steeds een houden en dwongen. n. E

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 2