DE NIEUWE SPELLING GAAT OP 1 SEPTEMBER A.S. IN Belgi ië en Nederland zijn het eens Straaljagers verongelukt V.S. KOMEN MET EEN VERRASSEND PLAN HEVIGE BRAND bij houthandel in Den Bosch Oostenrijkse wilde reisje met de K.L.M. een gratis In omgeving van Parijs MAN SINGH GESNEUVELD Aan de scholieren wordt meer vrijheid gelaten dan aan de ambtenaren Koortsachtige speurtocht naar radio-actieve „bom Wenen - Istanbul - Bagdad GRAND VAL1 voorgoed naar huis DAGBLAD VOOR ZEELAND Het geluk hervonden Busdienst in gevaar Moeilijkheden voor Sluiskil-Breda Drie militairen gedood „Deugd, drift en eer" liefst vrouwelijk Onweersachtig "Xnmna UU Uiteen,°Pendc Ma^doapSifiIruÜrdCr UUr; onde°rrS*°?.OP 5 45 >«aan Israël en de Arabieren Peronisten voelen zich weer sterk Detachement naar Suriname Voor een half millioen schade De Robin Iiood van India Uit fabriek verdwenen Het vergiftige melkpoeder Maar vliegen was duurder dan zij dacht Marokko Zaak Jungschlaeger Swartjes snapte het zelf niet Woeste stromen in Amerika 95e JAARGANG No. 21929 Uitgave N. V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel.: Directie. Redactie en Administratie 3351 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mi Dr A. J. J M Mes, Mr H. M L. de Rechter, L. J v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.85 per kwartaal, pet post t 6.55, per week (uitsluitend bij niet post- bestell.) t 0.45. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.35 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.85 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.14 per m/m (Ingezonden Mede delingen f 0.35 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 ct. per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet wensen af te geven, worden vernietigd. nrigg üi"«tsingel 08 Telefoon 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601 OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no_35) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, westsingej »q, Naar men ons meedeelt wor den er momenteel van de zijde van de Belgische Regering weer moeilijkheden in de weg gelegd aan de busdienst Sluiskil-Breda v.v., die onderhouden wordt door de ZVTM te Terneuzen en de BBA te Breda. De Belgische regering legt het erop aan, dat de betreffende dienst per 1 Sep tember a.s. wordt opgeheven. Van Nederlandse zijde zijn onmiddellijk pogingen in het werk gesteld om met de Belgen tot een vergelijk te komen. Twee straaljagers, die beide deelnamen aan de luchtmachtoefening „Loco", zijn gisteren neergestort. Het ene toestel sloeg onder Acht, bij Eind hoven. te pletter; het andere stortte neer onder de gemeente Beesd, in Gelderland. Drie militairen kwamen hierbij om het leven. De Belgische Meteor, die onder Acht neerstortte, explodeerde toen hij de grond raakte. Beide inzittenden wer den op slag gedood. Een 16-jarig meis je, dat zich met haar zusje naar haar werk wilde begeven, werd door een scherf van de straaljager aan het achterhoofd getroffen en vrij ernstig gewond. Haar zusje kreeg een shock. In de straaljager van de Neder landse luchtmacht, die bij Beesd neer stortte, zat maar één man, een vlieger uit Leeuwarden. Hij werd op slag ge dood. Het toestel was in een onweers bui de koers kwijtgeraakt. HET NIEUWE SPELLINGSBESLUIT zal op 1 September a.s. van kracht worden, zo is nu officiéél in Den Haag mee gedeeld. Tussen de Belgische en Nederlandse regering zullen aanbevelingen van gelijke strekking uitgaan naar de scholen en de openbare lichamen, voor wat betreft de toepassing van de aan wijzingen die de nieuwe woordenlijst geeft. Er is namelijk vol ledige overeenstemming bereikt over de gedragslijn, die beide regeringen in deze zullen volgen. Sedert September van het vorige jaar is er overleg geweest, daar zowel de Nederlandse als de Belgische regering het wenselijk oordeelde, de eenheid van de schrijfwijze der Nederlandse taal met alle kracht te bevorderen. den ingesteld, waarin vertegenwoor digers van het lager-, het voorbe reidend hoger- en het middelbaar on derwijs zitting zullen hebben. Aan deze commissie zal worden opgedra- DE TWEEDE RONDE van de grote propaganda-actia van de K.A.B. naar de 400.000 leden, wordt Zaterdag 3 September ingezet met een speciale K.R.O.-uitzending onder het motto: „We komen weer op toeren". VOLGENS een Egyptisch blad zal de premier van communistisch China, Tsjoe En Lai, zich voor het einde van het jaar naar Egypte begeven. DE FILM „The Rival World", van de Nederlandse cineast Bert Haanstra, heeft op het internationale festival van documentaire films in Venetië een eerste prijs gewonnen. De film behandelt de eeuwige strijd van de mens tegen de insecten. EEN ZEVEN MAANDEN oude baby van het gezin Bouwmeester te Alte- veer (bij Hoogeveen) trok een thee pot omver en kreeg de gloeiende thee over het lichaampje. Het kind is in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. De aanbeveling aan de scholen komt hierop neer, dat met ingang van 1 September 1955: 1 Voor wat betreft de voornaam woordelijke aanduiding van de met v. (m.) aangeduide zelfstandige naamwoorden vrijheid wordt gelaten. Zowel het gebruik van „zij" en „haar" als van „hij" en „zijn" wordt toegestaan. Een uitzondering hierop vormt een groep van v. (m.) woor den (deugd, drift, eer, enz.), waar voor in de leidraad een voorkeur voor de zij-aanduiding is gegeven. 2. Voor wat betreft de dubbelvor men van bastaardwoorden, waarbij een voorkeur is aangegeven, zal die voorkeurspelling worden gevolgd. Een gelijkmatig gebruik van de andere spelling wordt echter niet als fout aangemerkt. Aan de openbare lichamen wordt een éanbeveling gezonden, inhouden de, dat met ingang van 1 September in alle van de ministeriële departe menten, autoriteiten. colleges en ambtenaren, in het Nederlands ge stelde stukken; 1. Voor wat betreft de voornaam woordelijke aanduiding van de met v. (m.) aangeduide zelfstandige naamwoorden de zij-aanduiding dient I te worden gevolgd, evenals voor de groep van de v. (m.) woorden (deugd, drift, eer, enz.), waarvoor in de leidraad een voorkeur voor de zij aanduiding is gegeven. 2. Voor wat betreft de dubbelvor men van bastaardwoorden, waarbij een voorkeur is aangegeven, die voorkeurspelling wordt gevolgd. GEMENGDE COMMISSIE VOLGENS „La Libre Belgique" zijn er besprekingen begonnen onder de drie Benelux-landen, met h«t oog op de samenwerking bij onderzoekingen' op het gebied van de kernsplitsing. EEN TWEEMOTORIG Amerikaans amphibievliegtuig is Donderdagavond op een bergtop op de Azoren neerge stort. Alle vijf bemanningsleden van het toestel kwamen om het leven. OP 13 EN 14 SEPTEMBER a.s. her denkt de Algemene Katholieke Werk geversvereniging in Nederland met een tweedaags congres in Arnhem het achtste lustrum van haar bestaan. IN DE GEMEENTE BERGEN (Noord- Limburg) is Vrijdag een auto tegen een paal van de electrische leiding ge botst. De zes inzittenden werden allen gewond; twee zelfs vrü ernstig. DE CHILEENSE REGERING gaat een wetsontwerp indienen, waarbij de doodstraf in het vooruitzicht wordt gesteld voor leden van ziekenhuisper- IpJJ ,di® tijdens stakingen patiën- zo'danig verwaarlozen, dat dezen overlijd!nVO'Êen Van die verwaarlozing K?==oiST:^KINGEN in Hamburg en vreest a°? niet gebroken. Men rirfivon n zii naar andere be- nSon v u0Verslaan- De commu- riaart a» gfn hun kans' omdat inder- de ontvredenheid algemeen was. Weersverwachting tot vanavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien met een Kans op onweer. Weinig verande ring in temperatuur. Zwakke tot Er zal een beperkte gemengde Ne derlands—Belgische commissie wor gen voor 1 Juli 1956 na te gaan. welke bastaardwoorden in aanmerking ko men om op de scholen, zowel in België als in Nederland, uitsluitend in de progressieve spelling te worden geschreven. De Nederlandse en de Belgische rege ring koesterden het voornemen, de toevoeging te bevorderen van een addendum aan het Belgisch-Neder lands cultureel accoord, waarin zal worden bepaald, dat beide partijen er zich toe verbinden, overleg te ple gen omtrent alle regelingen inzake de schrijfwijze van de Nederlandse taal. Aan de scholen heeft de minister van Onderwijs een circulaire gezon den met richtlijnen. Om een gelei delijk aanleren van de nieuwe voor schriften mogelijk te maken, zal de minister er op aandringen, dat bij het afnemen van de eerstkomende examens, tot en met de examens, die het schooljaar 1956—1957 afsluiten, bij de beoordeling van het werk der candidaten soepelheid wordt betracht. De invoering van de nieuwe rege ling behoort z.i. vooralsnog geen aan leiding te zijn thans in gebruik zijnde en nog niet versleten boeken door nieuwe te vervangen. Minister Dulles heeft Vrijdag uit naam van president Eisen hower een plan bekendgemaakt voor normalisering van de be trekkingen tussen Israël en de Arabische landen. Oproep tot strijd tegen de Kerk Het hoogste gezagsorgaan in de Peronistische partij heeft een oproep gepubliceerd, de strijd tegen de Kerk in Argentinië te vernieuwen. De ka tholieken werden beschuldigd van sa menzwering op 15 Augustus, de feest dag van Maria ten Hemelopneming. In Jesuietencolleges zouden wapens opgeslagen zijn en de Jesuieten zou den contact onderhouden met revolu- tionnaire groeperingen. De beschuldigingen zijn door de betrokkenen met kracht van de hand gewezen. Ze zijn zonder meer absurd, zo wordt gezegd. Het voorstel? omvat drie punten; 1) Een internationale lening aan Israël om dit land te helpen bij het schadeloosstellen van 900.000 Arabi sche vluchtelingen uit Palestina. 2) De deelniming van de V.S. aan een verdrag, waarbij de grenzen tus sen Israël en zijn Arabische buur staten tegen agressie van welke zijde ook worden beschermd. 3) Het definitief vaststellen van de grenzen tussen Israël en de Arabische landen. De minister ontvouwde dit plan in een grote rede over de buitenlandse politiek voor de Raad voor de Bui tenlandse Betrekkingen. Gisteren is het in het gebied van Gaza weer tot incidenten gekomen Israëliërs bestormden een heuvel, die de nacht tevoren door Egyptenaren in bezit was genomen. Twaalf Israëliërs kwamen om het leven. Donderdag was een Israëlisch kolonist gedood. Hij werd door Egyptenaren in een hinderlaag gelokt. Voor Daniel Schmidt was de vrij lating uit Chinese gevangenschap geen onverdeeld geluk. De Ame rikaanse vlieger vond zijn vrouw hertrouwd. Z had gedacht dat haar man dood was. Schmidt, die aan vankelijk kwade trouw veronder stelde, besloot echtscheiding aan te vragen, maar eergisteren kwam het bericht, dat hij zich met Una had verzoend. Een felle brand die in de nacht van Donderdag op Vrijdag is ontstaan op de houtopslagplaats van de Verenig de Houtbereidingsinrichting en Hout handel N.V. van Swaay-Gips te 's-Her- togenbosch, en waarbij ongeveer 2500 kubieke meter hout verloren ging, Met het s.s. „Bonaire" vrtrok Vrij dagmorgen een detachement van de koninklijke Landmacht naar Suri name. In totaal vertrokken er 46 man, onder toie vier officieren. Er,* 6 ^og-raaf maakte deze groeps- foto van de militairen aan boord, even voor het vertrek. Zo te zien 's "e stemming best! Man Singh, de 64-jarige „Robin Hood" van India, is Woensdag bij een vuurgevecht met de politie gesneu veld. Zijn bende wordt de dood van 150 personen ten laste gelegd. Zij pleegde meer dan 1.000 overvallen op de rijken in het Noorden van India. De bende leider was een vroom vegetariër en droeg het gele priesterkleed. Man Singh, die de vriend van de armen werd genoemd, werd reeds 20 jaar gezocht. De politie tracht thans de overblij- venden van zijn bende onschadelijk te maken. Parijse politie, uitgerust met Geiger tellers, zoekt op het ogenblik de op slagplaatsen van handelaren in oud metaal af naar een gestolen radio actieve „bom", die de dood kan ver oorzaken van een mens, die hem vier minuten in zjjn bezit heeft gehad. De „bom" is een kleine loden cylin der met een radium capsule, die Don derdag uit een fabriek nabij het vliegveld Le Bourget is verdwenen. De cylinder werd in de fabriek ge bruikt voor het opsporen van fouten in gelaste metalen. Als de dief dicht in de nabijheid van de cylinder blijft, zal hij binnen 18 minuten in zulk een mate worden besmet dat hij eraan zal sterven, doch als hij de cylinder zou openmaken en de radiumcapsule eruit zou halen zou hij in slechts enkele minuten dodelijk worden besmet. Radio Parijs heeft een waarschu wing uitgezonden. De politie is er zeker van, dat niemand van de 1300 arbeiders van de fabriek „Babcock- Wilcox" de „bom" heeft gestolen, omdat deze allemaal op de hoogte zijn van het gevaar daaraan verbonden. Als de „bom" niet wordt gevonden, zal hij lange tijd gevaar blijven op leveren voor eventuele vinders. De radium blijft namelijk naar schatting ongeveer 1600 jaar radio-actief. Al dertig kinderen overleden Meer dan dertig zuigelingen in Ja pan zijn al overleden na gebruik van het melkpoeder, dat arsenicum bleek te bevatten. Tweeduizend kleine kin deren zijn er ziek van geworden. Het melkpoeder blijkt afkomstig te zijn van een bekende fabriek. Bij een onderzoek zijn sporen van arsenicum aangetroffen in de kalk, die in de fabriek aan het poeder werd toege voegd. De kalk was afkomstig van een groeve, die grensde aan een mijn van arsenicum-monosulfide. „Ik wilde in elk geval een keer in mijn leven vliegen", zei de 47-jarige Pauline Hilscher te genover de Weense politie, toen zij van haar vlucht Wenen-Istan- bul-Bagdad en retour uit het K.L.M.-toestel stapte. Ze had de reis als verstekelinge meege maakt. Mevrouw Hilscher, die een gewone Oostenrijkse huisvrouw is, was u'' Semmering, ten Zuiden van Wenen naar het vliegveld Schwechat gegaan! Zij wandelde het veld op en omdat er een hevig onweer woedde, bevond zich vrijwel niemand buiten de hoofd gebouwen. Op een van de startbanen stond een aantrekkelijke, zilveren vogel. Een vliegtuig van de KLM. Mevrouw Hil scher zag de Nederlandse kleuren en veronderstelde dat het toestel wel naar Amsterdam zou gaan. Na nog eens spiedend rondgekeken te heb ben, stapte ze in en verborg zich in het toilet. Even later voelde ze het toe stel loskomen. Mevrouw Hil scher verliet haar schuilplaats en stapte de cabine binnen, waar ze zich een gemakkelijk plaatsje uitzocht. Daar hoorde ze, dat het vliegtuig niet op weg was naar Nederland, maar naar het nabije Oosten. De stewardess keek de passagiere eens goed aan. Ze ging de lijst eens na en kwam tot de ontdekking dat er een persoon te veel was. Toen duurde het niet lang meer. of me vrouw Hilscher ging door de mand. Na overleg per radio besloot men de verstekelinge tot Bagdad mee te ne men en haar daar weer op een vlieg tuig te zetten dat naar Wenen zou gaan. Omdat mevrouw geen papieren en geld bij zich had, mocht ze het toestel nergens verlaten. In Wenen werd de verstekelinge weer aan de politie overgedragen en de KLM bood haar een rekening aan voor de retourvlucht WenenBagdad. Voorts werd zij in staat van beschul diging gesteld wegens het ongeoor loofd passeren van de grens. heeft een schade van naar schatting een half millioen veroorzaakt. Bovendien zijn een kraan en een electrische winch verwoest een waarde vertegenwoordigend van on geveer negentigduizend gulden en twee spoorwegwagons, die, met hout geladen, voor vertrek klaar stonden. Aanvankelijk liet het zich al zeer ernstig aanzien. Op de opslagplaats was ongeveer 6.000 a 7.000 kubieke meter hout aanwezig en enkele teer- tanks, die in het begin gevaar liepen te gaan branden. De brandweren van Tilburg en Vught werden ter assis tentie opgeroepen en met ongeveer dertig stralen heeft men de laaiende vuurhaard aangepakt, die tegen half zes in de morgen zo goed als geheel gedoofd was. Aan twee zijden wordt de opslag plaats begrensd door diep vaarwater. Aan de Noord- en Zuidzijde door een olie- en benzine-depót en door het fabriekscomplex van de N.V. De Gruij- ter. Ook een gedeelte van een loods van deze fabriek werd verwoest. Een der brandweerlieden werd door de geweldige hitte bevangen en moest door de G.G.D. worden weggebracht. Verder deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Omtrent de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. De Franse resident-generaal in, Ma rokko, Grandval, is uit Rabat naar Parijs vertrokken voor overleg met de regering. Men wacht met span ning af. of hij nog naar Marokko te rug zal keren. Zoals gemeld zou de regering hem willen laten aftreden, teneinde het vertrek van de huidige sultan te verkrijgen. De geruchten hieromtrent zijn door de Marokkanen, bij wie Grandval vrij populair is geworden, met verontwaardiging ont vangen. Sultan Ben Arafa, die de grond on der zijn voeten warm voelt worden, heeft verklaard, dat hij er niet aan denkt Rabat te verlaten. Hij wil te» midden van zijn onderdanen blijven, beweert hij. Het Franse leger heeft Vrijdag aan de Smaala-stam, die heeft deelgerïo- men aan de bloedige opstand van het afgelopen weekeinde in Marokko, „Aman" (vergiffenis) aangeboden, die op de traditionele wijze van de Ber bers moet worden aanvaard. Het hoofd van elke stam moet hierbij de wapens neerleggen in het bloed van een os die op de plaats van de overgave is geslacht. Het is nog niet bekend, hoe veel stamleden van het aanbod ge bruik zullen maken. Bij Kenifra heeft reeds een aantal Berbers gecapitu leerd. Generaal Miquel heeft verklaard, dat de Marokkanen, die schuldig zijn aan het bloedbad van afgelopen Za terdag. gestraft zullen worden. Hij waarschuwde de legionnairs echter, dat persoonlijke wraaknemingen uit den boze moeten zijn. Het Franse opperbevel in Algerije heeft meegedeeld, dat de troepen de toestand in dit gebied onder volledige controle hebben. Bij de acties van de afgelopen dagen werden meer dan 1200 rebellen gedood. Getuige Swartjes heeft in de Vrij dag gehouden zitting van de zaak- Jungschlaeger moeilijke minuten ge had. De verdedigster, mevrouw Bou- man, iegde de fotocopieën over van de twee brieven, die Swartjes in de gevangenis had geschreven en waarin hij te kennen gaf, zijn verklaringen onder politiedwang te hebben afge legd. Getuige moest erkennen, dat hij een van de twee brieven volkomen vrij willig geschreven had. Hij kon niet begrijpen, waaróm hij dit had gedaan! In stille uren had hij wat met zijn gedachten gespeeld en ook was hij bang geweest dat de Nigo zelfs in de gevangenis geinfiltreerd was!! De volgende zitting wordt op 1 Sep tember gehouden. WEER ARRESTATIES. Gisteren zijn in Djakarta weer en kele personen gearresteerd, onder wie de Nederlandse administrateur Th. Claasen van de onderneming Tjibuni. in de omgeving van Pengalengan. Hij werd aangehouden op het vliegveld bij Djakarta, kort voordat hij naar Nederland zou vertrekken. :G.~' Tot 183 is het aantal doden gestegen ten gevolge van de overstromingen, die werden veroorzaakt door de overvloedige regenval. Op deze foto kolkt de woeste stroom die eens de Blackstone-ri- vier in Pawtucket was, tussen de huizen door, alles meeslepend, wat hem in de weg komt. De dood heeft al vele slachtoffers geëist in het Noorden van Amerika,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 1