GIGANTISCH WERK uiterst bekwame vraagt om pioniers I5A55Ï1 M.O. van 1923' BELLA-MODE I I I rm1*: j i Ro I oir I GEEN DAG! VLEK HET PLAN VOOR OOST-AFRIKA Conferentie van Mwanza heeft een veel belovende grondslag gelegd Linoleum leggers 7T Vlissini TENNISKA/ Uitbreiding van de plannen "markten r i e v e n PROFITEERT BONj mz-jE Onbere prachtig DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1955 Vruchtbaar gesprek Onderwijs Gezondheidszorg Pers Andere eisen Scheepsdiesel-monteurs en aank. Scheepsdiesel-monteurs Electr. Lassers IJzerwerkers aank. IJzerwerkers OPLEIDING BOEKHOUDEXAMENS PRACTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN MIDDENSTANDSDIPLOMA W. DE GLAS GOES VOOR UW BOUWWERKEN v. d. BRAND'S HOUTHANDEL Dc krant kunt II niet missen l/SPOPTCat KORT», Ta BOEKHOUDEN STAATSPRACTIJKDIPLOMA M.O. HANDELSWETENSCHAPPEN „A" De avonturen van Suske en Wiske De kleppende klipper Ikke en wij du jen voordat hj geieim'van Kiipper kén i' JK, J' fl ve:tellend Ml, dm gaan we met zin allen het wrak van het spookschip on derzoeken!)y help!Ze verdwmnldat moet prof Barsbas zim, die ons met zim Vmmteteletoestel j terughaalt Deksels! dan is het direct onze beurt! ftdoma, ik zal nog vlug een souve nter/ie meepakken'J~ Ziehier!de hoed Mies goeden wel!... van de GouverJMaar daarmee zullen. neur' we nooit het geheim van het spookschip kennen mmno. zonden het geheim moe Kleppende Klippen te hebben ontslu/end, Kayser Grotere Intelligent! Genadeloze Zeer grote zorg zal er ook aan de vakbeweging worden besteed, want reeds startte er een vakbeweging on der de transportarbeiders (havens en spoorwegen^. Toevallig is hun leider een vooruitstrevend katholiek, maar dit is meer van incidentele aard, want het is zeker dat de communis ten juist op dit soort vakverenigingen een beslissende invloed uitoeferu v Daarom is het nodig Afrikaanse ka- Prof. Zeegers heeft het wettelijk deel van Oost-Afrika, dus West-Oeganda en West-Tan ganyika uitgekozen om zijn plannen te beginnen, en niet zonder reden. Want hier is de tijd bizon der rijp om een ontwikkelingsplan te beginnen, omdat er een groot verlangen is naar steun in alle sectoren van het maatschappelijk leven. Men heeft er al een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien is van de 4000.000 inwoners die dit gebied (15x Nederland) bevolken, en waarvan ongeveer 14 pet. katholiek is, een zeer hoog percentage, ongeveer 80 pet. van de hoofden en koningen katholiek. Vooral in deze gebieden zetten de Verenigde Naties de gouvernementen tot versnelde ontwikkeling van het land aan, en de missie zal hiermee gelijke tred moeten hou den. Het is juist een Nederlands socioloog die plan nen maakte voor dit gebied, omdat een zeer groot deel van de paters uit Nederland afkom stig is, en het Nederlandse bisschoppen zijn geweest, die, de moeilijkheden van de situatie overziende, Prof. Zeegers juist naar dit gebied brachten. Bovendien bestaat er een zeer nauwe samenwerking tussen de bisschoppen aldaar. Oost-Afrika kent geen Colour-bar. Leken worden gemakkelijk toege laten, b.v. het buitenlandse arts-diploma wordt door het gouvernement erkend (iets wat bijna uniek is in de wereld). Overigens hoopt men de plannen, die nu uitgewerkt worden voor het westelijk deel van Oost-Afrika, na een eerste welslagen snel uit te kun nen breiden over geheel Tanganyika, Oeganda, Kenya, en later over nog meerdere streken. Na een eerste oriëntatie kwam prof. Zeegers te Mwanza aan, aan de zuidoever van het Victoriameer, waar hij door Mgr Blomjous, die een zeer groot begrip heeft voor alle mo gelijkheden in een ontwakend Afrika, en die de hoogleraar in Nederland persoonlijk was komen uitnodigen voor deze onderzoekingen, werd ont vangen, en waar een conferentie werd gehouden over de oplossing van al deze problemen. Hierbij waren aanwezig: Mgr. C. Bronsveld (Nederland), de Aartsbis schop van West-Tanganyika, Mgr. Blomjous (Nederland), bisschop van Mwanza, Mgr. Grondin (Amerika) Apostolisch Prefect van Musoma, E. Mc. Guerkin (Amerika) toekomstig bisschop van Maswa, en Prof. Zee gers. De Nederlandse bisschop van Mbeya, Mgr. van Oirschot en de en gelse bisschop van Karema Mgr. Ja mes Holmes Siedle hadden, toen prof. Zeegers hen op doorreis had bezocht, reeds met zijn plannen ingestemd, en waren door de zeer grote afstand verhinderd bij de conferentie aanwe zig te zijn. Met de andere bisschoppen van Bu- koba, Rutabo en Mbarara werden op de verdere reis nog besprekingen ge voerd, zodat nu alle bisschoppen van het gehele gebied waarover het plan zich uitstrekt, met de projecten heb ben ingestemd. Bij deze conferentie werd een ontwikkelingsprogram en werkwijze opgesteld, en dit alles werd vastgelegd in een memorandum. Het is evident dat de missie op traditionele wijze kan voortgaan, maar dat het missiewerk steeds meer de vorm zal moeten gaan aannemen van katholieke hulp aan minder ont wikkelde gebieden. Men wil hiervoor een „Internationaal Katholiek Hulp fonds voor Oost-Afrika" in het leven roepen, dat tot doel heeft gelden te verzamelen van katholieken uit alle landen, en hiervan subsidies of „Revolving Fund", een soort rente loze lening te geven, om velerlei ka tholieke activiteiten in Oost-Afrika te beginnen en te stimuleren. In de or ganiserende commissie zullen leken en vooral ontwikkelde Afrikanen zit ting moeten hebben. Het is echter de bedoeling deze hulpactie in Nederland te beginnen uit te breiden, vooral in Canada, de uit te brieden, vooral in Canada, de Verenigde Staten en andere landen van Europa. Het onderwijs is een van de meest traditionele en oudste missieactivitei ten, maar toch is er een groot te kort aan leerkrachten en scholen. Vooral de scholing van het ambacht laat zeer veel te wensen over. Het ligt nu in de bedoeling van het plan-Zeegers om door zuster- en broedercongregaties die in Nederland bij het onderwijs werken, scholen te laten bouwen en adopteren, en te vens leken-leraren te recruteren en hierdoor het onderwijs een flinke nieuwe stuwkracht te geven. Het is niet alleen doel zo snel mo gelijk zoveel mogelijk Afrikanen ge zond te maken, maar ons doel is spoedig een door Afrikanen gedragen Katholieke Gezondheidszorg op te bouwen. Dat wil dus zeggen dat ook bij de gezondheidszorg de opleiding van verpleegsters, vroedvrouwen etc. een belangrijke plaats gaan innemen, zoals we dat ook in het ziekenhuis van Dr. Schroder te Sumwe mochten zien. Voor gezondheidszorg is dus meer van belang dan alleen maar hier en daar een hospitaal te bou wen. Er zal een goed georganiseerde zorg voor de zieken over het hele gebied moeten ontstaan, die alles be helst, ook de hygiene en de voor lichting op velerlei gebied en daar naast de consultatiebureaux en poli klinieken. Er zal een artsenvereniging en een verpleegstersbond uit kunnen groeien, die telkens weer hun invloed kunnen uitoefenen op de gouvernementspoli- tiek der volksgezondheid. Dit alles echter nog verre toekomst muziek, want in het hele gebied wat voorlopig hierin betrokken is, zijn op vier millioen inwoners precies drie katholieke hospitalen met artsen. In het bisdom Mbarara met 1250.000 in woners en 250.000 katholieken is er b.v. geen enkel. Wel zijn er in deze landen naast de gezondheidszorg van het gouvernement, die hier en daar flink mank loopt, ziekenhuisjes van de Witte Zusters, en houden vele pa ters hun polikliniekjes, maar voor er van een goed gecoördineerde gezond heidszorg sprake is zal er nog veel moeten gebeuren. Er ligt werk voor onze vele jonge artsen die aan bestaande ziekenhui zen kunnen worden verbonden, en de ze ziekenhuizen kunnen met behulp van gelden uit het Katholiek Hulp fonds of door adoptie door Neder landse ziekenhuizen weer uitgebreid worden. Daarnaast zullen nederland- se medische zustercongregaties nieu we ziekenhuizen beginnen in deze ge bieden en zo in samenwerking met de bestaande een medische zorg op bouwen. Zustercongregaties, artsen en leken verpleegsters zijn de grote inzet voor een goed realiseerbaar gezondheids zorgplan. Maar wat betekent onderwijs, ge zondheidszorg, coöperatie, vakbewe ging of politiek zonder een regelma tige en goede bron van inlichtingen, vooral aan het goede van de bron ontbreekt het maar al te vaak, wan neer men een kijkje neemt in de TAZANA, de voorlichting is allermi- serabelst. Ook de Paters hadden dit begrepen, en zij startten de KION- GOZI (,,de Leider") in KIPALAPALA kort bij Tabora, waar nu drie vlak drukpersen, naast een aanzienlijke hoeveelheid allerprimairste littera tuur voor de scholen, ook eens per maand een krant afleveren, maar de ze kan het noch in omvang noch in afzetgebied halen bij de bestaande kranten. Na dagenlange discussies bleek het echter met behulp van en kele prima Nederlandse vakmensen die Afrikanen zouden kunnen oplei den, zeer wel mogelijk een eersteklas krant in het leven te roepen, wan neer de Nederlandse Katholieke Pers deze als geheel wilde adopteren. Voor het opbouwen van coopera- ties om de Afrikaan zijn economische en sociale zelfstandigheid te geven, die op zo grandioze wijze te niet wordt gedaan door niet-Afrikaanse troepen, zoals de sterkgeorganiseerde Ismailia Aga Khan, of de Indiërs in het algemeen, wordt het als uiterst belangrijk geacht, dat westerse leken hier zouden komen om hen te scho len en te stimuleren. Want experimenteren zoals in Ki- tangili, waar een van de coöperaties zoals men die meer ziet in het Mwan- zadistrict startte, zijn uiteraard goed maar vaak erg primitief, en vele zijn reeds ten onder gegaan. BI Aantal blanke m* x 1000 KI Aantal buurttalen x 1000 Opp Oppervlakte x 1000 km2 E en kaartje van het gebied, waar prof. Zeegers en de zijnen hun werk hebben gedaan. WIJ VRAGEN HYGIëNISCHE VLOEREN N V. Spuistraat 219, Amsterdam-C. Telefoon 36261. N.V. Machinefabriek v/h. H. J. KOOPMAN NOORDERSTRAAT 19 DORDRECHT Vraagt voor haar afdeling motoren-revisie Voor de afdeling ijzeren scheepsbouw Privé en clublessen ter opleiding voor Speciale TRAININGSLESSEN voor afgewezen candidaten Wijngaardstraat 21 - Telefoon 2066 Accountant-Leraar Boekhouden M.O. Uit voorraad leverbaar Steigerpalen Kortelingen Betonstempels ALLE LENGTES Rechtstreekse import Opslag Station Seppe OUD-GASTEL TEL. 324 Hun lot is voor een groot deel in onze handen. Zullen zij deel hebben aan de goede zaken die Europa hun brengen kan, of zal hun leven worden beheerst door wat een ont luisterde pf misvormde beschaving doet over waaien? tholieken hiervoor op te leiden, en het nemen van Europese adviseurs voor deze training moet met aandacht worden bekeken. De reconstructie van het fa milieleven, dat zeer vaak volko men ten gronde gericht is door dat de mannen gedurende lange perioden ver van huis werkzaam zijn, staat in nauw verband met de maatschappelijke zorg en de behuizing, die zeer wel de aan dacht zullen krijgen van de uit voerders van het plan-Zeegers, want op het ogenblik worden deze zeer stiefmoederlijk be deeld. Er is door de missie zeer veel ge daan, er zijn veel scholen gebouwd (in Oeganda is 90 pet. van het Lager Onderwijs in handen van de katho lieken) en hospitalen, er is een druk pers begonnen, en hiervoor zijn grote kapitalen geinvesteerd. Dit alles zal door dit plan wederom uitgebreid wor den en er zullen voor de training de Afrikanen in dit project bekwam Europeanen in het land moeten wor den toegelaten. Dit eist vestigings vergunningen etc. De enige doelma tige bescherming van al dit werk en de mogelijkheid om leken te krijgen kan geschapen worden in de voi u van politieke invloed van katholieke Afrikanen. Niet door toevallige poli tieke invloed van de enkeling, waar van de invloed slechts van korte duur kan zijn, maar door een blijvende in een of andere vorm belichaamde activiteit. De politiek zal niet ge richt moeten zijn op een lege onaf hankelijkheidsbeweging, zoals dit op het ogenblik over het algemeen het geval is, maar op een weldoordacht en opbouwend plan. Daarom is het noodzaak goedge- trainde en vooruitziende politieke lei ders te vormen, en dat niet alleen voor bescherming van het missie werk, maar ook om in de toekomst, wanneer dit volk zichzelf zal regeren het hele staatsbestel in goede banen te kunnen leiden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de conferentie van Mwanza, die als richtlijnen zullen gelden voor de toekomstige gedragslijn van de mo derne missie. Ieder punt vraagt apart studie en uitwerking, maar alleen samen zal het mogelijk zijn er iets van te maken. IN HET Gofferstadion te Nijmegen is een athletiekontmoeting gehouden tussen de Nederlandse dames fa- ploeg en het a-team van België. Ool( dit jaar won Nederland de wedstr(jj met ruim verschil namelijk met 79 tegen 39 punten. TIJDENS internationale wielerwed strijden op de Oeriikonbaan te Zue. rich heeft de Zwitser Plattner een sprint-wedstrijd voor professional) gewonnen. Derde werd onze landge noot Derksen. DE OOST-DUITSE athlete Christa Stubnick-Seliger wereldrecordhoud ster op de 220 yards, die op de laatst6 Olympische Dag te A'dam zowel de 100 als de 200 meter gemakkelijk won, is naar West-Duitsland uitge weken. KAPELLE, 20 Aug. Industrie- en exportveilngi: dubb. pr. bonen 1 27,10, 2 25,10, Perzikappel A 36,80, BC 35,30, 1 I gr. 37, 1 33,90, 2 24,10, K 27,20 Early Vict, I 1 gr. 25,10, 1 23,10, 2 1,20, K 16.60-17.30, F 8,80 Manks Codlin A 41,10 Pr, de Tre- voux BC 44,60, 1 gr. 51, 1 39,10, K 35,8 F 25,60, bramen per doos 1 11-16, 2 9-12, frambozen per doos 1 34. Pruimen: Czer 1 31-55, 2 16-27, Ontario 1 23-43, 2 14-24, R. Cl. d'Ouillin 1 21-38, 2 9-18, Belle d# Louvain 1 36, 2 14, Mons. Hative 1 47» 59, 2 12-18, Golden Japan 1 54, 2 12. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Geboren: Stanislaus z. van F. Tax-Benne, Orthen. Ondertrouwd: Lies- bet'h Ruland en L. Horbach, econ. drs, Tilburg-Gulpen. Mell Schellen en Gérard Huysmans, Tilburg. Overleden: Pastoor H. Pot, 64 jaar, Heino. Gerrit Heering, 76 jaar, Oegstgeest. Cornelia van de Ven-Appels 80 jaar, Tilburg. BEKENDMAKING. Ter Provinciale Griffie van Zeeland (3e afdeling), alsme. de ter secretarie van elke ge meente van Walcheren ligt van 22 Augustus 1955 af voor een ieder ter inzage het Streekplan Walcheren 1951 en de daarbij behorende voorschriften, vastgesteld bij besluit van de Staten van Zeeland van 14 November 1951 no. 5, waaraan bij Ko ninklijk besluit van 9 Juni 1955 no. 13 goedkeuring is verleend met uitzondering van de daarin sub I a t./m. e genoemde onderdelen, waar aan goedkeuring is onthou den. Middelburg, Augustus 1955. Gedeputeerde Staten van Zeeland, A. F. C. de Casembroot, Voorzitter Pilaar, Griffier Nederlandsch - Belgisch - Luxemburgsche Houthandel „HAAGWOUD", Liebergenstr. 26, Hilversum, telef. 3201, importeur van en groothandelaar in Franse eiken friezen en ribben, prijzen 30 pCt. en meer la ger dan van anderen, biedt kosteloze bemiddeling aan onze afnemers van Franse eiken friezen en ribben voor verkoop in België en Luxem burg van stoel- en fauteuil rompen en alle andere soor ten meubelen. Tevens gezocht personen, op provisiebasis, die regel matig Meubel-, Stoelen- en Radiokastenfabrieken bezoe ken voor verkoop van onze Franse eiken friezen en rib- >en, alsmede voor verkoop ?an eiken piketpaaltjes voo.r lannemers. 9-oo Fabriekspand met boven woning in GINNEKEN, Y.noroorl. nieuwbouw. DIRECT te aanvaarden, koopsom f 20.000. Makelaars Van den Berg Co., Nieuwe Ginne- kenstraat 43, Breda. TE HUUR of TE KOOP aangeboden: Hotel Café-Restaurant „SIRIXE" Zierikzee Telef. 176 Spoedig te aanvaarden. VERDWIJNT WAAR VERSCHIJNT. Vraagt Uw drogist MOSAPHARM - MAASTRICHT t/'m 3 Sept. ROTTERDAM Topproducten van Nederland! AUéén bij vooruitbetaling Uitsluitend voor de Zeeuwse oplage 3 regels of minder 0.80, iedere regel meer 15 cent. Bij 3 achtereenvolgende gelijke plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen half geld berekend. 25 Letters, cijfers of lees tekens gelden voor 1 regel. PERSONEEL GEVR. Net meisje gevraagd, boven 18 jaar voor buffetwerkzaamheden en telefoonbediening, eventueel intern. Grand Hotel Rotterdam, Terneuzen 264 Nette jongen of meisje gevr. voor het schoonhouden der bio scooptheaters, eventueel intern. Luxor theater, Terneuzen. 265 Meisje gevr. voor dag en nacht, goed loon, geen was. M. theirs Nijverheidslaan 19 Waasmunster TE KOOP AANGEB. Nieuwe accu's, 6 volt, 90 amp. 15 mnd. garantie f 37,50 met inlevering. 7. Tijs, Talmastr. 61 Breda. Tel. 4542. 3496 Niew zijspan te koop. Brieven onder no. 866 Dagblad De Stem te Hulst. 2'/ï-Ton luchtbandenwagens te koop, grote partij bakfietsen, luchtonderstellen, ook voor handwagentjes, Shetlandse dres- seerkar, 2-wielige aanhangwa- gentjes voor jeep enz., grote partij i.g.s.z. gebruikte autoban den. J. Tijs Talmastr. 61, Breda. Tel. 4542. 3495 HUIZEN Nieuwbouw vanaf f 13.000, ged. vrije vestiging, grote hyp. be schikbaar. Makelaars Van den Berg en Co., Ginnekenstr. 43 - Breda. 3541 VERLOREN Verloren een ring (zegelring P. V.) op Perkpolderhaven of tus sen Perkpolder'haven en Hulst. Tegen goede beloning terug te bezorgen op het kantoor Dagbl. De Stem, Hulst. Verloren op boot Kruiningen Perkpolder of PerkpolderKI' zande een portemonnaie met in houd. Teg. bel. ter. te bez. bij L. v. Bellen, Koningsdijk 3 Hengstdijk. HANDEL Fruit: Merbolanen, gele en blau we pruimen, moesappels. B. A. Eggermont, Lamswaarde Tel. 33 Schooltassen - Dubbelvak met voorzakken en riem f 13,90. En kelvak met voorzakken en riem f 13,90. Grote maat schooltas 8.90, Kleine maat schooltas ƒ6,90 Alles in zuiver vol rundsleder. L. Vael, Lederwaren, St. Jan steen. 870 In Sepi. '55 aanvang nieuwe en herhalings- cursussen voor: Prospectus en 'miichVmgen bij: to Rotterdam, 's-Graventiage en Tilburg. J. C. Hoogheid, Lef. de Montignylaan 26, R'dam, Tel. 49293 Mevr. J. C. Lagerwerf!, Galileïstraat 164, 's-Hage, Tel. 3371 29 L. v. Riel, J. v. d. Leestraat 16, Tilburg, Tel. 23962 van onze tijdelijke aanbieding, ter kennismaking met onze uitgave HET NIEUWE MODËBCAC Vul daarom vandaag Wanneer U zich nü abonneert ontvangt IJ bovenstaande mode-uitgaven, samen ter waarde van f 1.45 GEHEEL GRATIS Gelieve mü te noteren als abonnee op: Bella-Mode a f 1.50 p. kwartaal/f 3.— p. half jaar Bella-Handwerken a f 1.50 p. kwartaal/f 3.— p. half jaar Beide bladen samen a f 2.75 p. kwartaal/f 5.50 p. half jaar Daarbij ontvang ik dan gratis uw uitgaven 't ABC van het Zélf Naaien en Elegant en Ch!c. NAAM ADRES WOONPLAATS Doorhalen wat niet gewenst wordt Deze bon kunt U afgeven aan onze agent of inzenden naar onze kantoren Door W. VAN DER STEEN 109. Nauwelijks heeft men om de gouverneur gevraagd, of daar komt hij aL Bewus teloos en als gevangene van dat kleine mannetje en zijn consorten. Tante Sidonia denkt het geheim van ae Kleppende Klipper te kunnen vinden door een onderzoek aan boord. Maar dat zal niet meer luk ken, want juist op dat tijdstip blijkt professor Barabas zijn machine te hebben gerepa reerd en dan gebeuren er weer gekke dingen. wonden inmieken i/d0n/n voon de ogen den venbhrsde kolonisten wegge flitst VLISSINGE (Van onz VLAK VOC een nog vaag sill Zeeuwsch-Vlaan singers Zaterdag stippen. Het wai Kayser en de B gevorderd in h( W ester-Schelde, belegd mozaiek. De stippen v toon van een du Want daar in I Nederland on te vrezen tegens Eerst was he alleen bepaald dc ming (op het ki aarzelend tussen nige golfslag van opzet dicht bij eer vendien persoonli In dit gevech tegen-man) bleel Niet ver achtt Simon Ventvogel. krachten gespaard! dende eb-stroming Ergens in het dook zijn stevige Bruyn, ver voor ij Hij zag ook Kays Pas op dit mc energie verbruiken de roeiers aandaclj plan van de Zeeuvj niet de verwacht door dan men had De prachtig bedac Het onberekenbare voor deze tegenstande gedacht, dat men h met steun van de v het tweede met steu stroom kon zwemmen eerste betreft, klopt Maar het water wacht Alle deelnemers werde dwongen in een grot' zwemmen dan zij hac Aan het stoute huz Geertje Wielema en sterken in 1953 uiths rechte oversteek zonde voordelen van de stroc nen waagde zich ni Kayser liet zich pas kilometer met de aanv: de er alleen voor pos den. Zijn volgsloep w4 in de voorhoede zichtbj liep niet uit. Het moj al duidelijk zijn, dat fa de gebiedende stroom staan. Kiiyser behalve s telligent zwemmer man vóór hem te vroej hij te snel de vloedstr< en met vertwijfelde sla blanke strand in Vlissin trekken. Die man wa Later, in het man-teg dat de terug gekomen opdrong, moest hjj voo aan krachtsinspanning b Op het badstrand derobe, veel levenslust samen gedromde badgai ■Eerst de druipende Kay maar breed grijnzend i van het applaus en de loeiende scheepshoorns, tweede achtereenvolgend hem klonken. (Ook het werd hij winnaar). La Nijs, spichtig en kouweli haar recordverbeteringen gewend geraakt aan huid achter juffrouw Koster, met minuten tussenpaujl pere zwerm, die deze Jp de METS-banen te ff', zijn de nationale I^happen tennis gespeeU eren enkelspel werd M.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 4