Americano BRABANTIA MARIANA fPM MAGAZIJN IN PUTTE OP OPENBARE WEG?? Twee kinderen uit gezin omgekomen een Vatica ans tijdschrift schrijft wedstrijd voor Latinisten uit En Willemke weet van geen wijkeni Tragisch verdrinkingsgeval te Nieuw-Vossemeer de beste cigaret met het beste filter EEN TRIPTIEK VAN OEROUDE LEGENDEN 27 Augustus uitspraak in kort geding voor rechtbank te Breda Te Elshout In Minderhout Wonderlijk ge beuren in Empel Scooter over de kop 7Mid-Beveland DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1955 2 Gelukwensen voor beste Schelde-zwemmer Dijkwaterpolder wordt ingezaaid Wat mooi s Een der zonderlingste publicaties ter wereld KAMPIOEN-SPRINGER IN DEN HAAG Fatima-beeld niet naar Steenbergen Klap met een riek Landbouwer uit Rucphen beboet M H,. aarden kruik en ging "aar een na- geloo( de stond hij opeens verstijfd en als Onder Lcwedorp 1 Einde frambozenoogst Walcheren VLISSINGEN AGENDA Heden Morgen 2 Waarschijnlijk doordat zij van de dijkglooiing afgleden, zijn Zaterdag avond omstreeks 6 uur twee kinderen uit één gezin, t.w, de 16-jarige Truus Laanen en haar 14-jarige broer Piet in de „Eendracht" ter hoogte van de Rolofseweg te Nieuw-Vossemeer ge raakt en jammerlijk verdronken. Waarschijnlijk heeft de een de an der in zijn val meegesleurd. Het on geluk gebeurde in de omgeving van het ouderlijk huis. Een oudere broer van de beide slachtoffers kwam op het hulpgeroep af, maar kon niet red dend optreden, omdat hij de zwem kunst niet machtig was. Het duurde geruime tijd voordat uit het dorp hulp kwam opdagen en voordat de twee kinderen in het wa ter waren gevonden. Het was juist in een periode van vloed. Geestelijke en geneeskundige hulp kwamen even eens ter plaatse, doch dokter Ver met kon bij de beide kinderen slechts de dood constateren. De verslagenheid in het dorp was uiteraard zeer groot en de deelne ming met het zwaar getroffen gezin algemeen. A. Kayser van „De Robben." uit Hilversum lachte breed, toen hij bij zijn aankomst op het Badstrand te Vlissingen ontvangen werd door het comité van de Scheldebeker- Zwemwedstrijd. De voorzitter, de heer H. Hupkes directeur der Kon. Mij. De Schelde) wenste Kayser geluk met zijn behaalde over winning. Het ingepolderde Dijkwater, tussen de Vier Bannen van Duiveland en de Dreischorpolder, gaat men eerder dan aanvankelijk werd mogelijk ge acht, bewerken. Nog dit jaar zal men op de vrij gekomen gronden kool zaad gaan zaaien. Grote stukken zijn reeds geploegd en greppels zijn klaar gemaakt voor ontwatering. Zal de kans op een normale oogst niet groot zijn, van belang is het in ieder geval voor de verbetering van de structuur van de grond, dat men zo spoedig mogelijk met de uitzaai van koolzaad gaat beginnen. (Advertentie) j| FILTRA I Het feit, dat Willem van Velsen uit Putte op een hem toebehorend per ceel grond achter zijn winkel een magazjjn bouwde, heeft reeds heel wat beroering verwekt. De kantonrechter van Bergen op Zoom besliste enkele maanden geleden, dat het magazijn werd opgetrokken op een openbare weg en omdat deze uitspraak er was deelde het gemeentebestuur van Putte aan Willem van V. mede, dat het magazijn op de zesde Augustus afgebroken diende te zijn, zo niet dan zou het in opdracht van de ge meente, maar op kosten van Willem worden afgebroken. „Dat kunt ge geloven", mompelde Willem, toen hij dit bericht las. De kwestie had tot gevolg, dat Zaterdagmorgen twee partijen op de rechtbank te Breda in een kort geding tegenover elkaar stonden, Willem van V., die als verdediger mr J. van Hasselt uit Bergen op Zoom mee bracht en de gemeente Putte, waarvoor mr P. Lap uit Bergen op Zoom, burgemeester G. Hofmans en wethouder F. Huybrechts optraden. De zaak draaide rond deze twee belangrijke vragen: bouwde Willem van V. het magazijn op de openbare weg en was van V. in het bezit van de nodige toestemmingen om te bouwen? Het gerechtelijk antwoord op de beide vragen werd nog niet gegeven, want na bijna twee uur aan de zaak te hebben besteed, deelde de president, mr Bisschop Boele, mede, Zaterdag 27 Augustus uitspraak te doen. bij het kadaster bekend was, noch op de een of andere legger voor komt, noch ooit door de gemeente is onderhouden. En voor de tweede maal wierp de verdediger in het midden, dat als de weg wel openbaar was, waarom B. en W. dan geen voorstel in de raad brachten de weg aan het ver keer te onttrekken? Mr van Hasselt concludeerde, dat mondelinge toestemming was gege ven voor de bouw van het magazijn. Hij gaf toe, dat een schriftelijke toe stemming was vereist en dat der halve geëist kon worden, dat van V. het magazijn afbreekt. „Maar het poortje is rechtmatig ge bouwd en zal de weg voor altijd af sluiten", zo besloot de verdediger. Tijdens zijn pleidooi had mr van Hasselt de president een tekening overlegd conform welke van Velsen zijn huis, annex de poort had laten oprichten. Mr P. Lap kwam ook met een tekening en dat bleek de officiële te zijn, want de stempels van Bouw en Woningtoezicht stonden er op. De president bekeek de beide tekeningen nauwkeurig en het bleken tot ver bazing van de verdedigers precies dezelfde te zijn. „Ach ja", zei Willemke: „Ze ma ken de tekeningen zelf! Mr Lap vervolgde dan zijn pleidooi, zeggend, dat van V. nimmer de schriftelijke toestemming kreeg voor de bouw van het magazijn, dat hij betitelde als een wrak. Bovendien be streed de verdediger het feit, dat het pad tussen de Grensstraat en Kla- vettenstraat geen openbare weg zou zijn. „Van V. bouwde zo maar", aldus de advocaat. „Hjj wilde graag een Voordat de zitting begon liepen Willem en zijn vrouw reeds over de gangen van het gerechtgebouw te „ijsberen". „Wat mooi's", zei de Put- tenaar. „Dat gebouwtje heeft me 1500 gekost en wat er nu allemaal bijkomt!" Mr J. van Hasselt kreeg van de president het eerst het woord. Hij vertelde hoe van V. in 1951 eigenaar werd van de grond tussen de Grens straat en de Klavettenstraat. Hij bouwde allereerst een noodwoning, die later magazijn werd en vervol gens 'n nieuwe winkel. De verdediger zeide, dat van V. voor de bouw van zijn magazijn mondeling toestemming had gekregen van de burgemeester. Toen „het geval" er echter eenmaal stond werd er plotseling gezegd, dat van V. op een openbare weg had ge bouwd. Mr van Hasselt zeide, dat er van een openbare weg geen sprake kon zijn. Het pad was al meerdere malen volkomen afgesloten geweest. B. en W. van Putte verkeerden toch ook in de veronderstelling, dat er geen openbare weg lag, want toen van V. zijn nieuwe winkel ging bou wen kreeg hij van de gemeente per missie naast die winkel een poort te zetten. Het was toch niet mogelijk een poort te bouwen op een openbare weg. „Maar gesteld, dat van V. op een openbare weg bouwde", aldus de verdediger: „Wat dan nog? Van V. kreeg toch de mededeling, dat hij mocht bouwen!" Mr van Hasselt onderstreepte, dat de zogenaamde openbare weg noch Al de Latinisten ter wereld zijn vriendelijk uitgenodigd deel te ne men aan een wedstrijd, welke door het in het Latijn verschijnende tijd schrift „Latinitas" wordt uitgeschreven. Z. H. de Paus heeft Zijn goed keuring verleend aan deze wedstrijd. De H. Vader zelf duidde de onder werpen aan en zal denkelijk de prijzen uitreiken. Het tijdschrift „La tinitas" is zeker een van de meest vreemde publicaties ter wereld. Het bestaat drie jaar en is geheel in het Latijn geschreven, van de titel af aan tot de aankondigingen. Een van de weinig niet-Latijnse dingen in het tijdschrift is een dol larsymbool. Het tijdschrift deelt zijn lezers mede dat een abonnement van een jaar 1500 Italiaanse lire of drie dollar kost. IN VATICAAN GEDRUKT Latinitas wordt gedrukt op de per sen van de Vaticaanse bibliotheek en is de schepping en hobby van Mgr. Antonio Bacci, een van de leidende Latinisten in de wereld. Hij staat aan het hoofd van het Pauselijk secretariaat voor corres pondentie met de „Prinsen" en schrijft het merendeel van de Latijn se documenten welke door het Vati- caan worden uitgegeven Daar het Latijn de officiële taal van het Vaticaan is, mag men dus wel zeggen dat hij een groot deel schrijft. Hij vindt er een groot ple zier in Latijnse equivalenten te vin den voor moderne termen. Het Julinummer van Latinitas be vatte aankondigingen welke geheel in het latijn waren geschreven, van een bank en van de Olivetti-schrijf- machines. De Olivette 44 werd be schreven in het Latijn als „Olivet- tiana Machinula XLIV". Hetzelfde nummer bevatte een artikel getiteld „De Rerum Natura" (over de natuur van de dingen) door „Ludovicus Mac Kay California Studiorum Universi- tate" (Louis Mac Kay van de Uni versiteit van Californië). In datzelfde nummer werd een brief afgedrukt welke Mgr Bacci ont ving „ab urbe Colombiensi Ohio, Septentrionalis Civiatibus" (van Co lumbus, Ohio in de Verenigde Sta ten van Amerika) en het antwoord van Mgr. Bacci. In de brief van Columbus stuurde iemand uit Columbus (In het Latijn) voldoende geld op om de kosten te dekken van tien abbonementen in landen, van waaruit men uit re denen van wisselcontrole moei lijk geld naar het buitenland kan zenden. AMATEURS EN LERAARS. schrijven over ,De beklimming van de Himalaya" of over „De wijze waarop een dagblad met zeer grote oplage wordt gemaakt". De handschriften moeten uiterlijk in Januari 1957 toekomen op de kan toren van het tijdschrift Latinitas. De winnaar in de eerste catego rie zal een gouden medaille ontvan gen en „centum milia Libellarum Italicarum (100.000 Italiaanse lire). De winnaar in de tweede categorie zal een zilveren medaille en de helft van voornoemd bedrag ontvangen. De wedstrijd wordt in twee cate- goriën onderverdeeld, in de eerste worden de leraars in Latijn onder gebracht en in de tweede de lief hebbers. De mededingers aan wed strijd nummer een moeten, in dicht of proza, een verhandeling schrijven over een onderwerp dat zij mogen kiezen uit een grote reeks onderwer pen met inbegrip van ,.de atoom energie en haar industriële en vre delievende toepassingen". De mededingers in de tweede wed strijd hebben ook een keuze van on derwerpen, zij kunnen bijvoorbeeld In het Wester broekpark Haag is Zondag en jubileum-con cours hippique gehouden van de Zuid-Hollandse jachtvereniging om het kampioenschap van Nederland. Kampioen werd de heer W. G. Hen- In tegenstelling tot vorige berichten zal het Fatima-beeld, dat momenteel in Bergen op Zoom verblijft, niet eerst naar het dekenaat Steenbergen gebracht worden, doch naar het de kenaat Wouw op 29 Augustus. Na Wouw komt Steenbergen aan de beurt waarvan Kruisland het eerst bezocht zal worden. Van 9 tot 13 October komt het in de St Gummarusparochie waar de „vliegende missie" door pa ter Polman gepreekt zal worden. Van deze vier dagen gaat het beeld één dag naar het ziekenhuis „Charitas". De boete-tocht zal de laatste avond gesloten worden met een grootse plechtigheid, die bijgewoond zal wor den door afgevaardigden uit alle pa rochies van het dekenaat Steen bergen. Met een riek was de landbouwer C. S. uit Rucphen de landbouwer B. L. te lijf gegaan. Het gevolg was, dat L. een flinke klap op zijn arm kreeg. De gevolgen voor S. waren ook niet mis. Hij kreeg een proces verbaal wegens mishandeling en moest terecht staan voor de Bredase Politierechter, mr Holleman. Ver dachte was niet verschenen. Wel het slachtoffer, dat alles nog even in geuren en kleuren vertelde. De mis handeling werd door de Officier van Justitie ernstig genoeg gevonden om 50 gulden boete tegen de agressieve landbouwer te vragen. Tevens nog verbeurdverklaring van de riek. De Politierechter gaf aan deze straf zijn goedkeuring. machtserisis zien. Hij luisterde niet naar de veie raadgevingen, welke hem werden gegeven. Hjj bouwde waar hjj wilde". Mr van Hasselt richtte zich tot zijn collega en stelde hem de vraag of hij het wel eens meer had gehoord, dat een poort was gebouwd op een „openbare weg". „Dat heb ik nooit gehoord", zeide mr Lap: „maar als van V. dit mag doen dan staat straks de weg naar Den Bosch ook vol poorten. De president vroeg zich af of men niet tot een vergelijk kon komen. Men voelde daar weinig voor, want van V. wenste staande te houden niet op een openbare weg te hebben gebouwd. Hjj zeide: „Het heeft me geld en advocaten genoeg gekost!" Mr Van Hasselt verzocht daarop twee getuigen voor te mogen brengen. GETUIGENISSEN De postcommandant van de Rijks politie, de heer L. Falter, kwam ver klaren nimmer te hebben gehoord van de burgemeester, dat van V. toestemming had te bouwen, zoals hij dat thans had gedaan. Wel was hij aanwezig, toen de ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht in opdracht van B. en W. de grond uitzette, waar op het magazijn mocht worden ge bouwd. De heer K. Waskowsky, ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht zeide, dat van V. bouwde op de plaats, die hij hem aanwees en dat dit binnen de grenzen geschiedde, die deskun digen van het kadaster aanwezen. Het kadaster gaf van V. duidelijk te kennen, dat zijn grondeigendom tot over het bewuste pad liep. Mr Bisschop Boele had nu voldoen de kennis genomen van de beide standpunten van de partijen. Hij at tendeerde er nog op, dat door van V. een schadevergoeding van 50.000 werd geëist, indien hij tot het af breken van op de openbare weg staande opstallen moest overgaan. Permissie was hem immer zo niet voor het magazijn, dan toch voor zijn winkel gegeven. Met de mededeling, dat 27 Augus tus de uitspraak zal komen, werd de zitting opgeheven. „Accoord", zei Willemke. Waar ge ook zicerft in de Brabantse dreven, in Peel of Kemperland, in Meijerij of Baronie, in Maasland of het Markiesaat, telkens zult ge op utv tochten langs velden en wegen, de kleine bidkapelletjes aan treffen, door 't volk gebouwd ter ere van Zo is de eeuwen door ons Bra bant een bij uitstek mariaal land ge weest. In geen enkele andere pro vincie, of 't zou Limburg moeten zijn, liggen de Maria-bedevaarts- plaatsen zo dicht bijeen. En verre weg de meeste dateren al van voor de dagen der Protestantse Hervor ming. Een guirlande van legenden verbindt deze plaatsen, waar 't volk in godsvrucht en vertrouwen neer knielen kwam in tijden van nood en ellende. We willen op een drietal dezer verhalen onze aandacht eens vesti gen. Twee van de drie leven al eeu wen in de overlevering van 't Bra bantse volk. Eén heeft een vastere, historische ondergrond. Maar bij alle ontwaart ge als een vleug uit het verleden de vrome geur van 't aloude, simpele en har telijke geloof der landelijk-Brabant- se mensen. l\t firin ilt1 Hemplse Bescherm ster Ilor:// schilderij opgegraven, voorstellende maria, ae nemeise nestnermsier. r oorai de H Maaed Maria. Het schilderij de laatste tien jaren na De verering van O.L. Vrouw van de Garswei, te Elshout, thans meer bekend, onder de titel van „Wonder bare Moeder", moet al in de 12e eeuw ontstaan zijn. Een boer uit Drunen was eens in de Garswei, zo heette later dit perceel bezi„ met vlaszaad te zaaien. Het was een braaf, diep-ge- de H. Maagd Maria. Het schilderij t einde van de was geheel ongeschonden en nog zo fris van kleur, of het pas was ver- gruwelijke wereldoorlog, is hun aantal ver- vaardigd. menigvuldigd en wedijveren steden en dor- He' werd naar de kerk van Em- pel overgebracht. Deze gebeurtenis pen om een smaakvol, pittoresk bedehuisje verhoogde niet weinig de moed der .1.1 ij ij Spanjaarden, die tegen een grote te bouwen met het beeld van Mariaovermacht hadden te Strijden. Na dat ze door hun wapenbroeders ont- pas gezaaide zaad tot rijpheid was zet waren, werd de gevonden af gekomen en z'n vlasoogst gunstig beelding een triomfantelijke intocht was. Met die gedachte vervuld was bereid in Den Bosch, waar ze op de hij naar huis teruggekeerd. De vol- ge December, een Maria-feestdag, in gende dag stond z'n vlas weelderig de Kathedraal werd gebracht. Bij opgeschoten en oogstklaar op z'n het vertrek van dat Spaanse regi- veld in de Garswei. Nu voerde de ment werd de schilderij naar Spanje boer. geholpen door de buren, z'n gevoerd. Men weet niet waar ze ge- plan uit. Er kwam een beeldje er bleven is. kwam een kapel, er kwamen bede vaarders. En het is datzelfde oude beeldje, dat eerst in de kerk van Oudheusden vereerd werd en na ve le omzwervingen, door de troebelen van de Hervormingstijden heen, thans En nu nog een naief vertelsel over t overoud, rustiek Kapelletje van 1680, dat vele Bredanaars kennen, vooral zij, die deelnemen aan de bekende processie van het H. Bloed van Hoogstraten. Even voor ze Hoog straten binnekomen, zien ze aan hun linkerhand de korte dreef, die leidt naar het landelijk barokke bedehuis je waar de geur der oude Kem pen nog zweeft onder de gewelven, en waar de vogeltjes door het open dricks uit het Limburgse plaatsje Grathem. Met zijn paard „Byon' reed hij het parcours tweemaal fout loos in een tijd van 166 1/5 sec. Op de foto de hepr Hendricks tijdens het nemen van een hindernis. dne°gLinng^ha°tUtdiedpclg^mrs t\ zich Minderhout! gebouwd omstreeks trekt. Aan de Rijksweg Den Bosch-Hedel, ligt het dorp Empel. Als ge daar de venster nog medezingen en op hun kerk binnentreedt, ziet ge bij 't Ma- manier de Schepper prijzen en de ge- ria-altaar de triptiek, die de kunst- prevelde Weesgegroeten begeleiden, schilder Frans Mandos gewijd heeft Het landvolk beweert, dat er eens aan het wonder van Empel. Dit moet een jager met z'n hond hier langs geschied zijn in 1585, in de Tachtig- kwam, toen men 't kapelletje aan 't jarige Oorlog. Men weet, dat vooral bouwen was. Hij was in een balorige in 't begin, deze vrijheidsoorlog ook bui, want z'n weitas was nog leeg. godsdienstige aspecten had. De Bij een half afgewerkte muur trap- a= Spaanse soldaten voelden zich ook te hij boos en korzelig een paar ste- zegt de legende nam daa a vaak de beschermers van het oude nen los. Maar toen hij weggaan wü- lovig man, en al zaaiend bad hij tot byzijnde sloot om water te scneppe ]y[aranen 0f Paternostersknechten vastgeklonken aan de grond. Het de Gever van alle goeds. De dag boer verwonderde zien, want j wercjen ze door de tegenpartij vaak zweet brak hem uit maar hij kon was warm en zonnig en daar hij wlsL dat de sloot, ondiep en begroeid gescholden. We weten uit de kronie- geen voet verzetten. Berouwvol be- vergeten had z'n aarden drinkkruik J1, PIanten> ,a. eedrabbig en on- daj. voor de sjag 0p de jy[00_ loofde hij toen een kar vol stenen te vullen, voor hij naar de akker drinkbaar verklaard water d oo1574 soldaten van d' te laten brengen naar deze plaats, als ging, werd hij spoedig door een he- Maar steeg z n verbazing toen ^vila, e Spaanse aanvoerder, eerst hij weer lopen kon. Terstond had hij vige dorst gekweld. Maar hij vond de verschijning nem zijn KruiK wee - eerbiedig neerknielden om een ge- weer het gebruik van z'n ledematen het niet doenlijk om nog naar z'n Saf en bemerkte, dat hy gevuld bed te doen, alvorens op de Staat- terug. Z'n belofte heeft hij gehouden, woning terug te keren. Toen hij eens ^as me* kostelijk water, zuiver en gen JQs te gaan Qp 23 November Het kapelletje van Minderhout mo- opkeek van z'n werk, zag hij opeens »"s, waarvan ny genoot, zoais een 1588 wercj bet spaans krijgsvolk, dat ge niet vergeten worden in de ge- een schone dame bij zich staan, in dorstige genieten kan. bij Empel lag, aangevallen door dachtenis der Bredanaars, want hun statig blauw gekleed, zo helder als Toen hij gedronken had was de da- Staatse troepen, die aan de oevers voorouders hebben hier eeuwenlang 't blauw der fijne bloempjes, als 't me verdwenen, maar daar hij be- der Maas gelegerd waren. De Sp«n- een innige devotie gevonden; liet is vlas in volle bloei staat. greep dat de hemel iets van hem jaarden wierpen verschansingen op als de klank van de jagershoorn uit De Vrouwe lachte hem vriendelijk verlangde, besloot hij een Maria- bij 't kerkhof van Empel. Bij het ma- het verre verleden, toe, en voor hjj 't wist was z'n klacht kapelletje te bouwen, wanneer het ken der versterkingen werd er een HUB K. over zijn lippen: ,,Dat hij z'n werk niet in de steek kon laten, maar ver ging van de dorst." Maria zelve want Zij was het, Nadat de zaak van V. te Putte reeds tweemaal voor de kantonrech ter speelde, kwam zjj Zaterdagmor gen in Breda nog eens aan de orde. De foto toont het (beroemde) ma gazijn, dat door van V. werd ge bouwd en dat volgens de gemeente op een openbare weg staat. Reeds maanden wordt over dit „wrak" (zo betitelde mr P. Lap het magazijn) van vijftig vierkante meter geproce deerd. De president van de recht bank zal nu beslissen wat er gaat gebeuren. Staat het magazijn op een openbare weg? Dat is de vraag! Zondagmiddag is op de rijksweg onder Lewedorp een Belgisch echt paar met zijn scooter over de kop geslagen doordat een der banden sprong. Man en vrouw werden over de weg geslingerd. De eerste bekwam een zware hoofdwonde en de tweede een ernstige zenuwschok benevens een sleutelbeenfractuur. Nadat een dokter de eerste hulp had verleend, zijn de slachtoffers naar eera zieken huis in Goes overgebracht. De Zeeuwse frambozenoogst be hoort binnen enkele dagen weer tot het verleden. Op de veiling in Ka- pelle heeft men namelijk besloten dat er na 24 Augustus geen frambozen meer aangevoerd kunnen worden voor de industrie. VERBREDING AFRIT BOULEVARD DE RUYTER. De afrit van de Boulevard de Ruyter naar het Beursplein is naar 't gevoelen van het Vlissings gemeente bestuur te smal, waarom B. en W. thans met het voorstel komen daarin verbetering te brengen. Het ligt in de bedoeling om langs de afrit een voetpad van 2.73 m. breedte aan te leggen. B. en W. vragen daarvoor een cre- diet, maar noemen de grotte, daar van in het raadsstuk niet. Yerseke FIETSER DOOR AUTO AANGEREDEN. Op de splitsing Zanddijk-Tholend- sedijk werd de wielrijder v. L., aan gereden door een luxe wagen. Hij kwam tegen de voorruit terecht. De bestuurder, een arts uit Vlissingen, verleende eerste hulp. Het slachtoffer werd naar Goes vervoerd, maar na onderzoek per ziekenauto naar huis gebracht. Zijn toestand is redelijk wel. TERNEUZEN Luxor-theater 8 uur: Mensen zoals jij en ik. SAS VAN GENT Olympia-theater 8 uur; Sabrina. AXEL Het Centrum 8 uur: Wij zon daren. HULST Bioscoopgebouw 8 uur: De Mantel. DE KLINGE Kinema van Dijck 2.30 uur: De gemaskerde musketier. Dan sen in zaal van Dijck om 6 uur. HEIKANT Dansen bij C. L. de Bruyn Café 't Hoekske om 4 uur. Schieting bij C. L. de Bruyn, Café 't Hoekske om 3 uur. GOES Grand: Muzikale show-film. MIDDELBURG Electro: Marchandes d'illusions. Schouwburg: 't Zit in de lucht. VLISSINGEN Alhambra: A star is born. Luxor Pas op val niet. 3e ANTWERPEN Middelheimpark: Biennale voor beeldhouwkunst. HULST Bioscoopgebouw 20 uur: De Mantel. DE KLINGE Kinema van Dijck 15 en 19,30 uur: Moeder en kind. SAS VAN GENT Olympia theater 20 uur: De Wonderdokter. TERNEUZEN Luxor theater 20 uur: Mensen zoals jij en ik.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 2