Reeks van gruwelijke gewelddaden in Marokko en Algerije Conferentie van Genève dwingt tot verdere samenwerking 'gint aagd DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN LAAIDEN WEER OP Naar schatting zevenhonderd doden opstand op bloedige wijze onderdrukt Onschuldigen slachtoffer Amerikaanse noodgebieden toneel van grote ellende Weer een ex-minister van corruptie beschuldigd Ingesloten mijnwerkers morgenochtend vrij Stafchef van Tsjang was nonchalant De atoomgeleerden naar huis, maar.. JSMUSs ssr«g% w? oirss* Weg terug is er nu niet in de Saar Twee schepen vermist ,-PAKJE VOOR DE KORPORAAL^ iDINGEN BREDA DAGBLAD VOOR ZEELAND Op 4 December Parlements verkiezingen Reeds 165 doden door rampvloed Pennsylvania het zwaarst getroffen Indonesische regering maakt ernst Eerste tunnel was te nauw Noord-Korea zal piloot uitleveren WARM Kard. Mindszenty ernstig ziek Rusland laat drie Amerikanen vrij Dame uit Vlissingen verongelukt Jongens stoeiden op rijwielpad deze onvoï- bestond verdef ballondoek eis i vele plaatsen naar één slaap-» i en het is zelfs dat men hierin jd heeft moeten i nop de kracht en. In Andrée's illende voorwer- varen van Nils gouden medail- an zijn verloof- k werd Strind- aantekeningen penhouder, die gevuld. Beiden is overleefd, e zijn, naar de pordelen, naast tijdig in de tent Poolreizigers ne- ide een eind aan eeft gemaakt, de moed hebben zouden zijn voor het dan moeten )orden vond men tkeningen. Men rzucht verweten, nierswerk doen Licht? f wel (kan men urg, Eisenach en wijk, Kassei en zijn heus geen •Ik niveau ook al een heel eind lelopen 10 ja ar, >n kunt u al be- ijzeren vitrage", ar! Deze natuur- het ijzeren gor- de lopende be- 3onn en Moskou •e doen, al zullen „slijtage" niet ZEEDIJK APOLDER Waterkering van df Oost-Beveland" etf café van Sabbefl anbesteed het ver* van de Wilhelmina* i van de buitenha« n gewapend-beton- re goedkeuring vaa and. ;n: L. Dekker, Vlis- d. Berg, Bruiniss® Walsoorden 45.400; aven 45.000; L. van 13.950; fa. A. OttC 1.300; N.V. Wegen- oon, Rhenen 40.777; ?en 40.600; L. Zwar- 9.800; P. de Regt, Haringman, Goes ing van G.S. werd gste inschrijver ge« tlNDHOVETÏ OCTOBER a.S. diploma er R. K. Leer- 763-00 te de Inst Jtijd |ct- es- 95e JAARGANG No 21924 Uitgave N. V. Uitgevers Mij. Neeriandia Verschijnt elke werkaag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel.: Directie, Redactie en Administratie 3351 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J H A. Bruna Redactieraad: C J v Hootegem, Mi Dr A. j. J M Mes, Mr H. M. L. de Rechter, L. J V. 't Westende. p v M. Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.85 per kwartaal, per post t 6.55, per week (uitsluitend bij niet post- bestell.) f 0.45. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland Ma31 De Saarlandse premier Hoffman, verklaarde Zaterdag, dat op 4 De cember een nieuw parlement zal wor den gekozen, na de volksstemming over het Saarstatuuut op 23 October. De democratische partij van de Saar één van de drie nieuwe Duitsgezinde partijen eiste evenwel, dat de parle mentsverkiezingen direct zouden wor den gehouden. Het idee van een „wa penstilstand", om de gemoederen te doen afkoelen wordt door drie par tijen in de Saar verworpen. De Euro pese commissie van toezicht heeft zijn vergadering uitgesteld tot van daag. Schepen en vliegtuigen zoeken de Oostzee af naar het Duitse vracht schip „Gretchen", dat, naar men vreest, op een mijn is gelopen en ge zonken. Het schip had vijt man aan boord. Ter hoogte van de Canarische eilan den schijnt een Spaans schip te zijn vergaan. Men heeft lang naar het vaartuig gezocht, maar de opsporin gen zijn Zaterdag gestaakt. Het schip was niet te vinden. Het had 9 man aan boord. VELDMAARSCHALK Montgomery, wat grijzer dan in 1944-45, bezocht gisteren Rotterdam. Desgevraagd zei de veldmaarschalk: „Er zit groei in de Westeuropese defensie". EEN 11-JARIG blind meisjes in Ko penhagen kreeg plotseling het gezicht terug, toen zij een voorstelling met een waterorgel bijwoonde. Men ge looft, dat de felle verlichting (64.000 Watt) de genezing heeft veroorzaakt. EEN BOER uit Genemuiden, die on enigheid had met een raadslid, be sloot pakkende argumenten te gebrui ken en daarom dreigde hij met een mes en later met een bijl. De politie notfermde zich over de opposant. VOOR DE tweede maal in een paar weken ijtd heeft de spoorwTegwachter van de overweg hij de Overschiese weg te Schiedam, vergeten de bomen te Sluiten, toen er een trein naderde. Gelukkig stopte de machinist tijdig. IN JEREMÏE (op Haitie) schijnt ern stige hongersnood te heersen. Veer tigduizend mensen hebben tekort aan voedsel. Dagelijks zouden er honder den sterven. IN PAKISTAN zijn talrijke plaatsen overstroomd, als gevolg van zware regens. Dertig personen zouden zijn verdronken. KOLONEL HANES van de lucht macht der V. S. heeft met een ,,Su- per-Sabre"-straaljafer een snelheid van 1440 kilometer per uur behaald. Het supersonische wereidsnelheidsre- cord heeft hij darmee op zijn naam gebrcht. VERBLIND DOOR politieke hartstocht en opgezweept door niets-ontziende volksmen ners, hebben duizenden Marokkaanse en Algerijnse nationalisten Zaterdag naar de w apens gegrepen om voor eens en voorgoed een einde te maken aan wat de Franse over heersing wordt genoemd. De vonk van de haat vond voedsel genoeg. Na enkele ge weldplegingen jegens de Fransen in de bei de Noordafrikaanse gebieden, keerden de terroristen zich tegen hun eigen landgeno ten. Vrouwen en kinderen, patiënten in 'n Er werden wanordelijkheden verwacht en de Fransen hadden Vrijdag hun troepen reeds geconsigneerd. Zaterdag immers was het twee jaar geleden, dat de voortdurend obstructie voerende sultan van Marokko, Sidi ben Joesoef, werd verbannen. De Ma rokkaanse nationalisten hadden de ex-sultan tot hun idool ge maakt. De bloedige terreur is gevoerd, zogenaamd met het doel, de terugkeer van Sidi ben Joesoef te bewerken. ziekenhuis werden op gruwelijke wijze vermoord. Gehele wijken in sommige ste den werden in brand gestoken. Vernieti gend trok het vuur van de opstand door het land. Slechts door het inzetten van een grote troepenmacht wisten de Fransen het geweld te bedwingen. Zevenhonderd men sen zijn intussen naar schatting ten offer gevallen aan de hysterie, die in de Marok kaanse en Algerijnse opstandelingen scheen te zijn gevaren. Vrijdag was het al begonnen te gis ten in Marokko, toen in Kenifra anti- Franse betogingen werden gehouden, waarbij elf doden vielen. De Franse resident-generaal, Grandval, zou Za terdag naar Kenifra zijn gegaan om de Berbers in die stad aan te manen tot kalmte, doch reeds in de ochtend klonk de kreet „Vergelding" in vele andere steden. De Marokkaanse win kels waren gesloten en hier en daar werd gestaakt. Toen sloeg de brand uit. In Kenifra trokken Opstandige stammen tegen de Fransen op. De Franse troepen hadden de stad des nachts al omsingeld en zij sloegen de opstand neer. Zestig Marokkanen kwamen hierbij om. In de vroege morgen van Zaterdag drongen grote troepen Marok kanen de Europese wijk van Oued- Zem, ten Zuiden van Casablanca, bin nen en begonnen te plunderen, brand te stichten en te moorden. De hoofd straat stond spoedig in lichterlaaie. De inheemsen waren gewapend met messen, pistolen en jachtgeweren. Ruim vijf uur was de oproerige me nigte heer en meester in de branden de stad. De Europese wijk was met de grond gelijk gemaakt, toen de Franse en Senegalese soldaten er binnentrokken. De duizend blanken die hier woon den, konden voor het merendeel de geweldorgie ontvluchten. Minstens vijftig hunner werden echter op af schuwelijke wijze vermoord. Boerde rijen van Franse kolonisten buiten de stad, stonden in brand. De patiënten van een klein ziekenhuis, veertien in getal, werden met bijlen vermoord en hun lijken werden verbrand. De blanken probeerden zich, verschanst in het stadhuis, zo goed mogelijk te verdedigen. De gruwelijkste tonelen speelden zJch in de straten af. Een moeder, die haar kind probeerde te beschermen, werd voor de ogen van haar kind vermoord. BRANDEN. Bijna tegelijkertijd werd Khoerigba, het belangrijkste fosfaatcentrum ter wereld, aangevallen. Ook hier woed- EEN STEL inbrekers, opererend in een Apeldoornse Kleuterschool, vnd niets van zijn gading. Op het hord zag de juffrouw de volgende ochtend de woorden: ..Daag Lieffe jufvruw". Toch beleefd GISTEREN heeft prinses Margaret van Engeland haar 25ste veriaardav IT«d'aHet Balmo«l kasteeMnO - Schotland was voor die gelegenheid extra mooi versierd. genneia IN GIESSENDAM en omgeving lil den 11U in totaal 30 personen aan pa ratyphus. Over de besmettingshaard is nog niets bekend. BIJ MONTPEZAT (Fr.) brak een kabeltrein door de remmen. Van de elf inzittenden kwamen tien personen om het leven. De elfde werd zwaar gewond. TER GELEGENHEID vn de 8e We reldjamboree heeft de H. Vader de Katholieke verkenners aangemaand, ware vredeskunstenaars te zijn. ,,Ge moet openstaan en begrip hebben voor Hen, bezeer hij in ras en cul tuur ook verschilt". D EINCIDENTEN van Vrijdag in Nantes hebben 80 gewnden geëist. P T T.-personen en werfarbeiders in Brest hielden een sympathiestaking staan. Gelukkig was de bevolking juist 'n uur tevoren geëvacueerd. De getroffen gebieden tonen dezelfde ont reddering en ellende als de rampge bieden tijdens de Februari-vloed in Nederland. Bruggen zijn verwoest, wegen verdwenen en overal in de wa tervlakken wachten mensen op hulp. Volgens de laatste berichten zakt het water nu langzaam. De afschuwelijke gesel van een watersnood heeft een aantal Ameri kaanse staten getroffen en totdusver- re het leven van meer dan 165 men-, sen geëist. De staat Pennsylvania is het ergst getroffen. Hier vielen hon derd doden en de schade beloopt tien tallen millioenen dollars. De laatste orkaan die over de V.S. trok, de „Diana", bracht zware re gens mee en deze deden het water in de rivieren zover stijgen, dat vele dij ken het begaven. De staten Pennsyl vania, New Jersey, Zuid-Carolina, Connecticut en Rhode Island zijn door president Eisenhower tot rampgebie den verklaard. Legeronderdelen zijn ingezet om te helpen bij het reddings werk. De luchtmacht bewijst onschat bare diensten met haar hefschroef- vliegtuigen. Bij Stroudsburg (Penn.) werd een complex zomerhuisjes door het wa len Vienr2LW^en- Van de veerti8 men- Zich veSa1 ka??p konden slechts 12 een hn^ De anderen waren in vlucht Het",11 verdiepingen ge- de bovmlte vlea- aeR Inngzaam tot instortte 6 VerdlePln8. tot het huis Een^gehele^antfst brlk. een st™dara. en gehele landstreek kwam blank te den branden. Franse tanks en vlieg tuigen herstelden echter spoedig de orde. Ook in de Marokkaanse steden Casablanca, Rabat, Boedjad, Ouezza- ne, Doer, Doem en Safi zaaiden de terroristen dood en verderf. De terro risten vielen ook de mijnen van Ait Mar aan, waar veel blanken werken. Twaalf Europeanen werden hier ver moord. Onderwijl werden in Spaans-Marok- ko betogingen gehouden. Gisteroch tend werden de slachtoffers van de opstand begraven. In Casablanca woonden tienduizenden mensen deze plechtigheid bij. In Algerije begonnen terreuracties tegelijkertijd in Constantine, Philippe- ville, Guelma en verschillende dor pen. Politiebureaux, stations, postkan toren en andere openbare gebouwen werden door de vogelvrije Algerijnen begchoten. In de stad El Alia werden 15 'blanken vermoord. Bij da tegen acties van de Fransen werden 200 opstandelingen gedood. De orde zou gisteravond weer hersteld zijn. REDE VAN FAURE. De Franse premier, Faure en resi dent-generaal Grandval hebben ge zegd, dat niets de gruweldaden van Oued-Zem kan verontschuldigen. De geweldplegers zullen, koste wat het kost, worden opgespoord. De Frans- Marokkaanse vriendschap mocht ech ter geen nadeel ondervinden door het gebeurde. Het enige gunstige teken is tot dusverre, dat de sultan van Ma rokko zijn ministerlijst klaar heeft. De lijst vermeldt twintig mensen. In een andere hoek van Afrik i, in Soedan, heeft de muiterij onder het leger zich uitgebreid. Ook hier wer den gewelddaden gepleegd. Egypte stelde voor om het Soedanese pro bleem op een ronde tafelconferentie van alle partijen in de Soedan, te be spreken. Engelse vliegtuigen zijn in gezet om de muiterij de kop in te drukken. De opstandige troepen heb ben verschillende steden bezet. MAANDAG 22 AUGUSTUS 1955 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.35 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.85 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.14 per m/m (Ingezonden Mede delingen f 0.35 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 ct. per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet wensen af te geven, worden vernietigd. OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Bij de onderzoeken naar corruptie door voormalige regeringspersonen in Indonesië is gebleken, dat de ex-minister van Financiën, Ong Eng Die, zich op oneerlijke wijze heeft verrijkt. Hem is huisarrest opgelegd. indiening van een wetsontwerp, dat iedereen, die buitengewone rijkdom men heeft verworven, voor de nood zaak kan stellen aan te tonen, dat deze op wettige wijze zijn verkregen. Sultan Hamid II van Pontianak, die indertijd tot tien jaar is veroordeeld, heeft gedeeltelijke amnestie gekregen. Hij moet nu nog vier jaren zitten. De regering overweegt ook de slui ting van het centrale kantoor voor invoerzaken in Indonesië, dat in het verleden één poel van corruptie zou zijn geweest. Het had van alles ge daan, behalve de belangen van het land gediend. Het tweede onderhoold van het kantoor is aangehouden. De regering wil de corruptie gron dig bestrijden en men verwacht de Morgenochtend tussen 6 en 12 uur zullen de drie mijnwerkers, die op de 217-meter verdieping van de Willem-Sophia mijn ach- 55 De persoonlijke stafchef van Tsjiang Kai Sjek, generaal Soen LI Jen is afgetreden nadat hij was be schuldigd van „onachtzaamheid". On der zijn officieren zou zich een rode spion hebben bevonden. Generaal Hang Tsjen Tsjoei volgt Soen op. Ten Zuiden van Swatow is een Chi nees schip door een onbekend geble ven vliegtuig beschoten. Ongevallen deden zich niet voor. Na het incident op Korea, het neerschieten van een Amerikaans iesvliegtuig hebben de Noordkore- anen meegedeeld, dat zij de piloot van het vliegtuig, zekere Bumpas, zullen uitleveren. De tweede inzitten de van het toestel was om het leven gekomen. Zijn lijk zal eveneens wor den overgegeven. De communisten vragen zich in gemoede af, waarom de Amerikanen lesvluchten lieten uitvoeren nabij de gedemilitariseerde zone, die vanuit de lucht moeilijk te onderscheiden is. Veertien landen, die in Korea heb-, ben gestreden, willen in de komende zitting van de V.N.-assemblee spre ken over het aanleggen van een ge meenschappelijk militair kerkhof in Zuid-Korea. Weersverwachting, geldig tot vanavond Droog en zonnig weer, maar langs de Waddenkust enkele over drijvende wolkenvelden. Later in het Zuidoosten van het land een kleine kans op onweer. Overwe gend matige wind uit Oostelijke richtingen. Aanhoudend warm weer. Vandaag: Zon onder 19.54 uur Maan onder 21.05 uur. Morgen: Zon op 5.37 uur. Maan op 12.38 Scheepsbranden Deense driemaster in moeilijkheden Aan boord van de Deense driemast schoener „Hans Egede" brak giste ren brand uit, toen het schip zich twee mijl bewesten het lichtschip „Noordhinder" bevond. Uit Vlissingen voer de sleepboot ..Scaldis" ter assistentie uit en uit Breskens vertrok de reddingsboot „President Wierdsma". Intussen wa ren de opvarenden van de schoener echter al aan boord gegaan van het Duitse schip „Latona", dat ook met eigen blusmiddelen de brand aan pakte. Nadere bijzonderheden zijn er nog niet. Een Duits schip seinde, dat het biand in de machinekamer had. Het schip bevond zich benoorden Ter schelling. Ook hier ontbreken nadere berichten. „Deze conferentiedie on vermijdelijk verregaande po litieke gevolgen zal hebben, verschilt in een belangrijk opzicht van alle politieke conferenties. Kennis, die eens is gegeven, kan niet meer worden teruggenomen en door het organiseren van deze conferentie, hebben de naties van de gehele wereld een stap voorwaarts gedaan, niet meer kan worden die teruggezetMet deze ivoor' den begon de lndia,se voor zitter van de atoomconferen tie te Genève zijn slotrede voering. een tweede conferentie van hetzelfde soort moet worden gehouden. (Eisen hower heeft dit kort geleden voorge steld). Ik geef uiting aan onze gevoe lens van verplichting, zo vervolgde de Indiase geleerde, jegens de wei nige landen, die op het gebied van kernonderzoek vooruit zijn, en die zo bereidwillig en royaal hun kennis aan de conferentie ter beschikking hebben gesteld. Hiervan was het welslagen der conferentie grotendeels afhanke lijk." Terzelfdertijd werd in Washington bekendgemaakt, dat zo spoedig mo gelijk de niet-geheime verslagen van de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie, die van belang zijn voor de industrie, zullen worden gepubli ceerd. In Genève spraken de Russische en Amerikaanse afgevaardigden over de internationale samenwerking bjj het gebruik van atoomenergie voor vreed zame doeleinden. Rusland meende, dat het verlenen van hulp bij kernonder zoek erop gericht moet zijn, dat elk land zelfstandig kan werken. Amerika ontvouwde het plan voor het opleiden van buitenlandse technici. Reeds 47 landen ontvangen radio-isotopen uit Oak Ridge. Met ruim 35 landen wor den atoomgegevens uitgewisseld. De Unesco-vertegenwoordiger wenste, dat het studieprogram voor toekom stige wetenschappelijke vorsers en technici, ook de nieuwe gebieden van de natuurkunde, de scheikunde en de biologie gaat omvatten. GEEN ATOOMSCHEPEN? Sir John Cockroft, de Britse atoom geleerde, meende dat tegen het jaar 2000 de atoomenergie het gebruik van twee- a drie milliard ton steenkolen zou uitsparen. De kernenergie-centra les zullen er dan heel anders uitzien. Aan een snelle ontwikkeling van kernenergie voor voortbeweging, b.v. voor schepen, geloofde hij niet. Over de toepassingen der atoom kracht verklaarde een geleerde uit de V.S., dat men er in geslaagd was door kernenergie, delen van een gezonde hartslagader te steriliseren en daarna delen van zieke hartslag aderen bij enkele patiënten te ver vangen. Bij het conserveren van voedsel en de vernietiging van in secten, bleek de atoomstraling zeer waardevol. De Russische premier, Boelganin, heeft opgeroepen tot geregelde bij eenkomsten van atoomgeleerden. En kele wetenschapmensen zijn ai naar Moskou uitgenodigd. De delegaties in Genève prezen de pers voor de waar heidsgetrouwe en weloverwogen weer gave van het besprokene. Vooraanstaande geleerden uit Ame rika, de Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk, Canada en Tsjccho-Slowa- kije komen vandaag op het Geneefse hoofdkwartier van de V.N. bijeen om te trachten tot een internationale ga rantie inzake het vreedzaam gebruik van atoomenergie te komen. Inwoners van Khenifra trachten door met knuppels en messen te zwaaien hun mening kracht bij te zetten. (Advertentie) ter een instorting gevangen zit ten, naar alle waarschijnlijkheid uit hun benarde positie bevrijd zijn. Voor de vrouwen van de drie mijn. werkers was dit een teleurstelling, want zij hadden erop gerekend, hun mannen vandaag al thuis te hebben. De redders van de „boorploeg" met twee Duitse boormeesters, zullen de ingeslotenen waarschijnlijk het eerst bereiken. De steengang (de andere reddingsmethode) kan pas Woensdag middag klaar zijn. Gisterochtend was er al een eerste boorgat klaar, maar men vond het te riskant om door da nauwe tunnel die was ontstaan, da mannen te redden. De ingeslotenen hebben nu lucht bedden gekregen (door de tunnel) en hun toestand was goed. Hun echtge noten hebben weer via de telefoon met hen kunnen spreken. Volgens reizigers, die uit Boedapest in Wenen zijn gearriveerd, is Kardi naal Josef Mindszenty thans ernstig ziek. Naar uit gewoonlijk betrouwbare kringen wordt vernomen zou de kar dinaal verleden week zo ziek zijn ge weest, dat men hem nog slechts en kele dagen te leven had gegeven. La ter zou hij echter weer iets beter zijn geworden, hoewel hij nog steeds in levensgevaar verkeert. Op 7 Augustus werd vernomen, dat Kardinaal Mindszenty zich thans be vindt op een kasteel te Puespoekszent Laszlo, nabij Pecs in Zuidelijk Hon garije. INDISCHE BETOGERS VEILIG UIT GOA Twee groepen ongewapende Indi sche betogers, in het geheel 186 man, die Vrijdagnacht en Zaterdagochtend het Portugese gebied Goa zijn bin nengedrongen, zijn in de loop van Za terdag in India teruggekeerd. Volgens Indische berichten zijn twee leiders van de betogers door de Portugese politie geslagen. De Sovjet-Unie heeft aangekondigd drie Amerikanen te zullen' vrijlaten, die zich in gevangenschap in Rus land bevinden. Onder deze Amerikanen bevinden zich twee militairen, die reeds zeven jaren vermist zijn. Zondagavond is nabij het viaduct te 's Heer Arendskerke de 45-jarige mevrouw E. L., uit Vlissingen zoda nig met haar bromfiets komen te val len, dat zij onmiddellijk ter plaatse aan een schedelbasisfractuur is over leden. Enige jongens waren op het rij wielpad aan het stoeien op het mo ment. dat mevrouw L., naar huis terugkeerde. Een der knapen deed plotseling een stap achterwaarts en botste tegen de bromfiets op met het vermelde noodlottig gevolg. De toe vallig passerende dokter van Maa- nen uit Heinkenszand kon slechts de dood constateren. Mevrouw Kruining uit de Pijnboomstraat in Breda heeft een zoon, die beroepsmilitair is in Suriname. Hij is gestation- neerd in de Prins Bernhard- kazerne te Paramaribo en hij is eind October jarig. Dit laatste is zo maar geen terloopse me dedeling. Het hele verhaal draait er juist om. Op een gezegend iRomeut na- melijk, toen mevrouw Kruining het hoofd al dagenlang gepij nigd had op de vraag, wat ze voor haar zoon moest doen om hem een prettige verjaardag te bezorgen, las ze dat berichtje in de krant. Eind October zou den Koningin Juliana en Prins Bernhard naar de West gaan en daar natuurlijk ook een bezoek brengen aan Paramaribo. Weet je wat ik doe, dacht mevrouw Kruining ...ik schrijf de Prins eens een briefje. Of hij geen pakje voor Wijnand Krui ning wilde meenemen, nu hij toch naar Paramaribo ging. Het zou voor de jongen zo'n aardige verrassing zijn! Zaterdagmorgen kreeg ze een brief terug. Prins Bernhard schreef, dat hij graag aan het verzoek zou voldoen. Mevrouw moest het pakje maar even la ten bezorgen, hij zou het dan op 29 October persoonlijk aan korporaal Kruining overhan digen En nu zien we de jarige Wij nand al kijken, als de Prins hem bij zich roept. Asjeblief, korporaal, een pakje van je moeder. En nog wèl gefelici- teerd met je verjaardag

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 1