René Coty tot president gekozen Beria's vonnis al voltrokken DERTIEN STEMMINGEN WAREN ER NODIG DE NIEUWE PRESIDENT JAN P. K. VAN EECHOUD I LUXEMBURGSE PREMIER OVERLEDEN DRIE ONBEKENDEN Uitvoering Biesbosehwerken naar de toekomst verschoven Het doek valt na de tragie-covan Versailles HOGER SALARIS ARBEIDSONRUST is nog toegenomen Canadese landbouwwerktuigen voor rampgebied EISENHOWER herhaalt ultimatum Enveloppe No. 1 voor Kardinaal MINISTER HOUDT 'T BEEN STIJF Nederland en N bemoeilijken huurbeleid der regering BURGESS zendt levensteken Delta-plan in gevorderd stadium CHOCOLADE wordt duurder Uiteenzettingen geëindigd r "N DAGBLAD VOOR Een lange weg Rechtschapen en kundig mens Minister Witte bleef vaag Zacht weer Tweede Kanier met recessprak 200 uren lang Vervuiling van het water AARDBEVING IN COLUMBIA Vrijheid: een moeilijk ding 93e JAARGANG No. 20912 Uitgave; N V Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag. Bureaux; Breda Reigerstraat 10 Tel. Redactie: 8181. Admi nistratie; 8778 - Verantwoordelijk Hoold- redacteur: J. J H A. Bruna Redactieraad. C. J. v. Hootegem, Mr L)r A J J M Mes. Mi H. B. L. de Rechter, L. J v t Westende P V. M Vercauteren Abonnementsprus 01.1 vooruitbetaling t 5.45 per kwartaal per post t 6 15, pei week (uitsluitend bij met-post- bestell.) t 0.48 Incasso wordt berekend Uosse nummers 13 cent Postrek no 278841 Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 24 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f U.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bui eau voor de Te^TiH^n. GOES. Westsingel 08, Teletoon no. 2230 - Bureau voor Zeeuwsch-VlaanderenTlm^T. Dubbele Pooit 7, Teletoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 3o). BERIA en zes medeplich tigen zijn ter dood ver oordeeld en reeds gefussil- leerd. Dit is officiëel meegedeeld. De zeven mannen zijn veroor deeld op beschuldiging van hoogverraad. Hun bezittingen vervallen aan de staat. RUSSISCHE ARCHEOLOGEN heb- ben in Kirgizië ruïnes gevonden van een grote Boedhistische tempel, die volgens hen in de zevende of acht ste eeuw na Chr. gebouwd is. DE AMERIKAANSE regering heeft Dinsdag besloten een beperkt aantal weerschepen op de Atlantische Oce aan te handhaven. Het aantal dat be schikbaar blijft is niet bekend. DE BELGISCHE Minister van Onder wijs heeft aangedrongen op het ge bruik van algemeen beschaafd Neder lands in Vlaanderen. Op de scholen mag in het vervolg geen plat-Vlaams meer gesproken worden. GENERAAL BONNER FELLERS uit de U.S.A. is zeer pessimistisch. Hij is er van overtuigd, dat de Russen in geval van oorlog, binnen zeer kor te tijd de Kanaal-kust kunnen berei ken. DE H. VADER zal op 24 December zijn traditionele Kerstrede uitspre ken. De K.R.O. relayeert deze recht streeks uit Rome. De uitzending be gint om 11. uur en zij zal ook de ver taling van de rede bevatten. Op le Kerstdag, van 12 tot 12.15 uur, wordt de uitzending^-Jierbaalch DE EERSTE KAMER keurde het wetsontwerp tot verhoging van de schadeloosstelling van de Twee de Kamerleden goed met terug werkende kracht tot Januari '53. Alstublieft. De parlementariërs waren er als de kippen bij om hun tegoed te incasseren.zo tegen de Kerstdagenbegrijpt U? PRANKRIJK HEEFT WEER 'N PRESIDENT, nadat tot dertien- maal toe, het parlement voor een stemmng in het Paleis van Versailles was bijeengekomen. Met meer dan honderd stemmen voorsprong op zijn gevaarlijkste mededinger, de socialist Naege- len, werd de 71-jarige onafhankelijke Republikein, René Coty, als Frankrijks eerste burger aangewezen. Hij kreeg 477 stemmen te gen Naegelen 329, terwijl de absolute meerderheid, bij de der tiende stemming, die o, ironie, de beslissing bracht, 436 stemmen bedroeg. Jaquinot, de andere candidaat van 't conservatieve blok verkreeg 21 stemmen en op verschillende candidaten werden nog 44 stemmen uitgebracht. Coty is in 1882 te Le Harre geboren, waar hij zich in 1902, na rechten en filosofie gestu- J deertI te hebben, als advocaat vestigde. In 1923 werd hij af- S gevaardigde van het departe- ment Seine Inferieure in het S Franse Parlement. Eerder maak- S te hij deel uit van een raad van i een arrondissement en de ge- meenteraad van Le Havre. In de kabinetten-Schuman J van November 1947 en Sep- J tember 1948 en het kabinet- J Marie van Juli 1948 was Coty J Minister van Wederopbouw. Hij werd in November 1948 senator en in Januari 1949 aan- gewezen als vice-voorzitter van de Senaat, een post. die hij tot nu toe bekleedt. Coty staat bekend als deskundige op het gebied van het staatsrecht. Hij is voorstander van een grond- j wetswijziging, waarbij de uit- voerende macht wordt verstrekt ten einde de stabiliteit van de Franse regering te bevorderen- QNMIDDELLIJK na de bekendma- king van de uitslag verhieven de volksvertegenwoordigers zich van hun zetels en zongen de Marseillaise. Daar na wenste de voorzitter van- het Con gres de gekozene geluk. De glanzende auto die voor de nieuwe president dei- republiek was gereserveerd kon nu voor het paleisbordes worden geroe pen. Na zeven of acht vergeefse rit ten had men besloten de wagen maar in de garage te houden. De weg naar Coty's benoeming is zeer lang geweest. Na de tiende stem ming vrijwel direct nadat premier Laniel had verklaard desnoods twin tigmaal candidaat te zullen zijn trok de eerste minister zich terug, om Louis Jaquinot, de minister van Overzeese Gebieden de kans te geven. De radicalen en onafhankelijke re publikeinen opperden bij de volgen de ronde de mogelijkheid, om Delbos of Coty tot gemeenschappelijke candi daat aan te wijzen, teneinde het Car naval van Versailles tot een slot te brengen. Delbos weigerde evenwel bij voorbaat. Hierop bood men Coty de candidatuur aan. Het zag er bij de twaalfde stemming reeds naar uit, dat Coty, die zich tij dens besprekingen voor de stemming, ten aanzien van de E.V.G. in het ge heel niet had gebonden, betere papie ren had dan Laniel. De twaalfde stem ming werd daardoor als het ware 'n positie-bepalen van de parlementsle den, waarna bij de dertiende ronde de beslissing te zijnen gunste viel. Voor topfunctionarissen MINISTER BEEL heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, waarin hij meedeelt, dat de regering heeft besloten het maxi mumsalaris van raadadviseur in alge mene dienst en daarmee gelijkgestel- den, te verhogen tot f 1200 per maand. Voor secretaris-generaal en directeur- generaal is het salaris gesteld op f 1500. Voor een aantal andere func tionarissen worden verhogingen voor gesteld in dezelfde verhoudingen. Hoogleraren en de leden van de Raad van State ontvangen eveneens aanzienlijke verhogingen. De vice- president van do Raad van State wordt een salaris toegedacht, dat het hoogste is voor enig ambtenaar in rijksdienst, die geen politieke functie bekleedt, namelijk f 2000.- per maand. De verhogingen zullen gelden met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1953. Per 1 Jan. a.s. zullen zij met 5 pet. worden verhoogd. IN FRANKRIJK pR MOESTEN gisteren troepen in- geschakeld worden, voor het ver werken van de stapels postzakken op de Parijse stations, na het begin van een door de communisten bedachte, driedaagse waarschuwingsstaking. De staking breidde zich niet alleen uit tot andere Franse steden, maar ook het internationale telegraafver- keer wordt er gedeeltelijk ernstig door lamgelegd. De staking op de vliegvelden breidde zich uit tot Da kar en de vliegvelden in Frans Equa toriaal Afrika. WEER EEN ontslag in Rusland. Deze keer is het vice-premier N. T. Kalt- sjenko van de Oekraïne, die ontsla gen is als minister van Landbouw. Zijn opvolger is Mark Sidorowitsj Spivak. BEPAALDE ELEMENTEN beginnen steeds meer wanorde te stichten in de gelederen van de Siliwangi-divisie j Er zouden een majoor en twee luite- nants zijn gearresteerd. Terwijl pre- sident Sockarno alle territoriale com mandanten naar Djakarta zou heb ben geroepen voor een bijeenkomst, j DE WASSERIJEN gaan met ingang van 1 Januari hun tarieven met tien procent verhogen. De loonronde van 5 procent is ook hieraan niet vreemd. DE RUSSISCHE ambassadeur in Londen, Jacob Malik, heeft gisteren achtereenvolgens minister van Bui tenlandse Zaken, Eden en premier Churchill bezocht. Het bezoek was een diplomatieke verrassing. IN EEN AMSTERDAMSE slagerij plofte een rookcel (waarin worsten worden gerookt) uit elkaar. De cel werd totaal verwoest, maar de sla gersknecht, die zich tijdens de ont ploffing vlak in de buurt bevond, bleef ongedeerd. HET K.N.P. verneemt van de orga nisatoren der Zonnebloem-actie, dat Zondag 3e Kerstdag geen vliegtuigen zullen worden ingeschakeld voor het vervoer van de reserve-Zonnebloe men naar de plaatsen waar tekorten Kunnen ontstaan. De reden hiervan is de gehele voorraad reeds over de parochies is verdeeld. JJ' VADER heeft een plan van kardinaal Maurice Feltin, aartsbis schop van Parijs, goedgekeurd voor het organiseren van een kinderge- bedsdag voor de vrede, in Mei 1954. HET WITTE HUIS heeft verklaard dat president Eisenhower van mening is, dat Amerika „spoedig voor de noodzakelijkheid zou staan zijn basispolitiek t.a.v. Europa te her waarderen" als de Europese Verdcdi- gings Gemeenschap niet tot stand zou kunnen komen. ZONNEBLOEM-ACTIE I^ARDINAAL DE JONG, die op het ogenblik in verband met zijn ziekte wordt verpleegd in het klooster „met de blauwe ruitjes" te Amers foort, heeft gisteren het eerste enve lopje van de Zonnebloem-actie in ont vangst genomen. De Kardinaal gaf het meisje, dat het envelopje kwam brengen, een ro yale gift mee, met de woorden: „Nu ik rustend ben, heb ik geen geld meer, maar ik wil toch geven wat ik kan". Soortgelijke couverts, als de Kardi naal ontving, zijn gezonden aan H.M. de Koningin en aan de Bisschoppen. Huisartsen-honorarium Tegenvoorstellen zijn verre van gunstig TVAAR „De Maasbode" ver neemt, heeft de minister van Sociale Zaken, Suurhoff, in een brief aan de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereni ging te kennen gegeven, dat hij aan de Kroon zal voorstellen het besluit van de Ziekenfonds raad betreffende het honorari um van de huisartsen voor een periode van drie maanden te schorsen. Tegelijkertijd stelt de minister ech ter voor, onmiddellijk een voor de artsen minder gunstige voorlopige honorariumregeling te doen ingaan, gebaseerd op een vergoeding (abon nementstarief) ófwel van f 7.voor de eagste 2400 ingeschreven patiën ten, Q^wel f 6.50 voor de eerste 3000 patiënten. Dit vergeleken met de door de Ziekenfondsraad aangenomen re geling van f 7.voor de eerste 3000. Zouden huisartsen dit voorstel niet aanvaarden, dan zal de minister ver nietiging van het besluit van de Zie kenfondsraad aan de Kroon voordra gen. In kringen van huisartsen schijnt men in eerste instantie niet geneigd op het voorstel van de minister in te gaan. Men wil niet weer eens op nieuw gaan onderhandelen en zeker niet met de minister, die daarvoor niet de aangewezen instantie is. Ver volgens wekt deze marchanderings- tactiek de nodige wrevel, men acht deze hier niet op haar plaats. tot de lezers van het Dagblad De Stem over: NTIEUW-GUINEA, ver land waar- van zo menig Nederlander nog zo bitter weinig afweet of slechts een verwrongen beeld heeft! Is het een rijksgebied, voor welks behoud het waard is de uiterste krachten in te spannen? Welke economische en assdere perspectieven biedt de emancipa tie van dit land? Welke zijn de middelen en we gen om Nieuw-Guinea tot bloei te brengen? Daarnaast: hoe staat het met het missiewerk in dit nog grotendeels voor de beschaving te ontsluiten gebied? Welke zijn de kansen van de Missie en wat kunnen speciaal de Nederlandse katholieken doen om de missie-arbeid in Nieuw-Guinea voorwaarts te stuwen? Ziedaar 'n aantal „brandende vragen" voor welker beantwoor ding de lezers van het Dagblad de Stem ongetwijfeld grote belang stelling zullen hebben. Welnu, het is de redactie van het Dagblad de Stem een genoegen de heer Jan van Eechoud, bereid gevonden te hebben in een aantal artikelen deze vragen te behandelen. De heer van Eechoud is in deze een der meest bevoegde deskundigen. Hij werd geboren te Horst, door liep de HBS op het Canisius Col lege te Nijmegen, volgde een op leiding tot reserve-officier te Bre da en die van leerling-vlieger te Soesterberg. In 1936 kwam hij als commissaris van politie in Nieuw- Guinea, waar hij zich spoedig ge heel kon wijden aan het explo- ratiewerk. Hij doorkruiste grote delen van Nieuw-Guinea en kar teerde verschillende onbekende gebieden en in 1938 richtte hij o.a. de bestuurspost aan de Wissel meren op, waar controleur de Bruijn later het bestuur van hem over nam. Tijdens de oorlog maakte hij vele vluchten over het land en hij werd commandant van een basis in het achterland van Hollandia van waaruit verkennin gen werden verricht achter de Japanse linies. Na de bezetting van Nieuw- Guinea door de geallieerden was hij aanvankelijk inlichtingenoffi cier bij het Amerikaanse leger, daarna commandant van de Nica en sinds medio 1948 resident van Nieuw-Guinea tot aan de souve- reiniteitsoverdracht, waarna hij tot directeur van Binnenlands Bestuur en Justitie werd benoemd. Men vindt zijn eerste artikel heden op pagina 9. TN DE NACHT van Dinsdag op Woensdag is de minister president van Luxemburg, Pier re Dupong, die wegens een been breuk in een kliniek werd ver pleegd, gestorven aan de gevol gen van een embolie. Dupong, die in 1886 werd geboren, was sinds 1915 parlementslid en se dert 1926 fungeerde hij als directeur- generaal voor Financiën. Hij was lid van de socialistische katholieke par tij, welke hij zelf had gesticht. In '37 werd de heer Dupong benoemd tot minister-president en in 1940 verge zelde hij de regering en de groot-her togin naar het buitenland. Na de oorlog kreeg Dupong gele genheid om zijn kwaliteiten als eco- (Advertentie) geldig Weersverwachting, vanavond: tot o/ilT" bewolkt met plaatselijk lir 1,** rc3en °1 motregen. Vrij 5 Hik» Pi Jachtige Zuidweste- Ke.win<1- Zacht voor de tijd van net jaar. 1.A aildaag: Zon onder 16.32 uur. Maan op 21.21 uur_ Morgen: Zon °P oJLUur' ont,Pr 1636 uur- Maan op 22.33 uur, onder 11.17 uur. Za- ,prAas: Zon °P 8.48 uur, onder i 33 uur. Maan op 23.42 uur, on- der 11.30 uur. Zondag: Zon op 8.48 oÖÏa on<ler 16-3,t uur. Maan op 00.00 uur, onder 11.42 uur. Maan- dag: Zon op 8.48 uur. Maan op 0.51 uur. 1 ENE EERSTE KAMER had ook een aandeel in de parlementaire hor denloop. die de laatst dagen de Twee de Kamer kenmerkte. Voor de aan vang van het kerstreces werd name lijk een aantal wetsontwerpen, waar- onder dat betreffende wijziging van de Huurwet, behandeld. De vele sprekers beantwoordend, zei minister Witte over de huurver hoging, dat de kostprijshuur thans 250 a 260 pet. is van die van 1940. Relatie In tegenwoordigheid van vele autoriteiten heeft de chargé d'affai res van de Canadese ambassade Paul Tremblay Woensdagochtend te Rotterdam een schenking van het Canadese Rode Kruis, bestaan de uit tractoren, oogstmachines. schijf eggen en kisten landbouwge reedschappen overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. Onder het zingen van „O. Cana da" door het Westkapelse Dames koor werd de laatste tractor uitge laden uit de ..Prins Willem III" van de Oranje Liin. die de kostbare lading uit Canada naar ons land bracht. Rrief aait zijn moeder 0UY BURGESS, de Britse diplomaat die twee-en-een-half jaar geleden met zijn collega van het departement van Buitenlandse Zaken, Donald Maclean, spoorloos verdween, heeft zijn moeder in Londen een brief ge zonden, waarin hij liet weten, dat hij het goed maakte. De brief, die op 21 December in Zuidwest-Londcn op de bus was ge daan, was gedateerd ..November" en gaf geen aanwijzingen omtrent de verblijfplaats van de diplomaat. Burgess' moeder was er zeker van, dat de brief door Guy is geschreven. Over de inhoud wilde zen geen mede delingen verstrekken. Het feit dat de brief in Londen werd gepost behoeft nog niet te be tekenen. dat Burgess zich in Enge land bevindt. Men neemt sinds lang aan, dat de verdwenen Britten zich in een land achter het „IJzeren Gor dijn" bevinden. Zoals bekend is me vrouw Maclean in September met haar drie kinderen uit Zwitserland verdwenen, naar men aanneemt, om zich bij haar echtgenoot te voegen. (Van onze parlementaire correspondent) EEN BEGROTINGSBEHANDELING, die aan de afgevaardigden 200 uren gelegenheid gaf in het openbaar redevoeringen te houden, waaraan voorts de ministeriële redevoeringen van tenminste drie uur per minister moeten worden toegevoegd en de voorbereidingen van de in discussie gebrachte begrotingshoofdstukken in de afdelingen en com missies, is de Tweede Kamer gistermiddag met recès gegaan tot 2 Fe- biuari. I)e Staatsdrukkerij heeft op volle toeren moeten draaien en 7700 overuren moeten maken, om alle stukken verwerkt te krijgen In totaal is 35.000 kilogram papier bedrukt! De begroting 1954 is thans ge heel afgehandeld en goedgekeurd. De Eerste Kamer gaat het nu nog eens dunnetjes overdoen, maar in een langzamer tempo. Vanaf de Der de Dinsdag m September heeeft de Tweede Kamer 43 dag- en 25 avond- en nachtvergaderingen gehouden om er door te komen. den gevormd tegen de verzilting van het land en voor een goede zoetwa tervoorziening van de landbouwgron den. jyjINISTER ALGERA zette in de laatste vergadering zijn redevoe ring voort, die hij in de late nacht tevoren had onderbroken, maar dit tweede gedeelte was een hoofdstuk apart over de grote plannen op wa terstaatkundig gebied, waarmee Ne derland zich nog een generatie lang zal bezig houden tot opvoering van de veiligheid tegen het water en de ver hoging van de economische en land bouwkundige mogelijkheden voor on ze steeds groeiende bevolking. Gro te waterreservoirs zullen moeten wor- DELTA-PLAN. ^OMMIGE PLANNEN worden mo menteel uitgewerkt en deze vor men een onderdeel van het werk van de Delta-commissie. Binnenkort ver wacht de minister een belangrijk in terim-rapport van deze commissie, die zich o.a. bezig houdt met de vraag of de zeegaten kunnen worden afgeslo ten. Indien dit mogelijk is, zal de zoetwatervoorziening voor Westelijk Brabant, Zeeland en Zuid-Holland verzekerd kunnen worden doordat dan grotes reservoirs achter de af damming zullen ontstaan. De aanvoe ring van dit water geschiedt dan door de Maas en de Waal, waaraan kana lisatie-werkzaamheden moeten wor den verricht. Wanneer niét tot afslui ting van de zeegaten zou kunnen wor den overgegaan, ligt een algemene op lossing voor de diverse vraagstukken niet in het zicht en zal men plaatse lijke voorzieningen moeten gaan tref fen. UITSTEL. TN PIT VERBAND bracht minister 1 Algera de Biesbosehwerken ter sprake. De katholieke afgevaardigde Engelbcrtink had erop aangedrongen om deze werken snel voortgang te doen vinden ten behoeve van de eco nomische ontwikkeling van West-Bra bant. Op het ogenblik zo zei mr. Al gera durf ik niet tot afsluiting van de Zuidelijke oever van de Amer en het Biesboschgebied over te gaan om dat daardoor een onverantwoord risi co zou worden genomen. De bewinds man wacht daarom de desbetreffende rapporten af. Nochtans hoopt hij dat in de toekomst tot verdere uitwer king van de plannen kan worden overgegaan. In Oostelijk Brabant en Noord- Limburg zal de watervoorziening ver zekerd moeten worden door de Maas. Ter voorkoming van de vervuiling van het water een vraagstuk dat bij voortschrijdende industrialisatie steed snijpender wordt ook met het oog op de volksgezondheid zijn plannen in uitwerking tot aanleg van leidingen naar zee. Voor Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen is een zodanig plan al gereed. te leggen tussen de huren en de in tensiteit van de bewoning, zoals van van VVD-zijde was voorgesteld, acht- tij hij niet juist. De principiële in stelling t.a.v. van de huren wilde de bewindsman zien in de sfeer van vrij heid in een geordende maatschappij. De overheid zal door overheidsbouw, krotopruiming en sanering een lei dende invloed op de huren blijven uit oefenen. Ir. Witte moest echter vaag blijven over het huurbeleid, omdat er drie onbekenden waren, die een vast om lijnd beleid bemoeilijken. Dit zijn de toekomstige bouwprijzen, de economi sche toekomst en het nog niet ver ankerde standpunt over de huurbe lasting. Voor de volkshuisvesting is inmid dels alleen maar belangrijk, dat er redelijke huurprijzen komen. De afro mingskwestie zou dit kunnen ver troebelen. Het wetsontwerp werd tenslotte, evenals alle andere, aange nomen. Hieronder dus ook begrepen de be- lastingontwerpen, welke verband hou den met de huurverhoging. Toen het ontwerp van wet op de watersnood- schade 1953 aan de orde kwam, pleit te de heer Reijers (CHU) voor terug keer van decentralisatie van het dijk- beheer na het herstel. Een andere in deling der waterschappen achtte hij gewenst. Tenslotte werd ook dit ont werp aanvaard. noom in dienst van zijn getroffen land te stellen. Hij deed ook op sociaal gebied belangrijk werk. Geboren als zoon van een landbou wer uit het kanton Kapellen, bleek Dupong al vroeg over rijke geeste lijke gaven te beschikken. Hij mocht in Parijs studeren en direct na zijn promotie vestigde hij zich als advo caat. Weldra echter kwam hij in de politiek terecht. Door zijn bijna spreekwoordelijke onkreukbaarheid en zijn groot sociaal gevoel, was hij zowel bij zijn mede- als zijn tegen standers geliefd. Op economisch ge bied gold hij zelfs in het buitenland als een autoriteit. Behalve premier was hij minister van Financiën en Landbouw. De begrafenis zal waarschijnlijk Za terdag a.s. plaats hebben. Drie stadjes vernield J^RIE STADJES zijn vernield en een aantal personen omgekomen bij een aardbeving in de Columbiaanse provincie Narino. Twee van de vernielde stadjes zijn Tuquerres en Guatarilla. Het eerst genoemde is in 1938 ook bij een aard beving vernield en was nog steeds niet geheel herbouwd. ENE afdeling industrie van de Neder- landse cacao- en cacaoproducten- vereniging, heeft besloten met ingang van 1 januari de prijs van chocolade repen van 20 cent tot een kwartje te verhogen. Voor de andere chocolade-artikelen geldt, dat er per gewicht van 100 gram minstens tien cent op de prijs zal wor den gelegd. Dit is het gevolg van de enorm gestegen prijzen van cacaobo nen. Proclamatie van Huil (TIENERAAL JOHN HULL, de geal- liëerde opperbevelhebber in Ko rea, heeft gisteren op de laatste dag der uiteenzettingen een proclamatie uitgegeven waarin hu het einde der uiteenzettingen overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst over de krijgsgevangenen bevestigde. Hij zei hierin verder, dat het ge zag der Indische troepen over de niet-gerepatriëerden op 22 Januari zal eindigen en" dat op die datum de be trokkenen. burgers met recht van asyl worden. Het Amerikaanse opper bevel zal alle ex-krijgsgevangenen, die daartoe de wens te kennen geven, helpen zich naar Formosa of Zuid- Korea te begeven. De neutrale terug zendingscommissie en het Indische Rode Kruis zullen hulp verlenen aan degenen die naar neutrale landen wil len. De Indische troepen hebben 19.000 krijgsgevangenen onder hun toezicht, die nimmer de uiteenzetters onder de ogen zijn gekomen. Slechts 91 Chine zen en 48 Noordkoreanen verkozen als nog repatriëring. JN VERBAND met de beide Kerstdagen zal ons blad niet verschijnen vóór Maan dag 28 December a.s. Door het van kracht worden '•an een amnestiewet, werden gistermorgen duizenden gevan genen uit de Italiaanse, getra liede staatshotels ontslagen. Er waren zakkenrollers onder, maar ook moordenaars, zoals b.v. de student Antonio Pallan- te. die in 1948 bijna een bur geroorlog ontketende, door een aanslag te plegen op de com munistenleider Togliatti- Er waren gevangenen, die hele maal niet verheugd waren over hun vrijlating. Een zekere De- viqli moest met geweld op straat worden gezet. Hij had liever tot de lente blijven zit ten. zei hijOver het alge meen verliep de vrijlating or delijk. alleen raakte er in Üdine twee ex-gevangenen met elkaar slaags, omdat ze nog een oude schuld wilden vereffenen, voor de kerstviering. De politie, kwam er tussen en nu zitten de twee met de Kerstdagen wéér in de cel.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1