Ook achtste stemming mislukt iTMIS- nsteeii Talloze precedenten.... maar géén president NEGERS WEIGEREN AFZETTING Moetesa II te erkennen Lrd isding SARDINE iSEN Pastoor G. de Bruijn te Zegge overleden PERZISCH PARLEMENT ONTBONDEN Staat van beleg duurt voort r Een auto rijdt maar af en aan Nationale Luchtvaartschool gedoemd te verdwijnen ruchten jskamp lale isjes pertjes tasie enz- 'stdagen :n Island ?pen gen LLANDS DAGBLAD VOOR Regering tegen mijnsluiting ATOOMGESCHUT NAAR JAPAN Auriol bleef er (nog) buiten NA 53 WEKEN „ONTFLEST" Dodelijk ongeval te Zegge IJveraar voor zijn parochie Het tweede doelpunt van Eindhoven Grondpersoneel in staking Geen vrijlating Rustig weer Een gedwongen eed van trouw is ongeldig Noodlanding eist één dode Neptunes" klaar voor grote sprong EEN TON AAN ZWARTE EFFECTEN Geen adspirant-piloten meer naar de V.S. Vlieger-opleiding nu in NAVO-verband Faillissement is niet uitgesloten Hoessein Makki verdwenen Nieuwe moeilijkheden vojr Engelsen in Boeganda Grote spanning Verkiezing achter IJzeren Gordijn Hulst wil solistencon cours organiseren Middelburgse bakker bestolen Een verzorgde ontsnapping c.m).; Istjes; HM! f 33.75. Walsoorden 'DAG a.s. 0 1 om beurt. Commerce Oostburg "N ES- en SN wollen kam- kleuren en modelletjes uwe zending. SIERING ESCHENKEN TEEN ijs. Tevens ÏOENEND1JK el. 60 iLEFOON 259 93e JAARGANG No. 20909 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A J. J M Mes, Mr H. B. L. de Rechter, L J v. 't Westende, P V. M. Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.45 per kwartaal per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- besteil.) t Ü.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Postrek no 278841 Voor Cod, Koningin en Vaderland MAANDAG 21 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage I 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per in/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per'm/m. (Ingezonden Mede delingen t 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no 2236 Bureau voor Zeeuwsch- Vlaanderen; HULST, Dubbele Boort 7. Telefoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Woordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG, Nreuwstraat 41, Tel. no. 35). DE BORES AGE Onderzoek van K.S.G. u\e belgische regering heeft de houding van de vennootschap Cockerill. die zeven mijnen in de Bo- rinage exploiteert, en die onlangs aan gekondigd heeft, deze mijnen te slui ten, scherp afgekeurd. De minister van Economische Zaken heeft de vennootschap gevraagd, de vooraankondiging tot sluiting (de eer ste mijn zou reeds 5 Januari zijn poor ten dicht doen) terstond in te trek ken. Dit is inderdaad gebeurd. De Ho ge Autoriteit van de KSG die merkwaardigerwijze niet van te voren was ingelicht gaat ter plaatse een onderzoek instellen. Vandaag zouden er grootscheepse proteststakingen in de Borinage beginnen. De katholieke mijnwerkersbond heeft het eerder ge nomen besluit daartoe, niet ingetrok ken. In een motie eiste deze bond na- tionalistatie van de mijnen in de Bo rinage. Beslandscom missie vandaag bijeen WANDAAG zal de militaire be- v standscommissie op Korea weer bijeenkomen, ter bespreking van het krijgsgevangenenvraagstuk. In Seoel werd gisteren luchtalarm gegeven, toen er twee Noordelijke vliegtuigen boven de stad versche nen. De Verbondenen noemen dit een duidelijke schending van de bestands overeenkomst, waarvan de commissie op de hoogte zal worden gesteld. Bij geruchte is bekend geworden, dat de V.S. in begin 1954 atoomge- schut naar Japan willen verschepen. Als de strijd op Korea weer ont brandt, heeft men dan zwaar mate riaal vlak bij de hand. Ook zou men van plan zijn, om één of twee Ame rikaanse divisies uit het Verre Oos ten terug te trekken. "pEN OVERVLOED aan precedenten, maar nog steeds geen president; dat is zo ongeveer de slotsom waartoe men moet komen bij het beoordelen van de onderhand lachwekkende ver toning in Versailles. Na acht stemmingen is het parlement er nog niet in geslaagd een opvolger voor president Auriol te vinden. Bij de laatste ronde waren er slechts twee candidaten: Laniel en Naegelen. De eerste behaalde 430 stemmen en de ander 381. De vereiste meerderheid was' 452. Er werden 25 stemmen op Pinay uitgebracht. Deze hadden Laniel op de zetel kunnen helpen. Doch deze politicus is een doorzetter. Hij heeft al verklaard, desnoods twintig stemmingen af te willen wachten, maar hij blijft candi- daat! Duidelijk blijkt, dat men te Versailles twee zaken verwart: het kiezen van een premier en het aanwijzen van een president, die boven de partijen behoort te staan. Vandaag gaat de negende ronde. ternatief was nu weer het terugtreden van Laniel en Naegelen. Deze bleven echter en de zesde ronde eindigde dus met 397 stemmen van Naniel, 306 voor Naegelen en 171 voor Medecin die nog een ronde mee deed. Zondagmiddag, vóór de zevende stemming, toonden de socialisten zich bereid hun candidaat terug te trek ken en de huidige president Auriol, in zijn plaats te stellen, mits de an deren hun voorbeeld zouden volgen. Niettemin ging de zevende ronde wéér tussen de drie bekende pretendenten voor en eigen stoel in het Elysee. (La niel 407, Naegelen 303 en Medecin 156). De socialisten herhaalden hun pN IEDERE KEER rijdt een onbe- wogen chauffeur de luxueuze auto die voor de nieuwe president van Frankrijk bestemd is van voor 't paleis bordes terug naar de garage. Vanaf de vierde stemming had de plechtig heid in Versailles veel weg van het bekende spel „Mens erger je niet". Al naar gelang de parlementaire dob belsteen duikelde, ging men één stap vooruit, of twee stappen achteruit. Candiaten werden voorgeschoven en weer teruggetrokken. Men probeerde de herkiesbaarheid van Auriol te for ceren, door Laniel en Naegelen te be wegen hun candidatuur in te trek ken. Doch als bakens in de zee, ble ven deze beiden staan. Na de vierde stemming, die van Vrijdagavond, trokken de radicalen eerst hun candidaat, Delbos, terug maar ze besloten direct alles in het werk te stellen om Laniels verkie zing te voorkomen door hun stemmen over een zestal willekeurig uitgezoch te personen te verdelen. Er ging een gerucht, dat de gema tigd-conservatieve minister van Justi tie, Ribeyre, één van de weinigen uit de rechtervleugel die de vereiste meer derheid schéén te kunnen behalen zich candidaat zou stellen, doch dan zou Laniel moeten eclipseren, waartoe de ze niet bereid was. De radicalen kwa men intussen op hun „versplinterings- besluit" terug en zij voerden Jean Medecin, die bij een vorige gelegen heid als was opgetreden, naar het podium. De strijd ging bij de vijfde ronde dus tussen drie candidaten: de twee traditionele en Medecin. (Uit slag Laniel 374, Naegelen 312 en Me decin 197). AURIOL. IN DE STICHTING voor culturele samenwerking (Nederland-Indonesië) is een strikt persoonlyk conflict tus sen de directeur en het personeel ge rezen. Blijkens een verklaring van de voorzitter dezer stichting, staat dit conflict geheel los van het werk der stichting. Het is overigens oplos baar. BIJ RAALTE heeft een lesvliegtuig van de Nationale Luchtvaartschool 'n noodlanding gemaakt. Het vliegtuig werd licht beschadigd; de bestuurder bleef ongedeerd. PRESIDENT EISENHOWER heeft medegedeeld, dat het mogelijk zal zijn om na 1 Januari de algemene inkom stenbelasting en de belasting op de overwinst van maatschappijen, te ver lagen. OP MALTA heeft de Labourpartij bij de gehouden algemene verkiezingen, een overwinning behaald. De partij kreeg 19 zetels, tegen de nationalis ten 18. IN DE BELGISCHE steden Roe- selaere en Verviers is gisteren een Europees referendum gehouden, naar het voorbeeld, dat Delft en Bolsward vorig jaar in ons land gaven. Ook in België bleek de overgrote meerderheid vóór de Europese eenheid te zijn. ZUILEN, dat per 1 Januari bij Utrecht wordt getrokken, heeft een gemeen schapsraad gekozen. Zuilen heeft daarmee een primeur. De P. v. d. A. kreeg 9 van de 21 j d K y p vijf. DE ECHTGENOTE van de ex-pre- mier van Brits Guyana, mevrouw Ja- gan, die gearresteerd en gedaagd was wegens het organiseren van een ver boden bijeenkomst, heeft tegen haar rechters gezegd, dat het een godsdien stige bijeenkomst (die vrij gehouden mogen worden) was. enkele duizenden agenten en 200 Officieren vormen tesamen de spe ciale Britse atoompolitie, die het uit lekken van atoomgeheimen moet pro beren te voorkomen. Volgend jaar zal de officiële instelling geschieden. KERSTMIS OF GEEN kerstmis, de kappersbedienden zullen in de don kere dagen die ons nog resten, 's avonds niet later dan zeven uur de salons mogen verlaten. Auriol-plan, maar de enige die zich voor de achtste stemming terugtrok, was Medecin. De radicalen lieten hun afgevaardigden nu vrij in hun keuze terwijl dc oud-Gaullisten, afvallige Gaullisten en boeren. Laniel zouden steunen. Ieder verwachtte nu een ein de van de scherts, doch ook na de achtste ronde, bleek het Franse par lement geen keus te hebben gemaakt. En wéér reed de glanzende auto terug naar de garage. Zon der passagier. Misschien zal er binnenkort een ziekenwagen voor het bordes verschijnen n E FAKIR Rayo (Rudolf Schmied) heeft zich Zon dag te Linz met behulp van enkele welgemikte hamerslagen bevrijd uit een twee meter lan ge fles, waarin hij meer dan 53 weken had doorgebracht. In het afgelopen jaar bezocht Rayo ruim honderd plaatsen in Europa. Hij leefde in de fles op vruchtensap, vitaminetabletten en vruchten. Hij is in de fles dertig kilo afgevallen. Rayo zei.de, dat hij louter weten schappelijke oogmerken had. Hij wilde proeven nemen met het leven op vitaminetabletten en voeding door middel van oliemassage van de huidVer der hield hij zich bezig met ademhalingsoefeningen en yoga. een vorm van Hindoes asce tisme. p\E 29-jarige C. Moerkens uit Roo- sendaal, vrijgezel, kwam Zondag morgen aan de eerste spoorwegover gang (met belsysteem) te Zegge om het leven. Hij reed met zijn motor te gen een trein op de onbewaakte over weg. Hij was op slag dood. Een tragische bijzonderheid is, dat het slachtoffer in het begin van 1954 in het huwelijk zou zijn getreden. ZATERDAGAVOND overleed te Zegge de zeereerw. heer Grego- rius, Hermanus, Cornelius de Bruijn, pastoor van het Mariadorp. Hij be reikte de leeftijd van 73 jaar. Pastoor de Bruijn werd op 27 De cember 1879 te Wouw geboren. Na de studies aan de biede seminaries van het bisdom Breda werd hij op 9 Juni 1906 tot priester gewijd. Op 10 Augustus van datzelfde jaar werd hij benoemd tot kapelaan te Westdorpe. Op 5 Juni 1910 volgde zijn benoe ming te Nieuw-Namen, op 14 Mei 1912 te Den Hout. op 4 Februari 1915 te Bavel. 2 December 1920 werd hij pastoor van de parochie Schoondijke en 30 November 1926 van de parochie Zegge. Hier deed hij zeer veel ter bevor dering van de Mariaverering. Na de bevrijding pakte pastoor de Bruijn met kracht het herstel van zijn kerk aan, waarbij hij meer aandacht schonk aan het interieur dan aan het exte rieur. Voorts ijverde hij voor het ver krijgen van een postkantoor in zijn parochie. Onder zijn pastoraat kwam ook het Zusterklooster tot stand, ter wijl ook het kleuteronderwijs voor jongens en meisjes zijn zorg had. Van vrijwel alle verenigingen in het kerk- \/OOR DE zesde stemming, die van Zaterdagavond, dacht men erover Auriol in te schakelen, maar het al- Op Parijse vliegvelden O K.L.M.-vluchten afgelast I—JET VLIEGVERKEER van en naar Parys is Zaterdag nagenoeg tot stilstand gebracht door een sta king van grondpersoneel van de bur gerluchtvaart, die voor onbepaalde tijd geldt en aan de eisen voor hoger loon kracht moet bijzetten. De K.L.M. heeft meegedeeld, dat all'e vluchten van en naar Parijs zijn komen te vervallen en vrijwel alle maatschappijen, die diensten op Parijs hebben, namen hetzelfde besluit. En kele vliegers landden en startten zon der de hulp van de controletoren. De stakers onderhouden alleen radiover bindingen met boven Frankrijk vlie gende toestellen, die hun positie wil len peilen of in moeilijkheden verke ren. Trolzky's moordenaar TACQUES MORNARD, de man die J Leo Trotsky vermoordde, val vol gens attaché's van het opperste ge rechtshof in Mexico City, in de ge vangenis moeten blijven, omdat hij bijna 10 jaar geleden in hoger be roep is gegaan. Theoretisch zou Mornard op 20 De cember a.s. op erewoord vrijgelaten kunnen worden, omdat hij op die da tum tweederde van zijn straf heeft uitgezeten. Doch het beroep dat te zij nen behoeve 10 jaar geleden werd in gediend, is nooit behandeld en volgens de Mexicaanse wet moet de status van een gevangene ongewijzigd blijven zo lang een beroep aanhangig js. J Weersverwachting, geldig f vanavond: i Droog weer met J opklaringen. Weinig wind. t f i tot f i plaatselyke Onge- i temperaturen als i op 17.31 uur. Morgen: Zon op 8.47 uur. Maan onder i 10.21 uur. veer dezelfde t gisteren. J Vandaag: Zon onder 16.30 uur. Maan WORIGE WEEK is in het Britse La gerhuis tijdens een debat gezegd, dat een aantal Poolse bisschoppen de eed van trouw aan de communisti sche regering heeft afgelegd. De „Osservatore Romano", het blad dat de mening van het Vaticaan weer geeft, heeft over dit feit gezegd, dat deze eedsaflegging niet geldig is, ge zien de omstandigheden waaronder zij plaats vond. Over de juistheid van het bericht op zichzelf, geeft de Os servatore geen oordeel. dorp was pastoor de Bruijn geestelijk adviseur. Zijn milddadigheid voor de armen was algemeen bekend. De laatste ja ren was zyn gezondheidstoestand niet al te best. Daarom werd hy by het parochiewerk door een kapelaan ge assisteerd. r\OOR NOG onbekende oorzaak, heeft een vliegtuig van de Belgi sche luchtmachtmaatschappij, onder zeer ongunstige weersomstandigheden een noodlanding in de buurt van Zü- richt moeten maken. Van de 45 per sonen, die zich aan boord bevonden, kwam alleen een baby om het leven. Er waren zestien licht gewonden. Volgens de „Sabena" is het ongeval niet ernstiger afgelopen, dank zij het feit, dat 'er na de noodlanding geen brand is uitgebroken. Het vliegtuig, De eerste massa-vlucht van Californië naar Nederland van een aantal Neptune-vliegtuigen voor de Koninklijke Nederlandse Marine is aan staande. De nieuwe Nederlandse vliegtuigen zullen in groepen van vier vertrekken van Alameda in Californië. De bestuurders ondergaan thans ter voorbereiding van deze vluchten tactische oefeningen in Burbank. Op de foto ziet U een groep bestuurders voor het eerste, voor Nederland ge reed gekomen Neptune-vliegtuig. dat in Brussel was ernstig beschadigd. opgestegen, DIJ CONTROLE aan de veerboot Vlissingen-Breskens heeft de fis cale recherche een zekere V. uit Vlis- singen aangehouden, die een aantal niet geregistrecde dus zwarte effecten ter waarde van ruim f 100.000.- bij zich bleek te hebben. V. verklaarde dat hij zijn in de oor logsjaren verdiende geld in effecten had belegd om de extra belastinghef fing te ontgaan. Hij wilde ze nu naar een relatie aan de Belgische grens brengen die zou trachten ze in België te verkopen. De recherche heeft de man voor de commissaris van politie te Vlissingen geleid waar hij na verhoor op vrije voeten is gesteld. NATIONALE LUCHTVAARTSCHOOL schijnt het vol gend jaar, het zeven en twintigste van haar bestaan, te moe ten verdwijnen. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag. Enerzijds het feit, dat Amerika eerlang geen militaire vliegers uit de NAVO-landen meer zal opleiden en verder, dat een be staand contract tussen de regering en de school, over de vóór selectie van adspirant-militaire vliegers is opgezegd. 1TJIT BERICHT, dat bevestigd is door de directeur, van de Nationale Luchtvaartschool, de heer J. Montan- ban van Swijndregt, komt, voor wat de afdeling Woensdrecht van de N.L.S. die ook bij de liquidatie is betrokken aangaat, als een donderslag uit de heldere hemel. In een memorie van Antwoord, die de minister van Oorlog op 20 November aan de Tweede Ka mer deed toekomen, staat namelijk letterlijk: „Het ligt niet in het voor nemen de elementaire vliegopleiding van de opleidingsbasis Woensdrecht te verplaatsen". Up eigen terrein heeft Eindhoven met 54 gewonnen van Willem II. i Hel tweede doelpunt van Eindhoven, waarmee de thuisclub de achter stand van 41 tot 42 verkleinde. Van links naar rechts de scheids rechter, van Rooy (Eindhoven), Wagener (Willem II), J.Tebak (Eind hoven), doelverdediger A. Melis Willem II), achter hem nog juist zichtbaar Louwers (Eindhoven), en de Bruyckere (Willem II). J^JE PERZISCHE regering heeft Za terdag de onibinding van de bei de Huizen van het parlement bekend gemaakt. Hierdoor wordt (vier maan den voortijds) de weg gebaand voor nieuwe verkiezingen, terwijl ook de parlementaire onschendbaarheid is op geheven. Met dit laatste hangt waarschijnlijk de verdwijning samen, van Hoessein Makki, een parlementslid, dat zich hevig tegen de politiek van de rege- ringZahedi had gekant. Een dagblad, waarin deze Makki zijn meningen ten 0NDANKS DE UITERLIJKE KALMTE, die in de grote steden van Oeganda en de eigenlijke provincie (het koninkrijk) Boeganda heersen, verkeert toch ieder in spanning over hetgeen gebeuren zal nu de Kabaka, Moetesa II uit het land verbannen is. Zeer veel inwoners van het koninkrijk, de Baganda, weigeren te erkennen, dat de beslis sing van de Engelse gouverneur Sir A. Cohen definitief is. zoals op 3 December in het Lager Huis te Londen is medegedeeld. Politie en mili tairen. blank en zwart bewaken de gebouwen, dc ziekenhuizen zijn ont ruimd in afwachting van de slachtoffers van onluisten. J-JOEWEL de Kabaka op zichzelf geen sterke persoonlijkheid is, heeft hij met grote hardnekkigheid in de afgelopen maanden van het En gelse gouvernement geëist, dat zijn koninkrijk een zelfstandig en auto noom bestaan zou leiden. Hij vertolk te daarbij ongetwijfeld de wens van vele zijner onderdanen om onder het Engelse juk uit te komen. In een reeks besprekingen met de gouver neur Sir A. Cohen heeft hij gewei gerd met zijn 1 millioen volgelingen deel uit te maken van het Protecto raat Oeganda, temeer omdat hij vreesde vroeg of laat ook gedwongen te worden een onbeduidend onder deel te vormen van een Oost-Afri kaanse Federatie, deel van het Com mon Wealth. De hardnekkige weigering heeft de Engelsen doen besluiten in de per soon van de Koning al degenen van deze intelligente en superieure neger stam te treffen, die weigerden het Engls bestuur nog langer te volgen. De Baganda willen het zelf doen. De spanning echter, die op de af zetting gevolgd is blijft aanhouden. Door de straten van Kampala, de hoofdstad cn residentie van de KKo- ning patrouilleren militanrc wagens enjeeps. De gouverneur heeft ge tracht de drie ministers, die met de Koning de Regering vormden, af te zetten en te vervangen door drie op perhoofden (chiefs), hetgeen mislukt is. Zonder meer achten deze dus zich nog in functie te zijn t.w.: Paulo Ka vunia, eerste minister, Mattayo Mug- wanga (justitie en katholiek), Lati mer Mpagi (finantiën). De gouverneur heeft van de heren te horen gekregen, dat zij hun ko ning niet hebben afgezet en dat hij dus de wettig door hen gekozen vorst is. Tun standpunt vindt steun in de Grondwet. Daarop hebben de negers een delegatie benoemd, welke naar Londen gevlogen is, bestaande uit de katholieke minister van Justitie, en uit de advocaat Apollo, de hoofd redacteur Mulira en de onderwijs man Makumbi. Zij zullen met de Ko ning overleg plegen. BEVROREN PARLEMENT. TNTUSSEN kan ook het Parlement, de Lukiiko niet functioneren, om dat de Koning niet kan voorzitten. Aangezien de negers weigeren Kulu- bya, oud-minister van financiën te erkennen, die door de gouverneur aangesteld is als hoofd van het par lement, kan de democratie van Boe ganda niet meer functioneren. De nieuwe parlementsleden immers kun nen niet worden geïnstalleerd, de mi nisters weigeren zonder hun koning te vergaderen en de nieuwe candida ten zijn niet door de Koning beves tigd. Hoezeer de Koning de sympathie van eeng root deel van zijn volk heeft, blijkt uit hetgeen de „Uganda Herald" schrijft. „Wij allen weten uit persoonlijke ervaring hoe beminlijk Eduard Moetesa II kan zijn. Dat we ten ook de Engelsen en alle andere Europese bekenden van hem". De krant echter vertolkt het standpunt der Engelse Regering op zeer voor zichtige manier als het pleit voor spoedige benoeming van een plaats vervanger, omdat de afzetting onher roepelijk is. beste gaf, mag voorlopig niet meer verschijnen. Over een paar dagen zal in enkele provincies het stemmen, ter verkie zing van 136 afgevaardigden, begin nen. De communistische Toedeh-partij mag niet aan de verkiezingen deelne men. In Teheran gelooft men, dat Za- hedi in het parlement een grotere aanhang zal krijgen dan tot dusver, vooral met betrekking tot de voor gestelde Brits-Perzische oliebesprekin gen. Zaterdag heeft de ex-premier Mos sadegh zijn verdedigingstoespraak be ëindigd. „Mijn enige misdaden", zei hij, „waren het nationaliseren van de oliebedrijven en de bestrijding van Engeland". Voorts verklaarde Mossa degh, te hebben gestreefd naar hand having van de Perzische neutraliteit, om het land buiten de machtsstrijd tussen Oost en West te houden. EENHEIDSLIJST U)E DAG van gisteren gold zowel in Bulgarije als in Roemenië als een nationale feestdag, omdat er respec tievelijk parlements- en gemeente raadsverkiezingen werden gehouden. Het was de kiezers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt: één lijst, met alle maal communisten. Het resultaat was dan ook, aldus „Tass", dat in beide landen overduidelijk de sympathie voor de communistische levensbe schouwing gebleken is, want men stemde alleen maar op communisten. En dag vóór de verkiezingen in Bul garije had de premier verklaard, dat zijn regering bereid was weer betrek kingen met de V.S, aan te knopen, evenals met Zuid-Slavië, Griekenland en Turkije. In Februari zal er nog een ploeg van Nederlandse adspirant-militaire vliegers naar de V. S. vertrekken, voor een opleiding van twee jaar. De NAVO-landen zullen daarna zelf de opleiding ter hand moeten nemen, of deze gecombineerd moeten uitvoeren. Daarvoor zou een vliegveld nodig zijn dat het gehele jaar door beschikbaar is en dat dus weinig slecht-weerpe- rioden kent. Gedacht wordt hierbij aan een vliegveld in Noord-Afrika, in Zuid-Frankrijk of in Belgisch Con go. Een beslissing hierover schijnt op handen te zijn. De voorselectie van adspirant-vlie- gers. die vroeger door de Nationale Luchtvaartschool werd verzorgd, zal nu evenals de opleiding een re geringsaangelegenheid worden. De N.L.S. is door deze gang van zaken in het hoekje komen te zitten, waar de slagen vallen. Tien vliegtui gen zullen moeten worden verkocht. Men wil een verhoogd regeringssub sidie vragen, maar als dat niet ver leend wordt, is een faillissement van het bedrijf niet uitgesloten. De hoofd zetel van de N.L.S. is gevestigd op Ypenburg. Er zijn afdelingen in Hil versum, Beek (L.), Eelde, Teuge en Woensdrecht. D)E R.K. Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in het bis dom Breda heeft Zondagmiddag in Breda vergaderd onder leiding van Drs A. J. L. v. d. Poel. Hier kwamen de concoursen voor 1954 ter sprake. Hulst en Gilze dongen naar de eer een dergelijk concours te mogen be leggen. Hulst wilde dan een solisten concours organiseren, Gilze een con cours voor kleine ensembles en solis ten. beide op verschillende data. Het bondsbestuur zal zich met beide ver enigingen in verbinding stellen. Arge- sproken werd ter vergadering, dat de deelnemers met verplichte gestela nummers zullen uitkomen. Het bondscours zal 23, 39 en 30 Mei te Dongen worden gehouden. Ook hier zullen de nummers verplicht worden gesteld. Op de vergadering zelf hopen wl] spoedig uitvoerig te kunnen terugko men. De Middelburgse politie heeft aan gehouden zekere F. S. V. uil Vlissin gen, die gedurende enige tijd geld ge stolen heeft (tot een bedrag van en kele honderden guldens) van de bak ker G. W. uit Middelburg, waar hij hielp Het geld gebruikte hij voor zichzelf. Proces-verbaal is opgemaakt. £jERTIEN gevangenen uit een Amerikaans tucht huis in Jackson, zijn er in ge slaagd een tunnel te graven, die begon in hun cel. en die eindigde buiten de gevangenis muren. Na hun ontsnapping overvielen zij een woning en roofden daar een auto. alsmede en revolver. Zij reden in dolle vaart weg. maar bij een gevaar lijke bocht sloeg de auto over de kop. De naderbij stormende nolitie wist acht man in te re kenen. doch de vijf anderen zetten er opnieuw de sokken in. Zij wisten nogmaals een auto buit te maken, maar bo vendien nog twee jonge vrou wen als gijzelaarsters mee te voeren. Het laatste wat men van hen weet is. dat zij ergens in de staat Indiana moeten zit ten. Daar vond men namelijk ie tweede auto onbeheerd terug. Later werden de twee vrouwen vrijgelaten. Eén van haar ver telde. dat de v chtelingen haar herhaaldelijk hun veront schuldigingen hadden aangebo den.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1