Werkgelegenheidsprobleem in het Zuiden door K. A.B. aan de orde gesteld DE ARBEIDER mens en kind van God OVERHEIDSGELD VOOR PROPAGANDA! DE BAATBELASTING op de jaarver gadering van de N.C.B. r De levende mens plaatsen in het nog dode omhulsel Waar is verbod atoomwapens Winnaars van de f 100.000 Geschil om een rechterstoel ^en geest van warme belangstelling Koninklijke Kerst viering in Den Haag PROF. ZERNIKE kreeg de nobelprijs Het 250ste brevet op Gilze-Rijen DAGBLAD VOOR MIST „Niet uitgenodigd" Reclils Kaïnerfront tegen humanisme Kroning gustaaf adolf van Zweden heeft Donderdag aan de vier Nobelprijswinnaars te Stock nolm hun prRs uitgereikt. Een daar van were" in ontvangst genomen door prof. F. Zernike uit Groningen. Mevr. Churchill kwam de prijs, die haar man was toegekend, namens hem in ontvangst nemen. Eerste Russische reactie op Eisenhowers rede: Regering der V. S. nog) vol vertrouwen JEF LAST vry tegen borgstelling Boerenstand bedreigd door materialistische inslag Legio klachten over de arbeidsvoorziening Bomvrije bemanning 93e JAARGANG No. 20901 Uitgave. N V Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat lb. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J H A Bruna Redactieraad: C. J v Hootegem. Mr Dr A J J M Mes. Mi H. B. L. de Kechtei, L. J v t Westende. P V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.4b per Kwartaal pei post f bib, per week tuitsluitena DU niet-post- bestell t 0.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Rostrek no Voor God, Koningin en Vader Ion'' VRIJDAG 11 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tariel en Alge- mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. 08, Telef^^T- Bureau voor Zeeuwsch-V.aanderen: HULST. Dubbele Pooit 7, Telefoo^O^B^ OOSTBURG, Nieuwstraat IN WEST-DUITSLAND \V7ILLIAM CLARK, toegevoegd op- perrechter aan de Amerikaanse Hoge Commissie in West-Duitsland. is ontslagen. Hij noemt dit ontslag echter onrechtmatig, omdat het niet van het ministerie van Justitie is uit gegaan. Daarom weigert William Clark om zijn rechterstoel prijs te geven. Óndanks deze houding van Clark heeft men in Amerika reeds een op volger benoemd, in de persoon van Carl Fulghum, die Donderdag in W. Duitsland is gearriveerd. Clark en Fulghum zijn nu in hetzelfde gebouw van de Hoge Commissie in Frankfort aan het werk getogen. DE HEER J. LOUS te Breda is geko zen in het hoofdbestuur van de Fusie van Nederlandse Makelaars. In deze fusie zijn (voor het eerst) de Ned. Bond van Makelaars en de Ned. Ver eniging van Makelaars en Tussenper sonen verenigd. TO HÖLSC.HER, de bekende onder wijzeres-schrijfster, is op 55-jarige leeftijd in het St. Antoniusziekenhuis te Helmond overleden. DE POOLSE BISSCHOP mgr. Kacz marek, die door de Poolse communis tische regering tot 12 jaar gevangenis straf veroordeeld is, bevindt zich in de gevangenis van Rakowiecka te War schau. IN INDO-CHINA heeft het Franse opperbevel per vliegtuig versterkin gen laten aanvoeren naar Dien Bien Phoe, het bolwerk in de bergen, dat door een Vietminb-divisie van 12,000 man wordt bedreigd. DIRECTEUR ir. C. Biemond en en kele personeelsleden zijn bij gelegen heid van het eeuwfeest van de Am sterdamse waterleiding koninklijk onderscheiden. BIRMAANSE TROEPEN zijn een ge combineerd land-, vloot- en luchtof- fensief begonnen tegen de opstandi ge Karens, die zich 30 km. ten Noor den van Moulmein hebben verschanst. IN SCHOONHOVEN werd een wiel- rijdster, die juist in ondertrouw was door een autobus aangereden en op slag gedood. Langs de weg te Noord- Bargc bij Emmen werd een oude man dood aangetroffen. Hij is vermoede lijk door een auto aangereden. Bij Naarden werd een automobilist dode lijk getroffen door een losschietend wiel van een vrachtauto. (Van onze redacteur) J^EN GEBIED, waar meer dan twee millioen mensen wonen, vraagt aandacht voor zijn economische ontwikkeling in de ko mende jaren. Een ontwikkeling, die een industriële zal moeten zijn. Dit was de portée van het werkgelegenheidscongres, dat de K.A.B. gisteren in 's-Hertogenbosch hield en waar in het bijzon der de werkgelegenheidsvraagstukken van het Zuidelijk deel van ons land aan de orde werden gesteld. Dit congres wilde een appèl zijn aan hen die de werkgelegenheid in Brabant, Noord-Limburg en Zuid-Gelderland kunnen bevorderen, met name dus ook de overheid, maar evenzeer aan de K.A.B. zélf, die zich bij de groei ende industrialisatie van ons land voor een enorme en verant woordelijke taak gesteld ziet. Aldus sprak de voorzitter van de K.A.B., de heer J. A. Middelhuis in zijn openingswoord. ARTHUR JOHNSTON, voorma- lig medewerker van de beruch te gangster Al Capone, is te Chi cago gearresteerd. In het huis van deze grootste heler in de V. S. werden gestolen goederen ter waarde van een millioen dollar gevonden. DE NOBELPRIJZEN voor vrede voor 1952 en 1953, die aan Albert Schweit zer en generaal George Marshall zijn toegekend werden gisteren in de feestzaal van de universiteit van Oslo uitgereikt. De Franse ambassadeur Monicault nam de medaille en de oorkonde voor Schweitzer in ont vangst. HET NEDERLANDS aanvullingsde tachement voor Korea is niet op tijd kunnen vertrekken, daar het troepen- tranportschip wegens de mist niet tij dig in Rotterdam kon zijn. Het ver- *s voor onBepaalde tijd uitge steld. DE HOTELS in West-Berlijn hebben ai een ongekend groot aantal boekin- 1 4„.Ja!?uari' de dag waarop de „Grote Vier er zullen confereren. HET KAPPERSPERSONEEL in ons land wil per 1 Januari a.s. een loons verhoging van zes in plaats van vijf procent. Het vraagt deze één procent meer, omdat de vijf procent naar hun mening niet van invloed is op het verval. DE RAAD voor het grootwinkeliers- bedrijf heeft aan alle Kamers van Koophandel in een adres de aandacht gevraagd voor de mogelijkheid de be hoeftevoorziening van de bevol king te verbeteren door spreiding van loonbetaling over de gehele week. HET FRANSE episcopaat zal van 28 tot 30 April in Parijs vergaderen. Men verwacht, dat op deze bijeenkomst, waarvoor toestemming van Z. H. de Paus nodig is, bijzonder het sociale probleem besproken zal worden. denav„nTluldtraChtine t0t he' n„°^ïWeg.en? "vaar bewolkt op vele plaatsen mist. Hier motregen. Weinig ver- i këlUklnwemi ,P!ratUUr Aa"van- i kciijk weinig, later zwakke tot l matige wind uit Zuidelijke'richt- j ,onder 16.29 uur. Morgen: op 12.13 £)E HEER MIDDELHUIS had er reeds op gewezen, dat de activi teiten van de K.A.B. gericht zijn op alle belangen van de katholieke ar beider, zowel als mens, maar ook als kind van God. De verantwoordelijk heid, die deze doelstelling ons oplegt, aldus de voorzitter van de K.A.B.. is groot, maar we zouden haar niet wil len missen. Dank zij de inleiding, die twee ter zake goedingelichte personen, prof. G. H. L. Zeegers, directeur-generaal van het Katholiek Sociaal Kerkelijk In stituut en de economisch adviseur van de K.A.B., drs. P. C. W. M. Bongaers hielden, verkreeg dit congres een we tenschappelijk niveau. DROF. ZEEGERS wees erop, dat het werkgelegenheidsprobleem slechts regionaal kan worden opgelost. Ge zien het feit, dat het Zuiden in de komende jaren voor relatief de groot ste krachtsinspanning met betrekking tot het werkgelegenheidsvraagstuk wordt gesteld, verkrijgt dit Zuidelijke probleem een nationale signatuur. Niet minder echter door het feit, dat het Zuiden toenemende betekenis krijgt als uitvalspoort naar andere Europese landen. Differentiatie in de industrie en verbreding van de in dustriële basis, waarbij gedacht wordt aan de metaal- en chemische in dustrie, is een levensvoorwaarde, al dus prof. Zeegers. £)RS. BOOGAERS gaf de concrete wegen aan. die tot verwezenlij king van dit alles moeten leiden. De- krJ£ïCker,..wees er°P> dat met alle kracht verhinderd moet worden, dat evenals in het verleden is gebeurd naard 1 b" gebrek aan werk, "a, e,.gro'e steden in het Westen de m#nl Da' het inpassen van hem n ?e lndustl'ielc atmosfeer hem een grotere mobiliteit en maat- fcn^a'arrto soePelhcid zal verschaf- knmeti i migratie tóch zal voor komen, is een kwestie die od een ee heel ander vlak ligt. Dan immers, fe- schiedt de migratie vrijwillig. „Zou het niet mogelijk zijn", z0 vroeg dr. Boogaers zich af, „ter be vordering van de werkgelegenheid speciaal in het Zuiden, verhoogde uit' keringen uit het Gemeentefonds toe te staan?" De belangrijkste gedeelten uit bei de inleidingen, vindt de lezer elders in dit blad. Op de inleiding volgde een geanimeerde discussie. Om enkele markante punten te noemen: er werd gepleit voor zuinigheid met cultuur grond, bij de wegen- en kanaalplan nen, die drs Boogaers had ontvouwd. Meer zeggenschap voor de provincia le overheid, juist nu structuurveran- derende maatregelen nodig zullen zijn, werd van andere zijde gevraagd. Drs, A. Verdijk, directeur van het Op bouworgaan Noord-Brabant, achtte mobiliteit voor de bevolking van de Zuidelijke provincies zeker van groot nut, indien zij echter niet tengevolge zou hebben, dat het Zuiden belangrij ke arbeidskrachten zou verliezen. J^RS. VERDIJK stelde een zekere, blijvende gebondenheid van de nieuwe industrie-arbeider aan de Bra bantse grond, als een voorname voor waarde. In het betoog van de heer Boogaers had drs. Vredijk een plei dooi voor het veranderen van de on dernemingsstructuur gemist. „Wij moeten de arbeider zeker bij al deze plannen bijstaan, zelfs binnen de ban den van zijn gezin", aldus de heer Verdijk. ..maar evenzeer dient de K. A.B. achter hem te staan, in de fa briek". Er werd aangedrongen op een ster kere progressie in de kinderbijslag, waardoor het mogelijk kan worden, een geschoolde beroepsbevolking aan te kweken. Veel te veel immers, la ten ouders hun kinderen geen nijver heidsonderwijs volgen, omdat dit voor hen een inkomstenderving betekent. Dit probleem is vooral in het Zuiden, met zijn vele kinderrijke gezinnen, acuut. Een vertegenwoordiger uit de Brabantse Kempen vertelde, hoe 27 pet. van de jongelui, die de ambachts school als gediplomeerd metaalbe werker hebben verlaten .elders werk moet zoeken, wegens gebrek aan werkgelegenheid. Er werd gedacht aan migratie van Brabantse arbei ders naar Zeeuwsch-Vlaanderen, met zijn groeiende mogelijkheden, kortom, dit gehele congres ademde een geest van warme belangstelling en aandacht voor de heersende problemen. Een geest, die het streven van de K.A.B. alleen maar ten goe de kan komen. Dit streven is; het inschakelen van de mens in de industrie en het bevorderen van werkgelegenheid in die in dustrie, maar vóór alles met het behoud van harmonie en in nerlijke rijkdom van degenen, die erbij betrokken worden. P)E OFFICIëLE TINT werd aan dit congres gegeven door de aanwe zigheid van een reeks autoriteiten, waarvan wij noemen Mgr. F. N. J. Hendrikx, vicaris-generaal van Den Bosch. Mgr. dr. W. Koenraadt, vicaris- generaal van Breda, de ministers van Maatschappelijk Werk, van Volkshuis vesting en van P.B.O., de plaatsver vangende minister van Waterstaat, ir. G. D. C. André de la Porte, de com missarissen der Koningin in de pro vincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, vele leden van Ged. Sta ten, gemeentebesturen en vakorgani saties, de Tweede Kamerleden der K.V.P., drs. M. Janssen, mr. F. Teu- lings, ir. F. C. Wijffels en de heer F. van Vliet, en vele andere hooggeplaat ste personen. qp EEN persconferentie, die J Prins Bernhard gisteren hield naar aanleiding van zijn reis naar Ethiopië, stelde een journalist van het Indonesische persbureau An- t tara aan Z. K. H. de vraag of hij t de tijd thans niet gekomen achtte een „goodwillreis" naar Indonesië J te maken, om eventuele misver- t standen uit de weg te ruimen. De Prins antwoordde hierop lachend: J „Ik ben nog nooit uitgenodigd". Hier zijn enkele autoriteiten, die het K.A.B.-congres in Den Bosch bijwoonden. V.l.n.r. Mr. H. Loeff burgemeester van Den Bosch; Mgr. F .Hendrikx, Vicaris van het Bis dom den Bosch: Ir. H. Witte, Minis ter van Volkshuisvesting; Ir. G. André de la Porte, plaatsvervanger van de Minister van Waterstaat; Prof. Dr. J. de Quay. Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Op de voorgrond Minister Mr. P. van Thiel. Geheel rechts Dr. F. J. Houben, Commissaris der Koningin in Limburg- OP 23 DECEMBER r)E KONINKLIJKE FAMILIE zal dit jaar op 23 December het Kerst feest met het Hofpersoneel vieren in de Koninklijke Stallen in Den Haag. Na de opvoering van een Kerstspel zal H. M. de Koningin het Kerstevan gelie voorlezen. Z. K. H. Prins Bern hard zal een toespraak houden. Van deze viering, waaraan 350 personen deelnemen, zal over de beide Hilver- sumse zenders van 15.30 tot 15.45 uur reportage worden uitgezonden. (Van onze parlementaire correspondent) XTAUWELIJKS was de begroting van Sociale Zaken gistermiddag in de Tweede Kamer in openbare discussie gebracht, of de christelijke partijen maakten front tegen de subsidie-post voor de humanistische verzorging in de DUW-kampen. Deze post is op 29.650.- gld. gebracht, terwijl voor de katholieke verzorging 22.950.- gld. is uitgetrokken. De post voor de huma nisten is verhoogd, omdat er een tweede volledig gehonoreerde verzor ger bijkomt. Toen minister in 't Veld in 1951 voor de eerste maal een post voor humanistische verzorging op de be groting bracht, motiveerde hij dit met de stelling, dat arbeiders, die behoef te hebben aan een humanistische ver zorging, daarvan niet moeten worden uitgesloten, aldus herinnerde zich pa ter Stokman. Sindsdien zijn er bijna en en Maan onder 22.16 uur. Zon op 8.39 uur. Maan uur. „Historisch gebeuren" Tijdens de uitreikingsplechtigheid heeft de Zweedse hoogleraar Erik Hulthen van de universiteit van Stockholm het werk var prof. Zer nike gehuldigd. Hij zei. dat het feit, dat een Nobelprijs wordt toegekend voor klassieke natuurkunde zo merk waardig is, dat men moet teruggaan tot dc eerste Nobelprijzen om iets dergelijks te vinden. „Al de latere Nobelprijzen", aldus prof. Hulthen, „waren toegekend voor ontdekkingen op het terrein van atoom- en kerj> physica". Koning Gustaaf Adolf onderhield zich enige minuten met prof. Zer nike en overhandigde hem daarna 'n cheque ten bedrage van ruim f 125.000. het diploma en de gouden Nobelmedaille. Donderdag hebben op Gilze-Rijen (vliegbasis) negen afgestudeerden van de Rijksluchtvaartschool hun brevet ontvangen. Onder hen bevond zich de 250ste leerling, die sinds 8 April 1946 door de Rijksluchtvaart school werd opgeleid- - Op de foto: De Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartschool, de heer J. W. F. Backer, reikt het brevet uit aan de 250ste afgestudeerde, C. F. H. Willemsen uit Amsterdam. Naast de directeur-generaal de heer K. J. A. Meester, lid van de directie van de Rijksluchtvaartschool- De geslaagde leerlingen, van achter naar voren: D. Klopper, Amster dam; G. de Winter. Tilburg; C. F. J- Willemsen (250ste); N. J. H. Bal last, Heerlen; J. Kist, Zaandam en J. Haak, Rotterdam. geen arbeiders, die van deze behoefte blijk hebben gegeven. De hoofdverzorger van het Huma nistisch Verbond heeft boven zijn briefpapier staan: „Geestelijk raads man voor buitenkerkelijken". Da richtlijnen voor de humanistische ver zorging in de DUW-kampen luiden echter: dat de verzorgers andersmans godsdienstige overtuiging niet mogen kwetsen en de buitenkerkelijken niet voor zich mogen opeisen. Volgens de Memorie van Antwoord bij de begro ting mag van deze richtlijnen niet worden afgeweken zonder toestem ming van de minister. SCHEVE VERHOUDING TK VRAAG ME AF, was Wysjinsky van mijn rede vindt", bit fluis terde Eisenhower Woensdagavond mevr. Pandit, voorzitster van de Al gemene Vergadering van de V.N. in het oor, nadat hij Dinsdag zijn voor stel voor toezicht op de atoomenergie had gelanceerd. Mevr. Pandit wist het al. Wysjinsky had gezegd: „Ik vond de rede beter dan ik verwacht had, maar waar is het verbod op het ge bruik van atoomwapens?" Ditzelfde vroeg Wysjinsky zich af, toen hij Woensdagavond zijn eerste verklaring over de kwestie der atoom energie na de rede van Eisenhower aflegde. Toen verslaggevers hem even later nog 'ns over de woorden ondervroe gen, antwoordde de Rus, dat hij niet had verwezen naar de verklaring van Eisenhower, maar dat hij slechts het (onlangs verworpen) Sovjet-stand punt aanhaalde. Het meest diplomatiek was mis schien nog wel mevr. Pandit, die bij de beëdiging van de huidige zitting van de Algemene Vergadering der V. N. verklaarde: „Ik hoop. dat o.a. Ma lenkof, Sir Winston Churchill en president Auriol het voorbeeld van Eisenhower zullen volgen door een toespraak tot de Algemene Vergade ring te houden". GOEDE HOOP. "Y^/AT WYSJINSKY Woensdagavond in de Algemene Vergadering verklaarde, wordt door de V. S. nog niet als officiële reactie op Eisenho wers rede gezien. De Amerikaanse regering schijnt goede hoop te heb ben, dat het Kremlin het voorstel zal zien als een welgemeende en doel matige stap in de richting van over eenstemming op dit gebied. Charles Bohlen, de Amerikaanse ambassadeur te Moskou, zal onmid dellijk stappen bij de Sovjet-regering ondernemen om haar aandacht te vestigen op het „sociale karakter" van Eisenhowers voorstellen, zo liet het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken weten. Toen Churchill op de Bermuda's inzage kreeg van de rede die Eisen hower zou gaan houden, zou hij, vol gens de verhalen, nogal geschrokken zijn en hij zou de president hebben aangeraden „het hele geval maar te vergeten". Nu Eisenhower dit niet gedaan heeft, zal Engeland het plan steunen, al laat men uitkomen, dat een afzijdige houding van de Sovjets veel van de waarde wegneemt, Laniel noemde het initiatief „ver standig en edelmoedig". j~YE RECHTER-commissaris te Am- sterdam, die deze zaak in onder zoek heeft, deelt ter zake van de ar restatie van de Nederlandse schrij ver Jef Last bij diens terugkeer uit Indonesië aan boord van de „Willem Ruys" mede, dat de schrijver in af wachting van het verdere onderzoek tegen borgstelling is vrijgelaten. Het staat nog geenszins vast, dat enige strafbaar feit is gepleegd. (Van onze redacteur). J7EN PRACHTIGE REDE van rector W. M. Bekkers, een boeiende uit eenzetting van boerenpvoblemen door mr. T. Brouwer, debatten over de baatbelasting en de arbeidsvoorziening, het zenden van een telegram aan de zieke algemene voorzitter, de heer J. Zeegers en een uitvoerige beschouwing van het werk door de waarnemend-voorzitter, de heer P. Vercauteren, vormden hoogtepunten van de algemene ledenvergadering van de N.C.B., Donderdag in de schouwburg Metropole te Tilburg ge houden. Verschillende sprekers namen scherp stelling tegen de baatbelas ting, die het platteland in beroering brengt. De heren de Groot uit Udcn en van Zandbergen uit Zevenbergen, wensten, dat door het hoofdbestuur van de N.C.B. stappen zullen worden ondernomen om de „onrcchtvaar dige „baatbelasting te doen verdwijnen of te doen omzetten in een be lasting, die over een gehele gemeenschap wordt verdeeld. ONDF1RWTTS RT.OFJTl tersnoodramp besPrak de voorzitter ViMJrjrviV IJtJ IJJ-Jvy Eil 1 jn enkele trekken het landbouwbeleid. Een volgend belangrijk thema was de arbeidsvoorziening. Hij zei, dat de grotere bedrijven, speciaal in het Westen van het N.C.B.-gebied (West- Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen) bij voortduring hebben te kampen met een gebrek aan arbeidskrachten. „Dit is", zo zei hij, „voor een groot deel het gevolg van de hogere lonen niet enkel in de industrie, maar ook bij de DUW. Een stijging van de lonen in de landbouw zou in geen geval een stij ging van de lonen bij dergelijke in stanties tot gevolg mogen hebben. Met de mededeling, dat het volgen de jaar de PBO voor de landbouw zal worden ingesteld, sloot de heer P. Vercauteren zijn rede af. VOORSTELLEN DATER STOKMAN zei, sprekend over de bezwaren tegen de ver hoogde begrotingspost, zonder meer, dat deze door de Overheid beschik baar gestelde gelden gebruikt worden voor humanistische propaganda. Zijn bezwaren worden nog erger, als hij in de specificatie ziet welk een groot bedrag aan onkosten wordt gedecla reerd. Dit is des te erger als men bedenkt, dat reeds sedert een klein jaar voor twee katholieke aalmoezeniers een bescheiden vast honorarium is ge vraagd voor het bezoek aan de kam pen in het Noord-Oosten en op Schouwen, en dat op die aanvrage nog steeds geen beslissing is afgeko men, terwijl bovendien een katholiek aalmoezenier in Zeeland, die 8 a 10 kampen heeft te verzorgen, en assis tentie verlangt van een geestelijke uit Breda, moeilijkheden ondervindt uit hoofde van te hoge reiskostsn! Omdat sinds 1952 een subsidiepost Voor het Humanisme op de begroting van Sociale Zaken prijkt,, zal de K.V. P. niet tegen deze totale post stem men. „We willen niet onverdraag zaam zijn", zei pater Stokman, doch tegen het aanstellen van een tweede humanistische verzorger wordt van K.V.P.-zijde ernstig bezwaar gemaakt. Een amendement is op dit punt niet uitgesloten. De christelijk-historischen schijnen echter nog te twijfelen, of zij aan een amendement tegen een be grotingspost hun steun kunnen geven. Maandag komt minister Suurhoff aan het woord. Inmiddels heeft namens de socialis ten het katholieke P.v.d.A.-lid van Lier verklaard, dat zijn fractie geen enkele reden ziet, waarom de huma nisten bij de geestelijke verzorging in de DUW-kampen zouden moeten wor den achtergesteld! Minister Suurhoff ontmoette op de andere punten van zijn begroting weinig kritiek. IWE BLOEI en groei van de N.C.B werd door de voorzitter van de vergadering, de heer P, Vercauteren. in zijn openingsrede voortreffelijk ge demonstreerd. Het aantal lagere landbouwscholen var. de N.C B. is ge stegen tot 42, met ruim 3500 leerlin gen: 400 jongeren gaan naar een van de 11 tuinbouw vakscholen, terwijl op de 19 huishoudscholen tegen de 4000 jongeren een opleiding ontvangen. „Het is verheugend te mogen consta teren". aldus de voorzitter, „dat het onderwijs een bloeiperiode door maakt". Na stil gestaan te hebben bij de wa- Er heerste ongerustheid over het ver loop van het prijspeil. Enerzijds is er een stijging van lonen en onkosten, anderzijds een daling van de prijzen van verschillende producten. „Bij een voortzetting van deze ten- denzen is het onvermijdelijk, dat op de meeste bedrijven in ons gebied een redelijk bestaan in gevaar komt". „Het hoofdbestuur", aldus spreker, „heeft deze gang van zaken reeds eerder onderkend en hij de georgani seerde landbouw met klem hierop ge wezen. Wü zien deze aangelegenheid als een van de belangrijkste taken van de toekomst". PTE HUISHOUDELIJKE vergade- ringpunten brachten geen bijzon dere dingen aan het licht, wel de in behandeling komende voorstellen, speciaal betreffende de baatbelasting. Het waren de kringen Helmond. Uden, Eersel en Steenbergen, die op afschaffing of andere verhaling van de baatbelasting aandrongen. Over de Gezondheidsdienst werd langdurig gerept. Talrijke afdelingen drongen aan op een verenigingsvorm cn niet de stichtingsvorm van deze or ganisatie. De heer G. van Waes uit Westdor- pe verhaalde, dat de CAO niet wordt nageleefd en dat alleen bij niet-na- leving de werkgevers worden gestraft, niet de werknemers. Hij achtte dit principiëeel onjuist. Het hoofdbestuur deed de belofte al het mogelijke te doen om betere arbeidsvoorzieningen te treffen. Mr. T. Brouwer, algemeen secreta ris van de K.N.B.T.B. betoogde in een rede o.a., de productiviteit van de landarbeid moet worden bevorderd en dat er meer vrijheid in de loonvor ming behoort te worden gegeven. Een zeer belangrijke conclusie van de spreker inzake de voorlichting luid de, dat voorlichting en standsorgani satie twee begrippen zijn, die in prin cipe moeilijk zijn te scheiden. Rector Bekkers borduurde op het stramien van het materialisme in een gloedvolle rede. „Als vroeger donder en bliksem boven het land kraakten, bad men tot de H. Donatus. Nu is er een bliksemafleider. Sint Rochus was een beschermheilige voor veeziekten, thans is er een vee-arts. Sint Isidorus ploegde de akkers, nu doen dit machi nes. Nu de Bilt precies vertelt welk weer er komt en de voorlichtingsdienst me dedelingen doet over zaaien, spuiten en rooien, krijgt de boer het gevoel, dat niet aan Gods Zegen alles is ge legen". Dank bracht rector Bekkers voor bijdragen aan het T.B.C.-fonds, aan dacht vroeg hij voor de gezinsdagen. De rondvraag bracht geen bijzon derheden. Afgevaardigden uit Wagen berg lieten weten, dat zij niet vol daan waren over de regeling, een landbouwschool neer te zetten in Ma de. Over het land verspreid QP LOT NUMMER 4716 van de Ned. Staatsloterij is giste ren de f 100.000 gevallen. Op verschillende plaatsen in het land heeft deze kennisgeving grote vreugde verspreid. Twee series waren verkocht in Am sterdam, een in Eindhoven en een in Voorschoten. De A-serie was verkocht onder en kele clubjes werknemers van de Phi lips in Eindhoven. Er waren twee kwart loten, twee „twintigjes" en twee „tientjes" uitgegaan. Een van de Amsterdamse series was voor de helft verkocht aan een loterij clubje. De rest ging in kleine coupu res naar de gelukkigen. De tweede Amsterdamse serie was als geheel afgenomen door een vrien denclubje van 40 man. Het Voorschotense lot was voor de helft in handen van een groep ge meentewerklieden. De andere helft werd in kleine gedeelten verkocht. In dc Amerikaanse staat fotoa, in de omgeving van Malvern, reed een vrachtauto met muni tie. Alles ging goed, tot cle vrachtauto in botsing kwam met een andere wagen en in brand raakte- Dat is voor vrachtauto's met munitie meest al fataal. In dit geval ook. Er kt vamen natuurlijk wel brandweerlieden aan te pas. maar die moesten toch lijdzaam toezien, hoe in twee uur tijd de gehele lading granaten met korte tussenpo zen en hevige knallen in het luchtruim verduteeit. Treurend om de twee chauf feurs. die eens de wagen had den gereden, ging men de puinhopen opruimen, om tot de ontdekking te komen, dat beide bestuurders nog springlevend waren en slechts wat lichte verwondingen hadden opge lopen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1