Ook oliekwestie punt van bespreking op Bermuda=conferentie Goddet onderhandelt niet alleen met Amsterdam Egypte dreigt met neutraliteit MIJNENLEGGERS MAAKTEN SCHOOL De krant kunt u niet missen NA HERVATTING DER DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Gevallen artilleristen herdacht MinCals voor verlenging van de leerplicht Moersleutel inplaats van stofzuiger Professor deelde muilpeer uit De Tour de France en Nederland België doet ook een duit in 't zakje Breda zal de Tour wel zien dagblad voor zeeland Fransen blijven garanties eisen Gasnota tot Dinsdag op een laag pitje tegen mogelijke Duitse agressie Dienstplicht in West-Dui Island Salarisverbeteringen voor hoogleraren Onderwijzerstekort is nog groot Huur- en belasting wetten MINDER ZACHT Amerikaans protest bij Egypte AUTO REED OP SCHOOLKLAS IN Politie vraagt medewerking van publiek Route via Den Bosch- Tilburg-Breda meest aannemelijke In New-York Robots van de moderne tijd DE Amerikaanse luchtmacht zal waarschijnlijk in het eerste halfjaar van 1954 de eerste sqaudrons „onbemande bommenwerpers" onder meer naar Europa sturen. De onbe mande bommenwerper gedraagt zich aldus: het toestel wordt met raketten afgeschoten, stijgt naar grote hoogte en 'óp een bepaald moment worden verscheidene besturings- en bedieningsorganen van de straalmotor automatisch in werking gesteldDe bommen werper vliegt met een snelheid van om en bij die van het ge luid in de stratosfeer, krijgt een nog hogere snelheid én wordt door een stuurautomaat 93e JAARGANG No. 20896 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J H A Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem. Mr Dr A.J.J M. Mes, Mr H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P V. M. VeTcauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bu niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841 Voor Cod, Koningin en Vaderland ZATERDAG 5 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage (J.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen t 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tariel en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsinge! 93, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Pooit 7, Telefoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). TD«an« iTal>lr1oPon «tpH tl DE Tweede Kamer heeft zich giste ren uitvoerig bezig gehouden met de Gasnota, waarbij in hoofdzaak de aardgaskwestie in de Noordelijke provincies ter sprake kwam. Minister Zijlstra antwoordt Dinsdag. EEN SERGEANT van het Ameri kaanse leger, die in een Noordkore- aans krijgsgevangenenkamp heeft ge geten, heeft verteld hoe een Chinese verpleegster in dat kamp, hem met een schaar enkele bevroren tenen af knipte, zonder hem een verdoving toe te dienen.... DE COMMUNISTISCHE en socialis tische vakbonden van werknemers bij de Italiaanse P.T.T. hebben hun le den verzocht, op 11 December gedu rende 24 uur te staken. VIJF VOORMALIGE leden van de Gestapo in Frankrijk zijn door een krijgsraad in Marseille tot levenslan ge dwangarbeid veroordeeld. IN HET voorlopig verslag op de begroting van Verkeer en Water staat lazen wij, dat er op het mi nisterie van Verkeer en Water staat een hoofdambtenaar schijnt te hebben geleefd, aan wie gedu rende meer dan 'n jaar geen werk werd opgedragen. De man kwam alleen 's Zondags of 's Maandags even kijken en vertrok dan weer. Tenslotte nam hij zijn ontslag, om een baantje te kunnen aanne men, waar hij wèl mocht wer ken. TAE CONFERENTIE op Bermuda, tijdens welke president Eisenhower en de Britse en Franse premiers de belangrijkste wereldproblemen zullen bespreken, staat onder en gunstig te ken. Eén van de voornaamste punten van bespreking zal name lijk zijn, de Brits-Perzische oliekwestie die zijn oplossing nabij schijnt. In het bijzonder zal worden gesproken over de manier waarop de Perzische olie weer op de wereldmarkt kan worden gebracht. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, die ook op Bermuda is, betoonde zich optimistisch. In Londen en in Te heran zal waarschijnlijk vandaag officiéél worden medegedeeld, dat Engeland en Perzië de diplomatieke betrekkingen hebben hervat, en dus voor het oog der wereld elkaar goed gezind zijn. V7RIJDAG kwam cfe Amerikaanse president, Eisenhower, op Bermu da aan. In zijn gezelschap bevonden zich minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, en de voorzitter van de com missie voor atoomenergie. Strauss. Een grote menigte verwelkomde de I president en in de eerste gelederen stonden meer dan 150 journalisten. Eisenhower, geflankeerd door Chur chill en Laniel. legde op het vlieg veld de volgende verklaring af: „Het is mij een zeer groot voorrecht, op deze prachtige plaats oude vrienden te ontmoeten. Ik vertrouw erop en ik weet, dat onze besprekingen hier zul len leiden tot een beter begrip tussen de betrokken volkeren en, naar ik oprecht hoop, tot heil van onze res pectieve landen". In Parijs verklaren welingelichte kringen, dat de Westduitse regering een plan heeft voorgelegd aan pre sident Eisenhower, om Duitsland op te nemen in de NAVO. In Bonn wordt dit bericht hevig ontkend. Naar verwacht wordt, zullen de drie ministers van Buitenlandse Za ken op Bermuda hun fiat geven aan het Westelijke antwoord op de Sovjet- Nota van 26 November. Het Westen zal in dit antwoord instemmen met het houden van een conferentie met Rusland over Duitsland en de Euro pese veiligheid. Geen van de drie de legaties op Bermuda koestert veel hoop, dat de viermogendhedenconfe- rentie succes zal opleveren. p\E Westduitse regeringspartijen zijn met het voorstel gekomen om de Grondwet te wijzigen, waardoor in voering van de dienstplicht mogelijk zou worden gemaakt. Waarnemers geloven, dat het zon der meer invoeren van de dienst plicht niet zal lukken. De Westelij ken zullen zeker eisen, dat de dienst plicht pas na het van kracht worden van het EVG-verdrag zal worden in gevoerd. CEN wijziging van het bezoldigings- besluit Burgerlijke Rijksambtena ren 1948, waarin om een salarisverbe tering voor de hoogleraren en lecto ren is opgenomen, kan dezer dagen worden verwacht. Voor het weten schappelijk personeel zal bij deze wij ziging een nieuwe rang. t.w. die van wetenschappelijk hoofdambtenaar A, worden ingesteld. DE FEDERATIE van kunstenaars wil de televisie in een andere organisa tievorm dan die van de radio gieten. Zij denkt aan een stichting met alge meen Nederlands karakter, waarin de verschillende levensbeschouwin gen zoals die in ons volk bestaan, vertegenwoordigd zijn. De omroep verenigingen zouden daarin ook een plaats kunnen krijgen. WARIBOKO, het nog levende meisje van de Siamese tweeling uit Nigeria die in Londen is gescheiden, maakt het goed. De oorzaak van de dood van het zusje moet nog worden vast gesteld. DOOR BEMIDDELING van de Chris telijke Emigratie Centrale kunnen tweeduizend mannen tussen de 18 en 25 jaar naar Zuid-Afrika worden uit gezonden. Zij komen daar bij de Spoorwegen. ENGELAND, de V. S. en Canada zijn tegen het plan om een voedselreserve te vormen, welke bij rampen kan worden aangesproken. Spontane hulp bij rampen is veel beter, zo wordt gezegd. EEN BRITSE parlementaire commis sie is tot de slotsom gekomen, dat de regering in Brits Guyana geen maat regelen heeft genomen, die strijdig zijn met de Grondwet. IN 1944 heeft de Staat de rechten aan zich getrokken tot het gebruik van het merk „Aspirin". Nu zijn deze rechten teruggegeven aan de maat schappij, die voor de oorlog dit merk in. Nederland voerde, een dochter maatschappij van I. G. Farben. EEN 32-JARIGE Kroaat heeft bekend op 16 November de Belgische mevr. De Ridder in Beieren uit de expres- trein te hebben gegooid. Het motief van hem en zijn helper, een Zuid- slaaf, was roof. IN EEN TUINTJE in Malmedy (Bel gië) vond iemand dezer dagen vier volgroeide meikevers. De dieren wa ren finaal in de war, dat de bomen zo kaal waren. ER ZIJN TEKENEN, die erop wij zen, dat er in de Australische bodem rijke olievoorraden aanwezig zijn. Men verwacht nu nieuwe welvaart, want totnogtoe zijn er geen olievond sten van betekenis geweest. DE TWEEDE KAMER heeft Donder dag zonder hoofdelijke stemming de begroting van Oorlog en Marine goed gekeurd. De communistenenfin, dat is bekend. HET NATIONALE werknemerstribu naal van de Britse Spoorwegen heeft 'n loonsverhoging gelast voor 434.000 spoorwegemployé's, ondanks de tegen stand van de directie der spoorwe gen. EEN AANSLAG op de Philippijnse president, Ramon Magsaysay is gis teren verijdeld. De adspirant-aanslag- pleger werd gedood, voor hij zijn voornemen ten uitvoer kon leggen. Natuurlijk is het niet alles rozen geur en maneschijn op Bermuda. Pre mier Laniel zal Eisenhower en Chur chill meedelen, dat het aanvaarden van de uitnodiging voor een viermo gendheden-conferentie door de Sovjet Unie ,alle hoop op een bekrachtiging in begin 1954 van het EVG-verdrag door de Franse Nationale Vergade ring, in rook heeft doen opgaan. Viermogendheden-besprekingen zou den voorts niet eerder kunnen worden gehouden dan na 17 Januari, als Frankrijk een nieuwe president en 'n nieuwe regering heeft. Overigens zal bekrachtiging van het EVG-verdrag door de Franse volksvertegenwoordi ging afhangen van het al dan niet handhaven van Engelse en Ameri kaanse troepen op het Europese vaste land. Engeland heeft reeds laten weten, dat het bereid is in te stemmen met het Russische voorstel om de vier- mogendhedenconferentie in Berlijn te houden. Egypte stuurde de staatslie den op Bermuda een nota, waar in wordt gezegd, dat dit land een neutraliteitspolitiek in de koude oorlog tussen Oost en West zal gaan volgen, als de Westelijke Grote Drie geen weg vinden om tegemoet te komen aan de Egyptische eisen inzake de zone van het Suezkanaal. jWTINISTER CALS stemt er blijkens zijn memorie van antwoord mee in. dat een verlenging van de leer plicht, ofwel tot voortgezette vorming, wenselijk is, maar voor er iets gere geld kan worden, zullen structuur en algemene inhoud van het onderwijs onder die omstandigheden vast moe ten staan. De achterstand «in de scholenbouw ziet de minister in 1954 aanmerkelijk verkleinen. De lichamelijke oefening op de scholen zal weldra beter tot haar recht komen, door de ruimere bouw van gymnastieklokalen. De mi nister heeft opdracht gegeven, het probleem van de geringe animo voor aktenstudie bij de onderwijzers, in studie te nemen. Ter bevordering van de studie van aanstaande leraren, ook voor hen die een maatschappelijke werkkring heb ben, wordt nu studiesteun gegeven. 't Onderwijzerstekort bedroeg op 16 Sept. j.l. op de 45.090 leerkrachten, 93. De maatregelen om het onderwijzers corps te versterken hebben effect ge sorteerd. Het aantal geslaagden voor de onderwijzersakte steeg van 1185 in 1946 tot 3184 in 1953. De minister ziet ook het be lang in van verlaging van het aantal leerlingen per leerkracht en bij de scholenbouw wordt daar rekening mee gehouden. Dit probleem strekt zich uit tot in de toekomst. Een arbeidsverbod voor kinderen beneden de 16 jaar, al dan niet ge combineerd met verlenging van de leerplicht ziet de minister als een noodzaak. Ook hoopt hij tegemoet te kunnen komen aan de wens tot het stellen van objectieve normen voor de subsidiëring van de nijverheidsscho len. In Eerste Kamer JJET LIGT in de bedoeling, dat de Eerste Kamer de huur- en belastingvoorstellen op 15 en 16 December zal be handelen, uiteraard wanneer de betreffende memories van antwoord tijdig zullen verschij nen. KOREA Eerst lente en dan een nieuw geluid WOLGEX'S geallieerde kringen te Seoel zullen de voorbereidende besprekingen voor een politieke con ferentie over Korea misschien nog we ken. mogelijk tot het begin van de lente, duren. De Amerikaanse afgevaardigde Ar thur Dean zei na de vergadering te Panmoendjon, dat de communisten op overtuigende wijze te kennen hebben gegeven, dat zij een vredesconferentie willen verhinderen. Volgens hem wil len zij daarmede de vrijlating van krijgsgevangenen voorkomen. Brazilië heeft in de algemene ver gadering der V. N. voorgesteld, de behandeling van het Koreaanse vraagstuk uit te stellen om de onder handelingen te Panmoendjon te ver gemakkelijken. J_JAASTIGE PROFESSOREN zijn niet minder lastig dan de (klas sieke) verstrooide professoren. On langs betrad er één het Leidse sta tion (de man in kwestie is namelijk hoogleraar aan de universiteit in die stad) en diende de „kaartjesknipper" aan de ingang, een forse muilpeer toe, omdat hij zo'n haast had. Het was niet zomaar een tikje, want de kaartjesknipper lag negen dagen lang met duizelingen op twee stoelen. De politierechter honoreerde dit slaande argument van de geleerde heer met een week schuurtje, maar de professor ging in hoger beroep. Voor het Hof hoorde hij f 100 boete of 25 dagen tegen zich eisen. De hoogleraar bleek een echt en fant terrible te zijn, want na die muilpeer had hij gezegd: „Wees maar blij, dat je er zo afkomt. Weet je wel, dat ik kan boksen?" Enfin, dat wéét die spoorman nu, maar ook, dat Jus- titia niet minder bedreven is in het uitdelen van tikken. Schoonmaken en verzorgen zit de vrouwen in het bloed; daar is niets vreemds aan. Maar de manier waarop deze'drie Engelse huismoe ders hun talenten uitleven, zal bij menigeen verbazing wekken. Dit trio. Mevrouw Edna Hughes, Me vrouw Dorothy Tomlinson en Me vrouw Edna Pickering, is in dienst van de Britse Spoorwegen en heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor 12 k.m. spoorbaan in de om trek van Baqworth. Edna Hughes helpt haar schoon zuster Dorothy Tomlinson (rechts), met het aandraaien van de moe renLinks is Edna Pickering bezig met het oVën van de schroeven. i i tot Weersverwachting, geldig vanavond: In het Noorden van het land veel bewolking met hier en daar wat lichte regen en een matige tot zwakke, naar richtingen tus- SJT Oost draaiende, i i ,n Zuiden in de ochtend plaatselijk mist, overigens ver anderlijke bewolking en droog keHike t0' zwakke «nul hoofdza- k n SF,n Zui(lons' en Zuid- v J0veral minder zacht. Vandaag: Zon onder 16.30 uur Maan onder 15.20 uur. Morgen- Zon op 8.32 uur. Onder 16.30 uur 'maoT "Pv, .,"1"' Maan onder 16.04 u. Maandag: Zon op 8.33 u. Maan op 9.54 uur. ^AN de Egyptische regering is een Amerikaanse protestnota overhan digd. waarin de beschieting van een Amerikaans vrachtschip, de „Albion", in de Golf van Akaba, wordt ge wraakt. De Egyptische regering beloofde 'n onderzoek naar deze beschieting, die Donderdag plaatsvond. De doorvaart van het schip zou worden bespoedigd. De „Albion" werd niet geraakt, want het betrof hier slechts een waarschu wingsschot, voor het schip langs. HTOEN gistermorgen een automobi list op de 's Gravendykwal te Rotterdam wilde remmen om een schoolklas ongehinderd te laten over steken, slipte zijn wagen, met het ge volg dat deze op de kinderen inreed. Zeven hunner werden licht gewond en moesten naar ziekenhuizen wor den overgebracht. Na behandeld te zijn mochten ze evenwel naar huis terugkeren. Ter gelegenheid van de naamdag van Sint Barbaraschutspatrones van het wapen der artillerie, evenals van de mijnwerkersbrandweer en allen, die met vuur omgaan, heeft Vrijdagochtend Brigade-Generaal F. F. M. Steenmetser in het artille r ie -schietkamp Oldebroek een krans gelegd bij het monument van de gevallen artilleristen. AFBLIJVEN IS DE biJ Bavel 110niet gevonden. BOODSCHAP WeHs geblekeni dat de liefheb berij tot het leggen van deze QNDANKS -het uitgebreide prjmitieve, maar daarom niet onderzoek van de Rijkspo- ongevaarlijke „landmijntjes" litie, zijn de daders van de „mij- zjcjj njet heeft beperkt tot een nenleggerij" op het rijwielpad enkel geval. Het onderzoek van de Rijkspolitie heeft namelijk uitgewezen, dat er verleden jaar, behalve tussen Dorst en Dongen, ook op de wegen tussen Teteringen en Den Hout en tussen Oosterhout en Raamsdonksveer „landmijntjes" zijn gelegd. In de maanden Augustus en September van dit jaar werden wegen tussen Riel en Goirle en tussen Dongen en Tilburg onveilig gemaakt. Meestal bestonden deze mijntjes uit eenvoudige cartonconstructies, maar ook heeft men ze gevonden in de ge daante van een zwart lapje. Ze wer den neergelegd met de duidelijke be doeling, fietsbanden te vernielen en merkwaardigerwijze kozen de daders de Zondagavond voor hun misdadige baldadigheid uit. De mijntjes zien er als volgt uit: een vierkant, cartonnen grondvlakje van c.a. 3.5 bij 3.5 centimeter, waarop een vierkante of ronde opstaande rand is gelijmd, zo groot als een dob belsteen of een vingerhoed. De districtscommandant der Rijks politie te Breda verzoekt eenieder, die in het verleden met deze mijn tjes heeft kennis gemaakt en de po litie daarin nog niet heeft gemengd, alsnog de plaatselijke politie in te lichten. Vanzelfsprekend is iedereen verplicht de politie op de hoogte te brengen, als hij deze mijntjes vindt. Men blijve er echter af! Gevaar voor ernstige verwondingen is hier zeker aanwezig, zoals in het verleden he laas is bewezen. Van onze Parijse correspondent) gEbREl1 ENDE het A.N.P. bericht, dat Amsterdam kans zou maken als startplaats in het parcours voor de Tour de France te worden opgenomen, (bedoeld wordt het bericht, dat wij jl. Maandag publiceerden. - Red.), vernemen wij hier in Parijs het volgende. „Met zekerheid is nog niets bekend. Wel zijn er onder handelingen met Amsterdam gaande, doch eveneens met andere Nederlandse steden. De onderhandelingen met Amsterdam zijn tot nu toe vlot verlopen. Het zal evenwel ook van de situatie in België afhangen, of Amsterdam inderdaad als startplaats gaat fungeren." Als étappestad maakt Amsterdam weinig kans, omdat de organisatoren niet voornemens zijn de Tour drie of vier rondes achtereen buiten Frankrijk te laten rijden. De propaganda-karavaan zou hierdoor in moeilijkheden komen Bekend toch is, dat de enorme kosten voor een deel worden gedekt door de reclamewagens van Franse firma's, die in het algemeen in Nederland geen of weinig belangen hebben. De aankomst zou geschieden in het Sportpaleis en het vertrek vanaf de Frankrijklei. VERMOEDELIJK PARCOURS. gETREFFENDE de belangstelling in België kunnen we het volgen de berichten: ze is zeer groot. Ant werpen wil als étappe-plaats fungeren maar Gent en Brussel eveneens. Ge zien het aantal kilometers per étappe, gezien eveneens de besprekingen met Lille (Rijssel) reeds zijn afgerond, staat nagenoeg vast, dat Antwerpen de beste kans maakt als eindpunt der eerste étappe te kunnen fungeren. pRANCE-SOIR" inlichtingen die de beperkte inlichtingen aan elkaar heeft gelast, komt op grond hiervan tot een parcours, dat in Amsterdam begint en natuurlijk in Parijs eindigt. Het verloopt als volgt: Amsterdam. Ant werpen, Lille, Rouaan, Caen, St. Bri- eux, Brest, Vannes, Angers, Bordeaux. Pau, Toulouse, Millau. Le Puy, Avig non, Monaco, Cunea (Italië)] Brian- eon, Grenoble, Lyon. Aix-les-Bains, Besangon, Dyon (tydrit), Parijs. Het parcours zou bestaan uit 26 étappes, twee rustdagen (Bordeaux en Lyon) en een tijdrit. Overigens zou de Tourformu le van 1953 ongeveer gehand haafd blijven. „France-Soir" schrijft evenwel zelf, dat dit parcours tot Pau wel juist zal zijn, doch dat het traject vanaf Pau nog gewijzigd kan worden. DE NEDERLANDSE ETAPPE. QVER de eventueel te verrijden Ne derlandse étappe staat nog niets met zekerheid vast. Uit het feit, dat de organisatoren inlichtingen wensen uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Dor drecht en B r e d a zou men evenwel kunnen afleiden, dat o.a. Haarlem en Leiden niet in het parcours wor den opgenomen, doch de karavaan de f kortste weg naar Antwerpen zal ne- f men. Nochtans lijkt ons dit vrij on waarschijnlijk. Het zou een te korte i (170 km.) en te gemakkelijke étappe worden. TIET IS BEST MOGELIJK, dat ik ook volgend jaar weer als ploegleider van de Ned. equipe in de Tour zal fungeren en ik zou het heslist ook gaarne opnieuw doen, maar het bericht, dat een landelijk blad dezer dagen publi ceerde, dat dit nu reeds definitief zou zijn, is volkomen voorbarig". Dit zei ons gisteravond Kees Pellenaars, toen we hem op de hoogte stelden van het verhaal over de Ronde van Frankrijk, dat hiernevens is afgedrukt en naar aanleiding waarvan we ook vroe gen of hij nu inderdaad reeds be sloten had, om ook in 1954 de vaderlandse ploeg aan te voeren. Wij wisten, dat het nog niet zover was, maar om zakelijke en ande re redenen hadden wij deze we tenschap „in portefeuille" gehou den. Pellenaars wil inderdaad gaar ne wederom als chef d'equipe op treden, maar zijn functie bij de bekende rijwielfabriek hier te lande welke voor hem een le vensbelang betekent moet dit toe kunnen laten. Meer kan hier over vandaag niet worden gezegd. Op de vraag onzerzijds, of de start inderdaad in Amsterdam zal plaats vinden, antwoordde Kees: „Dat staat vast, financieel is de zaak daar voor elkaar". Denk je, dat de route van de eerste etappe via Den Haag-Rot terdam en Breda zal voeren?" „Ook dat geloof ik zeker", luid de Pel's bescheid. En wordt Antwerpen etappe plaats? „Ik denk, dat Brasschaet een betere kans maakt, omdat daar meer publiek kan worden gebor gen". Vind je de afstand A'dam- Brasschaet niet wat kort, luidde onze laatste vraag. „Welnee, vorig jaar was de eer ste rit van Straatsburg naar Metz zelfs nog korter". Dus de Tour via Breda? En werden hier reeds informaties in gewonnen door Goddet c.s.? In ge meentekringen te Breda verna men we, dat daar geen enkel aanbod is gedaan, noch een stap werd gezet n verband met deze veelbesproken affaire. Maar wat niet is kan komen! XJEW-YORIv torst de lasten van sta kingen in de dagbladbedrijven. Grote menigten verdrongen zich gis teren rond kiosken waar dagbladen uit andere steden verkocht werden. Een poging van een radiostation om in het nieuwshiaat te voorzien mis lukte. De maatschappij had employees uitgezonden met draagbare ontvang toestellen, om zo voorbijgangers een kans te geven van. het nieuws op de hoogte te blijven. Er ontstond zo'n oploop rondom de toestellen, dat de politie moest ingrijpen, daar het ver keer werd belemmerd. In een restau rant wordt een nieuwsbulletin onder de gasten verspreid als aperitif. VIA UTRECHT? J_IET IS ons evenwel bekend, dat Goddet eveneens denkt aan de route Amsterdam, Utrecht, Den Bosch Tilburg, Breda, Antwerpen, waardoor hij een étappe krijgt van normale lengte. Doch pas nadat de beslissingen ten opzichte van Antwerpen en Am sterdam zullen zijn gevallen, kan hierop nader worden ingegaan. We hebben evenwel nu al ernstige reden, om aan te ne men, dat de route via Utrecht, Den Bosch, Tilburg en Breda zal leiden. naar elk gewenst punt gediri geerd. Electronische navigatie- instrumenten geleiden het toe stel naar het doel. waar weer andere electronische appara tuur als bommenrichter fun geert en de bommen los laat. Het toestel keert dan terug naar de bnsis. Het is uitgerust met instrumenten, die de nadering van vliegtuigen constateren en tevens uitmaken, of die van de eigen dan wel van de vijande lijke partij zijn. Dergelijke in strumenten -orgen ook voor de bediening van de geschutskoe pels van de „Matador", zij rich ten de wapenen en vuren de ■machinegeweren en kanonnen af. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1