Fens (K.V.P.): „Beter 3 goede dan 5 met hiaten Onze luchtverdediging paranluie wat en! HET HUMANISME IN HET LEGER MINISTER STAF WIL NOG TWEE NIEUWE DIVISIES Regelin niet zó slecht Drie-jarcn-plan BETREKKINGEN HERVAT Churchill (met sigaar) naar Bermuda Bereid tot overleg met Ho Tsji Minh TWEE MILLIOEN BRITSE ARBEIDERS LEGDEN HET WERK NEER D Bij cle verkiezingen zal de lucht reeds lang gezuiverd zijn Feestdagenactie bracht al mille op twintig Weer een geleerde beschuldigd spionnage voor Rusland Pv. d. A. en V.V.D vóór „vrijheid" DAGBLAD VOOR ZEELAND Oorlogsschade g ook weer Per zié-Eng eland Eisenhower daagt McCarthy uit Al 1500 personen verwijderd Overeenstemming over contingentering Instemming van Episcopaat ,£tr ooi-avond je" in de Verenigde Staten Onthullingen van Igor Gouzenko Arbeiders in blikfabrieken eisen hogere lonen Grootste staking J Weinig verandering Belgische zeeloodsen blijven staken Blijde gebeurtenis in Luxemburg Scherpe tegenstellingen iti de Tweede Kamer: Vandaag het katholieke standpunt IN sinds 1926 r Brandend probleem in de Raad 93e JAARGANG No. 20894 Uitgave: N V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkflag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16 Tel Redactie: 8181. Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur. J J H A Bruna Redactieraad. C. J v Hootegem. Mi Lit A J J M Mes Mr H.. B L de Rechte; L J v 't Westende. P V IVL Vercauteren Abonnementsprtis bij vooruitbetaling t 5.45 per kwartaal per pos! 6 15, per week luitsluitend btj met-post- bestell t 0.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Postrek no 278841 Voor Uur, fkOiiiritfih en Vuaertaiui DONDERDAG 3 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage t 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededeltngen 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden' GOES. Westsingel 98, Telefoon no 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Dubbele Pooit 7, Telefoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstr^tll, Tel.jioJ35L tr.m-i sterke aandrang oefende kolo- U\E TWEEDE KAMER heeft een tijd- race gehouden, door in twee ver gaderingen de begroting van Finan ciën te behandelen. Bij de beantwoording van de diver se sprekers, ging minister Van de Kieft wat dieper in op een opmer king van de heer Van Koeverden, die de oorlogsschaderegeling onder het lancet van zijn critiek had genomen. De minister antwoordde hem, dat zijn verwijten niet geheel redelijk waren. In totaal is er aan de oorlogsslacht offers reeds een bedrag van f 3749 millioen uitgekeerd. Tenslotte werd de begroting aangenomen. FjE BEHANDELING van de begrotingen van Oorlog en Marine geeft de Tweede Kamer gelegenheid om klaarheid te krij gen over de vraag of minister Staf niet al te optimistisch is met zijn plan, om nadat de eerste phase van de legeropbouw ten ein de is, dus op 1 October 1954, de tweede phase te beginnen met een opbouw van nóg twee divisies in een periode van drie jaar. In deze periode denkt de minister jaarlijks (dus in 1955, 1956 en 1957) een bedrag van 1350 millioen gulden voor leger, lucht macht en marine nodig te hebben, derhalve 150 millioen per jaar minder dan in de eerste phase van vier jaar. OM GOED te beginnen: de Rijksdien sten zullen op 2 Januari, voorzover de dienst het toelaat, gesloten zijn. Het dienstverzuim moet echter wor den ingehaald. HET KATHOLIEKE vakverbond in Italië heeft besloten tot een algemene 24-uursstaking in de industrie als protest tegen de „onverdraagzame houding", die de werkgevers hebben ingenomen tegenover de looneisen der arbeiders. De staking zal worden ge houden tussen 15 en 19 December. HET ZUIDSLAVISCHE bestuur van de „B"-zone van Triëst reikt speciale passen uit aan Italiaanse boeren, die land aan beide zijden van de zone- grens hebben. EEN COMMISSIE uit het personeel van de N.V. Holland Nautic in Haar lem heeft een protestbrief gestuurd aan de ontslagcommissie van het Ge westelijk Arbeidsbureau. In de brief wordt de rede voor het ontslag (ge brek aan werkgelegenheid) betwist. TN de eerste phase is zwaar gesteund op de Amerikaanse hulp. Daarop mag in de tweede phase niet meer zo vast worden gerekend. Ei bij de katholieke afgevaardigde Fens dan ook meerdere twijfels, of de minister met 1350 millioen per jaar zowel het bestaande legerkorps van 3 divisies op peil kan houden en tegelijkertijd twee nieuwe divisies op kan bouwen. Deze twijfels werden gedeeld door de so cialistische woordvoerder Evert Ver meer, de antirevolutionaire mr. Roos- jen en de liberale mr. Korthals. Over ste Fcns vroeg van de minister op dit punt een duidelijk defensie-nota. MATERIAAL-TEKORT HET PRESIDIUM van de opper ste Sovjet heeft het verbod van 1947, dat Sovjet-burgers niet met buitenlanders mogen trouwen, zonder hun staatsburgerschap te verliezen, ingetrokken. FNAAR is eerst, aldus overste Fens, het tekort aan beroepsofficieren en -onderofficieren. Evert Vermeer zou dit opgelost willen zien door ook de jongelui zonder H.B.S.- of gymna siumdiploma tot de officiersopleiding toe te laten. Zonder deze diploma's kunnen zij ook in elk ander bedrijf een verantwoordelijke post bereiken. In het legerbedrijf mag dat volgens hem niet anders zijn. Vervolgens wees overste Fens op het tekort aan mate riaal. Er is momenteel nog tekort ma teriaal voor het legerkorps van drie divisies. Het ziet ernaar Uit, dat Ame rika gaat uitvallen als grote leveran cier. SERIE VRAGEN Een sterke aandrang oefende kolo nel Visch uit op een perfectionering van onze luchtmacht Het afweerge schut haalt doorgaans maar 7 kilome ter hoog, terwijl de vliegtuigen 10 ki lometer hoogte kunnen halen! En voorts is er nog een en ander te doen aan de verbetering van de radar-in stallaties. ,.De luchtverdediging is een parapluie, waaronder de bevolking bescherming zoekt, maar het is thans nog een parapluie met gaten", aldus besloot kolonel Visch zijn betoog. Minister Staf zal Donderdag ant woorden, evenals zijn staatssecretaris sen. Dit zijn er momenteel twee, maar kolonel Visch zou er een derde bij willen hebben, en wel één speciaal voor de koninklijke luchtmacht. RADIO TEHERAN heeft be kend gemaakt, dat Perzië heeft besloten, de diplomatieke betrekkingen met Engeland weer aan te knopen. ET R komen nog een serie vragen bij. Zou zo'n uitbreiding de ter ritoriale krijgsmacht niet in gevaar brengen? Het komt overste Fens on begrijpelijk voor, dat Amerika voor de territoriale troepen geen wape nen levert. Waarom niet? Europa wordt toch niet alleen ver dedigd door de NAVO-eenheden» en de territoriale troepen zullen het in de eerste dagen van een aanval zwaar der te verduren hebben dan de front troepen. Mr. Korthals wees hier even eens op. Evert Vermeer zou liever zien. dat binnen het kader van de begroting een verschuiving "van pos ten zou plaats hebben ten gunste van de luchtmacht. Mr. Korthals ging hier nog nader op in. Terwijl dc minister zijn voornemen bekend maakt om in de naaste toekomst van 3 op 5 divisies over te gaan, deelt hij tegelijkertijd mee, dat men bij de luchtmacht niet 21 maar 12 squadrons zal krijgen. Uitbreiding dus van de landmacht ten koste van de luchtmacht! Is dit resultaat van internationaal overleg? zo vroeg mr. Korthals cn hij vroeg hetzelfde, wat overste Fens reeds had gedaan: werd dit geïnspireerd door de NAVO-leiding en gaan de andere NAVO-landen ook tot een uitbrei ding over van het plan. waartoe ze zich in 1951 verplichtten? RADAR ETEN andere katholieke woordvoer der, de kolonel bij de luchtmacht en meteoroloog Visch, had tegen die beperking van het aantal squadrons geen bezwaar, mits deze 12 squadrons dan maar up to date zijn. „Beter 12 goede dan 21 minder goede", was zijn standpunt, precies in de lijn van overste Fens, die zei: „beter drie goede divisies dan vijf met hiaten". Engeland dienen te dwingen, de han del in niet-strategische materialen met communistisch China op te geven Senator McCarthy heeft onmiddel lijk na Eisenhowers verklaring ge zegd, dat hij misschien vandaag reeds zal antwoorden. l.)RESIDENT EISENHOWER heeft gisteren senator Mc Carthy openlijk uitgedaagd door te verklaren, dat „vrees voor ondermijnende activiteit van communisten tegen onze regering geen punt zal uitma ken bij de verkiezingen in 1954". „Lang voor die tijd zal deze rege ring zulke vorderingen hebben ge maakt, bij het opsporen van commu nisten, dat dit niet langer als een ernstige bedreiging kan worden be schouwd. Zoals U reeds weet, zijn ongeveer 1500 personen aan wier be trouwbaarheid wordt getwijfeld, al verwijderd. Hij voegde hieraan toe: „Ik hoop, dat tegen de herfst van het volgend jaar het publiek, niet langer er voor bevreesd dat communisten in deze regering hun afbrekend werk doen, de doeltreffendheid zal prijzen, waarmee dit bestuur deze bedreiging van de staatsveiligheid wegneemt", t Eisenhower wees de eis van Mc Carthy van de hand, dat de V. S. Sigaren-export naar België r\E MOEILIJKHEDEN in de Bene lux met betrekking tot de invoer van Nederlandse sigaren in België zullen voorlopig tot het verleden be horen. In een te Brussel gehouden vergade ring is thans overeenstemming be reikt over een contingentering van Nederlandse sigaren naar België. Vast gesteld is, dat voor de periode van 1 Juli 1953 tot 1 Juli 1954 niet meer dan 42 millioen sigaren en 55 mil lioen senoritas naar België zullen mogen worden geëxporteerd. DE GOUVERNEUR van Oeganda, Sir Andrew Cohen, heeft bijzondere maatregelen in het Britse protectoraat afgekondigd na berichten volgens welke er infiltraties van de Mau Mau zouden zijn geweest. CHINESE TROEPEN rukken op naar de grens van Tibet en Assam, klaar blijkelijk omdat in de Oosttibettaan- se provincie Cham ongeregeldheden zijn. uitgebroken, toen de plaatselijke bevolking weigerde wapens uit te le veren aan de Chinese militaire auto riteiten. Ook zou een garnizoen der Chinese troepen zijn aangevallen. NADAT GISTERAVOND zeven uur de lampen in kort voor 's-Graven- hage enige malen hadden geflikkerd is om vijf voor zeven in een groot gedeelte van de Hofstad het licht in de huizen en op straat uitgegaan. De storing duurde ruim een uur. GISTEREN is de eerste handels- en betalingsovereenkomst tussen India en de Sovjet-Unie getekend. In de loop van het jaar 1951-1952, toen In dia Russisch graan had gekocht, be reikte de handel tussen de beide lan den een waarde van 13 millioen Ru- pees. HET „General Post Office" (Enge land), de „Amrican Telephone and Telegraph Co", de „Canadian Over seas Telecommunication Corporation' en de „Eastern Telephone and Tele graph Co of Canada hebben een over eenkomst gesloten inzake het leggen van de eerste trans-atlantische tele foonkabel. De kabel zal lopen van Oban, aan de Schotse Westkust, naar New Foundland. WOENSDAGOCHTEND zijn Zuidko- reaanse officieren begonnen met het geven van uiteenzettingen aan Zuid- koreaanse krijgsgevangenen, die wei geren naar Zuid-Korea terug te keren. Geen van hen liet zich overreden.. IN SOMMIGE welingelichte kringen is voorspeld, dat Perzië er nog vandaag in zal toestemmen de diplomatieke betrekkingen met Engeland te her stellen. (Advertentie) LIET FRANSE kabinet heeft ver- 1 klaard, dat het elk, langs offi ciële weg ingediend voorstel voor een wapenstilstand in Indo-China zal be studeren. De verklaring was het officiële ant woord van de regering op de suggestie van de Indochinese communistische leider Ho Tsji Minh, dat Frankrijk voorstellen zou doen om een einde te maken aan het conflict. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is de Britse premier, Sir Winston Churchill per vliegtuig vertrokken naar de Bermuda-eilanden, ter bijwoning van de conferentie van de Grote Drie. Sir Winston, die zojuist zijn 79ste verjaardag heeft gevierd, een sigaar in de mond, neemt afscheid van de achterblijvenden op het vliegveld, staande op de trap van het vliegtuig. De premier ts gisterauond in Hamilton, de hoofdstad van de eüand- dengroep, aangekomen(Telefoto.) LIET Nederlandse Episcopaat heeft door verscheidene persoonlijke giften zijn grote sympathie betuigd met de „feestdagenactie" van Katho liek Thuisfront, voor militairen in de kazernes. Kardinaal de Jong heeft bovendien in een schrijven aan de voorzitter van Katholiek Thuisfront verklaard, dat hij de actie zeer op prys stelt en haar groot nut toekent. In korte tijd bracht de actie reeds f 20.000.- op,~ doch. het vierdubbele denkt men nodig te hebben, om de Kerstviering in de kazernes passen de luister te geven. Als het mogelijk is, wil men Nachtmissen met 3 heren laten opdragen. Ook denkt men er over goede koren of zangers in te schakelen, ter versterking van de sol- datenkoren. Naar verwachting zullen met Kerstmis 40 a 50.000 militairen het Kerstfeest in de kazerne moeten vieren. De bestaande kapellen in sommige kazernes zullen wel te klein blijken en om die reden mogen de Nachtmissen ook in andere lokaliteiten worden op gedragen. In één kazerne b.v. is de garage al in gereedheid ge bracht. Statig stappen de zachtrose ge- veerde flamingo's, vogelsdie zich eigenlijk pas thuis voelen in het subtropische Noord-Afrikarond op hun grasveld in Artis. De bomen nebben hun bladeren reeds lang verloren, doch wanneer zij er niet waren, om ons eraan te herinne- ren. dat het winter wordt, zou men kunnen geloven, dat het volop voor jaar is. October en November, maanden die vooral in Holland om hun stormachtige aard be kend staan zijn ditmaal uitzon derlijk zacht voorbij gegaan. En ook December heeft voorjaarsachtig ingezet. De flamingo's voelen zich bij deze temperatuur nog best thuis in de buitenlucht. J^EDEN van de Amerikaanse Se naatscommissie voor binnenlandse veiligheid hebben een rapport uit 1945 aangehaald, waarin gezegd wordt dat een lid van dc staf van de Ame rikaanse admiraal King aan een Sov jet-spion inlichtingen gegeven zou kunnen hebben over de nabijheids- ontstekingsinrichting van de Ameri kaanse marine. Dit rapport van het federale re cherchebureau, is gedeeltelijk geba seerd op inlichtingen van Igor Goe- zenko, een voormalige Russische co deerklerk te Ottawa, die enige jaren geleden inlichtingen heeft verstrekt over een Sovjet-Russische spionnage- groep. Het gepubliceerde materiaal vermeldt niet de naam van de man, die ervan verdacht wordt inlichtin- gen te hebben gegeven. Donald Wheeler, die er door de Amerikaanse Staatsveiligheidsdienst van wordt beschuldigd betrokken te zijn in de spionnagezaak-Dexter- White, heeft geweigerd te antwoor den op vragen, die hem zijn gesteld. Staking in V. S, TAE AMERIKAANSE vakbond van staalarbeiders heeft het stakings bevel gegeven aan zijn 33.000 leden: die werken bij twee van de grootste fabrieken van conservenblikken in de V. S. Men is niet tot overeenstemming kunnen komen over een nieuw ar beidscontract. Het oude liep 1 De cember af. De beide concerns hebben 73 fa brieken. De vakbond wil een loonsverhoging van 12 cent per uur. De maatschap pijen hebben 10.5 aangeboden. De havenarbeiders van New-York, die Dinsdag in staking gingen uit protest tegen de vorming van een nieuwe controle-commissie, die zich onder meer moet bezig houden met het aannemen van arbeiders, keren thans terug naar hun werk. geldig tot Weersverwachting, J vanavond: Droog weer met opklaringen en I W ?-e ochtend hi" en daar nevel. j.*?"Se'ot vrij krachtige Zuide- i bjke wind. VVeinig verandering in J temperatuur. Vandaag: Zon onder 16.31 uur i Maan onder 14.23 uur. Morgen: zon op 8.29 uur. Maan op 6 40 uur. E BELGISCHE zeeloodsen zijn te Oostende in vergade ring bijeen geweest. Zij hebben besloten de staking te Vlissin- gen voor onbepaalde tijd voort te zetten. yE LUXEMBURG is Woensdag avond officiéél medegedeeld, dat Prinses Josephine Charlotte een blij de gebeurtenis verwacht. De bisschop van Luxemburg heeft opdracht gegeven, dat in alle kerken van het Groothertogdom openbare gebeden zullen worden gehouden voor een voorspoedige bevalling van de Prinses. (Van onze parlementaire correspondent) £EN ZWARE AANVAL heeft minister Staf dezer dagen in de Tweede ii?-?r. Vuer:ll'ren, van (le socialisten, gesteund door de liberalen dat hij aan het deelnemen door dienstplichtigen aan humanistische bijeenkomsten beperkingen oplegt, die niet gelden voor de bijeenkomsten die de katholieke en protestantse thuisfronten organiseren Er isTn dë begroting een subsid.epost uitgetrokken voor een humanisUsch vórmLs centrum en voor drie humanistische militaire tehuizen. Men kan z™h f f vragen in hoeverre de katholieke kamerleden deze nnJ keuren, waar toch hel humanisme anTgodscRensUg - -KO-ed" is en men als ka- centrum en voor drie humanistische militaire tehuizen. Men kan zich af- ost kun; k^n''^^erken.^r°^a&an^a WraropO) moeilijk pATER STOKMAN zal op dit punt Donderdag de visie van de K.V.P. weergeven. Inmiddels heeft vandaag de socialistische afgevaardigde Evert Vermeer de minister verweten, dat de Staat zich niet mag bemoeien met „geestelijke" zaken en de „geestelij ke" verzorging in het leger, doch dat dit een aangelegenheid is van het par ticulier initiatief. De liberale mr. Korthals beaamde dit volmondig. ..Als men het humanis me fout vindt, bestrijde men het met geestelijke wapenen, maar men mag niet de overheid remmen laten opleg- Een voor datgene waaraan sommigen behoefte hebben en dat het grote goed der geestelijke vrijheid in gevaar brengt aldus mr. Korthals. Beide sprekers gaan er dus van uit, dat het humanisme aan „geestelijke" verzorging doet, hetgeen door de katholieke woordvoerder pater Stokman vorig jaar reeds is bestreden. Hij wilde niet verder gaan dan te spreken van „culturele" ver zorging, aangezien men moeilijk van een „geestelijke" verzor ging kan spreken zonder de er- Kenning van een God. EERST TOESTEMMING. DE schriftelijke stukken bij de begroting heeft minister Staf on omwonden verklaard, dat hij geen humanistische aalmoezeniers in het leger of bij de marine zal toelaten, en dat minderjarigen, die naar de hu manistische vormingsbijeenkomsten gaan, toestemming moeten hebben van hun ouders. Bovendien moeten de meerderjari gen zelf de wens tot het bijwonen van deze bijeenkomsten uiten en ze mogen niet, wanneer ze lid zijn van een kerkgenootschap. Dit alles ziet Evert Vermeer als een discriminatie. Hij is zelf voorzitter van het huma nistisch thuisfront. „Juist voor de plaatsbepaling was een eerlijke dis cussie over deze kwestie zo hard no dig", zei hij, „maar die discussie is er niet geweest en zoals het thans gaat, wordt de kloof alleen maar gro ter gemaakt tussen het humanistisch en de andere thuisfronten. Óver die steeds groter wordende kloof moeten we elkaar beschreeuwen, hetgeen voor een goed begrip niet gunstig is. Het humanisme gaat echter voort met zijn activiteit en de geschiedenis heeft geleerd, dat een levenskrachti ge beweging niet tegen te houden is." Zijn wij wel ingelicht, dan TWEE MILLIOEN arbeiders in de Britse scheepsbouw en machine-industrie hebben Woensdag een staking van 24 uur gehouden. Vijfduizend scheepswerven en fabrieken heeft de K.V.P.-fractie haar aan deel in de bepaling der normen die de minister aanlegt voor zijn beleid ten opzichte van het humanisme en het zal derhalve niet onwaarschijnlijk zijn, dat Pater Stokman Donderdag dit ministerieel beleid in bescher- min neemt. Aan de andere kant echter zal hij waarschijnlijk te vens tot grote voorzichtigheid moeten manen werden door de staking getrof fen. De staking, bedoeld ter ondersteu- ning van een eis tot 15 percent loons verhoging, kost het land ongeveer 10 millioen pond door productieverlies. Het was de ernstigste staking in En geland sinds de nationale staking in 1926. De staking, afgekondigd door het verbond van vakverenigingen voor de scheepsbouw en machine industrie, op 19 November, werd on derstreept door protestbijeenkomsten en demonstraties in heel Engeland. De minister van Arbeid. Sir Walter Monckton, die beide partijen arbitra ge door de regering heeft aangebo den, zal, naar verwacht wordt, tus senbeide komen, als de vakvereni gingen er toe besluiten, een verbod van overuren af te kondigen, dat een ernstige weerslag zou hebben op de industrie. De communisten slaagden er niet in. de staking uit te breiden tot de arbeiders in de staatswapenindustrie en het vliegveldpersoneel. Slechts een klein deel van het personeel van het arsenaal van Woolwich in Londen heeft het werk neergelegd. £EN TEVREDEN roker is geen onruststoker, zegt een Nederlands gezegde en mis schien heeft dit het Rotterd- damse gemeenteraadslid J- Schalker communisten en partijlozen)door het hoofd gespeeld, toen hij de Raad het voorstel deed het roken in de. raadszaal 's middags na vier uur en 's avonds na half tien toe te staan. De burgemeester toonde zich echter geen voor stander van het voorstel, omdat dit volgens hem het decorum van de Raao schaadde. Boven dien is er immers een „uitwij- kingsmogeliikheid" voor de raadsleden. De burgemeester, die voorheen de eerste burger van Delft ivas. wees op de toe stand in de Raad van zijn vo rige gemeente. Daar schrijft het reglement van orde voor: ..roken verboden", doch toen hij zijn intrede deed. vond hij een dampende raad. zodat hij de zaak maar blauw-blauw liet. Boze tongen beweren echter, dat de Delftse raadsleden, die voordien, streng de hand aan het reglement hielden, hun kans schoonzagen, toen de nieuwe burgemeester kwam en deze zou toen in de waan zijn gebracht, dat er sedert men- senhenoenis in de gemeenteraad van Delft werd gerookt-... De Rotterdamse Raad stond inmid dels voor de beslissing ..roken of niet roken". De stemming .eindigde met een gelijk spel: 2 72 7. r>aze brandende kwestie zal nu op 17 December ander maal aan de orde komen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1