Bereid tot pratenmaar slechts met de leiders van een vrij volk verbleef in tien Sovjet-kampen Tekort aan stroom En nu: de prij swinnaars vóór! Erkentelij k, maar niet voldaan Foster Dulles over een con ferentie der Grote Vier Sommige onderdelen van de Sovjet-nota zijn onaanvaardbaar GROTE STAKING IN ENGELAND Ontsp annmg Maria-jaar mag worden ingezet met bijzondere Nachtmis Canadese „surprise FOTO-JACHT Zuster van af gezette vorst doodgebleven Russen dobbelden om de vinger van een krijgsgevangene De verlofregeling r DAGBLAD VOOR ZEELAND Trïést Wenen geschikter conferentieplaats Enkele intenties Nieuwe bergredevan maarschalk Tito Uitvalspoort voor de Oostpriesterhulp Financiering na de ramp nog nodig aangegeven Aanhoudend zacht Oeganda Meer dan vierduizend inzendingen Prof. dr J. B. Kors O.P. over televisienota Radio en TV-wet niet gecombineerd Alsnog 8 jaar voor Oostfrontstrijder NA RUZIE MET ZIJN MOEDER Moord per vergissing 93e JAARGANG No. 20893 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Belgerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post I 6.15, per week (uitsluitend by niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841. Voor God, Koning in en Vaderland WOENSDAG 2 DECEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). rpWEE MILLIOEN arbeiders op scheepswerven en in fa brieken in Engeland zullen van daag voor 24 uur het werk neer leggen uit protest tegen de wei gering der werkgevers om een loonsverhoging van vijftien procent te geven. Meer dan 4000 bedrijven, waaron der het merendeel van de grote mo toren- en vliegtuigfabrieken, die aan belangrijke buitenlandse orders wer ken. zuilen van de staking te lijden hebben. TNE beperkende maatregelen voor het verkeer van goederen en per sonen tussen de beide zones van Triest, die 8 October van Joegoslavi sche zijde zijn genomen, schijnen gis terochtend te zijn verzacht. Talrijke boeren uit zone „A" konden ongehin derd naar werk in zone ,,B" gaan. Ook het reizigersverkeer werd niets in de weg gelegd. W/TE ER OPTIMISTISCH moge zijn over een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier, John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Za ken, is het bepaald niet. Naar hij gisteren op een persconferentie verklaarde, gelooft hij pas aan resultaten voor het Westen in gesprekken met de Sovjet-Unie, als de leiders van de Sovjet- Unie een „zekere mate van vrijheid" achter het IJzeren Gordijn zouden toestaan. Sommige onderdelen van de laatste Russische nota waren volstrekt onaanvaardbaar, waarmee natuurlijk niet gezegd is, dat de nota in zijn geheel moet worden verworpen. mosfeer" waarin het Amerikaanse volk tegenover de Sovjet-Unie staat, herhaalde Dulles zijn woorden van Maandag: „Wij zijn niet van plan om aan de conferentietafel principes prijs te geven!" Een ogenblik aannemende, dat de conferentie inderdaad doorgang zou vinden, zei Dulles, dat hij Berlijn geen geschikte plaats van samen komst vond. Wenen zou misschien ge schikter zijn. ("AVER Duitsland en Oostenrijk zou- den de V.S. bijvoorbeeld wèl met de Sovjet-Unie kunnen spreken. On aanvaardbaar waren volgens Dulles de Russische eisen tot opheffing van de EVG en de buitenlandse bases en ook is men het niet eens met de rol, die de Russen communistisch 'China hebben toegedacht. Dulles weigerde te zeggen ,of Edens verklaring, dat de V.S. bereid zouden zijn een confe rentie van ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier bij te wonen, juist is. Op de vraag of Amerika de Sovjet-Unie tegemoet zou komen, in verband met de „bijna hysterische at- Als aan het eind van deze week de conferentie op Bermuda een aanvang neemt, zal deze, op de kaart haast onzichtbare eilanden groep in het middelpunt van de be langstelling der gehele wereld staan. DE TWEEDE KAMER besloot de te levisie-nota aan de orde te stellen in de zitting van Maandag 14 Dec. a.s. DE BRITSE treiler „Hildina", 15 kop pen aan boord ,is gistermorgen ten Noorden van Schotland gezonken. Zes leden van de bemanning verdronken. DE UNIVERSITEITEN in Frankrijk hebben niet te klagen over gebrek aan studenten. Voor het nieuwe cur susjaar meldden zich 150.000 manne lijke en vrouwelijke leergierigen. Rechten, Letteren en Medicijnen span nen de kroon, WASHINGTON staat „koel" tegen over het onderhandelingsaanbod van de Indo-Chinese communistenleider Ho Tsji Minh. „Als hij werkelijk vre de wil, kan hij wei een andere (meer officiële) weg bewandelen", meent men daar. BERMUDA, Centrum van de wereldpolitiek EEN NOOR, 23 jaar, zat in de ge vangenis. Hij besteedde daar zijn nachten om weg te sluipen en kraakjes te zetten, 's Morgens was hij dan weer op tijd voor het appèl. Het ging een maand goed.... AFRIKA Verder zei Dulles, dat de kwestie van het stationneren van Amerikaan se troepen in Europa waarschijnlijk op Bermuda besproken zal worden. Hij weigerde in te gaan op berich ten dat de Verenigde Staten voorbe reidselen treffen om Frankrijk het verdere verblijf van Amerikaanse strijdkrachten in Europa te garande ren, als Frankrijk het Europese Ver dedigingsgemeenschapsverdrag zou ra tificeren. BERMUDA TNMIDDELS wordt in Hamilton, de A hoofdstad van de Bermuda-eilanden op het ogenblik de laatste hand ge legd aan de voorbereidingen voor de conferentie van de regeringsleiders van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, die Vrijdag a.s. begint. De bewaking van de met prikkel draad omgeven Midocean Golfclub waar de besprekingen worden ge houden, is toevertrouwd aan 240 mi litairen. Volgens het voorlopige pro gram zullen de ministers van Buiten landse Zaken Vrijdagavond (Ned. tijd), kort na de aankomst van presi dent Eisenhower, hun eerste bespre king hebben. Hierna zullen de „Gro te Drie" van gedachten wisselen, wel ke bespreking Zaterdag en Zondag ochtend zal worden voortgezet. Nederland kent zijn taak 1V/TET een gordel van dertig kloos- ters, van waar uit het geloof zal worden verkondigd en de zielzorg onder de millioenen ontheemden in West-Duitsland zal worden verzorgd, hoopt Oostpriesterhulp ook een goede uitvalspoort te hebben geschapen voor het geval, dat een opening in het IJzeren Gordijn zou ontstaan en het christendom opnieuw zijn zielzorgers naar de volkeren van Oost-Europa zou kunnen zenden. Thans wordt aan de oprichting van zeven eerste steun punten gewerkt, waarvan Nederland er naar alle waarschijnlijkheid een in Sleeswijk-Holstein voor zijn rekening zal nemen. Werkgelegenheidspolitiek TN het voorlopige verslag van commissie van rapporteurs uit IN DORDRECHT vinden B. en W. het „niet verantwoord" om op gemeente woningen antennes te plaatsen. „Ge vaar voor beschadiging", luidt het motief. Op flats mogen ze ook niet staan. „Ongewenst uit een oogpunt van welstand", heet het daar. Ja, Dor drecht lijkt ons wel een gezellige stad. DE INVOERRECHTEN voor boeken, tijdschriften en kunstvoorwerpen zijn in Frankrijk afgeschaft. Hiermee is Frankrijk het zesde land, dat deze (voortreffelijke) stap zet. DE KOSTEN voor de Bermuda-con ferentie zullen geheel door Groot- Brittannië worden gedragen. DE „HAVENBAZEN" in New-York eisen (vaak) provinsie van arbeiders voor het verkrijgen van werk. Aldus worden vele millioenen „verdiend". Nu de Staat daar door middel van een officiële commissie een einde aan wil maken, zijn de havenarbeiders in sta king gegaan EEN AUTO, waarin twee jongelieden uit Vollenhoven zaten, reed in de Noordoostpolder op een truck, die dwars over een weg stond. Dit ge beurde Maandagavond. De auto schoof geheel onder de truck. Beide inzitten den waren op slag dood. Van de Fatima-loterij van pastoor Haan uit Brunssum werden gewonnen door de heer G. Lesage hp/Rende 24°977)' ee" hotel" ,?Vme3- Tiny B1°kpoel, een 42-jarige pedicure, eveneens uit Rot terdam. De derde prijs, een ameuble- ment, ging naar de 22-jarige Giis Driessen-Dubois te Venlo (nog geen trouwplannen!). DE 81-JARIGE Edouard Herriot, voor zitter van de Franse Nationale Ver gadering stelt zich niet candidaat voor het presidentschap. Ook stelt hij zich niet als voorzitter van de Nationale Vergadering herkiesbaar. JEFFERSONS medische hogeschool in Philadelphia heeft drie hooglera ren ontslagen, vermoedelijk op grond van communistische activiteit. IN NOORD-LIMBURG staan tal van waterputten leeg als gevolg van de grote droogte van de laatste weken. De brandweer is met tankwagens be zig het kostbare water bij de men sen te brengen. '"JpENEINDE de opening en de slui ting van het Maria-jaar de grootst mogelijke plechtigheid te verlenen, heeft de H. Vader de bisschoppen over de gehele wereld gemachtigd om toestemming te geven voor het opdragen van een H. Mis, een half uur na middernacht in de nacht van 7 op 8 December zowel dit jaar als in 1954. Voor de rampslachtoffers T""\E slachtoffers van de overstromin- gen hebben een aangename Sin terklaasverrassing uit Canada te ver wachten. In Toronto is voor een waarde van ruim een millioen gulden aan landbouwwerktuigen ingescheept, die voor hen bestemd zijn. De Canadezen hebben in totaal voor de ramp-slachtoffers 3.102.004 dollar bijeengebracht, waarvan een gedeelte naar Engeland ging. Het Canadese Rode Kruis deelde mee, dat tot nu toe voor 2.469.523 dollar werd besteed. Deze H. Mis mag in alle kerken en kapellen (niet in particuliere kapel len), vooral in de kerken van Maria- bedevaartplaatsen of in kerken toe gewijd aan O. L. Vrouw, worden op gedragen, echter onder voorwaarde, dat minstens twee uren lang, de tijd van de H. Mis daarbij inbegrepen, tot Maria wordt gebeden voor de inten ties, die de H. Vader heeft aangege ven in zijn encycliek Fulgens Corona van 26 September jl. De intenties, die de H. Vader bij die gelegenheid heeft aangegeven zijn o.m. een oprecht Christelijke levenswandel van alle gelovigen, een reine jeugd, een ge zond en vroom gezinsleven, en ver der de bijstand van Maria voor de gevangenen, de vervolgden, de zie ken, de ouden van dagen, de vluch telingen en de hongerigen. De reeds aangekondigde plannen voor een reusachtige deelneming van de kinderen van Rome aan de ope ningsplechtigheid van het Maria-jaar in de Maria Maggiore op 't feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, zullen misschien moeten vervallen. Ofschoon nog geen beslissing geno men is, moet toch ernstig met de mo gelijkheid rekening worden gehouden, daar de laatste dagen het aantal diphterie-gevallen en andere besmet tingsziekten in Rome aanzienlijk is toegenomen. geldig tot Weersverwachting, l vanavond: i wplj'; mot veranderlijke rj. vS' ,Zw»kke tot matige, J hot Noorden van het land vrij en Zuid" fin""' tussen Zui<Iwest en zuid. Ongeveer dezelfde tem- peratuur als gisteren. landaag: Zon onder 16 32 Maan onder 14.01 UUr. Zon op 8.28 uur. Maan uur. uur, Morgen: op 5.28 I Vliegende schotels FNE leiding van de Amerikaanse Luchtmacht gaat zich nu toch in ernst bemoeien met de „vliegende schotels". Dezer dagen zijn naar lucht- bases in het buitenland 75 speciale fotografische apparaten verzonden, waarmee men wil proberen het ge heim van de vliegende schotels te achterhalen. Van verscheidene bases waren eerder rapporten ontvangen over schijven, schotels en aanverwan te vliegende artikelen. NTALINJA ZALWANGO, de oudste zuster van Kabaka (koning) Moe- fesa de tweede van Oeganda, is dood gebleven, toen zij hoorde van de af zetting van haar broer door de Brit se regering en van zijn deportatie De Britse minister van Koloniën, Lyttelton, heeft verklaard, dat er „een groot gevaar van bloedvergie ten" zou zijn, indien de afgezette vorst in Oeganda zou blijven wonen. Onder gejoel en geroep van „aftre den" van de zijde van de Labour-op- positie, zeide Lyttelton, in het Lager huis, dat de afgezette vorst een toe lage zou ontvangen tijdens zijn bal lingschap. De thans door de Britse regering terzijde geschoven koning is 29 jaar. Hij ontving zijn opleiding o.m. in Cambridge. de de Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk XIV der Rijksbegroting (werkgelegen- heidspolitiek), vragen enige leden: 1. Was vóór de watersnoodramp de stand der werkgelegenheid zo. dat openbare financiering noodzakelijk mocht worden geacht?, en 2. kan de regering motiveren, waarom na de ramp alsnog uitgifte van een bedrag van f 20 millioen werd nodig geacht? In Jajce (Joego-Slavië) heeft Pre sident Josip Broz Tito een rede ge houden over zijn inzichten in het Triëst-probleem. ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Joego-Slavische staat. Tito ver klaarde bereid te zijn, zijn troepen uit Triest terug te trekken op voor waarde, dat ook Italië dit zou doen. Italië zou met het terugnemen van de troepen een begin moeten ma ken, omdat dit land met de bezet ting is begonnen. De maarschalk geeft blijk te weten wat „achter grond" voor een spreker is. Oost-Duitse zorgen F)E stroomvoorziening in Oost-Duits- land baart grote zorgen. De men sen worden door een officiële „propa- ganda-commissie" bewerkt, opdat be reikt wordt, dat particulieren dage lijks tussen 6 en 8, 11 en 12 en 16 en 20.30 uur niet meer dan 100 Watt ge bruiken per uur. Men zal de overtreders opsporen, o.a. door het inzetten van de commu nistische kinderorganisatie „Jonge pioniers". Nu gaat het er maar om, wie op 31 December a.s. de meeste overtreders heeft aangebracht. Aldus denkt men de industrie te „redden". (Advertentie) De meest welkome verrassing! Wat zou de Sint beter aan „hem" kunnen geven dan zo'n kistje heerlijke, geurige Cadena Gloriosa 1 Dat is de sigaar van 30 ct. 'n Edele Havana- Braziel-melange met het fijnste Deli-dek- blad. Uitsluitend in speciaalzaken 9FU.op VOLLE TOP-HUJAL/TE/T MEER dan vierdui- V. i zend inzendingen zijn er binnengekomen, na de start van onze St, Nicolaaswedstrijd! Na lang schiften, wikken en wegen, is eindelijk het vijftigtal jeugdige tekenaars, dichters en schrijvers gevonden, dat voor prijzen in aanmer king kwam. De namen van deze gelukkigen, alsmede de scheppin gen van de besten on der hen, kunt ge vinden op pagina 3 van dit nummer. Zoals te begrijpen is, heb ben wij uit de papierlawine, die na onze oproep binnen kwam, méér geput dan al leen het beste werk. Het materiaal, dat de kinderen ons verschaften is namelijk bovendien verwerkt in een speciale pagina, welke wij in de loop van deze week zullen publiceren. We heb ben geprobeerd in deze pa gina een dwarsdoorsnee te geven van het kind, dat het heerlijk avondje ziet nade ren. De hoofdprijzen, die werden toegekend bestaan voor de afde ling Tekeningen uit resp. een Jokari-spel, een mooie pop en 'n bouwdoos. Voor de opstellen schrijvers: een tafeltennisspel, een dubbel school-étui en een seinhuisje met spoorboom. Poëzie: Een bestuurbare auto, een gan zenbordspel en nogmaals een auto Tenslotte de afdeling brieven: een dubbeltjes-spaarpot, een leg- puzzle en een schoolétui. Er zijn buiten deze drie prijzen voor de eersten in elke afdeling, natuurlijk nog tal van andere prij zen aangekocht. Vóór Sint Nicolaas hebben de gelukkigen hun prij zen thuis! I DENT U volledig voldaan na de tcle- visie-nota van minister Cals? heb ben wij gevraagd aan prof. dr. J. B. Kors O.P., voorzitter van de Ned. Te levisiestichting. Erkentelijk voor veel, dat wordt voorgesteld, is prof. Kors wèl, maar liij is zeker niet voldaan omtrent hetgeen is aangekondigd met betrekking tot het algemene gedeelte van liet komende televisie-program ma. In de komende weken zullen de Omroep-organisaties, die op principi ële grondslag staan, stellig laten blij- yOOR DE KRIJGSRAAD VAN ANTWERPEN verscheen de eerste van het twaalftal krijgsgevangenen, die einde October jl. via Berlijn uit Rusland in België weergekeerd zijn. Hiervan werden er bij hun uitle vering onmiddellijk acht aangehouden wegens vroeger, tegen hen bij verstek uitgesproken veroordelingen. De veroordeelde B. tekende verzet aan tegen het vonnis, dat op 31 Ja nuari 1948 hij verstek uitgesproken werd en waarbij hij veroordeeld werd tot 20 jaar buitengewone hechtenis. Bij monde van zijn verdedi ger voerde hij aan, in de onmogelijkheid te zijn geweest tegen dit vonnis verzet aan te tekenen, daar hij vanaf 5 Maart 1944 krijgsgevan gene is geweest van de Russen en sindsdien geen enkele mededeling te hebben ontvangen uit België. Het vonnis, dat uitgesproken werd tegen B., omdat hij de wapens had opgenomen als Waffen S.S. tegen België, had hem dus niet bereikt. Het verzet, dat hij aantekende, werd ontvankelijk verklaard, waarna zijn verdediger, in het licht van de huidige toestanden, een milder vonnis bepleitte. De rechtbank, na een lange beraadslaging, ging in op de eis van de auditeur, die 8 jaar gewone hechtenis had gevorderd. yoor en tijdens dit proces hebben we een en ander vernomen van de belevenissen van B. voor en tijdens zijn krijgsgevangenschap. B woonde te Mol toen hij. omwille van een af gebroken verloving een hoogoplopende ruzie kreeg met zijn moeder. Hij was toen 18 jaar en in een opwelling van woede verliet hij het ouderlijk huis en trok hij naar Antwerpen waar hij tekende voor de strijd op het Oost front. Hij werd naar Duitsland ge zonden voor een training en werd daarna ingelijfd bij de divisie Lange- mark. Korte tijd later reeds was hij op het Russische front in de strijd gewikkeld. Op 5 Maart 1944, tijdens hevige ge vechten nabij Kiev, werd hij door de Russen gevangen genomen cn van toen af belandde hij van het ene krijsgevangenkamp in het andere. Hij passeerde er een tiental o.m. te Char- kov, Odessa, Rostoff, Stalino en het laatste Ribinsk. In de meeste kampen moest hij zeer hard werken. In ruil daarvoor kreeg hij voedsel en soms enkele roebels. In de kampen zaten de krijgsgevangenen, waaronder aanvankelijk vele Vlamin gen. opgesloten met Russische krijgs gevangenen van gemeenrecht die er een ongekend schrikbewind uitoefen den. Wanneer er relletjes in het kamp waren kregen de Russische gevange nen steeds gelijk terwijl de vreemde lingen gestraft werden. DWANGARBEID VOOR EEN LAKEN DIJ hun aankomst in de kampen werd hen stelselmatig alles afge nomen wat zij bezaten of verworven hadden. Toen- B„ tezamen met enkele andere krijgsgevangenen, een laken had weten te bemachtigen werden zij verraden door een Roemeense gevan gene. Met drieën werden zij voor een Russische krijgsraad gedaagd. Van zelfsprekend ging de rechtspraak in het Russisch waarvan de beschuldig den niets begrepen. Zij kregen zelfs geen verdediger. Op het einde van de zitting vertel de een tolk hen dat zij respectievelijk tot 20, 15 en 10 jaar dwangarbeid ver oordeeld werden om ecu diefstal te hebben gepleegd ten nadele van het leger. Later hoorden zij nooit iets meer van het vonnis. In de kampen dobbelden en speel den de Russen zonder ophouden. Wanneer er een verliezer geen geld meer was overgebleven, dan gebeurde het soms dat de verliezer van een spel tot opdracht kreeg een buitenlander op een of andere perfiede wijze te gaan pijnigen. B. maakte het om. mede dat er gespeeld werd om een vinger van een krijgsgevangene, üe verliezer moest tijdens" de nacht een vinger van een krijgsgevangene gaan afsnijden en deed dit dan ook. Dit feit werd trouwens door de andere te ruggekeerde gevangenen bevestigd. (Vervolg op pagina 2), ken, dat de algemene programma's voor een ieder aanvaardbaar moeten zijn. En dat behoort evenzeer te gel den voor de, reclame in de televisie, waarover wij hebben vernomen, dat men er vijf minuten tijdens de pro gramma-pauze voor wil reserveren. Ook aan. de heer H. v. d. Broek, di recteur van de Wereldomroep, heb ben wij nog zijn bevinding gevraagd. Deze tak van het omroepbedrijf is voornamelijk gebaat met transscrip tie-programma's voor het buitenland. Maar ofschoon de ministeriële nota daaromtrent niets bevat, hoopt de Wereldomroep nu maar op nadere toelichting, die vanwege het Minis terie is aangekondigd. In radiokringen is men verder be nieuwd te weten, welke leden namens de minister in de vernieuwde Ned. Televisiestichting zullen zitting ne men. Men sprak de door bepaalde pu blicaties gedane mededeling tegen, dat er een gecombineerde radio- en tele- visiewet zal komen. DE LICHTING 1952-11 70ALS bekend zullen op 28 Maart van het volgend jaar met groot verlof gaan het kader en de specia listen van de Lichting 1952/1 en de dienstplichtigen van de lichting 1952/ II, met uitzondering van het kader en de specialisten. Voor deze laatste groep specialisten zal de eerste oefe ning eindigen op 29 Juli 1954. Tot deze groep behoren de cava lerie. de artilleric-mectafdeling, de re gimenten verbindingstroe icn, het re giment technische troepen (met enke le uitzonderingen) en het regiment aan- en afvoertroepen. PAR. EDWARD SPALDING, een bekend Amerikaans hartspe cialist, is Maandagavond in De troit op straat doodgeschoten. Dit gebeurde „per vergissing", zoals later bleek uit de bekentenis van de gearresteerde moordenaar, de 51-jarige John Sherpack. De moordenaar had een uitge breide lijst van doktoren en ver pleegsters op zak. Die wilde hij op de rij af allemaal vermoorden. Dr. Spalding stond echter niet op de lijst, maar Sherpack had de specialist aangezien voor en zeke re McAlonan, die hem tien jaar geleden behandelde „zonder dat het wat hielp". Dr. McAlonan verklaarde later, dat hij inderdaad ongeveer tien jaar geleden Sherpack behandelde wegens een geestelijke afwijking. Hij verwees na enige tijd het ge val naar een ziekenhuis.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1