ediende Italië handhaaft voorwaarden voor Vijfmogendhedenconferentie Brand vernielt winterverblijf van Circus Van Bever Werklozen in Triëst plunderden stadsrestaurant Utrechtse agent door trein overreden FEEST IN SOERABAJA Giftige pijl Peulvruchten iruine bonen Westelijke mogendheden ontvingen Pella s antwoord Diplomaten bij Z. H. de Paus g ecjaa]_ <,ebed Inkrimping van V.S.-leger Inleidende fase" Turks protest Minister de Bruyn optimistisch Geen Frans-W.-Duitse overeenkomst voor Januari ONDERDELEN AANGESPOELD De goede Sint in Amsterdam Olifant Jenny verscheen bijkeuken Wraakgierige tijger 10 AERT DAGBLAD VOOR ZEELAND Overwegbomen waren niet gesloten Verzuim van spoorwegwachter Iets kouder Onderhandelingen over Saargebied vertraagd Burger over Romme Ere doctoraat voor dr Jos Smits van Waesberghe Proeffabriek voor vlasbewerking Met messen werden de dieren losgesneden en naar buiten gejaagd Kamelen en olifanten in boerderij MEL WOENSDRECHT blijft opleidingsbasis S - IN KOOP van alle EN Telefoon 2 93e JAARGANG No. 20885 Uitgave* N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Heerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J H. A. Bruna. Redactieraad: C J v Hootegem.Mr.Dr.A.J.J M. Mes, Mr. H B L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P V M Vercauteren. Abonnementsprus bij vooruitbelahng t 5.45 per kwartaal, per post f 615 per weel! 'uitsluitend bij niet-post- 1 j 042. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841 Voor Cod, Koningin en Vaderland n het vak aanbeveling. IIJF fa. D. F. v.d. HBU' MAANDAG 23 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. BureaiTvöör de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Ni ~m sasB&Ë6SSËMHSI A Besprekingen in Washington TN WASHINGTON worden plannen besproken voor verdere inkrimping van liet leger, de vloot en het korps mariniers. Volgens dit plan zouden de Amerikaanse strijdkrachten met 300.000 mannen en vrouwen worden ingekrompen, wat neerkomt op een hesparing aan soldij en salarissen van een milliard dollar. Dit bericht is gelanceerd door een niet-officieel Amerikaans blad voor de strijdkrachten. Het blad deelde verder mee, dat het aantal gevechts eenheden onder het nieuwe plan niet zou worden verminderd. Door verzet in hoge militaire kringen zal de in krimping, aldus het bericht, misschien niet zo groot worden. T TALIE heeft de uitnodiging van de Westelijke mogendheden voor een Vijfmogendhedenconferentie over Triëst aanvaard, zij het onder voorwaarden. Het Italiaanse antwoord op de Weste lijke uitnodiging is Zaterdagochtend door de Italiaanse premier, Guiseppa Pella, aan de Amerikaanse, Britse en Franse ambassa deurs in Rome overhandigd. Hoewel officiëel geen bijzonderheden zijn bekend gemaakt, wordt aangenomen, dat de Italiaanse voorwaarden in deze nota dezelfde zijn als de in de afgelopen week door Pella in het parle ment gestelde voorwaarden. DE MIDDENSTANDSNOTA, die ver leden jaar werd ingediend en waar over nog voortdurend overleg wordt gepleegd, zal in begin 1954 kunnen worden ingediend. MINISTER ZIJLSTRA vertrouwt er op, dat hij nog dit zittingsjaar de in diening zal kunnen bevorderen van een wetsontwerp ter vervanging van de huidige regeling voor uitverkopen en opruimingen. „MAAR IK HOU VAN JOU", zong de heer Henri Theunisse in walstempo en deze liefde bezorgde hem de jaar lijkse schoonheidsprijs van de stich ting „Onze lichte muziek". NEDERLANDERS die in België wo nen zullen voortaan vrijgesteld zijn van verblijfsbelasting, die fr. 150 per zes maanden of fr. 400 per twee jaar bedroeg. EEN SNELHEID van 2124.4 km. per uur bereikte Vr jUag een Amerikaans Douglas Skyrocket vliegtuig. Dit be- tweemaal de snelheid van het geluid, SENATOR MCCARTHY zal morgen via de voornaamste Amerikaanse ra dio- en televisiestations antwoorden op wat Truman heeft verteld over Ho zaak-White. PAULINE DUBUISSON, een 26-jari- ge Franse medische studente is tot levenslange dwangarbeid veroordeeld omdat zij haar ex-verloofde en mede student Felix Bailly heeft doodge schoten. EEN CHAUFFEUR, de 62-jarige M. Brandwijk, is in de nacht van Zater dag op Zondag op de Beukelsweg te Rotterdam door een gemaskerde man aangevallen. Slechts door tegenwoor digheid van geest kon hij de aanran der verdrijven en bovendien noteerde hij het nummer van de auto, waarin de gemaskerde vluchtte. DELLA heeft in het parlement be toogd, dat het een bespreking moet worden van de toekomst van het hele vrije gebied van Triëst, dus in clusief de door de Zuidslaven bezet te zone. De beste oplossing blijft vol gens de Italiaanse regering een refe rendum. waarbij de bevolking van Triëst de keuze heeft tussen aanslui ting bij Italië of Zuid-Slavië. Boven dien wensen de Amerikanen handha ving van het Brits-Amerikaanse be sluit om de zone A aan Italië over te dragen. Het commentaar van Italiaanse kringen op dit bericht luidde, dat de onderhandelingen tussen Italië en de Westelijke mogendheden zich nog in een inleidende fase bevinden. Hieruit leidt men af. dat het Italiaanse ant woord. naast de voorwaarden, vra gen omtrent bijzonderheden van de voorgestelde conferentie bevat. GRATIS MAALTIJD. ENE WERKLOZENBETOGING, die sedert Donderdag in Triëst gaan de is, kreeg Zaterdag een „smakelijk" tintje. Eerst hadden de werklozen het stadhuis belegerd- tot burgemeester Bartoldi een delegatie ontving. Hij P.B.O. beloofde zijn best te doen en gaf de mannen intussen verlof om gratis te gaan eten in een der stadsrestaurants. Hij vroeg echter te wachten tot de be talende gasten klaar zouden zijn. Maar de honger scheen te groot. Driehonderd betogers gingen direct op pad en maakten zich meester van al het voedsel, dat zy maar in handen konden krijgen. Na de maaltijd bra ken enige demonstranten in bij een pakhuis van de Amerikaanse katho lieke hulporganisatie en namen de gereedstaande voedselpakketten mee. Andere plunderden een vrachtauto met levensmiddelen. De politie mengde zich niet in het „etentje". De Egyptische Kon. Familie "TURKIJE heeft bij de Egyptische re- gering officieel geprotesteerd te gen de naasting van bezittingen van Turkse onderdanen in Egypte, op grond van het besluit tot confiscatie van eigendommen van de Egyptische koninklijke familie. Een aantal prinsen en prinsessen, die door de Egyptische maatregel wordt getroffen, bezit n.I. de Turkse nationaliteit. Zo is b.v. de Turkse am bassadeur in Egypte gehuwd met prinses Amina Foeat Toegay, die al haar bezittingen heeft verloren, zon der dat er rekening is gehouden met haar Turkse nationaliteit en met het feit, dat haar echtgenoot de rang van ambassadeur heeft. De Egyptische regering heeft beslo ten Turkije te verzoeken de Turkse ambassadeur in Cairo, Hoeloesi Foat Toegai terug te roepen als „persona non grata", aldus is van bevoegde zij de te Cairo vernomen. TN EEN SPECIAAL voor het Maria- jaar opgesteld gebed roept Z.H. de Paus de bescherming van Maria in voor de Kerk en vraagt, dat alle men sen mogen erkennen, dat zij broeders en zusters zijn en dat de volkeren leden zijn van één familie. Het gebed, waarvan de tekst Zater dag werd bekend gemaakt, zal voor liet eerst op de middag van de achtste December door de H. Vader zeif en de kinderen van Rome in de basiliek van Santa Maria Maggiorc worden gezegd, nadat Z.H. de Paus het Maria- jaar zal hebben geopend. Aanvaring op de Schelde 7ONDAGOCHTEND te ongeveer half 6 is op de rede van Vlissingen het Duitse schip „Maria Elisabeth" van de rederij Montan te Hamburg, groot 1044 ton. in aanvaring gekomen met de „Capitaine Heusers" van de Com pagnie Maritime Beige, die 7198 ton meet. De schade is vermoedelijk niet groot, daar de aanvaring slechts licht geweest is. Beide schepen kwamen van Antwerpen. Z. H. de Paus heeft het Corps Diplomatique te Castel Gandolfo ontvan gen. De vertegenwoordigers bij de Heilige Stoel protesteerden tegen de gevangenneming van de Poolse Primaat. Het protest werd voorgelezen door de Ierse gezant bij de Heilige Stoei. EEN BEER van 12 jaar, woon achtig in de dierentuin te Leip zig, is zo dik geworden, dat men hem moet slachten. Volgens de „Leipziger Volkszeitung" zal het vlees van de beer in een plaatse lijk restaurant worden opgediend. MAURICE THOREZ, secretaris-gene raal van de Franse communistische partij, zou volgens berichten uit Nice ernstig ziek of zelfs stervende zijn. De communisten ontkennen het bericht en noemen het „leugenachtig". GASVERGIFTIGING heeft het leven gekost aan een 61-jarige vrouw te Huis ter Heide (gem. Zeist). Zij werd ^venloos in haar woning aangetrof- TWEE TSJECHEN zijn Zondag bij Regensburg in de Amerikaanse zone van Duitsland geland. Zij waren met een Piper Cub gevlucht en vroegen om politiek asyl. HET HERSTEL van Bidault, de Fran se minister van Buitenlandse Zaken, die Vrijdag tijdens een rede onwel werd, verloopt bevredigend. Zonder twijtel zal hij Woensdag naar Den Haag komen voor de zes-mogendhe- denconferentie, aldus een Franse woordvoerder. OOST-DUITSLAND zal de passen voor interzonaal verkeer afschaffen, zo werd Zaterdag door het Oost-Duit se ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. IN OOST-DUITSLAND is sinds de erklaring van de „bekeerde spion" t*ever een stijgend aantal arrestaties gemeld. Oostduitse bladen maken nu oo melding van Westelijke agenten, in Oost-Duitsland werkzaam zijn Echter bezorgdheid aangaande middenstand TN DE M. v. A. betreffende de Be groting van Economische Zaken geeft minister de Bruyn, als zün me ning weer, dat realisatie van de P.B. O. voor een zeer aanmerkelijk deel van de industrie in deze regeringspe riode van vier jaar mogelijk moet wezen. Voor de landbouw en de bosbouw zijn ontwerp-instellingsbesluiten bij de ministerraad aanhangig. Een wets voorstel tot instelling van een be- di ij f schap voor de mijnindustrie is eveneens bij de Ministerraad aanhan gig en zal naar de verwachting van de minister op korte termijn bij de Tweede Kamer kunnen worden inge diend. De ontwerpen van wet tot in stelling van een hoofdproductschap en een aantal productschappen voor de voedselvoorziening zijn eveneens bij de ministerraad aanhangig. Elders in de M. v. A. wordt intus sen grote bezorgheid uitgesproken over het feit, dat thans vrijwel vast staat, dat op 15 Februari, wanneer de hoofdgroep Ambacht en de bedrijfs groep Detailhandel onherroepelijk verdwijnen, de hoofdbedrijfschappen voor Detailhandel en Ambacht niet gereed zullen zijn om, zowel ieder af zonderlijk als in samenwerking, dat gene te doen, wat in het belang van de middenstand te doen valt. denav»WnedrSaChtin^ t0t he" j wolkenveld" met ■"'«drijvende le y?, .n ,cn voornamelijk in lond hV °0Stelijke helft van het ma t iee' "whw, d.aar mist* Zwakke tot lets UeèVo SSen Zuid en °ost iets lagere temperaturen. onder dlfiBJ0Maan 18 41 ur* Zon onder 11 :'i "Ur' Mor£en: Maan i onder 11,54 uur. Zon op 8.15 uur. In Soerabaja heeft een herdenking plaats gehad, van de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië en in het bijzonder van het verzet tegen de Britse- en Nederlandse troepen. De plechtigheid werd bijgewoond door de Gouverneur van Oost-Java en mevrouw Samadikun. (Voorste rij derde en vierde van rechts). U\E UTRECHTSE agent van politie M. de Kogel is in de nacht van Vrydag op Zaterdag overreden door een trein, toen hij met een collega de overweg aan de Concordiastraat, aan de rand vai de stad Utrecht pas seerde. Uit het onderzoek is gebleken dat de overwegwachter verzuimd had de bomen te sluiten voor de trein uit de richting Amsterdam, die ongeveer een kwartier over tijd was. De agent, die juist van dienst terug keerde, werd door de trein 600 meter meegesleurd. Zijn collega, de agent J. V. d. Linden, werd niet geraakt. Hij is door een sliock nog niet in staat te vertellen, hoe hij de dans is ontspron gen. Het politie-onderzoek heeft uitge wezen, dat de overwegwachter dooi de post Maarssen wel is gewaarschuwd dat de trein in aantocht was. Voorts zou uit dit onderzoek zijn gebleken, dat door een ver zuim van dezelfde overweg wachter deze overweg niet was gesloten, toen kortgeleden een dame op de fiets door een pas- rjOOR OPPOSITIE tegen Bondskan selier Adenauers politiek van Europeanisering van het Saargebied is een overeenkomst tussen Frankrijk en West-Duitsland over het Saarpro- bleem vertraagd, aldus is te Bonn vernomen. De overeenkomst zou niet eerder dan met Nieuwjaar kunnen worden getekend. Voor die tijd zou Adenauer, aldus deze kringen, van plan zijn tot een grondwetswijziging in West-Duitsland te komen, teneinde de laatste twijfel weg te nemen over de vraag of het E.V.G.-verdrag en de conventies van Bonn al of niet in strijd zijn met de West-Duitse grondwet. z PARLEMENTSLID UTGE- WEZEN. LJET UIT het Saargebied afkomsti ge West-Duitse parlementslid dr. Karl Walz is Zaterdag door de politie te Saarbrücken in een auto naar de grens gebracht. De regering van het Saargebied heeft in een communiqué gezegd, dat Walz door zijn candidaatstedding het staatsburgerschap van het Saargebied verloren heeft. QP EEN BUITENGEWOON congres van de P. v. d. A., te Amsterdam gehouden, heeft Mr. Burger deze gif tige pijl op Professor Romme en daar mee tevens op de K.V.P. afgeschoten: Zo ooit dan is bij deze algemene beschouwingen overduidelijk geble ken, dat de heer Romme zich niet laat leiden door de vraag van meer progressieve of meer conservatieve politiek, dat voor hem geenszins be slissend is of wat meer links of wat meer rechts gekoerst moet worden, dat eigenlijk een maatschappelijke ontwikkeling met overwegend kapita listische dan wel socialistische ten- denzen voor hem geen beslissende kwestie is. maar dat de alles beheer sende vraag van zijn activiteit deze is: Hoe handhaaf ik de politieke katho lieke eenheid, desnoods met opoffe ring van welke andere grote belan gen dan ook? serende trein is aangereden. Alleen de fiets werd toen ver nield. Tengevolge van het ongeluk hadden verscheidene nachtposttreinen vertra ging. J^E PAUSELIJKE Academie voor de Kerkmuziek heeft gisteren ter gelegenheid van de plechtige herden king van de uitvaardiging voor vijf tig jaren van het Motu Proprio over de kerkmuziek vier ere-doctoraten verleend. Onder de ere-doctores bevindt zich de Nederlandse muzikoloog dr. Jos. Smits van Waesberghe S. J. Kardinaal G. Pizzardo, prefect van de Congregatie der Universiteiten en Studiën reikte de doctorsbullen uit. De plechtigheid werd bijgewoond door kardinaal Innitzer uit Wenen en jhr. mr. M. van Weede. Nederlands gezant bij de Heilige Stoel, alsmede de Franse gezant bij het Vaticaan. De vermiste straaljager r\l' DE KUST van Urk zijn onder- delen en uitrustingsstukken aan gespoeld van de Nederlandse Thun- derjet van de vliegbasis Eindhoven, die nog steeds niet is gevonden. Daar uit leidt men af, dat het vliegtuig inderdaad tussen Urk en Lelystad is verongelukt. De pogingen om door dreggen iets van 't vliegtuig en zijn bestuurder te vinden hebben nog steeds gen succes gehad. Het dreggingswerk gebeurt onder leiding van de Koninklijke Marine. Aan boord van de „Textelstroom" be vond zich een luchtmachtofficier. Twee sleepboten van de Koninklijke Marine en twee schepen en twee sloe pen van de Rijkswaterpolitie waren bij het werk ingeschakeld. De opspo ringswerkzaamheden worden voortge zet. Nieuw procédé ("NMTRENT de plannen tot stichting van een proeffabriek voor vlasbe werking, deelt minister Zijlstra in zijn M. vaa A. mee, dat onderzoekingen van het vezelinstituut T.N.O. hebben geleid tot het ontwikkelen van een nieuwe methode voor het verwerken van vlas tot linnen garens. Deze me thode is het laboratoriumstadium voorbij en de op kleine, maar toch technische schaal voortgezette ont wikkeling heeft resultaten opgeleverd, die de vooruitzichten voor een toepas sing der methode op commerciële grondslag gunstig doet schijnen. Teneinde daaromtrent echter nog meer vaststaande gegevens te verkrij gen, zulks als grondslag voor een vol slagen industrie, is thans een proef fabriek nodig. Het kapitaal voor de bouw en het bedrijf van deze proeffa briek wordt verwacht van de verschil lende groepen van belanghebbenden. In voorbereiding is de oprichting van een N.V., die de rechten op het nieu we procédé verkrijgt. j^NEU EREND EN LAAIEND sloegen Zondagavond omstreeks kwart over negen de vlammen op uit het winterverblijf van circus Van Bever, dat aan de grote weg even voor liet dorp Tcrheüdcn gelegen is. Het was de 15- jarige kleindochter van de heer Van Bever, Leentje, die de brand ontdekte. Haar kreet: brand, brand, werd aanstonds overgenomen door het aanwezige personeel, dat hals over kop de woonwagens verliet om te zien wat er aan de hand was. Er bleek brand uitgebroken te zijn in de grote schuur waar het materiaal was bijeengebracht. Reeds vanaf het eerste moment zag men dat het hier een zeer ernstige ramp betrof en de eerste gedachte was dan ook zo snel mogelijk de dieren veilig te stellen. Deze dieren stonden name- lijk in een stal, die slechts met een één-stcens-binnenmuur gescheiden was van de schuur, waarin de brand was uitgebroken, terwijl een viertal kame len zelfs waren ondergebracht in een afgeschoten gedeelte van deze opslag plaats. MET messen gewapend rende men de stal binnen om de touwen door te snijden, waarmee de dieren waren vastgebonden. Meteen werden zij de nauwe deur uitgejaagd, het erf op. het veld in. Met wapperde manen en van angst wilde ogen stormden de paarden de grote weg op. Zij ver spreidden zich naar links en rechts, tot in Breda toe werden zij later op gevangen. Toen het middernacht was, waren nog steeds paarden zoek. Twee paarden wilden omkeren en met alle geweld naar het vuur terug lopen. Met moeite slechts kon men deze dieren keren. Maar nog moei lijker was het om een van de twee olifanten buiten het vuur te houden. Ook deze dieren werden losgemaakt en het erf opgedreven. Eenmaal op de grote weg miste Rosa plotseling haar vriendin Jenny. Zij keerde zich om en rende terug naar de schuur, waar de vlammen steeds ho„er oplaaiden. Het kostte het uiterste van de kornak, een van de gebroeders Kavoly. het dier ervan te weerhouden zich in de vuur zee te storten. Toen Rosa eenmaal gekeerd was. rende zij opnieuw het erf af en stak schuin de grote weg over. Daarbij kwam zij te struikelen en kwam half terecht in een sloot. Onmiddellijk schoot hulp toe om te trachten het dier uit zijn moeilijke positie te bevrijden. Maar Rosa zag kans zelf overeind te komen en in dolle angst zette zij haar ren voort. Zij kwam terecht in de buurt van een bijkeuken, waarvan de deur open stond. De geweldige grijze vleesklomp wrong zich daardoor heen en zag kans met de slurf dusdanig huis te houden, dat de potten en pannen van het rek geslagen werden. Circusmensen zagen gelukkig kans het dier in toom te houden. Ook Jen ny wist men meester te blijven en beide dieren werden gastvrij opgeno men in een in de buurt liggende boer derij. Voorlopig werden zij daar in een stal ondergebracht. Ook de vier kamelen van het circus stonden hier bijeen. Slechts langzamerhand kreeg men enig idee, hoe het met de levende ha ve van het circus stond. Tegen mid dernacht bleek, dat geen enkel dier verloren was gegaan, al waren er nog wel enkele paarden, die vrjj in het veld rondliepen. Daaronder bevond zich Mohammed, een der kostbaarste j dieren van de menagerie. U)E BREDASE BRANDWEER was binnen vijf minuten na het eerste alarm ter plaatse. Ook de brandweer uit Terheyden was snel aanwezig. Breda trok uit met drie grote spui ten. bemand met zestien mensen. Dc leiding van de blussing berustte bij de commandant, de heer J. Radema kers. Zijn mannen hebben prachtig werk geleverd. Toen bleek, dat de schuur met haar kostbare inhoud niet meer te behouden was, stelde men al le pogingen in het werk om de stal voor het vuur te behoeden. Dat is ge lukt, dank zij doortastend optreden. Reeds was de houten deur. welke de schuur van de stal scheidde, door het vuur geblakerd. Ondertussen echter brandde de schuur tot de grond toe af. En daar in bevond zich al het materiaal, dat nodig is voor de opbouw van het circus. De gehele tent, die hier voor de winter was opgeslagen, werd een prooi van het vuur, uitgenomen het dakzeil, dat ter reparatie in Bergen op Zoom was. Maar verder is het cir cus alles kwijt. Het houten tentge raamte, de stoelen en banken, een zes tal iaadwagens voor het tenten-mate riaal. twee lichtaggregaten. het ten tenfront. tuigen, letterlijk alles is ver nield. De salon- en woonwagens, die voor de schuur stonden opgesteld, zijn bij het uitbreken van de brand zo spoedig mogelijk de grote weg op gereden en dus gered. ST. NICOLAASAVONDJE jy^EN HEEFT het idee dat de scha de. welke de ramp voor circus van Bever betekent op pl.m. f 150.000 moet worden geschat. Evenmin was men er gisteravond achter hoe de brand is ontstaan. Tragisch is. dat de heer van Bever gisteravond in Oos terhout vertoefde op uitnodiging van het Sint Nicolaas-comité aldaar. Sinds jaren is het namelijk de ge woonte van de directie paarden ter beschikking te stellen voor de Sin- terk laas-optocht. Enkele leden van het circus rijden dan mee, de schoon zoon van de heer van Bever, de heer Karoly, was ditmaal heraut. Terwijl men gezellig bijeen was, werd de heer van Bever telefonisch van de ramp in kennis gesteld. WAARDERING GROTE waardering sprak men van de hulp, welke door de bur gerij verleend is. Tientallen mannen zijn gisteravond in touw geweest om mee te redden, wat te redden viel. Verschillende mensen zijn erop uit getrokken om paarden op te vangen, zelfs waren er enige, die mee de stal ingingen om de touwen los te snijden. De branweer heeft gelukkig ook kunnen verhinderen dat de oefen- piste, die met een strodak is afge dekt en in de nabijheid van de brand stond, door overslaande vlammen werd aangetast. Zaterdag is Sint Nicolaas in Amster dam aangekomen. Onder de honderd duizenden kinderen, die de Sint ver welkomden en hem langs de lange route toejuichten, bevonden zich ook de beide prinsesjes Margriet en Ma rijke, die bij de aankomstplaats op de Prins Hendrikkade een plaatsje von den. Op de foto links zien we Prinses Margriet vol belangstelling voor de schimmel, die het de komende weken zo druk zal krijgen. De foto rechts toont Prinses Marijke, die door de se cretaris van dc Sint, Don Pelseros, wordt opgetild om eventjes met de Sint te mogen praten. Tn de nabijheid van de opleidingsbasis Woensdrecht wordt een startbaan voor Jet-vliegtuigen aangelegd, aldus bevestigt minister Staf in zijn M. van A. Het ligt echter niet in het voorne men de elementaire vliegopleiding van deze opleidingsbasis te verplaatsen. "N ~pOEN de Italiaanse dompteur Casaqelli in Italië optrad 'net drie leeuwinnen en drie ijgersgleed hij uit en viel De tweejarige tijger Rager wilde zich op hem storten, doch de leeuuiin Sultana nam het voor de dompteur op en viel de tij ger aan. Casagelli sprong weer overeind en bedwong de woe dende dieren. Dit gebeurde Maandagavond. Vrijdagavond werd de circus bevolking gewekt door vervaar lijk gegrom uit de kooi van de wilde dieren. Men trof er Sul tana aan, die zich nog zwakjes verweerde tegen de aanvallen van de tijger Rager. die het incident blijkbaar niet ivas ver geten. Eer Casagelli de tijger tot bedaren had gebracht, was Sultane overleden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1