MN' Loodsenstaking zal voortduren Amateurs geven missionaris een eigen zendinstallatie Maatregelen tegen de stakers Geef politieke delinquenten opnieuw een kans res I J. Boone Dertig schepen wachten op de W esterschelde Hall en Bonnie Broivn tot de gaskamer veroordeeld Dood door de strop geëist Weersverandering niet te voorzien VERSCHRIKKELIJKE SNEEUWMAN" IN TIBETAANSE DIERENTUIN Het Saargebied een Bondsstaat De lach van het kind - de stem van Moeder Eerste steen voor neger-omroep werd gelegd in de radiostad "N In V.S. regent liet onthullingen GOES DAGBLAD VOOR ZEELAND EEN MAAND IN DE DODENCEL Nederlanders werken normaal verder Oppositie tegen het Europese legerverdrag N.E.S.B. ADRES AAN TWEEDE KAMER Andere wegen HET SNEEUWDE IN DAMASCUS Onderhandelingen over Oostenrijk KVP-af gevaar dig de in Tweede Kamer: Juristen trokken van leer Het oude woord gediend door moderne techniek Droom van pater werkelijkheid r De soldaatdie vergeten ivas Hoogleraar geschorst ;nk is een EN ALTIJD 941-0 t! jschenken i Erres KUPS merken JVERS, en OVENS collectie ELEN 1 tan Tel. 3373 St. Nicolaas-ge- lult U zeer zeker Jivankleden - Kap )ud Holl. doeken in - Fauteuils - - Kloostertafels - r eiken en wortel- .n zeer mooie ruit- larkt), Telef. 2617 Epeda" matrassen icadeaux .e N 'ONNEN is, prima erking 93e JAARGANG No. 20383 Uitgave: N. V. Uitgevers My. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 - Verantwoordelijk Hoold- redacteur: J. J. H A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J M. Mes, Mr H. B. L. de Rechter, L. J- v- Westende, P V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1 5.45 per kwartaal, per post f 6.15. per week (uitsluitend bij niet-post- b est ellt 42. Incasso wordt berekend nes r! cent Postrek no. 278841 Losse nummers 15 rein.. Voor God, Koningin en Vaderland V R IJ D A G 20 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele opiage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor ^"zéëuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwseh- Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 26Ql,^OOSTBURG, Nieuwstiaat 41, Te CARL AUSTIN HALL en me vrouw Bonnie Brown Heads schuldig bevonden aan ontvoe ring van een moord op de zes jarige Bobby Greenlease, zijn te Kansas City ter dood veroor deeld. De vonnissen zullen op 18 December door middel van de gaskamer worden voltrok ken. DE ZGN. „VOORARBEID" in brood- bakkerijen mag op 5 December twee uur, en 31 December 3 uur eerder dan normaal aanvangen. Er moet hiervoor evenwel compensatie worden gege ven. DE STERKSTE zender ter wereld, waarmee vliegtuigen en schepen, waar zij zich ook mogen bevinden, kunnen worden bereikt, is in Washington in gebruik gesteld. De installatie kost 14 millioen dollar. DE AMERIKAANSE vice-president, Nixon, heeft de ontwapening van Ja pan na Wereldoórlog II een vergissing genoemd, die zo gauw mogelijk her steld moet worden. De advocaten van Carl Hall schil derden de moordenaar af als een slap pe figuur die op de verkeerde weg is gekomen, maar die zich gedurende zijn diensttijd van acht jaar bij de Zee macht een goed militair heeft getoond Bij de dood van zijn moeder in 1944 had hij 200.000 dollar geërfd. Dit ver mogen had hij er echter snel door ge jaagd, waarna hij enige tijd later we gens diefstal werd veroordeeld. Aan de andere kant heeft een aan het gerecht verbonden medicus er nog eens op gewezen, op wat voor afschu welijke wijze de jongen van het le ven werd beroofd. Toen het vonnis was uitgesproken, vroeg de rechter of de verdachten nog iets te zeggen hadden. Mevrouw Brown Heady schudde van neen, en Hall antwoordde „Neen, mijnheer". De vader van de ontvoerde Bobby Greenlease zei na het vonnis aan gehoord te hebben: „Het is te goed voor hen, maar het is het beste wat de wet kan doen". De rechter verklaarde dat hij geen verzachtende omstandigheden had kunnen ontdekken. De verdediger van Hall verklaarde dat er geen be roep zou worden aangetekend, tenzij Halls constitutionele rechten waren aangetast. JJET ZIET ER NOG NIET NAAR UIT, dat de staking van onge veer 70 van de 80 Belgische zeeloodsen, die in Vlissingen zijn gestationneerd, spoedig zal worden opgeheven. De beloodsing van de schepen, die naar Antwerpen moeten, is daardoor ernstig ver traagd. Ongeveer dertig schepen liggen op de Westerschelde. In een gisteren gehouden vergadering hebben vertegen woordigers van de Belgische regering met de stakers onderhan deld, doch beide partijen bleven op hun standpunt staan. t"\E DIENST Loodswezen In EEN Delftse wasserij ontdekte een knecht een vlammetje in een electrische leiding. Hij greep een .emmer, die naar hij dacht, met water gevuld was. Het bleek was benzine te zijn. Met veel moeite kon de vlammenzee gedoofd wor den. DE ZWARE Britse bommenwerpers die nu in Kenya tegen de Mau-Mau zijn ingezet, hebben Woensdag hun eerste aanvallen tegen de „harde kern" van opstandelingen in het ge bied van Aberdare ondernomen. DOORDAT het nationale inkomen in de meeste lande niet naar evenredig heid met het toenemende voedselaan bod stijgt, dreigen de landbouwers over de gehele wereld te worden ge straft voor het verhogen van hun productie. Dit zegt de internationale federatie van Landbouwproducten. OP DE SLOTZITTING van het we reldveteranencongres hebben de Joe goslavische, Belgische en Nederlandse delegaties aangeboden, in 1954 in hun landen een internationaal kinderkamp te organiseren. PRESIDENT EISENHOWER heeft een lijst ondertekend, waarop 50.000 arti kelen vermeld staan, die niet naar communistische landen mogen worden uitgevoerd. DE UITGEVER van het boek „Van Mata Hari tot Odette" zal rechtelijk worden vervolgd, zulks op verzoek van de familie MacLeod. HET KABINET van Cambodja, dat Maandag gevormd was, is Donderdag weer afgetreden. ONDER de geschenken, die Prins Bernhard tijdens zijn bezoek aan Ethiopië heeft ontvangen, bevindt zich onder meer een leeuwtje van drie maanden oud. Het is een cadeau van keizer Haile Selassi. INGEWIJDEN geloven, dat het groei ende communistische gevaar in Indo nesië een belangrijke plaats zal inne men op de agenda van de Bermuda conferentie. HET BRITSE Hogerhuis heeft de wet op het regentschap goedgekeurd. Hier door zal de hertog van Edinburgh als ïegent optreden inplaats van Prinses Margaret, indien Koningin Elisabeth zou komen te overlijden, vóór Prins Charles 18 jaar is. EEN CHAUFFEUR in Delden schrok hevig toen bij het oppompen, een re serveband uit een klemring sprong. Hij richtte zich met een ruk op, waar- i °?u hoofd zo hevig tegen een balk van een oplegger stiet, dat een splinter van de schedel in de herse nen drong. Hij overleed kort daarna. DE LEIDERS van 39 Britse vakvere nigingen tezamen drie millioen arbei ders vertegenwoordigend, hebben ge stemd voor een nationale staking van uur op 2 December, zulks als pro test tegen de weigering van de werk gevers een loonsverhoging van 15 pro cent toe te staan. MOSSADEGH F\E OPENBARE aanklager in het proces tegen ex-premier Mossa degh, heeft het Hof verzocht dr. Mos sadegh, evenals zijn medebeklaagde, generaal Rihahi tot de dood door de strop te veroordelen. Mossadegh ontstak in hevige woe de, toen hij de eis hoorde en hij schreeuwde: „Bij Allah, ik zal niet meer eten tot ik dood ben!" Tevoren had de openbare aanklager Mossa degh met eenzame opsluiting be dreigd, als hij niet ophield met kla gen over het voedsel en de behande ling in de gevangenis. De Sjah van Perzië heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van het woord „verrader" in de zaak tegen Mossadegh. „Deze man heeft altijd blijk gegeven van uitgesproken be reidheid, 't Perzische volk te dienen", aldus de Sjah. Hij staat terecht voor misdaden, bedreven na zijn ontslag door de Sjah. voor het Belgische heeft maatregelen tegen de stakers genomen, door hen de toegang tot het wachtlokaal in Vlissingen te weigeren. De loodsen, die hier plachten te slapen, moesten ijlings een onderkomen in Vlissingse hotels zoeken. Zoals bekend heeft de staking een principiële achtergrond. De stakende loodsen zijn het niet eens met de be noeming van een waarnemende chef- loods te Vlissingen, waartoe de Belgi sche minister voor het Verkeerswezen kort geleden had besloten. Hoewel er op een oproep voor een plaatsvervan gende chef-loods drie candidaten ver schenen, die geheel aan de eisen vol deden, werd er niettemin een ander benoemd, die niet aan de eisen be antwoordde. Het benoemingsbesluit viel buiten de voordracht van de ad ministratieve diensten, die de minister in benoemingszaken adviseren. Omdat de benoemde waarnemende chef-loods katholiek is en ook katholiek is ge organiseerd, geloven de stakers, dat hier sprake is geweest van een poli tieke benoeming. Van de stakers is ongeveer 80 pet. in het Belgisch libe raal vakverbond georganiseerd. De Nederlandse loodsen, die con tractueel het scheepvaartverkeer dat van Antwerpen komt, beloodsen, wer ken normaal door, maar zij mogen de taak van hun Belgische collega's niet overnemen. De Belgische rivierloodsen die niet in staking zijn, hebben een gedeelte van het werk van de staken de zeeloodsen overgenomen. Straaljagers in nood 20ALS WIJ gisteren meldden is een groot aantal straalja gers van de vliegbasis Eindho ven in moeilijkheden geraakt, nadat zij Woensdag door slecht weer werden overvallen. Er is Woensdagavond direct een onderzoek ingesteld naar de vraag, hoe de leiding van de vliegbasis de straaljagers kon laten opstijgen, ter wijl het weertype zeer onbestendig was. De Luchtmachtvoorlichtings dienst deelt hierover mee dat de plot selinge verandering in het weer niet kon worden voorzien. Zodra er laag- drijvende wolkenvelden kwamen op zetten, werden de toestellen terugge roepen of verwezen naar andere vlieg velden. De twee vliegers, die hun ma chines per schietstoel moesten verla ten kregen van de basis de koers op, die zij moesten vliegen om te voorko men, dat de straaljagers in de bebouw de kom zouden neervallen. Overwegend droog v."';.™'""1"""' Veel bewolking met aanvankc- Ijk plaatselijk nevel of mist. La- 5 ter verspreide opklaringen. Over- wegend droog. Weinig verande- 5 temPeratuur. Zwakke tot West86 Wmd tusscn West en Zuid" Vandaag: Zon onder 16.43 uur. J o' ".op 15-52 utir. Morgen: Zon P ».10 uur. Maan onder 9.09 uur LIET BESTAAN van een krachtige oppositie tegen het Europees le gerverdrag in de Franse Socialistische Partij is bevestigd na een gemeen schappelijke vergadering van het da gelijks bestuur van de partij en de parlementaire fractie. Een motie ten gunste van het ver drag op twee voorwaarden: een verdrag met Engeland en het schep pen van een boven-nationale politie ke autoriteit boven het leger werd namelijk goedgekeurd met 66 tegen 35 stemmen. De Gaullisten in de Franse volksvertegenwoordiging heb ben besloten, een nieuwe partij te vormen, die zich zal blijven verzetten tegen het Europese legerverdrag. TIET UITSCHAKELEN van een belangrijke politieke geestes stroming in een democratie -mag niet mogelijk zijn en wanneer zij toch ge schiedt maakt zij de rechten van de mens tot een aanfluiting", schrijven Paul van Tienen en mr. J. Wolthuis, leiders van de N.E.S.B., in een adres aan de Tweede Kamer. Naar bekend zijn beiden .wegens deelneming aan een verboden vereni ging door de Amsterdamse rechtbank tot 2 maanden met aftrek veroordeeld en inmiddels in vrijheid gesteld, aan gezien zij hun straf hebben ondergaan. De zaak zal later in hoger beroep nog voor het Gerechtshof dienen. Nu oefenen zij critiek uit op de mi nister, omdat deze volgens hen wel telkens verzekert, dat hij zowel rechts- als links-extremisme zal be strijden, maar dit niet doet ten aan zien van het communisme. P\RIE LEDEN van de Saareommissie de F.D.P.-Bondsdagfractie hebben een nieuw voorstel uitgewerkt ter op lossing van de Saarkwestie. Zij stellen voor, dat het Saargebied een staat van de Duitse Bondsrepu bliek wordt, terwijl Frankrijk bepaal de garanties zou krijgen. Frankrijk zou het recht houden jaarlijks voor een bepaald bedrag aan steenkool te betrekken en landbouwproducten ir het Saargebied te verkopen. De een heidsmarkt tussen Saarland en Frank rijk zou kunnen blijven bestaan. De tussen deze landen gesloten conventies zouden moeten vervallen. r\E EGYPTISCHE kust en de Nijl delta hebben Donderdag te lijden gehad van een Noord-Westerstorm, die daken afrukte, bomen ontwortel de en in talrijke steden in Neder- Egypte het tram- en autobusverkeer ontwrichtte. De storm ging gepaard met een koudegolf. In Damascus, de hoofdstad van Sy rië, is voor het eerst sinds mensen heugenis sneeuw gevallen, die het verkeer op alle belangrijke wegen tot stilstand bracht. KEGELVORMIGE KOP EN RODE VACHT ETEN INDIASE ALPINIST, die zo- juist van een expeditie in de Hi malaya is teruggekeerd, heeft in Bombay verteld, dat men erin is ge slaagd een z.g. „verschrikkelijke sneeuwman" levend te vangen en op te sluiten in een Tibetaanse dieren tuin. Het betreft hier een diersoort waarvan men tot dusver alleen de sporen in de sneeuw heeft gezien. In zijn boek „De beklimming van de Mount Everest", vertelt Sir John Hunt, dat de „verschrikkelijke sneeuwman" door de plaatselijke be volking „yetsi" wordt genoemd. De abt van het Boeddhistische klooster te Thyamboche gaf hem een beschrij ving van zo'n „yetsi", die in het be gin van dit jaar tot grote schrik van de monniken onder de muren van het klooster zou zijn verschenen. Volgens de abt bewoog het dier zich op zijn achterpoten, en maakte het de indruk van een enorme gorilla, die een zwa re grijze vacht droeg. Ook de Sherpa bevolking sprak van een grijs-be haard wezen. Later waren er berich ten, dat men in een Lama-klooster aan voorbijtrekkende alpinisten de schedel van zo'n „yetsi" had getoond, maar die zou rood-behaard zijn. Het gevangen exemplaar wordt beschre ven als een soort gorilla, die in zijn groei is gestuit, met een kegelvormi ge kop en een dichte roodbruine vacht. Nieuwe Westelijke stap JTRANKRIJK, Groot-Brittannië en de V. S. zullen de Sovjet-Unie opnieuw verzoeken om een bespre king over een Oostenrijks staatsver drag. Men verwacht, dat de drie Weste lijke mogendheden in een te Parijs opgestelde nota op een bespreking van de vier ministers van Buiten landse Zaken zullen aandringen. (Advertentie) Van begin tot eindvoor treffelijk! - die Cadena Gloriosa. De sigaar van 30 cent. In harmonische sameri* stelling «van de edelste Havana^ién Brazieltabak- ken en vervolmaakt met het fijnste Sumatra-dek- blad. Geweldig DE sigaar van 3D cent VlzcopwUe TOP-KWLITEIT Uitsluitend in speciaalzaken In Holborn en St. Pancras South District (Londen), werden Donderdag tussentijdse verkiezingen gehoudenMen weet, dat er in Engeland reeds maanden van te voren, door de candidaten zeer veel moeite wordt gedaan om stemmen te winnen. Persoonlijk bezoeken zij de toekomstige stem mers, maken een politiek babbeltje met hen, en wijzen hen op de voor delen, die het stemmen op „hun partij" zeker zal geven. Mevrouw Lena Jeger, Labour-candidate in hét district, heeft de herenkapper als operatie-terrein gekozen. Mevrouw Jeger, wier echtgenoot enige tijd geleden overleed, hoopt, dat zij na deze verkiezingen zijn opengecallen plaats in het Lagerhuis zal kunnen bezettenDe Conservatieve candi- daat T. Donovan, hecht waarde aan het gezegde: wanneer men een kind vleit, neemt men de moeder voor zich in. Hij opent de aanval op de moeder via haar baby. Wie weet, wint hij een stem (Van onze parlementaire correspondent T"AE BEHANDELING van de begro- ting van Justitie in de Tweede Kamer gaf vele juridische specialis ten, zoals prof. Oud, prof. Gerbrandy, prof. Lemaire, mr. Van Rijckevorsel en mej. mr. Tendeloo gelegenheid hun kennis en inzicht ten toon te sprei den over de vele onderwerpen, die minister Donker bezig is in nieuwe wetsontwerpen te verankeren. „U bent eerlijk als goud, maar neem niet teveel hooi op uw vork", waarschuw de prof. Gerbrandy. „Daar is het nieuwe burgerlijk wetboek, de reor ganisatie van het administratieve recht. Laat dat alles liever rusten voor de dingen die nodig zijn: het huwe- Pater van Eyk en zijn zwager, de heer J. A. Burgers, beiden wer kende aan de zender. Van onze correspondent) HE GELUKKIGSTE missionaris ter wereld voelt zich op het ogenblik Pater B. W. van Eyk van de Paters van de H. Geest in Gemert. Zes jaren lang vocht hij in Cameroen, Frans Equatoriaal Afrika, tegen uren en af standen, een even lange tjjd droomde 18, - Middelburg hij van hèt moderne communicatie middel bij uitstek, de radiozender, om zijn arbeid vruchtdragender 1- ma ken en in enkele weken tjjds heeft hij die utopie werkelijkheid zien worden. Want waar tot voor kort nog gezellige meubeltjes stonden in de huiskamer van de heer J. A. Burgers te Geldrop, prijkt nu, temidden van allerhande technische gereedschap pen, een moderne en tropenbestendi- ge zender met een vermogen van 160 Watt. DATER VAN EYK heeft bij zijn ar beid steeds de moderne werkwijze gevolgd door te trachten de negers eerst op een bepaald welvaartsni veau te brengen, waarna de geeste lijke verrijking ongetwijfeld minder moeilijk zou kunnen geschieden. Daarom reisde hij van kraal tot kraai en gaf onderricht in het verbouwen van cacao- en koffieproducten, die de inboorlingen tegen goede prijs op de handelsmarkt kunnen brengen, en in de gezondheidsleer. Maar het onderricht baatte weinig. Eenmaal in de vier. vijf maanden kregen de negers bezoek van de „wit te man" en dan waren zij, die lezen noch schrijven kunnen, de wijze woorden al weer lang vergeten. Met het gevolg, dat alleen binnen het di recte invioedsgebied van de missie posten merkbare vooruitgang was te bespeuren. „SCHOOLRADIO" den. En een van zijn eerste ideeën was: ik zou een zender moeten heb ben. radio-ontvangers bij de kraal- hoofden plaatsen en via de microfoon onderricht geven. Een soort school radio dus. Maar de gedachten van de pater gingen verder. Hij peinsde over een complete omroep voor de negers in hun eigen dialect. Hij zou gramo- foonplaten kunnen draaien en.een nog vooruitstrevender idee uit de kralen voordrachtkunstenaars, caba retiers. zangers, musici e.a. kunnen recruteren, wiens medewerking de omroep zouden kunnen doen stempe len tot de eerste complete negerom- roep ter wereld. De inboorlingen ken nen de radio wel van tochten naar de posten. Maar waar tot op heden slechts Frans- en Engelstalige pro gramma's in dat gebied werden ge geven. toonden zij zich niet bijster ge ïnteresseerd. Een beslist bestaande behoefte zou dan echter kunnen wor den bevredigd. „OPGERAAPT" "TOEN HIJ al die teleurstellingen leed. is Pater van Eyk. logisch, gaan piekeren over andere metho- P)EZE WENSDROOM van pater van Eyk is nu werkelijkheid gewor den. Vijf enthousiaste Eindhovenaren één hunner is een zwager van de pater hoorden van zijn droom, sta ken de koppen bij elkaar en zes we ken geleden werd de eerste hand ge legd aan een apparaat, dat nu kant en klaar op verzending wacht. De onderdelen haalden zij uit hun eigen materiaalkasten, ze kregen die van collega's en vrienden, fabrieken le verden gratis materiaal, de leerlingen van de Eindhovense ambachtsschool maakten het houten en metalen chas- siswerk, ir. Huidts van de NRU gaf adviezen inzake zendcondities en an tenneconstructies en wat er nog te kort kwam, werd gekocht. Voor ze venhonderd gulden, terwijl een be hoorlijke zender vele duizenden kost. En die enkele honderden guldens raapte de pater zoals met dat in „pastorale" kringen wel eens laconiek noemt van de preekstoel op. STEUN T")E ZENDER is er nu en de Franse PTT gaf reeds haar goedkeuring voor plaatsing. Het woord is aan de Gouverneur van Frans Cameroen. maar weigert die, dan zijn er altijd nog de Catholic Broadcasting Corpo ration in New York en zelfs de UNESCO, die zich achter het idee ge schaard hebben, om de plaatsing er door te drukken. Dinsdag 24 November gaat pater van Eyk die eigenlijk in October al terug gemoeten had, maar van zijn overste het consigne kreeg niet, of met de zender, op terugreis te gaan weer naar zijn missiegebied terug, in gedachten verwijlende bij de vijf Brabanders, die aan hun vrije tijds besteding zulk een nuttig doel gaven, én.... bij de vier a vijf millioen in boorlingen, die daarvan zullen profi teren. J^IJNA een week na afloop van een legeroef ening stond bij Ginsheim in de om geving ,van Mainz een Ameri kaanse soldaat nog steeds op wacht bij een ponton, waarmee tijdens de oefening soldaten en voer.tuiaen over de Rijn waren gezet. De inwoners van Gins heim. die de soldaat voedsel en onderdak verschaften, trachtten hem over te halen, zijn post te verlaten, maar hij bleef ivaar hij was. trouw aan zijn orders. Tenslotte meldde hij zich bij de plaatselijke politie. Een paar dagen later zond het leger een auto naar Ginsheim om de sol daat op te halen. Men bleek vergeten te hebben hem te ver tellen. dat de oefening was afgelopen.-... lijksrecht. Verblijd ons met minder wetten en Iaat meer over aan de rechtsprekende colleges". INMIDDELS kregen ook enkele andere afgevaardigden gelegen heid zich bezig te houden met za ken, die het dagelijkse leven meer beroeren. Zo pleitte de katholieke afgevaardigde N. v. d. Heuvel voor de politieke delinquenten, die niet le venslang zijn veroordeeld. De politie ke delinquenten die in de mijnen te werk werden gesteld, kregen 9 maan den gratie. Velen van hen hadden het weer zover gebracht, dat zij door arbeid hun gezin onderhielden. Plot seling werden ze wegens enkele ontvluchtingen - weer in een gede tineerden-kamp opgesloten. „Geef hen opnieuw een kans, hetzij in de mij nen, hetzij ergens anders in het ar beidsproces. En als dat niet kan, pas dan een soepel gratie-beleid toe door voorwaardelijke invrijheidsstelling", aldus vroeg de heer v. d. Heuvel. „SPIONNEN" OOK het lot der politieke vluchte- lingen trok de katholieke woord voerder zich aan. Teveel worden zij door de politie-instanties behandeld als verkapte spionnen. De heer v. d. Heuvel vroeg een commissie van ad vies zolang de nieuwe Vreemdelin genwet er nog niet is. Op dit punt kreeg de KVP-afgevaardigde in zo verre steun uit de P.v.d.A., dat mej. mr. Tendeloo ervoor pleitte hen niet te zien als gevluchte misdadigers. De ze advocate keerde zich eveneens fel tegen de hergroepering van natio- naal-socialistische lieden. Zij vraagt scherpe maatregelen, met als bijko mende straffen het verval van kies recht en het recht om bepaalde amb ten uit te oefenen. Het feit, dat er maandelijks hon derd dodelijke verkeersongelukken zijn, roept volgens de socialistische afgevaardigde ook om zeer strenge strafbepalingen. Zó kan het niet blij ven. De mensen, die door schuld do delijke ongelukken veroorzaken, wil zij totaal van het verkeer uitsluiten. CENATOR WILLIAM JENNER, de Republikeinse voorzitter van de subcommissie voor Binnenlandse Vei ligheid van de Amerikaanse Senaat, heeft nieuwe onthullingen over acti viteit van „spionnen" in het departe ment van Financiën aangekondigd. Deze spionnage zou zijn bedreven, nadat wijlen Harry Dexter White was benoemd tot directeur van het Inter nationaal Monetair Fonds. Professor Maurice Halperin, hoog leraar aan de Hogeschool van Boston, is geschorst op grond van het feit, dat hij in een rapport van het fede rale Opsporingsbureau „F.B.I." een „spion voor de Sovjet-Unie" is ge noemd. Halperin heeft reeds eerder voor de subcommissie geweigerd te antwoor den op bepaalde vragen, zoals die, of hij communist was geweest of nog was.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1