L PRODUCT Een goed huisvestingsbeleid steunt op goede himrpolitiek Koningin stelde nieuwe kruiser officieel in dienst NEGEN LEIDERS gearresteerd 1JEMANS Het„White-balletje" rolt door „De woningnood neemt af F -kopmachine m Min. Witte: „Brabant en Limburg niet bevoordeeld boven Zeeland" Goederentrein ontspoord nabij Centraal Station te A dam Gaston Dominici bekentenis in zijn Twee „Thunderjets" neergestort Di EX-SS-ER DE BANKIER „Laat hen leven I Looclsenstaking in Ylissingen jas VAN Ingeland middelburg DAGBLAD VOOR ZEELAND KLEINE WONINGEN EEN GEVAARLIJK ELEMENT m ch beter! Heutels, enz. Lichtestafette door Europa Bouwplan-1953 kan worden uitgevoerd meer wind Statig gingen de drie vlaggen omhoog „Comedie onder politiedwang" Oud-minister Glaser gecompromitteerd PRINS BERNHARD OP THUISREIS Slecht weer overviel straaljagers Bovendien twee buiklandingen Schiedam prijkte in feesttooi Neo-Nazi- organisatie in Oostenri jk Principiële bezwaren van de Belgen f Nederlands publiek constateert: le-Major 9 Nov. 1953 (N. Bev.) van Langeraad, Soele- Aanvang n.m. 2 uur uden in samenwerking ijfsvoorlichting N. Bev. Zn., Landbojiwwerk- lefoon 3244. s voor JAREN gekleed rjas want het geeft 65,—, f 15,— f 82.50 Lours 115,—, f 130,—, 145,— erden stuks voor elk 45.- f 55,- f 65,- f 82.50 :ns f 37.50, f 45—, f 49.50 et geheel uw familie trijd: Voor ieder kind toen voor o/r aat in het span n de Gevonden de schrijver en ider. Wat zullen i genieten. Jzijden, gedrukt uren. De inhoud in verslonden, handen 93e JAARGANG No. 20882 Uitgave: N. V. Uitgevers My. Neerland». Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Bre a Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, nistratie: 8778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. R^cUeraad C. J. v. Hootegem, Mr.Dr.A.J J M. Mes,Ml H B. L. de Rechter. L. J. v. t Westende, P. V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij "".jSfpXÏ "Smi Losse nummers 13 ceni. Voor CodKoningin en Vaderland Wa9 DONDERDAG 19 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele opiage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. en en zenden aan: TTEROAM Schat. cent postzegels Bureau voor dTzêeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, TeL na3oK TAT?Tr/M erolrl <a<brl Mariale jaar T^ER GELEGENHEID van het Ma- riale Jaar zal de Wcst-Europese Katholieke Jeugd in het voorjaar van 1954 een lichtestafette houden door West-Europa. Het uitgangspunt voor deze esta fette is Lourdes, waar Mgr. P. M. Théas, bisschop van Tarbes en Lour des op 1 Mei 1954 het licht zal ontste ken, waarna de tocht zal beginnen door Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Lu xemburg, België, Nederland, Dene marken, Ierland en Engeland. IN DE MAAND September is volgens een opgave van het C.B.S. voor 6452 gezinïlfcn nieuwe woonruimte beschik baar gekomen. Sinds het eind van de oorlog zijn er 290961 woningen ge bouwd. EEN AMERIKAANS transportvlieg tuig van het type C-119 stortte Dins dag bij Fort Bragg neer en doodde in zijn val zeven parachutisten uit een grote groep, die aan het oefenen was. Dertien inzittenden van het vliegtuig vonden voorts de dood. HAROL STASSEN, directeur van het Amerikas se bureau voor de werk zaamheden in het buitenland, meent, dat nu het moment is gekomen, voor een verhoging van het werkelijke loon der arbeiders in de achtergebleven ge bieden en vele beter ontwikkelde lan den. (Van onze parlementaire correspondent) gij DE BEANTWOORDING van de Kamerleden, die het woord voerden bij de behandeling van de begroting van Wederop bouw en Volkshuisvesting, beschikte minister Witte juist over de cijfers van de soorten van woningen, die de drie grote steden in 1952 hebben gebouwd uit de hun toegewezen kubieke meters in houd. Deze cijfers hebben de minister ernstig verontrust, want het aantal eenkamer-woningen is ontstellend hoog, hetgeen een gezond huwelijksleven alles behalve bevordert en een zeer ge vaarlijk element bevat voor het woningbeleid. De minister helt dan ook meer over naar het pessimisme van de katholieke afge vaardigde Van Vliet, dat er te weinig grote en te veel kleine wo ningen worden gebouwd dan naar het optimisme van de socialis tische mr. Ten Hagen, die precies het omgekeerde had beweerd. Er moet meer differentiatie komen in de woningbouw. EEN UIT 1944 daterende moord zaak in het Franse dorp La Fa- loise is nu opgelost door het ge tuigenis van een voerman. Men had destijds de 67-jarige boer Cy ril Mouion dood in een riviertje gevonden. De voerman, die in '44 bij Mouton had gewerkt, heeft nu verklaard, dat Mouton vermoord is door zijn dochter en haar ver loofde, omdat de oude man tegen het huwelijk van deze beiden ge kant was. P)E MIDDELEN, die daartoe kunnen worden aangewend, omschreef ir. Witte aldus: 1. het toe te wijzen bouwcontingent zou niet meer in ku bieke meters maar in aantallen wo ningen moeten plaats hebben: 2. een verdere huurverhoging, die de bouw van grotere woningen rendabel maakt: 3. een nader te overwegen subsidiepolitiek 4. een zeker toezicht op de gemeenten door een zeker ma ximum en minimum voor grote en kleine woningen toe te wijzen. Voor een individueel toezicht voelt de be windsman echter niet veel uit respect voor de autonomie der gemeenten: al leen bij excessen zou ingegrepen kun nen worden. De cijfers, die de minister versteld hebben doen staan, zijn b.v. voor Am sterdam aldus: 12.6 pet. eenkamerwo ningen, 37 pet. tweekamerwoningen. 39 pet. driekamerwoningen, 9.1 pet. vierkamerwoningen. Zonder een goede huurpolitiek is het onmogelijk een goed huisvestings beleid te voeren, zo betoogd#» minister Witte. Omdat de huren ten opzichte van de grotere nieuwbouw-huizen nog te laag zijn, worden er in vrije bouw te weinig grotere woningen opgetrok ken. De bewindsman voelde iets voor de suggestie van de afgevaardigde van Vliet, om over het onrendabele deel van een grotere nieuwbouwwoning een aanvullende premieregeling toe te passen, die automatisch wegvalt, wanneer over enige tijd (waarschijn lijk 1956 en vervolgens nóg eenmaal) de huren verder worden opgetrokken. De minister ontkende, dat een huur, die 15 pet. van het inkomen bedraagt, te hoog zou zijn. Dit was ook voor de oorlog normaal. In het buitenland ligt het nog hoger, in de Skandinavische landen zelfs 20-25 pet. van het loon. INSINUATIES De natuurlijke bevolkingstoename in Zeeland is 2000, in Brabant 17.900 en in Limburg 10.500. De migratie (ver huizingen e.d.) in Zeeland 400, in Brabant 2500. in Limburg 1200. Het in te lopen woningtekort: in Zee land 163, in Brabant 6250, in Limburg 6160. En daarop zijn de toewijzingen gebaseerd! Deze toewijzingen zijn voor 1954: Zeeland 500 (exclusief rampschade), Brabant 7500, Limburg 5000. Nochtans komt er een verhoging van het contingent voor Zeeland. Ech ter niét wegens de aandrang van de heren v. d. Feltz en van Dis. BOUWPLAN FNE staatkundig gereformeerde en papenhatende ir. van Dis (fractie genoot van dominee Zandt) had de minister verweten, dat Zeeland een zo lage toewijzing voor woningen had gekregen voor het nieuwe begro tingsjaar en hü vergeleek de toewij zingen nadrukkelijk met die voor Brabant en Limburg. „Had de afge vaardigde vergelijkingen gemaakt met andere provincies, dan had ik dit kunnen begrijpen, maar thans zie ik indicaties, waaraan ik geen omschrij ving zal geven. Ik kan dit niet waar deren", zei minister Witte. Nochtans wilde hij wel even aantonen, dat de Brabantse en Limburgse toewijzing niets te maken heeft met „roomse" voortrekkerij. De toewijzingen ge schieden op basis-gegevens, die in el ke provincie gelijkelijk worden beke ken. BURGEMEESTER en Wethouders van Rotterdam zullen blijven aandringen op een eigen vliegveld voor de Maas stad, speciaal voor vrachtvervoer. Het oog is gevallen op een terrein ten Zuiden van Schieveen. H. K. H. PRINSES Wilhelmina heeft de wens geuit, dat het vliegen op ge ringe hoogte in de buurt van „Het Loo" zal worden vermeden. DE HALVE TON van de Staatsloterij in de vierde klasse, derde lijst, is ge vallen op lot nummer 16.666. IN HET STAATSBLAD is de nieuwe Zondagswet, die de oude wet van 1815 vervangt, afgekondigd. Over 20 dagen is de nieuwe wet van kracht. DE TWEEDE KAMER heeft ervan af gezien, te debatteren over de kwestie van afschaffing van visums voor Duit sers, die ons land willen bezoeken. TWEE NEGENJARIGE jongens heb ben in Zaandam een houtloods in brand gestoken. Eén van de knapen vloog zelf ook in brand en deze zal het voorlopig zonder hoofdhaar moe ten stellen. DE ALGEMENE Militaire Pensioen- bond heeft een resolutie ter kennis gebracht aan de ministerraad en de voorzitters der beide Kamers, waarin wordt aangedrongen op een extra toeslag op de pensioenen. DE POLITIEKE commissie van de Al gemene Vergadering der V. N. heeft een resolutie aangenomen, waarin de ontwapeningscommissie wordt ver zocht haar pogingen om tot een op lossing van het probleem te komen, voort te zetten o.m, door instelling van een uit vijf leden bestaande sub-com- missie. Weersverwachting, geldig tot t vanavond: Voor het Noorden van het land: droog en overwegend zwaar bc- wolkt. Iets hogere temperaturen J rl gisteren. Matige en later langs de tvaddenkust vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Voor het tuiden van het land: droog en lS?r bewo,kt m(,t Plaatselijke' S™5'"- ln dl" ochtend plaat- neü. "evcl of mist' Dezelfde tem- ger^ 7en,als stèren of iets ho- J ^n zurdaen<'vi0etstmatige Wi"d tUS~ Maan d|fngi- a°n 0ndcr: 16 44 uur- no 8 0s uur' Moreen: Zon uur. Maan onder 7.44 uur. HET BOUWPLAN voor 65.000 woningen per jaar, dat de minister bij zijn optreden voor dit jaar aankondigde, kan wor den gerealiseerd, aldus ir. Witte in antwoord op de geuite twij fels. Maar dan moet het weer niet te zeer tegen zitten. Er wa ren dit jaar 7 weken slecht weer hetgeen hetzelfde betekent als zouden er 30.000 bouwvakarbei ders gedurende een heel jaar werkloos zijn! De achterstand van die weken wordt thans in gelopen. Vorige maand kwamen 6300 wonin gen gereéd, deze maand ook. Indien het plan van de 65.000 woningen ge vaar mocht lopen, dan zal eerst be zuinigd worden in de sector van de overheidsgebouwen, waarvoor op de begroting 1954 140 millioen is uitge trokken, tegenover dit jaar 97 mil lioen. Als dat nog niet voldoende mocht zijn, dan in de sector scholen bouw, maar de minister gelooft niet dat het zover zal komen. In ieder ge val heeft de woningbouw prioriteit. De begroting van minister Witte werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De communisten waren tegen. WEST-DUITSLAND heeft aangeboden in het kader der herstelbetalingen zes passagiers- en vier vrachtschepen voor Israël te bouwen. QASTON DOMINICI, de 77-ja- rige Franse boer die Zondag bekende de moord op de Drum- monds te hebben gepleegd, heeft Woensdag in zijn cel in de ge- vangenis van Digne verklaard: „Ik ben onschuldig". Hij zei, dat hij „gedwongen was de comedie" van het bekennen te spelen. Ook zijn zoon Gustave verklaarde, dat Gaston onschuldig is en dat hij hem van de moord beschuldigd had om on der de „druk" van de politie uit te komen. Maandag was hij officiëel in staat van beschuldiging gesteld. Gustave verklaarde dat zijn beken tenis door de politie was „gedicteerd" en dat hij deze had getekend, omdat hij de ondervraging niet langer kon verdragen. Rechter Perries heeft verklaard, dat de zaak tegen Gaston Dominici zo compleet was, dat de nieuwe verkla ringen geen gewicht in de schaal leg den. FNE subcommissie voor binnenlandse veiligheid van de Amerikaanse Senaat heeft Woensdag aangetoond, dat de vroegere minister van Finan ciën, John Snyder, zekere Harold Glaser benoemd heeft tot directeur van de afdeling Monetair Onderzoek van het ministerie van Financiën, ter wijl deze Glaser tezamen met White was genoemd in verband met Sovjet- spionnage. De voorzitter van de sub-commissie noemde de brief, waarin Glaser van zijn benoeming op de hoogte werd gesteld, „één van de zeer ernstige schrifturen, die door Snyder getekend waren". Snyder heeft verklaard niet aanwezig te kunnen zijn op zittingen van de subcommissie, maar wel wil de hij alle inlichtingen verstrekken, die hij kon geven. President Eisenhower heeft gezegd, dat. naar hij hoopt, het gehele geschil over communisten in de regering een herinnering is, wanneer in November 1954 nieuwe verkiezingen worden ge houden. Over de benoeming van Whi te in het Internationaal Monetaire Fonds, heeft de Amerikaanse minis ter van Justitie, Brownell, gezegd, dat van Britse en Canadese zijde druk was uitgeoefend, om White benoemd te krijgen. De enige onthulling die Brownell uit de officiële stukken deed, was dat de regering Truman reeds in 1945 was ingelicht over Whi te's activiteit. Het ging er toen niet om of hij van spionnage kon worden beschuldigd. Indien bewezen kon wor den. dat hij zich met spionnage op hield. was het onnodig een strafrech telijke veroordeling te verzekeren. Het hoofd van het federale recher che-bureau, J. Edgar Hoover, ver klaarde, dat zijn organisatie White, op bevel van Truman in het oog had gehouden, toen deze van spionnage werd verdacht. De FB.I. had echter nooit ingestemd met enige afspraak, om White in 1946 in regeringsdienst te houden. AMERIKA, Frankrijk en Engeland hebben een beroep gedaan op de Vei ligheidsraad om in de krachtigste ter men zijn afkeuring uit te spreken over de aanval door Israëlische troepen op het dorp Kibya, in Jordanië. Een goederentrein, die onderweg was van Den Helder naar het ran geer-emvlacement in de Water graafsmeer te Amsterdamis Dins dagavond gedeeltelijk ontspoord op een wissel kort na het verlaten van het Centraal Station. Twee wagens ontspoorden en een derde kantel de. Dientengevolge ondervonden reizigerstreinen in Oostelijke rich ting enige vertragingMet man en macht is men bezig met het over eind zetten van de wagens. I DRINS BERNHARD is Woensdag- ochtend met zijn gevolg in de Re- gerings-Dakota uit Addis Abeba, waar hij de gast was van keizer Haile Se lassie, vertrokken. De kroonprins van Ethiopië en. ver scheidene ministers waren op het vliegveld aanwezig om het gezelschap uitgeleide te doen. VLIEGERS van twee Thunderjet-straaljagers heb ben gistermiddag hun toestellen boven Erp (N.B.) met 'n schiet stoel moeten verlaten. De toe stellen stortten neer één in Wanroy doch de vliegers ble ven ongedeerd. Twaalf straaljagers waren op een oefenvlucht, toen zij plotseling door ongunstige weersomstandigheden wer den overvallen. Hoewel zij alle door hun basis werden teruggeroepen kwam de mist zo snel op, dat het onmogelijk was de eigen basis te bereiken. Zes toestellen zijn geland op bases in Duitsland, één op Eindhoven, één op Volkel, terwijl twee gedwongen waren een buiklanding te maken, één in C* ISTERMIDDAG om tien over twee werden op de kruiser „De Ruy- tcr" de vlag, de Geus en de comman- dovlag van de bevelhebber der zee strijdkrachten en chef marinestaf ge hesen en daarmede werd het schip officieel „Hr. Ms. kruiser De Ruyter" Onmiddellijk daarop klonk de vaan delmars en vervolgens stond ieder een stram in de houding voor het „Wilhelmus". Schril snerpte het bootmansfluitje van de kruiser at, toen de Koningin in gezelschap van de minister van Marine en vele andere autoriteiten aan boord ging. Stoer stonden aan weerszijden van de valreep de val- reepsgasten (4 officieren), aan dek presenteerde de erewacht het geweer en over het water klonk het „Wilhel mus" van de Marinierskapel. De Ko- H.M. spreekt de overdrachtsrede uit aan boord ven het schip. ningin inspecteerde de erewacht en de bemanning en hierna was het ..al le hens" on meldde Schout bij Nacht Heringa de materiële gereedheid van de kruiser „De Ruyter" aan de mi nister van Marine. En, zoals het cere monieel dit vereist, rapporteerde de ze op zijn beurt aan H.M., dat het schip gereed was voor de indienst- stelling. Na een korte toespraak, be val de Koningin daarna de comman dant het schip in dienst te stellen en gingen de drie vlaggen statig omhoog. Ter gelegenheid van de indienststel- ling zijn, behalve de directeur van „Wilton Feyenoord". een groot aantal employé's koninklijk onderscheiden. Óp de terugweg van Schiedam heeft de Koningin een bezoek ge bracht aan de N V. Koninklijke Delft- sche Aardewerkfabriek „De Porce- leyne Fles". JOEGEN PERSONEN, onder wie drie leiders, van de Neo-Nazi-organisatie in Oostenrijk, genaamd „Vrijkorps der Alpen" werden aangehouden in Graz, de hoofdplaats van Stiermarken. De politie lieeft beslag gelegd op talrijke documenten waaronder de lijst van leden van deze organisatie. Op deze lijst zouden de namen voorkomen van talrijke vooraanstaande politieke persoonlijkheden. In de loop van de jongste weken werden te Graz herhaal delijk neo-nazi-strooibiljetten verspreid die door het Vrijkorps waren onder tekend. (Graz ligt in de Britse zone van Oostenrijk). 11 LIET WAS in de nacht van 10 op 11 October dat voor de eerste maal strooibiljetten van het „Alpen- lander Vrijkorps" verschenen. Zij waren in grote hoeveelheden uitge strooid in de straten van Graz en Leibnitz een stad die in Stiermarken gelegen is, bij de Zuidslavische grens. De strooibiljetten bevatten een lijst var de te Neurenber veroordeelde oorlogsmisdadigers die nog gevangen zitten en vroegen: „Voor Duitsland en voor Europa, iaat hen leven". Een tekening die een hakenkruis binnen het „IJzerenkruis" van de Wehr- macht voorstelde, droeg als onder schrift: „Vrijheid voor onze Duitse cn Europese kameraden die wederrech telijk gevangen worden gehouden". Het strooibiljet was getekend door het „Alpenlander Vrijkorps". Hoewel de strooibiljetten alleen in deze streek van Stiermarken wer den verspreid, is de politie toch over tuigd, dat het niet enkel gaat om een gewestelijke „hergroepering" van ge wezen nazi s en vooral van voorma lige leden van de Hitlerjugend. maar om een organisatie die vertakkingen reeft over het ganse Oostenrijkse grondgebied. HERINNERINGEN ^Talrijke jonge lieden, die tegen het einde van de oorlog een jaar of twee in de „Hitlerjugend" een op leiding hadden gekregen, waren se dert 1945 naar bewegingen getrokken die hun herinnerden aan het natio- naal-socialisme, zoals de „Oostenrijk se nationale Jeugd" of „Nationale Liga". Deze laatste beweging viel evenwel spoedig onder het toezicht van de Sovjet-autoriteiten van de Oostenrijkse communistische partij en de andere verdween na de aanhou ding van haar twee „fuehrers", Lo- thar Winter en Helmuth Triska. Uèt „Alpenlander Vrijkorps'' had een speciaal karakter. Het was open lijk pro-nazi, terwijl de andere bewe gingen hun strekking verdoezelden. Dit korps was clandestien in tegen stelling met de „Nationale Liga". Het had ten slotte door zijn naam een pa- ramilair karakter dat de voorgaande bewegingen niet hadden durven aan nemen. DE FUEHRER. J7r werd besloten tot een zeer ern stig onderzoek om te weten te komen, wie achter deze onverant woordelijke jonge personen aan de touwtjes trok. Het is voor niemand een geheim, dat in Oostenrijk mensen leven, die, al waren zij dan ook geen „vedetten" van het Derde Rijk. toch vooraanstaande persoonlijkheden zijn geweest, en men houdt rekening met de aanwezigheid, achter het „Alpen lander Vrijkorps" van de „Haupt- sturmfuehrer SS" Walter G„ wiens eenheid een keurcorps was, dat be last was "-et bijzondere opdrachten van de Waffen-SS. Sedert het einde van de oorlog zou Walter G. clande stien in Opper-Oostenrijk vertoe ven. Men beweert dat hij, ra een reis ir Argentinië, de „bankier" is geworden van de kleine groepen van gewezen nazi's „SS-ers" en „Hitlerjugend" die in Oostenrijk onder verschillende ca mouflages bestaan. Hij is ^et die aan ex-nazi-groepen het nieuwe wacht woord heeft gegeven: „Onze weg naar de wederopstanding van Duitsland loopt door Europa". VERZETSGROEPEN I_Jet is eveneens deze ex-oud-sturm- fuehrer, Walter G„ die zou moeten verhinderen, dat deze jonge nazi's zich evenals die van de „Nationale Liga" in de armen van de Russen en van de communisten te werpen. Men zou hem hebben aangemoedigd, om de groepen van gewezen nazi's op een stevige anti-communistische leest te schoeien en om de jonge dwepers te bevredi gen zou hij voor hen een para-mi litaire organisatie vormen. Vandaar de naam „Alpenlander - Vrijkorps' van de jonge nazi's te Graz. Walter G„ zou "an oordeel zijn, da' de jonge ex-nrzi's zo moeten worden gedrild, dat zij in het Oostenrijkse gebergte anti-Russische clandestiene verzetsgroepen zouden kunnen vor men. Duitsland en één bij Venhorst. De an dere twee toestellen zijn neergestort. Dinsdagavond tegen 't donker wor den zijn 2 sleepboten van de Konink lijke Marine, die met vier boten van de Politie te Water de gehele dag hadden gesleept in de omgeving van de plaats, waar visser Mol uit Volen- dam Donderdagmorgen jl. een water zuil had zien opspuiten, bij het dreg gen gestoten op een hard voorwerp. Men gelooft nu 't wrak van de ver miste straaljager te hebben gevonden. N Vlissingen is ongeveer 90% van de Belgische zee- en rivierloodsen gisteren in staking gegaan, om prin cipiële redenen. De loodsen menen namelijk, dat de laat ste tijd te veel wordt afge weken van liet statuut van 't Belgisch Rijkspersoneel. Eén van de afwijkingen voor hun dienst zou volgens de loodsen zijn de benoeming van een waarnemend chef- loods, die niet volledig zou voldoen aan de daartoe in het statuut gestelde eisen. Protesten van de betrokken vakbonden, die bij de Belgische rege ring de afgelopen weken werden in gediend. toeven zonder resultaat. Er werd daarop een vergadering gehou den, waar besloten werd het werk neer te leggen. Dit gebeurde gister middag. Het is niet te voorzien hoe lang de ze staking zal duren. Zij is van geen invloed op de diensten van het Ne derlandse loodswezen, waarmede, zo als bekend, een taakverdeling van de beloodsing op de Westerschelde be staat. Een langdurige staking zou ech ter het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen in sterke mate be lemmeren. In totaal zijn te Vlissingen ruim 80 loodsen gestationneerd. Daarvan sta ken er thans ongeveer zeventig. 1N, de afgelopen maand heeft het Nederlands instituut voor de miblieke opinie het publiek weer eens de vraag gesteld: Ondervindt U persoonlijk moeilijkheden door het gebrek aan woningen of niet Dit zijn de resultaten: Ja 19 pet... neen 80 pet., geen antwoord 1 pet., samen 100 pet. Negentien procent van het Nederlandse publiek ondervindt op dit onenblik dus moeilijk heden door het gebrek aan woninnen. Als wij dit cijfer vergelijken met de antwoorden uit vorige opiniepeilingen, waarin dezelfde vraag werd gesteld, krijgen we het volgen de beeld: Persoonlijke wonin vnoeilijk- heden heeft- 33 pet. in Auaus- f'is 1946: 36 pet. in April 1947; 31 pet. ui Augustus 1948: 25 pet. in Juni 1950: 24 pet. in Augus tus 1951; 20 pet. in September 1952: 22 pet. in Januari 1953; 19 -net. in Se-ntember 1953 Uit der.0 tabel volgt dat men persoonlijk steeds minder moei lijkheden van de woningnood ondervindt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1