Vestelijke nota aan Sovjets verwacht VIT AMINE-AMPULLEN bevatten ARSENICUM GASTON DOMINICI HEEFT BEKEND Men wil eerst afzonderlijke kwesties regelen Prof. de Quay Commandeur in de Piusorde Weer voorstel tot ministe rconferentie in de pen A. Tousenl te Aken gearresteerd Truman zal alles vertellen Tito waarschuwt het Westen VERKIEZINGEN IN DE SOEDAN Twee arbeiders in zand gestikt Mijnenveger dregt Enkele injecties hadden dodelijke afloop Vijfde Mei in oude luister herstellen r DAGBLAD VOOR ZEELAND De zesde van de zeven van Breda Hij was als tuindersknecht ondergedoken Nog vrij zacht Wraak is niet het belangrijkste De zaak White Ex; „Notawisseling verder nutteloos De kwestie Triest Hagenaar lichtte ziekenhuizen op Voor verdiensten voor de Katholieke zaak Mosasaurus-wervels irs St. Pietersberg- Noodlottige vergissing in Amsterdams laboratorium Onderzoek reeds maanden gaande Onenigheid leidde tot drievoudige moord Drummonds in een vlaag van woede gedood In „Ar lis" klinken de hamerslagen BIJ„ de behandeling van de rijks begroting 1954 van het departe ment van Algemene Zaken, in de afdelingen hebben enkele leden van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer er met klem bij de regering op aangedrongen de viering van de vijfde Mei te herstellen Het besef van wat in de jaren 1940-L1945 aan Nederland overkomen is, en van de geweldige betekenis, welke aan de bevrijding moet worden gehecht, moet, r.iet m de laatste plaats bij de jeugd, levendig blijven.Voor onze volkskracht is dit van grote betekenis, aldus deze leden. Prinses Juliana werkte hard.... MOTORSCHIP „OUWERKERK" motorrijder tegen auto gebotst 93e JAARGANG No. 20879 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Belgerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. y M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, Per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland MAANDAG 16 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de ui- gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HuEiU Dubbele Poort 7, Telefoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTOURG, NieulvsymaMl^noJSob £)E ZESDE van de zeven vorig jaar Kerstmis uit de Bredase strafgevangenis ontvluchte oor logsmisdadigers, Antoine Touseul, afkomstig uit Breda, is in Aken ge arresteerd. Hij is Zondagochtend voor het ambtsgcrecht in Aken ge voerd, dat een bevel tot voorlopige uitleveringshcchtcnis tegen hem heeft uitgevaardigd. De Nederlandse ambassadeur in Bonn heeft namens de Nederlandse regering de uitlevering van Touseul DE DRIE Westelijke Hoge Commissa rissen in Duitsland hebben hun Russi sche collega Zaterdagochtend een nota overhandigd, waar in zij meedelen, dat voor de Bondsrepubliek geen interzo nale passen meer nodig zijn. STEVENS, de Amerikaanse minister voor het leger, heeft verklaard, dat hij er zeker van is, dat de Amerikaan se gevochtstroepen in Europ^et zul- len worden verminderd. HET SAARLANDSE parlement heeft de nieuwe conventies met Frankriik geratificeerd. Hierdoor zullen Frank rijk en Saarland 'n monetaire, econo mische en douane-unie vormen Met uitzondering van de defensie blijft Saarland verder zelfstandig. HET MAUSOLEUM van Lenin, dat sedert het overlijden van Stalin is ge sloten, zal Dinsdag weer worden ge opend als het mausoleum van Lenin en Stalin. MISTMASKERS worden in Enge land beschikbaar gesteld voor lij ders aan hart- en longziekten. In December van vorig jaar zijn 12.000 personen in Engeland ten gevolge van de mist gestorven. ER ZIJN BEWIJZEN aldus de Ameri kaanse senator McCarthy, dat er in de grote fabriek van de „General Electric Company" in de Amerikaan se stad Schenactady gespionneerd wordt. BIRMA heeft de termijn, gedurende welke Chinees-Nationalistische gueril la s niet zullen worden aangevallen door Birmese strijdkrachten, verlengd tot 10 December. TWEE STRAALJAGERS van de Deen se luchtmacht zijn hoven het vliegveld van Karup met elkaar in botsing ge komen en neergestort. De twee pilo ten kwamen om het leven. MINISTER BEYEN is Zondag in Bonn aangekomen voor zijn eerste officiële bezoek aan de Westduitse Bondsrepu bliek. Hij zal besprekingen voeren met president Heuss, bondskanselier Ade nauer en andere regeringsfunctionaris' sen. ONZE GEZANT in Ethiopië, jhr. H. Bosch van Drakestein, is gisteren op schiphol aangekomen. Hij is in Addis Abeba ziek geworden en komt voor behandeling in Nederland. Zijn rechterbeen was in gips gevat. EEN AMBTENAAR van het Hoge Commissariaat Indonesië drs R Oemar Said uit Den Haag is gisteren n het Friese dorpje Twijlel veronge- 7°ln-een ,band van zijn auto klapte, is hi] m de sloot terecht ge- komen waarbij zijn borstkas werd in gedrukt. DE GEALLIEERDEN en de commu nisten hebben te Panmoendjon over eenstemming bereikt over de agenda voor de voorbereidende besprekingen voor de Koreaanse politieke conferent tie. DSëIheeDEo^SSIE' keizer van Ethio- kn.'li rnlï Jn2s Bernhard het Groot- lnmüde Ster in de Orde van Sa belt rtt ven De Prins hoe£t °P z'Jn ntrfo ,1 k"zer.t0' Commandeur in de Oide van Oranje-Nassau benoemd. J Do weersverwachting tot he- denavond luidt: t Zwaar bewolkt met enkele ver- sprei de opklaringen. In het Noord- J Oosten van het land aanvankelijk Jf cn toe lichte regen of motregen Matige tot zwakke wind tussen J Zuidwest en Zuidoost. Dezelfde of iets lagere middagtemperaturen 5 dan gisteren. t J Vandaag: Zon onder 16.48 uur t Morgen: Maan onder 3.17 uur. i Zon op 8.03 uur. f gevraagd, die als tuindersknecht in Aken bleek te zijn ondergedoken. Tou seul was de man, die kort na de ont snapping opzien verwekte, door in het gebouw van de Westduitse Bondsdag te verschijnen. Hij werd daar ontvan gen door 't liberale Bondsdaglid Men de, een voormalige Duitse officier, die zich vooral met eerherstel van veroor deelde Duitse soldaten bezig houdt. Na de arrestatie van Touseul is thans nog slechts één van de vluchtelingen, Borgers, niet in handen van de politie. Slechts een van de gearresteerden, Ja cob de Jonge, is tot dusverre door het ingrijpen van de Britse bezettings autoriteiten naar Nederland terugge voerd. De overigen blijven in voorlo pige uitleveringshechtenis. ]7EN Nederlandse drager van S de Militaire Willemsorde, mrW. C. J. van Lanschot, zal t vandaag het voorstel om Duitse l oorlogsveteranen op te nemen t in de Wereldveteranenconfe- l rentie steunen. Als hij zijn stem in de Ridderzaal zal uit- brengen, zal hij slechts ueertig meter staan van de plaats waar I hij tien jaar geleden honderd J uren achtereen ondervraagd en mishandeld werd door de Na- zi's, toen hij gevangen was ge- nomen als lid van Nederlandse ondergrondse beweging. ..In kamp Dachauzo ver- telde mr. v. Lanschot, ..heb ik besloten, dat wraak niet het belangrijkste is. Daarom wil ik de Duitsers in onze federatie opnemen. Het is gemakkelijk vrede te sluiten met je vrien- den. maar het is de moeite waard, vrede te sluiten met je vijanden". -PRESIDENT TRX.IMAN heeft Zaterdag te New York verklaard, dat hij vandaag in een radio-toe spraak te Kansas alles zal verteT/3n, wat hij weet over de zaak Harry Dex ter White. Senator McCarthy gaf te Portland als zijn mening, dat de commissie in zake on-Amerikaanse activiteit Tru man tenslotte zal moeten dwingen om getuigenis af te leggen. Hii meende, dat Truman niet in het genot is van rechten, die hem vrijstellen van het afleggen van een. getuigenis. Het Amerikaanse blad New York Post heeft opzienbarende onthullin gen gedaan. Eisenhower beweert, dat hij White niet heeft gekend, maar het blad schreef, dat Eisenhower in 1947 White heeft ontmoet, tijdens welke ontmoeting Eisenhower zelfs het plan- Morgenthau gelanceerd zou hebben. TN DIPLOMATIEKE KRINGEN in Lqnden is Zondag verklaard, dat Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten deze week de Sovjet-Unie in een nota zullen meedelen, dat zij bereid zijn tot een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken over Duits land, zodra de SovjetUnie haar voorwaarden voor een dergelijke conferentie intrekt. Deze nota, waarover de Westelijke deskundigen in Parijs zo goed als overeenstemming zouden hebben bereikt, zal niet worden beinvloed door de recente persconferentie van Molotof, de Sov jet-Minister van Buitenlandse Zaken, waarop deze volgens Wes telijke waarnemers trachtte de ongunstige reactie van het Wes ten op de jongste Sovjet-nota weg te nemen. jyiEN VERWACHT, dat de nieuwe Westelijke nota een einde zal ma ken aan de diplomatieke nota-wisse ling tussen Oost en West over Duits land en wereldaangelegenheden, die gaande is sedert Mei 1952. Ondanks Molotofs verzekering, dat de Sovjet-Unie een conferentie wil, zouden de Westelijken ervan overtuigd zijn, dat zij niet werkelijk tot een re geling voor Duitsland in dit stadium wil komen en hat daarom voortzetting van de notawisseling nutteloos is. OVERWEGENDE. AAN HET Westelijke antwoord zou- den de volgende overwegingen ten grondslag liggen: 1. Communistisch-China dient niet tot de conferentietafel te worden toe gelaten voor het zijn goede bedoeling op de voorgenomen Koreaanse poli tieke conferentie heeft bewezen. 2. Vier-mogendhedenbesprekingen- over „internationale spanning" zijn reeds een keer, in 1950 in Parijs, mis lukt. 3. De Westelijken menen, dat de Nieuwe korpsonderschei- dingen voor regimenten infanterie WOOR de regimenten infanterie Jo- han Willem Friso, Oranje-Gelder land, Menno van Coehoorn en Chassé zijn nieuwe korpsonderscheidingsteke nen vastgesteld, welke in de baret- gesp en op de schouderbedekking van de veld blouse en de dagelijkse tenue zullen worden gedragen. beste manier om te trachten tot rege ling van geschillen te komen is een begin te maken met de regeling van de voornaamste afzonderlijke kwes ties. SOVJETS BEREID? FJE „PRAVDA", het dagblad der Sov- jetrussische communistische partij, meldt, dat de Sovjet-Unie een bijeen komst der ministers van Buitenlandse Zaken wenst „om de spanning in de internationale betrekkingen te ver minderen". Het blad meent, dat dit onderwerp behoort tot .,de hoofd vraagstukken van onze tijd". PRESIDENT TITO van Zuid-Slavië heeft Zondag in een rede te Bel grado Engeland en de V. S. gewaar schuwd de zone „A" van het vrije gebied van Triëst niet aan Italië over te dragen, zeggend, dat dit plan „niet in aanmerking komt". Het zou betekenen, zo zei hij. dat Italië een „blanco volmacht krijgt voor toekomstige actie tegen ons ge bied. Wij zouden geplaatst worden te genover Italiaans irredentisme" (be weging voor inlijving van „önbe- vrijd" gebied bij het stamland). De maarschalk waarschuwde het Westen „voor de ernstige gevolgen, welke hieruit zouden kunnen voortvloeien". Tito's redevoering heeft bij Weste lijke waarhemers in de Zuidslavische hoofdstad het geloof versterkt, dat het einde van belangrijke internationale stappen achter de schermen om te ko men tot een vijfmogendhedenconfe- rentie over Triëst in zicht is. By afgraving te Schoort '"p'WEE ARBEIDERS zijn Zaterdag morgen omgekomen, toen zij in de duinen te Hargen, gemeente Schoor 1, bij een afgraving onder zand zijn bedolven. Zij waren bezig een gat in de voet van een duin te dichten. De eerste die door het neerstortend zand werd bedolven, was d§ 59-jarige werkbaas A. Delver uit Groet. Een 17-jarige arbeider, N. de Vet uit War- menhuizen, zag het gebeuren en schoot bij om te helpen. Hij kwam on der een tweede zandlawine terecht en moest zijn hulpvaardigheid met de dood bekopen. Onmiddellijk zijn andere arbeiders met het opgraven begonnen, maar eer de twee mannen waren gevonden, ble ken zij te zijn overleden. TN Amsterdam is aangehouden de 31- jarige J. M. H. uit Den Haag. Hij wordt verdacht van oplichtingen, on der andere gepleegd in ziekenhuizen. De vorige maand werd hij met en kele verwondingen in het katholiek ziekenhuis te Harlingen opgenomen. Hij kreeg daar ook nog longontsteking. Hij zeide lid van een bepaald zieken fonds te zijn en werd zodoende twee weken gratis verpleegd. Hij trachtte in die tijd ook nog geld te lenen van de directeur van het ziekenhuis en van een geestelijke. Na zijn ontslag bleek dat hij ni/ bij een ziekenfonds was aangesloten en bovendien dat hij ook in Zutphen en Culemborg dezelfde practijken had toegepast. Thans geniet hij in Leeuwarden weer gratis „verpleging", echter zon der ziekenzusters. TAE COMMISSARIS van de Koningin in Noord-Brabant, prof. dr. J. E. de Quay is door Z. H. de Paus benoemd tot Com mandeur in de Piusorde. Deze hoge ridderorde, die wordt toe gekend voor verdiensten voor Kerk en Maatschappij, wordt slechts bij zeer hoge uitzonde ring aan hooggeplaatste perso nen uit het openbare leven ver leend. Voor zover ons bekend is pro fessor de Quay de eerste autori teit in Nederland, die deze rid derorde heeft ontvangen. Mgr. W. Mutsaerls, bisschop van 's- Hertogenbosch, heeft prof. de Quay Zaterdagavond mededeling van deze hoge onderscheiding gedaan. Hij deel de daarbij mee, dat de Commissaris deze uitzonderlijke eer te beurt viel voor de grote verdiensten, die hij zich op zijn post heeft verworven voor de belangen van de katholieke zaak in Brabant en daardoor voor de hele ge meenschap. Prof. de Quay sprak een kort woord van dank. Er bestond in de Soedan onder de bevolking zeer veel animo voor de verkiezingenDe namen van de candidaten waren, ten gerieve van hen, die niet kunnen lezen of schrijven, aangegeven door symbolen, stip pen,- strepen, zodat ook deze anal phabeten hun keuze op het verkie zingsbiljet konden maken. Kiezers staan in de rij om het stembiljet in ontvangst te nemen De vermiste straaljager TsJOG ALTIJD is het bericht, dat de A vermiste straaljager van de vliegbasis Eindhoven in het IJssel- meer zou zijn gesignaleerd, niet be vestigd. Gisteren is ook de mijnen veger Texelstroom uitgevaren om aan het opsporingswerk deel te nemen. Schipper Mol uit Volendam, die Vrijdagavond binnen liep, vertelde dat hij Donderdag tussen elf uur en half twaalf ter hoogte van Lelystad een knal heeft gehoord en een wa terzuil heeft zien opspuiten. In de loop van gisteren is de plaats vastge steld en onmiddellijk is de Texel stroom uitgevaren om te gaan dreg gen. Of het resultaat had opgeleverd, was gisteravond nog niet bekend. Wel stond vast, dat de mijnenveger zo no dig vandaag weer zal uitvaren. "j 'I IDIA'S het losschieten van mergel in (ie groeve van de kalkmergel maatschappij St. Pietersberg aan de Mergelweg te Maastricht, hehben de twee schietmeesters Cortlevcn en Groothausen twee wervels tussen de brokstukken ontdekt. Na onderzoek door Dr. E.M, Kruj't- zer conservator van het natuurhisto risch museum te Maastricht, kon wor den vastgesteld dat de wervels afkom stig zijn van de bekende Mosasaurus, een hagedisachtig reptiel uit de krijt- periode. De kop van deze Mosasaurus bevindt zich in Parijs. De vondst werd in het natuurhisto risch museum ondergebracht. J^j"ADAT IN HILVERSUM op aanvankelijk onverklaarbare wijze „enkele slachtoffers" waren overleden, is enige maanden ge leden aan het licht gekomen, dat in het laboratorium van een pharmaceutische fabriek te Amsterdam bijna 3 jaar geleden een noodlottige vergissing is begonnen bij de vulling van een speciaal soort ampullen, die daarna zonder enig vermoeden van het ge vaar, dat er aan verbonden was, in de handel werden gebracht. Gebleken is, dat de ampullen niet gevuld waren met vitami nen C, zoals de bedoeling was, doch met arsenicum. AMSTERDAMSE Justitie onder leiding van de Officier van Justi tie mr F. Hollander heeft het onder zoek al sinds Augustus in handen, doch achtte het gewenst daaraan geen ruchtbaarheid te geven. Of alle ampullen reeds achterhaald zijn, durfde de Officier niet met vol ledige stelligheid te bevestigen, hoe wel hij het wel vermoedde, aldus het A.N.P. Hij kon niet zeggen of er ook naar het biutenland zijn uitgevoerd. IN DIVERSE STEDEN. op het laboratorium zal worden inge steld. „Niet alle apothekers hebben deze ampullen voorhanden gehad", zeide hij nog. „Zij betrekken het produet nl. niet allen van de groothandel. Som migen vervaardigen het zelf". Er zijn slachtoffers in diverse steden van ons land, enkelen zijn er overle den, anderen hebben er zeer slechte gevolgen van ondervonden of onder vinden die nog. De Officier noemde uitsluitend Hilversum, omdat hij meende, dat dit toch niet langer ge heim kon blijven. De plechtigheid van de uitreiking droeg een intiem karakter. Ze werd bijgewoond door mevr. de Quay en het hele gezin van de Commissaris, alsmede enkele familieleden. De bis schop was vergezeld van mgr. F. N. J. Hendrikx. vicaris-generaal van het Bossche bisdom en mgr. J. v. Susante plebaan van de St. Jan. Ten huize van prof. dr. J. E. de Quay, de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, is mgr. W. Mutsaerts komen vertellen van de hoge ridderorde, die Z. H. de Paus aan prof. de Quay heeft ver leend. Hier overhandigt mgr. Mutsaerts de Commissaris de pau selijke breve, waarin de benoeming tot Commandeur in de Piusorde wordt bevestigd. Rechts ziet men mgr. F. Hendrikx, de vicaris van het Bossche diocees. f IE HEBT -gewonnen, jonge- man!" Met deze woorden gaf een dodelijk vermoeide Gas ton Dominici, de 77-jarige boer uit Lurs zich over aan Commis saris Sebeille van de Franse po- lfti. Vijftien maanden na de dood van Sir Jack Drummond, diens vrouw en 10-jarig dochtertje, gaf de koppige boer toe, het drietal te hebben vermoord. Het is een schier eindeloze strijd ge weest tussen de politie en de „oude leeuw van Lurs", die al in Augustus van dit jaar werd verdacht. Heel eenvoudig is dit laatste deel van het onderzoek niet verlopen. On middellijk nadat Gustave Dominici zijn vader had beschuldigd, welke be schuldiging door de andere zoon Clo- vis werd bevestigd, is men de oude man gaan arresteren. Toen de politie mannen de boerderij naderden, ont stak Gaston Dominici in woede en stuurde zijn honden op de recher cheurs af. Tien uur lang is de oude boer blij ven ontkennen. Hij sloeg met zijn vuisten op zijn stoelleuning en schreeuwde „Het zijn allemaal leu gens. Ik ben het niet geweest!" Eerst in de nacht van Zaterdag op Zondag gaf Gaston zijn misdaad toe. Hij vertelde, dat hij onenigheid met Sir Jack gehad heeft over het kam peren. In woede ontstoken heeft hij daarna de Britse voedseldeskundige neergeschoten. Daarna heeft hy lady Drummond, die begon te gillen, ver- P)E Amsterdamse dierentuin „Artis", die reeds een eeuw oud is, zal het komende voorjaar als vernieuwd uit zijn winterslaap te voorschijn ko men. want met de reeds in 1939 drin gend noodzakelijke restauratie is, dank zij een crediet van provincie en gcme&rite. thans een begin gemaakt. Vele gebouwen verkeren in zeei slechte staat en ook aan tralie- en hekwerk heeft de tand des tijds ge knaagd. Zo zelfs, dat als bijv. een der buffels met een vaartje tegen het hek van bet hok zou oplopen, er een gerede kans bestaat, dat het dier met hek en al de tuin in wandelt. Het ligt in het voornemen alle winterverblijven toegankelijk te ma ken voor de bezoekers. Er komen voorts enige uitbreidingen, o.a. een openlucht terrarium met Europese reptielen, een openluchtverblijf voor Panda's (bnmboebeertjes). waarvan er twee uit India komen, en voorts wordt een der wanden van het apenhuis met glas dicht gemaakt. moord. Het dochtertje Elisabeth vluchtte. Toen Gaston op haar mikte weigerde zijn geweer. Hij liep haar achterna en sloeg haar met de kolf van zijn geweer bewusteloos. Als motief voor de dood van lady Drummond en haar dochtertje gaf Gaston Dominici op. dat hij bang was, dat zijn misdaad aan het licht zou ko men. Volgens inspecteur Harzig, een van de medewerkers van commissa ris Sebeille, schijnt de uitleg, welke de moordenaar van het gebeurde heeft gegeven, echter niet erg aan nemelijk. Men heeft kunnen vaststellen, dat de oude boer kort na de drievoudige moord familieraad heeft belegd, om afspraken te maken voor de getuige nissen. Uit angst voor de oude man durfde niemand van zijn familie iets te zeggen. Toen de politie gisteren bij de boer derij arriveerde voor de reconstruc tie van de misdaad, werd zij door de familieleden van Gaston Dominici met een regen van stenen ontvangen. l_]ET onderzoek der Justitie gaat nog voort, zo verzekerde mr. Hollan der, die nog niet zeggen kon of er in de toekomst in verband met deze zaak een vervolging tegen de schuldige (n) VANDAAG Koningin Juliana het wereld-vete- ranencongres in de Ridderzaal toespreekt, zal ongetwijfeld de 80-jarige afgevaardigde van Egypte, dr. Sesostris Sidarouss daar met zeer speciale belang stelling naar luisteren. Hij was n.l. 23 iaar aeleden Egypte's ambassadeur in Nederland en herinnerde zirh aisteren glim lachend. hoe hij de toenmaliae Prinses in het paleis Noord einde op haar wetskennis testte. Prinses Juliana studeerde toen aan de Leidse Uniuersiteit. ..Op verzoek van haar moe der stelde ik de Prinses een aantal vragen en ik kan u ver zekeren. dat ze alle antwoor den wist", zo zeide de oud ambassadeur. Tr ,1 ik dit haar moeder ver telde. zeid deze: ..Ik ben blij te horen dat ze hard werkt." V. IS. S. eert de werkers in liet rampgebied RAAD van beheer van de N.v Verenigde Nederlandse Scheep: vaart maatschappij (V.N.S.) te Den Haag, heelt besloten aan de eerste van de serie van vier .O-kerken" 1 schepen waarvan de naam begint met een o), die door haar bij verschillende Nederlandse werven zijn besteld de naam „Ouwerkerk" te geven. De V.N.S. beoogt daarmede uitdruk king te geven aan haar hoogachting voor de volharding en de krachtsm- spannngi voor al degenen, de letter lijk en figuurlijk op de bres hebben gestaan bij het dichten van de dijken van Zuid-Holland en Zeeland ^MSTERMIDDAG drie uur sloeg bij de tweede overweg op de grens Kloetinge-Goes een door de heer M uit Yerseke bestuurde auto. die uit de richting Bergen op Zoom kwam links af. geen voorlang verlenend aan de motorrijder Sinke uit Woifaarts- di.jk. die van Goes afkwam. S.. die zijn vrouw op de duo had. botste daarna tegen de auto op en Sloeg over de weg. Voor nader onder zoek werd hii, nadat de eerste hulp hem was verleend, naar St. Joanna vervoerd: de vrouw liep slechts enige schrammen op. Beide voertuigen waren enigszins beschadigd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1