De Parisienne dartelt door mode-land Het zwakke geslacht: de sterkste factor in de industrie Een streepje zonlicht in de winter m Mijn dochter ontdekt de wereld ivorol tanden Wil 5adem Fris Eenvoudig, practisch, elegant MIEE10ENEN EVA'S AAN DE MACHINES Geuren uit de keuken I I Mist vermoordde Nylonkousen In de V. S. is Eva zelfs houthakker De Prinsessenkalender is er weer Wolvezels gaan op de proef bank Russische hoedjes „melancholiek*1 Ook in do winter: slaatjes DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 Zij blijft haar eigen baas Patronenboekje voor machinaal breien De Amerikaanse kleedt zieli Haar geheimen mee in het graf Mannen verdienen echter méér Groentenkalender 327-0 S HET U WEL EENS opge vallen.) dat (Ie Parisienne „iet van bonte kleuren houdt en toch een zwak heeft voor gedurfde combinaties Om dat ze (1e tinten juist weet te kiezen, er een natuurlijk ge voel voor heeft en uitstekend in staat is, zelf te beoordelen wat haar staat, kan ze zich deze luxe veroorloven. Haar uitgangspunt bij het samen stellen van haar garderobe is practisch. „Ze zorgt er voor, dat alle stukken zoveel mogelijk hij elkaar passen en onderling kunnen worden gewisseld". Hierdoor weet ze zich met weinig kledingstuk ken afwisselend te kleden. Haar garderobe lijkt veel omvangrijker te zijn, dan ze in werkelijkheid is. Sterke, opvallende kleuren zal ze nooit kopen, omdat ze weet, dat die gauw vervelen en ze niet geregeld geld heeft 0111 nieuwe spullen aan te schaf fen. Voorts is zij er diep van ■doordrongen, dat ze beter wat meer kan betalen voor iets goeds van voortreffelijke coupe. Dit leidt er toe, dat de confectie bij de Parisien ne maar betrekkelijk weinig succes heeft. De meeste dames hebben hun naaister, die met ongekend suc ces straffeloos plagiaat bedrijft en de dure modellen van de gro te modekoningen handig co- piëert. De naam van haar naai ster houdt ze angstvallig ge heim. Eerder zal ze het verklap pen aan een vreemdeling dan aan een- goede vriendin. Stel eens voor, dat haar vriendin straks ook zo'n snoezig jurkje zou dragen. ALS grondkleur van haar gardero- be kiest ze graag Iets neutraals, zoals zwart of grijs. Het zwarte man telpakje is voor vele dames hier nog altijd onmisbaar: ze weten, dat ze daarmee bij elke gelegenheid keurig zijn. In gunstige gevallen bezit ze dan ook nog een eenvoudige zwarte japon, die via een bijoux, een gekleurde doek of een ander ceintuurtje telkens weer anders lijkt en wordt aangepast aan de gelegenheid. Overdag draagt ze graag grijs Een eenvoudig flanellen pakje of een simpele wollen japon weet ze door middel van goed gekozen accessoires ook telkens weer een an- der aanzien te geven. Herhaaldelijk pogen de modekoningen de heerschap- i Pij van 't zwart en grijs te breken doch I tot nog toe zijn alle pogingen grandi oos mislukt. Zo werd b.v. kort gele- I den de kleur „cognac" gelanceerd, waarmee juist in combinatie met grijs en zwart zeker leuke effecten kunnen j^ederland is weer het ..Holland" aan het wor den van hen, die buiten onze grenzen verblijven. Vreemd is dat. Zelden is het heimwee van hem of haar, die in het buitenland vertoeft, groter, dan wanneer in Nederland de avonden weer lang worden en het leven zich hoe langer hoe meer gaat beperken tot de intimiteit van de huiskamer, het eigen gezin. Zó denk je je „Holland" altijd in, wan neer je ergens aan de andere kant van de aardbol de kalen der dunner ziet worden. Dat is ook het échte, die intimi teit, want daar schijnt ons volk voor geschapen te zijn. Daarom heeft deze pagina dit maal een „huiselijk" cachet. Maar tóch hebben we er een streepje, echt, volzomers zon licht op willen laten vallen en daarom gaan we naar Pa rijs. De Parisienne verstaat de kunst, om wat somber schijnt, toch een blije, zonnige toon te geven, omdat ze de waarde kent van het contrast. Ze heeft de natuurlijke durf en zwier van alle Parijse groten uit het verleden, waarvan haar stad haar nog dagelijks spreekt. We mengen ons daar om met Jeanne Donker eens onder het publiek nee, niet op de Place de la Concorde, of een andere parade-plaats, maar „zomaar ergens" in de stad. En wie weetis de Parisienne, die wij zo bewon deren om haar smaakvolle tailleurtjes, wel één van onze eigen, Nederlandse zus teren! XTaarmate de laatste maanden van 1 jaar verstrijken, komt het beruch te mistseizoen in aantocht. Vele Lon- denaren vragen zich angstig af hoe erg het dit jaar weer zal zijn en hoevele duizenden doden de mist in de komen de maanden zal eisen. Inderdaad be taalt de Engelse hoofdstad een zware tol. Op 22 September jl. sloeg de dames de schrik om het hart. De goed ge klede meisjes en vrouwen op Kings- way en Aldwych liepen met zakdoe ken voor haar mondjes: want het was mistig en de lucht proefde onsmake lijk. In enkele uren tijds werd er voor duizenden ponden schade aange richt aankleding en kapsels en.. kousen. Brandende voorwerpjes sloe gen via de schoorstenen namelijk naar beneden, vielen bij dc dames in de ha ren en op de mantels. Het raadselach tige daarbij was, dat alleen tijdens deze kwaadaardige Septembermiddag de nylonkousen aan de benen „oplos ten". Tienduizenden vrouwen zijn die dag met nylonkousen van huis gegaan en zonder kousen teruggekomen. Che mici geloven, dat deze middag de laag hangende zware mistlucht verontrei nigd moet zijn geweest door chemische dampen, waartegen nylon niet bestand is. Later las men in de bladen, dat de „slachtoffers" nog van geluk moch ten spreken. Indien ze n.l. ook nylon jurken en ondergoed gedragen had den worden bereikt. Wat deed ze nu? Ze volgde de modekleuren in de acessoi- res. zonder de grondkleur van haar garderobe te veranderen. Vele Parisien- nes dragen nu het zwarte mantelpak of de grijze Japon met een cognackleu- rig tasje of dito handschoenen. Ze wil hiermee laten zien. dat ze tooh met de mode meegaat. ook de vreemdelingen in Parijs al kort na hun aankomst sterk naar de Pa rijse smaak overhellen. Is het wellicht de lucht van de hoofdstad, die alle felle kleuren lawaaierig doet lijken? Let eens op de Amerikaanse studen te, die schreeuwerig gekleed op Orly arriveert. Haar rode of groene schoen tjes. haar felle mantelpakje en haar Jas in grote, schreeuwerige ruiten hebben vlug afgedaan. Een paar maan den later heeft ze al liet uiterlijk van een Parisienne. En met de Ne derlandse vrouwen en meisjes, die langer in Parijs vertoeven is het even eens zo! JEANNE DONKER (Advertentie) Voorkom motsohado. Koop uitsluitend l^r wol en wolgoed voorzien van het MITIH-etiket K. Ruime mantels E'EN feit dat we evenmin mogen ver- geten is. dat ze haar mantels ruim en gemakkelijk kiest, zodat ze zelfs over een mantelpakje gedragen kun nen worden. Omdat ze deze mantel slechts enkele maanden per jaar no dig heeft, wil ze dit kledingstuk wel eens fel rood of groen hebben. Maar beige en camelhair overwegen. Pullovers zijn erg geliefd. Enkele jaren geleden had iedere vrouw en ieder meisje een zwarte pullover, die, op een zwart of grijs rokje ge dragen, altijd keurig stond. Op kantoor werd een fleurig zijden sjaaltje rond de hals geknoopt en 's avonds verschenen ze in de res taurants en theaters met het zelfde pullovertje, doch dan vefsierd met een gouden kettinkje of een glin sterende speld. Maar in het vorige seizoen is plotseling de wit te pull over naar voren gekomen. Thans blijkt de witte trui, vooral met ho ge rolkraag nieuwe veroveringen te maken. Ook de combinatie zwart wit komt veel voor Dierenhuiden QE wlnterimprimé's doen het nog niet erg. u weet. dat de modeko ningen dit seizoen deze winterimpri- me's hebben gelanceerd: wollen stof fen bedrukt met drukke patronen, vaak in motieven van dierenhuiden. Ook werden bewerkte stoffen gebracht zoals uitgeschoren velours of ingeper ste reliefpatroon. De japonnen en pakjes van deze stoffen geven een druk en overladen effect terwijl het figuur van de draagster er vaak dik ker door lijkt. Omdat de Parisienne niet graag dik wil zijn en weet dat echte elegance nooit druk. overladen en opdringerig mag zijn zullen deze patroontjes bij haar weinig succes heb ben. Vermoedelijk zijn ze ook meer voor de Amerikaanse klanten bedoeld. „Vergeten" voeten F" E KLEURDE schoenen doen het evenmin. De Parisienne wil onder geen voorwaarde het accent op haar voeten leggen. Alleen jonge sportieve meisjes willen op deze wijze nogal eens opvallen. De elegante dame draagt echter bij voorkeur nog steeds de hooggehakte zwarte pumps of de een voudige weinig opvallende sportschoen. Het meest opvallende is wel, dat (Advertentie) (Advertentie) KOU-KOORTS-GRIEP SANAPIRIN (Mijnhardt) veel voudige geneeskracht door veel voudige samenstelling.Kok«'90-50c. U\e breimachlnehandel „Trico-fix" heeft, gehoor gevend aan talloze aanvragen, een patronenboekje laten samenstellen, dat als richtsnoer kan dienen, bij het werken met de „Tri co-fix". In dit boekje vindt de lezeres een vijftigtal patronen, voorzien van een duidelijke beschrijving. Gezien het steeds toenemende aantal „machine breisters" zal het boekje zeker zijn weg vinden. Ook de vrouwen, die niet zelf kun nen naaien, en niet over kleedgeld be schikken. dat hen in staat stelt haar inkopen bij de ontwerpers van naam te doen en zich daardoor tot de con fectie moeten wenden dat is het overgrote deel van hen eisen goed zittende kleding. De afwerking komt eerst op de tweede plaats, zodat ten koste van 't model, wel eens aan degelijkheid wordt ingeboet. Op de eerste foto ziet u een prak tische. prettig zittende witte jumper voor alle dag. met een opstaand half hoog kraagje, dat met knoopjes wordt gesloten. De kraag kan worden opgeslagen tot aan de kin. Men kan de jumper ook achterstevoren dragen, zodat de knoopjes op de rug vallen. De jumper wordt gedragen op een zwart strak rokje, waarin op de heu pen, twee zakjes zijn aangebracht. De andere foto geeft een voorbeeld van een Amerikaans jurkje, dat op ieder uur van de dag zijn diensten kan bewijzen. De japon vertoont het slanke silhouette, waaraan de Ameri- HET is algemeen bekend, dat de Franse mode-ontwerpers, die ook een zaak hebben in New York, voor de Amerikaanse vrouw uitkomen met een collec tie, die geheel verschilt van die, welke zij ontwerpen voor hun Europese klanten. De Ameri kaanse vrouw houdt in de eerste plaats van elegante, dus goed zittende, doch eenvoudige en vooral praktische kleding, die haar niet hindert in haar be zigheden, en die zij, zo ""idig, kan dragen op elk uur 11 de dag. IWTiss Edith Margaret Watson, die de particuliere-secretaresse is ge weest van zes Britse minister-presi denten en die de bijnaam had ver diend van „de vrouw die een geheim kon bedaren" is te Worthing overle den. Zij fungeerde als secretaresse van Bonar Law, Lord Baldwin, Gord Ramsay, Neville Chambei-lain, Win ston Churchill en Clement Attlee. In 1945 ging zij op pensioen. DEZE EEUW behoort aan de vrome", heeft eens een bekend verstokt vrijgezel gezegd en boze tongen betveren, dat het hem niet helemaal van harte ging. Hoe het ook zij, zonder enige overdrijving kan ivorden vastge steld dat er vrijtvel geen werkkring is, welke niet door een lid van het zwakke geslacht kan worden vervuld. Hiervan kan men vooral in een land als de Verenigde Staten talrijke bewijzen vinden. Volgens de jongste statistische gegevens verdienden in 1952 van de ongeveer zestig millioen Ame rikaanse vrouwen bijna twintig millioen met werken hun brood. Tn spULalfZT/Brtien onbekende ™euwe j ..Pro Juventute'. Ddmaal V°°I de. Prinsessenkalender 1954 van door Cas Oorth nieuwe foto's van T-... buur ue uys 'ge nomen'foto's'pit f°t0 'f Particulier hezit en drie Vn» een sympathiek werk. pro Juventvt?™h eNke ka!ender ten bate aan kinderen-in-moeiUjkheden van ,1 jtnmers de helpende V kunt deze kunstdrukkalender bes tellenhiEalT'He-Pt u 'lelpen? delingen JrTjuTenuV^ *ƒ- TN 1870. toen op dit gebied voor de eerste maal een statistiek werd aan gelegd, bedroeg het aantal vrouwen dat een beroep had nog geen twee millioen, hetgeen voor die dagen vooral in vergelijking met de Euro pese landen reeds zeer hoog was. Omstreeks de jaren 1775-1780 wa ren de meeste Amerikaanse vrouwen en meisjes werkzaam in de huishou ding of voorzagen in hun onderhoud met naaiwerk. Later trokken de voe- dings- textiel- en kledingindustrie duizenden vrouwelijke werkkrachten. nans helpen millioenen van hen mee dij ae vervaardiging van electrische vliegtuigen, schepen, geneesmiddelen en gereedschappen. Het is tegenwoordig heel gewoon als ??««!flsje of een vrouw een betrek king heeft als lasser of monteur. Reeds lang voor de oorlog kozen Amerikaanse meisjes het beroep van architect, drukker, piloot, houthak ker of technicus, zonder familie of vrienden in opschudding te brengen. De „Business and Professional Wo men's Club" bezit een lijst van 450 verschillende functies die reeds door vrouwen worden vervuld. CIJFERS ^/OLGENS de statistieken bekleden de meeste vrouwen in Amerika op het ogenblik een administratieve functie. In 1952 bedroeg dit aantal 5.300.000 terwijl ruim 3.500.000 vrou wen en meisjes werkzaam waren in fabrieken. Het aantal dat een betrek king had als serveuse, dienster, enz. TN Verviers, het Belgische tex- tielcentrum is een laborato rium voor wolonderzoek ge opend. De directeur, professor Robinet, zei in zijn openingsrede dat verscheidene Belgische or ganisaties van bij de wol betrok kenen het thans mogelijk ma ken, dat fundamenteel onder zoek van de wolvezel en van de verwerkingsprocessen onderno men wordt. De Belgische wolfabrikanten stellen internationale samen werking zeer op prijs, waarbij in dit verband gedacht werd aan het Internationaal Wol Secreta riaat, dat ook een bijdrage le vert. (dienstmeisjes niet meegerekend) be droeg in 1952 ongeveer 2.200.000 en niet minder dan 2.100.000 hadden een werking als technicus of aanver wante beroepen. Een opmerkelijk feit is dat het aantal dienstmeisjes sterk is gedeeld en wel van 18 pet. van het totaal aantal werkende vrouwen in 1940 tot nog slechts 10 pet. in 1952. VROUWEN VAN LEEFTIJD OUDERE I-JET AANTAL werkende vrouwen in Amerika neemt geleidelijk aan toe. Typerend vooral is het feit, dat hoe langer hoe meer vrouwen van oudere leeftijd uit werken gaan. Deze tendens was reeds vóór '40 merkbaar en in begin 1952 waren er ruim 3 millioen meer werkende vrou wen van boven de 45 jaar dan in 1940. Thans is het zo. dat er meer ge trouwde vrouwen werken dan onge huwde. Voorts heeft men vastgesteld, dat het aantal werkende vrouwen tus sen de 20 en 34 jaar geleidelijk aan afneemt. TAE REDEN hiervan is, dat in deze jaren het gezin de meeste tijd opeist. Was omstreeks 1900 de gemid delde leeftijd van een werkende vrouw 25 jaar, thans is deze gestegen tot 37 jaar. De stijging van het aan tal vrouwen dat een werkkring heeft is in de allereerste plaats te danken aan de enorme vlucht die de in dustrie heeft genomen en in de twee de plaats aan de vooruitgang der Y'e Moskou dragen de dames bijna allemaal zo ongeveer hetzelfde hoofddeksel in een of twee varië teiten. Deze pannekoeken of baret ten zijn niet in het oog lopend, al is het heel gewoon, dat voor zo'n ding 100 roebel (ongeveer f80.-) moet worden neergeteld. De minister-president van de Sov jet-Unie, Georgi Malenkov, heeft kort geleden in een toespraak ge zegd, dat er geen reden bestaat, waarom Sovjetvrouwen door Russi sche ontwerpers niet zouden wor den voorzien van keurige, elegante en tegelijk bruikbare schoenen en hoeden. En nu heeft Oelyanov de plaatselijke hoedenontwerpers eens onder vuur genomen in een Mos- kou's avondblad. Hij weet, dat er iets mis is met de Moskouse hoeden, vooral dat ze „melancholiek en ver velend eentonig" zijn.... techniek, waardoor het mogelijk is geworden dat machines het zware werk verzetten en vrouwen het lichte werk kunnen doen. Het gemiddelde inkomen der vrouwen, dat in 1952 rond 1100 dollar bedroeg, ligt voor de meeste beroepen nog ver beneden het gemiddelde inkomen der mannen, dat ongeveer 3000 dollar bedroeg. Sinds jaren echter wordt er in het Congres gepleit voor gelijke salariëring. kaanse haar hart heeft verpand. Een plooi middenachter, zowel in het lijf je als in de rok, zorgt voor de nodige bewegingsvrijheid. Het kleine ronde boordje sluit strak langs de hals; de schouders hebben de aflopende lijn, die momenteel ook in West-Europa geliefd is. De driekwart mouwen worden tot op de ellebogen opge stroopt. Gedragen met zwarte acces soires kan dit camelkleurige eenvou dige japonnetje gemaakt van jér sey met een angora-effect gedra gen met de juiste byouterieën 'n ge distingeerd uitgaansjurkje zijn, maar het eenvoudige model laat toe, dat het ook wordt gedragen naar kantoor, of zelfs, gedragen met laaggehakte schoe nen, bij sportieve gelegenheden. (Advertentie) Doof dat zunrbranden op Uw maag. Neem een of twee Rennies als er van Uw maal eens iets „verkeerd geval len" is. Rennies blussen dat zuur- branden dadelijk. Een smakelijk, mid del, onfeilbaar in zijn werking.... onopvallend in te nemen. Iedere Rennie hygiënisch verpakt één voor één. lepel-bord. Dit laatste bij voorkeur met pap gevuld. En nu, sinds enkele dagen is ze aan de litteratuur toe.... Je ziet er iedere keer was nieuws aan, plegen de tantes te zeggen, als ze een keurend oog aan hun nichtje wijden. En daarmee doelen ze dan op die honderd-en-één klei ne mijlpaaltjes, die de weg marke- gelden heb ik mijn dochter met ren tussen babyland en het domein zoveel instemming gevolgd als dat des kleuters is. Het zijn paal- toen ze voor het eerst en op eigen tjes die soms nauwelijks opvallen, kracht ter boekenkast schreed. Maar er zijn ook grote palen, Mijn vrouw is van oordeel, dat een grenspalen zou je kunnen zeggen, litteraire smaak zich ook te vroeg De paal tussen kruipen en lopen kan ontwikkelen en ze wilde er een bijvoorbeeld en de paal stokje voor steken. Dit die aanduidt, waar het leidde tot een korte en bewuste contact met hooggestemde paeda- de dingen begint. De T,en mail als 1 gogische discussie, die ontdekking van een paedagoog I echter halverwege wezenlijk paard met poten vier onze dochter de drempel van een gebied zonder horizon, dat zij met een verbazing wekkende ontdekking slust explo reert. Toen ze eenmaal het paard ontdekt had, begon ze geconcen treerde aandacht te schenken aan de kleine zoogdieren en verder aan alles wat niet leeft, maar zijn ge brek aan beweeglijkheid ruim schoots vergoedt, doordat er met een minimum aan moeite een ma ximum aan lawaai valt uit te halen. Zoals de radio en de combinatie 1 vastliep doordat Dym- was voor phy van de tijd die J-JET genoegen om een lekkere sla te eten behoeven we niet te beperken tot de zomermaanden. Al is er dan geen kropsla, andere groenten, die zich voor een slaatje lenen zijn er volop. Een slaatje is iets heel anders dan zo maar rauwe groente, althans dient het te zijn. Natuurlijk lokt u een stuk rauwe kool niet aan, maar als dit stuk kool fijn verdeeld wordt en met een smakelijk sausje ver mengd, dan zult u rauwe kool met plezier eten. Voor een groentesla geldt immers nog sterker dan voor ge kookte groenten, dat het uiterlijk en de toegevoegde ingrediënten het succes van het gerecht bepalen? Grove bladgroenten en koolsoorten, wortelen en knol len zult u vermoedelijk het meest waarderen, wan neer ze fijngesneden of geraspt zijn. Gekookte groen ten bv. biet, kunnen groter worden gesneden en aan fijne zachte bladgroenten zoals veldsla en spinazie behoeft niet eens het mes te pas te komen. fTEN combinatie van ver- zullen schillend gekleurde groenten staat altijd aar dig. De groenten kunnen hierbij dooreen gemengd worden of in banen op een schaal neergelegd. Het spreekt vanzelf, dat beide aangemaakt zijn met een sausje. Het duurt wel even voordat de smaak van het sausje tot in de groente is doorgedrongen, bij harde groente uiteraard langer dan bij zachte. Hiermee moet u wel rekening hou den; het is echter niet no dig de sla eerder dan tien minuten voor het gebruik klaar te maken met saus en ei. Wanneer u van een zachte, geurige slasaus houdt, kunt u diverse krui- denazijn-soorten proberen, citroensap of yoghurt. Nu eens met verse tuinkrui den, dan weer met selde rij-zout of een heel klein beetje mosterd afgemaakt, uw slasausjes niet eentonig worden. Voorbeelden van sausjes. Mengsel van 2 delen olie en 3 delen azijn, paar druppels aroma; olie, azijn, zout een wei nig suiker. Deze saus is ge schikt voor ietwat bittere groenten als lof en an dijvie; Karnemelk, azijn, zout, peper of nootmuskaat; Fijngemaakt ei, olie, azijn of citroensap, zout; Tomatenpuree verdund met azijn en olie. Sla van andijvie en appel. plm. 250 g andijvie, 250 g zachtzure appelen, 1 ei, olie, azijn (citroensap), zout. Het ei 4 a 5 minuten ko ken, pellen en in de sla- kom fijndrukken met een vork. Een paar eetlepels olie en azijn en wat zout ermee vermengen. De an dijvie van de lelijke blade deren en het stronkje ont doen en" zeer fijnsnijden. De appelen wassen of schillen (mooi gekleurde vruchten met schil en al gebruiken) en in blokjes snijden. De appel meteen door de slasaus mengen om verkleuren te voorko men. Alle ingrediënten luchtig dooreen scheppen, Desgewenst citroensap er over druppelen. Na enkele minuten de sla op smaak afmaken. Sla van biet en knolselde rij- 350 g gekookte biet, een kleine knolselderij, 2 kleine gekookte aardappe len, melk, azijn. zout. De aardappelen fijnwrij- ven en met melk en azijn tot een dunne saus roeren. De biet stropen en in blok jes snijden. De knolselderij in plakken snijden, deze schillen en in smalle reepjes verdelen. Selderij en biet met elkaar ver mengen en door de slasaus sla op smaak savoye- roeren. De afmaken. Sla van witte of kool en wortel. 300 g witte of savoyekool 150 g winterpeen, olie en azijn, zout (peterselie). De kool en de winter peen schoonmaken, de kool zeer fijn snijden of scha ven, de peen raspen. Een saus maken van ca. 3 delen olie en 2 delen azijn. De groenten er door scheppen cn de sla na enkele minu ten op smaak afmaken. (Van een paar takjes pe terselie de blaadjes af snijden, deze fijnsnijden en over de sla strooien). Slaschotel. 250 g biet, 150 g witlof, 150 g groene kool, 2 ge kookte aardappelen, pe terselie, olie, azijn, slasaus, zout. De groenten schoonma - ken. De biet in reepjes ver delen. Het lof en de kool van de stronk ontdoen en snipperen, de aardappe len in plakken sijden. de peterselie zeer fijn snijden. De bieten en 't lof apart wegzetten in een mengsel van olie en azijn, de kool op smaak afmaken met slasaus. Door een paar le pels slasaus de peterselie roeren. In het midden van een schaal de aardappel- plakken leggen en deze met de peterseliesaus be dekken. De biet- en de witlofsla laten uitlekken en de rode, witte en groene groente in vakjes om de aardappelen heen schik ken. zelfs een korte dis cussie vergt gebruik had gemaakt om eerbiedig, maar zonder aarzeling een boek van de middelste plank te lichten. „Jij laat ze maar doen", zei mijn vrouw, „zie je nou wat ze heeft?" „Ja", zei ik, „de kopstukken van Godfried Bomans. Vind je dat zo gek? Het is beter dat ze met Bo mans begint dan met Chesterton of Ma-ritain. Je wilt er toch geen blauwkous van maken!" Het avondmaal kreeg opnieuw mijn aandacht, maar misschien dat mijn oordeel omtrent de litteraire smaak van onze dochter toch voor barig geweest was. Want vrouwlief, die een béter zicht op de boeken kast had en de confrontatie Dym- phy-Bomans nauwlettend gade sloeg, begon te twinkelogen, ge woonlijk het bewijs, dat er iets grappigs gaande is ten koste van haar echtgenoot. Toen ik omkeek, lag de prent van brandmeester Koperbuik al op de grond, nonchalant losgescheurd van de andere kopstukken. Met een achteloos gebaar wierp mijn doch ter het verminkte geheel terzijde. „Misschien", zei mijn vrouw, „heeft ze tóch liever Chesterton.... kijk maar, ze grijpt naar de boven ste plank-..." Gelukkig kon ik dat nog voorko men. Maar het gevolg was een krij send protest. Oorverdovend en met alle verontwaardiging die veertien maanden levenservaring kunnen opbrengen. Mijn vrouw zei maar drie woor den: „Zo voeden mannen op" En daarop geef je dan maar geen ant woord. Je houdt de eer aan jezelf. Een man wordt immers nooit be grepen. J. V. De vet gedrukte groenten zijn deze maand in ruime mate op de markt. Andijvie, bleekselderij, bloemkool, boerenkool, Chinese kool, kervel. Knolselderij, kool rabi, koolrapen, kroten (bieten) paprika, pepers, peterselie, prei, ramenas, rode kool, Savoye kcol, schorseneren, selderij, snijbiet, spruitjes, uien, veldsla, winter peen, witlof, witte kool, wortel tjes, zuurkool.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 9