Emigratie: een beslissing voor 't leven Zuid Nederland tegen Luxemburg Een zeug jaagt niet op haring KLOOSTERBALSEM Ernstige voorbereiding onmisbaar Geschriften uit de tweede eeuw Internationaal burgerschap DERDE BLAD ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 Wat speciaal Zondag a.s. uw geest moet bezighouden b Zondag voor de 26e maal: Kansen op een zege staan niet ongunstig Luxemburg technisch onze mindere Welterusten jbikken Bruine s Dui De korrel op de korrel IS NEDERLAND zicli eigenlijk wel bewust wat emigratie betekent? Weet de emi grant, dat zijn vertrek bijdraagt lot natio naal en internationaal welzijn? Beseffen de achterblijvenden in ons land, dat de emi granten ook voor ben vertrekken en dat zij een dure plicht ten aanzien van ben heb ben? Deze vragen vormden de achtergrond van een gesprek, dat bet K.N.P. bad met Drs. Jos van Campen, directeur van de Ka- (Advertenties) tholieke Centrale Emigratie Stichting naar aanleiding van komende Zondag, die een dag van bezinning over bet wezen, het doel en de consequenties van de emigratie be oogt te zijn. Drs. van Campen gaf uit drukking aan zijn ongerustheid over bet feit, dat een deel der emigranten zich nog te weinig voorbereidt en zich daarom niet voldoende bewust is van de diep doorwer kende achtergronden der emigratie. KTUUF NFl/ Wriiven met SI wC »w Cf\ de heerlijk ver warmende en diepdoordringen de Akker's Kloosterbalsem ver jaagt de pijn en heeft een wel dadige werking. Spoedig zegt gij: voor dc hulp. die hun in deze wordt Reboden o m. door Nederlandse pries ters en priesters van het ontvangende land, emigratieambtenaren enz. godsdienstige vorming WÊÊjt - - ü'i De emigratie raakt de mens in zijn totaliteit. Zij is niet alleen een daad om materieel gewin, doch tevens een losscheuren van oude banden en gevestigde tradities, een nieuw begin in een vreemd land, waar al leen de emigranten met persoonlijkheid èn economisch èn geestelijk kun nen slagen, een nieuwe synthese brengend van eigen geërfde volks aard en die van het volk, waarin zij zich moeten inpassen in econo misch, geestelijk en cultureel opzicht. Geheel ons volk is er bij betrokken, omdat wij uit onze grenzen groeien en het noodzakelijk is, dat wij worden opgevoed tot wat wij zouden kunnen noemen internationale burgerzin met inzicht in wat wezenlijk en wat bijkomstig is. In deze opvoeding hebben gezin, school, radio en pers een wel zeer verantwoordelijke taak. „Met bezorgdheid zie ik soms emigranten vertrekken", zeide de heer van Campen, „als zij onvoorbereid voor goed naar de vreemde vertrekken. Het is dringend noodzakelijk, dat zij weten wat zij gaan doen." Aldus werkt het gezin Reliber- gen op de uitgestrekte velden in Canada. Of ze het er naar hun zin hebben? Zie maar eens, hoe vader en de dochters lachen.. P)E Katholieke Centrale Emigratie Stichting acht het noodzakelijk de emigranten een godsdienstige vorming mee te geven. ,,Zij moeten doordron gen worden," beklemtoon'.e de heer v. Campen .van de zedelijke verplich ting zicli te dwingen tot een gedegen voorbereiding middels emigratiecursus sen weekeinden, lectuur en studie. Daarom vooral is het noodzakelijk dat Katholieken zich aanmelden bij hun eigen Katholieke aanmeldingsbureaux. Deze immers zijn de sluis, waardoor de emigrant terecht komt bij de voor bereidingscursussen. Bovendien klemt de wenselijkheid, dat ook de totale voorlichting (met inbegrip dus van de technische) gegeven wordt door men sen van eigen levensbeschouwing. Doch deze onmiddellijke voorberei ding op het vertrek naar het buiten land moet eigenlijk een voortbouwen zijn op een reeds aanwezig besef van eigen verantwoordelijkheid. Want wat hem in die korte periode wordt bijge bracht, zo besloot de heer van Cam pen het gesprek, ..komt dan slechts geheel tot zijn recht, indien hij zich bewust geworden is. dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft tot zijn eigen levensdoel, verantwoor ding draagt dus voor het behoud van zijn geloof, de kennis van het geloof en de beleving van zijn geloof. En dat laatste te verwezenlijken is de taak van geheel Katholiek Nederland en van iedere Katholiek afzonderlijk". die posotief daarin leiding kunnen ge ven. De opvoeding daartoe moet reeds in het gezin beginnen. Het is de plicht van allen hun medewerking daarbij te verlenen. De eerste voorwaarde voor het schep pen van een geestelijk gunstig emi gratie-klimaat is in ons land het bij brengen van het besef, dat ieder mens recht heeft op een bestaan in de we reld. onder voorwaarde, dat iedere mens de bereidheid moet tonen om Hierbij komt de heer van Camocn te spreken over de diepere functie van de emigratie voor nationaal en internationaal welzijn. Nederland is vol en biedt slechts geringe mogelijk heden tot uitbreiding van de werkge legenheid. Zien wij b.v. naar de jon ge boeren, die geen eigen bedrijf kun nen beginnen. Vooral op de zand gronden dreigen in dit verband nood toestanden. Open en verborgen werk loosheid de tweede niet minder reëeel dan de eerste is daarvan het gevolg. Hetzelfde geldt voor de in dustrie zij het in andere verhoudin gen. De duizenden emigranten, die jaarlijks vertrekken, brengen soulaas doch nog niet voldoende. Het emigra tie-cijfer van 48.690 in' 1952 zal zo mogelijk nog opgevoerd moeten wor den. Ook internatinaal heeft de emigra tie een taak, namelijk evenwicht te brengen in de ongelijke verdeling van cultuurgronden of toekomstige cultuur gronden, delfstoffen en bevolking. Prof Dr. Egbert de Vries zegt in zijn boek „De Aarde betaalt", dat in de wereld honderden millioenen mensen meer kunnen wonen en werken. In wijds perspectief gezien heeft de emigratie dan ook tot opdracht er voor te zorgen dat mede door de arbeid en de pro ductie der emigranten minstens de allereerste behoeften van de mensheid kunnen worden bevredigd om van een redelijk welstandspijl nog maar te zwijgen zodat niet langer bijna de helft van de mensheid chronisch ondervoed is en jaarlijks honderddui zenden, vooral in Azië de hongersdood sterven. mentale vorming zich die eigenschappen te verwerven, waardoor 'hij plaatsbaar is in het eco- emigratie bij te brengen maar ook, nomisch en sociaal bestel van een ge- J r) poli o /lo- nrprplrl dat nil qIc nlPinv en dat is nog voornamer hem de geestelijke uitrusting mee te geven om godsdienstig, maatschappelijk en economisch te kunnen emigreren in een nieuwe samenleving. Daarbij die- deelte der wereld, dat hij als nieuw woongebied uitkiest. In de overgangs tijd. die de emigranten allen in hun nieuwe vaderland moeten doormaken, kunnen zij niet dankbaar genoeg zijn HE Kathlieke Centrale Emigratie ziet het dan ook als zijn taak, aldus drs van Campen, de emigrant het besef van de achtergronden der Jeugd en paarden zijn in Australië als het ware tot één groot en prettig begrip vergroeid. Om naar school te gaan of om ergens heerlijk te gaan picknikken op een vrije dag: het paard is een onontbeerlijke kameraad- Geen wonder trouwens, waar het landschap ieder schijnt toe te roepen: kom maar en geniet met volle teugen. Op de foto zien we, hoe de leer lingen van een rijschool in Canberra het nuttige met het aangename verenigenOok het oversteken van een snel vlietende beek moet eerst worden geleerd IIIERBOVEN ziet men Prof. Dr, G.Quispel in zijn werkkamer te Utrecht. Hij bestudeert 'n door hem aangekocht Koptisch hand schrift (codex) van honderd blad zijden, bevattende een viertal tot nu toe onbekende gnostische ge schriften uit de tweede eeuw na Christus. Deze geschriften werden in 1946 door Egyptische boeren (fellahs) in de streek van Nag-Hammadi ongeveer vijftig kilometer ten Noorden van Luxor gevonden, in een grot aan de Oostzijde van de Nijl aan de voet van een berg vonden zij een pot van aardewerk waarin dertien codices (bundels) geborgen waren. De inhoud was op papyrus geschreven. Deze vondst kan als de belangrijkste ontdek king van deze aard worden be schouwd want de codices waren in uitstekende toestand, fraai be schreven en voor het merendeel door lederen banden beschermd. De gnostische geschriften waren in het Koptisch, maar naar nu vaststaat alle uit het Grieks ver taald. In samenwerking met de bekende Zwitserse psycholoog Prof. Dr. C. G. Jung uit Zurich slaagde Prof. Quispel er in een deel der geschrif ten aan te kopen en naar Neder land over te brengen. TyOOR de 26e maal zullen de ploegen van Zuid-Nederland en Luxemburg elkaar Zondag ontmoeten, dit keer in het sport park van Juliana te Kaalheide. Moesten wij bij de laatste wed strijd op 29 Maart jl. te Luxemburg, constateren, dat de belang stelling voor dit traditionele treffen, tanende was, ongetwijfeld is thans het tegenovergestelde het geval. Vooral spruit dit voort uit het feit, dat de Zuidelijke ploeg niet minder dan zeven ver tegenwoordigers van ons nationale elftal telt. En ware het niet, dat doelman Steiger wegens een blessure niet opgesteld kon wor den, zo hadden de duizenden bezoekers, die Zondag naar Kerk- rade zullen trekken, acht representanten van ons Nederlands elf tal aan de slag kunnen zien. Met een dergelijke goede kern in de ploeg behoeft het geen ver wondering, dat men in Brabant en Limburg deze wedstrijd met vertrou wen tegemoet ziet. Hebben Tebak en Klaassens en heeft onze com plete voorhoede: Overbeeke, van Beurden, van Melis, Bennaars en Grui- sen immers niet meegeholpen om de Belgen in Rotterdam een nederlaag toe te brengen? En zouden deze zelfde mannen het dan niet kunnen klaren tegen Luxemburg? "TOCH is een dergelijke redenering gevaarlijk. Vooreerst staat er tegen de Luxemburgers lang niet zo veel op het spel als tegen de Belgen. Zuid- Nederland heeft tegen de spelers van het Groothertogdom niet te kampen (Advertentie) Kunt U niet slapen door rheuma- tiek, spit, ischias, hoofd- en zenuwpij nen, neemt dan geregeld Togal. Togal verdrijft snel en afdoende die pijnen cn U slaapt weer rustig de gehele nacht door. Togal baat waar andere middelen falen. Togal zuivert door de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apoth. f 0.95, f 2.40 en i 8.88. 266-00 gehad met een nederlagenreeks. die voor het Nederlands elftal kenmerkend is geweest. De hatelijke O-barrière behoeft hier niet doorbroken te wor den, wat anderzijds zeker een bron van inspiratie zou zijn geweest. Dit neemt evenwel niet weg, dat wij het optreden van onze Zuidelijke ploeg met optimistische verwachtingen be groeten. Onze voorhoede zij heeft het in Rotterdam bewezen beschikt over goede technische kwaliteiten, is be weeglijk en schotvaardig! De stuwen de kracht van Klaassens zal deze aan- valslinie node kunnen ontberen. Of de Eindhovenaar Jo Tebak, de andere kanthalf. zich in dit milieu voldoen de zal kunnen aanpassen? Stopper Wouters van PSV kennen wij als een degelijke spil. ZWAKSTE DEEL IN verhouding tot voorhoede en mid denlinie lijks ons de achterhoede, met alle respect overigens voor de capaciteiten van Rixoort, Cools en Frans Tebak, het zwakste deel van de ploeg. Toch geloven wij wel, dat ook dit trio allerwegen vertrouwen ge niet. zoals eigenlijk onze ganse ploeg. De Luxemburgers verschijnen, zoals te doen gebruikelijk is in het Groothertogdom met een ploeg, die wederom tal van wijzigingen onder gaan heeft sinds de laatste wedstrijd tegen Zuid-Nederland. Qua techniek slaan wij momenteel onze eigen man nen. hoger aan. Zullen de Luxemburgers dit ver schil compenseren door een enorme vechtlust? Of zullen het juist onze vertegenwoordigers zijn. die weer eens met een weldadig enthousiasme ten Strijde trekken? Daarvan zal Zondag zeer veel afhangen. Zijn de Braban ders en Limburgers inderdaad geladen dan mogen wij een Nederlandse over winning verwachten, waardoor de ba lans van de tot dusver gespeelde wed strijden nog verder in ons voordeel zal doorslaan. De stand luidt thans: Zuid-Ned. 25 13 6 6 32 65-46 Luxemburg 25 6 6 13 18 46-65 (Advertentie) nen we er zorg voor te dragen, dat ook de achterblijvenden begrip tonen voor de moeilijkheden, waarvoor de vertrekkenden komen te staan, met de bereidwilligheid hun eventueel noodzakelijke hulpvaardigheid te to nen. Met andere woorden: een voor emigratie gunstig klimaat te scheppen Dit maakt ook duidelijk, aldus de heer van Campen, waarom wij zo harts tochtelijk een beroep doen op allen, IVFaar de lezers weten, is er in ■J- Nederland een zg. „korrel revolutie" uitgebroken. Dat wil zeggen: Er is, sinds een half jaar op instigatie van de N.P.O. (de officiële Federatie van Duiven sportbonden in Nederland), in overleg met drie professoren/ voedingsspecialisten van de universiteiten te Utrecht en Wageningen, een omwenteling in de voedermethoden bezig zich te voltrekken. Wij zien hier hetzelfde wat zich destijds in de pluimvee wereld heeft afgespeeld en wat een bij uitstek bevoegd man als dokter Bom jaren geleden reeds voorspeld heeft: Wat ochtend- voer is voor de kippen, dat is de korrel voor onze duiven. Niemand die dertig, veertig jaar geleden geloofd zou hebben, dat een boer, die zelf zijn eigen kippenvoer verbouwde, nog eens zou overschake len op ochtendvoer uit de fabriek. En toch is het gebeurd. In weerwil van het feit, dat een boer niet lust. wat hij niet kent. Maar spreek eens met zo'n ouwe pluimveehouder en vraag hem, waarom hij uiteindelijk toch besloten heeft op een groot per cent ochtendvoer over te gaan. Vraag hem eens of hij misschien toch ge leerd heeft, te zien wat er in zit... Hij zal u antwoorden, dat het be langrijker is, te zien wat er uit komt! Meer eieren... Waarom geven ze de koeien lijn koeken? Is er een natuurlijker en be- I 't Schijnt van wel! Want ze geven op wetenschappelijk samengesteld voer uit de fabriek een heel wat beter rendement! Waarom krijgt een varken vismeel in zijn eten? Noemt u dat natuurlijk? Hebt u wel eens een ouwe zeug ont moet omtrent Doggersbank, de golven der Noordzee doorklievend in water- vlugge crawl, achter een school Hol landse nieuwe aan? Desondanks, op onnatuurlijk voer, meer spek! Zo zal het met de duiven ook gaan. Die zullen er niet meer eieren van leggen of meer liters melk geven. Zelfs zullen zij er geen laag spek van twintig centimeter dik op produceren. Maar wat ze wel zullen doen is er gezonder en sterker: kloeker van wor den en daardoor beter presteren in de vorm van harder vliegen. U hoeft daar niet aan te twijfelen. De vooruitgang is in zulke dingen nog nooit tegen te houden geweest. Als u uw medeliefhebbers de kans geeft, u voor te zijn. zult u het (aan hun uitslagen) wel merken. Niette min is het een logisch verschijnsel dat revoluties en omwentelingen (ook in de goede zin) op enorme weerstanden stuiten. Burchten van conservatisme moeten worden geslecht. GEZONDE HOOPJES het zal in deze een kwestie van „opvoeden" zijn. Een bewandelen van wegen van geduld om de massa van de liefhebbers aan het nieuwe betere, meer volwaardige „ochtend voer" (ten gebruike 's morgens, 's mid dags en 's avonds en op basis fifty, fiftv) te doen gewennen. Een gelukkige omstandigheid Is dat de duiven zelf er in minder dar, een week tijd aan gewend en od 'nee- steld zijn. Vijftig percent korrel, vee. tig percent gerst en tten percent mals ter voedsel voor zo'n melkmachien dan en-of dorsafval. zijn een wintermen?- gras, hooi en bieten? I sel, waar ze magnifiek op verpluimen en waar ge niet meer dan dertig g.am per dag van hoeft te geven. De vogels maker, er egale mest van, gezonde hoopjes met krijtwitte .kalkviea urinezuur; geen plassen meer, geen gemene groene kleuren enz. Doch even doorzetten, de duiven moeten de korrels leren eten. Heoben ze de smaak te pakken, dan zullen ze er de eerste dagen zelfs te veel van eten, doch ook die periode gaat voorbij en alles komt op zijn pootjes terecht. Lu prijs van zulk eten, dat beter is dan de bedrieglijkst geoliede en ge poetste mengsels harde granen, zaaen on peulvruchten, komt op 35 cent de kno. Dat is precies de helft van het z.g „Belgische duiveneten," waar de afgelopen zomer de liefhebbers de ogen mee verblind werden. Da helft goedkoper... en stukken beter. Geen wonder dus, dat de kat op het koord zit En nu verwacht u natuurlijk van mij. wat ik er persoonlijk nog aan toe te voegen heb. Ge weet dat ik achter de schermen kijk en doorgaans goed geinformeerd ben. Welnu daar gaan we dan. Wat kwaliteit en meerwaardigheid var de kt rrel betreft (er zijn ir. Ne derland en België reeds t a 1 van te goeder naam en faam bekende vee voederfabrieken die korrels maken) sluit ik mij zonder voorbehoud aan bi.: de voorlichting, ooor de officiële instanties gegeven. Wat het geschrijf tegen 1e korrel betreft, kan ik u zeggen dat deze inkt komt gevloeid uit de koker van per sonen die de korrel zelf... in het ge heel niet geprobeerd hebben KAMPIOENEN DAGEN ^ONDAG a.s. 15 November zal voor de derde achtereenvolgende maal de Oosterhoutse Kampioenendag ten bate van de Norbart-stichting door gang vinden, in de zaal van de heer Ph Sunonse, aan de Grote Braak Liefhebbers, laat dit terrein niet braak liggen. Er werden dit jaar in Ooster hout 18 kampioenschappen vervlogen. Al de vogels die zich aan de spits wisten te plaatsen, zullen, als zijnde net neusje van de zalm en de creiiie- de-la-crême. op deze Kampioenend.ig worden geëxposeerd. In de avonduren verkoop van bons voor jonge duiven, broed 1954. door de beroemde liefheb bers van Oosterhout voo: het liefda dig doel geschonken. Aangaande de Bredase Kampioe- renda? ten, bate van St. Fi-ielis, kan ik laten weten dat het nog steeds in- schrj-vingen regent. Voor degenen die nog niet hebben ingeschreven vermeid ik hierbij ten overvloede het aches van de tentoonstellingssecretaris, het is de heer Jac. de Wijs, Pijnboomstraat 46 te Eieda. Toekomende week hoop ik een eerste lijst met namen en presta ties. te geven. Nog even geduld der halve en het doek gaat op. Ook de „Blauwe Doffer" blijft niet achter. Aanstaande Zondag eerste hokten- toonstelling van deze machtige maat schappij. gevestigd bij C. Joosen aan de Vestkant. Aldaar verschijnen voor het voetlicht de onderstaande cracks en kampioenen: 1. L. Valk, van beroep gemeente arbeider. Zijn duiven zijn 's Zondags menigmaal sneller dan de baas zelf die ge overigens ook niet uit moet vlakken. 2. M, de Leeuw, de oude ver- zorger van wijlen dhr. Willem Jansen ('t Sas), hij woont tegenwoordig in de Olmstraat en heeft er, bij omwo- nenden, de schrik al aardig in zitten 3. Dnekske van Osch, ge zult hem wei kennen de oude bullen-marsjant, al tijd vol goede moed, speciaal als hij achter zijn dagelijks rantsoen: twee klaartjes met suiker, gezeten is, dan vertelt hij u de heldendaden zijner rappe vliegers in geuren en kleuren doch ik raad u aan deze keer te ko men kijken, wakkere beesten en ge woon met aan te kluiven. 4. C. Joo sen, de kastelein, een ouwe taaie die nooit met te veel zegt, doch ze in de klok heeft, vooral als het rap gaat sta dan maar stijf. 5. M. Reinders.' vleeshouwer (de benen schijnen de klanten te kunnen krijgen voor de erwtensoep), heeft bijzonder fijne soort, doch is de laatste seizoenen wel een beetje sukkelachtig geweest we gens de forme niet te pakken kunnen krijgen. Al met al een mooie verzameling vogels en ik kan dus een straatje-om naar de Vestkant van harte aanre- commanderen. Allemaal goeie. DIKKEN BRUINE P.5. Naar ik vernoem gaan ze in West- Brabant een „Union" oprichten, om vattende dc dorpen Ettcn, Leur, Sprun- del, St. Willebrord, RuephCli, Hoeven en Bosschenhoofd. Argument: meer duiven, meer prijzen, meer spel! Toekomende weck nadere inlich tingen. door I PEER TER VEER JTen startschot wordt gelost. Een typemachine ratelt. De toetsen dansen en een blad valt. Een blad vol sportwederwaardigheden. Een blad over mensen en meningen, over Wim van Est en Louis Over beeke, Lorenzo Petrucci en Rinus Bennaars, Wim Slijkhuis en Emile Zatopek, Geertje Wielema en Liewe Steiger. Een blad over mannen, die over de wegen van Europa rondtollen, fietsen in het circus van Jacques Goddet, de organisator van de Tour. Een blad over kerels in het Oranje shirt, die de Belgen, de Rode Dui vels, een pak op de broek geven met een klinkende, fonkelende zege. Een blad ook over vrouwen, jonge meisjes, die het edele handbalspel beoefenen in Sas van Gent en Sint Willebrord, die aan athletiek doen in Middelburg of Loon op Zand. Een blad vol mozaïek met menin gen over amateurisme in de voet balwereld en het professionalisme in de sport. Een blad vol mengelingen.... Het eerste valt..... Jan Itengenhart is de secretaris van Wim van Est. Hij woont in Rucphen cn voert alle correspondentie van de befaamde wielrenner. Jan houdt schijnbaar van statistieken, want hij beeft uitgerekend wat zijn baas dit jaar zo ongeveer allemaal heeft afge fietst. Het zijn fantastische cijfers, die zeggen, dat „de \Vim" dit seizoen 94 wegwedstrijden heeft gereden, plus nog een twintigtal baanmeetings. Wim eindigde als eerste in zestien wedstrij den. Wordt aangenomen, dat Wim gemid deld per wedstrijd 150 km. heeft gere den (Jan Rengenhart zette niet in zijn statistieken de wedstrijden, waarin van Est uitkwam, maar die hij om de een of andere reden niet uitfietste!) dan zou van Est alleen in wedstrijden hebben afgelegd 17100 kilometer. Wim zou van Sint Willebrord naar Djakarta zijn getrapt! p^ik Coppens is zonder enige twij fel een van de allerbeste mid- voors, ooit door België bezeten. Die Rik is echter allerminst een pret tige speler, een aardige makker. Als hij een slechte bui heeft, geeft hij geen zier om het spel en remt hij de aanval van Beerschot, zijn club, totaal. Wil Rik Coppens echter voetbal len, dan is hij in de ware zin van het woord een doelpuntkampioen. Kort geleden speelde de Antwerpse ploeg tegen de Lierse S.K., de club, waarin doelman Paelinkx triomfen viert. Rik scoorde persoonlijk drie doelpunten. Wat denkt U, dat die brave, beste Belgische bladen van de nationale midvoor-vishandelaar schreven? „Rik Coppens ging op Paelinkx- vangst!" Jn de statistieken van de Zuidelijke ath- letiekrecords bezet de Roosendaalse vereniging THOR een belangrijke, ja zelfs een zeer belangrijke plaats, vooral op de middenafstanden, nog meer speciaal op de estafettenummers. Zowel de 4 maal 400, als de 4 maal 800 en 1500 meter staan op naam van de Roosendaalse vereni ging. Alleen de Zweedse estafette is een Zuidelijk record voor P.S.V. uit Eindho ven. Hier een lijstje van de negen records, die de Roosendaalse vereniging thans be zit. 1. 400 meter G. Leijs 50.1 sec.; 2. 200 meter horden L. Vlamings (Steenber genaar) in 25.2 sec.; 3. 400 meter horden L. Vlamings in 57.2 sec.» 4. 4x 400 meter estafette THOR in 3 min. 34.3 sec.; 5. 4 x 800 meter estafette THOR in 8 minuten 25.8 sec.; 6. 4 x 1500 meter estafette in 16 min. 43.1 sec.; 7. Olympische estafette, THOR in 3 min. 42.6 sec.; 8. Olympische Tienkamp L. Vlamings met 4601 punten; 9. Hinkstapsprong A. de Jong met 14.17 meter. gterren stralen er in de sportwe reld overal. In de wereld van de athletiek, maar ook in de wereld van de wielrenners. De Fransen hebben, volgens een oude traditie, een nieuwe ster aan het firmament geprikt, namelijk de heer Jacques Anquetil, een zeer jonge Bretoen, die nog in geen enkele tijdrit werd verslagen. Hij verwezenlijkte in de Grand Prix des Nations te Parijs zelfs een gemiddelde, dat Fausto Coppi „II campionissimo" tot nu toe niet heeft kunnen benaderen. Jac ques Anquetil won ook de Grand Prix van Lugano. De Fransen hebben dit fenomeen natuurlijk onmiddellijk bestempeld als de opvolger van Fausto Coppi. „Een nieuwe Coppi is opgestaan uit het Bretoense land", zo schre ven de bladen. En inderdaad.Jacques Anque til kreeg reeds een zware reeks contracten. J\federland heeft eindelijk weer' eens een winnend voetbalelftal op de been gebracht. Maar er is geen mens, die gelooft in een niew we en grote periode, die voor het voetbal zou zijn aangebroken. Be ter voetbal zal alleen worden be reikt. als een ander schema tot stand komt ten aanzien van de com petitie, een andere indeling. Deze indeling komt neer op de stichting van een hoofdklasse, en ere-afde- hnp, zoals die in België werd ge kend. Het is echter zeer te betwijfelen of deze afdeling er wel ooit zal ko nten. Want de zwakkere eerste klassers voelen er geen cent voor, denkende aan hun eigen centen- Hebt U zich reeds een idee ge vormd omtrent een hoofdklasse, de voor- en nadelen daaraan verbon den?

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 5