CHAUFFEUR Het Zwaard van Palermo' D, de Cock KNITTAX ervaren BRABANTSCHE N.V. MOTOREN REVISIE J. J. van Dijke A. Th. Verbist J. A. M. v. Esbroeck A. A. M. Gortbals J. C. Kram 'Publieke Veiling punt is altijd schoon! 4 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 OPENBARE AANBESTEDING Granen, Zaden en Peulvruchten Specialiteit in bruine bonen P. A. BROECKAERT ató:t*l «KW leerling-verpleegsters Uit de avonturen van ARAM v> Geef haar Hoefeijzers' Wolhuis Bezoekt Maandag a.s. de Veemarkt te Hulst juweel van een toestel ORANJEBOOMSTRAAT 22 - TEL. 8669 .n 4463 BREDA B M R - RU1LMOTOREN voor Austin Ten, Austin Utility, Austin Bellewagen, 6 cylinder flinke dienstbode WAARSCHUWING O Hier 'is de FAMILIEBERICHTEN (Uit andere bladen) Verloofd: Joke van Spaandonck en mr. Jan Ellis, Willemstad (Curasao). Getrouwd: Ferd. van Thiel en Corry Martens, 's-Hertogenbosch. Overleden: Klazina van BeuzekomBroekveldt, 75 jaar, Oosterhout. Chr. Vogel zang, 68 jaar. Haarlem. A. BartelsRuding. 84 jaar, Eindhoven. Heden overleed plotse ling onze lieve man en vader ADRIAAN VAN DE VELDE in de ouderdom van 55 jaar en 10 maanden. Ellewoutsdük: J. S. van de Velde- Bruinooge Cor Bep EUewoutsdijk. 12 Novem ber 1953. Hof de Loire. De begrafenis zal plaats vinden op Maandag 16 November '53 te 12 uur op de algemene begraaf plaats te Ellewoutsdijk. Voor de zeer veie gelukwen sen en cadeaux, die wij bij ons huwelijk mochten ontvan gen, zeggen wij ook namens wederzijdes familie onze har telijke dank. C. Audenaerdt-Duerinck Graauw, Paal B 67. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstel ling bij ons 50-jarig huwelijk ondervonden aan de H. H. Geestelijken, De Buurt Grote Bagijnestraat, Muziekver., Bond Ouden van Dagen, fa milie, kennissen voor de ca deaux, bloemen en felicita ties. 345-0 Edw. Picavet-van Giessen kinderen en kleinkinderen Hulst, Kreupelstraat 5. OPENBARE VERKOPING op Maandag 30 November '53, des middags 2 uur te Hans- weert in de zaal Thalia van Mejuffrouw Wed. C. den Boer, ten verzoeke van de Familie C. Noels-de Visser en ten overstaan van NOTARIS te KRUININGEN, van Koop 1. Een flink en ruim, goed gebouwd woonhuis en schuurtje met voor- en ach- tretuin te Hansweert, Lange Geer 3, groot 3 are 59 centi are, gelegen aan de westzijde van het Kanaal in de onmid dellijke nabijheid van- en met uitzicht op de sluizen. Verhuurd aan: de Dames de Jonge voor f 2.30 per week, J. L. de Pauw voor f 3.45 p. week en W. A. de Munck voor f 2.30 per week. Dit pand is voor verschillen de doeleinden geschikt te maken als: winkel, pension en kantoor. Koop II. Een nieuw gebouwd woonhuis met schuurtje en erf te Hansweert a. d. Oude Kerkstraat 29, groot 95 centi are. Verhuurd aan J. P. J. Aerts- sen voor f 3.— per week. Koop III. Een nieuw woon huis met schuurtje en erf te Hansweert a. d. Oude Kerk straat 33. groot 97 centiaren. Verhuurd aan p. Feijtel voor f 3.per week. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van de no taris. 353-0 De burgemeester van ST. JANSTEEN maakt bekend, dat hij elke week spreekuur zal houden op Dinsdag en Vrijdag, des voormiddags van 10 tot 12 uur. 347-0 St. Jansteen, 11 Nov. 1953. De burgemeester voornoemd, Mr J. I. M. Reuser NOTARIS te HULST verkoopt openbaar op Woens dag 18 November a.s. des na middags half vier uur in het café van dhr Gustaaf Fran sen te Nieuw-Namen, ten verzoeke van de fam. d'Hol- lander: HET WOONHUIS met aanbehoren en erf aan de Kauterstraat nummer 16 (voorheen Achterstraat C 191) te Nieuw-Namen, groot 4.56 are. Te aanvaarden vrij van huur bij de betaling der koopsom, uiterlijk 18 December a.s. NOTARIS te Sas van Gent zal ten verzoeke van de wel edelgestr. heer mr H. B. L. de Rechter, te Hulst, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de he ren P. en P. J. Vergeer te Stoppeldijke Pauluspolder, en ten verzoeke van de overige medegerechtigden op Don derdag 26 Nov. 1953, nam. 3 uur, in het café van de heer A. Sponselee te Stoppeldijk, Pauluspolder, publiek verko pen: HET WOONHUIS met aanbehoren, erf en tuin, te Stoppeldijk, Polderweg 21 (Pauluspolder) gem. Vogel waarde, kad. .sectie C no. 303 groot 5.45 aren. 357-0 Vrij van huur te aanvaarden bij betaling koopsom uiterlijk 21 Dec. 1953. TE KOOP EEN HUIS MET SCHUURTJE en ERF aan de Landpoortstraat te IJzendijke. Te bevragen ten kantore van NOTARIS te IJZENDIJKE BOOMGAARDEN, BOUW- en WEILAND EN HUIZEN NOTARIS te KAPELLE is voornemens op Donderdag 28 November 1953, nam. 1 u in het Jeugdhuis te Wemel- dinge voor de Erven van de Heer J. Lindenbergh Cz., Publiek te verkopen: A. Elf percelen boomgaard bouw- en weiland onder de gemeenten Wemeldinge. Ka pelle en Yerseke. B Vier woonhuizen met erf en tuin te Wemeldinge, als: Dorpsstraat 75, groot pl.m. 2 A. 64 cA. Dorpsstraat 79, groot plm. 2 A. Dorpsstraat 83, groot 2 A. 39 c.A Dorpsstraat 85, groot 2 A. 27 c.A. C. Huis met schuur, Dorps straat 106, groot 2 A. 45 c.A., daarachter gelegen tuingrond, aan de Noordelijke Achter weg, groot 4 A. 75 c.A. en pakhuis (Rode Kruisgebouw) Noordelijke Achterweg 85, groot 89 c.A., de percel en C afz en in comb. De huizen zijn te bezichtigen Woensdag 18 November a.s van 24 uur. Notities te verkrijgen ten kantore van de Notaris tegen betaling van f 0.50. WOONHUIS TE KOOP OF TE HUUR Schulpenpad 31, Sas v. Gent Te bevragen: Tramstr. 20. Sas van Gent gemeente hulst. Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer. Burgemeester en wethouders van Hulst brengen ter vol doening aan artikel 12 der wegenwet ter openbare ken nis, dat van 16 November tot 2 December 1953 ter gemeen te-secretarie ter inzage van een ieder is gelegd het be sluit van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland van 13 Octo ber 1953 no. 177, benevens het daarbij goedgekeurde be sluit van de gemeenteraad van 14 Augustus 1952 tot ont trekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de IJzerenhandstraat. Van de beslissing van Gede puteerde Staten staat beroep op de Koningin open. Dit be roep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende uiterlijk op de dertigste dag nadat deze aankondiging heeft plaats gehad. Het adres van beroep wordt aan de Ko ningin gericht, maar inge diend bij de commissaris der koningin in deze provincie. Hij geeft een bewijs van de ontvangst af. Hulst, 13 November 1953. Burgemeester en wethou ders voornoemd, B. A. Th. m. Truffino, Voorzitter J. F. van Denderen, Secretaris Op Woensdag 18 Novem ber 1953 des v.m. 10 uur zullen ten overstaan van Deurwaarder F. Hen dricks te 's-Hertogen bosch in de Kleine Zaal van het Concertgebouw ingang van Tuldenstraat te 's-Hertogenbosch pu bliek a contant worden verkocht: 100 DEKKLEDEN en tentzeilen uit Engelse legerdumps in diverse afmetingen grotendeels nieuw en in prima staat, deze zeilen zijn voor di verse bedrijven geschikt, b.v. Aannemers, Beton bouw, Wegenbouw Landbouwers, Houthan del, 'Expeditiebedrijven etc. Bezichtiging één uur voor de verkoop. GARAGE C. BOS Kloosterlaan 21 Sas van Gent. Vraagt voor direct 2 LEERLING MON TEURS. GEMEENTE OOSTERHOUT. Het Gemeentebestuur van Oosterhout zal trachten aan te besteden overeenkomstig het Aanbestedingsregle- men W.B. de bouw van 26 woningwetwoningen, nabij de Korte Hoogstraat te Oosterhout. Bestekken en tekeningen zijn vanaf Maandag 16 No vember 1953 a.s. verkrijgbaar op het Bureau van Open bare Werken te Oosterhout, Heuvel 8, tegen betaling van f 7.50 per stel. Nadere inlichtingen worden mede aldaar verstrekt. Het bureau is geopend des voormiddags van 9 tot 12 uur. Bij ongeschonden inlevering f 5.per stel resti tutie. De aanbesteding vindt plaats op Maandag 23 No vember 1953, des voormiddags om half elf, ten stadhui- ze te Oosterhout. Het Gemeentebestuur voornoemd, 278-00 VAN OERS, burgemeester. DE KROON, secretaris. H.H. LANDBOUWERS - INKOOP van alle KRUISPOLDERHAVEN Telefoon 2 Twee persoons 3-delig bed en twee gevulde kussens f 45. Éénpersoons bed f 25, Binnenverend tweepersoons bed 3-delig, 10 jaar garantie, op de vering, 2 gevulde kapokkussens, in gebloemde tijk, terra, groen en blauw f 98. Bedden in kapok, rubber en zeer zware uitvoerin gen voorradig f 115 tot f 225. Nachtkastje gelakt, diverse kleuren f 22.50. Commodes idem f 49.50. Kleine linnen kast f 75, grote linnenkast f 125, spiegelkasten, eiken f 195 en f 225. Divanbed éénpersoons f 29.75, opklapbed éénpersoons f 45, Divanbed tweepersoons f 45, opklap bed tweepers', f 55. Spiraal éénpersoons f 29. Spiraal tweepersoons f 35, Engels éénpersoons ledikant f 39, id. tweepersoons ledikant f 49.75. MEUBELMAGAZIJN E. J. SINKE DE GRAAG - GOES Klokstraat 7 - Telef. 2527. Deelnemer Herfstactie Door geheel Zeeland alles franco huis. 'n vondst van Het nieuwe aperitief Zo spoedig mogelijk gevraagd een voor vrachtwagen. Aanmelden Oosllmrgse Bouwmaterialen Handel, Rijksweg, Oostburg. In het „Sanatorium Rotterdamsch Zeehospitium" te Katwijk aan Zee, kunnen worden geplaatst: Minimum leeftijd 18 jaar. Sa'aus volgens R'.iksrege- ling. Vrije geneeskundige behandeling. Kosten van aanschaffing en onderhoud van dienstkleding worden door het Sanatorium vergoed, evenals eens per maand de reiskosten naar huis en terug. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunct- Directrice. 392-00 k W 1 M- Een prachtig beeldverhaal uit de avontuurlijke riddertijden Thans ook in een gebundelde uitgave met kleurige omslag. 74 rijk geillustr pagina's, prijs slechts f 0.75 EEN BOEIEND VERHAAL VOOR JONG EN OUD Verkrijgbaar bij de bezorgers van DAGBLAD DE STEM. 153-00 of 'n paar NYLONS f 3 knotten PRIMA WOL voor een vestje Maar dan van: Bontehondstraat Hulst GEEFT HAAR 'N (/ercarcfvrid va f.55- virzekcro rrccn vtkuis - oh/stai - o/tcmn/* OHAfHAHKWJK vmm Dt gamantu VAN HULST Zondag 15 Nov. a.s. FRIJSKAARTING OM PALING 22 k.g. gewaarborgd. bij P. v. DUYSSE - ROSKAM Begin 6 uur. DIENSTBODE GEVRAAGD v. d. of d. e. n. aanmelden 's avonds na 6 uur. MEVROUW SCHILTMAN Nieuwstraat 36 - Axel Tel. 777. rZo'n kloeke staaf Fresh- up. After-shave lotion in staafvorm. Een heerlijke verfrissing, ook na het electrisch scheren. Zuinig en gemakkelijk. Slechts 1 2.50 genoeg voor maanden Ah oui, c'est Valdelist SCHILDERS GEVRAAGD tegen 16 November voor wit- werk. /Goed loon. SCHILDERSBEDRIJF MARTENS Westdam 51 - Sas van Gent. Per 1 December gevraagd FLINKE ZELFSTANDIGE DIENSTBODE MEVROUW BOVéE Zuivelstraat 49, Bergen op Zoom <3 „Zullen we aan elk snoer eens hard trekken?" C BnPOlJVVRAAD Philips Radio BX 534 Prijs f 330.00 prachtige kast, extri luidspreker en pick-up aansl.. eventueel be taalbaar in maandelijk se termijnen. RADIO CRUSIO heeft een keur collectie St Nicolaas geschenken.Kom eens bij ons binnen DE SPECIAALZAAK MET DE GROOTST! KEUZE. ANTW. STR. 14 - GR. MARKT TEL 758 BERGEN OP ZOOM RMC-RU1LMOTOREN uit voorraad leverbaar voor: Bedford 65U.-, Citroen 580.-, Chevrolet 650.-, Dodge 650.-, Ford V 8 650.-, G.M.C. 750.-, Jeep 475.-, Volkswagen 475.-, Opel Olymp. 550.-, Opel Kaptein 725.- en Opel Blitz 750.-. H.H. Handelaren gebruikelijke korting. Commer, D.K.W. 700 cc. Fiat 1100, Fiat 500 zijki., Ford Anglia, Ford Jr., Ford Prefect, 6 cyl. Ford, Ford A en B, Fordson Major, Hercules JXA, Hillman Minx, Mercedes 170V, Morris Ten, Morris Oxford, 4 cyl. Opel zijkl., 6 cyi. Opel zijkl., Peugeot 202, Renault 85 mm, Skoda. Studebaker, Champion, Vauxhall twelve en Simca. Levering geschiedt onder de garantiebepallngen van de V.N.M.E. - B.O.V.A.G. Verder reviseren wij de kleinste motorcylinder tot de grootste diesel motor. Het probleem van het inrijden van een gereviseerde motor lossen wij op door de cylinders te behandelen volgens het GRAPH-O-START procédé, waardoor het inrijden practised overbodig wordt. De B.M.R. is het revisiebedrijf met de grootste verscheidenheid van ruilmotoren In Nederland. GEVRAAGD IN DEN HAAG per 1 Januari 1954 voor dag en nacht, van goede getuigen voorzien, in gezin zonder kinderen. Zelfstandig kunnende werken en koken. Hoog loon. Oliestook-verwarming. Brieven te richten aan Mevrouw Wijnans, Oostduinlaan 183, 's-Gravenhage. 244-00 Om teleurstelling te voorkomen, maken wij U bekend, dat onze vorige agent-colporteur R. GOUDA Julianalaan 67 Sprang-Capelle niet meer in onze dienst is en wij voor goederen vanaf heden aan hem afgegeven, ons niet meer aansprakelijk stellen. Het adres van ons NIEUW agentschap is vanaf heden: HWT J- G. BOOT GROTESTR. no. 80, WAALWIJK Genoemde heer Boot zal de plaatsen Vrijhoeve- Capelle, Kaatsheuvel en omstreken regelmatig bezoeken. Wij verzoeken clientèle beleefd er op te willen letten dat bij afgifte van goederen door ONZE firma getekende ontvangstbewijzen worden ver strekt! VERVERIJ, CHEM. REINIGINGSBEDRJJF „DE PAUW" - NIJMEGEN Filialen te Waalwijk: Fa. J. W. v. d. Griendt, Stationsstraat 120, Tel. 2457 - J. G. Boot, Grote straat 80. 362-00 Ultsl voor de Zeeuwse oplage 4 regels ot minaei t 0.90. tedeie regel meel 10 ceot Bp 3 achtereen volgende plaatsingen wordi de derde plaatsing tegen nalve priji berekend 25 Letters cufers ol leestekens gelden vooi een regel PERSONEEL GEVR R.K. dienstmeisje plm. 18 jaar, gevr., v. gezin 3 kind., 10-9-7 j. Kost en inwoon, goed loon. - Goede behandeling, voor omg. Antwerpen. Schr. C. v. Tichelen, Mimosastr. 12 Hove bij Ant werpen. 4011 Net dienstmeisje gevraagd tegen 1 Dec. a.s. bij A. Picavet Tragel 25, Hulst. 610 Twee R.K. dienstm. gevr. tuss. 20 en 30 jr, liefst zusters of vriendinnen, in doktersgezin te Antwerpen. Dr. Verbeeck, van Huffelen, van Schoonbeecko- straat 115, Antwerpen. 95:5 Een zelfst. borduurder/ster te Amsterdam gevr. Woning event, ter beschikking alsmede zelfst. pettenmaker/ster. Brieven on der no. 4219. PERSONEEL AANGEB. Kantoorjuffrouw, 27 jr. in bezit van Mulo- en typediploma zoekt passende betrekking in Middelburg, Goes, Vlissingen of Breda, 7 jaar ervaring. Brieven onder no. 4218. TE KOOP AANGEB Motor te koop, 350 cc., kk. Triumph 1943. Gr. Bagijnestraat 34. Hulst 609 I.g.s.z. jongensfietsje te koop voor lft. 5 a 6 jaar. Te bevra gen Vinkenstraat 33 Sluiskil Ford F 6 '49 te koop, 5 ton, mot laadb. op dubb. 825x20, in pr. staat, Chevrolet trekker '50 met red. cardan, in st. v. nw Che vrolet truck '50 5 ton op dubb. 900x20 banden, Chevrolet truck '40 5 ton op dubb.825x20 b. Che vrolet truck '48 4 ton, op dubb. 34 x 7 b., Commer truck '51 5 ton n. laadbak van 4.75 m. 1. op dubb. 825x20 bnd., Commer truck '50 5 ton nw. laadb. van 4.75 1. op dubb. 825x20 bnd., Dodge truck '49, 5 ton op 825x20 bnd.. Bedford truck '48 5 ton, Bedford truck '46 5 ton, Bedford Truck '44 3 ton, Ford truck '47 4 ton, Ford truck '46 m. red cardan, G.M..C Banjo dir. uit dump, Bedford frontstuur, 2 Dump Chevro- Austin Austin bellewagen - 2 F.W.D. Trailers - 1 Jongerius aanhangwagen 7 ton, Dodge le gertruck personenwagens: Che vrolet de luxe '49 - Opel Kap- tin '50 - Volkswagen '50. Zend een briefkaartje of geef een telefoontje, onze vertegenwoor diger rijdt U de wagen voor Voorts alle onderdelen van de meest voorkomende Dumpwa gens. Fa. G. Kooiman, Prui- mendijk 48, Rijsoord. Telefoon: K. 1858-484 (H.I. Ambacht. Studebaker Champion 1948 met overdrive te koop. Skoda 1951, 2-pers. open met linnen kap Vauxhall 1951, Vauxhall 1950 Simca 1950 met stuurversn. Peugeot 1949 type 203 m. over drive Vanguard 1949, Citroën 1948 11 Sport, Citroën 1949 Nor maal, Fordson bestelw. 1951 500 kgr., Motor Triumph Speed Twin, 5000 km. gel., gloednieuw Autohandel de Jong Lyceumlaan 18, Tel. 3904 (vlak bij station Roosendaal. 9500 Sloopauto's en wagens, machines oud ijzer, metalen en afval stoffen te koop gevraagd. Aanbrenger provisie. H de Nekker. Julianastraat 93, Hei kant. Telef. 31. 613 Jonge Barsois te koop (Swift- hond), gebj_ 5-8-'53. Prima stam boom. Molenstraat 20, Tilburg. Telef. 26565. 4117 7 Glaskalveren en een jonge geit te koop. Te bevr. J. de Bakker, Delft 2, Hengstdijk. 'n Meisjesfiets te koop aangeb. voor lft 6-12 jr Te bevr. Frans de Bruyn, Nieuweweg 60 Hulst TE HUUR AANGEB. Nette kostganger gevraagd. Brieven onder no. 614, Dagblad De Stem, Hulst. 614 VERLOREN Van Hulsterweg naar Groenen dijk verloren een linker glacé bruine handschoen. Ter. te bez. bij Zuster de Waal, Hulsterweg 13, Kloosterzande. 629 WONINGRUIL Een woning of vrije étage te Breda gevraagd, aangeboden beneden étage met vrije keuken te Rijswijk (Z.H.). Brieven on der no. 4154. Te Schiedam W. aangeb. mooie stand, vrij bovenhuis, huurpr., f 35.50 p.m. Gevr. te Breda vrij huis in mooie omg. Brieven onder no. 4133. HANDEL Rode tafelwijn f 1.75' p. fles, witte tafelwijn f 2.25 p. fl., bij afname van 6 fl. f 2 p. fl. Moe zelwijn f 1.90 p. fl. „Harms", Wijnhandel, Vlissingen. 7 Winterperen verkrijgbaar a 6 ct. per kgr., bij C. J. Cocqheyt, Absdale. Tel. 317, Hulst. 619 Goudreinetten te koop, a 10 ct p. kgr., bij Aug. Bogaert, Ro- versbergsedijk 19, Lamswaarde. Een i.g.st.z. kamerkachel *e koop, wegens overcompl., ge schikt voor alle brandstof. Te bevr. KI. Bagijnestr. 24, Hulsv. 200 Tartan scheermesjes f 3.30, m. gaatjes of sleuf. Bet. of te- rugz. binnen week na ontv. Cosman, Postbus 214 Groningen DIVERSEN Grote wildschieting bij Jan Pluym, St. Jansteen, op Zon dag 15 Nov. a.s. om 8 zware hazen en 2 krentenbroden gra tis. Begin 3 uur. Zondag gele genheid voor Puntschieten om 12 prijzen, w.o. een herenrij- wiel enz. 613 Verhuur van zaal en toneel gordijnen (360 x 200 cm), voor 't maken van decors, modern, vlug, billijk. H. de Cock, St. Jansteen, kleermakerij - Mode- artikelen. Tel. 133.901 Hypotheken beschikbaar. Boer derijen, landerijen en woonhui huizen, vanaf 3 1/2 procent met vrije aflossing. Te bevr. P. J. Zomers, Halsterseweg E 147 Bergen op Zoom. 8637 Prijspiering op Zondag 15 Nov. bij Jos. v. Heese te Hengstdijk ont 5 hazen en 10 kon ij nen. Prijskaarting in café Maer man op Zondag ir Nov. a.s. - Prijzen 10 hazen en 2 konijnen Tnleggen 6-6.30 uur. 121 Cafe „Graauwse Poort" bij G Nijs. Prijskaarten op Zondag 15 Nov. om hazen en wilde konijnen, Begin 6.30 uur. 617 Zondag 15 Nov. a.s. gr. duiven- tentoonstelling bij Jos. v. Hels- land van de liefhebbers Jos. v. Helsland en Jos. Piessens van 10-2 uur. 615 Grote prijspiering op Zondag 15 November om lappen stof bij E. Koek. Wilhelminastraat 29, St Jans*ee Begin 6 uur. 627 Prijskaarting op Zondag 15 Nov, om konijne en vis, bij M. Vonck. Terhole. Begin 5 uur. Prijskaarting op Zondag 15 Nov. in Café A. Jansen, Oude Kaai, Graauw. Inleg van 5-6 uur Goochelaar en poppenkast voor de a.s. feesten Prima ref. John. Groninger. Noordmolenstr. 23b, Rotterdam. Tel. 87300. 4175 HANDBREIMACHINE Zend ons Uw naam en adres en U ontvangt een geïllustreerde circulaire gratis Alleenverkoop voor Brabant en Zeeland Knittax Centrale HAAGWEG 308, Tel. 5579, Breda. De machine is in werking te zien op Maandag- Woensdag en Vrijdag tussen 10 en 17 uur. 410-00 Reedsmeerdan 1 5.000.000 Ballograf ballpoints worden dagelijks over de gehele wereld gebruikt Alle Ballograf Ballpoints van de eenvoudigste tot de meest luxueuze uitvoering - verkrijgbaar met de nieuwste inkt! 7^ Verkrijgbaar bij elke goede Kantoorboekhandel en Vulpenspeciaalzaak

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 4