ONZE PUZZLE De Baas van Kamp Vier lieren Philippijnen onder nieuw bewind Lady Churchill naar Stockholm RADIO-PROGRAMM A'S EN DAG DEZE WEEK IN HET BUITENLAND GRIEP EN VERKOUDHEID Indische Nederlanders Verraad ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 Oplossing vorige week AT EEN ONDERLIJKE ERELD De onttroonde heilige Pijp Een kwasigai of naad? Neem GUPA ie baai! door EMART KINSBURN Maande uit lechnisch di- psel uit Am- uit Laren. |ügemene lei vakmensen ewoon door. Iring is door Inning, uitge- Ir. (wanneer ka pokken, ook Jm de bouw rekening van Icht nog niet rt te hopen, lan arbeid en houders van lemen kennis, lindag 16 No- l.arkt te Hulst 1 het bezit zal l'tificaat waar- Igeënt is tegen In de zijde van lienst zal con- ad. IVAS JAUIG van onze ge- I van Damme, prjaardag ge- vlug en kras jaar te zul- zijn verjaar- hgsteiling was JHUIS is thans ge- R.K. Jeugd- Jveranderingen is alles kant |e verbouwing, van het to- fverloting geor- muziekvereni- |[JN lier: G. van f: J. Sponze- M. Romeijn- |ber: A. van oer: M. Smul- tisen. fed. Schouwburg Kon. Vlaamse te van Aries. |en 9 uur: Viva van Dijck. 7.30 luiden, en: In Iet de duivel, pg van De Reis- u/r. [duw, 8 uur: lm missieschieting s om 1 uur. ntspanningsavond fwburg: Bad boy. uur: Das Land ilympia-theater, 8 en. uur: Tranen - Concertgebouw Het zwarte kas- Knuppel in het Ned. Schouwburg uur. Kon. Vlaamse lelstudent, 8 uur: (5 uur: Viva Za- 1s of Montezuma, lingschieting, om a van Dijck, 3u.: luiden, en: In ouwburg: Medea net de duivel, •ting bij A. Jan- ir. ouw, 2.30, 5.15 en jssl. Prijskaar- nijnen bij G. Nijs ingschieting in de begin 3 uur. lock, om lappen •ote wildschieting uur. Toneeluitvoering >or toneelafdeling Prijskaarting bij —6.30 uur. uwburg: Bad boy. ng bij A. de Nijs np billard bij P. 45 uur. Idschieting bij G. 0 uur. 1.30 en 8 uur: Das 2 uur: Hochzeit rting bij p. van ng om 6 uur. Olympia-theater, 1 Jr.; 5 en 8 uur: Schieting bij J. rting bij M. Vonk begin 5 uur. or, 4.30 en 8 uur: iesburg. 2 uur: icertgebouw, 8 u.: Het zwarte kas- ppel in het apen- Polder: Kalknen- ftidder. om 3 uur. Dansen. Ned. Schouwburg na van Diick, 7.30 ïacht, en Het per met de duivel, bouw, 8 uur: Ach- Ton cel ui tvoerin oor Toneelafd. St. uwburg: Bad boy. Olympia-theater. 8 elten. or, 8 uur: Tranen Het zwarte kas- ippel in het apen- De Philippijnen, het rijk der 7.000 eilanden, heeft e' t nieuwe pre sident. Kolonel Magsaysay, wiens naam betekent: een paard en twee leeuwen, heeft met ongeveer een millioen stemmen dt zittende pre sident. de liberale Elpidio Quirino, verslagen. Dit betekent een over winning voor de Nationalisten, die overigens de laatste maanden vu riger pro-Amerikaans zijn dan de liberalen ooit waren! Met dit laatste raken we de kern va' het probleem aan. Inderdaad, er is werkelijk sprake van een „probleem-Philippijnen". En het ligt nog niet eens eenvoudig ook. Wanneer we denken aan de gevaren in Korea, Malakka en Indo-China, dan kunnen we daar tegelijkertijd de dreiging op de Philippijnen ge rust bijnemen. Op de eilanden ope reren vele duizenden „Huks een in de illegaliteit verdwenen grote groep communisten. Toen de thans gekozen president Magsaysay enkele jaren geleden in opdracht van pre sident Quirino en als Minister van Defensie de strijd tegen die Huks aanbond, zag hij kans een ware slachting onder hen aan te richten. Dat was hard nodig, wilde men ten minste voorkomen, dat de gehele Staat ten offer zou vallen aan een bloeddorstige rode terreur. Drachtig, zou men menen, dat ge vaar is dus gekeerd. Toen Magsaysay. een populair man van wege zijn legendarisch illegaal op treden tijdens de Japanse bezetting, zijn taak met zoveel succes ten ein de had gebracht, was dus de rust verzekerd. President Quirino had nadien niet anders meer te doen dan de kolonel onder dankzegging voor bewezen diensten „bij te zet ten" in zijn liberale Kabinet. Voor de toekomst zou hij dan kunnen voortgaan met het bevoordelen van de groot-grondbezitters en het ge ven van de nodige faciliteiten aan dollar-schenkende en dollar-verdie nende Amerikanen. Toen hij zulks wilde doen, rekende hij echter bui ten de waard, in casu dan buiten Magsaysay. De 45-jarige kolonel had hele maal geen zin in een opgepoetst plaatsje tussen de liberale macht hebbers. Hij voelde ook niets voor corruptie en vriendjes-politiek. In de partij van de Nationalisten wil de hij zich desnoods liever keren tegen de Ver. Staten en aldus tegen Quirino en diens aanhang dan dat hij van de Philippijnen een soort mausoleum moest laten maken. Dat was overigens een riskant bedrijf voor Magsaysay, juist voor hem, die bekend stond als de meest harde bestrijder van de Huks, die uit de aard der zaak meer sympathie voor de in bet volk zelf stoelende natio nalistische partij dan voor de libe ralen koesterde. Dat moet ook de kolonel behoor lijk hebben begrepën. Hij trad na melijk niet alleen toe als lid van de nationalistische partij, hij nam er (natuurlijk!) ook de leiding van en gooide er bovendien op even handi ge als verstandige wijze het roer om. Het anti-Amerikanisme drukte hij krachtig de kop in. Op Ameri kaanse manier reisde hij tijdens de verkiezingscampagne zoveel moge lijk van de 7.000 eilanden af en in zijn redevoeringen toonde hij aan, dat de Amerikaanse dollars de op bouw van het land betekenen en dat het niet aangaat de bron te be vuilen, waaruit men drinken moet. Het is opvallend, dat hij op het ogenblik van de definitieve uitslag van de jongste verkiezingen onbe reikbaar was voor het geven van commentaar, omdat hij in gezel schap van de Amerikaanse gezant een kruistocht maakte op de oceaan 11 et enige theoretische gevaar schijnt momenteel nog te zijn, dat de Huks openlijk hun steun ga ven aan de candidatuur van Mag saysay. hoewel deze hen nog niet zo lang geleden letterlijk decimeer de. Daar moet iets meer achter ste ken, zou de argwanende toeschou wer zeggen. We zijn geneigd die toeschouwer ongelijk te geven, al thans gerust te stellen. Het ziet er, dunkt ons, veel meer naar uit, dat de Huks beseft hebben: de sterkste man gaat winnen en het is zaak met hem, die tenslotte bewees onom koopbaar te zijn èn (zo nodig) hardhandig, goede vrienden te blij ven. De Philippijnen maken een pracht kans om van „bananen-re publiek" een krachtige democrati sche Staat te worden: in het Verre Oosten een bolwerk voor vrede en vrijheid. (Advertentie) Met Aspirin tabletten (alléén echt met hei Bayerktuis) be strijdt U snel en zeker £)e kwestie van de Indische Neder landers is zeker niet gemakke lijk. Door de motie-Lemaire is ze nu met „een ruwe stoot" aan de or de gesteld. Gebleken is al, dat de K.V.P.-fractie er niet eensgezind te gen zal stemmen. Het is dan ook geen kwestie van principe, maar van beleid. De concrete vraag, waar het om draait, is deze: Moet de re gering aan die mensen, als ze er om vragen, voorschotten verstrekken, om de reis naar Nederland te be talen? Neen, zegt de regering. Als die mensen op eigen kosten willen gaan, zal ik dat niet verhinderen. Maar ik werk er niet aan mee ze hierheen te halen, waar ze in 99 van de 100 gevallen toch niet zul len aarden. Maar Prof. Lemaire en zijn me destanders betogen, dat het in In donesië toch wel erg onbehagelijk wordt voor de Indische Nederlan ders en dat ze een kans moeten krij gen, zich hier te vestigen. We geloven, dat het „voor" en „tegen" hier afhangt van het we gen van factoren, welke bijna on weegbaar zijn. Is het werkelijk zó, dat het leven voor de Indische Ne derlanders in Indonesië ondragelijk wordt? Staat het vast, dat het grootste deel hier nimmer aarden zal? Hoe de beslissing ook uitvalt, we geloven niet, dat men iemand van lichtvaardigheid of hardvochtigheid mag beschuldigen, als hij zijn stem bepaalt in de ene of in de andere zin. Politieke winstjagerij moet hier vreemd aan blijven. JJet proefschrift van Dr L. de Jong over het verschijnsel van „de vijfde colonne" houdt een plei dooi in voor nuchterheid, nuchter heid in dagen van spanning. Al de verhalen, die velen in de spannende Meidagen van '40 in paniek brach ten, blijken voor het overgrote deel op fantasie te hebben berust. De N.S.B.-ers hebben zich in d i e da gen niet zo misdragen als vrij alge meen geloofd werd. Het lied „Ne derland is gevallen door verraad" beantwoordt niet aan de historische werkelijkheid, want hier is bedoeld: militair verraad. Verraad door on dermijning van het moreel en door het verlenen van hand- en span diensten aan de bezetter is er na tuurlijk wel op vrij grote schaal gepleegd. Nuchterheid zullen we nu ook moeten bewaren, waar het gaat om het onderkennen van andere, thans dreigende gevaren. We moeten er ons voor hoeden overal het com munistische spook te zien. We aan schouwen trouwens in Amerika, hoe dit tot belachelijke ketterjagerij kan leiden. Hetgeen in het geheel niet wil zeggen, dat er geen scherpe waak zaamheid nodig zou zijn. Want dat er reëel communistische spionnage bestaat, is boven twijfel. HORIZONTAAL: 1. bloem, 5- wees gegroet, 9. electrisch geladen deeltje, 10. los, fijn, stoffig, 12. vrucht. 14. ver spieder. 17. water in Zuid-Holland, 19. bron, 20. voorzetsel, 21. drank, 23. weekdier, 25. losplaats, 26. reeds, 27. bloedvat, 28. metaal, 30. duivenhok, 32. voorzetsel, 33 schaaldier, 35. meet kundige figuur, 36. geur, 38- kleding stuk, 41. plaats, 46. hoofdbedekking, 48. boom, 50. zacht pa ars, 52. gebogen, 53. noot. 54. voegwoord, 56. rij, 57. tel woord, 58. schutsluis, 59. boom, 61. noot. 62. familielid, 64. plaats aan de "Waal. 66. hond, 67. ogenblik, 68, ge zelschapsspel, 69. Mohammedanisme. VERTICAAL: 2. afstammeling, 3. verpakkingsmiddel, 4. enig, 6. breed voerig, omstandig, 7. muziekinstru ment, 8. insect, 11. menigte, 12. mon ster, 13. woning, 14. nauw, 15. voeg woord, 16. hoofdstad van West-Austra- hë, 18. zangstem, 22. onderrichting, 24. voertuig, 27. streling, 29. noot, 31- af godsbeeld, 32. momenteel, 34. zang- SPI EGEL NA S E M O LAK EG KUIL ZE LILA IN AD FE GOOR R TOOG MA MEREL AT EN NU NO T INK R K SPA IN TETS EO ARIA KLODDER s N U I T E R A L K R F, A T F. R L A V A R T B L E R P A E L T T N K R O E T B A R, D O E N K F, T, K U T N O F E Z Ct L E S D F S 1 L O T R I '1' E M T F, P E N S I O N stem, 35. wiel, 37. bouwland, 38. vorm loos stuk, 39. familielid, 40. noot, 42. voorzetsel, 43. Britse luchtmacht (afk.), 44. gezwel, 45. voorstelling, 47. vlaktemaat, 48. vruchtbare woestijn plaats, 49. onverschrokkenheid, 51. insect, 53- noodlot, 55. voertuig, 58. gezwind, 60. lichaamsdeel, 63. pape gaai, 65. groente. "TE Stockholm is officieel bekend ge maakt, dat Lady Churchill op 3 December in de Zweedse hoofdstad de Nobelprijs voor litteratuur, welke aan Sir Winston is toegekend, in ont vangst zal komen nemen. Zoals bekend is de Britse premier zelf wegens druk ke werkzaamheden verhinderd te ko men. LITURGISCHE KALENDER ZONDAG 15 November. Groen. 25e Zondag na Pinksteren. 2e gebed H. Albertus de Grote. Credo. Prefatie van de H. Drievuldigheid. MAANDAG 16. Wit. H. Gertrudis. Haarlem: Wit. H. Lebuinus. 2e ge bed H. Gertrudis. DINSDAG 17. Wit. H. Gregorius de Wonderdoener. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. WOENSDAG 18. Wit. Kerkwijding van de Basilieken van St. Pieter en St. Paulus te Rome. Credo. DONDERDAG 19. Wit. H. Elisabeth van Thüringen. 2e gebed T. Pontia- nus. Prefatie van de Apostelen. VRIJDAG 20. Wit. H. Felix van Va- lois. ZATERDAG 21. Wit. O. L. Vrouwe Presentatie. Credo. Prefatie van de H. Maagd. (Advertentie) ^iooldcorrzópondent en V.T.H. diplom» ft. D. en Eng. (Bekond* Schriftelijk» Cursusf Opleiding voor prak- {ijkex.Boekh.en Hendeltc. HILVERSUM loslippigheden van LEONARD f~)IT WONDERLIJK beroep voerde ons dezer dagen naar een kleu terschooltje, waar het bezoek van een voortijdige Sinterklaas was geannonceerd. Er waren heel wat ouders en andere amateur-opvoe ders aanwezig en onder deze vonden wij een wat vale man, die som ber naar het podium staarde, waar de heilige man een zanghulde in ontvangst nam. ,,'n Jaar geleden stong Ik daar!", sprak de vale man naast ons. Leuk werk en ik doen t graag, vooral met zulke kleine kinders." Hij overzag met een diepe blik de kinderhoofdjes, die ver leden jaar naar hem waren opgeheven. De zieltjes. Ontrouw in hun trouw aan de Sint. Dat kan men meevoelen. „Je voel je eigen 'n end achteruitgezet, meneer"verklaarde de Sinterklaas-in-ruste„Tenslot te doet mijn pak geen cent onder voor dat van hem! Maar waar zat 't 'm in? 'n Geloofskvjestie! Neem dat van me an. Ik ben nou een maal van 'n andere kerrek, maar wat geeft dat? En je moest me kun nen zien! Alles fluweel, meneer, en met biezen, 'k Heb trouwens 'n veel betere staf als hij ook! Deze heb spiegeltjes. Moet je meemake! Ik had echte gekleurde stenen. Heb me nogal niks gekost En toen plotseling Kijk nou toch eris. Dat mot 3n Sinterklaas toch nooit doen! Tilt-ie me waarachtig 'n kind bove ze macht. Man,Je ben al dik over de honderd! Dan ken je toch geen kinder e optille? m% Het gesprek stokte even. „Kijk", sprak de ex-Sinterklaas, hij heb net z^'n boek as ik. Slecht weertje anders, meneer, voor 3n Sinterklaas. Je heb zó 3n zootje modder an je jurk". De plechtigheid was bijna af gelopen, en de bisschop-in-functie schreed tussen de zingende kinde~ door, naar de uitgang. De vale man volgde zijn officiële ambtge noot naar de uitgang. Bij de deur betastte hij even de stof van de purperen bisschopsmantel op kwaliteit. Hij draaide zich om en keek ons blij in de ogen. „Echt fluweel", zeiden zijn lippen. En dan zich trots op de borst kloppend „Ik ook....!" Litteratuur pen Londense uitgever is een paar maanden Jang bezig geweest met een prijsvraag onder de titel Boe ken, die mij geholpen hebben". Er kwamen honderden inzendingen bin nen, waaronder de volgende: „Het kookboek van mijn moeder en het chequeboek van mijn vader." De inzender kreeg een troostprijs: een blanco spaarbankboekje. Imperialisten pen Amerikaanse bank heeft het cadeaustelsel geadopteerd- Alle lieden die een rekening openen en met minimaal vijf dollar beginnen te sparen, krijgen een geschenkje. Ze kunnen kiezen uit een voetbal, een zakmes, een koffiekan en een aardglobe. Zelfs de jeugd kiest voor het merendeel een aardbol. Ziet u nu wel, dat de Russen een beetje gelijk hebben? Afwerking £en levensmoede farmer in Richmond (Amerika) stap te het bureau van een begra fenisondernemer binnen. Hij zocht een eerste klas plechtig heid uit, koos een prima kist en betaalde het benodigde be drag tot de laatste cent: Prompt daarna schoot hij zich een ko gel door het hoofd. Handel J\fog een schietverhaal. In Bue nos-Aires (dat betekent „goe de lucht", maar lees eerst maar eens verder), liet een jongeman zich in een wapenhandel allerlei revolvers tonen. Na lang aarzelen koos hij een Colt. Hij richtte het wapen op de bediende, drukte de kas achterover en vertrok. Handje r~\e Amerikaanse ambassadrice in Rome, Clare Booth Luce, heeft zich tijdens een receptie op de Ame rikaanse ambassade zesduizend maal de hand moeten laten drukken. Nu noemen ze de Italianen galant, maar intussen moest Clare Booth Luce, de volgende ochtend naar de dokter, omdat ze een vingerkootje gebroken had. Tn de trein ParijsAmsterdam wil de een controleur zich verdien stelijk maken, door op een heer, die een enorme pijp in de mond torste, toe te stappen en te zeggen: „Ver hooien te roke, meneer!" De man toonde aan, dat zijn pijp geheel leeg was en dat hij dus niet in overtre ding was. „In ieder geval hebt u een pijp in uw mond!" zei weer de conducteur, waarop de heer, wijzend op een beeldschone dame die tegen over hem zat, sprak: „Daar zit een knappe vrouw en toch kus ik haar niet. Zo is het ook met mjjn pijp". „Heb je er op gelet, dat ik je scheermes geslepen heb, Jan?" ZONDAG 15 NOVEMBER. HILVERSUM I 402 METER. NCRV: 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Orgelconcert. 8.30 Morgenwijding. 9.15 Koorzang. KRO: 9.30 Nws. 9.45 Gram. 9.55 Pontificale Hoogmis. 11.30 Wie is mijn patroon?, vra- genbeantwoording. 11.45 Kamerorkest en solist. 12.20 Apologie. 12.40 Gram. 12.55 Katholiek Thuisfront overal!. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.10 Gram. 13.40 Boekbe spreking. 13.55 Gram. 14.00 Voor de kin deren. 14.30 Concertgebouworkest. In de pauze; (15.5016.10) Het atoom in dienst van de vrede, klankbeeld. 16.40 Gewijde muziek. IKOR: 17.00 Liturgische kerk dienst. 18.00 Zangdienst. 18.45 Vragen- beantwoording. NCRV: 19.00 Kerkelijk nws. 19.05 Est ist das Heil uns kommen her, cantate. 19.30 De disputatie, causerie. KRO: 19 45 Gram. 20.25 De gewone man. 20.30 Gevarieerde muziek. 20.55 De Halve Maan, hoorspel. 21.45 Amusementsmuziek 22.35 Actualiteiten. 22.45 Avondgebed en lit. kalender. 23.00 Nws. 23.15-24.00 Gram. HILVERSUM II 298 METER. VARA: 8.00 Nws en weerber. 8.18 Gram. 8.45 Sportmeded. 8.50 Voor het platteland. 9.00 Gram. met toelichting. 9.45 Geestelijk leven, causerie. VPRO: 10.00 Voor de jeugd. IKOR: 10.30 Ned. Herv. Kerkdienst 11.30 Reportage. AVRO: 12.00 Sportspie- gel. 12.05 Hammondorkest. 12.35 Even afrekenen, heren! 12.45 Gevarieerde mu ziek. 13.00 Nws. 13.05 Meded. of gram. 13.100 Kinderkoor. 13.30 Verzoekprogram ma. 14.00 Boekbespreking. 14,20 Strijk kwartet. 14.55 Toneelbeschouwing. 15.10 Disco-causerie. 16.00 Dansmuziek. 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 Gesprekken met luisteraars, 17.20 De Kerk en het oorlogsvraagstuk. causerie. VARA: 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Sportjournaal. 18.15 Nws. en sportuitslagen. 18.30 Hammond orgel. 18.45 Radiolympus. 19.15 Gram. 19.40 Gouden Jan, klankbeeld. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Gevar. muziek. 21.10 Act. 21.25 Twee piano's. 21.35 Metropole-ork. 22.00 Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!, hoorspel. 22.35 Orgelcon cert. 23.00 Nws. 23.1524.00 Gram. BRUSSEL 324 METER. 12.00 Gram. 12.20 Idem. 12.30 Weerber. 12.34 Lichte muziek. 13.00 Nws en weerber. 13.15 Gram. 13.30 Voor de soldaten. 14.00 Opera en Bel Canto-concert. 15.30 Gram. 16.00 Sport. 16.45 Gram. 17.00 Koorzang. 17.40 Gram. 17.45 Sportuitslagen. 17.50 Gram. 18.00 Koorzang. 18.30 Causerie. 19.00 Nws. 19,30 Gram. 20.00 Klankbeeld. 20.15 Sym- phonie-orkest. 21.20 Gram. 22.00 Nws. 22.15 Gram. 23.00 Nws. 23.05—24.00 Gram. BRUSSEL 484 METER 12.00 Gram. 13.00 Nws. 13.10 Verzoekprogramma. 14.00 Gram. 14.30 Koorzang. 15.00 Orkestcon cert. 15.45 Gram. 16.45 Idem. 17.00 Nws. 17.05 Zuid-Amerikaanse muziek. 19.00 Godsdienstig halfuur. 19.30 Nws. 21.00 Orkestconcert. 22.00 Nws. 22.30 Dansmuz.J 22.55 Nws. 23.00 Lichte muziek. 23.30 Dansmuziek. 23.55 Nws. MAANDAG 16 NOVEMBER. HILVERSUM I, 402 M. NCRV: 7.00 Nws.; 7.10 Gram.; 7.13 Gewijde muz.; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nws. en weerber.; 8.15 Sportuitsl.; 8.20 Gram.; 8.30 „Tot Uw dienst"; 8.35 Gram.; 9.00 V. d, zieken; 9.30 V. d. vrouw; 9.35 Wa- terst.; 9.40 Luisterwedstr.; 10.10 Gram.; 10.30 Morgenwijding; 11.00 Gram.; 11.45 Lichte muz.; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Land- en tuinb. meded.; 12.33 Gram. 12.59 Klokgelui; 13.00 Nws.; 13.15 Vocaal ens.; 13.30 Marinierskapel; 14.00 School radio; 14.30 Gram.; 14.45 V. d. vrouw; 15.15 Gram.; 15.20 Mezzo-sopr. en piano; 16.00 Bijbellezing; 16.30 Pianotrio; 17.00 V. d. kleuters; 17.15 Gram.; 17.30 V. d. jeugd; 17.45 Regeringsuitz.: Ds I. S. Kij- ne: „Hollandia, een samenleving in op bouw"; 18.00 Gemengde zangvereniging; 18.20 Sport; 18.20 Sport; 18.30 Gram.; 18.45 Engelse les; 19.00 Nws. en weerber.; 19.10 Gram.; 19.30 Parlementair comm.; 19.45 Orgelconc.; 20.00 Radiokrant; 20.20 Lichte muz.; 20.50( „Schuld", hoorsp.; 21.40 Gram.; 22.15 Geestel. liederen; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nws.; 23.15-24.00 Omr. ork. en solist. HILVERSUM II, 298 M. AVRO: 7.00 Nws.; 7.10 Gram.; 7.15 Gym.; 7.30 Gram.; 8.00 Nws.; 8.15 Gram.; 9.00 Morgenwijding 9.15 Koorzang; 9.30 V. d. vrouw; 9.35 V. d. vrouw; 9.35 Gram.; 11.00 Tuinb. praatje; 11.15 Kamerork.; 12.00 Lichte muz.; 12.30 Land- en tuinb. meded.; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 Meded. of gram.; 13.30 Amus. muz.; 14.00 „Wat gaat er om in de wereld?" caus.; 14.20 Gram.; 14.30 Voordr.; 14.45 Viool en piano; 15.15 V. d. vrouw; 16.15 Gram.; 17.30 V. d. padvinders; 17.45 Gram.; 17.50 Militair comm.; 18.00 Nws.; 18.15 Muz. caus.; 18.30 Accordeonmuz. 19.00 V. d. jeugd; 19.25 Cabaret; 19.45 Regeringsuitz.: Landb. rubriek; 20.00 Nws.; 20.05 Omr. ork., groot koor en sol.; 21.15 Strijko-k.; 21.45 ,,Er loopt een weg van Sorong naar Klamono," hoorsp.; 23.00 Nws.; 23.15 Filmprogr.; 23.45-24.00 Gram. BRUSSEL, Vlaams, 324 M. 11.45 Gram. 12.30 Weerber.; 12.34 V. d. landb.; 21.41 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 Pianomuz.; 13.30 Gram.; 13.45 Pianomuz.; 14.00 Schoolra dio; 14.45 Gram.; 15.00 Idem; 16.16 Ork. conc.; 17.00 Nws.; 17.10 Orgel en piano; 18.00 Franse les; 18.15 Gram.; 18.25 Caus. 18.30 V. d. sold.; 19.00 Nws.; 19.40 Gram. 20.00 „Die Schöpfung", oratorium; 22.30 Gram.; 22.55-23.00 Nws. BRUSSEL, Frans, 484 M. 12.00 Ork conc.; 13.00 Nws.; 13.15 Gram.; 14.15 „Eu- ryanthe", opera; 16.15 Lichte muz.; 17.00 Nws.; 17.15 Gram.; 17.30 Viool en piano; 17.50 Gram.; 18.30 Chansons; 19.15 en 19.25 Gram.; 19.30 Nws.; 20.30 Gram.; 21.10 Viool en piano; 22.00 Nws.; 22.55 Nws. (Advertentie) KNEEDBAAR HOUT VAN CETA-BEVER 27) „Hij snuffelde natuurlijk rond in de hoop iets te vinden", meende Luke Pish, langs zijn lange snor strijkend. „Het betekent dat hij het wel dege lijk op ons gemunt heeft" voegde Strieby er aan toe. ,,En hij 'heeft er lucht van gekregen dat we een grote ontploffing voorbereiden. Maar zolang naggerty met zijn jongens hem er ten weten te houden, kan hij geen .•'Vertrouw (}aar niet aj le vgej 0p„ zei Dude waarschuwend .Naar wat ik van die kerel gehoord heb is hij .^T5mels SeslePen. Ik durf er op te vedden; dat hij er wel achter komt, wat hij weten wil. ook al scharrelt ni.i niet meer in die tunnel rond. Ik zes: je nogmaals Strieby, we moeten die vent uit de weg ruimen En dat „We doen v00r h'i te veel te weten komt en het aan Paxton gaat oververtellen'. S„trl.eb)' haalde zijn schouders op. „Ik heb je al meer gezegd dat du niet bij mijn baantje hoort" zei McCormick wendde zich tot Zone. „Wat is er toch met die Pluimstaart aan de hand?" vroeg hij. „Heeft hij geen revolver? Waarom schiet hij die kerel dan toch niet neer?" Warren Zone schudde het hoofd. ..Pluimstaart heeft geen schijn van kans een schot op hem te lossen" zei hij. „Panning past erg op zijn tellen, sedert Pluimstaart geprobeerd heeft, die steen op hem te laten vallen. Hij waagt zich niet meer. En Pluimstaart kan niet al te dicht in zijn nabijheid komen door de gesteldheid van het land. waar de ploeg van Fanning aan het werk is". „Maar Strieby. waarom verplaats je dan die kerel niet ergens heen. waar Pluimstaart hem te grazen kan ne men? ik zou zo zeggen, dat die schooi er....." „Wacht er 's even, baas", viel John Strieby hem in de rede. .Ik kan niet goed hebben dat Jc Pluimstaart voor een schooier „Ik ook niet", viel Zone hem bij. .Telkens als je hem schooier noemt. „Is die Pluimstaart dan geen schooi er?" riep Dude uit. zijn toehoorders beurtelings doordringend met zijn zwarte ogen aankijkend. ..Hij is wel een zwerver', zei Zone. „Dat ben ik ook geweest en Strieby net zo. Nu zijn we allebei opzichters, maar vroeger waren we ook zwervende werkluizwervers zogenaamd. Er is nog heel wat, waarvan jij geen ver stand hebt ouwe jongen, onder el kaar mogen we elkaar dan wel schooi er noemen, daar steekt niks in. Maar we zien niet graag de manier waarop jij zo minachtend kijkt als je het over zwervers of schooiers hebt". „Ja. zo zit het", viel strieby hem bij De ogen van Dude McCormick flik kerden onheilspellend. Maar Dude was meer dan diplomatiek. „Wel, wel', lachte hij en zijn ge zicht klaarde helemaal op. „Het was mijn bedoeling niet een twistgesprek te veroorzaken Misschien begrijp ik het niet door en door. Hoe dan ook. waarom geef je Fanning niet een baantje Strieby. waar de eerbiedwaar dige Pluimstaart hem kan raken?" „Dat heb ik al meer uitgelegd" zei Strieby geduldig. „Ik heb Je gezegd dat mijn arbeidscontract niet inhoudt, dat ik die kerel naar de andere wereld moet helpen Ik heb een afschuw van dat soort dingen. Ik ben tot het uiter ste gegaan toen ik Jullie geraden neb er Zone en Pluimstaart voor te span nen. Als zij een moord willen begaan, dan moeten ze dat voor zichzelf weten' „Waar wil je nou heen?" stoof Zone op. „Wat wil je daarmee zeggen. Als ze een moord willen begaan?" „Ben je dan niet met Pluimstaart naar Kamp 4 gekomen om dien jongen uit de weg te ruimen en heb je Pluim staart daarvoor dan niet meegebracht? vroeg Strieby. „Nou. en als we dat nou eens ge daan hadden? Kun je dan je mond er niet over dicht houden? Het lijkt me zo of jij jezelf wilt...," Voor het eerst hield Luke tijdens het gesprek op met langs zijn snor te strijken en bracht ook iets in het mid den. ..Laten we er eerst maar eens op drinken" zei hij. Dat gebeurde doch Zone en Strie by bleven elkaar woedend aankijken. „Jullie zijn allebei gauw op je te nen getrapt" zei Dude met een nurks lachje. „Maar jullie zullen je vete moeten vergeten en ter zake komen. Ik heb al een hele tijd zitten piekeren over dit idee: Waarom zouden we die kerel geen valstrik leggen, hem in de tunnel lokken en de opening afslui ten? En dan het werk gewoon laten doorgaan. Als hij met die ontploffing verdw nt biijft er geen enkel bewijs tegen ons over". „Ik wi] er niks mee te maken heb ben" zei Strieby beslist. „En hoe staat het met jou kame raad?" wendde Dude zich tot Zone. „Ik heb liever niet dat U me zo noemt" zei zone stijf. „Wat nou? Waarom zou ik dat niet mogen zeggen?" „Omdat het uit jouw mond een beetje.... vreemd klinkt!" zei zone nors „Verdraaid, dan zal ik jou en Zone en Strieby ieder een nummer geven, is dat soms beter? Als ik..." „Kom. laten we nog eens drinken", stélde Luke voor. „Mijn glas is leeg'. Zone was een beetje bleek geworden en Strieby ook. Beiden dronken nog wat, óf wel om hun verlegenheid te verbergen, óf wel om hun mond aan te wakeren. Luke Fish gaf Dude een sluw knipoogje toen de anderen hun glas leegdronken De glazen van Luke waren groot en zijn drank heel sterk. Luke nam nu de leiding van het gesprek, bracht het op een heel ander onderwerp en al pratende nodigde hij de anderen nog tweemaal tot drinken uit. De drank begon nu op hen in te werken en Dude die de wijsheid van Luke's tactiek doorzag wachtte gedul dig af. Al spoedig zaten Zone en Strie by te lachen en schenen de beste vrienden geworden. Toen bracht de geslepen waard het gesprek weer terug op het oude onderwerp. En toen het gezelschap een uur later opbrak, was het afschuwelijke plan geheel ge vormd Chester Fanning zou vermoord worden op het ogenblik, dat de lading van de tunnel electrisch tot ontplof fing werd gebracht. HOOFDSTUK XXVIII. Bezoekers in Kamp 4. De volgende morgen om tien uur hield een grote auto voor de deur van de directiekeet van Kamp 4 stil. De eerste, die uitstapte, was Spookezel Paxton, lawaaierig en opgeruimd als altijd, en de tweede was zijn dochter Iris met het bruine haar en de la dende ogen. Ze waren naar Kamp 4 komen rijden om getuigen te zijn van de grote ontploffing in de tunnel, waarvan zoveel afhing. John Strieby ontmoette hen bij de ingang der directiekeet. Hoewel hij hen schichtig aankeek, loog hij toch heel vormelijk en beleefd. Na een korte rust iet Spookezel een paar paarden uit de veekraal za delen en spoedig reden ze achter el kaar langs het smalle pad naar het werk. Iris Paxton wilde niets weten van de olijfgroene rijbroeken, gewoonlijk door de vrouwelijke leden van ko ninklijke families gedragen Sedert haar vader Spookezel Hoeve verwor ven had, was ze beslist westers iri naar houding en opvattingen gewor den. Ze droeg een sombrero, een zij den halsdoek, door een doorboorden dobbelsteen bijeengehouden, een fla- nel overhemd, leren beenkappen en cowboy-laarzen met hoge hakken, waaraan zilveren sporen in het zon licht glinsterden. Ze keek nieuwsgie rig om zich heen, zodra de paarden in de buurt van ue werken gekomen waren, maar de man, die ze met haar ogen zocht, was nergens te ontdek ken. Een uur later echter, toen Iris al leen door de kloof wat rondreed, stond die man plotseling voor haar met open mond van verbazing en een hoogrode kleur. „Hoe staat het leven met u, meneer Fanning?" vroeg ze, hem groetend. Chet kwam naast haar paard staan. Ze stak hem haar slanke hand met warmte toe. „Ik.... ik ben blij, dat ik u weer zie," bracht hij er met moeite uit. Het gesprek wilde niet vlotten. Ook Iris scheen het moeilijk te vinden, zo vlot te babbelen, als ze gewoon was wanneer Chet in de nabijheid was! Eindelijk, zei ze, vrij gedwongen: „En,... heb je al verkeerde dingen in Kamp 4 ontdekt, meneer Fan ning?" „Zeker antwoordde Chet eenvou dig. „Maar tot nog toe heb ik geen oewijs. En ik kan er bovendien geen redenen voor vinden. Toch ben ik er van overtuigd, dat uw vader stelsel matig beroofd wordt." „Door wien?" „Ik zou op het ogenblik nog geen namen noemen," zei hij. „En, waarom niet, als ik vragen mag? „Het zou een verkeerde indruk kun nen maken, gezien wat er tussen uw vader en mij gepasseerd is." (wordt vervolg)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 3