PERSIANER- en Persianer Pattes- POLLEN sSEAH0RS! Grote werken langs de Zeeuwse lijn Zeeland liet zorgenkind Na Kruiningen en Sloedam krijgen Middelburg en Goes 'n beurt ERKERS Zon in de schoorsteen! RAAD VAN HOEDEKENSKERKE DEELDE SUBSIDIES UIT Geeft een zetel Morres - Hulst WALCHEREN De export van vlas voor oogst 1954 TOON RAMMELT niet enthousiast over televisie Brilétufs BOSCH OPTIEK Z.Vlaanderen WINNAAR DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 DE ZEEUWSE LIJN, zo zwaar geslagen door de stormramp, herstelt zich niet alleen van de bekomen wonden, maar zint ook nog op nieuwe plannen. De grootste drukte heerst momenteel bij het station Kruiningen en in de omgeving daarvan. De eb- en vloedlijn vwr MANTELS Een rare kostganger fósfê irtietuC Ui de wüiïêA, Kamer over de Volkshuisvesting EVENWICHT TUSSEN PARTICULIERE EN WONINGWETBOUW GEZOCHT Grote gezin in de knel De molen te Dreischor weer bedrijfsklaar ST. NICOLAASACTIE VOOR DE ZIEKEN Nog geen aansluiting bij de bouivkas middelburg „Lezing in mineur" te Hulst vlissingën" Pracht Werf te Hens weert in meeiliikH^on hulst AGENDA HEDEN MORGEN MAANDAG De Naast de vermaarde eb- en vloed-noodlijn, die al dienst deed een unicum in de wereld toen de polder Kruiningen nog kwee keer oer etmaal tot aan zijn nek in het zee-water zat, is thans het tweede spoor bijna gereed gekomen. De fa. v. Splunder, die er met tweehonderd man al maanden op zwoegt, moet hem heden opleveren en morgen Zondag komt hij in gebruik. aan de zuidkant van het emplacement te Kruiningen en iets verder In de toekomst wil men nog dubbel spoor leggen tussen Rilland en Woensdrecht. De tijd dat men klaagde al dari niet verantwoord over verwaarlo zing van de Zeeuwse lijn is wel radi caal voorbij! (Advertentie) Wij brengen een mooie collectie: in zwart, bruin en naturel 384-oo BREDA EINDSTR.26 Gefingeerde aangifte P)E opkoper K. te Zierikzee deed bij de politie aangifte dat te zij nen nadele in zijn kosthuis was ont vreemd 1 bankbiljet van f 25, een be drag van f 12, 1 paar gummilaarzen en een rijwiel. Voorts deelde hij mede dat ten na dele van zijn kostbaas tot twee malen toe uit diens portefeuille gelden wa- ontvreemd t.w. een bedrag van f 75 en een bedrag van f 50. Daar in hetzelfde kosthuis een an dere kostganger was komen inwonen en voordien nimmer diefstallen daar voorkwamen, vermoedde hij dat deze niet onschuldig daaraan was. Deze kostganger werd door de poli tie aangehouden. Uit het verhoor bleek, dat deze onschuldig was. De aangever werd omtrent zijn aangifte nader gehoord. Hij bekende de gelden die zijn kostbaas vermiste te hebben gestolen en de aangifte die hij om trent zijn vermiste gelden en goede ren had gedaan, te hebben gefingeerd. Hij is naar Middelburg overgebracht om te worden geleid voor de Officier van Justitie aldaar. ■"FERSTOND daarop volgt de revisie van de eb- en vloedlijn, welke 5 Januari 1954 voltooid dient te wezen, zodat men dan weer dubbel spoor heeft. Hard wordt te Kruiningen nog ge werkt aan het station. Een aanwinst wordt de nieuwe tweede klas restau ratie, welke groter en moderner wordt dan de voormalige en veel comfort gaat bieden aan de reizigers, welke de tocht over de Schelde maakten of moe ten maken. Eind van het jaar is deze nieuwbouw gereed. De sloedam. die ook zo'n zware druk kreeg in Februari j,l„ is inmid dels onder handen genomen door de heer Jac. Colijn van de N.S. zelf, met het vaste personeel der spoorwegen De laatste maanden is daar 10.000 m3 zand aan verwerkt, om daarna met klei te worden afgedekt. Sterker dan ooit ligt nu de dam er weer en hij zal meer kunnen verdragen dan voorheen AANBESTEDING TE GOES yE GOES had de aanbesteding plaats van een ingrijpend werk aan het perron, dat meer westwaarts wordt gelegd en een nieuwe uit- en in gang krijgt aan de oostzijde. De rei zigers die, vooral als zij uit de rich ting Bergen op zoom kwamen, steeds moesten wachten tot de trein weer vertrokken was, eer zij- van het per ron konden, zullen daar in de toe komst geen last meer van hebben, daar de stationsuitgang zich aan de achterkant van de gearriveerde trein bevindt. De laagste inschrijver was het aan- namersbedrijf van G. Lak te Gelder- malsen. De gunning moet evenwel nog plaatsvinden, VERNIEUWING TE MIDDELBURG QOK aan het Middelburgse station zijn ingrijpende wijzigingen op komst. Het veel te laag liggende eer ste perron, dat minder lenige reizigers zoal geen been- dan toch hoofdbrekens kost. zal een stuk omhoog gaan, om het uit- en instappen te vergemakke lijken. Er komt een nieuwe uit- en ingang en bovendien zullen de kan toren in het station verplaatst en ge riefelijker gemaakt worden. De aanbesteding van dit werk heeft eind volgende week plaats. Op het program staat voorts nog het bouwen van een los- en laadplaats (Advertentie) dit is Potter's Lioia, welke mij 20 vlug van mijn verkoudheid afhelpt. Eén enkel tabletje in de mond is voldoende. Handige blikdoosjeg A 50 c. bij Apoth. en Drog. POTTER's L1NIA IMPORTEUR H. TEN HERKFL - HILVERSUM (Van onze parlementaire correspondent). QMDAT WE DE DEBATTEN over de huurverhoging pas achter de rug hebben, was er voor de Tweede Kamer geen aanleiding om dit onder deel van het beleid van minister Witte opnieuw op te rakelen, nu zijn begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting in discussie kwem. De grote vraag waar het gistermiddag om ging en de minister had in de schriftelijke stukken zélf om suggesties gevraagd was: hoe komt er evenwicht tussen de particuliere bouw en de woningwetbouw? Want door de gunstiger bijdrage-regeling voor de woningwetbouw, ondervindt de particuliere bouw een concurrentie, die zich duidelijk be gint te wreken: er worden te weinig middenstands woningen gebouwd. En een andere vraag was: Zal het woningtekort overeenkomstig de ver wachtingen van minister Witte, werkelijk omstreeks 1960 zijn opgeheven? Een speciaal zorgenkind bleek Zeeland te zijn. „Het bouwcon- tingent voor die provincie is verbijsterend!", klaagde de Zeeuwse afgevaardigde baron v. d. Feltz (C.H.). „Dat contingent is juist voldoende voor de her- bouWgevallen en wat krotop ruimingen!" Van Vliet (K.V.P.) vroeg, wat gematigder, hoe het er voor staat met Schouwen- Duiveland en de rampgebieden. Ook de anti-revolutionaire woord voerder Stapelkamp was sceptisch over het inhalen van het woningtekort in 1960. UITEENLOPENDE SUGGESTIES A LLE SPREKERS voldeden aan het verzoek van de minister ,om hem maar eens te vertellen hoe er een evenwicht moet worden gebracht in de particuliere- en de woningwet bouw. „Verhoog de bouwpremies", zei v. d. Feltz zonder meer. maar dat had de minister al bij voorbaat afgewezen omdat hem dat teveel geld gaat kos ten. Van Vliet stelde aldus voor: Stel het verschil van de stichtingskosten van een particuliere- en een woning wetbouw vast. Dit is onrendabel, want de huren zijn vastgesteld. Daarom is er geen grote animo bij de bouwers. Geef hun een aanvullende premie, waarvan de grootte neerkomt op het bedrag dat zou worden geind, wanneer over enige jaren de huren weer wor den opgetrokken, valt ook vanzelf deze aanvullende premie terug. Dit systeem behoeft het Rijk ook niet méér geld te kosten, want voor elke woning, die volgens dit systeem wordt gebouwd, kan een woningwetwoning afvallen (waarop het Rijk zwaar geld toelegt). Volgens de socialistische afgevaar digde mr. Ten Hagen is het probleem (Advertentie) U kent dat gevoel..... Gejaagd, nerveus, rusteloos Overdag vermoeid en 's. nacht» geen vol doende ontspanning. NEUROTONIC schenkt U overdag meer innerlijke rust en 's nachts ontspanning en dus dieper slaap. Begm daarom een kuur met Neurotonic. Een preparoaf op basis von wi|n iMaloga Vieux). Bij onderzoekingen van meerdere jaren is gebleken dat de genezende eigenschappen van veie medicamenten belangrijk versterkt worden, indien deze op basis van genees krachtige wijn worden gebracht. Vandaar de bijzonder krachtige werking van NEUROTONIC, dat reeds velen geholpen heeft om met behoud van hun geestelijke activiteit zich rustiger en opgewekter te voelan' Prijs 12.10 Verkrijgbaar bij Uw Apotheker en Drogirt VINOBASIS AMSTERDAM TVE OOSTMOLEN te Drieschar, op Schouwen, die na de ramp buiten gedrijf kwam te staan, is Vrijdagmid dag in exploitatie genomen. Oorspron kelijk had deze gemeente twee mo lens, een West- en Oostmoien, welke laatste nu weer gaat draaien. De West molen werd in vroeger eeuw verwoest. De Oostmolen Aeolus" genaamd, welke naam later bij wisseling van eigenaar de meer prozaische naam van „de Koekoek" kreeg, werd in 1739 gebouwd ter plaatste waar eertijds eveneens een molen verrees. Op de stichtingssteen In de molen komt het wapen van Ockerse, een der vroegere ambachtsheren van Dreischor voor. De bijschriften zijn in de Franse tijd weggebikt, toen de leuze vrijheid, ge lijkheid en broederschap opgeld deed. De huidige eigenaar kocht in 1943 het oude „Windrecht", uit de feodale tijd, af voor f 300.—. Vrijdagmiddag drie uur gingen voor het eerst na de ramp de wieken weer draaien en vond in het vafé de „Drie Schapen", naar het wapen van de ge meente Dreischar, een receptie plaats. FANDER het motto „Zon in de schoorsteen" houdt dc Katholie ke Nationale Stichting ,,Oe Zonne bloem" te Breda weer haar jaarlijkse SI. Nicolaasactie.. De Centrale Posten in iedere provincie is een Centrale Post geves tigd zien zich weer voor een zware opgave geplaatst om evenzovele vrij gevige mensen te vinden, die iets voor voor hun zieke evennaasten over heb ben als er aanvragen zijn. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? zal men zich af vragen. Reeds weken voor het Sinterklaas feest worden bij de Centrale Post van de provincie waarin men woont, naam, adres, leeftijd enz. opgegeven van die zieken, die in aanmerking wil len komen voor een aardige, niet te grote attentie op 5 of 6 December. Te gelijkertijd stellen een aantal mensen, die in dit werk voor de zieken een prachtig werk van barmhartigheid zien, zich beschikbaar om voor een zieke een pakje te maken. Een lezer, die hier iets voor voelt, behoeft al leen naam en volledig adres op te ge ven aan Stichting „De Zonnebloem". Nieuwe Prinsenkadé 6 te Breda, of aan de Centrale Post voor Noord- Brabant: de heer J. Maas.Nuytstraat 21. Breda. (Voor de Zeeuwse lezers: aan de Centrale Post voor Zeeland: mej. G. van Riet, Opril Grote Markt 3 te Goes). Hij krijgt dan een formulier toege zonden, waarop naam en adres met zo mogelijk enige gegevens van een zieke, die hij wil bedenken. Hij maakt een pakje, hopelijk niet met al lerlei prullaria, waar niemand iets aan heeft, maar met een enkele aardig heid.'die heus niet veel geld behoeft te kosten, doch die uit een goed hart komt. Probeert U het dit jaar ook eens! Het zal U treffen welk een dankbaar werk dit is. En als U van plan bent eens een keer mee te doen, geeft U dan zo spoedig mogelijk op, want als U het enorme werk van de Centrare Post Iaat aankomen op de laaste da gen, dan loopt U niet alleen kans, dat Uw presentje te laat komt, maar ook dat er onnodig opeenhoping van werk ontstaat. (Advertentie) pas op te lossen, als er een goede sa menwerking is tussen Rijk, Provincie en Gemeente. Zo zou de gemeente vast moeten stellen hóe het contingent woningen dient te worden verdeeld, en ze moet haar beslissing ook kun nen financieren. De nieuwe Woning wet - Van Vliet betreurde ook al dat die nog niet te verwachten is, al is er dan aankondiging van gedaan in de Troonrede kan deze decentralisa tie-mogelijkheid brengen. TE WEING DIFFERENTIATIE. TNE GROTE GEZINNEN zitten in de knel, er worden te weinig grote woningen gebouwd, meende Van Vliet. Niettegenstaande de minister 't al had afgewezen, vraagt hij nóg eens om boven de 500 M3 te mogen gaan. Mr. Ten Hagen geloofde niet zo in dat tekort. Hij meende zelfs, dat er te weinig kleine woningen worden ge bouwd, o.a. voor ouden van dagen. Later in zijn rede gaf hij echter toe, dat er naast dit tekort aan kleine wo ningen ook een tekort is aan grote wo ningen met méér dan 3 of vier slaap kamers. Er zou meer differentiatie moeten komen. DE LONEN. pEN DER REDENEN, waarom het met de bouwerij nogal eens stag neert, is te zoeken bij het tekort aan vaklieden. Van Vliet zou er geen en kel bezwaar tegen hebben, om de metselaars en de stucadeoors meer loon te geven. „Dan worden de bouw kosten hoger", zou hem kunnen wor den tegengeworpen. Toch niet, ant woordde Van Vliet, want doordat thans veel bouwwerken langzaam ge reedkomen en soms zelfs tijdelijk stil liggen, kost het méér! De socialist Bommer hief een waar schuwende vinger: Pas op voor de toekomst, als er een verzadiging komt! Minister Witte, die overigens een lankmoedige Kamer tegenover zich vond, zal Dinsdagmiddag het woord voeren. T~)E RAAD besloot een subsidie van f 0,10 per inwoner over 1954 toe te kennen aan de stichtingen prot. christelijk en rooms-katholiek maat schappelijk werk. Voorts werd subsidie toegekend aan de gvmnastiekver Luctor et Emergo ad f 50, de voetbalver. Kwadendamme ad f 100. de muziekver. Con Amore ad f 100. en de muziekver. Con Affezzione ad f 100. De heer Boone stemde tegen deze subsidie-verleningen. Een gedeelte gedempte sloot, liggen de langs de openbare begraafplaats werd aangekocht voor de som van f 20. Ten aanzien van het voorstel van B. en W. tot aansluiting bij de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse gemeen ten. werd besloten eerst te doen onder zoeken, of in deze gemeente onder de inwoners de nodige animo tot deel neming bestaat. Voorlopig stelde men vast het be drag der uitgaven voor het openbaar lager onderwijs over 1952 op f 1569.45. Vervolgens werden vastgesteld het bedrag der vergoeding over 1952 en het bedrag der voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven der oijzondere scholen. Op grond van de door haar gering aantal leerlingen in bijzondere om standigheden verkerende openbare la gere school, besloot de raad tot toe passing van art. 55 der lager onder wijswet 1920. In verband met dit be sluit werd het bedrag per leerling over 1954 voor de bijzondere lagere scholen bepaald op f 34. B. en W. hadden f 30 voorgesteld. Een tweetal verzoekers kreeg een tegemoetkoming in de vervoerskosten bedoeld in art. 13 der lager-ondrwijs- wet 1920. Besloten werd een perceel bouw terrein te verkopen aan het burgerlijk a trbestuuj* vco cle ibertw van een woning. EEN LENING De begroting voor de dienst 1954 werd vastgesteld evenals de begroting voor de dienst 1954 van het burgerlijk armbestuur. De aangeboden rekening voor de dienst 1951 werd in hancen gesteld van de commissie tot het nazien der rekening. (Advertentie) AAN het burgerlijk armbestuur ver strekte men een kasgeldleir/.g van f 15.000, rentende 2 met een looptijd van 1 jaar, ingaande 1 Jan 1954. De begroting voor de dienst 1953 werd gewijzigd, in verband met de ge wijzigde financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. De per 1 Januari 1954 vervallende verordening op de heffing van re- graafrechten is verlengd, waarbij en kele tarieven werden gewijzigd. De leden der woonruimtecommissie zijn alle herbenoemd. (Advertentie) 100 MODELLEN DE PLANNEN VOOR DE KATH. KLEUTERSCHOOL Bij het kath. schoolbestuur kwam gisteren van het ministerie van Onder wijs bericht binnen, dat het schets- plan voor een nieuwe kleuterschool welke naast de nieuwe lagere school moet verrijzen, geen bedenkingen ont moette. Het bestuur werd uitgenodigd nu een definitief plan ten goedkeu ring in te zenden. Hieruit volgt dat deze kleuterschool op het urgentie- program geplaatst is. Het bestuur zal met bekwame spoed de architect op dracht geven voor bestek en tekemng. FILMAVOND BUURTVERENIGING ,,'t ZANDT" In de grote Schultershofzaal gaf de buurtvereniging 't Zandt in samenwer king met de filmdienst van diergaarde ..Blijdorp" uit Rotterdam een film avond voor haar leden. Na n kort welkomstwoord door de voorzitter der vereniging, de heer B. Jacobse, werden enige fraaie films vertoond, o.a. het bekroonde werk van H. v.d. Horst, „Houen zo", over de wederopbouw van Rotterdam. Na de pauze de schitterende film „Kleurenpracht in Blijdorp" met prachtige opnamen, zowel van flora als fauna. De heer K. van Zwieten, perschef van Blijdorp besloot de avond met een opwekkend woord tot een bezek aan deze Rotterdamse diergaarde. „ONZE HEDENDAAGSE KAMERPLANTEN" Onder auspiciën van de afd. Wal cheren der Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde hield het hoofdbestuurs lid, de heer J. H. Smit uit Leiden in de bovenzaal van de Sociëteit „De Vergenoeging" een lezing over onze hedendaagse kamerplanten. De voorzitter van de afd. Walcheren de heer A. Lokker leidde de spreker in. Hij wenste de heer Smit geluk met de hem door de „Minnesota Dahlia Society" toegekende gouden medaille voor het kweken van een nieuw soort Dahlia's. De heer Smit wees de aanwezige bloemisten op de noodzakelijkheid naast de momenteel in zwang zijnde kamerplanten de liefhebbers eens iets nieuws voor te schotelen. In de pauze werden aan de hoofdonderwijzers der winnende scholen de Floralia-medail- le en -wisselbekers uitgereikt. De me- daiüe beschikbaar gesteld door een plaatselijke bloemist ging naar de Openbare Lagere School van Nieuw en St. Joosland. De school der Gereformeerde Ge meente te Aagtekerke behaalde het mooiste resultaat van alle dorpsscho- Z. VI. Vlassersbond wendt zich tot minister Mansholt ^JAAR AANLEIDING van de geruchten die ondermeer z(jn naar voren ge komen in de Belgische pers omtrent de overeenkomst tussen het Minis terie van Landbouw uit Nederland en het Ministerie van Economische Za ken uit België, ten aanzien van het opheffen van het verbod tot uitvoer van ongerepeld strovlas van oogst 1954 voor Zeeland, heeft het bestuur van de R. K. Zeeuwsch-Vlaamse Vlassersbond zich genoodzaakt gezien hierover in lichtingen in te winnen bij Minister Mansholt. EVE minister is mededegedeeld dat deze alleen voor Zeeland voorge stelde uitzonderings-bepaling, indien zij zou worden doorgevoerd, grote na delen voor de zeeuwsch-Vlaamse vlas sers, die normaal veel strovlas uit Zee land betrekken, met zich zal brengen. Er werd op gewezen dat in Frankrijk juist een andere tactiek wordt toege past. In dat land mag geen vlas door buitenlanders worden aangekocht in die provinciën -<aar de Franse vlas industrie is gevestigd In ons land zou men juist één provincie vrijgeven, n.i. Zeeland, waar ruim 40 pet. van de Nederlandse vlasindustrie zich bevindt. Het is voornoemde vereniging be kend dat tussen de Belgische en Ne derlandse bedrijfsgroepen, i.e. het Al gemeen Belgisch Vlassersverbond en het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep, geen overeenstemming is bereikt, noch t.a.v. de export van gerepeld-, noch van ongerepeld vlas voor oogst 1954. Thans zal op hoger niveau beslist moeten worden. Oude Moutwijn Genever Q (5 ne, Gertie»'0- „FAAT de televisie voordelen zou heb ben. dat ze een gunstige invloed zou hebben op ons leven, op ons ge luk neen, dat geloof ik zeker niet!" verklaarde Toon Rammelt, program maleider van dc K.R.O. tijdens een le zing welke hij in de Graanbeurs te Hulst gaf. „We moeten de televisie aanvaar den: ze is er nu eenmaal, dus we zul len er iets mee moeten doen en zo mogelijk moeten we er iets goeds mee doen", aldus betoogde hij verder. Erg optimistisch kon de heer Ram melt zich over het technische wonder de televiesie. niet uitlaten. Hij betitel de zijn lezing zelf een „toespraak in mineur". U)E heer Ramelt heeft wel recht van spreken. Gedurende vier maan den heeft hij de ontwikkeling van de televisie in de Verenigde Staten be studeerd en over wat hij daar gezien en gehoord heeft, was hij niet erg te spreken. Het ,,'televisiemonster" in Amerika is dan ook wel bij machte ons hier in Nederland, waar we aan de vooravond van de grote ontwikke ling der T.V. staan, wat pessimistisch te stemmen ten aanzien van wat ons te wachten staat ofwel te wachten kan staan. De lezing van de heer Rammelt was getiteld „Televisie en hoorspel". Het hoorspel greep hij slechts aan om aan te tonen, dat de televisie, cultureel ge zien, op veel lager plan staat dan eerstgenoemd omroepelement. De ge schiedenis wijst, aldus de heer Ram melt. uit dat in een hoge beschaving het „kijkspel" ver achter staat bij de vormen van kunst welke men (onder andere weliswaar) via het gehoor tot zich laat spreken. Iets dat men hoort in zich op te nemen en verstandelijk te verwerken vereist dan ook een ho gere graad van intelligentie dan het opnemen van „plaatjes" Dit laatste :s meer absorptie te noemen dan ver standelijke verwerking. Juist op het hachelijke moment van de „kentering der cultuur" dat we thans beleven, terwijl de revues en de goedkope, banale amusementsevene menten duizenden bezoekers trekken en de goede concerten, toneeluitvoe ringen enz. bedroevend slecht bezocht worden, dient te televisie zich aan, als een element dat de vervlakking nog kan doen toenemen. Dit gevaar is wellicht des te gro ter, omdat de voorgestelde üitwisse- ling met het buitenland (welke straks, na de definitieve vormgeving aan het televisie-stelsel plaats zal vinden i pro. gramma's zullen moeten geven welke nog veel sterker „plaatjeskijkerij" vor men dan de Nederlandse programma's Het gesproken woord is daarbij voor de meeste kijkers van geen waarde, omdat slechts een beperkte groep an dere talen verstaat. Om al deze redenen kon de neer Rammelt niet met enthousiasme over de televisie spreken. Vanzelfsprekend is het de taak der katholieken van dit nu eenmaal („evenals de atoomener gie") bestaand element profijt te trekken en er zo nuttig mogelijk ge bruik van te maken. len en ontving hiervoor een fraaie wisseibeker. Een andere wisselbeker ging naar de Ned. Herv. School aan het Molen water te Middelburg. Beide bekers zijn v(*)r het eerst in handen van deze scholen. Zien zij kans deze fraaie trofeeën drie maal achtereen te win nen, dan worden zij hun eigendom. BEGROTING GASTHUIS Iets lager gem. subsidie De begroting 1954 van het Gast huis sluit op een bedrag van f 111.270, wat f 130 lager is dan vorig jaar. Wegens vermeerdering van inkom- kosten. verhaal op derden en ontvang sten, voornamelijk restitutie verpleeg- kosten verhaal op derden en ontvang sten van het St. Annahuis is de ge meentelijke subsidie lager geraamd, n.i. op f 50.300 tegen f 57.600 voor 1953. Voor het onderhoud der verpleeg den is f 29.300 (f 27.800) uitgetrok ken en voor de exploitatie van het St. Annahuis f 37.205 (f 37.450). Een nieuwe post in de begroting is die voor ontspanning van de ouden van dagen, in het bijzonder voor hen, die de inrichting niet verlaten kun nen. Er is f 750 voor uitgetrokken. MUZIEK OP SCHOOL Gistermorgen hebben Nap de Klijn (viool) en Alice Heksch (piano) in de aula van de H.B.S. een bescheiden concert gegeven voor de leerlingen, die enthousiast waren over deze har monische inbreuk op het lesrooster Er werden composities gespeeld van Schubert, Mozart en Grisg. Nap de Klijn gaf een toelichting op ieder nummer. (Advertenties) HULST Telefoon 326 DAAR GINGEN DE BROODJES EN BESCHUITJES Vrijdagmiddag ontstond een ver keersongeval op de Prins Hendrikweg bij de Bailybrug, Toen n.i. het ver keerslicht op groen sprong, wilde de bestuurder L. van een zware vracht auto uit Zuid-Holand nog even vlug een bakfiets van een bakker, die juist de brug opreed, inhalen. Dit lukte niet, waardoor de bakkerskar klem kwam te zitten tussen de vrachtauto en de brugleuning en letterlijk ge kraakt en in elkaar geperst werd. De broodjes en beschuitjes werden even als de driewieler vernield. De bakker A. kwam met de schrik vrij. GLIBBERIGE LADING OP DE VERKEERSWEG Dat de gemeentereiniging te allen tijde klaar staat om zo nodig hulp te verlenen waar dit wordt verlangd, is een dezer dagen weer eens bewezen. Een vrachtauto, geladen met 7 ton verse haring, reed over de Prins Hen drikweg. toen plotseling een der schot ten van de auto door de haring-druk bezweek, er uit viel waardoor bijna de gehele 7 ton haring over de weg werd verspreid. Vóór de chauffeur het gemerkt had. was reeds een 150 me ter afgelegd, zodat over deze afstand de hele weg een glibberige haring massa was. Ook de achter de vracht auto rijdende auto's konden niet zo plotseling stoppen, zodat vele haringen tot haringbrij werden verpulverd. De politie heeft het verkeer moeten om leggen. de gemeentereiniging werd ge mobiliseerd en deze heeft geholpen de haring weer in te laden en de weg te reinigen waarna deze met zand werd bestrooid omdat nog geruime tijd het rijden over deze gladde weg levensge vaarlijk was. Kapitaalskrapte d<e oorzaak T)E RECHTBANK te Middel- burg heeft surséance van betaling verleend aan de N.V. Wert Zeeland te Hansweert. Het bedrijf, waarvan men in Hans- weert zulke grote verwachtingen haa en dat over gebrek aan orders niet te klagen had zit in moeilijkheden wegens kapitaal krapte, doch naar men ons meedee:de is de situatie niet hopeloos en bestaat er een goede kans dat bankkamt.aal aangetrokken zal kunnen worden. DIRECTEUR ONTSLAGEN P)E vergadering van aandeelhouders welke deze week gehouden werd. heeft zich ernstig met de gang van zaken bezig gehouden en zeer ingrij pende maatregelen getroffen Zo ont- sloee men voor de tweedp maal de al gemeen directeur, de heer G. Schau- wink uit Hilversum en benoemde men een Raad van toezicht, bestaande uit de heren J. v. Gelder technisch di recteur der werf; mr. Russel uit Am sterdam en N. v.d. Brink uit Laren. Eerstgenoemde werd de algemene lei ding toevertrouwd. De werf, waaraan 'n 50 vakmensen verbonden zijn, werkt gewoon door. Een crediteurenvergadering is door de bewindvoerder, mr. Vlaming, uitge- scheven tegen 15 December. Wij vernamen nog, dat wanneer ka pitaal kan worden aangetrokken, ook begonnen zal worden aan de bouw van een sleepboot voor rekening van Pakistan, daar deze opdracht nog niet geannuleerd werd. Het is voor Hansweert te hopen, dat het met deze bron van arbeid en welvaart niet misloopt.. Burgemeester en Wethouders van Hulst, brengen ter algemen kennis, dat ai het vee, dat Maandag 16 No vember a.s. op de Veemarkt te Hulst wordt aangevoerd in het bezit zal moeten zijn van een certificaat waar uit blijkt, dat dit vee ingeënt is tegen mond- cn klauwzeer. Van de zijde van de Veeartsenijkundige dienst zal con trole worden uitgeoefend. Hulst, 12 November 1953. Koewacht OUDSTE INWONER WAS JARIG De oudste inwoner van onze ge meente. de heer August van Damme, heeft 11 Nov. zijn 97e verjaardag ge vierd. Hij is nog redlijk vlug en kras en hij hoopt zelfs de 100 jaar te zul len bereiken. Dat er op zijn verjaar dag een zeer grote belangstelling was spreekt van zelf. Heikant HET R.K. JEUGDHUIS Het oude schoolgebouw is thans ge heel verbouwd voor een R.K. Jeugd huis, dat er na deze veranderingen zeer keurig uitziet. Thans is alles kant en klaar, wat betreft de verbouwing, maar voor de inrichting van het to neel wordt thans e%n verloting geor ganiseerd door de R.K. muziekvereni ging „Heikant". (Advertentie) STEPPEN BORGHSTIJN Hulst Zaterdag 7 November: G. van Damme, Koewacht. Maandag 9 November: J. Sponze- lee, Pauluspolder. Dinsdag 10 November: M. Romeijn- se, Nieuw Namen, Woensdag 11 November: A. van Goethem, St. Jansteen Donderdag 12 November: M. Smul ders, Hulst. U heeft nog 20 kansen. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg Pygmalion, te 8 uur. Kon. Vlaamse Opera, 8 uur: Het meisje van Arles. AXEL. Centrum, 6.50 en 9 uur: Viva Zapata. DE KLINGE. Kinema van Dijck. 7.30 uur: Als avondklokken luiden, en: In nood. GOES. Grand: Spel met de duivel. GRAAUW. Vergadering van De Reis duif in het lokaal om 5 u#r. HULST. Bioscoopgebouw, 8 uur: lm weiszen Rossl. Grote missieschieting voor Broeder Neelemans om 1 uur. LAMSWAARDE. Ontspanningsavond voor leden KAB. MIDDELBURG. Schouwburg: Bad boy. OOSTBURG. Ledel, 8 uur: Das Land des Lachnels. SAS VAN GENT. Olympia-theater, 8 uur: De vloot op stelten. TERNEUZEN. Luxor, 8 uur: Tranen over Johannesburg. Concertgebouw 8 uur: Diepzee-duikers. VLISSINGEN. Luxor: Het zwarte kas teel. Alhambra: Knuppel in het apenhok. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg Pygmalion om 3 en 8 uur. Kon. Vlaamse Opera, 3 uur: De bedelstudent, 8 uur: Het geheim huwelijk. AXEL. Centrum, 4.15 uur: Viva Za pata. 8 uur: The halls of Montezuma. CLINGE. Grote palingschieting, om 1 uur. DE KLINGE. Kinema van Dijck, 3u.: Als de avondklokken luiden, en: In nood. 6 uur: Dansen. GENT. Kon. Ned. Schouwburg: Medea 15 en 19.30 uur. GOES. Grand: Spel met de duivel. GRAAUW. Prijskaarting bij A. Jan sen, inleg van 5—6 uur. HULST. Bioscoopgebouw, 2.30, 5.15 en 8 uur: lm weissen Rossl. Prijskaar ting om hazen en konijnen bij G. Nijs om 6.30 uur. ST. JANSTEEN. Palingschieting in de zaal bij F. Bouwens, begin 3 uur. Prijspiering bij P. Cock, om lappen stof. begin 6 uur. ST. JANSTEEN. Grote wildschieting bij Jan Pluym om 3 uur. KLOOSTERZANDE. Toneeluitvoering Verbroken banden, door toneelafdeling KLOOSTERZANDE. Prijskaarting bij Maerman. inleg van 66.30 uur. MIDDELBURG. Schouwburg: Bad boy. KOEWACHT. Schieting bij A. de Nijs om 3 uur. Prijskamp billard bij P. van Hove, inschr. van 45 uur. LAMSWAARDE. Wildschieting bij G. A. v. Driessche om 3.30 uur. OOSTBURG. Ledel, 4.30 en 8 uur: Das Land des Lachnels. 2 uur: Hochzeit mit Erika. ROSKAM Prijskaarting bij P. van Duyse om 22 kg. paling om 6 uur. SASVAN GENT. Olympia-theater, 2.30 uur: Robin Hood Jr.; 5 en 8 uur: De vloot op stelten. Schieting bij J. Haarsma. TERHOLE. Prijskaarting bij M. Vonk om konijnen en vis. begin 5 uur. TFRNEUZEN. Luxor, 4.30 en 8 uur: Tranen over Johannesburg. 2 uur: Diepzeeduikers. Concertgebouw, 8 u.: Diepzeeduikers. VLISSINGEN. Luxor: Het zwarte kas teel. Alhambra: Knuppel in het apen hok. ZUIDDORPE. Oude Polder: Kalkoen- schieting bij A de Ridder, om 3 uur. Parochiehuis, 6 uur: Dansen. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg Pygmalion. DE KLINGE. - Kinema van Diick. 7.30 uur: 'n Dolle ooeranacht, en Het per ron der misdaad. GOES. Grand: Spel met de duivel. HULST. Bioscoopgebouw, 8 uur: Ach ter kloostermuren. KI OOSTERZANDE. Toneeluitvoering Verbroken banden, door Toneelafd. St. Caecilia. MIDDELBURG. Schouwburg: Bad boy. SAS VAN GENT. - Olvmpia-theater, 8 uur: De vloot op stelten. TERNEUZEN. Luxor. 8 uur: Tranen over Johannesburg. VLISSINGEN Luxor- Het zwarte kas teel. Alhambra: Knuppel in het apen hok.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2