Heksengeloof en waarzeggerij in het na-oorlogse Duitsland Het wandelsport-conflict 1 Kloetinge heeft grote plannen De jeugd iveer slachtoffer APELDOORN SCHONK OOSTDIJK EEN VERENIGINGSGEBOUW Protestenregen Onachtzaamheid Kees Daamen is weer terug in Los Angeles ZUID-BEVELAND EUROPEES ELFTAL WEDEROM NAAR AMSTERDAM Waalwijkse handelaar kocht rubber 10 11 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 11 U itbreidingsplan goedgekeurd Doktersdienst Rage naar Zesde en Zevende boek van Mozes Maandag wordt er school in begonnen GODS LINKERHAND van William E. Barrett BENDE DOODT 27 MENSEN Na zomerbezoek aan Woensdrecht.... Boekje open Dotci linn ÏNuiillon e" Verzenden in ongefr ankeer de enveloppe 1/cZe Dun invullen met op de adreszijde: Machtiging no. 1557, Den Haag. Aanmelding kan ook geschieden per brief of briefkaart. GOES DE WEDEROPBOUW VAN WAARDE Politie had goede neus Het was gestolen uit zijn eigen pakhuis Belangrijkste wielerevenementen Moeilijkheden opgelost Be wereldkampioen schappen wielrennen SPORT IN 'T KORT N. B. V. L. O. vroeg een maand uitstel EXAMENS MARKTEN Officiële mededelingen onteur e verandering antwoordelijk. en bovendien - n zorgen voof d. v. 8.30- oge Stalle" -17.30 uur. Gem.huis, v. 13-14.30 12-14 u. en -ï-ï:?! Van torenklok tot riolering, ofwel van kop tot teen TT ET BELANGRIJKSTE PUNT, dat in de jongste vergadering van Kloe- tinge's raad op tafel kwam, was een herziening van het plan van uit breiding in onderdelen met bebouwingsvoorschriften. Het werd uitvoerig toegelicht door wethouder Schipper. HEX voornaamste plan is de bouw van €en nieuwe O. L. school aan de Lewestraat. Voorts wil men tot aankoop overgaan van torenklokken, een speelterrein aanleggen voor de kleuterschool, een kleedlokaal bouwen op het gemeentelijk sportterrein en komen tot solide verlichting van alle straten waar o.a. 65 palen mee ge moeid zullen zijn alsmede een verbe terde riolering. De bouw van c.a. 150 woningen ligt eveneens in dit uitbrei dingsplan terwijl verschillende nieu we wegen zullen worden aangelegd. O m zal dan in de toekomst het ver keer Goes-Kapelle en omgekeerd niet meer over de hoofdweg worden geleid. Met dit alles zullen natuurlijk grote kosten zijn gemoeid en zullen grote leningen moeten worden afgesloten. Het geheel heeft de volledige in stemming van de raad en deze rekent voor de verwezenlijking van dit plan op steun en medewerking van hoger hand, hoewel er rekening meè dient te worden gehouden dat niet alle wen sen vervuld zullen worden. Wethouder Schipper deelde voorts nog mede dat er momenteel nog 55 woningen nodig zijn wat als de wonin gen van het barakkenkamp 31 in ge tal, worden opgeruimd een totaal wordt van 86. Voorts zijn er nog 56 krotwoningen in de gemeente. B. en W. kunnen dan ook niet verklaren waarom vorige malen slechts 6 wo ningen aan de gemeente werden toe gewezen. Het uitbreidingsplan werd zoals het ter tafel lag goedgekeurd onder voor behoud van een kleine wijziging in- Te Goes wordt Zondag de dienst waargenomen door dokter v. d. Werff; te Middelburg door dokter Reijers; te Vlissingen door dokter Bil en te Hein- kenszand, Arendskerke en Wolf aarts dijk door dokter Staverman. Dokter Luyckx te 's Heerenhoek neemt waar voor dokter Folmer en dokter Kiviet te Borssele voor dokter Gelderblom. DIENST DIERENARTSEN zake de hoek van de Lewestraat Prins Bernhardstraat. De aanbieding van de gemeentere- kening 1953 geeft de volgende cijfers: Gewone dienst, inkomsten f 2036, uit gaven f 206.076. nadelig slot f 2453. Kamtaaldienst: f 526.643; f 563.945 en f 37.302. Aan J. Daniels werd voor het ver beteren van een woning aan de Ach terweg een gemeentelijke premie toe gekend van f 446,67 terwijl het rijks aandeel f 953 bedraagt. De gemeentebegroting voor het jaar 1954 werd enigszins gewijzigd. MA negen en een halve maand zal Maandagmorgen het bekende en het zo vertrouwde geluid van de schoolbel weer over het zo zwaar ge troffen gehucht Oostdijk klinken. Aan deze bel staat meester" Pieper uit Waarde zo trots als het maar kan te trekken, want voor het eerst na de ramp zal er in dit kleine plaatsje, waar het water zo gewoed heeft, weer school gehouden worden. Volgende week zullen de kinderen niet meer naar Krabbedijke behoeven te gaan. Het was gisteren een vrei^devolle dag voor de Oostdijkenaars. Vandaag was de overdracht van het vereni gingsgebouw, geschonken door de adop tie-gemeente Apeldoorn. Deze stad, die al zo ontzetteend veel voor Kruiningen heeft gedaan droeg bij monde van bur gemeester mr A, L. des Tombes gis terenmorgen een prachtig tweelokalig gebouw over, dat zo lang dat nodig is zal dienst doen als school. DE OVERDRACHT |N HET TEGENWOORDIGE Duitsland moet de ontstellende toeneming van bijgeloof en waarzeggerij als een ernstig euvel en een opvallend na-oorlogs verschijnsel gesignaleerd worden. Een bewijs hiervoor is de aanklacht die de leider van het Hamburgse „Archief voor onderzoek van hedendaagse hekserij", Johann Kruse heeft ingediend bij de recht bank te Braunschweiz tegen de Planet-Verslag in dezelfde stad,, de uitgeefster van „Het Zesde en Zevende Boek van Mozes". Dit boek van de Planet-Verslag is een in bijbelse trant geschreven maaksel, waarvan beweerd wordt, dat het een oud Bijbels manuscript is, dat kortgeleden in Amerika zou zijn ontdekt. TN werkelijkheid betreft het een met vrome speeches doorspekte verza meling van toverspreuken en richt lijnen voor de afweer van toverij ter ontmaskering van heksen en ontrou we echtgenoten en tot genezing van dieren. In de boekwinkels van Hamburg is een uiterst grote vraag, zowel naar de grote als naar de kleine uitgave van dit boek. In talrijke weekbladen zijn advertenties verschenen, waarin dit werk wordt aanbevolen. Het genoemde Hamburgse instituut stelt in zijn aanklacht vast, dat de uitgave van dit werk voor een groot deel medeschuldig is aan de toene ming van de om zich heen grijpende Op West Zuid-Beveland wordt Zon dag dienst gedaan door de heren Joh. Klaassen te Heinkenszand en M. Gaa- keer te Ovezande. (Advertentie) MA EEN welkomstwoord door de wnd burgemeester van Kruiningen, de heer Polderman, waarin deze zijn gro te dank betuigde tegenover de adoptie gemeente Apeldoorn, nam burge meester des Tombes het woord. Apel- doorns eerste burger zei het prettig te vinden, dat juist dit gebouw te Oost- dijk kon worden geplaatst. „Het be grip Kruiningen is wel voldoende be kend, aldus de burgemeester, maar dit is niet het geval met Oostdiik, on danks het feit, dat deze plaats toch ook bijzonder zwaar getroffen is". Met 'n pakkend speech aanvaardde de heer Pieper het waardevol geschenk Verder spraken nog de voorzitter van de herstelcommissie Kruiningen. EEN BOEK ALS DIT VERSCHIJNT SLECHTS HOOGST ZELDEN en wordt dan voor wie het bemachtigt een bezit van grote, blijvende waarde. maakte een diepe indruk op de Katholieken, niet alleen m Nederland, maar ook in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duits land en Denemarken. Avontuur - Romantiek - Liefde - Misdaad - Hartstocht - Geloof - Vrees - Gevaar vormen de bodem, waaruit dit van een intense spanning geladen boek zijn sappen trekt. Laat dit betoverende boek U niet ontgaan, maar bestel 't vandaag nog, als U wilt voor de winkelprijs van f 6.25, maar 't voordeligst nlvoor slechts ƒ2.50!) door lid te worden van HET TH1JMFONDS, het eerste, het grootste en het goedkoopste Nederlandse boekenfonds voor Katholieken. Géén inschrijfgeld. - Enige verplichting: minstens 1 jaar lid blijven en in dat jaar zes boeken afnemen a ƒ2,50 per stuk. Ook betaalbaar met f 1,25 p. mnd. Prospectus gratis op aanvraag. de heer W. J. L. de Groof, die Oost- dijk hartelijk feliciteerde met deze dag en de heer J. de Bat, die burgemees ter des Tombes het rampboek van Oostelijk Zuid Beveland aanbood. De treinbotsing bij Weesp DIJ de behandeling door de Amster damse Rechtbank van het trein ongeluk bij Weesp op 19 Juni j.l., waarbij een expresse op een lege fo rensentrein liep en waarbij twee men sen om het leven kwamen, is geble ken, dat niet alleen een toevallige samenloop van omstandigheden, maar ook een dosis onachtzaamheid oor zaak van het ongeluk is geweest. Juist om die onachtzaamheid is een 56-jarige stationsambtenaar reeds door de directie van de N.S. discipli nair gestraft. De Officier van Justitie eiste gisteren 4 weken voorwaarde lijke hechtenis met een proeftijd van 3 jaar tegen hem. geest van bijgeloof en magie en de noodlottige gevolgen, die daaruit voortspruiten. Bijgelovige personen en zgn. hek- seuitdrijvers putten hun wijsheden uit deze gevonden boeken van Mozes. De leider van het Instituut bewijst zij ne beweringen met de ervaringen, op gedaan bij de talrijke „heksenproces sen" van de naoorlogse tijd. Indien heksenuitdrijvers bestraft worden, dan, aldus Johann Kruse, moeten ook de ware schuldigen aan dit heden daagse heksengeloof bestraft worden en dient de staat hiertegen stelling te nemen. CENSUUR? In Indonesië TT EN BENDE van de Darul Islam, bestaande uit 100 man, heeft Don derdag het dorp Tjipedang, dat hon derd k.m. ten Oosten van Bandung is gelegen, aangevallen. De bende bracht 27 personen om het leven en stak 51 huizen in brand. INVULLEN IN BLOKLETTERS BON Naam: Adres: Plaats: wenst lid te worden van ,JIet Thijmfonds" tegen betaling van ƒ1.25 per maand f2.50 per boek 75.per jaar betaling geschiedt: per postgiro no. 268700, per kwitantie, verhoogd met incassokosten. Niet verlangde s.v.p. doorhalen. Handtekening „OP EEN MOOIE DAG IN MEI" De toneelclub van de K.A.B. bracht gister in Schuttershof bovengenoemd vrolijk vacantie-spei van Rosita pe ters fleurig en vlot op de planken. De regisseur, de heer v. Outheus- üen. bleek een goede opvatting van het geheel te hebben en had boven alen de club tot een sluitend ensemble gemaakt. yirVo-" haaird van het Pension „Ver- fi, j ZIIn mannetje gevonden r H- Beirnaarts en kreeg fiaai tegenspel van de vrouw des hui zes mevr Meijer. Mevr. Soeters had ach ingeleefd in de rol van Gerda Baars en mevr. van Outheusden vol deed zeer als tante Fie. Kittv gaf mei v. Riet Riekie Jansen weer en de nieuweling Joke van Osch was baai- plaats eveneens waard. Van de mannelijke spelers noemen we nog met genoegen de heren Deb- J Boven, Kievit, Vermeulen, Rockx. Koks en Polfliet. De avond werd geopend door de voorzitter der afdeling, de heer de Rechter, die verschillende mededelin gen deed en de stampvolle zaal een paar genoegelijke uren toewenste. DRIE EEDWEN DANSKUNST Be balletgroep van gaf gistermiddag lp Sonia Gaskell „Schuttershof" ling cnde/deViS1 ^voorstel- kunst". Tussen de mir JnUWen ^ans" zeti ingen van nmdam?&™- gaf de ballei groep schitterend" se tjes van haar kunnen e dl" Behalve de klassieke oaliet-oefemns werden voor de pauze om de Taran tf Czardas. Zigeunerdans en het technisch volmaakte menuet gegeven Na de pauze bracht Louki van Oven de vermaarde „stervende Zwaan" on muziek van Saint Saëns terwijl een ander hoogtepunt werd gevormd dw Mananne Hilarides en Jaap Flier in „Les sylphldes" van Chopin- vooral rendsnne HiIarWes ga£ iets'^ttte- heinkenszand LOTERIJ-CLUB OPGERICHT Aan een oproep tot het oprichten van een loterij-club gaven velen ge hoor. Vijftien leden lieten zich ter stond mschrijven en kozen resp. tot voorz,, secretaris en penningmeester de heren J. Koens, N. Walhout en M. Vermeulen. Ovezande J^EES DAAMEN en z'n vrouw die bij familie in Bergen op Zoom en Woensdrecht te gast waren na 40 jaar in Amerika te hebben gewoond, zijn weer in Los Angeles teruggekeerd. Over hun bezoek aan West-Brabant hebben we indertijd uitvoerig geschreven en ook in Californië blijkt men nieuwsgierig geweest te zijn naar hun belevenissen en hun mening over Nederland. Een stukje in de „Southwest Wave", een blad dat in Los An geles verschijnt, mag daarvan getuigen. Een reporter van het blad heeft het echtpaar geïnterviewd. Hij schrijft: „Zoals de meest immigranten, liepen Kees Daamen en zijn vrouw al jaren lang met het plan rond, hun geboor teland nog eens te bezoeken. Zij wa ren gelukkig in Amerika en ze von den het 't prachtigste land ter wereld, maar zij wilden hun geboortedorp en hun oude vrienden weer eens terug zien. Dezer dagen kwam het echtpaar terug van een bezoek van drie maan den aan Nederland. Zij vertelden ons van hun ervaringen en hoe „Het land van de molens" eruit zag na al die jaren. „Zij hebben niet eens ijskasten daar", zei Kees Daamen, nog onder de indruk van deze vaststelling, „en het verkeersprobleem in Los Angeles heeft niets te betekenen naast de ver keersmoeilijkheden in Nederland, waar iedereen op een fiets door de straten kart". „En neem nu de huisvrouwen. Zij doen de was nog zoals ze dat veertig laar geleden deden", voegde mevrouw Daamen eraan toe. met een blije ver wijzing naar de gemakken van de Amerikaanse keuken. ,,Ik was blij lat ik kon gaan, maar ik ben ook weer blij, dat ik terug ben", zei ze, in een taal die na haar reis een meng sel van Nederlands en Engels is ge worden. duur.... KONINGSSCHIETING Door de sociëteiten Zeelandia en Spes Nostra werd bij de Heer C. Ver beek de koningsschieting gehouden op de liggende wip. Voor Zeelandia werd de koningsvogel geschoten door P v. Steenbergen en voor Spes Nostra door H. Koens. y erseke WINKELWEEK Onder leiding van de vereniging „Handelsbelangen" zal van 23 Novem ber tot en met 5 December een win kelweek worden gehouden. in totaal hebben 45 winkeliers zich voor deel name opgegeven. Daar aan het houden van een loterij te veel bezwaren zijn verbonden heeft men enige andere at tracties uitgedacht. In de etalage van de wed de Koster waar tevens de prijzen zullen getoond worden, komt een touw met knopen waarvan de lengte geraden moet worden terwijl iedere deelnemer in zijn etalagp een letter zal ophangen waaruit men een slagzin moet vormen. ST. NICOLAASFEEST Daar de organisatie voor het St. Nicolaasfeest niet wilde vlotten is op initiatief van enkele inwoners een co- mté gevormd waarin ook vertegen woordigers van verschillende vereni gingen zijn opgenomen. Het comité hoopt op de medewer- king van neringdoenden en particulie ren, Getracht zal worden om het be nodigde geld bij elkaar te krijgen om het feest te doen slagen. Evenals vorige jaren zullen ook nu in hoofd zaak de ouden van dagen, zieken en hulpbehoevenden bedacht worden. TVAEVROUW DAAMEN sprak ook over de klachten der Nederland se huisvrouwen met betrekking tot de hoge kosten van levensonderhoud „In Nederland betalen ze 22 cent voor een ei, 18 cent voor een kleine si naasappel en een stevig prijsje voor een pond koffie. De Nederlandse ar beider verdient heel wat minder dan zijn Amerikaanse collega", zei ze. Natuurlijk hebben de heer en mevrouw Daamen ook de gevol gen van de waterramp gezien. „In sommige plaatsen", zei Kees Daamen, „moesten de trein-con- ducteurs hun passagiers als vee naar binnen trekken, omdat de perrons waren weggespoeld." Sprekend over de dreiging van een derde wereldoorlog, merkte de heer Daamen op, dat de Nederlanders met rustig vertrouwen in de toekomst zien. Er zijn geen tekenen van hyste rie. „Zij kijken naar de Verenigde Staten als naar het land dat hen lei den kan. Ze voelen dat hun weinig kan overkomen, zolang ze aan onze kant staan Piet Daamen heeft een paar schoe nen versleten bij het dansen, in zijn geboorteplaats Woensdrecht. Hij wil de de kermis nog eens meemaken. En nu zitten de Daamens weer in hun huiskamer, herinneringen ophalend van hun reis en blij, dat ze in Ame rika wonen. Tot zoyer de - „Southwest Wave". Eerlijk gezegd zijn we er een beetje beduusd van. Dat grote, prachtige AmerikaEn die Kees! Raad ontevreden over het tempo P)E raad van Waarde bleek over het tempo van de wederopbouw niet te spreken. Allen vonden dat het met de herbouw van de verwoeste panden slecht opschiet. Behalve dat baart ook het nieuw opgestelde uitbreidings plan grote zorgen. Uitvoering ervan zou de gemeente f 160.000 kosten, wat veel te zwaar is voor het bescheiden budget van Waarde. B. en W. kregen machtiging van de raad om een nieuw plan te laten opmaken. Een verzoek van Ue heer K. G. Louisse werd aangehouden. Hij vroeg toestemming zijn winkelpand, wan neer het in het nieuwe uitbreidings plan komt te liggen, te mogen her bouwen aan de Dorpsstraat vóór op het terrein van de op te ruimen krot woningen. Het bleek, dat met de heer F. Kopmels overeenstemming was be reikt met betrekking tot het overne men van zijn krotwoning aan de Ach terweg voor een bedrag van f 800. Vier percelen bouwgrond aan de Wil- helminastraat werden voor f 2,60 per vierk. meter verkocht aan Jac. den Hamer, wed, de Goffau, j. Westrate en M. Waternian. ih principe werd besloten de grohd -van de krotwoning van mej. Kastelein, te verkopen aan Chr. Koeman en A. Kamerling, Om dezelfde grond had Jac. Koeman Chrzn. verzocht, B. en W. zullen naar een andere plaats omzien. Verzoeken om premie tot woningverbetering ten behoeve van mevr. Brink-Baert, H. Waterman, L. van Fraassen, wed. Ver- burg en A. Klap, werden afgewezen. 8 BADCELLEN katholieke kringen begroeten deze actie tegen het euvel van het bijgeloof met instem ming. Geestesproducten als het „Zesde en Zevende Boek van Mozes", die reeds verscheidene jeugdige personen tot ernstige criminele misdrijven hebben gebracht, moeten op de lijst van „Schmutz- und Schundschrif- ten" geplaatst worden. Verder dienen de autoriteiten naar de mening dezer katholieke kringen toezicht uit te oefenen op het uitge ven van boeken, waarin toverij, waar zeggerij en bijgeloof worden bevor derd. De kerkelrke pers heeft hierbij de verantwoordelijke taak voorlich ting te geven, vooral aan de platte landsbevolking, over de dwaasheid van dit bijgeloof. Doar ook de Evangelische Kerk krachtig stelling neemt tegen deze ge vaarlijke tijdsverschijnselen is een nauwe samenwerking op dit gebied tussen beide confessies gewenst. ("\P last van Ged. Staten werd het plan voor het badhuis gewijzigd in deze zin, dat er niet 6, maar 8 bad- cellen zullen worden aangebracht. Daardoor vervalt de geringe •ültbrel- dingsmogelijkheid. Bij de rondvraag klaagde de heer Schrier over het niet verstrekken van de zgn. f 100 uitkering. Op sommige plaatsen was deze na de revacuatie wel verstrekt, maar in Waarde niet. Hij vroeg B. en W. een nauwkeurig onderzoek in te stellen. tTNIGE WEKEN terug werd in 'n I>akhuis aan de Haven te Waal wijk ingebroken. Er verdween 'n partij rubber in het niet. Tenminste daar zag het naar uit. want de ijve rig speurende politie zag geen kans 'n spoor te ontdekken, dat naar de ontdekking van de gestolen partij zou leiden. Bijna was alles al vergeten zonder overigens vergeven te zijn toen er iets merkwaardigs gebeurde. De Waalwijkse handelaar was naar Kaatsheuvel getrokken om daar weer eens 'n partijtje rubber in te slaan. De handel moet doorgaan. Hij kwam bij zijn zelfde leverancier terecht, met wie hij altijd prettig zaken had gedaan. Ook dit keer werden de za ken vlot afgedaan. De Waalwijkse handelaar kreeg zijn partijtje rubber kous af. Totdat de Waalwijkse han delaar aan het sorteren sloeg. Want hij zat daar warempel met de uit zijn eigen pakhuis gestolen rubber in zijn handen! De Waalwijkse handelaar on middellijk naar de politie en de Kaatsheuvelse handelaar. DUBBELE STROP U)E KAATSHEUVELSE handelaar was niet weinig verbaasd. Met de diefstal had hij geen draad te maken, dat stond buiten kijf. Maar dan had hij tweemaal dezelfde partij rubber opgekocht! Ja, zo moest het zijn. Toch moest nauwkeurig worden vastge steld, dat men inderdaad te doen had met dezelfde partij rubber. De poli tie vond daarvan het bewijs. Er moest ergens in de tussenhandel iets fout zijn. De Kaatsheuvelse handelaar wist de adressen cn de politie had verder 'n gemakkelijke taak. De daders werden geknipt cn naar Den Bosch thuis, betaalde en daarmee was de overgebracht. Dal is hun strop! Volgend jaar in Nederland Door de KNWU zijn voor de be langrijke nationale wieler-evenemen- ten in 1954 de volgende data vastge steld: Kampioenschap van Nederland op ed weg voor professionals: 9 Mei te Valkenburg; voor amateurs: 11 Juli te Zandvoort. Gelijktijdig met het professional kampioenschap zal te Valkenburg het provinciaal kampioenschap van Lim burg worden verwerkt. De provinciale kampioenschappen (met uitzondering van die van Limburg) zijn bepaald op 5 Juni. De kampioenschappen van Nederland op de baan zijn op 16, 17 en 24 Juni te Amsterdam; het clubkampioen schap van Nederland: 22 September (circuit nog niet bekend.) De Zesdaagse te Miinster Vrijdagavond luidde de stand in de Zesdaagse te Munster: 1 HolthoeferPreiskeit, 2 Roth Bucher, 3 HörmannJornitz. Op één ronde: 4 BorkowskiVelt- mann, 5 BakkerSmits, 6 Kittsetiner Mlady, 7 KnokeZoll. De overige koppels hadden twee of meer ronden achterstand. ORIëNTERINGSRIT „DE ZEEUWEN" De Middelburgse Motorclub „De Zeeuwen" organiseert Zaterdag 14 November a.s. een voor het clubkam pioenschap meetellende oriënterings- rit over Walcheren. Om 3 uur wordt in Middelburg van af de Markt gestart. De fiinsh is dit maal café Westduin te Koudekerke. Men verwacht daar de eerste rijders om ongeveer 6 uur. Aan deze rit kunnen alle motor rijders deelnemen. De afstand be draagt 90 k.m. Om tie nationale titel derde klasse driebanden De uitslagen van de middagpartijen op de tweede adg van het kampioen schap van Nederland derde klessa groot biljart driebanden, dat in Am sterdam wordt gespeeld, luiden: Walvis 254430.568; Krens 18 44—2—0.409. van Bekkum 254740.531; van der Bijl 19—47—3—0.404. van der Pluim 256730.373; van Oven 22—67—3—0.328. Dam 255930.423; Vaanholt 20 —59—2—0.338. Scholieren middelbare scholen gaan schaken Zaterdagmiddag wordt te Oostburg een schaaktournooi gehouden tussen de leerlingen van de middelbare scholen te Oostburg en die te Middel burg. Elke groep zal uit 12 spelers bestaan. Zuid Nederland-Luxemburg wordt uitgezonden Van de morgenmiddag op het Ju- liana-terrein te Kaalheide (L.) te spe len semi-interland: Zuid Nederland- Luxemburg zal de AVRO in samen werking met de KRO in de sport- revue van Zondagmiddag tussen half vijf en vijf uur een repotrage ver zorgen. Als verslaggever zal optreden de heer Leo Pagano. Deze reportage is te beluisteren op de golflengten 298 en 189 meter, alsmede op lijn twee van het radio-distributienet. Karei Lotsy opnieinv voor zitter F.I.F.A.-commissie (Van een speciale verslag gever) PARIJS „Als het kan komt het Europese elftal, dat op 6 Juni van het volgend jaar te Madrid tegen Zuid-Ame- rika speelt, opnieuw een oefenwedstrijd in Amsterdam spelen", aldus vertelde Karei Lotsy, die wederom tot voorzitter werd benoemd van de speciale FIFA- commissie, welke de ontmoeting tussen Europa en Zuid-Amerika zal organise ren. „Het is zo langzamerhand traditie ge worden", zo vervolgde de heer Lotsy, ,,dat de FIFA-spelers, waaruit een defi nitieve keuze wordt gedaan, eerst naar ons land komen om voor de ogen van de Europese deskundigen en de wereld pers te laten zien, wat zij waard zijn en of hun definitieve opstelling gerecht vaardigd is. De oefenwedstrijd van 30 Sept. in het Olympisch Stadion heeft zijn vruchten wel afgeworpen en een derge lijke ontmoeting klemt voor de match tegen Zuid-Amerika te meer, omdat in beginsel alle spelers van de Europese landen in de ploeg kunnen worden ge kozen. Dat betekent, dat ook Engelse, Schot se en Ierse spelers, alsmede spelers van Wales, in de FIFA-ploeg kunnen worden opgenomen. Met groot vertrouwen ziet het FIFA- bestuur de commissie opnieuw aan het werk gaan. De reden daarvan is dat de oefenwedstrijd te Amsterdam en de ont moeting in het Wembley-stadion tegen Engeland, dank zij aller medewerking, uitstekend is geslaagd. Het bestuur van de FIFA heeft het organisatie-comité van Amsterdam, waar in ook ir. H. Hopster, G. Kruyver, D. Bessem en L. Brunt zaten ,een bijzonde re pluim op de hoed gestoken. Het bestuur van de FIFA heeft mij tot voorzitter benoemd, welke benoeming ik graag heb aangenomen, al weet ik, dat er heel wat werk aan vast zal zitten. En de termijn is bedenkelijk kort. Van de Spaanse Voetbalbond heb ik al gehoord, dat voor deze gelegenheid het stadion van Madrid vergroot zal worden en 125.000 toeschouwers zal kunnen bevat ten. Wij hebben echter tegen Zuid-Amerika geen schijn van kans, als wij weer niet van te voren een wapenschouw houden". „Worden er ook technische adviseurs benoemd?" Vroegen wij. In Sluise voetbalwereld Op een vergadering, welke Woens dag 11 November op het gemeente huis te Sluis werd gehouden tussen de besturen van de verenigingen RK Sportvereniging 't Vrije en FC Sluis, werden de moeilijkheden besproken, die ontstaan waren door de toetreding van een jeugdelftal van 't Vrije tot de KNVB. De vergadering, die onder leiding stond van de burgemeester van Sluis, werd onder meer bijgewoond door de Diocesane Adviseur in het Bisdom Breda van de Kath. Sportbond, Rec tor C. van der Maade. Het resultaat van de besprekingen was, dat de jeugd van de R.K. Sport vereniging 't Vrije één elftal zullen gaan vormen, waarttoe de geestelijke leiding van de R-K. jeugd behoort tot de competentie van de plaatselijke 'geestelijkheid. De sportvereniging 't Vrije krijgt het recht om technische leiding mede te geven bij de samen,- stelling 'van eventuele elftallen. Hier door wordt bereikt dat één jeugdelf tal uit Sluis aan de junioren-compe titie van de KNVB zal deelnemen en dat deze voetbalclub ressorteert on der de R.K. Sportvereniging. Voor de overige takken van sport blijven de verenigingen volkomen zelfstandig. Het bestuur van FC Sluis zal zich nader met zijn leden bera den over de ontstane situatie en het is .zo goed als zeker, dat ook hier de moeilijkheden zullen worden opgelost. Ook de terrein-moeilijkheden zijn opgelost kunnen worden, zodat de Sluiise junioren niet meer hun thuis wedstrijden in Oostburg moeten spelen. De eerstvolgende weken zullen de administratieve en technische moei lijkheden door onderling overleg ge regeld worden. In 1956 in Nederland? Het volgend seizoen zullen de we reldkampioenschappen op de baan en op de weg in Duitsland worden ge houden. Voor de organisatie van deze kampioenschappen in 1955 komt Frankrijk ernstig in aanmerkine. Naar verluidt, houden wieleroffi- cials van diverse landen er rekening mee, dat Nederland een ernstige gooi zal doen naar de toewijzing van de wereldkampioenschappen van 1956. Men neemt aan, dat de Kon. Ned. Wielren Unie haar candidatuur voor 1956 officieel zal stellen op het voor jaarscongres van de UCI, dat in Maart 1954 wordt gehouden. De wereldkampioenschappen op de baan en op de weg werden in Neder land voor de laatste maal in 1948 gehouden- Rallye Monte Carlo zal 390 deelnemers tellen Voor de Rallye Monte Carlo, waar voor het startsein op 18 Jan. zal wor den gegeven, hebben zich tot nu toe 390 deelnemers aangemeld: 120 uit Frankrijk, 121 uit Groot-Brittannië, 25 uit Duitsland, 23 uit Zweden, 20 uit Nederland, 18 uit Italië, 11 uit Noor wegen, 10 uit Finland 8 uit Zwitser land, 8 uit Griekenland, 7 uit Dene marken. 6 uit Monaco, 4 uit Portugal, 4 uit Spanje, 1 uit Oostenrijk, 1 uit de Ver. Staten, 2 uit Zuid-Amerika en 1 uit Turkijë. De organisatoren verwachten, dat er nog inschrijvingen zullen binnen komen uit België, Ierland, Luxemburg en Zuid-Slavië. „Inderdaad is dat de bedoeling" aldus de heer Lotsy. „Maar daarmee hebben wij nog even de tijd. Het belangrijkste voor Nederland is, dat wij de oefenwedstrijd weer in ons land krijgen. Opnieuw zal de FIFA aan biedingen uit diverse steden van Europa krijgen. Natuurlijk 1 an ik niet vooruit lopen op de zaak en ik kan dan ook geen enkele positieve toezegging doen. dat de oefenwedstrijd in ons land zal worden gespeeld. Onderhandelingen met diverse instanties zullen worden gevoerd en heel wat problemen zullen moeten worden opgelost, alvorens een eventueel gunstige beslissing zal vallen". (Schaakcompetitie.) Landau verloor tweemaal Woensdagavond werden te Axel een tweetal competitiewdestrijden van de 2e klasse der Zeeuwse Schaakbond gespeeld, t.w. Landau 1Brsekens 1 en Landau 2—Oostburg 1. De gede tailleerde uitslag werd als volgt: J. v. d. Hagen (Landau 1)—A. Punt (Breskens 1) 0—1; C. de Putter—A. Scheele 1—0; M. Jansen^J. Hove- stadt li—'.i; M. Wondergem—L. de Vlieger 1—0; Ruytenburg—F. Goet- hals 0—1; R. de Ridder—J. de Smet 0—l; J. Bakken—J. v. d. Sande 1—0; M. MatteléP. Priester onbeslist; J. de Ridder—J. Stuij onbeslist! D. Jan senH. van Melle 01. H. Peeters (Landau 2)—P- Jansen (Oostburg 1) 1—0; W. van Doeselaar W. J. de Wolf 0—1: A. Verstraeten H. Enkelaar 0—1; J. Haak—P. Ris- seeuw 0—1; A. Verlinde—C. Jansen 10 (reglementair); M. KayserJ. Jansen 10; J. VerstraetenJ. Scha kel 0—1; C. Jansen—P. Catsman 1—0; J. CaessensE. J- v. d. Waeg 01; N. Bolleman—B. Bruggeman 0—1. In de voorronden van het we reldkampioenschap voetbal (groep 9) heeft Italië te Cairo met 2—1 van Egypte gewonnen; bij de rust leidde Egypte. o De Ned. Bond voor Lichamelijke Op voeding die vóór 12 November antwoord moest geven op de eis van de regering, dat ij en de bij deze bond aangesloten organisaties zich zouden onthouden van de organisatie van de Avondvierdaagsen, heeft de regering om een maand verlen ging van de termijn van een week ge vraagd. In een schrijven, op li November aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gericht, schrijft het be stuur van de Nd. Bond voor Lichame lijke Opvoeding, dat het op 9 Nov. een bespreking heeft gehouden met de be sturen van de aangesloten kringen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht (Nijme gen was verhinderd). De vergadering heeft zich, zo zegt het schrijven, de be tekenis van de gevraagde verklaring voor de wandelsport in geheel Neder land duidelijk gerealiseerd, de kringbe- sturen menen de door de minister ge vraagde verklaring niet te kunnen ge ven. zonder instemming van de algeme ne ledenvergaderingen van de kringen. Op deze grond verzoekt het bestuur van de Ned. Bond voor Lichamelijke Op voeding de minister, mede namens ge noemde kringen, te willen goedkeuren, dat de door de minister gestelde termijn van acht dagen met een maand wordt verlengd. De kring Nijmegen heeft zich, aldus deelt de heer J. Breunese mede. bereid verklaard af te zien van de organisatie van de Avondvierdaagse in het belang van de wandelsport en de Vierdaagse te Nijmegen. DOCTORAAL ECONOMIE. De heer R. Duvekot te Goes slaagde aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam voor het doctoraal examen economie. GOES, 13 Nov. Bloemkool Al 41, A2 31—40, BI 17—28, afw. 14—30, Kropsla A2 6, BI 1—6, Spruiten Al 32—38, A2 21—27 Witlof Al 56—57, A2 29—34, afw. 29, To maten 40, Gr. Savoyekool 614. Rode kool 12, Prei 8—10, Andijvie 612, Bos- peen 8, Bosselderij 7, Knolselderij 515, Spinazie 1621, Witte kool 3.506, Veld sla 48, Druiven 92121. KAPELLE, 13 Nov. Exportveiling ap pelen: Goudreinetten AAA 29.1029.40, A 26.50—27, BC 22.30—23.20, I grof 24.50 —25.20, 1 fijn 17.70—18.30,0 11 10.85; K 14.70 —15.40, F 10.45—10.50; Jonathan A 40.50, BC 41.10, 1 grof 31.50—32.50, 1 fijn 27— 29.60, 11 17.70, K 18.30—19.50, K 8.20—11.60, Sterappelen A 28, BC 25.9, 1 grof 23.40, 1 fijn 24.60, 11 3.60, K 10.05, F 3—3.10; Gol den Delicious A 59, BC 45.70, 1 grof 52, 1 fijn 43.10, 11 17.60. K 25, F 11.20; Brab. Bellefleur 1 15.50, 11 3.70. K 7.90, F 3.80: Zoete Ermgaard 1 grof 32.80, 1 fijn 22.40 —24.70, 11 10.40—10.50, K 16.40, F 6.20. Campanezoet 1 18, 11 7; Cox Orange Pip pin 11 10.70, K 30.75, F 9.90; Zoete Rodr Ribbeling 1 grof 27.70, 1 fijn 25.70, 11 11.40 Hollands Zoet 1 17, 11 6.10; Dubbele Belle fleur 1 16.10, IJl 3.40. F 3;70. Peren: Doyen ne du Cornice I grof 81.9082, 1 fijn 84 85.100, 11 52.60—63.50, K 62.50—68.20, Br. Anjou 1 grof 61, 1 fijn 65. Comtesse de Paris A 33.90, BC 29.90, 1 grof 30.30, 1 fijn 27.50, 11 13, K 26.20, F 9.70, Wintersuikerjj 1 12.60, 11 8.10, K 9.10; Pondspeer I grof 15, 1 fijn 15.20, 11 13, K 13.20; St. Remy 1 grof 17. 1 fijul7.90, 11 15.10, K 15.70, F 11.7012.10; Kleipeer 1 grof 20.95, 1 fijn 15, 11 4.20; Gieser Wildeman 1 grof 34, 1 fijn 30.90. 11 14.10, K 26.10, F 11.20; Ver pakt fruit: Goudreinetten A 31.8032.70, AA 30, AAA 34.10—34.90, AAAA 40.95, Jonathan B 37.60, 1BB 70—42.20. Golden Delicious A 58.20—62, AA 67.50, AAA 69.50 71, Gewone veiling: Druiven 71112, Bramen 63—68, Mispels 813, Zuccalmag- lio Reinetten 816, Zoete Hollaart 19, Hondsmuil 34. Groenten: Aardpeelen 8V211. Witte kool 4K5, Savoye kool 4J/215. Rode kool 9, Knolselderij 10, Aandijvie 91412, Bloemkool 1839, Spruitkool 28—33, Breekpeen 4, Prei 17, Kropsla 44i£> Boerenkool 3%, Kool rapen 51/2. LEEUWARDEN, 13 Nov. Aangevoerd: 45 stiei'en 2.302.56 per kilo slachtgew., 250 vette koeien, le kw. 2.502.71, 2e kw. 2.40—2.49, 3e kw. 2.10—2.30, 1507 melk en kalfkoeien 700995, 175 pinken 340 580, 958 graskalveren 150375, 476 nuch tere kalveren 4050, 1091 vette- en weideschapen 60—110, lammeren 3099, 421 vette varkens, oude varkens 1.60 1.74, vette biggen 1.781.84, zouters 1.75 1*78, 285 biggen en lopers, biggen 30— 45, lopers 46—80, 49 bokken en geiten, geen notering, 110 paarden 450950, to tale aanvoer 5358. Overzicht: Stieren, aanvoer klein, stemming willig, prijshduoend. Melk en kalfkoeien aanvoer ruim, stemming goed, prijshoudend. Pinken aanvoer rui mer, stemming williger, prijzen duur. Graskalveren aanvoer ruim, stemming vrij goed. prijzen niet lager. Nuchtere kalveren aanvoer iets ruimer, stemming willig, prijshoudend. Varkens, aanvoer matig, stemming rustig, oude varkens iets goedkoper, andere soorten gelijk. Biggen en lopers aanvoer matig, stem ming rustig, prijzen als vorige week. Schapen aanvoer ruim, stemming rus tiger, prijzen niet hoger. Paarden aan voer ruim, stemming vlug, prijzen lager. WATERSTANDEN Mannheim 177 3), Kaub 114 4), Trier 102 (—2), Koblenz 122 (+2). Keulen 66 (—7), Ruhrort 258 (—8), Lobith 852 2, Nijmegen 627 (+6), Arnhem 672 (+7), Eefde 177 (+7), Deventer 79 10), Namen La Plante 131 (—1), Borgharen 3905 (—24), Belfeld 1078 (—4), Grave 454 (—7). OPKOMST HERHALINGS OEFENINGEN Ten behoeve van de dienstplichti gen, die op 16 November a.s. voor her halingsoefeningen te Ede en Min on der de wapenen komen, lopen de vol gende extra tremen; 1. Den Haag HS v. 8,52. Delft v. 9.02, Schiedam v. 9.13, Rotterdam CS v. 9 21. Rotterdam Zuid v 9.30, Dordrecht v. 9.45, Gorinchem v. 10.11. Leerdam v. 10.33, Beesd v. 10.44. Geldermalsen v. 10.56, Tiel v! 11.09. Nijmegen v. 11,50, Boxmeer a] 12.14; 2. Maastricht v. 9.04 Sittard V. 9.27, Roermond V. 9.48, Reuver v. 10,02, Venio v. 10.26. Boxmeer a. li.02 v. 11.10 Nijmegen v. 11.46, Arnhem V. 12.16. Ede-Wageningen a. 2.34. De dienstplichtigen mee bovengenoemde bestemming moeten van deze extra- treinen gebruik maken, en daartoe op een dusdanig tijdstip van hun woon plaats vertrekken, dat zij op het des betreffende station aansluiting op de ze treinen hebben. De dienstplichti gen. die. in verband met hun plaats van besteming geen gebruik kunnen maken van de bovengenoemde treinen, moeten ingevolge hun lastgeving rei zen met de eerste reisgelegenheid na 06.59 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 11