Geen Franse kabinetscrisis Laniel bereikte aecoord met de Gaullisten Reusachtige sneeuwman niet legendarisch MOEDER HAGENAARS KREEG EEN NIEUWE PONY Varkensvlees 5 et goedkoper Bisschop van Danzig geinterneerd Dodenherdenking in Oude Tonge MOORD OP DE DRUMMONDS OPGELOST BUIKPIJN.... Haagse ministersconferentie niet uitgesteld Wrak gevonden Speciaal stempel Frankrijk houdt priester-arbeiders Geen kwade opzet, maar ongeluk Prins Bernhard in Ethiopië Nieuwe arrestaties T.V.ÏNNÏÈÜW STADIUM Gruber treedt af DAGBLAD VOOR ZEELAND Ingaande IS November Grote beroering Nu en dan regen REPARAT1E.INRICHTING VOOR HORLOGES GOUD EN ZILVER BOSCH Hulst Tel. 83 Zonder bewegingsvrij heid in Pools klooster Sir Hillary, bijenhouder en bergbeklimmer: Bergen op Zoomse Rode Kruis enE.H.B.O. deden hun best Omdat de vorige door een winkelruit liep Onderzoek na 15 maanden geëindigd Gustave Dominici beschuldigt zijn vader Gras van goede kwaliteit MOLOTOY CITEERT PROF. GERRETSON JORDAANJEUGD RUMOERIG r 93e JAARGANG No. 20878 Iliteave- N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie- 8778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur J J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J v. Hootegem, Mr. Dr. A. H B. L. de Rechter, L. J- V. t Westende, R. V M Vercauteren. Abonnemen sprijs bij i,„„ s 45 oer kwartaal, per post ï°015 p'r week lu.tsluitend bij met-post- bestell.) aTmTl. Losse nummers io ce" Voor Cod, Koningin en Vaderland ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staafwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor ^Tzëëuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). TVE MINISTER van Landbouw Visserij en Voedselvoorzie ning heeft besloten met ingang van 16 November de richtprijs voor baconvarkens met 5 ct. per kilo te verlagen en op f 2.24 per kg. koud geslacht gewicht te brengen. Dit jaar ging de prijs van varkens vlees reeds tweemaal omlaag. In Mei ging er 4 ct. af en in September 5 ct. Sinds die tijd zijn de prijzen voor ge- importeerde veevoedergrondstoffen dermate gedaald, dat een tweemaan delijkse herberekening van de kost prijs aanleiding gaf tot de verlaging. HET BERICHT, dat wij gisteren in ons blad publiceerden over de uitgestelde Haagse ministerconferentie blijkt niet juist te zijn doorgekomen. Adenauer zou in de Duitse persclub te Bonn dit bericht gelanceerd hebben, maar achteraf blijkt, dat de uit lating van de Bondskanselier verkeerd is uitgelegd. Het hele geval blijkt uit de Franse koker te komen, waar de Gaullisten niet hebben gevreesd om het in de richting van een kabinetscrisis te sturen. Zover is het niet gekomen, want gister avond heeft premier Laniel kans gezien om overeenstemming met de Gaullisten te bereiken. TEGEN ÏIIRK DE BAAT, de 24-jari- ge chauffeur, die op 24 October op de Wiedbachtalbrug bij Keulen een onge luk veroorzaakte, dat zes mensen het leven kostte, is een aanklacht inge diend. De behandeling zal waarschijn lijk nog voor Kerstmis plaats vinden DEN HAAG telde op 11 November 32.775 meer vrouwen en meisjes dan mannen en jongens. De juiste cijfers waren: mannelijk geslacht 275.800, vrouwelijk geslacht 308.575. IN NAVOLGING van Delft en Bols- ward zullen nu ook in de Belgische steden Roeselaere en Verviers verkie zingen worden gehouden over de Europse eenheid. Op 20 December zal het gebeuren en men heeft er goede hoop op. MISSCHIEN, zo hebben twee geleer den uit Texas uitgemaakt, zal het in de toekomst mogelijk zijn wervelstor men af te wenden door geleide pro- jetielen in het hart van de tornado's te schieten. GELUKKIG zijn de gevolgen van het vliegtuigongeluk in Argentinië niet zo erg als de eerste berichten deden ver moeden. Er zijn niet dertig, maar twin tig mensen bij omgekomen, veertien militairen en zes burgers, CR ONTSTOND grote beroering in het Franse parlement, toen de aanhangers van de Gaulle uitstel ver langden van het debat over de Euro pese integratie, dat volgende week Dinsdag zou worden gehouden. Zij wilden het debat zien uitgesteld tot 27 November, de dag waarop minister Bidault in Den Haag zou moeten zijn, om er met de andere West-Europese ministers van Buitenlandse Zaken te praten over het Europese politieke statuut. Het bezwaar van de Gaullisten was, dat het debat moet worden gehouden vlak voor de presidentsverkiezing. Die vindt in de derde week van December plaats en de regering-Laniel treedt automatisch af, wanneer de nieuwe president in functie treedt. „Wij kun nen niet toestaan", zo verklaarde de voorzitter van de Gaullistische frac tie, „dat een zakenkabinet beslissin gen op lange termijn neemt". Bidault evenwel dreigde met aftreden, als het debat over buitenlandse zaken zou worden uitgesteld. Zo leefde men tot gisteravond op gespannen voet, totdat het accoord de dreiging van een kabinetscrisis weg- nam. Toen Laniel beloofde, dat hij zich niet zou binden op Bermuda of op de Haagse conferentie, beloofden de Gaullistische ministers aan te blijven En in de Nationale Vergadering heeft de Gaullistische fractie beloofd zich niet te zullen verzetten tegen het de bat over Europese zaken op 17 No vember. D e vermiste Thunder jet CCHIPPER HESSEL KORF, van de Urk 28 is gisteren in Urk komen binnenvaren met de mededeling, dat hij de ver miste Thunder jet van de vlieg basis Eindhoven had gezien. Op weg van IJmuiden naar Urk had hij de staart van het toestel bo ven water zien uitsteken. Toen dit nieuws wereldkundig werd gemaakt, hadden de opsporin gen vanuit de lucht nog geen re sultaat opgeleverd. Bij het aanbreken van de dag is de Mittchell van de Marine Luchtvaart dienst weer opgestegen en later op de dag werden twee Dakota's be schikbaar gesteld om aan het onder zoek deel te nemen. Driemaal hebben de vliegtuigen de Waddenzee en het IJsselmeer afgezocht, maar zonder re sultaat. Wel spoelde op Urk een zakje met, lichtgevend poeder aan. dat mo gelijk kan zijn komen afdrijven van de plaats, waar schipper Korf het wrak beweert te hebben gezien. De mededelingen van de schipper waren gisteravond laat nog niet officieel be vestigd. DE FIRMA SCHAAP uit Deersum heeft gisteren drie Texelse scha pen aangekocht voor verscheping naar Indonesië. Ze zullen daar, evenals hun voorgangers, grazen op de helling van de vulkaan Sla mat. CEYLON is helemaal niet gekant te gen een Britse gouverneur-generaal, zo heeft de eerste minister Sir John Kotelawala laten weten. Een van mijn brieven is verkeerd uitgelegd. BROWNELL, de Amerikaanse minis ter van Justitie, is nu uitgenodigd om te getuigen in de zaak-White. Hij heeft de uitnodiging aangenomen, waarvoor nog geen tijdstip moet wor den vastgesteld. Tom Clark rechter bij het Hooggerechtshof te Washington, heeft geweigerd. „FRANKRIJK zal zich ontslagen ach ten van zijn verplichtingen en zijn beleid moeten wijzigen, wanneer Viet nam, Cambodja en Laos de oorlog in Indo-China niet voortzetten", heeft premier Laniel gezegd. IN OCTOBER zijn 565 leden van de Oostduitse volks-, zee- en grenspolitie naar het Westen uitgeweken. Dit komt overeen met 5 compagnieën op oorlogssterkte. OP DE PHILIPPIJNEN worden van verschillende kanten onlusten gemeld na de verkiezingen. Tanks van het le ger zouden zijn opgetreden tegen com munistische terroristen. In drie dis tricten werd de plattelandsbevolking naar de steden geëvacueerd met het oog op de veiligheid. DE BRITSE REGERING heeft Vrijdag een plan gepubliceerd om in Engeland commerciële televisie in te voeren Het plan kost 500.000 pond. EEN BRITSE woordvoerder wilde niet ontkennen, dat een plan voor een politieke bijeenkomst van de Grote Vijf met Noord- en Zuid-Korea door de 16 V.N.-leden met troepen in Ko rea overwogen wordt. Wegens te weinig betaalde belasting is aan gewetensgeld de afgelopen 14 dagen een bedrag ontvangen van; f 226.815.97. Dit totaal is samengesteld uit bedragen, variërende van f 1.— tot f 22.956. t De weersverwachting tot hc- denavond luidt: t t f i Zwaar bewolkt met nu en dan i regen of motregen. Zwakke tot matige, later tot vrij krachtig toe- J nemende Zuidwestelijke wind. i Weinig verandering in tempera- tuur. f 5 - Vandaag: Maan onder 0.00 uur. t ion onder 16.51 uur. Morgen: FiF11 op 14.07 uur. Maan onder U S"*Zon o,) 8 00 uur-Zon °n- ifün uur- Maandag: Maan op J JL4"1- uur- Maan onder 1.51 uur. t Zon op 8.01 uur. (Advertentie) JN tegenstelling met berichten, dat de bisschop van Danzig, Mgr. Karl M. Splett, ,is ondergebracht in een Klooster te Warschau, verneemt het K.N.P. uit goed geïnformeerde bron, dat de bisschop op bevel van de Poolse regering is geinterneerd in een kloos ter in de Karpaten. Hij heeft absoluut geen bewegings vrijheid, doch mag wel levensmidde lenpakketten ontvangen van familie leden in West Duitsland. Mgr. Splett werd in Augustus van dit jaar uit de Poolse gevangenis ontslagen, nadat hij acht jaar gevangen was gehouden we gens verraad en dergelijke beschuldi gingen. Danzig staat sedert 1945 onder Pools communistisch bestuur. De bisschops zetel van Danzig is sedertdien ver weesd. Strenger toezicht en scherpere selectie LIET INSTITUUT der Franse pries- ter-arbeiders zal zijn werk voort zetten ofschoon onder zorgvuldiger toezicht. Aldus verneemt het K.N.P. uit welingelichte kringen te Rome. In de toekomst zullen de priesters voor het werk onder de arbeiders zorgvuldiger worden geselecteerd. Doch het is hun toegestaan in de fa brieken te blij ;ii werken en werk kleding te dragen. Daarentegen zul len zij niet meer afzonderlijk wonen, doch alle priester-arbeiders komen in één huis. In het algemeen gesproken zal dus het instituut aan een strengere proef worden onderworpen in de hoop, dat wat in vele opzichten ongewoon suc cesrijk is gebleken van blijvende waarde zal blijken te zijn. Wanneer deze blijvende waarde niet zou blij ken, zal het instituut definitief wor den opgeheven. GELEGENHEIDS' STEMPEL 1 DAG^ VAN UITGI Zoals bekend worden op 16 Novem ber nieuwe series kindorzegels ver krijgbaar gesteld. Op de eerste dag van uitgifte kunnen de philatelisten zich zoals gebruikelijk de zegels ver schaffen, voorzien vaai een gelegen- heidstempel. Wij geven U hiorbij nog een enkele zegel uit de nieuwe serie alsmede een afdruk van het stempel. glR EDMUND HILLARY, de 34-jarige Nieuw-Zeelander, die op 29 Mei als eerste de top van de Mount Everest bereikte en die van zichzelf zei, dat hij van beroep bijenhouder is en in zijn vrije tijd bergen beklimt; heeft gisteravond in Amsterdam een lezing gehouden. Toen hij in de ochtenduren de pers te woord stond, werd hem ge vraagd, of hij sporen gezien had van de legendarische sneeuwman. „Neen", antwoordde Sir Edmund, „maar het verschijnsel is minder le gendarisch dan U denkt. De sporen zijn buiten iedere twijfel waarge nomen. Ze zijn veel groter dan van een menselijke voet en staan zover uiteen, dat ze waarschijnlijk afkomstig zijn van een wezen, dat zich op twee benen voortbeweegt". plechtigteid te zijn, ten einde. Alleen de ponny vond dat het tekort had ge duurd. Het gras op het bleekveld was van een beste kwaliteit. ~^A EEN ONDERZOEK van 15 maanden is de Franse po litie erin geslaagd de moord op de Engelsman Sir Jack Drum mond, diens vrouw en dochter tje op te lossen. De Franse boer Gustave Dominici, die vlak bij de plaats van de moord woont, heeft Vrijdagavond, na een ver hoor dat. bijna twee dagen duur de, zijn 77-jarige vader als de moordenaar aangewezen. Clovis Dominici, een broer van Gusta ve, heeft deze bekentenis beves tigt. Zoals men weet, heeft het onderzoek uiterlijk althans, enige tijd stil gele gen. Woensdag trok de, recherche o.l. v. inspecteur Sebeille opnieuw naar Lurs om de zaak te reconstrueren. De Dominicus werden opnieuw verhoord en gisteren in de loop van de dag deel de een woordvoerder van de Sureté Nationale mee, dat het einde van het Het drama te Arnhem LTOEWEL men na de vondst te Arn hem van het lijk van een vrouw met een schotwond, aan kwade op zet heeft gedacht, gaan nu de ver moedens meer in de richting van een tragisch ongeluk. De gearresteerde wapenmaker W. heeft zichzelf bij de Maastrichtse politie aangegeven, waarbij hij het wapen op tafel gooide. Hij heeft verteld, hoe hij het wa pen Zondagavond aan de vrouw heeft getoond. Toen hij het haar weer uit de handen trok, is het afgegaan. De vrouw werd dodelijk getroffen. Zij liep van de woonkamer nog naar de gang en is daar ineengestort. De man heeft toen het lijk in een kleerkast opgeborgen en in de och tend is hij naar zijn geboortestad Maastricht gegaan. Na lang aarzelen heeft hij zich bij de politie aangege ven. Tot dusverre, zo heeft de Arn hemse Officier van Justitie meege deeld, kan de verklaring van W. nog op geen enkel punt worden tegen gesproken. "Y^OOR HET GEZIN HAGENAARS, aan de Wouwseweg te Ber gen op Zoom, was het gisteren een blije dag. Dank zij de goede zorgen van het Rode Kruis en E.H.B.O. kon er een Shet- landse pony worden thuis bezorgd, die moeder Hagenaars weer in staat zal stellen haar dagelijkse route te maken met de melk wagen. Op 21 September verongelukte het paardje van de melk- rijdster, doordat het, op hol geslagen, in een winkelruit terecht kwam aan de Lievevrouwestraat. LJET WAS een hele slag voor het gezin. Want het paardje was juist aangeschaft en het had enkele hon derden guldens gekost. Bovendien was het beestje nog niet verzekerd. Maar kapelaan Smits, bestuurslid van de E.H.B.O. en de heer Jalink van het Rode Kruis, zagen het onge val gebeuren. De laatste is namelijk eigenaar van de zaak, waarvoor het ongeluk gebeurde en de kapelaan was juist bij hem op bezoek. Moeder Ha genaars werd met een vleeswonde bij de familie binnengedragen en toen zij haar verhaal had gedaan, was met een het plan geboren. Rode Kruis en E.H.B.O. zouden de handen ineen slaan en een actie op touw zetten voor de aanschaf van een nieuwe ponny. De Bergenaren toonden zich, ge woonte getrouw mogen we wel zeg gen. vrijgevig en enkele dagen gele den was er aan kleine giften voor een totaal van f 470 binnen gekomen. Dal was genoeg om een ponny te kopen en bovendien bleef er nog een klei nigheid over. Daarvoor kon men en kele stukjes speelgoed aanschaffen Want Mej. Hagenaars heeft drie kin deren ZWEEFMOLEN 1V/IR. A. ASSELBERGS, voorzittei iVA van de E.H.B.O. en ook kapelaar Smits en de heer Jalink werden na tuurlijk met open armen in den hui ze Hagenaars ontvangen. Het paardjt stapte intuïtief naar het bleekvelë achter stal en begon aan zijn middag maal. Adje Hagenaars werd op d( brede ponny-rug gehesen en hij zoi er niet meer zijn afgekomen als dt heer Jalink op een gegeven moment die doos niet te voorschijn had ge haald. Er zat een zweefmolen in mei bromtol-aandrijving en Adje had geer belangstelling meer voor het paard. Daarmee was de korte plechtighei' die te gemoedelijk was om een echt E en gelukkige moeder Hagenaars peelde voor ruiter. V.l.n.rkapelaan Et. Smits heer Jalinkmej. Hagenaars en Mr. A nam de^vony in ontvangst. Eu 4 die Adje Hagenaars, de Asselbergs. onderzoek in zicht was. Gustave Do minici had nieuwe bekentenissen af gelegd en o.a. had hij voor het eerst toegegeven, dat hij in de bewuste nacht enkele malen op de plaats van de moord is geweest. Tot het laatst toe hebben de Do- minicis hun verwar-de bekentenissen volgehouden, maar gisteravond kon den zij zich niet meer verweren tegen het nét, dat de politie rond hen ge weven had. Ontvangst bij Haille Selassie QM EEN UUR plaatselijke tijd is Prins Bernhard, die er zeer ge zond uitzag, gisteren op het vliegveld van Addis Abeba geland. Hij werd er door een groot gezelschap ontvangen en inspecteerde er de erewacht van het keizerlijke leger. In gezelschap van de kroonprins is Prins Bernhard daarna naar het kei zerlijk paleis gereden, waar hij ont vangen werd door keizer Haille Se lassie en de keizerin. De Finse spionnagezaak P'R zijn opnieuw twee arrestaties in *-* Finland verricht i.v.m. de daar ontdekte spionnagebedrijvigheid. De thans gearresteerden zijn een luite nant van het leger en een luitenant kolonel van de luchtmacht. Eerder waren reeds, zoals bekend, vijf per sonen. waaronder een kapitein en een sergeant van de Finse luchtmcalit gearresteerd. Men heeft van Finse officiële zijde nog niet willen zeggen voor welk land de arrestanten hebben gespion- neerd. Een officiële woordvoerder heeft in dit verband verklaard: „Ge heimhouding is noodzakelijk om in ternationale verwikkelingen te voor komen". jyiET ONVERMINDERDE KRACHT worden de Russische aanvallen op het Westen voortgezet. Leverde Wis- jinski zijn aandeel in het ontwape ningsdebat in de politieke commissie van de V. N.. Molotol belegde voor het eerst in de na-oorlogse historie een persconferentie, waarin hij in lei- te niet anders deed, dan de Russische nota van enige dagen geleden her halen. Hij betichtte het Westen ervan, dat het niet tot een overeenkomst wenst te komen en haalde hierbij een artikel aan van het Nederlandse Eer ste Kamerlid prof. Gerretson, waarin deze het standpunt van de V. S.. En geland en Frankrijk had uitgelegd als een poging om alle besprekingen be treffende de Viermogendheden-confe- rentie tot een negatief resultaat te brengen. DE VROUW van de notaris te Gemert ontdekte Vrijdagochtend, dat dieven een nachtelijk bezoek hadden gebracht Uit de brandkast waren enige duizen den guldens ontvreemd. Zelfs de po litiehond heeft nog geen spoor gevon den. Donderdagmiddag is in Oude Tongs een herdenkingsbijeenkomst gehou den ter nagedachtenis van de slacht offers van de ramp van 1 Februari. Voor deze bijeenkomst, die was be legd in de Ned. Herv. Kerk, was zo veel belangstelling, dat honderden geen plaats meer in de kerk konden bemachtigen en buiten het kerkge bouw de dienst moesten volgen. Zeven zenders zullen te ontvangen zijn (Van onze correspondent) TN DE LOOP van volgende week *al A Philips een nieuw TV-ontvangst- apparaat op de markt brengen, met een zeer groot beeld, dat in die zin revolutionnair is, dat men door één enkele knopbeweging in staat zal zijn van de Nederlandse zenders op de Belgische, verder op de Duitse en Franse zenders over te schakelen. Tot op heden kon men slechts één sy steem, namelijk dat met 625 lijnen, negatieve beeldmodulatie en F.M. ge luid (oa. bij de zenders Lopik, Eind hoven en Langenberg) op éénzelfde toestel ontvangen. Met het nieuwe apparaat kan men in de huiskamers de programma's krijgen van Lopik, Eindhoven, Lan genberg (allen 625 lijnen en F.M.-ge luid), Brussel Vlaams (625 lijnen en A.M.-geluid), Brussel Waals (819 beeldlijnen) en de beide Franse zen ders Parijs en Lille (op de 13.15 Mc. bandbreedte). Dit toestel zal, naar men in bevoeg de kringen verwacht, de tot op he den zogenaamde „bevroren vraag" naar TV-apparaten, vooral in de Zuidelijke provincies van ons land, doen overgaan in effectieve vraag. Voorlopig zal de zender Brussel, waarvan de kwaliteit zeer slecht is, zwak doorkomen, behalve in Zeeuwsch-Vlaanderen en in het ge bied binnen de lijn Goes, Bergen op Zoom en Roosendaal. Ook Zuid-Limburg, dat tot op he den al vóór was met de prima ont vangst van Langenberg, zal onze Zuiderburen in hun TV-uitzendingen kunnen volgen. Rumoer in Oostenrijk P)E OOSTENRIJKSE minister van Buitenlandse Zaken, dr Karl Gru ber heeft Vrijdag: 7.ijn ontslag bij Kan selier Julius Raab ingediend. Dit is gisteravond door het hoofdkwartier van de Kath. Volkspartij, waartoe Gruber behoort, meegedeeld. Hij zal in funetie blijvm, totdat een opvolger is benoemd. Het ontslag van Gruber is een ge volg van het rumoer, dat in de Oos tenrijkse Volkspartij is ontstaan, na dat Gruber zijn memoirs in boekvorm had gepubliceerd. Dit boek leidde met name in de Volkspartij tot ernstige meningsverschillen. Donderdagavond had de partijleiding premier IRaab verzocht om Gruber te doen vervan gen, waarbij meteen werd gedacht aan de voormalige Kanselier dr Figl. VOWEL Woensdagavond als Don derdagavond heeft de Amster damse politie moeten optreden tegen een groep opgeschoten, baldadige jon gens in de Jordaan, die bijzondere maar hinderlijke belangstelling ble ken te hebben voor gouden bruilof ten. Zowel de eerste als de tweede avond waren ze samengegroept voor een woning, waar een 50-jarig huwe lijksfeest werd gevierd. Beide avon den heeft de politie getracht de jon gelui met goed woorden te overre den. Toen dat niet lukte, moest de gummiknuppel er aan te pas komen. JN STRAUBING in Beieren zijn Donderdagavond 700 igaretten gestolen uit een vrachauto. De daders konden reds Vrijdagochtend xvorden opgespoord, toen bleek, dat een aantal jongens van de plaat selijke school thuis was geble ven met ..buikpijn". De siga retten konden op 60 na w'or- den achterhaald. Een Finse arbeider, die in hechtensi werd genomen we gens diefstal, bleek na korte lijd óók buikpijn te hebben. Een onderzoek wees uit. dat zijn maag twee vorken, een tafel mes. scheermesjes en porce- leinscherven bevatte.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1