I On verwachte zitting van Britse Kabinet dreigt GROTE DRIE SIAMESE TWEELING IN FRIESLAND IBN SAOED van Saoedi- Arabië gestorven Felle aanklacht en listige vraagjes onstratie ;kten Geallieerden weigeren onderzoek Geen beperking tot verplichte 5% over Duitsland Gisteren ging de première Overwinning voor de regering SCHOUWEN-DUIVELAND VALT DROOG Chauffeur de Baat vrij tegen borg Vier jaar geëist Vuist op tafel Klaprooscollecte met 22 reizen NOODWEER boven Sicilië 4 HALF SHAG SLAND ws moeten MENS f" nm BUKL DAGBLAD VOOR De spanning rond Triest wordt benauwend Pistool-duel Ook Chefs van Staven aanwezig Film over Ouwerkerk f.'110 per dag voor bedelaar Wisselend bewolkt Succesvolle operatie lijkt mogelijk Koning van zeven millioen Bedoeïnen Zijn zoon Emir Saoed volgt hem op LEIDER TEGEN DE TURKEN Voor maatschappelijk en cultureel werk Mossadegh zette zijn rede voor Gerechtshof voort „Ik kom niet meer, al hakt IJ mijn hoofd af Prinses Wilhelmina bij Zeeuwse evacué's f Soldaat decoreerde Minister Staf 1RIEK J. GRUNO - NtJtCERK de bedrijven, geslo- ppelrooien te zetten. :EZEN een dergelij- weer op het in- ctieprogramraa zal lit te rekenen. Maar e Sovjets begrepen, r niet vol te houden ing te troosten met de toekomst. Er vat op tafel komen, heeft nog talrijke initiatief gebracht is op het platteland Indanks al deze in- ettegenstaande opti- i.igen van het com- bestuui zal de oogst ïillioen t. nauwelijks •mee de totale pro- begin van de collec- iveer de helft is ver kent, dat in het hart Oost-Duitsland, een dreigt. ertentie) dig lu>wWt ugke.endeklacbt De3„i)den met he pn-teveranciet^eo >eschnivmq HETS"AKKER smaakloos, Jsnei, zeker OGESCHOOL DELFT laatsexamen voor elec- lieur slaagde aan de school te Delft, de heer Zierikzee, 'fiWlÏUitè*#* M. ekenpryzcn fnuiken neegevoerd door on- ng hielden tegen de ië. Nov. Op de pliumvee- werden aangevoerd cir- 'rijzen: kippen f 1.95— ijnen 1.301.45, beiden ■wicht; tamme konijnen ik; hazen 3.505.50 per jzen 2.502.65 per stuk; 90—1.05 per stuk. van kippen, vlotte han- prijzen. Weinig aanvoer rime handel met staan- patrijzen vlotte handel, kalme handel. Weinig izen, vlotte handel met 6 Nov. Sla 3.90—4.40, ■38, B 8—18, Peen 21—22 13, Savoye kool 610, 13, Savoye kool61 0, Peen 6, Prei 8—10, Knol- >ruiten 3943, Tomaten -3, Witlof 40—54, Breek- ppelen: Cox Orange Pip- —56, H2 40.70—42, K 26— iinetten A 24.10—25.40, BC ;rof 22.80—24.30, Hl 20— 0, K 14.70—17.70, F 5—12, 1—38, BC 32.70—34, H grof 31.60- -32.90, H2 14.70—16, 0—20, Sterappelen 8, Zi- 13, Overige soorten appe- Comtesse de Paris A -14.80—46.10, H grof 42.20 -41.60, H2 9.70—23.60, F Poiteau F 20. St. Remy jorten peren 9. 93e JAARGANG No. 20874 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux. Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie'H .iik' Hoofd „istratie: 8778 - redacteur: J. J. H. A. oruna C. J. v Hootegcm MnDr.A.X^Mes.Mn V M v'rcauteren. Abonnementsprijs bij t lino f s 45 per kwartaal, per post nrr w ek Ruitend bij niet-post- f 6.15, per incasso wordt berekend. besteli.) f «f 3lncCeanSt °Postrek. no. 278841. Losse nummers 18 cein» Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG 10 NOVEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de .uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOjSS, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). f Winterton uitgedaagd:"^ t 5 nE ITALIAANSE monarchist i Spadazzi heeft generaal Winterton, de geallieerde be- J velhebber van Triest, telegra- fisch uitgedaagd voor een duel met pistolen op de plaats „waar zes Italianen voor vrijheid en gerechtigheid zijn gevallen" J In het telegram verklaarde Spadazzi: Wegens de op uw bevel begane misdaden ten aanzien van de weerloze held haftige jeugd van Triest daag ik u uit voor een duel met pistolen"- Aldus een bericht van het Italiaanse Persbureau ANSA. IX DE DERDE KLASSE van de 521e Staatsloterij is de f 35.000 gevallen op lot 10971. EEN OLIEBUISLEIDING van 140 km. zal Suez gaan verbinden met Cairo, waar volgens plannen van de rege ring een olieraffinaderij zal worden gebouwd. Een tweede leiding van 220 km. zal Cairo met Alexandrië verbin den. OTILIO ULATE, de president van Costa Rica, heeft zijn presidentiële bevoegdheden overgedragen aan de nieuwe president, José Figueres. De nieuwe president hoopt op nauwe sa menwerking met de V. S., als die ten minste Costa Rica economisch beter behandelen, EEN NEDERLANDER, ir. van Alphen heeft meegewerkt aan atomische proeven, die met goed gevolg in Pa kistan gehouden zijn. Pakistan be hoort nu tot de elf landen in de we reld, die aan actief atoomonderzoek doen. EEN HAAGSE accountant heeft zich bij de politie aangegeven, omdat hij verschillende grote magazijnen in Den Haag en Amsterdam voor kleine gelds bedragen heeft opgelicht, ("ONVERWACHT keerde Churchill in Londen terug om een al even onverwacht uitgeschreven vergadering van het Britse Kabinet bij te wonen. Algemeen wordt aangenomen, dat de zitting belegd is om te spreken over Triëst. Deze mening krijgt nog meer grond, omdat de vergadering werd bijgewoond door de Ministers voor de strijdkrachten en de chefs van de Britse generale staven. Inmiddels heeft Eden in het Lagerhuis verklaard, dat de on lusten in Triëst „met opzet" zijn veroorzaakt, en wel ten dele door personen buiten de A-zone, van wie een aantal leden zijn van de neo-fascistische partij. In een Italiaans communiqué wordt de houding van generaal Winterton de oorzaak genoemd. Het optre den van de burgerpolitie wordt door Eden gerechtvaardigd ge noemd en door Italië ten zeerste gelaakt. (~)P 3 en 4 November, aldus Eden, heeft het Brits-Amerikaanse mi litaire bestuur ongeveer 3.000 perso nen aan de grens teruggezonden, die in georganiseerde groepen van Italië uit zone ,,A" van Triëst wilden bin nenkomen. Ondanks de genomen maatregelen was toch een groot aan tal van deze mensen er in geslaagd de zone binnen te komen om deel te nemen aan de relletjes. De verantwoordelijkheid voor de tragische gebeurtenissen lag geheel bij deze extremistische elementen. De commandant van de zone, generaal Winterton, had de volle steun van de Britse Regering bij het nemen van de maatregelen, die nodig waren om de orde te herstellen en te handhaven. Wij zijn van mening, aldus de mi nister. dat een conferentie van vijf de beste kans op een oplossing van het moeilijke vraagstuk-Triëst biedt. Bij de relletjes in Triëst waren vol gens Eden zes personen gedood en 162 gewond, onder wie 79 politie mannen. NIET NODIG..,. EEN MEXICAANSE ijscoventer, die een lot had gekocht van de Nationale Loterij, verdobbelde in een café al zijn geld. Toen hij niets meer over had zette hij zijn lot in en verloor het. Even later had de trekking plaats. Op het verdobbelde lot viel 1.000.000 pe sos (f 440.000). ENE geallieerde autoriteiten hebben Maandag het verzoek van pre mier Pella van Italië om een officieel onderzoek in te stellen naar de on lusten in Triëst, verworpen. In geallieerde kringen is verklaard, dat uit verslagen van politie-officie- ren was gebleken, dat het optreden van de politie „geheel gerechtvaar digd" was. Zij menen, dat het optreden van de politie de enige mogelijke handelwij ze was geweest. Een verder onder zoek wordt door de geallieerde auto riteiten niet nodig geacht. STAKING PLEVEN, de Franse minister van De fensie, is afgetreden als voorzitter van zijn partij, de U.D.S.R. Hij was gekant tegen een motie, die op het congres van de partij werd ingediend en waarin werd aangedrongen op on derhandelingen om de oorlog in Indo China te beëindigen. KEMEL ATATURK. de grondlegger van de Turkse republiek, die in 1938 stierf, zal vandaag naar zijn laatste rustplaats worden gebracht: Op een heuveltop bij Ankara is een marmeren mausoleum voor hem gesticht. EEN LEK in de schoorsteen was oor zaak van een brand in Rosmalen, die de gehele bovenverdieping van een huis verwoestte. De Bossche brand weer kon de benedenverdieping be houden. Behalve het meubilair ver brandde ook een groot aantal kana ries. EEN UUR cn drie kwartier heeft gis teren de geheime bijeenkomst geduurd van de geallieerde en communistische afgevaardigden op Korea. Vandaag worden de besprekingen voortgezet. DE OPBRENGST van de toeslag der watersnoodpostzegels, vermeerderd met het bedrag van dc verkoop der eerstedag-omslagcn bedroeg 1.615.930.14 gulden. IN PNOM NENH, de hoofdstad van Cambodja, zijn gisteren de laatste mi litaire bevoegdheden door de Franse autoriteiten aan de Cambodjaanse overgedragen. TER GELEGENHEID van Kerstmis bestaat er van 16 t.m. 28 November gelegenheid tot verzenden van brief- pakjes aan Nederlanders in Korea en naar opvarenden van de fregatten Du bois en Joh. Maurits van Nassau. Tot 19 November kunnen er naar Surina me en lot 24 November naar de Ned. Antillen. KOLONEL NUSSY van de strijd krachten der R.M.S. heeft zich op Am- °on. overgegeven aan de Indonesische strijdkrachten. Hij was voor de krijgs- a ,°E ~eiam ter dood veroordeeld. "arn gratie was verleend, is hij ontvlucht naar Ambon. JN ITALIë is Maandagochtend een van 10 minuten gehouden lianen H' Van ™UW v00r de Zes *ta" Ij.ijfjl'm Verleden week bij de on- lomm ri 1 om het leven ziin ge- iTÏÏL l i58,en werden overal in het land halfstok scholen werd een acht genomen. De staking was georganiseerd door gehesen, in minuut stilte communistische en sche vakbonden. niet-communisti- BIJ TITO ETEN afvaardiging van tien Slovenen uit de Brits-Amerikaanse zone van het vrije gebied van Triëst heb ben een onderhoud van twee uur met maarschalk Tito gehad. De Slovenen zeiden, dat zij waren gekomen om Tito te vragen met alle middelen een bezetting van de zone- A van Triëst door de Italianen te voorkomen. NIEUW VOORSTEL. IN BELGRADO wordt in welinge- lichte kringen vernomen, dat nu ook Zuid-Slavië heeft voorgesteld met spoed een vijf-mogendheden-con ferentie te beleggen, ongeacht op welk nievau. De voorwaarde is echter, dat het besluit van de V. S. en Engeland om de zone A aan Italië over te dra gen niet wordt uitgevoerd, zolang de ze besprekingen nog aan de gang zijn. Overleg over N, S.-lonen QE DIRECTIE DER N.S. wil zich houden aan de bindend opgelegde loonsverhoging van 5 procent v< het gehele personeel van 23 jaar en ouder. Zij beperkt zich voorts niet tot de verplichte vijf procent, doch wil ook gebruik maken van de bij deze loonmaatregel geboden mogelijkheid. Hiermee is bedoeld een zekere aan passing van de jeugdlonen, een ver hoging van de lonen van de geschool den op basis van twee cent per uur, een herziening van de afstand tussen de lonen in de hoogste en in de laag ste gemeenteklassen, alsmede het li neair doortrekken van de tot een ma ximum van f 204.- beperkte loons verhoging van Maart 1951. ENE AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft Maandag »p zijn weke lijkse persconferentie verklaard, dat men denkt aan de mogelijkheid van een bijeenkomst der drie Westelijke Grote Mogendheden, waarop, onaf hankelijk van de Sovjet-Unie bepaal de besluiten t.a.v. de toekomst van Duitsland genomen kunnen worden. De jongste Sovjet-nota bevatte louter eisen, aldus Dulles. Volgens het Franse persbureau A. F.P. is er op het ogenblik tussen Wash ington, Londen en Parijs een gedach- tenwisseling gaande om een datum vast te stellen voor een bijeenkomst van Eisenhower, Churchill en Laniel. Deze conferentie zou worden gehou den in plaats van die, welke in Juni jl. op de Bermudas zou hebben plaats gevonden, als de gezondheidstoestand van de Britse premier zulks niet had verhinderd. NJAUWELIJKS 59 uur, nadat de 1 laatste cn beslissende werkzaam heden van het dichten der dijken bij Ouwerkerk waren verricht, is gister ochtend in Amsterdam het filmjour naal vertoond, dat Polygoon-Profiiti van deze laatste phase in de dijkdich- ting heeft gemaakt. Zestien operateurs en technici heb ben, gebruikmakend van ruim 2500 meter negatief materiaal, een jour naal van ongeveer 300 meter samen gesteld. Zondagmiddag vóór twaalf uur was de gehele wereld reeds voor zien van basismateriaal. Wat Nederland betreft heeft men ruim 30.000 meter filmband gebruikt om alle bioscopen en cineacs te voor zien, waar men *an gisteren af dit speciale journaal, onder de titel „De dijken dicht, de vlaggen uit", kan gaan zien. yiJF HAGENAARS stonden gisteren voor de Haagse poltierechter, beschuldigd van bedelarij. Het ging er nogal rumoerig toe. Toen de politie rechter het vonnis tegen een invalide bedelaar uitsprak, ging deze met zijn krukken de ge tuigen te lijf. Een rapportrice van het Leger des Heils had uitgerekend, dat de verdachten per week f 60, tot 80-bijeen bedelden. Een enkele keer hadden sociale ambtenaren zelfs f 110per dag geteld. geldig tot i i t J Weersverwachting, i vanavond: Wisselend bewolkt en overwc- 0 gend droog weer. Matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. J Vandaag: Maan onder 19.11 Zon uur. oritler 16.10 uur. Morgen: 0 Maan op 12.38 uur. Zon op 7.52 uur. Verkiezingen in Portugal LIET huidige regiem van dr. Salazar in Portugal heeft bij de verkiezin gen van Zondag de oppositie versla gen. Voor de 120 parlementszetels wa ren 120 candidaten door de regering gesteld en 28 door de oppositie. In alle kiesdistricten werden de candidaten van de oppositie versla gen, zodat de 120 zetels alle in han den zijn gekomen van de regering. IN HET BINNENLAND van Bolivia brak een opstand uit. De rebellen wisten door te dringen tot in het pa leis van de president, die afwezig was. Met hulp van mijnwerkers en landar beiders werd de opstand onderdrukt. J^E 31-jarige mevrouw de Vries- Klompstra, echtgenote van een gemeentewegwerker te Oenkerk, een dorpje in de Friese wouden, heeft Zondag het leven geschonken aan een Siamese tweeling, twee meisjes, die aan elkaar vergroeid is. De kinderen werden direct naar het Diaconesscnhuis te Leeuwarden ver voerd, waar onmiddellijk röntgen- fotos werden gemaakt en specialis tische hulp werd ingeroepen De vrouwenarts dr. J. Ph. Hoedemaker Leeuwarden zeide, redelijke hoop te hebben, de beide kinderen afzon derlijk in het leven te houden, doch voordat operatief ingegrepen kan worden, zal er wellicht een jaar moe ten verlopen. Voorshands zal men rustig afwachten. DE EERSTE FXE specialisten zullen onder meer nauwkeurig de buikorganen van de kinderen moeten bestuderen, voor dat de een of andere medische be slissing kan worden genomen. Dit is de eerste Siamese tweeling in ons land, althans die levend ter wereld is gekomen, met een gewicht van 6400 gram. Het gezin de Vries had reeds vier kinderen, die alle op normale wijze ter wereld zijn gekomen. j^ONING IBN SAOED van Saoedi-Arabië is gisterochtend om half zes op 73-jarige leeftijd overleden. Meer dan een halve eeuw heeft hij als abso-i luut vorst geheerst over zeven millioen Bedoeinen. Hij wordt automatisch opgevolg door zijn oudste zoon Emir Saoed, die in 1933 tot kroonprins werd uitgeroepen. Ibn Saoed laat 150 zonen na. FhE OVERLEDEN vorst is te Koe- weith in ballingschap geboren. Zijn voorvaderen hadden in de 18e eeuw Arabië veroverd, maar zijn va der werd uit dit land verdreven door de Rasjids en de Turken. Tijdens de eerste wereldoorlog was Ibn Saoed een der leidende figuren in het Midden-Oosten. Hij riep alle Arabieren op tot opstand tegen de Turken en steun aan de Britse zaak. Als resultaat daarvan werd hij koning van Saoedi-Arabië, dat de vierde olie producent ter wereld werd, met een jaarlijks „olie-inkomen" van 30 mil lioen pond. Lange tijd is Ibn Saoed een getrou we bondgenoot van de Britse Kroon geweest. Enkele manden geleden ech ter wijzigde hij zijn houding, toen En geland weigerde zijn aanspraken op de Boeraimi-oase te steunen. Op deze olierijke oase wordt ook aanspraak gemaakt door de onder Britse be scherming staande Sultan van Mos- kate. FAMILIE-REGERING. Lf ROONPRINS Emir Saoed werd on- langs door zijn vader, toen die de regering op modernere basis wilde vestigen, benoemd tot eerste-minister en opperbevelhebber. Prins Feisal werd toen plaatsvervangend premier en minister van Buitenlandse Zaken. De andere belangrijke posten werden in handen gesteld van andere zonen, Dip kettingbotsing bij Keulen TIET Ministerie van Zaken deelt mede, Buitenlandse uit Duitsland bericht te hebben ontvangen, dat de Nederlandse chauffeur de Baat, die betrokken was bij de kettingbotsing op de Wiedbachbrug naby Keulen, en die sindsdien in voorlopige hechtenis is gehouden, in vrijheid zal worden gesteld, indien bij het Landesgerieht te Linz voor hem een borgstelling van 7000 Mark zal worden gestort. neven of vertrouwde dienaren. De eerste daad van Saoedi-Arabië's nieuwe koning, Emir Saoed, was zijn broer Feisal aan te wijzen als kroon prins, een positie die Feisal automa tisch maakt tot Eerste Minister en Hoofd van de- strijdkrachten. Koning Emir Saoeds naam, als op volger van koning Ibn Saoed, zal zijn Saoed Ibn Abdoel Aziz van Saoedi- Arabië. Egyptisch koningsbezit FJE OPBRENGST der in beslag ge- nomen bezittingen van de voor malige Egyptische koninklijke fami lie zal, blijkens een mededeling van een woordvoerder van het Revolu- tionnaire Hoofdkwartier, worden ge bruikt om regerings-hervormingspro- gramma's op maatschappelijk en cul tureel gebied te bekostigen. Ook zul len de aldus ter beschikking gekomen gelden worden aangewend voor volks- welzijnsdoeleinden. Het bezit van de leden der dynas tie van Mohammed Ali wordt op 15 millioen Egyptische ponden geschat, waaronder landerijen ter waarde van 5 millioen pond. Een commissie zal aanbevelingen doen over toelagen voor levensonder houd aan de leden -van de familie. Tegen „nieester-mbreker'' T~JE OFFICIER van Justitie bij de Rechtbank te Maastricht heeft vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 27-jarige leerling-terrazzo-werker, die terecht stond wegens 6 diefstallen met inbraak. In zijn alleszins openhartige bekentenissen tegen de politie gaf hij toe in de afgelopen twee jaren niet minder dan 93 diefstallen te hebben gepleegd. O.a. had hij zich een auto toege- eigend van de Zuidafrikaanse ambas sade en lachend vertelde hij, hoe politie-agenten in de houding spron gen, toen hij met de gestolen auto, die met C. D. gemerkt was, passeerde. Volgens het onderzoek heeft de ver dachte een grote technische begaafd heid, die evenwel verkeerd gericht is. Zondag is het proces tegen Mossadegh, de voormalige Minister-Pre sident van Perzië, die o-a. wordt beschuldigd van aanstichting tot revo lutie, hoogverraad en samenzwering tegen de kroon, begonnen. Dr. Mossadegh en Generaal Riahi zullen worden veroordeeld door militaire rechters, het proces wordt gehouden in een kasteel in Sultanabad, 20 k-m. buiten Teheran. Links op de voorgrond: Dr. Mo ssadegh voor zijn rechters. "]"WEE DAGEN ZIJN ER NU VERLOPEN sinds het proces tegen ex-pre mier Mossadagh van Perzië in de spiegelzaal van het voormalige pa leis te Sultanabad begon en nog altijd is de Openbare Aanklager niet toe gekomen aan het voorlezen van de aanklacht. Gisteren heeft Mossadegh weer een rede van een half uur gehouden, die het tweede deel behelsd van zijn uiteenzetting omtrent de competentie van het Hof. In deze rede liet de ex-premier een felle aanklacht horen tegen de Britten, die volgens lem verantwoordelijk zijn voor de Perzische moeilijkheden en de zijne. tingen niet bijwonen". Voordat Mossadegh vertelde, dat hij geen gratie zou vragen aan de Sjah en dat hij gratie zelfs niet zou accepteren, omdat „vergeving voor verraders is", had hij de Openbare Aanklager uitge daagd om het origineel van de order van de Sjah te tonen, dat hij als minis ter-president moest aftreden. „Ik be waarde het in een oude brandkast van Russische fabrikaat, die slechts door acht koelies kon worden vervoerd en die alleen een smid zou kunnen open breken. Nu zegt U. dat het niet te vin den is?" Hiermee wilde hij zijn twijfel uitdrukken aan de echtheid van 'het stuk, dat hem we'rd overhandigd door officieren, van wie hij dacht, dat ze in een samenzwering tegen de Sjah zaten TE BEGINNEN heeft Mossa- /tegh zijn raadsman ontslagen cn hij heeft gewaarschuwd, dat hij wel licht de komende zittingen van het Hof zal boycotten. De oude man sloeg met zijn vuist op tafel en verklaarde: „Ik zal de komende zittingen niet bij wonen. al hakt U mijn hoofd af". Na zijn opgewonden rede kreeg Mos sadegh van de President van het Hof te horen: „Als U doorgaat met praten zoals nu, ga ik geloven, dat U de com petentie van het Hof heeft aanvaard. Laat de feiten rusten voor de komen de zittingen". Hierop riep Mossadegh zeer beslist: „Ik zal de komende zit- Opmerkend dat het besluit hem werd overhandigd op een tijdstip, dat in Te heran een uitgaansverbod van kracht was, vroeg hij glimlachend: „Bevonden deze personen zich wettig opstraat?" Tenslotte verklaarde Mossadegh: „Ik zal in de gevangenis blijven tot ik sterf Als U me vrijlaat, zal ik zelfmoord plegen zodra ik daartoe de kans krijg". Toen de dijk was gesloten, traden de pompen in werking, die over enige maanden de nog onder water staande polders van Schouwen Duiveland zul len hebben drooggemalen. Dan eerst zal men de schade, aangebracht aan huizen en gebouwen, doch vooral aan Zeelands vruchtbare grond dan bedekt onder een laag slib en doortrokken van zout, ten volle kunnen schatten. De nu drooggevallen dorpjes, op Schouwen-Duiveland geven daarvan reeds een troosteloos beeld. Op de foto; Het dorp Noordwelle: open plekken, waar eens huizen stonden, ruïnes en beschadigde huizen. Op de nog over- eindstaande muren kan men zien hoe ver het water is gestegen. Een donkere rand geeft de grens aan. Luchtopname A.N.P.-foto. LIET IS EEN ERE-PLICHT te zor- gen voor de duizenden oorlogs graven, die thans in Nederland, som ber en indrukwekkend zich aaneen rijen tot inmmense kerkhoven. Deze te onderhouden is de taak van het Nederlands oorlogsgravencomité. Het is echter ook de taak van het Ne derlandse volk de stichting daartoe in staat te stellen, vandaar, dat er Za terdag a.s. een landelijke collecte wordt georganiseerd. Van de collectanten en collectrices zullen er 11 via loting in de gelegen heid worden gesteld in 1954 een reis te maken naar Brussel of Londen. Loting zal beslissen, wie de gelukki gen zijn. Deze reizen worden aangeboden uit dankbaarheid vóbr de betoonde hulp. Men kan zich dan laten vergezellen van een zelf-gekozen partner, die de ze reis eveneens gratis meemaakt. Land en ivegen overstroomd ■"TWINTIG GEZINNEN hebben Maan- dag te Palermo in allerijl hun wo ningen moeten verlaten, daar deze op het punt stonden in te storten als gevolg van de zware regenval die sinds twee dagen ononderbroken op Palermo en de omgeving van die stad neerkomt. Verschillende plaatsen in de omge ving hebben gemeld, dat het land en de wegen overstroomd zijn. In Calabrië zijn masten voor tele graaf en electriciteit door storm en hagel omvergeworpen, de spoorwegen zijn versperd en bruggen worden door het water verzwolgen. Verschillende plaatsen in de omge ving van Locri heeft men moeten ont ruimen. "TER GELEGENHEID van de slui ting van het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk, heeft Prinses Wilhel mina Zaterdagmiddag vertoefd temid den van de laatste dertig evacué's uit Zeeland, die nog op Het Loo verblij ven. Hare Koninklijke Hoogheid ver bleef enige uren onder hen en beluis terde met hen de radiorede van Ko ningin Juliana, terwijl fruit, koffie en gebak werden aangeboden. Prinses Wilhelmina was vergezeld van de da me du palais mevrouw H. J. de Sa- vornin Lohman-van Hasselt en de tweede secretaresse, freule S. E. van Randwijk. ,,/K MAG U ZEKER ook wel met zo'n mooi speldje decoreren, meneer? Het is voor een goed. doel!" Met deze. woorden overrom pelde een soldaat van het gar nizoen te Ede een korte, ste vige heer, die op het Marktplein 'iit een auto stapte. De meneer limlnrhte, liet zijn offer in de bus dijden en ging zijns weegs, evenals de militair. Deze laat ste echter werd op zijn beurt aangehouden door een koopman van een bloemenstnlletje. die hem list.ii vroeg: ..Weet je. wie je daar te pakken had..-.? Dat was de minister van Oorlog, ir. Staf!" „Je kunt me nog meer ver tellen". schamperde de mili tair. Maar toen andere oogge tuigen hem bevestigden, 'dat het minister Staf was, die in zijn geboorteplaats op familie bezoek was. moest hij het wel geloven. De landsverdediger bloosde, krabde zich eens ach ter het oor en naf als commen taar: ..Dan had ik hem wel model mogen groeten-..!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1