Kansen in Indo-China zijn verspeeld n Spook wou farmer worden ;ra) Blindganger doodt 3 mannen Mevrouw Jagan voorkwam een scheuring in de partij e Hel Generaal Aumeran in de Nationale Vergadering: Vliegende eter Socialisten eisen wapenstilstand Garanties aan de Sovjet-Unie EERSTE ATOOMKANON IN WEST-EEROPA Militairen op de tankauto's Vergaderplaats nog punt van bespreking Pensioenregeling voor arbeids- contractanten MILLIOENEN-MANIFESTATIE IN 1955 IN DE MAASSTAD Italië rouwt om 100 doden Deense consul moest Polen verlaten Belaagde boer hield liet hoofd koel België verloor 69 piloten lank DAGBLAD VOOR ZEELAND Landbouwpolitiek goedgekeurd Om het uur Brussel-Amsterdam en dat per electrische Overeenkomsten MEER WIND zijn gesloten 'iNC, Duizenden auto's op stal gezet Slakken-diplomatie Wetsontwerp ingediend HAAGSE HEREN IN HET VERKEER Drie werklieden werden gewond Een „Wapenschouw van de opbouw Op Ahoy-terrein Aardverschuivingen bedreigen dorpen Protestnota ingediend Lagerhuis accoord met maatregelen Hese kreten in het nv ddernachtelijk uur Niet gevoelig voor geweerschoten C TELEPAAT ALS RECHERCHEER lls^pB --X'- ?t en niemand vertelde. jjd toch wel [geworden". |indt Hannie delen. „Mijn Eer op moe- fns niet met nt, sinds ik per maand keef", zegt ze et af en toe lerste tropen- bovendien in rANDIG. [sluit Hannie liet wel ver- li hoogtepunt li hoogtepunt |d mijn laat- Olympische (wee zilveren puis kwam", ze dan, „het om die prij- iets gepres- |tensief bezig ik heel ge- |ie Boomstra ns langs het boomde tuin- paar dat, als eest was, ik nakkelijk af- zwemsport eraamd, ver- de Apurimac 'e boot kan- in de golven, r Lima terug it te rusten, lertuiging, dat oest zijn. Be- Ie reddingsbri- e oerwouden oot de angst n de dragers, ween. Alleen en halfbloed, bleef lange ocht door de em te erg. Hij cn arriveerde srklaarde er: drijft. Als hij ?ert, komt hij is diep in de ;en. Daar Per- endtoestel bij ikaanse tech- ïakeld om Fer- Het oerwoud ied en duizen- odschap uitge- noest keren of ven. Maar uit m geen enkel dat Perrin be- r door blanken er een blanke d. Het klimaat 'ordt bewoond nmen. Voorts, arliike gifslan- i. Er wordt op de oerwouden in worden de ezet. voor de i 18-jarige stu- Maandagavond schoonheids- ot Miss World pn chèque van gd. De tweede gen resp. naar riekenland) en ypte). ïheidskoningin- was vertegen- Meyer. WERELD s Urs von Bal- je over de taak oderne Aposto- ilijk streng lo- voor religieuze Wij hebben 't ig gelezen, de „Hart der inder gehalte, is Christus en ervalt in 3 de- lachte van het leefde in het uiteengezet. In 'are strijd van en behandeld, ;el de overwin- de weerspan- vordt. ontwikkelde met gespannen is geen boek Maar neemt voor „te zet- beloond we- boek voor hen, door te drin- lag aanbevolen. ijmegen). J-H- 93e JAARGANG No. 20860 LlU^ave: W. V uugevers Mij. iNeeiiauüia Verschijnt elke werkdag Bureaux. Breda Beverstraat 16 Tel Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 - Verantwoordelijk tioola redacteur: J J H -. Bruna. Redactieraad r j v. Hootegem, Mr. Dr. A.J. J. M. Mes, Mr H. B L. de Rechter L. J. v. 't Westende, P V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 5 45 per kwartaal, per posi 6 15. Per week (uitsluitend £>i) niet-post- oestell.) i 6.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Postrek no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 24 OCTOBER 1953 Adverienliepujs voor ae gentle oplage t U.3U per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.75 per mimi. Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 1 0.12 pei m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per nvm extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. voor Zeeuw,e Ei.,,-.»: GOES. Z««»w,ch-V^nde„„rHULST. MM, Pet 7. TeMo.n 102 - uü^Tux: T.„.u,e„. Noord,,„,t 56, Tol. 26.1, OOSTBURG, Hieuw,.,„1 41. T.l. De vrolijk gekleurde kolibrie van de Bristol Dierentuin in Engeland is een echt „flessenkind". Hij weigert iets anders te eten dan vloeibare honing en gecondenseerde melk, die hij met zijn lange spitse snavel pikt uit de spe ciaal voor hem vervaardigde flesjes. Men neemt aan, dat de kolibrie de enige vogel ter wereld is, die eet ter wijl hij vliegt. Hij maakt kleine blik semsnelle stootjes in het tuitje van het flesje. TN DE FRANSE NATIONALE VERGADERING is gistermiddag één der belangrijkste debatten van na de oorlog ingezet met een wonderlijke matheid. De besprekingen handelden over de strijd in Indo-China, waarbij op de achtergrond de vraag wachtte: moeten wij onze troepen uit dat land terugtrekken of moeten we doorvechten? De geringe geestdrift in de Nationale Vergadering wordt enigermate verklaard door het feit, dat premier Laniel, die een storm verwachtte, uitstel van executie heeft weten te berei ken, door keizer Bao Dai van Indo-China een ultimatum te stu ren, waarin deze moest kiezen vóór of tegen Frankrijk. DE COMMANDANT van de techni- sche werkplaats te Ede, beter bekend als „de Rijksspijker-kapitein" is ver oordeeld tot een maand voorwaarde lijk. AMERIKA ZAL zijn 14 schepen uit de weerschependienst in de Atlanti sche Oceaan terugtrekken. De V. S. vinden de kosten een bezwaar en ko- vendien is het instituut der weersche- pen overbodig geworden. Maar dit ont kennen de andere landen, die aan de weerdienst deelnemen. PRESIDENT AURIOL van Frankrijk en de Koning van Laos hebben een verdrag ondertekend, waarbij Laos formeel tot een onafhankelijke staat binnen de Franse Unie wordt ver klaard. ALS BAO DAI niet langer deel van de Unie wenst uit te maken het antwoord hierop kan Maandag be kend zijn heeft Frankrijk geen wet tige reden meer, troepen in Indo- China te handhaven. Bij het begin van het debat, deed de voorzitter van de vergadering, Herriot, een beroep op de afgevaardigden, geen verklarin gen af te leggen, die de Franse strijd krachten overzee, schade zouden kun nen berokkenen, of die anti-Franse gevoelens zouden kunnen verergeren. Premier Laniel sloot zich hierbij aan. De eerste spreker, de rechtste na tionalist, generaal Aumeran, zei. dat Frankrijk de orde in Indo-China had moeten herstellen, zonder zich te be kommeren om de verlangens naar on afhankelijkheid van het volk in dat land. Nu was al het werk, dat voor 1939 in de Franse gebiedsdelen tot stand was gebracht, teniet gedaan, Aumeran zei: „Onze Amerikaanse bondgenoten zouden niet in de ver leiding gekomen zijn, ons als een af gedane natie te beschouwen, indien wij krachtdadig waren opgetreden". De Gaullistische afgevaardigde, Dronne, wenste herziening van de sta tuten der Franse Unie. De socialist Boutbien, eiste een wa penstilstand in Indo-China, gevolgd door vredesonderhandelingen binnen het raam van een algemene regeling voor Azië. Van communistische kant kwam de eis om onmiddellijke sta king van de strijd en rechtstreekse on derhandelingen met de rebellenleider Ho Tsji Minh. F\E OCHTEND daarvoor kreeg de Franse regering het vertrouwen van de meerderheid in de Nationale Vergadering, op het stuk van haar landbouwpolitiek. In een motie wordt de regering gevraagd, de invoer van alle onnodige landbouwproducten stop te zetten en de uitvoer van land bouwproducten te steunen door belas tingverlagingen. Moties van de socia listen en communisten, die een ver oordeling van de gevoerde landbouw politiek inhielden, werden verworpen. TN WESTELIJKE diplomatieke krin- gen wordt een voorstel overwogen om de Sovjet-Unie garanties aan te bieden tegen aanvallen in Europa. Hierin worden de betrokken, betwiste grenzen van Europese gebieden om schreven. Het zal moeilijk zijn hiervoor de steun van de V. S. te krijgen, daar een machtige groep in de Senaat van oor deel is, dat dit een erkenning en ga rantie zou inhouden van de annexa tie der Baltische staten door Rusland en van de door Rusland vastgestelde grenzen tussen Oost-Duitsland en Po len. Gordon Dean, de gewezen voorzit ter van de atoomcommissie, zei in 'n rede, dat de volgende aanvalsdaad van de Sovjet-Unie, waar ook ter wereld moet worden beschouwd als een uit nodiging aan Amerika, om atoom bommen te gebruiken mogelijk op Rusland zelf. OM EEN WEDDENSCHAP heeft een bóeren-arbeider in Ferwoude (Fr.) een hooischelf en een jeep in brand gesloken en een hoog spanningsleiding onklaar gemaakt waarbij hij groot levensgevaar liep. De inzet van de weddenschap waseen pakje sigaretten. De knaap is gepakt. BIJ VERKIEZINGEN in Ierland, is de pro-Britse Unionistische partij, die sinds 1921 aan de macht is, weer als overwinnaar uit de strijd getreden. DE AARTSBISSCHOP van New-York Kardinaal Spellman, is hersteld van een hartaanval. Vrijdag droeg hij weer als normaal de H. Mis op. De kardi naal verblijft in Wenen. GISTERAVOND zijn vijftien van de uit Rusland teruggekeerde Nederland se krijgsgevangenen in Oldenzaal aan gekomen. JAPAN IS TOEGELATEN als verbon den lid van de Organisatie der Alge mene Overeenkomst voor Tarieven en handel. (GATT). RUIM 240 FAMILIELEDEN van in Triest gelegerde Amerikaanse en Blitse officieren en onderofficieren zijn Donderdag naar Oostenrijk ver trokken op weg naar hun land. IN EEN ADRES aan de Tweede Ka- Fe//"ctle„ der Kath. Volkspartij 9?»Lu8 j Vereniging van slechthorenden gevraagd bij de Mi- hister van Sociale Zaken stappen te ondernemen om tot een betere over heidshulp aan het revalidatiewerk voor doven en slechthorenden te ko men. VANDAAG WORDT in Berlijn be gonnen met de verstrekking van een millioen pond Amerikaanse boter aan werklozen en behoeftigen. Met Kerst mis zullen 20.000 kinderen uit Ber lijn gezondheid kunnen opdoen in sa natoria en kampen in West-Duits land. PRINS BERNHARD is voor een be zoek van drie dagen naar België ver trokken, om in de Ardennen een jachtpartij mee te maken. Weersverwachting, geldig vanavond: tot Veranderlijke bewolking met J enkele verspreide buien en in de t ochtend plaatselijk mist. Matige, t t «atcr langs de kust tijdelijk vrij jachtige wind tussen Zuid en J ^"khvest Ongeveer dezelfde tem- t t Peraturen als gisteren. \i *nc,aaS: Zon onder 17.28 uur. J t laan onder 10.19 uur. Morgen: J °P 7-22 uur. onder 17.26 uur. t uaan °1> 18.49 uur. onder 11.37 uur. 'ntal!!a-8: Z011 °P 7 24 UUr- Maa" J °P 19.51 uur. ""TUSSEN de Belgische en de Neder- lanse Spoorwegen is een overeen komst gesloten voor electrificatie van de spoorwegverbinding Antwerpen Roosendaal. Daarmee zal voor de eer ste maal een internationale verbin ding (namelijk Amsterdam-Brussel) kunnen worden verwezenlijkt, tussen twee, met verschillende spanningen geëlectrificeerde spoorwegnetten. De Belgische Spoorwegen zullen 't baanvak Antwerpen-Essen met een bovenleiding van 3000 Volts gelijk stroom uitrusten. De N. S. zullen een leiding van dezelfde voltage aanleggen tussen de grens en Roosendaal, welke door een neutrale sectie van de in stallaties van het station Roosendaal zal worden gescheiden. Buiten de reeds bestaande interna tional e -verbindingen zal een dienst worden ingericht met een snelle ver binding om het uur, in elke richting Amsterdam-Brussel. Het gehele tra ject zal in ongeveer 3 uur kunnen worden afgelegd. De dienst wordt ge reden met 12 dubbele, electrische mo- tortreinen, waarvan 4 eigendom van de Belgische Spoorwegen en acht van de N. S. Het eerste atoomkanon, dat in de af gelopen maand in Europa uit de V.S. is aangekomen, is in Mainz aan de pers getoond. Het is een 280 mm. ka liber kanon, waarvan naar men zegt de uitwerking van de grana ten dezelfde is als die, van de eerste atoombom, zoals die, welke werd ge gooid op Hirosjima. Militairen, die speciaal zijn opgeleid voor de bedie ning van het kanon, draaien het enor me gevaarte. (Telefoto). £)E BRITSE REGERING heeft mili taire chauffeurs uit het gehele land naar Londen gedirigeerd met het oog op de staking van het personeel van de maatschappijen die het afleve ren van benzine in de stad verzorgen. Duizenden auto's in Londen kun nen niet worden gebruikt door ge brek aan benzine. Ruim de helft van de 5.600 Londense taxi's staat met lege tanks in de garages. Een kwart van de 8.000 autobussen in de stad is buiten dienst gesteld. Volgens Sir Walter Monckton, de Britse minister van Arbeid, bestaat er „ernstige grond" om aan te nemen, dat leden van de communistische par tij trachten de staking gaande te hou den. T\E VERENIGE NATIES en de com- munisten zijn het nog steeds niet eens geworden over de plaats, waar een politieke conferentie over Korea gehouden zal moeten worden. Maandag zullen te Panmoendjon voorbereidende besprekingen betref fende de politieke conferentie begin nen. waarbij Arthur Dean namens al le betrokken landen van de Verenigde Naties en Zuid-Korea zal optreden Dean is Vrijdag in Tokio aangekomen. Het geven van uiteenzettingen van communistische zijde aan Noordelijke krijgsgevangenen die niet naar huis teruggezonden wensen te worden, kan nog steeds geen voortgang vin den. De Noordkoreaanse gevangenen blijven weigeren om naar de uiteen zettingen te gaan luisteren. Een groot tankstation meldt zijn klanten: „Uitverkocht, neem het ons niet kwalijk". DIJ DE TWEEDE KAMER is een wetsontwerp ingediend, dat voor ziet in de wijziging van een aantal pensioenwetten. Volgens dit wetsontwerp wordt aan ambtenaren in tijdelijke dienst, indien zij zonder wezenlijke onderbreking een diensttijd van twee jaren hebben vervuld, de hoedanigheid van ambte naar in de zin van de pensioenwet- 1922 toegekend. Dit geldt ook voor ar beidscontractanten. Er zijn enkele ca tegorieën hiervan uitgezonderd, zulks bij algemene maatregel van bestuur, die echter deze hoedanigheid verkrij gen, na vijf jaar in werkelijke dienst te zijn geweest. Gedacht is hierbij aan: 1. Personen, voor zover in dienst: a) voor de uitvoering van een be paald werk; b) als leerling c) voor waak- en schoonmaakdiensten: 2. Vrouwelijke personen, in dienst genomen krachtens arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht en belast met een mechanische of administra tieve hulptaak. Het ontwerp houdt verder een ver korting van alle wachttijden in, be houdens van die voor het vervroegd ouderdomspensioen. AAN HET SLOT van de wegenver- keersdag van de K.N.A.C. is be kend gemaakt, dat Den Haag in 1952 van de grote steden het meest ver keersveilige is geweest. Haarlem bleek van de steden met 100.000 tot 200.000 inwoners de veiligste. Vlissin- gen behaalde de zegepalm in de groep gemeenten van 20.000 tot 30.000 inwoners. Het jaar daarvoor ging Zut- phen met de lauweren strgken. O TN HET Overrijnse deel van Arnhem, Malburgen, heeft zich gistermorgen een zeer tra gisch ongeluk voorgedaan. Bij een gemaal was een aantal ar beiders in werkverruimingsver- band bezig met het opruimen van puin, dat naar de oorlog daar was gestort. Plotseling moet daarbij een bom of mijn zijn ontploft, tengevolge waar van drie werklieden onmiddel lijk werden gedood. "WAN HALF MEI tot eind Augustus v 1955 zal in Rotterdam een groot scheepse landelijke manifestatie wor den gehouden, die ten doel heeft een beeld te geven van hetgeen de natio nale energie in de achter ons liggen de jaren van opbouw heeft weten tot stand te brengen. Zowel de techni sche vervolmaking, de verhoogde pro ductiviteit als de sociale vooruitgang zullen de stof vormen voor deze ma nifestatie. De gemeenteraad van Rotterdam wordt gevraagd een bedrag van twee millioen gulden te investeren in de bouw van een nieuwe sporthal die aansluit aan de bestaande hallen op het ..Ahoy"-terrejn. Voorts stellen B. en W. de raad voor, een millioen gul- TIET AANTAL slachtoffers van de 44 overstromingen in Zuid-Italië is gestegen tot ongeveer honderd. Dit cijfer blijft evenwel een schatting, want vele dorpen in de „teen" van de Italiaanse laars, het overstromingsge bied, zijn nog van de buitenwereld afgesloten. Het aantal slachtoffers is het grootst in de provincie Reggio di Calabria, maar ook in de provincies Catanzaro en Cosenza zijn doden te betreuren. In noodonderkomens zijn reeds dui zend daklozen ondergebracht. De dor pen Cirella en Croce Valanide worden bedreigd door grote aardverschuivin gen, die gemakkelijk kunnen ontstaan, doordat het water sommige heuvels ondergraaft. De beide dorpen zijn ont ruimd. De Italiaanse regering heeft 700 millioen lire (f 7-millioen) uitgetrok ken voor de eerste hulpverlening. De Amerikaanse vloot in de Middelland se Zee heeft steun toegezegd. Vandaag wordt in het rampgebied een algeme ne rouwdag gehouden. den ter beschikking te stellen als werkkapitaal voor de uitvoering van de plannen tot het houden van de manifestatie en tenslotte nog een mil lioen voor het dekken van risico's. De heer Jac. Kleiboer is belast met de organisatie van de „E-55", zoals de manifestatie wordt genoemd. De sporthal die te Rotterdam zal komen als de Raad het desbetreffende voorstel aanneemt, zal plaats bieden aan circa zevenduizend toeschouwers. Het waren de circa 50-jarige E. vw der Vlag. G. C. Cornelissen en Van Lienden. Beide laatsten waren onge» veer 30 jaar oud. Twee der slacht»*» fers waren onherkenbaar verminkt. Tevens werden bij de ontploffing, die grote consternatie teweeg "bracht, drie werklieden min of meer ernstig gewond. Op de plek des onheils, die direct door de politie werd afgezet, werd di rect begonnen met een onderzoek. j^JENEMARKEN heeft bij Polen ge protesteerd tegen de uitwijzing van de Deense consul, Thorbjoernsen, uit Polen. Thorbjoernsen was consul te Gdynia. In de Deense protestnota wordt de Poolse eis tot terugzending van de naar Denemarken gevluchte Poolse secretaresse van Thobjoernsen, mevr. Boguckas, van de hand gewezen. Naar verluidt, wordt in de Deense nota gezegd, dat het absurd is de con sul verantwoordelijk te stellen voor de vlucht van mevrouw Boguckas. Me vrouw Boguckas stal de pas van de echtgenote van de consul om het land uit te komen. J~JE ECHTGENOTE van de afgezette premier van 3rits-Guyana is erin geslaagd, een dreigende scheuring in de gelederen van de Progressieve Volkspartij te voorkomen. Mevrouw Jagan wist de oppositie in de partij, die gevormd werd door ge matigden, duidelijk te maken, dat men eerst moest afwachten hoe het de beide afgevaardigden in Groot-Brit- tannië, Burnham en haar eigen man, zou vergaan. In het land is het verre van rustig. In de nacht worden de sawah's van mensen, die niet aan de stakingen willen deelnemen, verwoest. zou verschijnen om met hem in on derhandeling te treden. IJZIGE EISEN. (Van onze correspondent). ^MERIKAANSE FARMERS zijn in de regel niet bang uitgevallen en zeker niet als ze van Nederl. afkomst zijn. De boer Vandelden wiens grootvader de Twentse grond had ingeruild voor een stukje Texas, haalde dan ook lachend zijn schouders op toen hij kort geleden de eerste boodschap van.een spook vond! De brief van de geest lag voor de huisdeur. Met schrijfmachineletters stond het bevel er klaar en duide lijk: Verlaat onmiddellijk Uw boerderij! Anders komt de geest van Uw broeder er met geweld bezit van nemen. ^JANDELDEN, een stevige vijftiger stak het papier in zijn zak en meende met een kwajongensstreek te doen te hebben. Zijn jongere broer Mc Martin, was vier jaar geleden overleden en tot nog toe had hij nie- mands rust verstoord. Waarom zou die beste Martin hem komen vervelen? Hij had altijd op de beste voet met hem gestaan. Vandelden was het briefje ai vergeten, toen hij drie da gen later werd opgebeld. Met hese, vreemde stem herhaalde het „spook" de eerste boodschap er aan toevoe gende. dat het om precies middernacht QM PRECIES middernacht brak het spektakel los. Heel in de verte hoorde de boer een hese stem, die schreeuwde: „Ik wil de hele farm." De stem was zo luid, dat enige knech ten wakker werden. Vandelden. die zich al ter ruste had begeven sprong uit bed en schoof het raam van zijn slaapkamer open. Duidelijk kwam het geluid uit Zuid-Oostelijke richting. Hij constateerde, dat de roep precies om de vijf seconden werd herhaald Hoe dapper hij ook was, toch schrok hii braaf toen hij tegen de stalmuur, recht tegenover het woonhuis een „spook" zag staan. Het had vage om trekken en leek op een lichtende op pervlakte. Het vreemde geval scheen zich te bewegen. Vandelden bedacht zich niet lang. Hij schoot in zijn broek en vloog naar beneden om zijn „broer" goeden dag te zeggen! Maar voor alle zekerheid greep hij onderwijl een stevige knots. Met een knal wierp hij de bui tendeur achter zich dicht. Hier van schrok het „spook" blijk baar, want in een fractie van een seconde was het verdwenen. „IK KOM TERUG!" rxE VOLGENDE morgen lag er een nieuwe boodschap voor de deur: „Ik kom terug" en inderdaad, de ver schijning kwam terug. Weer om pre cies middernacht. Deze keer was Van delden beter voorbereid. Hij zat voor het open raam te wachten met zijn dubbelloops jachtgeweer op scherp. Ook de grote waakhond liep nu vrij op het erf rond. Nog voordat de stem weer uit dezelfde richting en weer met dezelfde woorden hoorbaar werd was het spook verschenen. Weer op precies dezelfde plaats. Vandelden schoot zijn geweer leeg en vloog daar na de trappen af om de resten van het spook te verzamelen. Tot zijn grote verbazing was het „spook" niet getroffen. Het bewoog nog enige ma len voor zijn ogen en verdween. Nu vond hij het tijd om de politie te waarschuwen, die het raadsel in twee uur veertig minuten ontsluierde. Het spook kreeg nu handboeien aan Het bleek een gezonde en levende pachter van Vandelden te zijn, die al lang zin had in de boerderij. Vanuit, zijn hoeve kon hij met een projectie-' apparaat een „spook" laten verschij nen op de stalmuur van dc farmer. Het nachtelijke geluid, dat steeds maar herhaalde: ik wil de hele farm, was opgenomen op een gramofoon- plaat. De gramofoon, opgesteld in een der stallen van de pachter was voor zien van een speciale versterker. De man is ingesloten en zal terecht moe ten staan voor burengerucht, huisvre debreuk enchantage. De voorzitter van de Verenigde De mocratische Partij in Brits-Guyana, die een tegenstander is van Jagan, beweerde gisteren, dat men de kolonie even goed ter beschikking van het Kremlin kan stellen, als er geen om vangrijke financiële hulp wordt ver leend. Er is, volgens deze woordvoer der, minstens 200 millioen gulden no dig. „Jagan kreeg in April de meer derheid der stemmen, omdat het volk generaties lang in rampzalige armoede en vuilheid had geleefd." In het Britse Lagerhuis is een re geringsmotie, waarin instemming werd gevraagd met de in Brits-Guyana ge voerde politiek, zonder verdere stem ming goedgekeurd. Oud-minister Attlee wierp slechts op. dat de rege ring door haar maatregelen misschien in de kaart van de communistische ele menten heeft gespeeld. Attlee is lei der van de socialistische Lagerhuis fractie en als zodanig herkozen. Op 200.000 vlieguren TN EEN TIJDSVERLOOP van 27 maanden zijn in België op een to taal van 200.000 vlieguren 69 militai re piloten om het leven gekomen. In dit cijfer zijn niet begrepen de leerlingpiloten, die in de Verenigde Staten verongelukte, te weten één in 1951, één in 1952 en vijf in 1953. De materiële schade bedraagt voor ge noemde periode Fr. 390.075.000. Het bedrag aan schade-uitkeringen beliep per 2 October 1953 Fr. 6.638.000, dat der pensioenen Fr. 377.415. TN SEPTEMBER 1952 werd bij de landbouwer A. van der Maar te Middelstum (Fr.) een kistje met f 3.000.- vermist. Alle onderzoe kingen door de plaatselijke politie bleven zonder vrucht. De eigenaar vroeg toen de telepaat Pieter Wes terkamp te Noordbroek, die zich noemt ..Rapindra". licht in de zaak te willen brengen. ..Rapindra" •oog op onderzoek uit. nog voor- lat hij toestemming van de po litie had verkreg n Hij onder wierp een voormalige di 'iistbode van zijn cliënt aan een nauwkeu rig en piinliik verhoor Zij had de man vooraf gevraagd: „Bent u de rechercheur uit Groningen?", op welke vraag ten antwoord werd gegeven: „Nee, die ben ik niet, maar ik ben wel in de zaak werkzaam". Maar ook de naspeu ringen van de telepaat bleven zonder succes. Ze hadden alleen tot gevolg, dat. hij zelf voor de politierechter moest verschijnen, die hem een maand gevangenis straf oplegde. In hoger beroep werd zes weken gevangenisstraf, waarvan 4 weken voorwaarde lijk tegen de telepaat geëist.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1