Trein opgeblazen aan Israëlische grens Motief voor een protest tegen Jordanië Voetgangers met „achterlichten" r is rijp voor maatregelen Tijd Zand( t jerigVerklaring van „Rechten van het kind Frans ultimatum aan Bao Dai K. V. P. vraagt nota over het verdere huurbeleid Studentenbetoging tegen Tito Intrekking van Grondwet was niet Epidemie in gevangenis rechtvaardig Kraag opzetten bij snelverkeer Benziiienood in de Britse hoofdstad DAGBLAD VOOR ZEELAND Lesvliegtuigen op elkaar gevlogen Syrische troepen versterkt Zij rekenden op bloemen I Aanhoudend rustig 5 ï£&ïV,-'r 17 30 i Polen en Tsjechen weer terug in commissie „Lekhaven" in botsing met Duits schip SCHREIBER VOLGT REUTER OP Kamer in eerste instantie uitgepraat Spoorwegstaking dreigt in V. S. LABOUR OVER BR. GUYANA: Socialisten houden idee van een huurbelasting achter de hand Scotchlite zal ook Nederland veroveren Strook jestuin- sprookjestuin ADENAUER GAST VAN K. V. P. De ochtendpost,is welkom 03e JAARGANG No. 20859 Uitgave' N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie' 8778 - Verantwoordelijk rioofa redacteur: J. J. H -L Bruna. Redactieraad. C J v Hootegem, Mr. Dr A. J.J.M. Mes, Mr H B L de Rechter L. J. v. 't Westende, P v' M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 615 per week (uitsluitend bij niet-post- hesteli) f 0.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Postrek no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG 23 OCTOBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 1 0-30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 1 0.12 pei m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tariet en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m m extrg. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon 102 - (Bijbureaux: Terneuzcn, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35b UEN ISRAËLISCHE GOEDERENTREIN met dertien wagons, is in de nabijheid van de Jordaanse grens opgeblazen, 't Bleek dat onverlaten mijnen op de rails hadden gelegd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Israëlische regering neemt het gebeurde hoog op, zulks om begrijpelijke redenen. Men be schuldigt er Jordaanse personen van, dat zij dit op hun geweten hebben. Merkwaardig is het, dat een half uur voor de explosie een volle olietrein de plaats van de aanslag passeerde, zonder dat er iets gebeurde. Er gaan reeds stemmen op, die zeggen, dat Isra ëliërs de aanslag zelf hebben gepleegd. Israël heeft een protest ingediend bij de Israëliseh-Jordaanse wapenstilstandscommissie. Eén ernstig gewonde GISTEROCHTEND zijn twee les- vliegtuigen, afkomstig van het vliegveld Deelen, tijdens een oefen- vlucht met elkander in botsing ge komen. Het ene vliegtuig maakte een ge slaagde noodlanding. Het andere vlieg tuig sloeg na de landing over de kop en werd vrijwel geheel vernield. De bestuurder werd ernstig gewond naar een militair hospitaal vervoerd. De piloot van een derde lesvliegtuig die het ongeval zag gebeuren, vloog met afgezette motor op zeer geringe hoog te boven een groep bosarbeiders en wist hen te beduiden, dat er een on geluk gebeurd was. Daardoor kon snel hulp worden geboden. GENERAAL BENNIKE, hoofd van de V.N.-commissie van toezicht op het* bestand in Palestina, is in New York aangekomen, waar hij de vei ligheidsraad verslag zal uitbrengen over de spanning tussen Jordanië en Israël. De generaal noemde de toe stand ernstig, maar niet zodanig dat er een oorlog uit zal voortkomen. De politieke commissie van de Ara bische Liga is tot de slotsom geko men, dat de tijd rijp is om drastische maatregelen tegen Israël te nemen. Een beslissing is echter nog niet ge nomen. Wel heeft Syrië zijn troepen langs de grens met Israël versterkt. Alle militaire verloven zijn ingetrok ken. HOOFD OMHOOG zal dragen. Daarom zal men de V. S. niet vragen om het besluit in te trek ken. Het Britse protest over de Israë lische aanval op het dorp Kybia, wordt van de hand gewezen. Ont kend wordt, dat geregelde troepen aan de aanval hebben deelgenomen. De actie is volgens de Israëlische re gering uitgevoerd door bewoners uit de grensstreek, die langdurig hebben blootgestaan aan aanvallen uit Jor danië. De zes Arabische landen van de V. N. hebben de Veiligheidsraad ver zocht, een gezamenlijke klacht aan gaande „agressie door Israëlische strijdkrachten tegen Jordanië" op de agenda te plaatsen. Israël heeft de bijeenroeping geëist van de wapenstilstandscommissie, wegens de concentraties van Arabi sche troepen in de bufferzone, vooral in het centrum van Jeruzalem. De ex-krijgsgevangenen ^/AN DE 33 Nederlandse gevange nen, die uit de Sovjet-Unie naar West-Duitsland zijn overgebracht, hebben er achttien besloten niet naar Nederland terug te keren. Deze ach- tien gaven er de voorkeur aan in West-Duitsland te blijven. Zij motiveerden hun houding op „de koele ontvangst van de Nederlandse regeringscommissie" en op het feit, dat zij in Nederland op een gerechte lijke vervolging moeten rekenen. TSRAëL heeft inmiddels geantwoord A op het Amerikaanse besluit tot in houding van financiële hulp. Het ka binet is de mening toegedaan, dat het volk de ongemakken'met waardigheid Laniel vandaag voor de zware vraag FNE FRANSE Eerste Minister, Laniel, heeft een nota gezonden aan het staatshoofd van Vietnam, de Bao Dai, waarin deze verzocht wordt onom wonden mede te delen of zijn land tot de Franse Unie wil blijven behoren, of niet. Laniel hoopt door deze nota nog enige tijd de storm te bezweren, die in de Franse Algemene Vergadering zal opsteken als door socialisten, Gaullis ten en anderen zal worden gevraagd: „Waarvoor vechten wij in Indo-China nog?" Op deze vraag, die vandaag reeds kan worden gesteld, kan de jon ge regering-Laniel veilig het antwoord enige dagen schuldig blijven, omdat Bao Dai eerst Maandag zijn besluiten kenbaar kan maken. De grondwette lijke reden waarom de Fransen in In- do-China vechten is, dat het land deel uitmaakt van de Franse Unie en daar om tegen een aanval van buitenaf, verdedigd moet worden. Als Vietnam zich los wil maken van de Unie, heeft Frankrijk geen wettige reden meer om daar troepen te handhaven. DE AMSTERDAMSE politie heeft drie mannen gearresteerd, die uit een apo theek ruim twee kilogram verdoven de middelen en verder nog een be drag van f 1000 hebben gestolen. IN DELFLAND en Kethel (bij Schie dam) driven in vaarten en sloten honderden dode vissen rond, die ge storven zijn door verontreiniging van 't water. De bevolking viert iedere dag onthoudingsdag HET TWEEDE KAMERLID, dr. J Schouten is ter gelegenheid van zijn 35-jarig lidmaatschap van de Kamer, tot Grootofficier in de Orde van Oran je Nassau bevorderd. EEN METEOLOGISCH station in Turkije registreerde een aantal he vige aardschokken, waarvan het cen trum vermoedelijk in de Kaukasus ligt. DE REGERING van de Zuidameri- kaanse staat Bolivia is Woensdag af getreden. gIJNA was de Staatkundig Gerefor meerde ds. Zandt niet vermeld geworden in de lijst van sprekers bij de algemene beschouwingen over de Rijksbegroting, want hij herhaalde het lied van vele jaren, totdat hij plotse ling met iets nieuws kwam, maar dat was dan ook iets geweldigs! Hij eiste namelijk van de regering onmiddel lijke intrekking van de nieuwe bank biljetten van f 25.omdat op de front zijde, rechts van het biljet, staat af gedrukt, de Roomse bisschop Martinus van Tours, terwijl deze bezig is zijn mantel doormidden te snijden en de helft aan een naakte bedelaar te ge ven. „Dat is verroomsing van het land", roep de dominee verbolgen uit. „Als men toch afbeeldingen op bank biljetten wil zetten, dan hebben we Calvijn, die bij zijn sterven slechts i 500 francs had, omdat hij alles aan de armen had gegeven. En Jan de Bakker, die hier in Den Haag op een houtmijt werd verbrand om het geloof en Luther voor de Rijksdag te Worms". De bijbellievende ds. Zandt zou ge rust kunnen zijn want ook op de nieu we bankbiljetten is de verdraagzaam heid betracht. Onder de afbeelding van de Roomse Martinus staat name lijk een bijbeltekst, en wel Spreuken 11f vers 25.... En bovendien is het de vraag of Martinus niet tot de kerk vaders van voor de reformatie moet worden gerekend, waarop deze gere formeerde dominee zich nogal eens pleegt te beroepen HET GEWONE lichtnet van het Italiaanse dorp Lizzana werd plot seling hoogspanningsnet, tenge volge van een technische storing. Alle lampen ontploften en hier en daar vielen vonkenregens uit de leidingen neer. Verscheidene bur gers werden tegen de grond ge slagen. toen zij metalen voorwer pen aanraakten. De waterleiding smolt finaal weg. DE FRANSE BOEREN zullen alle wegen blokkeren en niets meer afle veren, als de besluiten voor hulpver lening aan de boeren op 5 November nog niet van kracht zijn verklaard. EEN UIT OOST-DUITSLAND ont snapte geleerde heeft verteld dat de Sovjet-Unie geheel op de hoogte is van de geheimen van het Amerikaan se radarnet, door spionnage te Fort Monmouth in de V. S. DE JAPANSE REGERING zal het probleem van de „Rhee-zone" rond de Zuidkoreaanse kust, voor het In ternationaal Gerechtshof brengen. EGYPTE zal een territoriaal leger op richten, samengesteld uit dienstplich tige mannen, die nog niet voor het Egyptische leger zijn opgeroepen. ZEVENTIG personen zijn vermist of omgekomen bij overstromingen in Ca- labrie, Zuid-Italië. IN DE V. S. wordt een atoomkracht- centrale gebouwd, die energie kan le veren, genoeg voor een stad van 50.000 inwoners. Men hoopt, dat de centrale over vier of vijf jaar voltooid kan zpn. DE AARTSBISSCHOP van New-York Mgr. Spellman, heeft in Wenen een hartaanval gehad. De 64-jarige pre laat moet het bed houden. ZONDAG gaat de Liftmaster „dr. ir. Damme' in de normale dienst vliegen. Op de eerste vlucht naar Amerika zal de machine zeven Engelse renpaarden vervoeren. ^55? BATALJONS Zuidslavische vrij willigers worden in het achterland van de door Zuid-Slavië bezette zone van Tnëst gereed gehouden. Wccrsverwachting, geldig tot t vanavond: dron!rwegenii zwaar bewolkt en l>LaKi-ièteerme' in (le "cbtend de i.il mist- Ongeveer dezelf- Zwakke 1^atuie.n als gisteren. i WÏrtrl matige Zuidoostelijke wind. i uur. °P 7.20 uur; Maan op S Na drie dagen boycot NTA DRIE DAGEN lang de bespre kingen in de neutrale terugzen dingscommissie op Korea te hebben geboycot hebben de Polen en Tsjechen besloten, toch weer in de commissie terug te keren. De commissie bespreekt de weige ring van de Noordkoreanen om „uit eenzettingen" aan te hóren. De Polen en Tsjechen verlieten de bijeenkomst, omdat de Indiase bewakingstroepen weigerden geweld te gebruiken, om de weigeraars te dwingen voor de communistische vertegenwoordigers te verschijnen. Er zijn nog geen aanwijzingen over het tijdstip waarop de uiteenzettingen kunnen worden hervat. LIET 5417 TON metende Nederland- se vrachtschip „Lekhaven" is in de baai van Santos, in dichte mist in aanvaring gekomen met het 4834 ton metende Duitse vrachtschip „Max Bornhofen". Beide schepen liepen zware schade op. De boeg van de „Lekhaven" werd opengescheurd. Van het Duitse schip werden de stuurinrichting en het roer vernield. alsmede de onderkomens van de bemanning. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Eind aan 7 jaar overwicht van de socialisten FAR. WALTER SCHREIBER, een Christen-Democraat is door het Westberlijnse stadsparlemcnt met 62 tegen 57 stemmen gekozen tot opvol ger van de onlangs overleden burge meester, dr. Ernst Reuter. Hij versloeg de Sociaal-Democra tische candidaat, dr. Otto Suhr. Schrei- ber was vice-burgemeester onder Reu ter. Suhr is voorzitter van het parle ment. De verkiezing van dr. Schreiber maakt een eind aan zeven jaar socia listisch overwicht in West-Berlijn. Na de stemming trad de regering van West-Berlijn af. Dr. Schreiber heeft drie weken de tijd om 'n nieuwe regering te vormen. Zijn ambtster mijn loopt slechts tot het einde van dit jaar. Dan zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden. II. M. de Koningin heeft Donderdagmorgen het uitvoerende comité van de Internationale Vereniging van Kinderbescherming ten Paleize Soest- dijk ontvangen. Mevrouw Gordon Morier, voorzitster van het uitvoeren de comité bood H. M. een „Verklaring van de rechten van het kind" an. Rechts Mevrouw Gordon Morier. O r\E LEIDERS van vijftien organisa- ties van spoorwegarbeiders in de V. S. hebben haar leden opgeroepen, zich voor een staking uit te spreken. Tegelijk werd de federale regering uitgenodigd, te bemiddelen in het ge schil, dat reeds vijf maanden tussen werkgevers en werknemers bestaat. Dit geschil betreft over het algemeen geen loonkwesties, doch het recht op vacantie e.d. Studenten in de Italiaanse hoofdstad vluchten voor een charge van de po litie, die hun demonstratie uit elkaar slaat. De studenten hielden een beto ging tegen Tito waarbij zij gebruik maakten van spandoeken en borden met opschriften als: „Zone B, dreiging van de dood" (met doodskop), en „Tito's dreiging maakt ons niet bang; lang leve Istria". Tevens eisten zij van de Gealliëerden vervulling van de belofte, dat Zone B onder Italiaans Bestuur komt. Priester-gevangenen als proefkonijnen TN DE GROTE gevangenis van Vac, dicht bij Boedapest, is een epide mie uitgebroken. Meer dan 300 gevan genen vertonen vergiftigingsverschijn selen. Onder de tot dusver bekend ge worden sterfgevallen bevinden zich enige priesters, onder wie de bekende priester Istvan Farkas. Het is niet bekend, of Mgr. Grösz, aartsbisschop van Kalocsa. die met nog 100 andere priesters daar gevan gen wordt gehouden, tot de slacht offers behoort. Familieleden van de gevangenen maken zich ernstig ongerust. Velen zijn daarbij ervan overtuigd, dat het geen kwestie van vergiftiging tenge volge van bedorven etenswaren is, doch een doelbewust experiment, waarbij de gevangenen als proefko nijn worden gebruikt. Een commissie van Russische militaire artsen heeft de gevangenis van Vac bezocht. £JE BRITSE Labour (oppositie)-par tij heeft in het Lagerhuis een amendement ingediend, waarin zij zegt, er niet van overtuigd te zijn, dat de regering gerechtvaardigd was de Grondwet van Brits-Guyana te schorsen. Het amendement werd ingediend op een motie van de regering, waarin de regeringspolitiek inzake Brits- Guyana wordt goedgekeurd. Bij het begin van de debatten had de minister van Koloniën, Lyttelton, gezegd, dat hoewel de intrekking van de Grondwet moet worden be treurd het veel erger zou zijn ge weest als een regering in het zadel was gebleven, die de communistische ideologie boven het welzijn van het volk stelde. De verscheping van troe pen naar Brits Guyana was volgens Lyttelton gerechtvaardigd door het feit, dat er nu geen mensenlevens in de kolonie te betreuren zijn. (Van onze parlementaire medewerker). FNE TWEEDE KAMER heeft er in eerste instantie het zijne van gezegd. In allerlei toonaarden is gesproken over de salarissen, de huren, het belas tingbeleid en de sociaal-economische politiek. Dinsdag zal van achter de regeringstafel het antwoord komen bij monde van een vjjftal ministers. Van daag, de derde dag van de algemene beschouwingen, is vooral de huurverho ging in de schijntwerpers gezet, waarvoor de fracties het restant van hun spreektijd benutten. De K.V.P. zond daarvoor de heer Van Vliet in de tou wen, de P. v. d. A. de heer Bommer, de communisten hun jongste lid de heer Reuter en de V.V.D, liet het vraagstuk mede met de middenstandsaan gelegenheden behandelen door de heer Cornelissen, Terwijl ook de heer Wei ier nu aan het woord kwam. V.V.D. het met de regering eens zijn, dat we er met de komende huurver hoging nog niet zijn. Er is een S.E.R.- rapport, waarin gesproken wordt van een optrekken der huren tot 250 pet. van het vooroorlogse peil. Thans ko men we op 145 pet Houdt de rege ring die 250 pet. aan? zo vroeg Van Vliet.Prof. Oud (V.V.D.) had daar ook al naar geïnformeerd. Sprekend over de compensaties voor de huurverhoging, wees Van Vliet er namens zijn fractie on, dat er nog een categorie van mensen is, die aan de compensaties (suikeraccijns, schoei sel- en brandstoffen-omzetbelasting) niet genoeg heeft om de verhoging op te vangen. (vervolg op pag. 2) W ELTER HEKELDE BELASTINGPOLITIEK OOK GISTEREN weer haalde de K.V.P. de kastanjes uit het vuur door van de regering te verlangen, dat zij op korte termijn een nota aan de Kamer zal overleggen, waarin het huurbeleid voor de komende ja ren duidelijk is uitgestippeld en waarin te lezen is hóe het hele huurprobleem zijn oplos sing zal krijgen. "WAN VLIET zwaaide in dit verband met een motie van Andriessen. reeds ingediend in 1951, waarin om een duidelijke uitstippeling van het huurbeleid was gevraagd. Er zijn argumenten aan te voeren, om de thans voorgestelde percentages van verhoging nog verder op te trek ken. De fractie van de K.V.P. wil dit op het ogenblik nog niet doen. De eigenaars van de vooroorlogse huizen kunnen er met de thans komende huurverhoging krapjes uit. Maar hoe moet het met de' nieuwbouw? COMPENSATIE r^PGEMERKT zij, dat ook de andere confessionele fracties en ook de WOENSDAGAVOND werd een select publiek geconfronteerd met een ™orbeelcl lüntrekkerij". De r.N.A.C. presenteerde deze nieuwigheid tijdens een demonstratie-avond met „Scotchlite", een nroduct dat volgens talloze verkeersautoriteiten in veie landen de verkeersveilig heid in hoge mate bevordert. De lüntrekkerij werd op een weg in Scheve- mngen uitgevoerd door een machine, die met de vloeibare verf Centre l e" een witte, reflecterende streep midden op de weg trok. Het effect oo deze aardedonkere weg was duidelijk. £)IT was niet het enige, dat er werd gepresenteerd. Men had ook een soort sprookjestuin van in „Scotch lite" geschilderde verkeerstekens en wegbebakeningen opgesteld. Op deze onverlichte wegen vlamden de tekens zelfs bij getemperde lichten van auto lampen reeds op aanzienlijke afstan den helder op. Ter vergelijking waren in normale verven geschilderde ver keersborden opgesteld. De romantiek was niet vergeten. Jongens en meisjes op fietsen, waar van de spatborden van Scotchlite- stroken waren voorzien, zwermden langs de wegen. En dan waren er „minnende paartjes", wier mantels en jassen met lichtgevende strookjes aan ceintuurs en kragen hun aanwe zigheid op de rijbaan onmiddellijk verrieden. De strookjes zyn overdag onzicht baar, omdat zij aan de onderkant van de kraag en aan de binnenkant van de ceintuurs zijn aangebracht. Voor eigen veiligheid zet men bij duister zijn kraag op en draait de ceintuur binnenste buiten. KOGELTJES QE verkeersagenten en 'motoragen ten op het proefterrein stonden op lichtgevende „schavotjes", reden op reflecterende motoren, hadden kop pels, handschoenen en mouwstukken aan en helmen op, die in het licht der koplampen helwit te zien waren en wezen de weg bij hekken, die met witte en gekleurde stroken duidelijk waren gemarkeerd. Een brandweer auto met ladder stond ergens onver licht opgesteld, doch was door de re flecterende stroken in vele kleuren van top tot teen duidelijk zichtbaar voor aankomend verkeer. Het geheim van het grote reflecte rende vermogen ligt in een groot aan tal uiterst fijne glazen kogeltjes, die in de zeer slijtvaste verven zijn ver werkt. Deze kogeltjes reflecteren in de kleur van de verf. Een fietser, voorzien van Scotchlite- ceintuur en mouw-reflector. Men lette op het verschil in licht-intensiteit tus sen spatbord (met brandend ach terlicht) en Scotchlite. ]~NE directeur van de rijks-automo- bielcentrale, ir. A. J. Mollinger heeft een vijfjarige ervaring met dit product. Alle wagens van de centrale heeft hij aan de achterkant laten voorzien van horizontale en verticale stroken rode „Scotchlite", die samen een rechte hoek vormen en links en rechts de hoogte van het chassis en de breedte van het voertuig aangeven. Hij verving hiermede de voorgeschre ven reflectoren, kreeg twaalf proces sen verbaal, voerde een proefproces en kwam als overwinnaar bij de Hoge Raad der Nederlanden vandaan. Zijn systeem bleek een veel grotere mate van veiligheid te bieden, dan glazen reflectoren. De finale van de demonstratie werd uitgevoerd door de Schevening- se reddingboot „Arthur", die ongeveer 500 meter uit de kust lag en in het licht van twee tamelijk zwakke schijnwerpers duidelijk was te zien. Dit kwam, omdat de bemanning licht- reflecterende kleding en zwemvesten droeg, de masten van kokers Scotch lite waren voorzien en ook de boeien met dit materiaal waren uitgerust. Beginsel-toestemming Op congres in Utrecht [)E SECRETARIS van de C.D. U. heeft aan de K.V.P. tele grafisch bericht gezonden, dat dr. Konrad Adenauer de uitno diging, het K.V.P.-congres in Utrecht bij te wonen, in begin sel heeft aanvaard. Afgevaardigden van zuster verenigingen uit zeven landen zullen op het congres aanwezig zijn. Door staking DUIM 6000 MAN personeel van de benzinemaatscliappüen zijn te Lon den in staking Zij eisen een loons verhoging van tien shilling per week en volledige erkenning van de vak bond. De staking gaat haar derde dag in en dreigt het vervoer in de stad stil te leggen. Steeds meer benzinestations raken zonder benzine. In een tijdsbestek van twaalf uur moesten vierhonderd auto mobilisten door de automobielclub aan een liter benzine worden geholpen om naar huis te kunnen komen. £)E P.T.T. heeft weinig ontevre den klanten over het tijdstip van de eerste postbestelling. Dat is gebleken uit de antwoorden op n vraag, die 't Nederlands Insti tuut voor de Publieke Opinie on langs stelde aan vele honderden mannen en vrouwen uit alle bo- volkingslagen Niet minder dan 86 procent uit zijn tevredenheid. 12 procent is ontevreden over het tijdstip van de eerste postbestel ling. Slechts 2 procent blijft het antwoord schuldig. Het NIPO heeft verder gevraagd: „Wanneer komt bij u de eerste postbestelling?" Het blijkt, dat 46 procent van de gehele bevolking de eerste post bestelling ontvangt vóór kwart voor negen 's morgens. Nog eens 35 procent ontvangt de eerste postbestelling tussen kwart voor negen en kwart voor tien.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1