Aanzienlijke verruiming van uitkeringen Schuldgevoel ontbrak bij de helpers van de ontsnapten Vier Ministers over de Wet Watersnoodschade Pauselijk protest Ook huurderving Lof van generaal Gruenther IN DE VEILIG HEIDSRAAD Integraal* dicht benaderd ..Metalen voorwerp" in de motor Nobelprijs voor Churchill In Boedapest ie"-plan „Adopti Het was ditmaal geen gewone publieke tribune Jacob Jonge glimlachte ironisch r dagblad voor zeeland De vervolging in Polen De sabotage aan Belgische straaljagers DE, Zwakke wind 1 Teveel witte kool Voor Bredase Artillerieschool Triest GILZE-RIJEN: „EEN VOORBEELD" AMBONNEES VERMOORDT ZIJN VROUW Keuring en taxatie van motorrijtuigen De pers had het gedaan De gifmengster glimlachte 93e JAARGANG No. 20853 Voor GodKoningin en Vaderland Neeriandia Uitgave: N. V. Uitgevers Verschijnt elke werkdag.^. A(Jmi nistratie: sus "^"c'runa. Redactieraad, redacteur: J. J. jj.M.Mes, Mr C. J. v. Hootegem, Mr D Westendei p H. B. L. de Rech er, ]bonnementsprijs bij V. M. Vercautere kwartaal, per posl vooruitbetaling 1 5' luitend bij niet-post- f 6.15, per week wordt berekend. Incasso per besteü.) t 0A2. Losse nummers 13 een postrek. no. 278841. VRIJDAG 16 OCTOBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 1 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen 1 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor '^Tzeeuwse~illanden: GOES, Westsingei 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). 99 (Van onze parlementaire correspondent). TVTOG VOORDAT de amendementen, die door een aantal Ka- merleden waren ingediend op het wetsontwerp Watersnood- schade, in behandeling waren genomen, kwam de regering, bij monde van min. Witte, gistermiddag in de Tweede Kamer te gemoet aan een aantal geuite verlangens, om bij de vergoeding voor geleden schade het begrip „integraal" zo dicht mogelijk te benaderen. 1V/IINISTER WITTE bracht !V1 langrijke wijzigingen in vier be- het ont werp: 1 De herstelkosten van woningen wordt voor de eerste duizend gul den totaal, en voor de kosten daarboven voor 75 percent ver goed (aanvankelijk was het per centage 75 slechts tot 3000 gld., daarboven werd het 60 percent); TN EEN boodschap aan de bisschop pen en de geestelijkheid in de missie, aan de vooravond van aan staande Missiezondag ,uit Z.H. Paus Pius XII een krachtig protest tegen de behandeling, welke men de Poolse Kardinaal en primaat Wyszynski ten deel heeft doen vallen. Niet alleen in het Verre Oosten, al dus de boodschap, maar ook in Euro pa, in de landen met christelijk ver leden, worden geestelijkheid en gelo vigen onderworpen aan wrede beproe vingen. Verwijzend naar talloze betuigingen van medeleven met het lot van Kar dinaal Wyszynski, geeft de Paus uiting aan zijn vaderlijke genegenheid voor deze en aan zijn protest tegen de „schending van de heilige rechten der Katholieke Kerk". De eerste duizend gulden voor herstel van één eigen woning of één eigen bedrijfspand wordt to taal, de verdere kosten worden voor 90 percent vergoed (dit was boven de 3000 gld. aanvankelijk 75 percent); De regeling voor het herstel van boerderijen komt, zoals aanvanke lijk was voorgesteld, geheel te vervallen; daarvoor in de plaats komt de thans door de minister voorgestelde regeling voor het herstel van eigen woningen; bij het herstel van boerderijen mag één arbeiderswoning mede onder deze gunstige regeling vallen; De vergoeding voor het derven van huur zal gelden vanaf de dag, dat het getroffen pand moest wor den ontruimd tot 3 maanden na de herbouw. De Vergoeding be loopt de helft van de huurwaar de. Deze concessie deed de Mi nister op verzoek van de K.V.P.- vankelijk zou dit pas ingaan 1 jaar na het van kracht worden van de wet; een voordeel dus van pl.m. 2 jaar). GARANTIE groting een pro memorie post open gehouden. Er waren enkele afgevaardigden ge weest, die meenden, dat de immate riële schade ook in de wet geregeld had moeten worden. Dit zou ondoen lijk zijn, aldus v. d. Kieft. Ambte naren zouden een dergelijke wet vol gens de regels moeten uitvoeren en zij zijn daaraan gebonden. Het Ram penfonds kan veel beter elk geval af zonderlijk bekijken en vrijer behan delen. Het Rampenfonds heeft tot nu- toe 26 millioen uitgekeerd aan imma teriële schade. Binnenkort zal het Rampenfonds een verslag publiceren, waarin rekening en verantwoording wordt gegeven. De regering onttrekt zich niet aan de verantwoordelijkheid. Het feit, dat een pro memorie post is open gehou den om bij te springen is daarvan een voldoende aanwijzing. De Staten Ge neraal zullen erin gekend worden, wanneer er een cijfer op die pro me morie post wordt gezet. Minister v. d. Kieft verzekerde de Kamer, dat de wet zo royaal mogelijk zal worden uitgevoerd. Hij verzette zich tegen de gemaak te opmerking, dat de lagere ambtena ren, die met de uitvoering belast wor den en thans de voorlopige regelingen uitvoeren, „muggenzifters en piete peuterige letterknechten" zouden zijn. Er komt geen enkele klacht binnen. Sprekend over de rechtsgrond, waarop de regering de plicht zou heb ben te vergoeden, verwierp minister v. d. Kieft de bewering, dat de ramp had kunnen worden voorkomen, wan neer de dijken beter waren geweest. NIEUWBOUW "WOORDAT minister Witte het woord voerde, had minister v. d. Kieft nadrukkelijk meegedeeld, dat het Rijk zal bijspringen, wanneer het Rampen fonds tekort mocht komen, óók wan neer dit tekort ontstaat door het ver lenen van vergoedingen voor immate riële schade. Hiervoor is op de be- NTA minister v. d. Kieft sprak de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ir. Witte. Hij deed de hierboven vermelde belangrijke concessies. Opgemerkt zij, dat in de vergoeding voor nieuwbouw van to taal verwoeste huizen géén verande ring wordt gebracht. Dat blijft dus vergoeding tot gemiddeld 80 percent van de nieuwbouwkosten. Voor het restant kan een crediet worden ver kregen. (Vervolg op pag. 2). p\E BELGISCHE RECHERCHE stelt thans een onderzoek in naar da den van sabotage, die gepleegd zijn op het vliegveld Fiorennes (Provincie Namen). Het personel van dit vlieg veld, dat speciaal is ingericht voor straaljagers, rif sedert Maandag de basis niet verlaten. De eerste bewijzen van sabotage werden Zaterdag j.l. vastgesteld. Om streeks 13 uur kwam een straaljager, die in de omgeving van het vliegveld cirkelde, plotseling in moeilijkheden te verkeren. Het gelukte de piloot zijn toestel op het grasveld langs de be- tonbaan aan de grond te zetten, waar het vliegtuig omsloeg en een der mo toren ontplofte. Uit een onderzoek bleek, dat in de motor een metalen voorwerp was geplaatst, waardoor de motor in brand was geraakt. De laatste maand zijn op het vlieg veld vier van deze sabotagedaden ge pleegd. Telkens ontploften de moto ren van straalvliegtuigen, die voor vertrek gereed stonden. Eerst thans zou echter zijn komen vast te staan, dat bij elk dezer toestellen een meta len voorwerp in de luchtaanzuige1 van de motor was geplaatst met hel gevolg, dat de toevoer van zuursto' werd verhinderd, de brandstof ver hitte en de motor tenslotte ontplofte Het onderzoek der recherche zo' vooral geschieden onder het perso neel van het eerste en derde esca drille van de basis. Het gerucht doet de ronde, dat leden van het technisch burgerlijke personeel b(j deze sabo tage betrokken zijn. NOBELPRIJS voor de literatuur voor het jaar 1953 is toegekend aan de Britse premier, Sir Winston Churchill. Churchill is de auteur van dertig boeken. Het karakter van zijn wer ken loopt sterk uiteen. Hij heeft ro mans, biografieën, een autobiografie, reisverhalen en geschiedkundige wer ken geschreven. Zijn belangrijkste werk bestaat ongetwijfeld uit zijn in vijf delen verschijnende oorlogsherin neringen. Donald Maclean WOLGENS een Oostenrijks blad zou de Britse diplomaat Donald Mac- Lean met zijn gezin in Boedapest wonen. MacLean zou bij het Hon gaarse Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam zijn als „gevolmach tigd Sovjet-Russisch gezant". Het blad zegt dit bericht uit „ge woonlijk betrouwbare bron" te heb ben vernomen. Mevrouw MacLean, die enige tijd geleden plotseling spoorloos uit Zwitserland is verdwe nen, zou zich onlangs met haar drie kinderen bij haar echtgenoot hebben gevoegd. DR. JAGAN, de afgezette premier van Brits-Guyana, krijgt geen ver blijfsvergunning voor Suriname. Hij zal dus niet met de K.L.M. naar Lon den kunnen vliegen voor een confe rentie, die hij daar hoopt te kunnen beleggen. NIET MINDER dan 400.000 Duitsers zijn na de oorlog geëvacueerd. Het grootste deel ging naarFrank rijk en andere niet-overzese landen. Naar Canada gingen er 60.000. TWAALF KIKOEJOES zijn door op hanging in Gihoengoeri (Kenya) ter dood gebracht wegens hun aandeel in de massamoord te Lari in Maart van dit jaar. DE 50.000 bezoeker van ,Dik hout en planken", een houttentoonstelling in Amsterdam, kreeg een schaakbord. Laat het nu de dochter van Max Euwe zijn! DE PRIJZEN voor de Christ- church-race zijn gisteren uitge reikt. Tijdens een vliegdemonstra- tie na de plechtigheid botsten twee vliegtuigen van Nieuw-Zee- land tegen elkaar en stortten neer. Er waren zeven doden. ONGELDIG voor frankering zijn per I Januari a.s. de volgende postzegels: de v. Riebeeckzegels, de Staatsmijnen zegels, de zomerzegels 1952, de P.T.T. zegels 1852-1952 en de kinderzegels 1952. KERSTPAKKETTEN voor militairen op Nieuw-Guinea moeten uiterlijk 28 October a.s. per post bezorgd zijn. DE BIOLOOG dr. L. v. d. Hammen, uit Leiden gaat naar Nieuw-Guinea om zich bezig te houden met het ver zamelen en bestuderen van mijten. DE ONTHULLING van de herden kingsplaten op de Erebegraafplaats Bloemendaal is vastgesteld op 31 Oc tober a.s. om 14.30 uur. SAM SWAAP, de bekende oud-con certmeester van het Residentie-orkest vierde gisteren zijn 65ste verjaardag. de EUROPESE MINISTER-conferen- November" beginnen op 26 BERNHARD zal van 13 ot b-.„ °vcmber een officiéél bezoek Abessynië*0 ^e*zer Haile Selassie van vanavSf Wachtta«> geldig tot inAdeVorhtel,lk 7Avaar bewolkt met Later optel1"" daar mist' klaringen oa5 een ka,ns °P °P- wind tussen v gend ™akke t zelfde temneratIOrd °°st' Dc" j of iets hogere gisteren J MaVannd,7i5Zor 17.45 uur. J 23.56 uur. Modern' v"" onder J uur. 'eegen. Zon op 7.08 uur. [WIET DE AFZET van grove groenten gaat het de laatste tijd slecht aan de Langedijker vei lingen. Witte kool alleen al draait voor 50 pet. door en gaat weg als veevoer. Nu is aan het licht ge komen, dat in Gelderland en Utrecht doorgesneden witte kool voor consumptie werd verkocht. Het centraal bureau van veilin gen heeft daarom maatregelen genomen om de verzending hier van naar genoemde provincies te doen eindigen. Generaal Gruenther is Donderdagmiddag door HM. Koningin Juliana en ZK. H. Prins Bernhard op het landgoed Ter HorstontvangenHij werd vergezeld door Ir. C. StafMinister van Oorlog en Marine- Bij het afscheid, v.l.n.r.: Generaal Gruenther; H. M. de Koningin; Z. KH. Prins Bernhard en Ir. C. Staf. HET ZUID-SLAVISCHE Kabinet is Donderdag in bijzondere zitting bijeengekomen om de kwestie-Triëst te bespreken en zich te beraden over de te nemen maatregelen. Volgens diplomatieke kringen in Belgrado streven de Zuid-Slaven er thans naar zo spoedig mogelijk te komen tot besprekingen door verte genwoordigers der vier bij het vraag stuk Triëst betrokken mogendheden. Dit ondanks het feit, dat de Italiaan se reactie op een dergelijk door maar schalk Tito in zijn rede van het afge lopen weekeinde gedane voorstel de indruk van afwijzing heeft gewekt. De Italiaanse minister-president Pella heeft achtereenvolgens de Ame rikaanse, Britse en Franse ambassa deurs ontvangen. Het initiatief tot de bespreking ging van Pella uit. In de Veiligheidsraad zijn de debat ten over het Sovjet-voorstel begon nen. Amerika betoogde „er geen heil in te zien" Triëst op de agenda te plaatsen. Schuw voor publiciteit, voor de pers en de fotograaf, wende Jacob de Jon ge het hoofd af, toen hij gisteroch tend om kwart voor tien het Bredase Gerechtsgebouw binnenkwam, waar hij moest getuigen tegen de vier man nen, die hem en zijn mede-oorlogs misdadigers by hun ontvluchting hielpen. De pers heeft mijn familie al zoveel leed gedaan, beklaagde hij zich tijdens de zitting tegen de presi dent. Maar is het wonder, dat deze opmerking herinneringen wekte aan veel meer ander leed. F\E zee-, land- ten van de keer en luchtstrijdkrach- NATO-landen zijn zo sterk als zij in thans drie 1951 waren Dit heeft de opperbevelhebber voor Europa van de NATO-strijdkrachten. generaal A. Gruenther, gezegd op een persconferentie in Den Haag. Naar mijn mening zijn de strijd krachten van de Sovjet-Unie, die zich in het door haar bezette gedeelte van Europa bevinden, waarschijnlijk niet voldoende sterk om met succes een aanval op West-Europa te doen. De Sovjet-Unie zou hiertoe versterkin gen uit het land zelf moeten aanvoe ren. Indien de Sovjet-Unie dit zou doen, zullen wij worden gewaar schuwd en tijd hebben om voorberei dingen te treffen, zo vervolgde de generaal. Generaal Gruenther verklaarde, dat naar zijn indruk de Nederlandse strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht vergeleken met vorig jaar aan doeltreffendheid hebben gewon nen. Hij was vol lof over de geest en de wijze van instructie op de Artillerieschool te Breda waar aan hij Woensdag een bezoek van drie uur heeft gebracht. De opperbevelhebber van de NATO strijdkrachten zei, dat deze school een vergelijking met de opleidingen in elk leger ter we reld glansrijk kan doorstaan. De vliegbasis Gilze-Rijen noemde hij een voorbeeld voor iedere luchtmacht. Zijn indrukken over de Nederland se strijdkrachten samenvattend zei generaal Gruenther zeer verheugd te zijn over de gemaakte vooruitgang: „Maar er is nog veel te doen", voegde hij hieraan toe. QNDER DE STUW van Grave heeft een visser Dinsdag het ontzielde lichaam van een Ambonnese vrouw in zijn netten aangetroffen. Een onder zoek wees uit dat het hier de 21-ja- rige Ambonnese vrouw Tahalele uit het woonoord Haalderen by Nijmegen was. Haar 26-jarige echtgenoot heeft be kend de moord te hebben gepleegd. De vrouw, die gehuwd en moeder van twee jonge kinderen was, is Maandagavond omstreeks 7 uur ach ter op de bromfiets bij haar man, naar de kermis in Nijmegen gegaan. De man was alleen-teruggekeerd, aan gezien de vrouw met de laatste bus naar het woonoord zou terugkeren. Toen haar lichaam de volgende dag werd gevonden, vertoonde het enkele verwondingen, zodat de Officier van Justitie en de onmiddellijk ingescha kelde Rijkspolitie dachten aan een misdaad. De aanhouding van T. en diens be kentenis volgden daarop. Voor vluchtelingen UJE HOGE COMMISSARIS voor de vluchtelingen, de heer G. J. van Heuven Goedhart heeft voorstellen gedaan voor de „adoptie" van vluch telingen. De Hoge Commissaris, die voor drie commissies van de Assemblée verslag uitbracht, zei. dat volgens het „adop- tie"-plan elk dorp of stad buiten de landen waarin de vluchtelingenkam pen gelegen zijn een of meer van deze kampen kan adopteren. Het plan zal binnenkort in het Verenigd Konink rijk in praktijk worden gebracht. T~^E NIEUWE Inkwartieringswet ('53) biedt de mogelijkheid reeds in tijd van vrede de motorrijtuigen, wel ke in aanmerking komen om bij mo bilisatie door het Ministerie van Oor log in eigendom te worden gevorderd, aan een keuring te doen onderwer pen. Binnenkort zal met deze keuring worden begonnen. De houders van auto's, welke moe ten worden gekeurd (en daarbij te vens worden getaxeerd) ontvangen van de burgemeester een oproeping. Begonnen zal worden in de gemeen ten Amsterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Deventer en Tilburg. Het ter keuring aanbieden van de motorrijtuigen is wettelijk verplicht.. J^OOR DE HOGE VENSTERS van de zittingzaal der Bredase rechtbank viel het waterige licht van de herfst naar binnen. Achter de ramen zag men de contouren van de koepelgevangenis: een machtige burcht. De vijf mensen, die gistermorgen bege leid door leden van de Rijkspolitie, tot voor de groene tafel wer den gebracht keken verstolen naar die koepel. Vooral één hunner, een jongeman met kleine, slimme oogjes en met een wat ironische glimlach om de mond. Die koepel moest de jongeman wel wat te zeggen hebben, want hij had enkele jaren lang deel uitgemaakt van de „vaste gasten", tot hij op Tweede Kerstdag van 1952, tezamen met zes anderen evenals hij wegens oorlogsmisdaden tot levenslang veroordeeld wist te ont vluchten. Naast hem zaten de vier mannen, die hem en zijn mede-ont snapten van Breda naar de Duitse grens hadden gebracht, waar zij ge meend hadden veilig te zijn voor de Nederlandse wetten. Die vier ston den nu terecht wegens het verlenen van hulp bij de ontvluchting van gevangenen en de consequentie daarvan dreigt voor elk van hen te wor den zes maanden gevangenisstraf, althans dat werd er tegen hen geëist. stof te kunnen opdoen, maar daar naast toch ook types, die ongetwijfeld méér dan alleen maar belangstelling voor deze zaak hadden. Dat was niet vreemd, gezien hetgeen er uit de ver horen van de verdachten naar voren kwam. Bij de voorbereiding van de hulp aan de zeven oorlogsmisdadigers en bij hetgeen aan dit proces vooraf ging, zag men telkens heel fijne draadjes gaan in de richting van de Stichting Ex-politieke Delinquenten en de NESB. wier leiders juist een dag tevoren door het Amsterdamse Gerechtshof waren veroordeeld we QP DE publieke tribune was geen plaatsje meer vrij en links van de groene tafel zetelden een kleine twin tig persvertegenwoordigers. Overal stonden mensen van de Rijkspolitie opgesteld, waarschijnlijk vooral met het oog op mogelijke incidenten op de tribune. Zelfs een niet-opmerkzaam toeschouwer kon zien, dat dit niet het gewone ..rechtbank-publiek" was. Na tuurlijk waren er de vaste klanten, ..Dreestrekkers", een paar jonge juris ten, die hoopten hier practische leer- gens tegen de staat gerichte activi teit. Zo werd de naam genoemd van zekere Hartman, die bij de voorbe reiding van het transport der zeven van Breda naar de Duitse grens, als tussenpersoon was opgetreden. Verder werd duidelijk, dat mr. Wolthuis uit Groningen, een der leiders van de NESB, rechtskundige adviezen had gegeven aan één der verdachten; kort om er waren tal van aanwijzingen, dat met de veroordeling van collabo rateurs en landverraders na 1945 niet het kwaad zelf met wortel en tak is uitgeroeid. SERVIELE HOUDING "TELKENS wanneer iets dergelijks bleek, viel er een stilte in de zaal. Het was alsof ieder verwachtte, dat hier veel gezegd, maar nog méér ge dacht werd. Dat begon al bij het ver hoor van Jacob de Jonge, de enige van de zeven ontsnapten, die weer in een Nederlandse gevangenis zit en die in deze zaak als getuige optrad. „Ik beloof alles te zeggen", zei hij op een luide, wat geforceerde toon, „behalve over de oorzaak en de toe dracht van onze ontvluchting en over mijn tijd in Duitsland!" Toen hij dit zei, verdween de glimlach van zijn gezicht en richtte hij zich wat op, maar daarna verviel hij weer in zijn bijna serviele houding. Hij keek nau welijks naar de mensen, die van het bieden van hulp bij de ontsnajjping waren beschuldigd. Toen de president hem vroeg: „Herkent u één of meer van deze mensen?", liet hij onver schillig zijn blik over de vier gezich ten gaan en schudde met het hoofd. Bepaald onwillig gedroeg hij zich niet, in tegenstelling tot de vier ver dachten. die naar de Officier zei ook tijdens het vooronderzoek een menigte leugens hadden opgedist. Van deze vier maakte F., een broer van een eveneens tot levenslang veroor deelde misdadiger, nog de sympa thiekste indruk. De andere drie, die evenals deze F., na de oorlog wegens politieke misdrijven veroordeeld waren, probeerden met listig heid j es en soms zelfs een grapje, de zaak te vertroebelen. Merk waardig was ook, dat uit hun verklaringen bleek, dat zij na de oorlog waren doorgegaan met het verlenen van steun aan ex- politieke delinquenten. Eén van hen, zekere De J., had zelfs een soort steuncomité, onder de naam: „Wij moeten helpen" in het leven geroepen. VERWIJTEN WAN SCHULDGEVOEL bleek hij geen van allen iets. Zo nam A. de houding van de beledigde onschuld aan en zijn vriend De J. vatte de hele zaak zo luchtig mogelijk op. Toen de vier heren de gelegenheid schoon zagen om de pers zijn uitvoe rige publicaties met naam en toe naam (die voor hen persoonlijk de nodige gevolgen hadden) te verwijten, grepen ze die dankbaar aan. ANDERE NORMEN PJE OFFICIER zei deze ontstemming te kunnen begrijpen en aangezien de president de verdachten in een opgewekte discussie uitnodigde om het er maar uit te gooien (want daar kwam het op neer) kan men aanne men, dat deze er ook zo over dacht. Dit uiterst humaan aandoende in termezzo bewees, dat er weinig be grip bestond voor de taak zoals de journalist die zichzelf stelt. Zonder een oordeel uit tc spreken over het al dan niet plaatsen van naam en toenaam van verdachten in het algemeen, kan men toch begrij pen, dat er in dit speciale geval waar zeven van de ergste misdadi gers door vriendjes werden voortge holpen. andere maatstaven werden aangelegd dan wanneer hier bijvoor beeld zeven inbrekers bij een ont snappingspoging waren bijgestaan, te meer daar deze kwestie ongetwijfeld een gevaarlijke, politieke achtergrond heeft. De pers was bij het begin van de zitting reeds belaagd, toen een teke naar uit de zaal werd verwijderd, zulks, omdat een collega van hem bij een vorige zaak bepaalde restricties van de president van de Rechtbank had overtreden. Hiervan zag eehter iedereen het billijke in. Voor uitvoerig verslag zie elders in dit blad. "N PEN AUSTRALISCH gerechtshof heeft Donderdag de 63-jarige mevrouw Grills wegens poging tot moord door vergiftiging tot de doodstraf veroordeeld. De be klaagde. die vet klaarde onschul dig te zijn. hoorde het vonnis schouderophalend en met een glimlach aan. Mevrouw Grills, wordt ook be- schuligd van moord op haar 87- jarige stiefmoeder, en zou ook haar schoonzuster en een 83-ja- rige vriendin van de lamilie door vergiftiging hebben gedood. De aanklager noemde beklaag de een „ervaren gifmengster" die „er genoegen in schiep haar slacht offers te zien lijden".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1