Tito stelt een bespreking voor Een varken dat echte zwijnerij niet van houdt Op weg naar ontspanning in Triest? DE GEVANGENIS als „woonplaats" Beraad over eenheid Het gaat nogal gemoedelijk De 34-jarige Hall bekent ARKA TE WAGENINGEN PROTESTEERT Alweer een Ges[ Anders kwestie naar V, N. Brits-Ameri kaanse besprekingen Bases voor de V S. Hoe AU zijn postwissel uitbetaald kreeg DE PAPIEREN MALLEMOLEN DAGBLAD VOOR ZEELAND Commissie van K.V.P. vastgesteld jannen rust Reeds begonnen H. Vader neemt korte vacantie De boeren-barricaden in Frankrijk - Veel wolken OOK DUITS VISUM AFGESCHAFT Demonstraties in Belgrado De moord op Bobby Greenlease Tegen achterstelling R. K. ambtenaren Varkenskot)rond Sjok Baan in Okinawa Egyptenaren verwonden twee Britse soldaten ZEVENTIEN DODEN GEEN GRATIE VOOR SULTAN HAMID De Noord-Afrikaan f Wie een vat draagt voor een an der 93e JAARGANG No. 20850 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr, A. J. J M. Mes, Mr H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5 45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cent Postrek no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG 13 OCTOBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 1 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, lel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). (Van onze parlementaire correspondent). QE ALGEMENE delegatie, die namens de K.V.P. deelneemt aan het beraad over de eenheid tussen de K.V.P., de Kath. Natio nale Partij en de Katholieke Werk groep in de P. v. d. A., bestaat uit prof. dr. Beaufort, lid van de Eer ste Kamer, de heer Middelhuis, voorzitter van de K.A.B. en dr. Al- bering, secretaris van de K.V.P. De heer Albering zal de K.V.P. ver tegenwoordigen in de procedure aangelegenheden. Brits Guyana IOEGO-SLAVIE heeft aan Groot-Brittannië en de ENE TOESTAND in Georgetown, de hoofdstad van Brits Guyar-< blijft rustig. De openbare diensten in de stad zijn tot dusver niet aangetast door de algemene staking, waartoe de progressieve Volkspartij heeft opge roepen uit protest tegen de maatrege len van de Britse overheid. De voorzitter van de progressieve Volkspartij, Bui-nham. heeft telegra fisch de Britse minister van Koloniën, Lyttelton, verzocht hem en de ont slagen premier van Brits Guyana, dr. Japan, Maandag a.s. in Londen te ontvangen ter bespreking van de cri sis in de kolonie. De leiders van de Britse Labour- partij, Attlee, Morrison en Griffith, hebben besloten van de Regering te eisen, dat zij onmiddellijk in een of ficieel witboek een volledige verkla ring aflegt over het intrekken van de Grondwet in Brits Guyana. Verenigde Staten „rechtstreekse onderhandelingen" met deelneming van Italië voorgesteld. De Zuidslavische onderminister van Buitenlandse Zaken, Bebler .overhandigde Maandag nota's aan de diplomatieke ver tegenwoordigers van de V. S., Groot-Brittannië en Italië, waarin een conferentie wordt voorgesteld „om de bedreiging van de vre de, welke uit de huidige toestand zou kunnen voortkomen, uit de weg te ruimen". DEBLER zond ook Maandag een brief aan de secretaris-generaal van de Ver. Naties. Hammarskjoeld, waarin werd verklaard, dat het Brits- Amerikaanse besluit om de gealliëer- de troepen uit Triëst terug te trek ken een „zeer critieke toestand" heeft geschapen. Als de voorgestelde vier- mogendhedenconferentie zou misluk ken, aldus Bebler, zou Zuidslavië de zaak voor de Ver. Naties brengen als een kwestie, die ,,de vrede en de in ternationale veiligheid bedreigt". Groot-Brittannië en de Ver. Staten zijn spoedbesprekingen begonnen naar aanleiding van Tito's dreigement om de zone „A" van Triëst binnen te trekken, als Italië zou trachten deze te bezetten. Waarschijnlijk zal tevens het Zuidslavische voorstel voor een viermogendhedenconferentie worden besproken. In Londen gelooft men, dat het Brits-Amerikaanse overleg zal leiden tot een scherpe waarschuwing aan Tito, dat elke toevlucht tot geweld ernstige gevolgen zou kunnen hebben. WACHT NOG EVEN F)E EVACUATIE van gezin nen van Britse en Ameri kaanse strijdkrachten in de zone Azal tegen het einde van deze week beginnen. Al dus is uit betrouwbare bron te Triëst vernomen. Vele Ameri kaanse officieren zijn reeds be gonnen hun auto's en een deel van hun huisraad te verkopen. De Sowjet-Unie heeft in een nota aan de VerStaten en Groot-Brittannië geprotesteerd tegen het besluit om de zone ,,A" van Triëst aan Italië over te dragenA JONGE RECRUTEN in Amersfoort spoorden een 29-jarige vrouw op, die verpleegd werd in „Zon en Schild". Uitgeput werd zij onder een struik op de Leusderhei aangetroffen, waar zij vier etmalen heeft gelegen. ADENAUER zal niet op 16 maar eerst op 20 October zijn Kabinet voor stellen en zijn Regeringsverklaring afleggen. Dit op verzoek van de socia listen. DERTIEN van de 16 als „Amerikaan se spionnen" vervolgde personen zijn te Boekarest ter dood veroordeeld, Hun bezittingen vervallen aan de Staat. COLE, voorzitter van de Amerikaan se Congres-commissie voor atoom energie, heeft verklaard te menen, dat de V. S. „met de uiterste spoed" hun program betreffende de water stofbom moeten uitvoeren. EEN SCHAAP van de heer S. Buys te Sarnmeer heeft het leven geschon ken aan twee „herfslammetjes". TN DE Zuidslavische nota werd ver klaard, dat Zuidslavië gedwon gen was tenuitvoerlegging van het gealliëerde besluit om de zone ,.A" van Triëst aan Italië over te dragen te beschouwen als een aanvalsdaad van Italië. Zuidslavië zou verplicht zijn zijn rechten en nationale belangen met alle ter beschikking staande midde len te verdedigen. In de nota werd gezegd, dat de recente Italiaanse mi litaire demonstraties aan de Zuidsla vische grens, vergezeld gaande van incidenten en schendingen van het Zuidslavische luchtruim, direct ver band hielden met het gealliëerde be sluit. Een conferentie van Groot-Brittan nië, de V. S., Italië en Zuidslavië, als voorgesteld, zou echter geen zin heb ben, aldus de nota, als in die tussen tijd het Brits-Amerikaanse besluit ten uitvoer werd gelegd. Amerikaanse Ministerie van Buiten landse Zaken, dat de Amerikaanse zaakgelastigde in Belgrado van de Zuidslavische autoriteiten de verze kering heeft gekregen, dat stappen worden genomen om Amerikaanse burgers in Zuidslavië te beschermen. VRIJSTAAT TRIËST 0 0 s T V Klagenfur* GRENS VAN 1939 NIEUWE GRENS 46*951PE*LT r\E H. VADER heeft Zijn vacantie bepaald van 16 October tot 3 No vember. Gedurende deze dagen zullen de audiënties zoveel mogelijk beperkt worden. In de maand September heeft de Paus niet minder dan 15 be langrijke redevoeringen gehouden over de meest uiteenlopende onder werpen. EDEN. DE „IR. DAMME" zal vermoede lijk Vrijdag uit Christchurch ver trekken. De reis gaat via de ge wone K.L.M.-route naar Schiphol. De bemanning zal Donderdag eerst de prijs van f 100.000 in ontvangst mogen nemen. DE PREMIER van Ceylon, Saranaya- ke, heeft om gezondheidsredenen ont slag aangeboden. Aan Sir John Kote- lawala is verzocht een nieuwe Rege ring te vormen. GENERAAL GRUENTHER, opperbe velhebber van de NATOO-strijd- krachten, heeft in een televisie-ge- spiek verklaard, „dat er een nog drin gende behoefte bestaat aan een ster kere luchtmacht". HET Rode Kruis van Japan ontving een telegram van het Rode Kruis in de b. U. met het verzoek om te ko men praten over terugzending van de nog in de Sovjet-Unie verblijvende Japanse krijgsgevangenen. DE STAFCHEFS van Frankrijk, Ita- n en, de Benelux-landen zijn te Brussel bijeen geweest om te praten dlL.waPenfabricage en de stan daardisatie van het materiëel. nUt^?1JZ,_EN ,v.oor water zijn bij mi- 13 n u bescb'kking met ingang van 13 October vrijgelaten. Uwhi'AIEENTIN1, Patriarch van An- (U.i en voormalig Nuntius in Ne- van ik''>s Bome in de leeftijd van 75 jaar overleden. f valavond?WaChtin?' geld's tot niet plaatselijk J en daar f ,n ochtend hier 2 wind u^^J^e tot matige J Ongeveer de,elM. richtl"«en- J als gisteren temperaturen J Maanndoapgi3Z1?n ondcr 17.51 uur. J 20.13 uur Mor Maan onder J uur. Morgen: Zon op 7.02 2 jT\E boeren in 14 departementen in Midden-Frankrijk hebben Maan dag op honderden plaatsen barricades opgeworpen als protest tegen de prij zenpolitiek der Regering. De betrok kenen zeggen, dat zij in vergelijking met het vorige jaar 30 tot 40 procent minder voor hun vee krijgen, terwijl de kleinhandelsprijzen slechts met 10 procent zijn gedaald. De demonstraties waren echter niet zo grootscheeps als men aanvankelijk had gevreesd. Het enige incident deed zich voor bij Nevers, toen de betogers slaags raakten met de politie, die een bar ricade wilde afbreken. Een der de monstranten werd aangehouden, doch er werd niemand ernstig gewond. TN WELINGELICHTE kringen te Londen kent men aan de Britse minister v. Buitenlandse Zaken Eden de bedoeling toe om na overleg met de V. S. een initiatief te nemen, dat zou kunnen leiden tot een bespreking tussen Tito, de Zuidslavische presi dent, en Pella, de Italiaanse premier. DEMONSTRATIES TE BEL GRADO In Washington verklaarde Maan dagavond een woordvoerder van het J^UITSE en Nederlandse staatsbur gers, die in het bezit zijn van een geldig paspoort (ook collectief pas poort en zeemansboekgje) kunnen zonder visum naar het andere land reizen. De duur van het verblijf in het desbetreffende land is voor elke reis tot 3 maanden beperkt. De ver bodsperiode, gedurende welke de reis alleen op een visum kan geschieden, is afgeschaft. Amerikaans ambtenaar gewond /COMMUNISTISCHE demontranten hebben Maandagmorgen de Britse en Amerikaanse leerzalen in Belgrado bestormd. Het hoofd van het voor lichtingsbureau der Amerikaanse am bassade, King werd door de betogers aangevallen. Hij moest met een ge broken neus in het ziekenhuis wor den opgenomen. De demonstranten verscheurden Britse kranten en folders en maakten zich met een grote hoeveelheid nieuwsbulletins, die dagelijks door de ambassade worden uitgereikt, uit de voeten. Het eerste bericht op het bul letin van Maandag was een uitvoerig verslag van de Zondag door Tito te Skopjle gehouden rede. Kort na de inval in de Britse lees zaal verscheen de Zuid-Slavische po litie. die een cordon om het gebouw heeft geworpen. De Amerikaanse zaakgelastigde te iplgrado. Woodruff Walmer, heeft bij de Zuid-Slavische onderminister van Buitenlandse Zaken, Bebler, een pro test ingediend. r\E 34-JARIGE Carl Austin Hall heeft in een schriftelijke beken tenis verklaard de zesjarige Bobby Greenlease, het door hem ontvoerde zoontje van de millionnair van Kan sas City te hebben vermoord. Dit is meegedeeld door de directeur van het Amerikaanse federale Bureau van onderzoek, Edgar Hoover. De bekentenis zijn vrouwelijke van Hall is door medeplichtige, me vrouw Bonnie Brown Heady, beves tigd. De twee ontvoerders hebben toegegeven, dat het graf in de tuin van het huis van mevrouw Heady reeds voor de ontvoering is gegra ven. Het lijkje werd begraven onder een laag kalk ter dikte van een me ter. Ook deze kalk was reeds vóór de ontvoering door Hall gekocht. In het verslag der F.B.l. wordt niets gezegd over de ongeveer 300.000 dol lar betaald losgeld die verdwenen zijn Hall bezat bij zijn arrestatie de ove rige 300000. Hij verklaarde toen dron ken te zijn geweest en een koffer, waarin zich de rest van het losgeld bevond, te hebben verloren. Overigens ging het er zeer gemoe delijk toe. Communistische burge meesters, pastoors, landbouwers en ar beiders hielden, schuilend onder hun paraplu's in de stromende regen broe derlijk de wacht bij de wegversper ringen van landbouwmachines en boomstammen. Talrijke afdelingen van de politie waren in de weer om de barricades op te ruimen, die overigens onmiddellijk weer werden opge bouwd. Af en toe liet men auto's door. Over enige dagen zal het toneel van de strijd zich naar het Parle ment verplaatsen, waar premier La- niel de landbouwpolitiek van de Re gering zal moeten verdedigen. IN GRIEKENLAND J~jE GRIEKSE premier, veldmaar schalk Papagos, heeft Maandag avond te Athene meegedeeld, dat Griekenland en de Ver. Staten een overeenkomst hebben getekend, wel ke Amerikaanse strijdkrachten ver oorlooft gebruik te maken van Griek se vloot- en luchtbases. In een Grieks-Amerikaanse bekend making wordt verklaard, dat de over eenkomst is gesloten op basis van ar tikel drie van het Noordatlantische Verdrag. p\E AFDELING Wageningen van de A.R.K.A. heeft tijdens haar eerste ledenvergadering in het nieuwe sei zoen bij monde van zijn geestelijk adviseur scherp stelling genomen te gen de achterstelling van katholieke ambtenaren bij overheidsdiensten te Wageningen. ,In onze plaats zijn zo betoogde kapelaan van Renswoude spreken de voorbeelden van deze achteruit stelling bekend. Het is duidelijk, dat hiertegen krachtig moet worden ge protesteerd. Wij hebben het voor recht nog steeds te leven in een land, dat vrijheid van overtuiging nog al tijd garandeert." Tijdens de vergadering werd o.a. medegedeeld, dat er bij een over heidsinstelling te Wageningen 75% van het personeel op arbidscontract werkt; een katholieke ambtenaar heeft na 12 dienstjaren nog steeds geen vaste aanstelling gekregen. De voorzitter, C. G. Tirion, stelde in zijn slotwoord met nadruk vast, dat de A.R.K.A. een dergelijke gang van zaken niet kan tolereren en der halve zal trachten aan deze betreu renswaardige gang van zaken een einde te maken. DE MIG"-PILOOT F\E NOORD-KOREAANSE luitenant Noh, die onlangs met een „Mig" op een Zuid-Koreaans vliegveld is geland, heeft verklaard, dat Noord- Korea de beschikking heeft over 150 „Mig"-straaljagers. Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht zei, dat gebleken is, dat luitenant Noh een zeer des kundig technicus is. De luitenant is voor de komende drie maanden een betrekking als onderzoekings-specia- list in Okinawa aangeboden. Daarna zal hij naar Amerika kunnen gaan. DRIEJARIGE Anna Mosher wordt sedert Zondagmiddag te Hudson Falls (New-York) vermist. Gedurende de nacht op Maandag zijn honderden vrijwilligers in regen en he vige wind aan het zoeken geweest. ZONDAGMIDDAG zijn bij Ismaili twee Britse militairen van de luchtmacht gewond door schoten, die drie met revolvers en een stengun gewapende Egyptenaren op hen losten. Een derde Britse militair bleef onge deerd. De Egyptenaren zijn ontko men. Aldus een mededeling van de Britse ambassade te Cairo. Twee Franse treiters vergaan TN Concarneau (Frankrijk) is Maan- dag officieel bekend gemaakt, dat twee uit deze plaats afkomstige trei lers, die in totaal 17 man aan boord hadden, in een storm op 21 Septem ber j.l. met man en muis zijn vergaan. Dertien van de slachtoffers waren ge trouwd en hadden kinderen. De naspeuringen naar de verdwenen schepen zijn gestaakt. PRESIDENT SOEKARNO meent, dat er geen redenen aanwezig zijn om Sultan Hamid II gratie te verlenen en heeft diens verzoek om gratie gewei gerd. Daar Sultan Hamid ongeveer 3 jaar in voorarrest heeft doorgebracht, resten hem thans nog circa 6'/! jaar van de 10 jaren gevangenisstraf, waartoe hij op 8 April van dit jaar werd veroordeeld. J-JET LEVEN IN FRANKRIJK is heerlijk. Alleen de papieren malle molen maakt het op gezette tijden wat moeilijk. Maar toch moeten we onderscheidene regering erg dankbaar zijn, die de zaken zo ge compliceerd hebben gemaakt, dat zelfs ministers er niet meer uit kun nen komen. Zodoende blijft er tenminste werk aan de winkel. Druk kers, inktfabrikanten en handelaren in schrijfbehoeften zijn St. Bureau- cratius erg dankbaar. De advocaten, adviseurs en ambtenaren danken hun bestaan eveneens grotendeels aan hem. Verstandige lieden weten dat. Vandaar, dat ze geen straat meer over steken zonder een rechts geleerde in de arm te nemen. Vandaar ook, dat ze huizen verzetten en muren omver werpen om in vele gebouwen een relatie te krijgen. Lie ve Hemel, wat zou het leven zijn zonder relaties. JV/JAAR Ali Aleya Ben Houcine een zoon van de Afrikaanse woestij nen had in Frankrijk geen relaties. •Toch was hij naar Lyon getogen om werk te vinden en de gouden appelen te rapen, die hier van de bomen vie len. Hij kreeg het een noch het an der. Zijn mooie droom van een rijk bestaan in het rijke Frankrijk was spoedig uitgedroomd. En even spoe dig waren zijn centen op. Dies schreef hij naar zijn vader in Tunis om hem een postwisseltje te zenden. Vader voldeed aan het verzoek en zond Pos- te Restante een handjevol geld, waar mee Ali de weg naar de rijkdom (Van onze redacteur) jJOKE, enkele maanden oud, rose-rood van lijf en leden, mag zich in de speciale gunst verheugen van Mia Kerckhoffs, uit wier nabij- leid hij niet is weg te slaan. Dagelijks ontvangt hij van haar zijn voedsel 'n drinken, dagelijks hanteert Mia met vaardige hand de harde borstel 'n groene zeep, zodat witte schuimvlokken in het rond spatten. Nu zou tit allemaal niets bijzonders zijn, als Sjoke een vriendelijke schoothond rf iets ^dergelijks was. Mar Sjoke is een varken, een echt doodgewoon .vèrke", dat zich echter in één opzicht van zijn soortgenoten onder- cheidt: hij houdt niet van „zwijnerij"En dies tippelt Sjoke vrolijk morrend en snuffelend achter zijn meesteres aan, drinkt zijn melk letjes uit een fles en eet koekjes'uit de hand. Zonder te morsen. Want ij is een waarachtige heer in het varkensrijk! En een graag geziene stamgast in otel de la Poste in de Stations traat te Meerssen bovendien, waar .joke zijn tenten heeft opgeslagen, 'ergun ons deze uitdrukking, want 't oude beslist onpassend zijn om van '.joke te zeggen, dat hij in een var enskot zijn onderdak geniet. Omdat Sjoke derhalve in de eigen- jke zin van het woord geen varken laat de hotelier, de heer Henk toogendijk, hem rustig toe in het ertrek, waar zijn gasten hun vertier oeken. Tot lering ende vermaeck van 'e gasten bovendien. PLANKENKOORTS Knorrend en krulstaartend bedankt Sjoke, het heervarken in de Meerssense contreien, Mia Kerckhoffs voor de milde gaven. 'norrend en snuffelend kondigen zij v hun komst aan. Mia en Sjoke. Dat il zeggen: Mia heel rustig met een les in haar hand, die het tegendeel evat van wat het spiritualistisch op- ehrift zou doen vermoeden. Sjoke op 'artele trippelpootjes met luid ge mor. „Een beetje plankenkoorts heeft-ie vel", vindt een der klanten. „Dat heeft iedere prima donna", oordeelt Irene, de vrouw van „lange Henk", zo als de achtenswaardige kastelein in de Meerssense dreven wordt genoemd. Vol verbazing kijkt de cliëntèle toe. hoe Sjoke zijn „inwendige gevar- kente" versterkt door met kloeke slok iets van 't varken verraadde zich toch wel zijn melk naar binnen te spoelen. De gebakken mosseltjes, die stomverbaasde klanten in het restau rant hem toewierpen, doet hij ten minste even veel eer aan als de klan ten zelve. Het koekje uit de hand van Mia blijkt een zeer speciale delica tesse, waarvoor hij krulstaartend zijn welgemeende dank uitspreekt. „Aard appelschillen eet dit heervarken niet", zegt Henk. Een hautain minachtend geknor is de repliek uit een der hoe ken. VARKENSKOUT Maar lange Henk kaatst de bal met interest terug! Fier en onbewust over wat van hem verteld wordt, knuffelt Sjoke rond. „Allaz, Sjoke, bed-tijd", verkondigt Mia. „Hok-toe verstaat dat nette beestje niet", aldus een on eerbiedig commentaar. Gedwee zoekt Sjoke zijne sponde op. „Opnieuw op-e-neuts", wordt ge vraagd. „Nein", zegt Mia zeer beslist. „Sjoke hit zich meug gemaakt. Noe geit er sjlaepe En weg Is Sjoke, het tot net var ken opgegroeide biggetje, dat in Mei van dit jaar zijn intrede deed in de familiekring. Net varken.... Jawel. Maar Sjoke wordt mollig, dreigend mollig zelfs. „Het volgend jaar krijgt Mia twee biggetjes cadeau" zo zegt de heer Hoo- gendijk nog. En daarmee is indirect 't lot van het heervarken Sjoke be zegeld. Weel klanten geloofden het eerst niet. dat hier bij tijd en wijle natuurlijk een varken op comman do door de zaak rondartelde", zo verhaalt de heer Hoogendijk. „Bestaat niet, dat ze dat niet geloof den", oordeelt een der klanten ab rupt. „Ze hadden jouw gezicht toch gezien. Echte varkenskout. dacht te kunnen vinden. Zijn teleur stelling was groot, toen hij vernam, dat de postambtenaar hem het bedrag niet kon uitbetalen, daar Ali geen vaste woonplaats had in in Frankrijk. De man bad en smeekte, beloofde de postambtenaar de helft van het be drag, doch tevergeefs. „Ik heb geen cent meer op zak. Indien U me niet uitbetaalt kom ik in de gevangenis terecht, want ik zal brood moeten stelen. Laconiek antwoordde de ambtenaar dat deze oplossing wellicht de beste zou zijn, omdat dc gevangenis name lijk als vaste woonplaats geldt. Ali begreep het aanvankelijk niet, doch langzaam aan werd het hem duidelijk Zolang hij braaf was en geen over treding beging, kon men hem het geld niet Uitbetalen. Maar zodra hij een vaste woonplaats had in de gevange nis zou het postkantoor hem zijn eigen geld overhandigen. Hij trok op gewekt naar de gevangenis. Opnieuw wachtte hem een ontgoocheling, want men wilde hem niet toelaten. On- schuldigen konden hier nl. niet te recht. MAALTIJD. MN, na nieuwe inlichtingen te heb ben gevraagd besloot Ali het nut tige met het aangename te verenigen. In twee dagen tijd had hij niet ge geten. Hij stapte een behoorlijk res taurant binnen en bestelde een prima maaltijd, paddestoelen, ei met sla, biefstuk, pommes-frites, koffie, cog nac plus een hele liter Chateauneuf du Pape. Toen hij alles naar binnen had gewerkt, vroeg hij de baas te spreken. Hij legde zijn geval uit en de baas was niet te lui om de politie te halen en hem te laten arresteren. De rest ging allemaal vlug. Ali werd veroordeeld tot veertien dagen gevan genisstraf, waarmee hij tenslotte zijn vaste woonplaats had verworven. Toen hij dezer dagen ontsla gen werd lag in het directiege bouw van het grote gebouw het postwisselgeld gereed. Hij toog naar de restauranthouder om hem te betalen. Hier viel hij zo in de smaak, dat hij een baan kreeg in de keuken. Hoeveel rijkaards zijn niet begonnen als bordenwasser! ETEN ONGEWONE afloop had 'n weddenschap die te Blerick tussen een bakker en een vracht rijder werd afgesloten. De bak ker deed vergeefse moeite een vat met 100 kg stroop te verplaat sen, toen de auto van de expedi teur voorbijkwam. De bestuurder daarvan liet zich schamper uit over de kracht van de bakker waarop deze reageerde met dé uitroep: „Honderd gulden, als jij het vat naar binnen draagt". De vrachtrijder nam de uitda ging aan en droeg de last naar binnen. Toen hij betaling vorder de begon de bakker terug te krab belen en te beweren, dat hij het zo niet had bedoeld, waarop de expdeiteur verbolgen het huis binnenstapte om het vat te halen en weer op de oude plaats te zet ten. Op de terugweg struikelde hij over een oneffenheid, liet het vat glippen, waardoor dit open barstte met het gevolg dat de kleverige inhoud spoedig over de straat verspreidde. Omwonenden waren de enige profiteurs van de weddenschap: ze konden gratis stroop scheppen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1