Publiekrechtelij ke gelijkwaardigheid geëist Rostro zoekt „de Schat van Rommel De lasten voor velen te zwaar Millioenen in Bonifacius-baai V.S. geven een noodoplossing In Musis Sacrum te Arnhem: Middenstands-„concert De ,,Kungsholm" overgedragen j Indien.... dan! j Willebrordenaar schiet op Bredanaar Indiërs voelen zich gekwetst Verlamde jongen kon weer lopen Grondverschuiving bij Oslo Aanbidding op 11 October SUKARNO NAAR CELEBES Churchill bereid tot tocht naar Moskou ONTVOERD KIND VERMOORD Vijf raadsleden voor kantongerecht DAGBLAD VOOR Jongen door vriendje neergestoken Naar collectieve sociale verzekering Revolverdrama te Roermond Dader in Hoensbroek thuis gearresteerd Gebedsactie voor Duitse eenheid Nu in veiligheid RUSTIG WEER Merkwaardige genezing in Groot-Gelmen Operatie bleek niet nodig Voor vervolgde Kerk in Oost-Europa Voor gesprek met Malenkov Ontknoping van een modern roversverhaal DUITSE DUIKER ZAL HELPEN Hervatting van Perzische olieproductie Industrie onder de voogdij van wereldbank f Paardenhoofd aan de muur 93e JAARGANG No. 20846 Uitgave: N. V.-gevers My. NeerXandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181. Admi nistrate: 8778 - Verantwoordelijk Hoofd- 1 l H A. Bruna. Redactieraad: C J v Hooteg^m, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H B L de Rechter, L. J. v. 1 Westende. P V M Vercauteren. Abonnementsprijs by vooruitbetaling 1 5.45 per kwartaal, per post I 6 15 oer week (uitsluitend by niet-post- 1 till I f I) 42 Incasso wordt berekend. Losse'nummerflS cent. Postrek. no. 278841. Voor Gei, Koningin en Vaderland DONDERDAG 8 OCTBER 1953 Advertentieprijs voor de genele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Barbaars indianenspel TN IJMUIDEN is een 13-jarige jon- gen bij het indiaantje-spelen door een knaap van ^.7 jaar met een mes gestoken en deerlijk gewond. In de buurt van het openluchtzwem bad in Velsen, waren jongens aan het indiaantje-spelen. Een der jongens. H. Kramer, werd door een andere jongen overmeesterd. Deze stak hem een knipmes in de borst. De jeugdige aanslagpleger vluchtte daarna in pa niek de duinen in. Men heeft hem nog niet gevonden. De toestand van het slachtoffer, dat uit borst en mond bloedde, is zeer ernstig. Naar omwo nenden van het zwembad verklaren, is het indiaantje-spelen in die buurt erg in trek. Er spelen zich soms bar baarse taferelen af. (Van onze redacteur). JN DE CONCERTZAAL van Musis Sacrum te Arnhem heeft Bondsvoorzitter J. A. Koops namens alle katholieke midden standers tijdens een Congres kundig en krachtig de grote trom geroerd. Prof. mr. C. P. M. Romme speelde er bas en eerste viool tegelijk, dr. W. de Kort liet een droef klinkend harpspel horen over sociale voorzieningen en mr. Bachg vertelde een en ander over de principiële structuur van dit uitstekende middenstands- „concert". Uitgangspunt voor dit zestiende R. K. Middenstandscongres vormde de publiekrechtelijke vormgeving en een ruimere financieringsmogelijkheid voor de middenstand. Het probleem ligt er reeds lang, de wenselijkheid van bepaalde oplossingen eveneens en thans reeds, na de eerste Congresdag, is ook de eerste stoot gegeven tot een oplossing in de juiste richting: een pu bliekrechtelijk toporgaan voor midden- en kleinbedrijf. De middenstand vraagt een beleid op een niveau, dat gelijkwaardig is aan dat voor de andere maatschappelijke groeperingen. OP HET Amsterdamse abattoir is on der de vleesrijders een wilde staking uitgebroken, als protest tegen de aan neming van een niet-georganiseerde collega. De slagers in de hoofdstad hebben nog voor enkele dagen vlees in huis, zodat het publiek voorshands niet veel van de staking zal merken. DE 90-JARIGE „Ome Jan" van Zut- phen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De ze pionier van de T.B.C.-bestrijding is gisteren hevig in de bloemetjes gezet. HONDERDEN steden in Midden-Ame- rika zijn door overstromingen afge sneden van de buitenwereld. IN INDIA heeft een geleerde ge demonstreerd met een apparaat, dat voor het aandrijven van een auto, inplaats van benzine, kero sene en water gebruikt en op die manier een besparing van 60 pro cent oplevert. LANGS DE SPOORLIJN Amersfoort- Apeldoorn is een zwaargewonde Ame rikaanse soldaat, van de bezettings troepen in Duitsland, gevonden. Ver moedelijk is hij uit de trein gevallen. Hij was met verlof in ons land. ENGELAND wil het gehele Australi sche uranium-overschot gebruiken als energiebron voor zijn industrie. Deze stof zal de kolen moeten vervangen. DE 77-JARIGE Wilhelm Pieck is door het Oostduitse parlement met alge mene stemmen als president herkozen De ambtstermijn is vier jaar. Voor de leus werd Pieck aanbevolen door de Oostduitse premier, Grotewohl. DE ITALIAANSE minister-presidnt Pella, zal op uitnodiging van de Ne derlandse regering een bezoek aan ons land brengen. DE REGERING van Guatemala zal waarschijnlijk het beheer over de spoorwegen in het land overnemen, nu zesduizend employé's van de in Britse en Amerikaanse eigendom zijn de internationale spoorweg van Mid- den-Amerika in staking zijn gegaan. DE TWEE Nederlandse militairen, die op 6 September zijn gedeserteerd, wa ren gelegerd in Steenwijkerwold. Zij hadden geen communistische sympa thieën maar men denkt dat zij bij ver gissing in Oost-Duitsland terecht zijn gekomen. Men vermoedt, dat ze naar het Vreemdelingenlegioen wilden. GISTERMIDDAG is Prins Bernhard van zijn jachtpartij in Tanganyika op Paleis Soestdijk teruggekeerd. H. M. de Koningin wachtte hem op het vliegveld Soesterberg op. IN DE MISSIEPROCUUR van de Kruisheren is overleden Z. H. Exc. Mgr. Jacobus Hubertus Goumans, ti tulair bisschop van Lavdha en oud- apostolisch vicaris van Bandoeng. HET AANTAL mannelijke werklozen is in de loop van September gedaald met 5490. Nederland telt derhalve nu nog 50.898 mannelijke werklozen en 7409 DUW-arbeiders. IN DELFT liep een tweejarig meisje tijdens het spel onder een bruidskoets, die juist de straat kwam ingereden. net kind overleed kort daarna. In de koets bevond zich een bruidspaar. (Advertentie) ■"TEN AANZIEN van dat beleidsni veau roerde de heer Koops aller eerst de trom. Hij eiste voor de mid denstand gelijkwaardigheid met land bouw en arbeid en in dit verband verheelde hij geenszins zijn vreugde over de positieve wijze, waarop de op dit Congres aanwezige Staatssecreta ris dr. Veldkamp zijn taak opvat. Dat dr. Veldkamp een middenstandsjiota in het vooruitzicht stelde, mag niet betekenen, dat wij nu maar met de handen in de schoot blijven zitten wachten, aldus de voorzitter. We doen zulks dan ook niet, hetgeen moge blijken uit het uitvoerige rapport „Middenstandsbeleid op hoger plan dat hier ter discussie is neergelegd. Met klam vroeg hij de verwezenlij king van een centraal orgaan voor de middenstand in de sfeer van de P. B.O., hetgeen later op de dag voor prof. Romme aanleiding werd in dit concert een glanzend stuk „eerste viool" weg te geven: h(j toonde met een ware lawine van steekhoudende argumenten aan, dat een dergelijk or gaan niet slechts nuttig en nodig is voor de middenstand, maar van waar achtig nationaal belang. Bepaald somber klonken de roffels van de heer Koops, toen hij het the ma „fiscaal beleid" behandelde. De economische situatie is verre van rooskleurig, zei hij, omdat de bij her haling opgelegde verzwaring van de fiscale lasten de bestaansbron zelf van de middenstand heeft aangetast. Er is nu een kentering, maar de aan gekondigde belastingverlaging wordt helaas door een gelijktijdige lasten- vermeerdering van zeer gering nutt^» effect. Voor vele bedrijven betekent het totale complex van maatregelen geen verlichting, doch een verzwaring van de lasten. PROF. ROMME P)E HEER ROMME bespeelde, zoals gezegd, ook de bas. Hij deed dat met kracht van overtuiging, toen hij de Sociaal Economische Raad het recht ontzegde „te gaan zitten de stoel van de middenstand": wanneer de Middenstand na overleg met groot bedrijf en winkelcoöperaties een plan tot publiekrechtelijke organisatie in dient. dan mag de S.E.R. dit toetsen aan het belang van het bedrijfsleven en de overheid mag het beoordelen vanuit het algemene belang, maar geen van beiden mogen een „ander plan" daarvoor in de plaats stellen. Welnu, het plan is er. Het Is bo vendien goed en doeltreffend, aldus de fractievoorzitter van de K.V.P., het past volkomen in de wet op de P.B.O. en het behoort zijn verwezen lijking te vinden. DR. DE XORT IN DE TROONREDE van dit jaar J 1 hebben we de aankondiging van S J een wetsontwerp, regelende de S J uitwassen van het cadeaustelsel, S gemist. Dit zeide Bondsvoorzitter i Koops in Arnhem op het lande- lijke Middenstandscongres. t Hij vervolgde: „Indien we daar- uit mogen afleiden, dat in tegen- stelling tot andere jaren toen het wel werd aangekondigd en nimmer ingediend het thans. S nu het niet is aangekondigd wel; zal worden ingediend, kunnen we tevreden zijn!" gen overlijdensrisico en nog geen 20 pet. tegen ouderdom en invaliditeit. Hij toonde aan. dat een tekort aan in komen de oorzaak moet zijn en be toogde: de middenstand kan zich door de concurrentie van het grootbedrijf en van coöperatieve verenigingen thans nog minder redden dan de ar beiders in het verleden. Dies vroeg hij om een maatregel van de over heid en met namë om een verplicht gestelde collectieve sociale verzeke ring. SLOTACCOORÜ TIET DRUKBEZOCHTE Congres be- sloot bij adhaesie telegrammen te sturen met gevoelens van trouw en aanhankelijkheid aan Z.E. Kardinaal de Jong en aan H.M. de Koningin. Naar de H. Vader ging een telegram, waarin de N.R.K.M. uiting geeft aan grote verontwaardiging over de „hei- ligschennende arrestatie van de Pool se Primaat, Kardinaal Wyszinsky". Nadien werd besloten eenzelfde tele gram te zenden aan de gezant van Polen in Den Haag. Dit alles kreeg door de aan wezigheid van Minister A. C. de Bruyn, Staatssecretaris, dr. G. Veldkamp, tal van Tweede Ka merleden en buitenlandse gas ten en vele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het karakter van een indrukwek kend slotaccoord in dit eerste deel van het katholieke mid denstandscongres. INDERDAAD, het harpspel van dr. de Kort klonk droevig: hij vertel de, dat nog geen 5 pet. van de mid denstand voldoende verzekerd is te- ^/OENSDAGAVONOD omstreeks half acht heeft zich in het café Moderne op de Markt te Roermond een revolverdrama afgspeeld, waarbij de 32-jarige G. J. van Moorkamp, af komstig uit Breda, levensgevaarlijk werd gewond. De dader, de 62-jarige A. van Zun- dert uit St. Willebrord, schoonvader van het slachtoffer, die zich na deze daad met een auto uit de voeten had gemaakt, is kort na zijn aankomst te Hoensbroek, waar hij een café- en taxi-bedrijf exploiteert, gearresteerd en naar Roermond teruggebracht. Op het ogenblik, dat de aanslag plaats vond, was er in café Moderne niemand aanwezig dan een toevallige logeergast uit Amsterdam. De vrouw i van het slachtoffer, had Woensdag- morgen de woning verlaten. Zij ver toefde waarschijnlijk te Hoensbroek en was nog niet teruggekeerd. Moor man en zijn schoonvader zaten aan een tafeltje schijnbaar rustig te pra ten. Plotseling sprong van Zundert op, trok een vuurwapen en loste twee schoten op zijn schoonzoon, waarvan één hem in de hand, een ander in de hartstreek trof. Van Zundert liep het café uit, stapte in zijn wagen en ver trok. Onmiddellijk rende de gast naar Buiten. Hij kon het nummer van de vertrekkende auto opnemen. Daarna belde hij de gemeentepolitie op. Het slachtoffer werd naar het zie- Kenhuis te Roermond vervoerd De politie te Hoensbroek arresteerde Van Zundert in zijn woning. DEIERSE BISSCHOPPEN willen een gebedsactie voor de hereniging van Duitsland beginnen. De twee aartsbisschoppen en de ze ven bisschoppen der katholieke kerk in Beieren hebben in een telegram aan de Paus verzocht de vreedzame hereniging van Duitsland aan te be velen als bijzondere gebedsintentie voor het komende jaar. Weersverwachting, geldig tot vanavond: In de ochtend op enkele plaat sen mist. Overigens veranderlijke bewolking, droog en ongeveer de- zelfde temperaturen als gisteren. t Matige tot zwakke Noordelijke J wind. t Vandaag: Zon onder 18.02 uur. Maan onder 17.36 uur. Morgen: Zon op 6.54 uur. Maan op 8.42 I uur. Twee maanden lang heeft de Rotter damse Ingenieur Klaas Koeten in de onherbergzame streken van Canada ge zworven, tezamen met een andere pas sagier van een vliegtuig, dat bij het Emmanuelmeer een noodlanding moest maken. De twee mannen heb ben moeten leven op een „dieet" van wilde mossen, patrijzen en hazen. Ir K. Koeten gefotografeerd na z(jn red ding. Gedreigd met terugtrekking van bewakingstroepen T")E regering van India heeft de V.N. en de Verenigde Staten officieel medegedeeld, dat zijn taak in Korea „onmogelijk gemaakt" zou worden, in dien er geen volledige medewerking wordt verkregen bij de uitvoering van de overeenkomst inzake de krijgsge vangenen. Als deze medewerking terstond wordt verleend, zal terugtrekking der Indische troepen uit Korea, waarmee tevoren was gedreigd, niet nodig zijn. De Indische voorzitter van de neu trale repatriëringscommissie, generaal Thimaja, heeft in een brief aan het V.N.-opperbevel gezegd, dat er van Zuidkoreaanse zijde een hetze tegen de Indiërs wordt gevoerd. Vele In dische officieren hebben zich in anti communistische zin uitgelaten. De Zweedse afgevaardigde naar de Ver enigde Naties, heeft de critiek op de terugzendingscommissie ongegrond genoemd. Inmiddels bouwt Zuid-Korea een le ger op, dat op het ogenblik reeds 1.300.000 man telt. Het motorschip „Kungsholm", dat hij de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen werd gebouwd voor de Zweden-Amerikalijn, is door de eigenaars overgenomen. Het schip ligt in de Buitenhaven te Vlis singen, vanwaar het binnenkort de reis naar de thuishaven zal aanvangen. L_IET DORP Groot-Gelmen, in Bel- gisch Limburg staat sinds Maan dag op stelten. Op die dag namelijk is de achtjarige Richard Francken, waarvan iedereen wist, dat hij 's mid dags geopereerd moest worden aan zijn beide, verlamde beentjes, als een normaal kind de straat opgehuppeld. De dokters staan voor een raadsel. Het woord „mirakel" durft men ech ter niet te gebruiken. Een huis en aes auto's werden meegesleurd pEN grondverschuiving bij Nord- strand, een voorstad van Oslo, heeft een bus vol passagiers, twee personenauto's, drie vrachtauto's en een huis van twee verdiepingen en kele meters meegesleurd en onder het zand bedolven. In de eerste berichten is sprake van vier doden en acht gewonden. Ambu lances, militairen en politie zijn in allerijl naar de plaats van het onge luk gestuurd. De meeste slachtoffers schijnen te zijn gevallen onder de pas sagiers van de autobus. Een spoorbaan en de autoweg werden over een leng te van tweehonderd meter vernield. Merkwaardig is deze genezing ech ter zeker, temeer daar Richard de dag voordat hij geopereerd zou worden, op bedevaart was geweest naar O.L. Vrouw van Kortenbos, een bekend pelgrimsoord. Het doel van de bede vaart, was Gods zegen af te smeken over het verloop van de operatie. De volgende morgen hoorde moeder Francken, die haar keuken aan het werk was, plotseling de kleine Ri chard roepen: „Moeder, ik ben gene zen. Ik kan weer gaan!" riep het kind. Inderdaad stond de jongen naast zijn bed en even later zag de ver baasde moeder haar kind, nog wat on zeker, door de kamer lopen. Even la ter vertoonde hij zich op straat. Ondertussen hebben de gewaar schuwde dokters een onderzoek inge steld en ook de kerkelijke autoritei ten werden op de hoogte gebracht. rtAMENS het Hoogwaardig Episco- paat heeft Mgr. dr. B. J. Alfrink, Aartsbisschop* coadjutor, mede uit saam van katholiek Nederland, in een Leiegram aan de H. Vader zyn ver ontwaardiging betuigd over de kerk vervolging in Polen. De bisschoppen sporen alle gflovi- ^en aan, om in deze Octobermaand ^oor vurig gebed en vooral door het „.eelnemen aan de gebeden van de Jctobermaand, in de kerken Gods ze gen te vragen voor de vervolgde Kerk achter het IJzeren Gordijn. Het episcopaat heeit toegestaan, dat a.s. Zondag het Allerheiligste enkele uren Lal worden uitgesteld, om de gelovi gen gelegenheid te geven bijzonder voor de vervolgde Christenen va® Oost-Europa te komen bidden. Bestuurswijzigingen in twee negara's Indonesische president, Sukarno, is in het gezelsche.p van twee mi nisters naar Celebes vertrokken in verband met de plannen van de rege ring om in Sumatra en in Celebes bestuurswijzigingen aan te brengen. De gouverneur van Noord-Sumatra is reeds vervangen door een man, die in Atjeh grote populariteit geniet. Dit is mr. Nasution, die in Atjeh is ge boren. De vliegdiensten op Kotawdja, de hoofdstad van Atjeh, zijn hervat. SIR WINSTON CHURCHILL, de Britse eerste minister, heeft zich uitgesproken voor 'n rechtstreeks contact met zijn Sovjetrussische ambtgenoot Ma lenkov, als zijn plan voor een bijeenkomst van wereldleiders op het hoogste plan, geen door gang zou vinden. Churchill zou in dat geval zelf naar Moskou willen gaan, om de mogelijk heid van een bijeenkomst der Grote Vier te onderzoeken. De vraag is na melijk of Amerika zich met een voor stel tot een bijeenkomst der grote lei ders kan verenigen. £)E „ROSTRO het Italiaanse bergingsschip, dat met zoveel succes een gedeelte der lading van de „Flying Enterprise", waar onder 128.000 dollar in bankpapier, wist te lichten, zal zich waarschijn lijk naar Corsica begeven om te trachten aldaar in de baai van Bonifa- cius de veelbesproken „Schat van Rommel" op te sporen. Misschien zal deze expeditie de ontknoping worden van een modern roversverhaal, dat begonnen is op de dag, dat Duitsers en Italianen in Afrika voet aan wal zetten, en dat een hoogtepunt bereikte op die dag in 1943 toen het Duitse Afnkacorps uit Tunis werd verdreven. Op deze dag namelijk laadden de Duitsers op een schip, dat naar Bastia (Corsica) moest va ren zes zware kisten met goud, juwelen, dollars, ponden en kostbare oorlogsbuit. De waarde van deze schat werd geraamd op 300 millioen gulden. rjEZE KISTEN met hun waardevolle inhoud zouden echter nimmer in Duitsland aankomen. De vier S.S.-of- ficieren, aldus luidt het verhaal, die met de bewaking van de schat waren belast, beseften dat de oorlog verlo ren was en besloten de buit te ver stoppen tot betere tijden aangebroken zouden zijn. Zij gaven een Duitse dui ker, Peter Fleig, opdracht een ge schikte plaats te zoeken in de Baai van Bonifacius, waar de schat veilig zou kunnen worden verborgen tot na de oorlog. Op 18 September 1943, bij het aan breken van de dag, werden de kisten in zee neergelaten. De officieren no teerden de juiste positie, doch zij brachten de duiker hiervan niet op de hoogte. Dezelfde dag nog kwamen de officieren in de Italiaanse oorlogs haven La Specia aan. De zaak moest echter op de een of andere manier zijn uitgelekt, want zij werden on middellijk gearresteerd en voor de Krijgsraad gebracht EéN GETUIGE MA een kort proces werden de vier officieren gefusilleerd, terwijl Fleig, die kon bewijzen op bevel van een superieur te hebben gehandeld, tenslotte werd vrijgelaten. Na .de oorlog poogde Fleig de schat terug te vinden. Hij ging in 1946 naar Corsica, doch de juiste plaats kon hij niet meer bepalen. Hij vond ook geen geld schieter voor het kapitaal, dat een dergelijke bergingsoperatie vereist. Verleden jaar zou Fleig echter in Genua zijn geweest en naar bekend geworden is, heeft hij toen een overeenkomst gesloten met Mario Raffaële, de directeur van de Italiaanse ber gingsmaatschappij „Sorina", die zelf een gewezen duiker is. Hij is ook eigenaar van de „Rostro". ERWIN ROMMEL .300 millioen „FAMILIE-WERK' CEN MERKWAARDIG feit is nog: dat de „Rostro" een Duitse duik bootjager is geweest. Zij werd door de Engelsen indertijd in de grond ge boord. Rafaële kocht het wrak na de oorlog en maakte er een bergings vaartuig van. VY/ANNEER de Perzische regering w zich bereid verklaart, met Enge land een overeenkomst aan te gaan voor de schadevergoeding wegens de onteigening van de olie-industrie, kan een Amerikaanse noodoplossing, waar door de Perzische olie kan worden verkocht, in werking treden. Het Amerikaanse blad „Journal of Commerce", dat dit meldt, voegt er aan toe, dat de Amerikaanse •oplos sing zou voorzien in de benoeming van een trustee, die beoogt Perzië weer inkomsten uit zijn olie-industrie te verschaffen. De oplossing zou er zo uit zien: De olie-industrie wordt on der de voogdij van de wereldbank ge steld, welke een Raad van toezicht benoemt, bestaande uit personen die geen relaties met de grote oliemaat- "TTEN DAGEN geleden is het zesja rige, Amerikaanse jongetje, Bob by Greenlease, een kind van welge stelde ouders, ontvoerd. Thans is medegedeeld, dat het lijk je van het kind is gevonden. Het is door één der ontvoerders doorgescho ten. Drie medeplichtigen aan deze gruweldaad zijn gearresteerd. Eén van hen pleegde de moord. De ouders van Bobby hadden Zondagavond de geëiste losprijs van 600.000 dollar betaald, maar men weet niet of het kind toen al gedood was. Eén der medeplichti gen was een vrouw. Dit drama heeft in de V. S. even sterk de aandacht getrokken als destijds de ontvoering van het zoontje van de Oceaanvlieger Lindbergh. schappijen hebben. Een percentage van de opbrengst zou gestort moeten worden in een speciaal fonds voor de eventuele betaling van de schadeloos stelling aan de Anglo-Iranian Oil- company. Er zullen minstens drie maanden nodig zijn om de grote raf finaderijen in Abadan weer in bedrijf te krijgen. De olie-export van Perzië kan echter binnen korte tijd weer het peil van 1951 benaderen. De binnenlandse veiligheid in Per zië laat evenwel nog veel te wensen over. Men vreest de herleving van de „Nationale Frontpartij" van dr. Mossa degh, onder het leiderschap van Hoes sein Makki. VJIJF gemeenteraadsleden van Gel drop, mi/sgaders een gemeente ambtenaar en twee burgers uit het zelfde dorp, zijn voor de Eindhovense kantonrechter gedaagd, omdat zü na sluitingstijd in een plaatselijk cafétje hadden vertoefd. In de nacht van 1 op 2 September waren zij als nachtbrakers aan de tapkast geverbaliseerd, doch toen bleek, dat de raadsleden en de ge meente-ambtenaar een hogere boete moesten betalen, dan de ondeugende burgers, weigerden zij de boete te voldoen. Overigens hadden ze naar zij zeiden na twaalf uur geen drup pel meer gebruikt, maar omdat de vrouw van de kastelein wat traag was geweest bij het afrekenen, was het buiten hun schuld, later geworden dan de bedoeling was. Het werd een heel bekvechterijtje voor de groene tafel, zodat de kantonrechter besloot zijn vonnis op te schorten, tot de kas teleinsvrouw als getuige zou zijn ge hoord. pEN LIEDJE, dat een tijd gele- den in Nederland bijzonder populair was, doch dat men te genwoordig niet meer hoort, dreigt in Venray opnieuw te weerklinken. Wij doelen op „Paar- denhoofdstel". Enige tijd geleden is namelijk de beroemde Noord- limburgse hengst Nico van Melo, voorvader van beroemde paarden- geslachten, gestorven. De fokkers vereniging. aan welke het dier had toebehoord, kon uit overwe gingen van piëteit niet besluiten die beste Nico de weg van alle vlees te laten gaan. Het paard had hen zoveel roem en prijzen bezorgd, dat het toch te erg zou zijn, als Nico in de vorm van goedkope worst zijn laatste rust plaats zou moeten bereiken. Daar om is het hoofd van het dier ge prepareerd en opgehangen in de kamer van de voorzitter van de fokvereniging. Door zijn trouw hartige blik geeft Nico de familie van de voorzitter de inspiratie tot de dichtregel: „Er hangt een paardenhoofd aan de muur".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1