De havenstak" «tr aan de Amerikaanse Oostkust EISENHOWER hanteert Taft-Hartley - wet Rapport vóór 5 October RANVLOER OVER MEDEPLICHTIGEN Zeven stoelen als meneer Mature gaat eten Overdracht commando Luchtmachtstaf Overeenstemming gemeld ZIEKEN-REL r Voor cle Koningin en de Prinsessen Mooieevenwich tige sprong Alle werk ligt stil De Staat Anclhra BINNENKORT WEER BESPREKINGEN Tóch 28 October Sittardn ..wonderful town Dodelijk ongeval Niet-aanvalspact Door Mau-Mau- gevaar DAGBLAD VOOR ZEELAND ~i7zëëüwsë~Ëilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux tijger had heimwee Stalin in brand De „schorsing" van de Poolse Primaat Vierjarig Truusje te Lourdes overleden H. Freeman Matthews De splitsing in het Duitse Vakverbond Vrij warm De Brits-Egyptische besprekingen „Zeker mister, I speak a little bietje English...." Een weg door de woestijn 93e JAARGANG No. 20841 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J- M- H. B. L. de Rechter, L. J. v. t Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij nie bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent. Postrek. no. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG OCTOBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staafwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). PRESIDENT EISENHOWER heeft gisteren de anti-stakingswet van Taft en Hartley van toepassing verklaard op de haven staking aan de Amerikaanse Oostkust. Deze wet geeft de recht banken het recht een staking, die een gevaar voor de veiligheid van het land wordt geacht, tachtig dagen -chorten. Deze springster is Willy Lust uit Zaanland, die voor Nederland deel nam aan de Engeland-Holland athle- tiekwedstrijden in het White City Stadion te Londen. De wedstrijden werden in de avond gehouden, zodat grote schijnwerpers het stadion fel verlichtten. ^ISTERMORGEN arriveerde aan de Lloydkade te Rotterdam het m.s. „Zeeland" met o.a. drie tijgers aan boord. Oorspronkelijk waren het er vier, doch een van de dieren is van heimwee gestor ven De tijger heeft tien dagen en nachten in zijn kooi zitten huilen. INE PRESIDENT is van mening, dat de staking het welzijn van de Staat in gevaar brengt. Hij heeft een commissie van onderzoek van drie le den benoemd, met aan het hoofd Da vid Cole. De commissie heeft opdracht vóór 5 October te middernacht verslag aan Eisenhower uit te brengen. Nadat de president dat verslag ont vangen heeft, kan hij het Departement van Justitie opdragen de staking bij gerechtelijk bevel 80 dagen op te schorten, opdat intussen pogingen kunnen worden gedaan om tot een vergelijk te komen. De staking is Woensdag te midder nacht begonnen. OP EIGEN KRACHT PE STAKINGSLEIDER heeft ver- klaard. dat in alle havens aan de Oostkust van Maine tot Virginia het werk geheel stilligt. Het sleepboot- personeel staakt uit solidariteit met de havenarbeiders. Het 51.840 ton metende Franse pas sagiersschip „Liberté" en het 29.500 ton metende Amerikaanse passagiers, schip „Constitution" zijn er met eigen motorsloepen in geslaagd gisteren te New-York aan de kade te komen. Vele schepen kozen vlak voor het uitbre ken van de staking nog het ruime sop. Gistermorgen vroeg werd er bij de voornaamste pieren door stakers ge post. maar toen bleek, dat er geen arbeiders van pian waren aan het werk te gaan. werd een aantal posten weer ingetrokken. Incidenten hebben zich niet voorgedaan. VERSTANDIG. heeft afgekondigd, heeft meegedeeld, dat de leden het werk zouden hervat ten, zodra het gerechtelijk bevel tot opschorting van de staking zou afko men. J DEEDS jarenlang wordt op de - A Letna in Praag gewerkt aan een reusachtig standbeeld van J Stalin, dat nog meer dan de oude koningsburcht, het Heradspin, het toekomstige stadsbeeld van J Praag zal domineren. Een paar dagen geleden stond het houten stutwerk plotseling in brand. De politie constateerde, dat onbeken den het hout met benzine hadden overgoten en in brand gestoken. ENE VICE-VOORZITTER van de „In- ternational Longshoremen's Asso ciation", de Vakbond die de staking Indische Unie: P\E president van India. dr. Rajen- dra Prajad, en zijn premier, Nehroer, hebben Donderdag de plech tigheden bijgewoond ter gelegenheid van de geboorte van een nieuwe staat Andhra binnen de federale re publiek India. De nieuwe staat omvat ongeveer de helft van de staat Madras en is ge sticht op grond van het feit, dat de bevolking daar een eigen taal spreekt. Andhra beslaat een oppervlakte van 170.000 km2 en heeft een bevolking van 21.282.000 zielen. De stad Kurnool is als hoofdstad aangewezen. Het stichten van de nieuwe Staat moet als een proefneming worden gezien. Indien deze proefneming slaagt, zul len zeer waarschijnlijk ook andere taalgebieden als afztmderlijke staten in de Indische Unie worden opgeno men. P)E H. CONGREGATIE van het Con- sistorie maakt bekend, dat al de genen, die ertoe hebben meegehol pen, dat Stefan Kardinaal Wyszinski, Primaat van Polen en aartsbisschop van Warschau en Gnesen, geweldda dig van zijn residentie is verwijderd en in de uitoefening van zijn ambt wordt gehinderd, de excommunicatie hebben opgelopen krachtens Canon 2334 van het Kerkelijk Wetboek. De ze excommunicatie is op bijzondere wijze aan de H. Stoel voorbehouden. „Vandaag spreekt men over misda digers, morgen misschien zal men over heilige misdadigers spreken", zeide Kardinaal Wyszinski op de vooravond van zijn arrestatie. Hij hield toen voor een overvolle H. Kruiskerk te Warschau de predikatie. Reeds de volgende morgen kreeg hij bevel in zijn paleis te blijven en 's avonds drong een bende gewapende politiemannen het paleis binnen. Het uitvoerige verhaal van de ar restatie van de Kardinaal is thans bekend geworden. Op Vrijdagavond 25 September be gon de geheime politie van Warschau reeds terstond met lange verhoren, welke tot diep in de nacht duurden. Bij het aanbreken van de Zaterdag morgen, reed een wagen van de Vei ligheidspolitie voor en werd de kar dinaal weggevoerd naar het klooster, waar hij thans onder bewaking ver toeft. Angstige voorgevoelens hadden de ze gebeurtenis de menigte reeds doen verwachten. Immers op Vrijdagmor gen, toen velen zich naar de Kerk begaven, om er de H. Mis van de Bis schop bij te wonen, lazen zij op het aankondigingsbord in het portaal „De Primaat van Polen, Aartsbisschop van Warschau en Gnezen, Steph Kardi naal Wyszinski zal heden zijn dage lijkse H. Mis niet celebreren". De volgende dag kwamen vele nieuwsgierigen naar de H. Kruis kerk. De pastoor wachtte hen in het portaal op en deelde mee, dat de Kardinaal opnieuw niet zou lezen. Zondagmorgen stroomden duizen den naar de Kerk, hopend, dat zij op nieuw de kardinaal vrij en frank zou den horen spreken. Doch tegen het middaguur verspreidde zich het ge rucht, dat de kardinaal gearresteerd was. DE Nederlandse Kinderbede vaart, die thans in de hei ligdommen te Lourdes vertoeft, heeft Donderdagmorgen een droeve tijding moeten verne men. In aile vroegte is de 4-ja- rige Truusje Holthuyzen uit Ot- tersum in het Asyl te Lourdes overleden, nadat pastoor Til- mans haar het H. Vormsel had toegediend. Bij het overlijden was de moeder van het verlam de kindje aanwezig, evenals de Bisschop van Roermond, Mgr. Lemmens. Zaterdagmorgen zal in tegen woordigheid van alle bedevaart gangers de Engelenmis worden opgedragen. Ambassadeur voor V. S. PRESIDENT EISENHOWER heeft gisteren de plaatsvervangende onderminister van Buitenlandse Za ken, H. Freeman Matthews, benoemd tot ambassadeur in Nederland. Hy benoem/le Selden Chapin, die tot dusver ambassadeur in Den Haag is geweest, tot gezant in Panama. Tijdens haar rondgang door het verbouwde „Der Boede te Koudekerk©, werden H. M. de Koningin door de verpleegde W. Lent drie mandjes en twee schenkblaadjes aangeboden voor Haarzelf en de vier Prinsessen. Op onze foto ziet men H. M. vol bewondering voor het fraaie vlecht werk, dat van pitriet vervaardigd is. DR. L. BOLZ is benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken van Oost- Duitsland. Hij was Minister van We deropbouw en plv. premier. Zijn po litieke richting is nationaal demo craat. Zijn voorganger Dertinger werd in Januari jl. gearresteerd. DE EERSTE Amerikaanse atoomduik boot zal vóór de tewaterlating door mevrouw Eisenhower op 21 Januari a.s. worden „gedoopt". FRANKRIJK wil een bataljon uit Korea naar Indo-China overbrengen, waar het „zal blijven strijden tegen de communistische agressie". DE R.A.F. trekt de „Valiant" A- gtraalbommenwerper uit de Christ- church-snelheidsrace terug. Er zijn nog zeven deelnemers. Voor de han dicap-race zijn er (nog) drie. HET METAALBEDRIJF Ougrée-Ma- rihaye zal via Antwerpen Zweeds ijzererts blijven importeren. De in voer via Rotterdam gaat dus niet door. - CHARLIE CHAPLIN heeft zijn filmstudio te Hollywood voor 650.000 dollar verkocht. Hij heeft enige tijd geleden zijn huis in Be verley Hills verkocht en men ge looft, dat hij thans geen onroeren- AAN DRIE FRANSE zeelieden is de ere-penning voor menslievend hulp betoon toegekend wegens de redding van opvarenden van het voor de Fran se kust vergane Nederlandse schip „Luctor". ATTLEE verklaarde zich op het La- bourcongres tegenstander van elk plan om Oost-Europa door geweld te bevrijden. Verder waarschuwde hij voor „hysterische aanvallen" op de Ver. Staten. DE BERUCHTE tol van Warmond zal voor f 275.000 aan de provincie Zuid- Holland worden verkocht. DE ANTORENNER Manfred von Brauchhsch is door de politie van Munchen. opnieuw gearresteerd op be schuldiging van „hoog verraderlijke en ondermijnende activiteit". HADY de vroegere premier van Egyp te, is door het revolutionaire Hof te Cairo ter dood veroordeeld, de goederen meer in de V. S. heeft. DE 87-JARIGe Italiaanse dirigent Ar- turo Toscanini heeft te Rome tegen over verslaggevers verklaard, dat hij voor höt laatst op het concertpodium zal verschijnen. geldig 4 4 i tol i 4 Weersverwachting, 4 vanavond: f In de ochtend hier en daar nog i mist. Overigens droog weer met i zonnige perioden. Matige tot 4 t zwakke Zuidwestelijke wind. Vrij J 4 warm. Vandaag: Zon onder 18.16 uur. ÏSJIEUWE onderhandelingen over de positie van de christelijke arbei ders 'in het West-Duitse Eenheidsvak verbond zullen binnenkort worden geopend. De president van het vakverbond, de socialist Walter Freitag, heeft olie geworpen op de golven der veront waardiging, die onder de christelijke arbeidersleiders waren opgestuwd, doordat de raad van het Vakverbond alle eisen om de christelijke arbeiders meer invloed te verschaffen, had af gewezen. Freitag heeft deze afwijzing nl. laten volgen door een brief aan Minister Jacob Kaiser en aan de Mi nister-president van Noordrijn-West - falen. dr. Karl Arnold, waarin hij zich bereid verklaart besprekingen over de christelijke wensen te openen. Freitag heeft er daarin op gewezen, dat de raad op formele gronden niet op de gestelde eisen kon ingaan. Deze om vatten o.m. uitbreiding der vakbond organen met christelijke vertegen woordigers. Daar de organen door de arbeiders zelf gekozen zijn, kan men volgens de raad dit verzoek niet in overweging nemen. Dit neemt volgens Freitag echter niet weg, dat over de DEN hooggeplaatste Egyptische beambte heeft te Cairo ver klaard, dat ook het laatste ge schilpunt tussen Britten en Egyptenaren in de onderhande lingen over de Suez-kanaal-zone is opgelost. Dit geschilpunt betrof de vraag, of de vier duizend Britse technici, die gedurende drie jaar na de ontruiming der bases in de Suez-kanaalzone door de Britse strijdkrachten nog zullen blijven, om de Egyptische troepen, die de plaatsen der Britten zullen in nemen, te helpen met en op te leiden in het onderhoud der bases, in die tijd al dan niet in uniform gekleed zou den gaan. De Britten wensten uni form, de Egyptenaren hielden vast aan burgerkleding. Volgens de aangehaalde Egyptische beambte heeft het Egyptische stand punt gezegevierd. Waarnemers te Cairo zijn van me ning, dat de niet-officiële Brits-Egyp tische besprekingen thans in hoofd zaak nog betrekking hebben op de pe riode, waarin de ontruiming der bases door de Britse strijdkrachten vooltooid moet zijn. Volgens de jongste berichten had den de Egyptenaren een jaar en de Britten achttien maanden voorge steld. Donderdag heeft Lt.-Gen. I. A. Aler het commando overgedragen als chef luchtmachtstaf aan zijn opvolger. Gen. Majoor A. Barctta. De plechtigheid geschiedde op vliegbasis Soesterberg. Op de foto: De inspectie van de ere wacht. Van links naar rechts: Minis ter van Oorlog en Marine, Ir. C. Staf, Lt.-Gne. I. A. Aler, de commandant van het eskader en Gen. Majoor. A. Baretta. Korea-conferentie I—[ET Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken blijft bij zijn standpunt, dat de politieke conferen tie over Korea, in overeenstemming met de Bestandsovereenkomst, uiter lijk op 28 October moet beginnen. Dit niettegenstaande de verklaring van Vysjinski van Woensdag in de Algemene Vergadering der V.N., dat er „geen mogelijkheid is te hopen" dat de conferentie doorgang vindt, als de Verbondenen niet terug komen van hun besluit om geen neutrale landen op de bijeenkomst toe te la ten. De „Washington Post" dringt er op aan, dat de V.S. hun bondgenoten la ten weten, dat zij zich niet door de „brutaliteit" van Syngman Rhee de wet laten voorschrijven. ?v (Van onze redacteur). ■^/ATERWATERDriftig stampvoetend, het zweet op zijn gezicht als ware het een parelende waterval van de Geul, zo stond Victor Ma ture, een der hoofdrolspelers in de film „The True and the Brave", waarvoor de filmmaatschappij M.G.M. Woensdag de opnamen heeft gemaakt in Sittard, achter de hal van hotel „De Kroon". In één gulzige teug had hij een „real Scotch whisky" achter zijn tanden geslagen. En nog verwonderde hij er zich over, dat dat goedje van binnen ietwat brandend aandeed.Enfin Victor Mature kreeg zijn water. Dat beviel hem blijkbaar zó goed, dat hij luttele minuten later opnieuw naar beneden kwam gestormd: „A real Scotsh one And water Sw" on<ler 1617 uur. 4 ^on op 6.44 4 uur. Morgen: J uur. Maan op 1.44 In Maastunnel p ISTERMIDDAG reed de 30-jarige J. P. van Antwerpen met zijn vrachtauto de Maastunnel in, komen de van Rotterdam-Zuid. Hij kreeg een mankement aan zijn vrachtauto en stapte uit met de bedoeling te trach ten het te verhelpen. Toen hij echter was uitgestapt, werd hij door een andere vrachtauto gegrepen. Hij was vrijwel op slag dood. E"N TOEN „star Mature" voor de zo- veelste keer kreunend om een „echte Schotse" met water vroeg, wisten de twee B.B.'s de barkeepers Bill en Beb waarachtig niet meer of die parelende zweetdruppels nu van de Schotse of van de vermoeienis sen kwamen. Dat was noch Beb noch Bill kwa lijk te nemen. Want in het oude ge bouw van hotel „De Kroon" te Sittard gebeurden vreemde, zeer vreemde din gen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat een of andere snoeshaan vanaf het balkon van dit hotel honderden Sit- tardenaren bevelen zou geven om juichend de „Hennekes" in de hoogte te steken, zodra Clark Gable of Vic tor Mature zich zouden vertonen....? En wie dorst bevroeden, dat de al om geachte en gewaardeerde Sittard- se politie met luider stemme ver zocht zou worden „om maar van het middenterrein weg te gaan Braaf gehoorzaamden de heren van de politie. NOG EEN STOEL NJOG EEN STOEL, nog een stoel voor mijnheer Maturekreet een opgewonden bezoeker. „Hij heeft er toch al zes....", was het antwoord. „Maar hij heeft er zeven nodig om zijn voeten op te leggen, terwijl hij aan het eten is.En ook de zeven de stoel werd de kamer binnengedra gen, waar star Mature een wijle ver poosde om de inwendige mens te ver sterken. „Ik ga de eerste 27 weken niet meer naar de bioscoopzo liet een der aanwezigen zich ontvallen. „Da's goed om de zenuwen te krijgen". „Is de bedoeling ook", was het vlotte com mentaar van een der leden van de Rijkspolitie, die gelijk alle discipe len van majoor Oor veel gewend was, maar 'n dergelijk circus nog niet had meegemaakt. „A LITTLE BIETJE.,.." VOZEER raakte de goede man op 'n gegeven ogenblik van de kook, dat hij, opnieuw aangeklampt door een der leden van de technische staf, en hoewel hij behoorlijk met zijn En gels overweg kon, verklaarde: „Zeker mister, I speak a little bietje Eng lishOf dat talenwonder dan maar eventjes mee wilde komen. Welke wonderbaarlijke instructies dit lid ingeblazen kreeg, zal wel een der vele geheimen van deze film blij ven. Een feit was echter, dat luttele minuten later het gejuich van hon derden nieuwsgierigen opklaterde te gen de pittoreske gevels rond de Sit- tardse Markt. Dat was blijkbaar de bedoeling. „Thank you sirNu hebben we het juiste geluid CULINAIRE GENEUGTEN. aan, dat deze heren, wanneer zij zich zes of zeven maal per dag deze culi naire geneugten laten welgevallen, eerlijk verklaren, dat het „Hollandse voedsel" toch eigenlijk wel een beet je zwaar op de maag ligt. WONDERFUL! f)ORST en honger lijden de heren van de M.G.M. in ieder geval niet," aldus de eenparige opinie van hen, die een kijkje konden nemen in „Schtad Zitterd" en hotel „De Kroon' waar de staf van 160 technici en de sterren een hapje verwerkten. Een exquise hors d'oeuvre varié, goed voor een gans bataljon, een com plete binnenzee van crème d'asperges zes kopjes voor de heren Gable en Mature alleen al enorme ber gen kip en groenten, alsmede een hoopje ijs, waarop de gezamenlijke ijsventers van Sittard en omgeving jaloers zouden zijn, verdwenen als sneeuw voor de zon. En dan ontbreekt het er nog maar [V/I AAR met dat al was de eenpa- V1 rjge opinie, dat ook Sittard een „wunderful town" is. Met 'n allerchar- mantste glimlach hadden Gable en Mature de bloemen in ontvangst ge nomen, die hun door de heren Keu len en Stemkens, resp. directeur van Schtad Zitterd, en hotel De Kroon, waren aangeboden. En zo verrukt was Gable over de Hollandse Nieuwe, die hem werd ge offreerd door de heer A. van Beers, dat hij het nodig oordeelde om een gans vaatje bij de lunch te laten aan rukken. En ook Mature smakte nog na. toen wij hem zijn opinie vroegen over dit Nederlandse product. „Wurst- jes and Hollendse njoeuwe.... won derful...." verklaarde hij in zijn beste Nederlands: „Beter dan wij ooit hadden kunnen dromen", zo vatte de heer Godfried Reinhardt alle impressies over Zuid- Limburg samen. Gable, nog steeds ge kleed in een kolonelsuniform van de Nederlandse strijdkrachten en Vic tor Mature een donkerblauwe ka merjas met fel-gele shawl over een draperie van witte handdoeken, die als hemd moesten dienst d oen be aamden dat. En dus kan ook Sittard tevreden zijn! twistpunten in het algemeen gespro ken kan worden. In de loop van de volgende week zal dr. Adenauer een onderhoud heb ben met de president van het Vak verbond. Alles duidt er op, dat een beslssing in het lang omstreden vraag stuk van de splitsing van de D. G. B. nadert. Incident in Korea TNDISCHE troepen hebben het vuur geopend op Noordkoreaanse demon stranten. Een demonstrant werd daar bij gedood. Een woordvoerder der Verenigde Naties heeft meegedeeld, dat het inci dent geschiedde in het z.g. „Indische dorp". Het incident zou zich als volgt hebben toegedragen: Vijf dokters, de vijf neutrale landen vertegenwoordigend, probeerden de barak binnen te gaan, w,aar Chinese en Noordkoreaanse zieken zijn on dergebracht. Zij werden met vijandig vertoon ontvangen. Reeds twee dagen lang waren zij aldus van het binnen treden der geïmproviseerde barak weerhouden, maar ditmaal, Donder dag, waren zij besloten door te zetten. De Noordkoreaanse gevangenen van een belendende barak gingen eohter meedoen aan de demonstraties, die een dreigend karakter aannamen. De Indische wachten poogden de orde te hersteilen, maar toen zij stoor de on geveer vijfhonderd gevangenen be dreigd werden, schoten zij. Tussen v. s. en s. U. P\E LEIDER der Amerikaanse demo- cratische partij, Adlai Stevenson, heeft na een onderhoud met Eisenho wer meegedeeld, dat de president zijn (Stevensons) voorstel inzake weder zijdse niet-aanvalsgaranties in West- Europa nauwkeurig bestudeert. Zoals bekend, bracht Stevenson dit plan vorige maand in een rede te Chicago naar voren. De democratische leider zei, dat de garantie-overeenkomst zou kunnen worden gesloten tussen de Sovjet- Unie en de voorgestelde Europese Verdedigingsgemeenschap, of tussen de Sovjet-Unie-Polen en andere sta ten in Midden- en Oost-Europa ener zijds en de leden-staten van de Noord- atlantische-vedragsorganisatie ander zijds. Stevenson zei de indruk te hebben, dat Eisenhower het voorsted „ver dienstelijk" vond. Het onderhoud met de president, dat werd bijgewoond door minister Dulles, was bedoeld om Stevenson verslag te laten uitbren gen over zijn wereldreis. Nairobi bedreigd fAE LEIDING van de politie te Nai robi heeft Donderdag een waar schuwing uitgegeven, waarin wordt gezegd dat leden van de Mau Mau en andere verdachte elementen waar schijnlijk zullen pogen in de Europe se wijk van de stad door te dringen. De politie en het leger hebben de controle op de overbevolkte inheemse nederzettingen verscherpt. De aan de rand van Nairobi gelegen inheemse wijk Boeroe Boeroe zal volgende week met bulldozers met de grond gelijk worden gemaakt, omdat men ver moedt, dat zich hier leden van de Mar Mau schuil houden. De autoriteiter) zijn reeds begonnen de bewoners te evacueren. T)E acht leden van de Arabische Liga hebben een plan in over weging genomen tot het aanleg gen van een grote verkeersweg, die de Perzische Golf met de Middellandse Zee zal verbinden. De weg zou slechts een derde van de lengte der huidige zee route door het Suez-kanaal zijn. Er zijn belangrijke commerciële en strategische voordelen aan verbonden. Het gehele project zou binen vijf jaar kunnen wor den voltooid. Het staatshoofd van Saoedi- Arabië, koning Ibn Saoed, zou zeer welwillend tegenove/ het plan staan en bereid zijn een groot deel der onkosten te dragen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1