Algemene loonsverhoging van vijf procent De Ministerraad hakte tenslotte de knoop door: Met ingang van 1 Januari 1954 EERSTE KINDERREDEVAART NAAR LOURDES De geboorte van een klok Ook Peking naar Lugano In Durban werden 18 winkels vernield Nieuwe „actie-weekop komst D r FEL ANTI-V N. Staat van Beleg Het nieuwe cijfer Machtsmisbruik van Poolse Staat Vrijwel algehele overeenstemming Z.-Slavië wil géén volksstemming Mgr dr G. Lemmens vertrok met 200 kleine zieken Schooljeugd bad Zo „beschermt" Tito de geestelijken DAGBLAD VOOR ZEELAND K.A.BTeleurstellingen compleet Rusland antwoordt: De stakingskoorts in Frankrijk Kardinaal Wyszynski geschorst De Brits-Egyptische onderhandelingen Meer zon Geen klacht Slechts blijheid.... Schipperszoontje op de Schelde verongelukt WATERSCHAP SCHOUWEN WORDT LEEGGEPOMPT Film over Hitier Meer „adem" voor Tsjechische boeren Twee atoombommen op New York DINSDAG 29 SEPTEMBER 1953 93e JAARGANG No. 20838 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. Ei. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841. oWa3 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarie£ en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen a£ te geven, worden vernietigd. B„rM„ voor de Zeeuwse Eilanden:"GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen. Noordstraat 56. Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no._35). O Syngnian Rhee PRESIDENT SYNGMAN RHEE van Zuid-Korea heeft (weer eens) on gemeen scherpe critiek geleverd op de gealliëerde plannen ten aanzien van geheel Korea. „Wij zullen geen enkel voorstel tot het neutraliseren van Korea aanvaarden", verklaarde hij, „zelfs niet. wanneer alle landen van de Ver. Naties die neutraliteit zouden garanderen. Hij verbond daaraan de prettige belofte „de strijd voor de nationale eenheid en onafhankelijkheid te zul len hervatten, wanneer de politieke conferentie 90 dagen na haar aan vang het gestelde doel niet zou heb ben bereikt. In Atjeli nodig: T UITENANT-KOLONEL SUTIKNO van de Veiligheidsstaf te Kota- radja heeft gezegd, dat de toestand in Atjeh het afkondigen van de Staat van Oorlog en Beleg noodzakelijk maakt. In de afgelopen week zijn op ver schillende plaatsen hevige aanvallen door benden uitgevoerd, namelijk te Sigli, te Langsa, in Alur Bili en te Lhok Seumawe, Er vielen zeer veel doden en gewonden aan beide zijden, terwijl honderden bendeleden gevan gen zijn genomen. OFFICIEEL wordt hel volgende medege deeld „Na kennisneming van het rapport der drie deskundigen en van de standpunten der centrale Werkgevers- en Werknemersorga nisaties heeft de Ministerraaad besloten het College van Rijksbemiddelaars aanwij zing te geven hij beschikking met ingang van een eerste loonweek in Januari a.s. een algemene loonsverhoging van vijf procent voor werknemers van 23 jaar en ouder bindend vast te stellen, uiteraard onder voorbehoud dat de thans aanhangige wets voorstellen inzake huurverhoging e.d. zon der belangrijke wijzigingen door de Staten- Generaal worden aanvaard. Voorts zal geen bezwaar worden gemaakt tegen een wijziging A an de richtlijnen voor de loonpolitiek in dier voege, dat de lonen voor geschoolden in het bedrijfstakgewijze overleg met 2 cent per uur mogen ver hoogd worden en de afstand tussen de lonen in de hoogste en in de laagste gemeenteklasse met 2 cent per uur zal mogen worden verminderd. Over de ver dere bijzonderheden (dispensatie, jeugd lonen enz.) zal nog nader overleg tussen het College van Rijksbemiddelaars en de Stichting van den Arbeid plaats hebben. De Regering vertrouwt, dat de werkgevers voor werknemers, wier lonen niet hij de C.A.O. of bindende loonregeling zijn vast gesteld overeenkomstig het advies van de centrale werkgeversorganisaties vrijwillig gelijke loonsverhoging zullen toe een passen DE 1J4 MILLIARD dollar, welke de V. S. volgens de Leen- en Pachtwet tijdens de oorlog hebben voorgescho ten, zijn voor een derde terugbetaald. Vooral de S.U., Peru, Polen en na tionalistisch China zijn „wanbeta Iers". HET WRAK vp.n de vermiste Ameri kaanse DC 47 is bij Prades in de r ranse Pyreneeën gevonden. De vier inzittenden waren dood. DE VEEMARKT van Utrecht is door de Gezondheidscommissie voor die ren met ingang van 3 October a.s. erkend als een markt met een t.b.c.- vrije afdeling. HET OPPERBEVEL van de N.V. heeft bij de repatriëringscommissie gepro testeerd tegen het verspreiden van verklaringen „met communistische strekking" onder Chinese krijgsgevan genen. PREMIER RAAB van Oostenrijk is in gezelschap van Minister Gruber (Buit. Zaken) in Parijs aangekomen voor besprekingen met premier La niel en Minister Bidault. TAE VERBONDSVOORZITTER van de K.A.B., de heer J. A. Middelhuis, heeft in Utrecht een verklaring afgelegd over de beslissing van de Regering. Daaraan ontlenen we; „Omtrent de werkelijke sociale gezindheid bij de werkgevers koesterden wij al geruime tijd geen grote illusies meer. Nu ook de Regering inzake het loonvraagstuk blijkbaar de kant van de pessimisten kiest, is ons lijstje van teleurstellingen compleet. Wij zijn door deze houding van de Regering in ernstige ma te teleurgesteld. Het lijkt ver dacht veel op een zware specu latie op het fatsoen van de bo nafide vakbeweging. HEX C.N.V. stak niet onder stoelen of banken, dat dit hem ten zeerste irriteert. DE WERKGEVERS had, dat de conclusie van de commis sie geen 6 procent werd, maar rond 5 procent. De heer Vermeulen noemde dit een hoogst merkwaardige ontwik keling. Vijf minuten, voordat de onderhan delingen met de werkgevers opnieuw begonnen, kreeg de Raad van Vak centralen kennis van dit nieuwe cij fer. Bij die onderhandelingen deden de werkgevers toen voor het eerst het voorstel om het eens te worden over een loonsverhoging van 5 procent. De werknemersvakcentralen echter acht ten zich niet gerechtigd dit voorstel te accepteren, omdat hun uitgangs punten als juist waren erkend en over de oorspronkelijke cijfers tussen hen en de werkgevers en de rege ringscommissie en het Centraal Bu reau voor de Statistiek zelf overeen stemming bestond. DE BEZITTINGEN van ex-koning Faroek van Egypte zijn verbeurd verklaard. Het gaat om paleizen, landhuizen, jachten, auto's en grote landerijen ter waarde van vele millioenen. TEKENINGEN van vogels, die meer dan 15 duizend jaar oud zijn, heeft men ontdekt in een grot bij Pomme- rol tussen de Diois en de Nyon, zij rivieren van de Rhone. SEMJONOV, de Hoge Commissaris van de S.tJ., is benoemd tot buiten gewoon en gevolmachtigd ambassa deur in O.-Duitsland. Hij blijft daar naast Hoge Commissaris, HET AANTAL slachtoffers van de wervelstorm en de overstromingen in Japan bedraagt; 276 doden, 993 ge wonden en 323 vermisten. MEVROUW MACZEK, uit Dortmund heeft een aanklacht tegen de leider van de West-Duitse communisten, Max Reimann, ingediend. Hij zou haar minderjarige dochter na de machtsovername door Hitier aan Rus land hebben ontvoerd. Een onderzoek is gaande. DE HOGE AUTORITEIT van de Euro pese K.S.G. zal een speciale „dienst betrekkingen met arbeidsorganisaties" oprichten. DONDERDAG wordt in Washington het veiligheidsverdrag tussen de V.S. en Zuid-Korea, dat enkele weken ge leden te Seoel werd gesloten, offici eel ondertekend. DE PACHTOORLOG in Maasbree, ge voerd tussen baron Weichs de Wenne en het gemeentebestuur, is ten einde. De Kasteelheer is in het ongelijk ge steld: de landbouwschool op het oin streden stuk grond wordt binnenkort feestelijk geopend. ER RIJDEN (of staan!) momenteel naar ruwe schatting ongeveer 80 mil- noen automobielen op de aardbol rond. Achter elkaar geplaatst zou de rij 8 maal de aardomtrek omspannen. IN AMSTERDAM is een staking uit gebroken onder de transportarbeiders van de afdeling bestratingen der ge meente. Het betreft 80 vrachtvaarders Zij vragen f 3.50 loon per week meer. Wij weten nu waar wij aan toe zijn. De gang van zaken is zo bijzonder te leurstellend omdat een nieuw (lager) indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het geding is ge komen, waarover intern in genoemd bureau nog zwaar wordt gediscussi eerd. Ware dit cijfer niet ter elfder ure ter tafel gekomen, dat zou de commissie van deskundigen waar schijnlijk tot 6 procent gekomen zijn. Hieruit moge blijken dat de cijfers van de Raad van Vakcentralen reëel waren. Het meest opmerkelijke in deze loonaffaire is, dat ons reeds maanden geleden van verschillende zijden in het oor werd gefluisterd, dat het wel op 5 procent zou uitdraaien. TK ACHT de nu genomen beslissing inzake de loonsverhoging niet an ders dan een voortzetting van de reeds vaker gelaakte millimeterspoli- tiek". Aldus zeide de heer M. Rup- pert, voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Ik heb voor deze politiek geen goed woord over. De Regering volgt de voorstellen van de werkgevers. De heer Ruppert \/AN DE ZIJDE der katholieke werkgevers verklaarde men ons; Wij hebben ons bereid verklaard tot een loonsverhoging van 5 procent. Wij hebben derhalve geen enkele re den tot critiek op het regeringsbesluit. Voor het verloop der onderhande lingen tijdens het afgelopen weekein de zie men pagina drie. N.V.V.: „MERKWAARDIG" TN EEN COMMENTAAR voor de ra- dio zei de heer Ad Vermeulen, al gemeen secretaris van het N.V.V., dat hij op de regeringsbeslissing thans geen nader commentaar kon geven. Hij verzekerde, dat de door de drie werknemersvakcentralen aangenomen uitgangspunten en veronderstellingen over vrijwel de gehele linie door de commissie juist en redelijk walen be vonden. Op het laatste moment is echter volgens de heer Vermeulen, door het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de commissie meegedeeld, dat het oorspronkelijk door het bureau verstrekte cijfer inzake de resterende consumptiebeperking niet op de juis te wijze berekend was, wat tot gevolg HET RUSSISCHE Ministerie van Buitenlandse Zak»" leeft de ambassadeurs van Amerika, Engeland en Frank rijk te Moskou een antwoord laten overhandigen op de laat ste Westelijke nota over Duits land. Het is een document van tien bladzijden. Men meent te weten, dat Rusland heeft voorgesteld ook communistisch China aan de conferentie der „Grote Vier" half October in Lugano te la ten deelnemen. Verder zou een uit breiding van de agenda in overweging gegeven zijn. Naar verluidt, bevat het antwoord noch een aanvaarding noch een af wijzing van de westelijke uitnodiging om de kwesties Duitsland en Oosten rijk te laten bespreken door de Mi nisters van Buitenlandse Zaken. Klokken met hoge tonen en klokken met zware tonen, klokken, die te zamen een carillon zullen vormen, en klokken, die geheel alleen ergens hoog in een toren hun klanken zullen uitstrooien, worden vervaardigd ln de klokkengieterij N.V. Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. Men vervaardigt daar in de werkplaatsen klokken, bestemd voor Nederland, doch het voornaamste afzetgebied ligt in de V. S. en Zuid-Amerika, waar rijke families vaak carillons bestellen ter nagedachtenis aan een geliefd over leden familielid. Op de foto: Vormen van klokken, in diverse stadia. kE BIJ de communistische en onafhankelijke vakvereni gingen aangesloten werknemers bij de Franse posterijen hebben besloten met ingang van Don derdag a.s. een „actie-week" van korte stakingen te beginnen. Dit besluit werd Maandagavond door ongeveer 1000 afgevaardigden van de betrokken vakverenigingen genomen, uit protest tegen de beslis sing van de Regering geen loon te be- KARDINAAL WYSZYNSKI, Primaat van Polen, is door de Poolse Regering geschorst. Hij zal zich in een kloos ter mogen terugtrekken. Dit heeft Radio-Warschau Maan dagavond bekendgemaakt. De Aartsbisschop is van zijn functies ontheven, aldus de bekend making, omdat hij misbruik heeft gemaakt van zijn autoriteit en de beginselen van de overeenkomst tussen Staat en Kerk heeft geschon den door zich over te geven aan tegen de Staat gerichte activiteit. De Regering nam het besluit, dat haar verlangen naar „volledige normalisatie van de betrekkingen tussen Staat en Kerk weerspiegelt", in overeenstemming met „haar grondwettelijke bevoegdheden", al dus Radio-Warschau. Volgens het Franse persbureau A.F.P. is tie Bisschop van Lodz, Mgr. Michel Klepacz, gekozen tot hoofd van het Poolse Episcopaat. geldig Weersverwachting, vanavond: tot t Licht tot half bewolkt en droog weer. Matige tot vrij krachtige J Zuidwestelijke wind. Koude och- J tend, maar in de middag tempe- I raturen iets hoger dan gisteren. Vandaag: Zon onder 18.23 uur op uur' Maan onder; J 14.o0 uur. Morgen: Zon op 6.39 uur. De foto toont de grootste van de 18 winkels, die werden vernield en in brand gestoken tijdens relletjes tus sen Afrikaanse negers en Indiërs in Durban. Aanleiding tot deze relletjes was een busongeluk; een neger trachtte op een rijdende bus voor In diërs te springen; het lukte hem ech ter niet, hy viel eraf en werd dood gereden, Woedende negers vielen toen de Indiërs aan. 7ÜID-SLAVIE heeft het 13 dezer door Italië gedane voorstel, om over de toekomstige status van Triest door een volksstemming te laten be slissen, verworpen. In een nota wordt gezegd, dat een internationale conferentie over het vraagstuk-Triest het vinden van een oplossing slechts zou bemoeilijken, „tenzij de standpunten der betrokken. Regering tevoren, door diplomatie ke gedachtenwisseling, nader tot el kander zijn gebracht". „Het houden van een volksstem ming is pas dan gerechtvaardigd, wanneer eerst het onrecht, dat de Zuidslavische bevolking onder Ita liaanse heerschappij is aangedaan, wordt hersteld, daar hierdoor de oor spronkelijke samenstelling van de be volking werd veranderd", aldus de nota. Zuid-Slavië zegt, dat onder het be wind der fascisten 100.000 in Noord- Oost-Italië wonende Zuidslaven ge dwongen werden het land te verlaten. [TGVPTE heeft de Britse voorstellen voor een regeling van het vraag stuk der Suez-kanaalzone vrijwel ge heel aanvaard. Slechts het Engelse voorstel, dat Britse technici, die in de bases voor onderhoud zullen achterblijven, nadat de Britse troepen vertrokken zijn, uniform zullen dragen, is door de Egyptenaren niet aanvaard. De door Egypte aanvaarde Britse voorstellen omvatten het volgende 1. Het 80.000 man sterke Britse garnizoen in de Suez-kanaalzone zal binnen 18 maanden worden terugge trokken. 2. Vier duizend Britse technici zul len nog drie jaar in de kanaalzone blijven. jyjAANDAGMIDDAG is de eerste Nederlandse kinderbedevaart met 200 invalide en zieke kinderen uit Maastricht naar het genade-oord te Lourdes vertrokken. De trein, waarmede de 500 pelgrims reizen, wordt vergezeld van de bisschop van Roermond, Mgr. Dr. M. Lemmens, die de geestelijke leiding van de tocht heeft. QMDAT deze bedevaart van zieke kinderen een eerste onderneming van haar soort is, heeft zij niet al leen in Nederland, maar ook in het buitenland veel aandacht getrokken. Er zijn bijzondere maatregelen over al getroffen en de belangstelling is van het eerste ogenblik af erg groot geweest. Deze 200 kinderen immers reizen niet alleen naar het verre Lourdes, maar zij worden in de geest vergezeld van 600.000 kinderen i» Ne derland. De voorzitter van het Comité Kinderbedevaart, Mgr. Fr. Op de Coul, die zelf ook met de zieken naar Lourdes trekt, heeft alle leerlingen der Katholieke scholen opgeroepen met deze kinderen te bidden voor hun en bemoedigde. genezing. En zij zijn daarmede reeds enige dagen geleden begonnen. Zo waren dus op het Maastrichtse station niet alleen de vele ouders en familieleden der pelgrims aanwezig, maar ook alle kinderen der Katho lieke lagere scholen. De drukte op het perron begon al om 10 uur, toen van alle delen van het land de klei ne zieken werden binnengebracht. Zij arriveerden per trein, per bus, met de ziekenwagen, op bedden, in kisten. Veel menselijke ellende, die de toe schouwer tot in het hart grijpt, was bijeen. Maar er was geen klacht en geen zucht waar te nemen: slechts blijheid. Dat kwam ook, omdat de goede Limburgse bisschop Mgr. Lem mens, zich tot die vele zieke kinde ren persoonlijk wendde, ze ondervroeg WIJFTIG brancardiers en voortrek kers van de Lourdesgroep Neder land, 40 verpleegsters staken van dit ogenblik af de handen uit de mou wen en stonden onafgebroken klaar. De kinderen weten, dat door de zelf opoffering van dezen niets hun zal ontbreken. En zij zuilen dicht bij Ma ria zijn en in de genezende bronnen mogen afdalen. Zeer indrukwekkend was het ogenblik, toen de bisschop mid den op het perron, omringd door 50 kinderen, die van hun vriendjes en vriendinnetjes af scheid kwamen nemen, het lied „Sterre der Zee" aanhief. Teza men met hen zong hij het lied, waarna de kinderen neerkniel den. Luid hoorbaar voor alle kinderen in de trein gaf de bis schop zijn zegen. Het inladen der zieken nam gerui me tijd in beslag, maar de organisatie verliep vlot en de trein kon op tijd het Maastrichtse station verlaten, na gewuifd door de talrijke kennissen en familieleden, die de pelgrims uitge leide deden. 3. Gealliëerde strijdkrachten zullen, indien een lid-staat van de Arabische Liga zou worden aangevallen, weer de beschikikng over de bases der ka naalzone verkrijgen. Van Egyptische zijde wordt nog vernomen, dat een Egyptische gene raal het bevel over de bases zal over nemen. Hij zal door een Britse mili taire raadgever terzijde worden ge staan. TWIAARSCHALK TITO, de Zuidsla- AVA vische president, heeft in een Zondag te Rouma, ten noorden van Belgrado, gehouden rede o.a. gezegd, dat het kerkelijk probleem in Zuid- Slavië geschapen was door de hou ding van zekere hoge dignitarissen, die een onvriendschappelijke politiek jegens het regiem voerden. Van de andere kant veroordeelde Tito onlangs voorgekomen incidenten, waarbij geestelijken werden lastig ge vallen. ^AN boord van de sleepboot ,,Pia" is gistermiddag op de Wester- Schelde ter hoogte van Bath een tra gisch ongeval gebeurd. Toen de vrouw van de schipper bezig was de wasmachine leeg te laten lopen, is het deksel op onverklaarbare wijze dichtgeklapt, juist op het hoofd van haar 7-jarig zoontje; het kind was vrijwel op slag dood. De schipper voer naar Hansweert terug, waar dokter en politie aan boord een on derzoek instelden. van talen over de stakingsperiode Augustus jl. Naar aanleiding van deze bekend making schrijft liet rechtse Franss blad „Figaro", dat de Franse commu nistische leiders hebben besloten, dat deze actie het teken dient te zfjn voor een tweede golf van arbeidson rust. Volgens het blad zullen stakin gen in de genationaliseerde en parti culiere industrieën volgen. Vandaag begint men NAAR ONS door de dienst dijkherstel Schouwen en Duiveland wordt medegedeeld, vorderen de werkzaamheden aan de nieuwe ringdijk nabij Schelphoek zodanig, dat van daag, 29 September, een aan vang zal worden gemaakt met het leegpompen van het water schap Schouwen. Dit betekent, dat, indien alles vlot verloopt, eind October wederom een op pervlak ter grootte van onge veer 9000 H.A. droog zal komen. Dan zal in het gehele rampge bied alleen de Vierbannenpol- der van Duiveland als laatste overstroomd gebied resteren. Dit gebied zal eerst kunnen worden drooggemalen, na de sluiting van het laatste gat, nl. bij Ouwerkerk. Aan dit laatste object wordt met man en macht gewerkt. VOLGENDE MAAND zal in West-Duitsland een film, geti teld „Bis fuenf nach Zwoelf", vertoond worden, die het leven van Hitier en de geschiedenis van het Derde Rijk in beeld brengt. De film wordt aangediend als do cumentaire, maar heeft de lengte van een speelfilm. Er zijn tot nog toe niet gepubliceerde filmopna men van Hitler in verwerkt, des tijds opgenomen door Eva Braun, die in de bunker onder de Rijks kanselarij met Hitier trouwde, en door haar zuster Grete Fegelein. [JET OPRICHTEN van collectieve boerderijen, klakkeloos overge nomen uit de Sovjet-Unie, moet niet meer „met krankzinnige haast" ge schieden", zo verklaarde de Tsjechi sche president Zapotocky in een toe spraak tot 50.000 landarbeiders. Het heeft alleen zin, wanneer de boeren vrijwillig toetreden en op plaatsen, waar het de moeite waard is. Aan de andere kant zal niet wor den toegestaan, dat de boeren uit een collectieve boerderij treden, „wan neer zij daar zin in krijgen". Tekort komingen zullen worden geduld noch vergeven, zo besloot hij zijn opwek kende rede, waarin hij merkwaardig genoeg zowel aan collectieve als aan zelfstandige boeren steun van de Re gering toezegde! Een beetje meer adem dus voor toegesnoerde kelen. VRIJDAGOCHTEND had te New York de indrukwek kendste luchtafweeroefening, die ooit in de Verenigde Staten werd gehouden plaats. Hierbij werden „op papier" twee atoombommen op New York afgeworpen. Op het bewuste ogenblik traden honder den sirenes in werking. Acht mil- lioen personen snelden naar de schuilkelders onder toezicht van de plaatselijke «eiders. In d« stra ten moesten de autobestuurders stoppen en wachten op het einde van het alarm, dat een kwartier later werd geblazen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1