Havenprobleem in nieuw stadium Voorzitter Andriessen gaat heen BREDA ONTVING kleine Duitse BANNELINGEN Rustig sermoen van de Britse afgevaardigde tot USSR TOESTAND IN BERGEN OP ZOOM ONHOUDBAAR MIG-straaljager Het jubileumcongres van de KNCV OPLOSSING LOS VAN SCHELDE- RIJN-VERBINDING over conferentie met Rusland Regering is de toestand in Atjeh thans meester weer terug? In ziekenhuizen en sanatoria NEDERLANDSE JEUGD MAAKTE VOORZICHTIG KENNIS DAGBLAD VOOR ZEELAND Vee-onderzoek Ontheffing is mogelijk Verzekering zegde contract op OosJwmTEMJKE Grote Drie willen rentie uitnodigen tot een confe- dit i,n^°V®r .een vredesverdrag voor hiermuDlndi.en de Sovjet-Unie het had fw< s-.ls' Twee weken geleden aangeef conferentie WEINIG WIND i kè wind „it °zvur;:,f^nd TELEVISIE OP DE HOOFDWEG Experimentele tijd afgelopen VERLIES VOOR DE K. V. P. Hij blijft Kamerlid Verklaring na kabinetsvergadering PKI wijst op de oude zondebok Tegemoetkoming aan sommige gemeenten Kardinaal Spellman wraakt Pools proces Vakverbond zuivert zijn gelederen Soldaten bekeerd tot communisme Tarieven omhoog Verwanten van Fatemi gearresteerd Koninklijk bezoek De Algemene Vergadering van de V. N. Mr, Luns schetste de toestand Alsof ze allemaal zoontjes van Adenauer waren.... Drie hele weken HOEDENPRIJZEN OMHOOG Plan voor ondergronds duplicaat Toon Hermans als beeldend kunstenaar r Een riks voor die agent! 93e JAARGANG No. 20835 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Keigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad; C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 8.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent. Postrek. no. 278841. VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1953 Voor God, Koningin on Vaderland Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westri^ToB. Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, TeL 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no 35). Pi BEPAALDE gevallen kan aan veehouders ontheffing worden ver leend van de verplichting tot aan sluiting bij de provinciale gezond heidsdienst voor dieren. Voorwaarde is dan echter, dat het vee niet langer dan 16 maanden ge leden met „T.B.C.-vrije vendarmg werd aangekocht. Is deze termijn van 16 maanden verstreken dan moet dit vee onderzocht of opgeruimd worden. De mogelijkheid tot ontheffing Staat slechts open voor hen, die zeer beslist religieuze bezwaren tegen inenting van dieren hebben. DE MINISTER van Justitie hoeft een studie - commissie ingesteld, welke hem moet voorlichten over(-?#■ nod- zakelijke, bouwkundige cM/enin- gen op het gebied van '1i*3rgevange niswezen. IN ESTLAND is de minister van Bin nenlandse Zaken, die een Beria-aan- Jianger was, vervangen. DE HEER G. de Clercq, de voorzitter van de AVRO, zal morgen het zie kenhuis mogen verlaten. Zoals be kend is hem een been afgezet. DE STAKING van 300 controleurs bij de „Hawker"-vliegtuigenfabriek in Engeland, is afgelopen. Hun eis tot loonsverhoging zal worden onder zocht. NAAR MEN ONS uit goede bron meedeelt zijn de besprekin gen rond het havenprobleem van Bergen op Zoom in een nieuw en voor de stad gunstiger stadium getreden. Dit mede als gevolg van het bezoek van minister Algera, enkele maanden ge leden. In regeringskringen blijkt men het er binnenskamers over eens te zijn, dat de huidige toestand van de havens te Bergen op Zoom en de grote moeilijkheden voor het scheepvaartverkeer een situatie hebben geschapen, die zonder meer onhoudbaar is. Men zou naar een spoedige oplossing van het probleem willen streven, los van de vraag of het Schelde-Rijnkanaal een verbin ding gaat geven met de stedelijke havens. T"AE QUALIFICATIE „onhoudbaar"' is voor de huidige situatie zeker niet overdreven. Dit wordt misschien het best geillustreerd door het feit, dat de verzekeringsmaatschappij, die voor de schade aan schepen wordt aangespro ken, kortelings haar verbintenis met de gemeente heeft opgezegd. De scha degevallen blijken de laatste jaren verveelvoudigd te zijn. MINDER BELANGRIJK? IN LAS VEGAS (in de buurt waarvan de atoombommen van de VS tot ontploffing worden ge bracht is Rita Hayworth in het huwelijk getreden met de zanger Dick Haymes. De Deide echte lieden zwoeren elkander eeuwige trouw. Het ging hen vlot af. aan gezien ze het allebei al viermaal Tcvetotoen gedaan, toïj vorige gele- genheden. QVERIGENS staat het nu ook wel va'l/^lat bij een definitief ac- coord^tussen Nederland en België, inzake de Scheide-Rijnverbinding, Bergen op Zoom een uitstekende kans maakt, bij het project betrok ken te zijn. Maar de onderhandelin gen zelf, over het al of niet van dit kanaal, zijn in een stadium geraakt dat weinig hoopvol is. Van Belgi sche zijde zou men reeds duidelijk de indruk hebben gevestigd, dat men de zaak veel minder belangrijk vindt dan ettelijke jaren geleden. STRAATSBURG Ontwerp-resolutie T"AE politieke commissie van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa heeft een ontwerp resolutie opgesteld, waarin wordt aan gedrongen op een conferentie met de Sovjet-Unie, waarop het Duitse en het Oostenrijkse vraagstuk afzonder lijk zullen worden besproken, doch waar de mogelijkheid tot uitbreiding van de agenda open zal blijven. Tegelijk wil deze resolutie echter de Westelijke verdedigings-inspan- ning, met deelneming van West- Duitsland, zien voortgezet. Morgen zal het ontwerp in de Raadgevende Ver gadering in stemming worden ge bracht. Als westelijke, eis voor een confe rentie is gestelu: een vredesverdrag, gesloten met een regering voor geheel Duitsland, die tót vrije verkiezingen moet zijn voortgekomen. MAANDAG, 19 October zullen de N. S. de autobusdienst tussen Amster dam en Den Haag officieel openen. Het tarief is gelijk aan dat voor de trein, maar er zullen wel speciale en kele reis- en retourbiljetten en tra jectsabonnementskaarten gelden. DE BELGISCHE, Nederlandse en Lu xemburgse passagiers, die per vlieg tuig uit België vertrekken of daar ar riveren, zullen geen vertrek- of aan- komstkaarten meer behoeven in te vullen. IN ROTTERDAM is de tweejarige Rudolf Jansen bij het oversteken van de Adrianalaan, door een autobus overreden. Het kind was op slag dood. DE BELGISCHE bladen melden, dat prinses Josephine-Charlotte, die be gin van dit jaar in het huwelijk trad met erfprins Jean van Luxemburg, in gezegende omstandigheden ver keert. Het prinselijk paar verblijft bij prinses Ingeborg van Zweden, de grootmoeder van prinses Josephine- Charlotte. DE VERENIGDE Naties hebben Isr raël opgedragen, de werkzaamheden om de loop van de rivier de Jordaan te wijzigen, af te breken. Syrië had tegen deze werkzaamheden bij de V,N. geprotesteerd. DE BEZITTINGEN van ex-koning Faroek van Egypte (paleizen, land huizen, jachten, auto's en landerijen) die naar schatting ruim 50-millioen gulden waard zijn, blijken voldoende te zijn om zijn chulden te dekken. De belastingdienst maakt aanspraak op ruim f 30 millioen. Verschillende firma's in en buiten Egypte hadden nog f 15 millioen te goed. IN FRANKRIJK is het proces begon nen tegen twaalf leden van de voor- nialige „Gestapo", die hun standplaats Chambery hadden. Zij worden be schuldigd van moord, het gelasten van terechtstellingen zonder vorm van proces, plundering, diefstal en brandstichting. Eén der verdachten heeft meer dan 100 mensenlevens op ziJn geweten. WESTELIJKE journalisten mogen zich voor het eerst sinds 1945 vrij bewegen in de Russische bezettings zone van Oostenrijk. GORDON DEAN, de voormalige voor zitter van de Amerikaanse commis sie van Atoomenergie, heeft ver- Rusland binnen „een paar nieti"en Za* Z^n ^mer^a ver" 2 lvoCnTenVaCbtinK Seldig tot van- weer'6 dr00g maar in fl,nke opklaringen, Z mist of latori oclltend plaatselijk Ongeveer dezeffde"^ bewol.kïnS- als risten... Ïl temperaturen gCn> duidelijke richtin- i opnid8a)8: °°der 18,32. Maan 5 I Zon op fi.32 9 56 UUr" J DLIJKENS een besluit van de minis- ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, acht de regering het verantwoord de televisie-uitzendingen op den duur in grotere omvang voort te zetten. Ter voorbereiding daarvan is een overgangsperiode van drie maanden bepaald, waarin de televisie nog op dezelfde voet doorgaat als thans. De verzorging van de programma's is daarbij toevertrouwd aan de Ne derlandse televisiestichting. Met de in dustrie is overeengekomen, dat zen ders en studio voor deze periode in huur worden overgenomen. Het rijk zal de kosten van huur en program ma's dragen. De minister heeft tevens bepaald, dat het woord „experimenteel" in de aankondiging der programma's moet vervallen. J-|ET Dagelijks Bestuur der K. V. P. deelt mee een schrij ven ontvangen te hebben van de heer W. J. Andriessen, waarin deze bericht, zich op medisch advies genoopt te zien af te tre den als voorzitter der K.V.P. De heer Adriessen deelde te vens mee, dat hij zijn functie van Kamerlid zal blijven vervullen. Hiertegen werd van medische zijde geen bezwaar gemaakt, wel tegen de combinatie der beide functies. De heer Andriessen heeft nu reeds ontslag willen nemen om de partij voldoende tijd te geven zich over de opvol ging te kunnen beraden. Wat reeds enige tijd gevreesd en verwacht werd, is nu dus werkelijk heid geworden. De K.V.P. verliest haar voorzitter gelukkig nog niet het bekwame Kamerlid Andriessen. Op de voorzitterszetel zal hij ech ter zeer gemist worden. In een rijk geschakeerde partij als de K.V.P. eist dit voorzitterschap ongemene gaven r)E INDONESISCHE regering heeft gisteren verklaard, dat zij de toe stand in Atjeh meester is. Aan deze verklaring was een spoedzitting van het kabinet voorafgegaan, waarbij de zojuist uit Noord-Sumatra terugke rende vice-premier, Wongsonegoro, de situatie had beschreven. Politie en leger treden streng op tegen de benden, die de bevolking mo lesteren en aanvallen doen op muni tiedepots en wapenmagazijnen. In het Indonesische parlement is het zenden van een parlementaire missie naar Atjeh bepleit. Deze zou de achter gronden van de onlusten kunnen be studeren. In de eerste dagen van de opstand zijn een Eerste Luitenant en 87 At- jehse militairen van een compagnie, welke in Tapanuli was gelegerd, naar Kotaradja gegaan om daar mee te strijden. Woensdag kwamen er twee schepen te Medan aan, waarop zich honderden evacué's uit Lohok Seu- mawe bevonden. Zij wisten te vertel len, dat de opstandelingen grote ver liezen hebben geleden. Uit de papie ren welke men op een gedode koerier ATJEH: ONVEILIG GEBIED. van de Darul Islam vond, is gebleken, dat de vroegere militaire gouverneur van Atjeh, Teungkoe Daud Beuruh, is benoemd tot commandant van het „Is- lamietische, Indonesische Leger". De jndonesische, communistische partij heeft de Nederlanders de schuld gegeven van de ongeregeldhe den in Atjeh. Financiële regeling U)E MINISTER van Maatschappelijk Werk heeft aan de gemeente besturen meegedeeld, dat de regering een tegemoetkomingsregeling heeft getroffen voor de gemeenten, die ex tra kosten hebben gemaakt in ver band met de watersnood, naar ana logie, van die. welke bestaat ten aan zien van de kosten voor oorlogs slachtoffers. r\E AARTSBISSCHOP van New- York, Kardinaal Spellman, heeft het proces tegen de Bisschop van Kieloe, die door een Pools gerechtshof tot twaalf jaar gevangenisstraf is ver oordeeld, openlijk gewraakt. De Kardinaal noemde het een pro ces van bedriegerij en een parodie van de rechtvaardigheid. „Het vonnis is ongerijmd en wreed. Het bewijst, dat de functionarissen van het Hof en de aanstichters van het proces mis dadige lafaards zijn, die zelf op zeke re dag in de communistische wereld van tegenstrijdigheden de straf zullen krijgen die zij voor hun barbaarse en schandelijke misdaden verdienen", al dus de Aartsbisschop van New-York. TAE AUSTRALISCHE Raad van Vak- verenigingen heeft besloten in de toekomst 't lidmaatschap te schorsen van alle verenigingen of verenigings functionarissen, die verbindingen on derhouden met de onder communis tische invloed staande „Wereldbond van Vakverenigingen". Vier jaar ge leden zegde dc Raad zijn lidmaat schap van de Wereldbond op. r\E Verenigde Staten hebben aange- boden, de MIG-straaljager, welke door een Noordkoreaansc piloot naar Zuid-Korea was gevlogen, aan zijn rechtmatige eigenaars" terug te ge ven. Tezelfdertijd is, voor de duur van de onderhandelingen over Korea, de uitgeloofde beloning van 50.000 dollar aan communistische piloten, die onbeschadigde straaljagers naar VN-gebied brengen, ingetrokken. Er is verder officieel nog met geen woord gerept over de 100.000 dollar, voor de Noordkoreaanse piloot. Ame rikaanse functi-narissen zeggen, dat uit niets blijkt, dat de verklaring te rugwerkende kracht heeft. Van par ticuliere, Amerikaanse zijde is de be trokken piloot wel een studiebeurs aangeboden. Drie-en-twintig Amerikanen en één Brit, dfe niet wilden repatrieéren, zijn Donderdagmorgen aan de neutrale troepen overgedragen. De militairen zongen uit volle borst de „Interna tionale" en het afscheid dat ze van de Chinezen en Noordkoreanen na men, was aandoenlijk van kameraad schap. TN DE STAATSCOURANT is de prij- zenbeschikking Ziekenhuistarieven 1953 gepubliceerd. In verband met kostenstijgingen, tengevolge van de verkorting van de arbeidsduur in de ziekeninrichtjngen van 51 tot 48 uur per week, wordt het de ziekenhuizen en sanatoria toe gestaan hun tarieven met ingang van 1 October 1953 met f 0.30 per ver- pleegdag te verhogen. r\E echtgenote, de zuster en de schoonzuster van Hoessein Fate mi, de voortvluchtige voormalige mi nister van Buitenlandse Zaken van Perzië, zijn Donderdag in hechtenis igenomen. Ook werd Fatemi's chauf feur gearresteerd. Aan de arrestatiee ging een lang durig verhoor vooraf. r- ""pOT veler verrassing hebben konin gin Juliana en prinses Wilhelmina gisteren een bezoek gebracht aan de sluitingsvergadering van het congres der Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der T.B.C. Ook de minister-president, dr. Drees gaf van zijn belangstelling blijk. Prin ses Wilhelmina was iets eerder gear riveerd en de begroeting tussen moe der en dochter was allerhartelijkst. De koningin nam plaats achter de bestuurstafel en volgde aandachtig van kennis, tact en doorzicht. Er is in de dagen van zijn eerste verkiezing wel eens een bedenkelijk hoofdschud den geweest, omdat men hem te zeer de man van één bepaalde stand acht te, doch deze bedenkingen zijn vrij spoedig na zijn optreden volkomen verdwenen. Andriessen werd de door ieder gerespecteerde voorman en ver trouwensman, hij groeide uit tot een nationale figuur. Hij gaf echt leiding, maar wist ook altijd goed te luiste ren. Hij was slagvaardig, zonder dat dit ontaardde tot handigheid. Hij wist tot de kern van de kwestie door te dringen en ze helder uiteen te zet ten. Hij werd gerespecteerd door ieder, omdat zijn integriteit en onbaat zuchtigheid volkomen onverdacht waren. Niets was verder van hem dan het streven naar eigen roem. Alleen het belang van Kerk en Land heeft hij in zijn voorzittersfunctie gediend, en het heeft een deel van zijn werk kracht gesloopt. Hem moge hier een woord van warme dank gebracht worden. Het zal niet gemakkelijk zijn een evenwaardig opvolger te vinden. J^E LEIDER van de Britse delegatie op de algemene vergadering van de V. N., Selwyn Lloyd, heeft zich gisteren in een toespraak rechtstreeks gericht tot de Sovjet-Unie, welke hy verzocht te aanvaarden, dat de grote internationale vraagstukken één voor één worden geregeld. „Wy geloven", zo zeide Lloyd, „dat het onjuist is aan te nemen, dat niets met de Sovjet- Unie kan worden geregeld, tenzij en totdat alles is geregeld". Een oplossing van twee of drie belangrijke proble men, zou voor elk vredelievend land al een belangrijke winst zyn. De Nederlandse afgevaardigde naar de V. N., mr. J. M. A. H. Luns, noem de de kwesties Duitsland en Korea blijvende, ernstige bedreigingen voor een werkelijke vrede. Zij waren de oorzaak van de onmacht der V. N. om vele andere internationale kwesties op te lossen en zij bemoeilijkten de besprekingen over ontwapening, de toekomst van het V.N.-Handvest, hulp op economisch gebied aan ten ach tergebleven gebieden en hulp aan vluchtelingen. Zij verbitterden debat ten over veiligheid en rechten van de mens, aldus mr. Luns. De heer Luns bracht hulde aan de grote mate van zelfbeheersing betoond door de V.N.-delegatie bij de bestands besprekingen op Korea. Tevoren had de Canadese afgevaar digde, Lester Pearson een pleidooi ge houden voor een terugkeer tot een „diplomatie met gesloten deuren", als een mogelijk middel voor het tot stand brengen van betere internatio nale betrekkingen. WAREN EEN UUR TE LAAT. Maar dat lag aan de douane by de Ne derlands-Duitse grens. De mannen met de grote petten hadden daar se cuur in de passen staan te kijken en die niet helemaal goed gevonden. Ze zagen het zo breed mogelijk en gaven ruim baan aan de een en veertig Duitse kinderen. Op het station van Breda hadden gastvrije Nederlanders datzelfdei uur met de armen open gestaan. Het werd een welkom, dat alles belooft voor de gouden toekomst van drie weken, die de kleine bannelingen uit Gensungen by Nederlandse gezinnen tegemoet gaan. CE GAAT een heel verhaal vooraf. Het is maanden oud en de enige lijn die er in zit, is die van de naas tenliefde. Van de Nederlanders, die 'n zwoegend pastoor van de Oostpriester- hulp aan een kerkje hielpen. Van de Nederlanders, die bij een bezoek aan diens harde parochie tot de bevinding kwamen, dat ook de jeugd aandacht verdiende. De kleine jongens en meisjes keken wel wat onzeker gis teren op het vreemde station. Maar dat was gauw over, want al die men sen stonden daar maar te lachen, als of het niets was en handen te schud den, alsof ze allemaal zoontjes van Adenauer waren. IEDEREEN LUISTERDE. j~\E 14-JARIGE Horst Siegel was de eerste, die de treincoupé uitdurfde Hij was ook de eerste, die begreep, dat het hier geen kwestie was van alle dag en daarom boog hij zijn diepste buiging voor iedereen. Een eerzaam stations-employé vertelde hij, dat de Nederlandse treinen er mogen zijn. Er stonden een heleboel dames en heren van de Maria-parochie uit Bre da, waar de kinderen hun verblijf zul len vinden, en zodoende was het een koud kunstje, om iemand aan te klam pen, die naar je opwindend verhaal wilde luisteren. Want dat was het. De meisjes, totaal met 19 en tussen de elf en veertien jaar, hadden woorden voor vele weken en ze spuiden die met de meest vrijmoedige haast. De jongens waren 22 man sterk. Ze toon den een ongewone belangstelling voor der Mann met de baard, maar die scheen de aandacht voor dit verschijn sel niets eens te merken. ONOFFICIEEL WOORD VOERDER. LIET MANNELIJK deel van dit bljj- gestemde gezelschap begreep zijn roeping en zocht zich als eerste een weg naar de uitgang van het Bredase station. Daar stond ook de Nederland se jeugd, opgeroepen door de myste rieuze lokstem van het avontuur, ge reed voor een voorzichtige kennisma king. Uit hun midden trad een (stellig on- officiëel) woordvoerder naar voren, die de vreemde bezoekers een tijdje bezag en toen „Hé. Madaradja's" riep. Het was vriendelijker bedoeld dan 't klonk, want aan beide zijden werd uitnodigend geglimlacht en bijna zou er reeds een intensieve ruilhandel zijn ontstaan. De kleine Bredanaars had den namelijk belangstelling voor de typische petjes van de even kleine Duitsers. Ze wilden het zakelijk rege len met drop. Maar voorlopig was daar nog geen tijd voor. De agenten van de verkeers- brigade stonden klaar, die voor de ge legenheid slechts vriendelijk lachten en de verkenners, die het ook zeer goed meenden en de auto-bezitters, die in gezonde naijver zoveel moge lijk kleine gasten in hun wagens wil den. In een levendige optocht ging het naar de wachtende Maria-parochie. Drie hele weken hebben de kleine verdrevenen voor de boeg. Drie weken van verwarmende naas tenliefde. wanneer ge dat grote woord nog eens in de mond wilt nemen. Het kleindochtertje van de voorzitter der jubilerende vereniging bood H. K. H. Prinses Wilhelmina een bolquet anjers aan. een deel van het programma. Da prinses beperkte haar bezoek tot de tentoonstelling, die ter gelegenheid van de K.N.C.V. in één der tuinzalen van de Haagse dierentuin is inge richt. De prinses schonk voor de re bus-prijsvraag. die op het ogenblik door de centrale vereniging wordt ge- houden, een ereprijs, bestaande uit een zilveren sigarettendoos met in scriptie. Tenslotte bezocht ook de koningin de tentoonstelling. Als herinnering aan dit bezoek ontving zij het eerste exemplaar van het gedenkboek van de K.N.C.V. De koninklijke ereprijs voor de rebusprijsvraag was een prachtige meisjespop. FNAT de haarvilten herenhoed van konijnenhaar gemaakt is, weten vele heren. Dat in een hoed ongeveer vier konijnenvellen zijn verwerkt is minder bekend. Tengevolge van de myxomatose, de zo gevreesde konij nenziekte, zijn honderden konijnen gestorven, waardoor in de landen van de grootste haarleveranciers, zo als Australië, Frankrijk en België, de prijzen van het haar de laatste maand met 50 procent zijn gestegen. De hoe den zijn daardoor schrikbarend veel duurder geworden. Het Panamakanaal "TWEE Chileense ingenieurs hebben een plan ontworpen voor een ondergronds diplicaat van het stra tegisch zo belangrijke, doch bij een eventuele luchtaanval uiterst moeilijk te verdedigen Panamakanaal. De ingenieurs, Jorge Cortinez Del- fino en Roberto Gomez Alvarez, stel len in hun plan voor een dubbele scheepstunnel op de hoogte van de zee spiegel te graven, dwars door de republiek Costa Rica. De twee tunnels zouden ten hoogste 100 kilometer lang worden. Met een breedte van 40 meter en een hoogte van 58 metr zouden zij door de groot ste zeeschepen, slagschepen en vlieg- dekschpen gunnen worden bevaren. De eerste stap bij een eventuele uit voering van dit plan zou zijn het graven van een 12 meter brede en 6 meter hooge spoorwegtunnel. In to taal zouden ruim 200 millioen kubieke M. aarde en steenen moeten worden verplaatst. Met dit materiaal zou een beide zijden van de scheepstunnel een kunstmatige haven kunnen worden gebouwd. De ingenieurs hebben de regering van Costa Rica reeds verzocht een ongeveer vijf k.m. brede strook dwars door de republiek voor de duur van 99 jaar te willen verpachten. Deze strook zou onder toezicht van de V.S. of de V.N. moeten komen. ^/AN 4 tot en met 18 October a.s. wordt in de expositiezaal van de Rotterdamse Kunststichting in het Schielandshuis een tentoonstelling ge houden van schilderijen, aquarellen en tekeningen van Jan de Cler, Alex de Haas en Toon Hermans. A Ls vanavond om vijf uur de twintig pseudo-verkeersagen- ten van Philips hun verhoginkje in Eindhoven zullen betreden, om te trachten anderhalf uur het ver keer in goede banen te leiden, komt een verzekeringscontract in werking, dat vanwege de prijs, de korte duur en het onderwerp uniek is in Nederland. Een Ne derlandse verzekeringsmaatschap pij is namelijk bereid gevonden het risico van de pseudo-agenten te dragen voor zagge en schrijve een riks per persoon. Voor deze riks zijn de directeur, de inge nieur, de glasblazer of de boek houder anderhalf uur lang verze kerd voor f 100.000.- indien zij dodelijk worden aangereden, voor f 50.000 -, indien zij als gevolg van een aanrijding blijvend invalide zullen zijn en voor een ton. indien er sprake is van schade bij der den. Het contract geldt vanaf 17.00 uur officiële tijd tot 18.30 uur officiële tijd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1