Verbetering woningbouwprogramma voor komende drie jaren Dijken doorstonden storm MGR. KACZMAREK TOT 12 JAAR VEROORDEELD Schade is erg meegevallen Minister Witte stelt174.000 huizen vooruitzicht Tekorten in gemeenten worden ingelopen (soms tot 46 Het was niet alleen maar „een feest" Sterren straalden 100 jaar.... OOK RUSSEN IN DE STRIJD Bekrachtiging van de E. D. G. Brailoftsgangers verongelukt Schade aan ondergelopen boomgaarden is groot r Geef de zeeman de ruimte Waterwegen met een naambord DAGBLAD VOOR ZEELAND Bromfiets nog even „vis noeli vlees7 H erbouwcontingent voor Zeeland Oud-premier Nahas voor tribunaal Nu en dan regen Tweede verdachte kreeg 10 jaar Wees eeningenieur in het verkeer HET PROCES TEGEN DE NESB-LEIDERS Passagier viel uit slippende auto te Breda Geen heropening van het Korea- dehat Joegoslavische bisschop werd gemolesteerd Tweede Kamer vergadering uitgestelc Angst voor nieuwe rampen bleek overbodig Windsnelheden van 110 km per uur Van de 1400 ha. zijn er 1100 beslist verloren Herstel bij Schelphoek gaat door KONIJNENZIEKTE OOK OP SCHOUWEN 93e JAARGANG No. 20833 Voor GodKoningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt eike werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. -V. Bruna. Redactieraad. C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B L. de Rechter L. J. v. 't Westende, P V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5 45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek no. 278841. WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.7 oer m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede- delingen f 0.30 pei m/m) Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98. Telefoon no. m6 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). \/OLGENS een mededeling van de minister van Verkeer, zal eerst dan aan de politie worden opgedragen op stipte naleving van de bromfietsbe palingen toe te zien, wanneer de be kendmaking van de gekeurde brom fietsmotoren in de Staatscourant zal zijn beëindigd. De A.N.W.B., aan wier initiatief de ze ministeriële toezegging is te dan ken, wijst er op, dat bromfietsers die door hun manier van rijden het ver keer in gevaar brengen, natuurlijk ze ker kunnen zijn van een bonnetje. HET WONINGBOUWPROGRAMMA voor de jaren 1954, 1955, 1956 heeft enkele belangrijke wijzigingen ondergaan, welke neerkomen op een nieuw systeem, voor de toewijzing van wonin gen per provicie. Daarenboven zullen er in de komende drie jaar 174.000 huizen kunnen worden gebouwd, ofwel 58.000 per jaar. Oorspronkelijk waren 165.000 woningen voor de bedoelde periode in het vooruitzicht gesteld. De verdeling van de contingenten per provincie is gebaseerd op een raming van de werkelijk per provin cie bestaande behoefte. Men rekent hierbij met vier factoren, na melijk: natuurlijke bevolkingsgroei, de invloed van vestiging en vertrek binnen en buiten de landsgrenzen: de behoefte aan krot opruiming en sanering en tenslotte de raming van het in te lopen woningtekort. vastgesteld, zijn respectievelijk 22.500 (dus gemiddeld 7.500 per jaar) en 1500 (of 500 per jaar). Op herbouw kan in dezelfde provincies worden gere kend op resp. 800 en 300 woningen. Voor migratiecorrectie zijn in Noord- Brabant 100 woningen beschikbaar. 1111' AMERIKAANSE technische tijd schrift „Aviation Age" heeft geschat, dat de Russen in 1952 ruim 18.000 mi litaire vliegtuigen hebben gebouwd, waarónder 1800 middelzware bommen werpers en tien zeer zware machines voor atoomvervoer. De Amerikaanse productie in 1952 was 9000 toestellen. GRIEKENLAND heeft het Bulgaarse voorstel, om de diplomatieke betrek kingen te hervatten, aanvaard. TOT 1956 kunnen 15000 Nederlanders, die als vluchtelingen kunnen worden beschouwd, naar de Verenigde Staten emigreren. Dit geldt derhalve voor watersnoodslachtoffers, ook voor In dische Nederlanders, die om politiek- economische redenen Indonesië heb ben verlaten. r)E kwestie van migratie (vestiging en vertrek) is gewoonlijk moei lijk vast te stellen. In verband hier mee heeft men een soort correctie systeem-achteraf ontworpen. De mi gratie van het ene jaar wordt in de toewijzing aan de gemeenten in het volgende jaar verdisconteerd. De mi nister van Wederopbouw en Volks huisvesting verwacht, dat er door de ze regeling soepeler kan worden op getreden in vestigingskwesties. Voor deze „correctie-gevallen" blijft een centraal contingent van 5500 wo ningen beschikbaar. Men zou dit een „huizen-pool" kunnen noemen. In spoedeisende gevallen kan uit deze „pool" voorschot worden gegeven. De provincies dienen voor migratie bin nen de eigen grenzen eveneens een reserve aan te houden. Het aantal vervangingswoningen is volgens deze regeling verheugend groot, namelijk 12.000. Een vierde deel hiervan is toegewezen aan provincies met de hoogste percentages overbe volkte woningen, waartoe Zeeland be hoort. TEKORT INLOPEN TVEZE week zullen twee vooraan- staande personen uit het regiem van ex-koning Faroek, oud-premier Nahas en de industrieel en oud-voor zitter van Faroeks koninklijk kabinet Afifi, worden berecht. De echtgenote van Nahas, die even als Nahas en Afifi onder huisarrest was geplaatst, zal met de onlangs ge arresteerde Egyptenaren worden be recht, aldus de woordvoerder. Congres gesloten HAD HET vrijgezellencongres te Grevenbicht aanvankelijk meer weg van een feest dan van een con gres (zfj het dan met een belangrijke folkloristische inslag op de laatste dag kreeg het wel degelijk een min of meer officieel karakter. Problemen, zoals de wijze waarop de huwelijksangst en huwelijksrem mingen te overwinnen, en de juiste partner te vinden, werden ter sprake gebracht. Ook was er een gedachtenwisseling over de houding welke de overheid ten opzichte van de vrijgezel heeft aan te nemen. Men meende een zeke re discriminatie te constateren. Al met al is gebleken, dat er toch wel een zekere behoefte aan een con gres als dit bestond, gezien de over weldigende deelname. Laat overigens de feiten maar spreken: verschillende deelnemers en deelneemsters lieten zich door leden van de andere sekse naar de trein brengen DE RADIO-AMATEURS die hun steentje hadden willen bijdragen in het welslagen van de Christ- church-race, door b.v. contact te onderhouden met de K.L.M.-ma chine welke de vlucht meemaakt, hebben van de K.L.M. ten ant woord gekregen, dat hoe ge waardeerd ook dit aanbod moei worden afgeslagen. IN MAASTRICHT is Maandag een 2- jarig jongetje in één der vijvers van het dr. Poelsoord, verdronken. OP ZES PLAATSEN in Atjch (N.- Sumatra) zijn volgens een officiële mededeling aanvallen gedaan op pos ten van politie en leger. Men schijnt daar een Islamietische staat te willen vestigen. VANDAAG arriveert Clark Gable in ons land. Hij komt opnamen maken voor de film „The true and the „Bra ve", welke handelt over de bevrijding van Nederland. De opnamen worden in Limburg gemaakt. IN DE BUURT van Coevorden is een kapitale boerderij in korte tijd in de as gelegd. De oorzaak is onbekend. De schade wordt op een halve ton geraamd. EEN GROEP katholieke autobezitters in Hamburg heeft een gratis taxi centrale voor priesters opgericht. Geestelijken die bij het vervullen van hun taak een auto nodig hebben, hoe ven slechts een speciaal telefoonnum mer te draaien en prompt komt de wagen voor. DE EERSTE KAMER heeft gisteren een voorstel, om wederom vaste com missies, o.a. voor de buitenlandse po litiek, de internationale economische samenwerking en Uniezaken, in te stellen, aanvaard. GODSHUIZEN en kerkgebouwen in Nedersaksen zullen, voorzover nodig, door katholieken en protestanten in onderling overleg, gemeenschappelijk worden gebruikt. Er is natuurlijk geen sprake van g e 1 ij k t ij d i g ge bruik. DE STEENKOOLPRODUCTIE van de zes K.S.G.-landen is in de eerste ze- ven_ maanden van dit jaar met 138.555.000 ton op hetzelfde peil ge bleven als in de overeenkomstige pe riode van 1952. ACHT VROEGERE leidinggevende functionarissen uit de Oostduitse steenkolenmijnen zijn voor een ge rechtshof verschenen, beschuldigd van spionnage, hoogverraad en wat er meer gebruikelijk is achter het IJze ren Gordijn. DE ATLANTISCHE opperbevelheb ber. generaal Gruenther, heeft de oefening .Grand Repulse" de beste genoemd van die er totnogtoe zijn ge houden. Minister Staf viel het op, dat de verbindingen de zwakke steê blij ven vormen. Misschien zal het verbin dingspersoneel een langer durende opleiding moeten hebben. ONDER DE personen, die de gevluch te Beria vergezellen, zou zich vol gens geruchten de hoogste functio naris op het gebied der atoomenergie in de Sovjet-Unie bevinden. Ons is Beria alléén al genoeg Weersverwachting, geldig tot vanavond: Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Matige tot krachtige wind tussen Zuid- en Zuidwest. Ongeveer dezelfde tem- peraturen als gisteren. Vandaag: Zon onder 18.37 uur. 2 Maan op 18.16 uur, onder 6.51 uur l I Morgen: Zon op 6.29 uur. I OP KOREA: Ontsnapte piloot vertelt V/OLGENS dc Noordkorcaanse piloot die Maandag in een MIG-straalja- gcr naar Zuid-Korea is gevlucht, heb ben Sovjet-Russische piloten in de Koreaanse oorlog meegevochten. Op een personferentie te Seoel zei- de hij, dat de Noordelijken „nog steeds Migs en bommenwerpers in N. Korea binnenbrengen". De bestuurder had niets geweten omtrent de 100.000 dollar, die waren uitgeloofd voor het overbrengen van de eerste onbeschadigde MIG. „Ik stel geen belang in geld. Ik wilde slechts ontsnappen", zeide hij. TTET aantal woningen, dat beschik- baar blijft voor het inlopen van het woningtekort wordt volgens een progressief verdelingsbeginsel toege wezen. Aan grotere, relatieve woning tekorten wordt daardoor een groter gewicht toegekend. Met inachtneming van de mogelijkheden welke de ar beidsmarkt in de verschillende ge meenten biedt, kan worden gezegd dat gemeenten met het grootste pro centuele woningtekort rond 46 pet. van hun totale tekort zullen kunnen inlopen. Voor gemeenten met de kleinste tekorten is dit percentage 13. De provinciale besturen dienen een zelfde methode toe te passen, bij de verdeling van de provinciale contin genten over de gemeenten. De wo ningcontingenten welke voor de pro vincies N.-Brabant en Zeeland zijn IVI GR. KACZMAREK, de bisschop van Kielce, is door een Pools mi litair gerechtshof te Warschau ver oordeeld tot twaalf jaar gevangenis straf. Zijn „voornaamste medeplichtige", pater Jan Danilewicz, kreeg tien jaar. De 58-jarige bischop stond met drie geestelijken en een kloosterzuster te recht, beschuldigd van „spionnage en tegen de staat gerichte propaganda". De beide andere geestelijken, de paters Dabrowski en Widlak, werden veroordeeld tot respectievelijk negen en zes jaar gevangenisstraf en de kloosterzuster Niklewska tot vijf jaar Alle straffen gelden met aftrek van het voorarrest. Zuster Niklewska ver bleef bijna vijf jaar in voorlopige hechtenis. Merkwaardig is, dat radio-War- schau het proces doodzwijgt, al sinds het moment, dat de vijf verdachten werden verhoord. MA een kort debat over de stand der Europese verdediging, ingeleid door de Nederlander Fens, heeft de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa Dinsdagmiddag met 47 tegen 10 stemmen, bij 18 ont houdingen, een aanbeveling aanvaard, waarin op spoedige bekrachtiging der E.D.G. wordt aangedrongen. De Duit se socialisten, enkele Franse socialis ten en Scandinaviërs stemden tegen, terwijl andere Scandinaviërs en Brit se socialisten zich van stemming ont hielden. uo toitfL. t .t, ingenieurs, arbeiders en kantoorbedienden van Philips zullen Vrijdagavond 25 September geduren de anderhalf uur in Eindhoven het verkeer gaan regelen. De achttien pscudo-verkccrsagentcn weiden Dins dagavond op het Eindhoven politie bureau aan een eerste vuurdoop on derworpen. Deze proef had een goed verloop. De foto toont „Verkeers agent" Slofstra, die in h°t gewone le ven ingenieur is op het Natuurkun dige laboratorium van Philips, die zich oefent onder het wakend oog van hoofdinspecteur H. Hanegraaf. Hij zal het verkeer regelen met een nieuwe stoplicht-installatie op het kruispunt Vestdyk-Nieuwstraat.. Zeven personen gewond C"NP de Amstelveense weg in Amster- dam is gistermorgen een tragisch verkeersongeluk gebeurd, waarbij ze ven personen ernstig werden gewond. Een gezelschap, waaronder zich be halve een echtpaar, ook een kapelaan en twee kinderen bevonden, had zich in een auto op weg begeven naar een bruiloft. Bij het inhalen van een voorligger, slipte de auto en kwam dwars over de weg te staan. Een uit de tegenovergestelde richting komen de taxi ramde de wagen in volle vaart. De chauffeur van de taxi liep een shock op en zijn passagier een kaakfractuur. De inzittenden van de andere wagen werden alle zwaar ge wond. Hun toestand is zorgwekkend. DAUL VAN TIENEN, de algemeen leider van de NESB voor Neder land en Vlaanderen en mr. J. Wolt huis, landelijk leider dezer partij, zul len op Woensdag 30 September a.s. des morgens half tien voor de Amster damse rechtbank terecht staan. Hun wordt ten laste gelegd, dat zij hebben deelgenomen aan een verbo den vereniging. De rechtbank zal dus dienen uit te maken of de NESB in derdaad als zodanig moet worden be schouwd. Overreden door vrachtwagen en verongelukt fNPNIEUW heeft te Breda een auto- ongeluk plaats gehad met dodelij ke afloop. Dinsdagmiddag omstreeks kwart over drie kwam over de Haag- weg van de richting stad een kleine Opel aangereden, bestuurd door de heer F. J. Kersemakers uit Vught. Naast hem zat de heer J. Benne even eens uit die plaats. De Opel naderde een rechts van de weg geparkeerde of langzaam op gang komende auto. waardoor de Opel remde. Daarbij kwam de wagen te slippen door het gladde wegdek. Hij gleed dwars over de weg en schoof zodoende naar de andere kant. Door het plotselinge draaien sloeg het portier van de Opel open, waar door de medereiziger uit de wagen werd geslingerd. Hij kwam op het wegdek terecht, als het ware voor de voeten van de aankomende vracht auto. Deze probeerde uit alle macht een aanrijding te voorkomen, doch dit mocht niet baten. Het achterwiel van de wagen reed over het slacht' offer heen. De chauffeur, zekere de Bruin van de firma Ouwerling te Schiedam, week zover mogelijk uit, zodat de vrachtauto op het trottoir tot stilstand kwam. Het slachtoffer, de heer J. Benne uit Vught, werd met ingedrukte borstkas naar het St. Ignatiuszieken- huis vervoerd, waar hij een half uur later overleed. Tevoren was hem op straat het H. Oliesel toegediend. De heer Benne was 51 jaar. Het politie-onderzoek heeft reeds uitgewezen, dat de chauffeur van de vrachtauto geen schuld treft. Voor Breda is dit het dertiende on geluk met dodelijke afloop sinds Ja nuari 1953. Het jaar daarvóór bedroeg het aantal doden bij verkeersonge lukken in totaal tien. Verenigde Naties Sovjet-verzoek beantwoord met een nieuw voorstel TV/IET elf tegen twee stemmen heeft de agendacommissie van de Ver enigde Naties, het Sovjet-verzoek om het debat over de politieke conferen tie voor Korea te heropenen, verwor pen. De Verenigde Staten hebben in ant woord op het Sovjet-voorstel ver klaard, dat zij bereid zijn terstond een vertegenwoordiger naar San Francis co, Honoloeloe of Genève te zenden, voor besprekingen met een vertegen woordiger van de Chinese communis ten en de Noordkoreanen, om te trachten de Koreaanse politieke con ferentie te bespoedigen. Over de uit nodiging van neutrale deelnemers aan de conferentie, moesten de beide partijen het maar eens worden, als zij eenmaal aan de vergadertafel zaten. Wel was men bereid het Russische voorstel voor een verbod van de atoombom en soortgelijke wapens en vermindering van de strijdmachten der „Grote Vijf" te bespreken. 1V/IGR. L. Budanovis, apostolisch ad ministrior van Backa, is in Su- botika (Joego-Slavië), door gepeupel overvallen en mishandeld. De bisschop was juist tevoren drie dagen door de politie vastgehouden en opgesloten in een stal. Zijn bisschopstoog en armbandhor loge werden hem afgenomen en zijn bril stukgeslagen. Dit is slechts één van de talrijke aanvallen op kerke lijke autoriteiten in Joego-Slavië. In Sibenik werd een aanval gedaan op een seminarie. De toegangen werden verwoest en de inventaris vernield. T"NE vergadering der Tweede Kamer welke was uitgeschreven tegen morgenmiddag en waarin o.a. aan de orde zou komen voortzetting der be handeling van de coördinatiewetten Sociale Verzekering, is op verzoek der regering tot nader order uitge steld. jyjET ANGST IN HET HART hebben talloze Nederlanders in de nacht van Maandag op Dinsdag geluisterd naar het razen van de wind en gedacht aan de pas herstelde dijken in het rampgebied, die in sommi ge gevallen nauwelijks op stormhoogte gebracht de eerste krachtproef van de herfst kregen te weerstaan. Het water werd een halve meter ho ger dan normaal opgestuwd. Gelukkig is de situatie vrijwel nergens ver ontrustend geworden. Te Kruiningen bleef het toreniicht op „veilig" staan. Toch zal men zich pas volkomen gerust voelen, als de dijk in zijn geheel weer hersteld is. Men begrijpt echter, dat Waterstaat niet alles tegelijk kan. Men hoopt de Veerhaven nog voor het eind van het jaar gereed te hebben. AWANNEER de omstandigheden sa- menspannen, zal het Vrijdag a.s. ongetwijfeld gevaarlijker worden, dan in de afgelopen dagen het geval was. Vrijdag is het namelijk weer spring vloed. Een Noordwesterstorm zou de dijken dan misschien voor een tè zwa re krachtproef stellen. Op Schouwen- Duiveland was na de storm sprake van enige schade, doch ernstig was deze nergens. Uiteraard moest wel het her stelwerk aan de dijken worden stil gelegd. De Rampaartsedijk, welke de polders Oosterland en Sirjansland van het buitenwater afsluit, heeft zich goed gehouden. Op sommige plaatsen werd pas-aangebrachte klei wegge slagen. Over het geheel genomen was de nu voorbije storm de hevigste sinds die van 1 Februari. Er werden wind snelheden van 110 km. per uur ge meten. De uit zeven leden bestaande bemanning van een Engels lichtschip, dat in het kanaal van Bristol lag, moest van boord worden gehaald, om dat het lichtschip water maakte. Een vliegtuig werd bij de landing op één der Kanaaleilanden door een valwind De sterrenwacht te Utrecht bestaat op 28 September honderd jaar. Op die dag zal een kleine herdenkingsplechtigheid plaats vinden. Ter gele genheid van het eeuwfeest maakten wü een foto van prof. M. G. J. Minnaert, de directeur van het observatorium, gezeten bij het onderein de van de zonnekijker met grote spektograaf, oorspronkelijk gebouwd door Prof. W. H. Julius. Liet was geen opgewekt beeld, dat op de te Kruiningen gehouden bij eenkomst van gedupeerde fruittelers werd opgehangen door de tuinbouw- consulent, ir. v, Hennik. Van de 1400 h a. boomgaard in Zeeland en West- Brabant overstroomd, moeten er 1100 h.a. als verloren worden beschouwd. De rest leeft nog maar of dit blij vend zal zijn. valt nog te betwijfelen. Waarschijnlijk zal de helft daarvan nog afsterven. Men rekent er tenmin ste op, dat 85 tot 90 procent van de geïnundeerde boomgaarden gerooid zal moeten worden. DE TAXATIE KOMT TAe taxatie van boomgaarden en tuin- bouwgronden in de polder Krui ningen, kan thans spoedig beginnen, daar het nu mogelijk is de percelen te betreden. Maandag a.s. denkt men er een begin mee te maken. Ten eer ste wordt opgenomen de kapitaalscha- de aan beplantingen, waarbij reke ning wordt gehouden met kwaliteit en ouderdom. De oppervlakte bepaalt men naar het bruto-gemeten perceel, dus met windschut, paden enz. Perce len. kleiner dan 10 h.a. vallen onder landbouwherstel. De schade-uitkering geschiedt aan de eigenaar, maar heeft de pachter de boomgaard zelf inge plant, dan komt deze er voor in aan merking. De eigenaar zal na het op nemen van de schade een afschrift krijgen van het taxatie-formulier en hierop kan de rooivergunning worden verkregen. Voor het rooien wordt een vergoeding gegeven, die varieert per h.a. van 1200 tot f 400, al naar ge lang de bomen ouder zijn dan 10 en 5 jaar of jonger. Het rooien mag men zelf doen. Vanwege de overspoeling met slib is dit te Kruiningen nogai moeilijk. Het werk kan in zo'n geval ten dele uitbesteed worden aan de Cultuur-technische dienst, die daar voor 200 per h.a. in rekening brengt. In vele gevallen zal het rooien der bomen, in verband met het structuur- verval moeten worden uitgesteld tot het voorjaar. ONBILLIJK gegrepen en als het ware tegen de grond gesmakt. Wonder boven won der kwamen de inzittenden met de schrik vrij. Het vliegtuig werd ver nield. In Engeland en Frankrijk werden talrijke bomen ontworteld en tele foonverbindingen verbroken. Kleinere vaartuigen bleven binnengaats. Qok zullen worden opgenomen de kosten die voor 1 Februari zijn gemaakt (bemesting, snoeien en be paalde cultuurzorgen). Deze kosten worden verhoogd met de rente, de pacht en de afschrijving. De vierde categorie waarvoor men in aanmer king kan komen voor schadevergoe ding is voor vergeefs gemaakte kosten. En tenslotte voor vergoeding in ver band met herstelbewerking van de grond. Voor de herinplanting ontvangt men twee maal 2500 kg.'gips per ha,, ver meerderd met een extra toeslag van 150 pet. van de hoeveelheid, die is bepaald voor de landbouwgronden. "N ALS TWEE uiterst opgewekte matrozen, gezeten in een oude vrachtauto te middernacht door de straten razen, als zij daarbij het opstalletje van een verkeers agent tot splinters rijden, een ver- keerspaal ontwortelen en twee maal recht op een agent af rijden; als tenslotte dit alles in Schiedam gebeurt, dan is het niet moeilijk te raden, wat er eigenlijk aan het handje is. Inderdaad, twee zwaar beschonken matrozen konden gis ternacht de wereld niet meer van een doedelzak onderscheiden, met het eerder gemelde gevolg. Een agent, die het zag gebeuren, gaf een stopsein, maar daarop werd niet gereageerd. Ten einde raad trok de politieman zijn revolver cn schoot drie banden van de vrachtauto lek. Hij had hier slechts vijf schoten voor nodig. Maar heel wat meer moest er ge beuren voor de vrachtwagen stil stond. Hij hupte namelijk speels het trottoir op en kuste een ge vel. Na dat alles rolden de twee matrozen, in de beste welstand naar buiten, om laconiek te vra gen: „Ken u ons zegge hoe we in Hoek van Holland komme, agent?" Waarop de aangesprokene zei: „Ja, per boevenwagen!" En dat is gebeurd. Over de inzaai van landbouwgrane» zijn de landbouwdeskundigen niet, erg optimistisch. De verwachting is weinig of geen gewassen, mede door het feft, dat het zoutcijfer in de Krulninger polder zeer hoog is (3040). Na de uiteenzetting van ir Van Hen nik werden verschillende vragen ge steld. Eén der fruittelers maakte de aanwezigen er op attent, dat het niet billijk is. dat Kruiningen gelijk ge steld wordt met andere gebieden, waar het water gauw verdwenen was. Hij meende dat de schade te Krui ningen apart bekeken zal moeten wor den en pleitte om deze zaak eens extra te bekijken. Verschillende fruit telers te Kruiningen zijn voor de vier de maai getroffen. Momenteel is men echter gedoemd om de behandeling van het wetsontwerp op de waters- noodschade af te wachten. J2JE A.N.W.B. is Dinsdag begonnen met het plaatsen van naamborden bij bruggen en veren, over de voor naamste vaarwateren van ons land. De komende weken zullen 120 bor den worden geplaatst, maar het is de bedoeling dit aantal nog uit te brei den. De kleur van deze borden is blauw en de opschriften zijn in witte letters uitgevoerd. Drie golflijnen on der de tekst duiden erop, dat de bor den op rivieren of kanalen betrekking hebben. Ringdijk wordt opgehoogd "J"OEN eind Augustus de ringdijk om het Schelphoekgat gesloten werd tot grote vreugde van alle eilandbe woners, is de belangstelling voor dat deel van het dijkherstel in Schouwen minder geworden, maar dit betekent echter niet, dat daar ter plaatse min der hard wordt gewerkt. Alles wordt ingezet om de dijk zo spoedig moge lijk dicht te krijgen, opdat dan met de droogmaling begonnen kan wor den. Niet alleen wordt gepoogd de dijk waterdicht te maken, maar ook aan het op hoogte brengen wordt alle aan dacht besteed. Voor een deel is deze ringdijk klaar, maar van een vol tooiing is nog geen sprake. Allerlei materiaal is in gebruik om de hoe veelheid zand en klei op de daarvoor bestemde plaatsen te brengen. Dag aan dag gaat het maken van zinkstuk- ken cn rijswerk door, zodat de dijk gestadig wordt opgehoogd. De voet breedte van deze dijk wordt zestig meter. Het herstel en de versteviging van de elders op het eiland liggende dijken gaat automatisch door. Zo is de dijkval bij de Plompetoren, van 't vergane dorp Koudekerke, voor een groot deel hersteld. TN de gemeente Haamstede op Schou wen is de gevreesde konijnenziek te geconstateerd Op last van de die renarts is het dier onmiddellijk afge maakt en de nog gezonde dieren ge slacht om verdere besmetting tegen te gaan, wat niet zo gemakkelijk zal gaan, daar de smetstof waarschijnlijk door insecten wordt overgebracht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1