Nieuwe geheimzinnigheid rond Beria 40 „verdreven kinderen" naar Breda Hier is geen huisvestingsprobleem Om de vereveninaslieffins Kom Sjok zeker van premie Michael wil „ergens'' landen DE WERELD WACHT ES ADEMLOZE SPANNING Hij zou in Europa verblijven „Arrestatie" in scène gezet? Aantal studenten is groeiende Reeks arrestaties in Egypte W inter pro gramma van KRO Nu de kerk voor de Duitse ballingen er staat: Na acht jaarecht vacantie Indringers Visjinsky dient resolutie in 5 E NU WEER OP e PLAATS idateiitournooi Zurich i won Trophy ÏN T KORT stadhuis te ssingen DAGBLAD VOOR Ook Cupido was op het congres Communisten door Zahedi verbannen GUUR WEER Aantal emigranten nadert de 30.000 Nog vijf ton uit de „Flying Enterprise" Middenstand niet op straf standpunt Nieuwe rubrieken r)IT is dan heel in het kort verteld, wat er staat te gebeuren en wat daarvan de aanleiding was. Wanneer men Gensungen en omgeving met die talloze „Heimat-vertriebenen" heeft gezien, dan ontkomt men niet aan dat schrijnende weten: hier moet op alle mogelijke manieren hulp geboden worden. Niet alleen is er voor die mensen, katholieken tussen een ge heel protestantse bevolking, in het algemeen geen behoorlijke behuizing of redelijk betaalde arbeid te vinden, ook en vooral is er geestelijke nood. Nieuwe toekomst f Overstapje zonder aansluiting Advertentie) ewardesje it haar lesje van wanten, haar klanten, voor drinken, t voor eten, >assagiers niet weten, er wordt verwend: edereen erkent eens wil verwennen lyer-merk te kennen gespeeld in de 12e ron- ididatentournooi luiden oslavsky 14Szabo BronsteinKeres (al t ewonnen stelling voos, igoricSmyslov (afge wonnen stelling ■vooif laimanovGeiler 1- v 10; Averbach-Stahl- :en in gunstige stelling AND NA TWAALFDE NDE. 7)4 p. (11); 2 Smyslov 'br. partij (11); 3 Naj- 45 Boleslavsky en I en 6 p. (11); 6 dr. Euwe ;res 5t4 p. en 1 afgeta, Bronstein 5)4 p. en 1 '12); 9 Taimanov 514 p. 31igoric en Averback,, 1 afgebr. partij (11);[ (11); 13—14 Kotover. 4 p. (11); 15 Stahlberjf ;ebr. partij (12). ationale motor- se in Tsjecho- lowakije ederlandse B-team ni ukken beslag- te legge Vaas, de op één na be- s van de internationa- igse, welke te Gott- ^choslowakije werd ge* rvoor Zondag het laat d afgelegd. iders faalden bij df die de beslissinj de trophy ging ook <r nog steeds tussen ft Tsjechische team. Dt en hun lei schoon er, ^phy met Tsjechoslowa- rafpunjt op de tweede Tederlanders, die Dins- itart, hebben 14 rijders :onder strafpunten vol- il dus zeggen, dat Ne- den medailles mee naai i traject van ongeveer nog een paar moeilij*! enkele valpartijen tot, Tot de slachtoffers wer, de BS A-rij der uit ij goed en wel weer op I had hij een stekende n zijn schouders, maar en gezicht reed hij het daarna ook de snel* n pas bleek, dat Broil' d met een gebrok® gereden. uigende wijze heeft ■edstrijd tegen Luxem- irronden van het tour- wereldkampioenschap 6—1 (rust 4—1) wer- burgers op eigen ter- >or een elftal, dat ge- ;le wedstrijd een klasse igende wijze heeft het balelftal te Praag van vonnen. Met 50 wer- •s verslagen, nadat de rust met 10 de lei- ïad. De wedstrijd stond van onze landgenoot Meer. (liet heeft bij te Turijn wielerwedstrijden het jewonnen. De Italiaan eede en de Engelsman en ploeg-omnium was ilisch-Italiaams koppel li. dat Coppi en de bouw wordt i enclave i Vlissingen hebben raad medegedeeld, dat Izakeiljk is om de nieuw stadhuis met middelen te bespoedi- is namelijk in kennj» voornemen van „D* korte termijn over te lopen van aan deze toebehorende percelen het stadhuis. Aange- n ten westen van het igendom zijn van ,.pe na de voorgenome11 nis practisch een en- nen in het omringen- in. Dit acht het college >p den duur een on- tie. Daarom wensen ed te betrachten bij de tiding van de plannen •n van 'n neuw sta»" 93e JAARGANG No. 20832 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad. C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) t 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. DINSDAG 22 SEPTEMBER 1953 Voor Cod, Koningin en Vaderland Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.7a per m/m) Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel ~98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Biibureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat dL^no-JS). GE KUNT er op rekenen, dat Cupido zich voor dat vrijge- zellencongres in Grevenbicht eens extra heeft opgemaakt. Hij heef. zelfs al éénmaal de roos getroffen. Twee mensenkinderen uit Over- veen ontmoetten elkaar in Gre venbicht. Hij had diepe blauwe ogen, en zij van dat glanzende haar. Enfin, ze kwamen allebei uit Overveen, en hoe gaat 't dan... In één van de zes en twintig ca- fé's van Grevenbicht leerden ze elkaar wat nader kennen. Het was meteen „dik" aan. Een verloving is aanstaande, zeggen ingewijden... DE PERZISCHE premier, generaal Zahedi, heeft gisteren 150 commu nisten verbannen naar een der onher bergzaamste oorden, in het AVesten van het land. Een andere maatregel van Zahedi bestaat uit het zenden van een specia- la commissie naar de provincie Fars, vaar de Kachgai-stam in opstand te gen de regering dreigt te komen. Het gerucht, dat 70.000 leden van een an dere stam zich zouden opmaken voor een aanval op Sjiraz, is officieel te gengesproken. DE NEDERLANDSE, Katholieke Gra fische Bond, zal aandringen op de vie ring van een nationale feestdag, op 5 Mei, met stillegging van de arbeid op deze dag. MINISTER ZIJLSTRA heeft in Den Haag een dienstconferentie geopend voor ambtenaren van de buitenlandse dienst, die met de behartiging van de economische en handelspolitieke be langen voor Nederland in den vreem de zijn belast. DE INZAMELINGSACTIE ten bate van Griekenland, heeft op het ogen blik al meer dan f 250.000 opgeleverd. Op gironummer 777 worden nog gif ten ingewacht. HET NATIONALE COMITÉ van het Franse Katholieke Vakverbond, heeft een resolutie aangenomen, waarin wordt vastgesteld, dat de arbeiders 'n volledige ommekeer in de politiek en de methoden van de regering eisen. SENATOR MCCARTHY, de man die de zuivering van de Ver enigde Staten op zich heeft genomen, wordt sinds Zondag bestormd door journalisten, die informaties willen inwinnen oveer de kwestie-Beria. De „San Diego Morning Union" had het bericht gelanceerd, dat de voormalige chef van de Russische ge heime politie in Zuid-Amerika zou vertoeven. Van de zijde der Amerikaanse senaat is echter verklaard, dat „een zeker iemand" die zich voor Beria uitgeeft, zich in een neutraal Europees land ophoudt. Men denkt hierbij aan Zwitserland of Zweden. Een Amerikaanse functionaris uit Washington is reeds naar Europa gezonden om te onderzoeken of deze man inderdaad Beria is. P)E in ongenade gevallen „tweede man van de Sovjet-Unie", zou zijn land met drie medewerkers ver laten hebben, toen de grond hem daar te heet onder de voeten werd. Men is het er wel over eens. dat, als de man werkelijk Beria is, hij reeds vóór zijn arrestatie moet zijn gevlucht. De ster ke verhalen-constructeurs van de Russische regering zouden daarna de arrestatie van de „volksvijand" in scène hebben gezet. Nadat men hem zou hebben opgespoord, zou het doodsbericht de wereld worden inge stuurd. En vinden zou men hem. Men herinnere zich Trotzky! Senator MacCarthy weigerde mede te delen wat zijn commissie zou doen, als het geheimzinnige personage in derdaad Beria zou blijken te zijn. Het New-Yorkse blad „Daily News' weet positief te melden, dat Beria en drie van zijn medewerkers, zich met McCarthy's commissie van onderzoek in verbinding hebben gesteld. Het blad voegt eraan toe, dat een aantal Amerikanen tienduizenden dollars heeft besteed aan de „fantastische on derneming", Beria naar de V.S. te halen. IN DE KAUKASUS ly News" zegt hieromtrent, dat ko lonel Amoss, die op het ogenblik aan het hoofd staat van een organisatie „Internationale Inlichtingendienst" ge heten, 50.000 dollar aan de majoor zou hebben overhandigd. Dit bedrag moest „op gepaste ma nier" worden gebruikt. Onder doge- non, die geld in de „onderneming" hebben gestoken, zou zich de onaf hankelijke candidaat voor het gou verneurschap van New Jersey, Ryan, bevinden. Universiteit van Nijmegen IWIAANDAGMIDDAG heeft de af- tredende Rector Magnificus van de R.K. Universiteit te Nijmegen, prof. mr. Ch. J. M. Petit, het recto raat overgedragen aan zijn opvolger, prof. dr. J. Robbers S.J. hoogleraar in de geschiedenis der Wijsbegeerte en de bijzondere vraagstukken der natuurlijke Godsleer. Prof. Petit hield een rede, waarin hij o.m. zeide, dat in 1953 het aantal studenten 1313 bedroeg tegen 1298 in het vorige jaar. Het aantal medische studenten is ruim 150. De getalsdaling in de juridische fa culteit zette door. De voorkeur voor de leraarsvakken nam toe. in het bij zonder voor de klassieke talen en het Frans. De belangstelling voor het Spaans, Italiaans en zelfs Russisch is groeiende. Het vrouwelijk contingent bleef sinds 1948-'49 ongewijzigd, n.l. 19 pet. Het docentencorps nam toe. O O Kans op afschaffing zou niet groot zijn ETEN zekere kolonel Julius Amoss, voormalig lid van de geheime dienst van de Amerikaanse lucht macht. heeft verklaard een gesprek te hebben gehad met een man die zich aandiende -als majoor van de Sovjet- Russische veiligheidspolitie en die be weerde, dat Beria ontsnapt was en zich in de Kaukasus bevond. De „Dai- (Van onze parlementaire correspondent) TN de kring van de middenstandsor ganisaties verluidt, dat men bij de regering zeer sterk zal aandringen op het afschaffen van de vereveningshef fing. Het valt nog te bezien, zo meent men, of deze 200 millioen budgetair niet zou kunnen worden gemist. Het begrotingstekort, zoals dat door de regering op 1 milliard wordt ge raamd. acht men zeer geflatteerd. In het tekort zit de helft van de waters- noodschade, die men in twee jaar wil financieren, terwijl de Amerikaanse hulp er niet tegenover is gesteld. Voorts is het tekort mede veroor zaakt (voor zover men van een te kort kan spreken) door een over 2 jaar aflopende financiering van de oorlogsschade en een in 1954 aflopen de post van 1500 millioen voor de de- EEN SCHEIKUNDIGE, die werkte in het laboratorium van een che mische fabriek in Amsterdam, ver oorzaakte Zaterdagavond bij on geluk een brand, 's Mans kleding vatte onmiddellijk vlam, weshal ve de scheikundige geen andere oplossing zag, dan de deur uit te rennen en pardoes in het water te springen. Dit redde hem van 'n wisse dood. De fabriek brandde voor het grootste deel uit. fensie, welke post daarna misschien aanzienlijk lager kan worden. Boven dien is in de afgelopen jaren geble ken, dat de regering bij de raming van de inkomsten altijd zó aan de krappe kant is gebleven, dat de wer kelijke opbrengst aan het eind van het jaar steeds groter is: in de na-oor- logse jaren was dat voordeel totaal 1700 millioen gulden. Wanneer we hiertegenover de me ning peilen in politieke kringen, waar in October het al dan niet afschaf fen van de vereveningsheffing ge speeld zal worden, dan geeft men de afschaffing geen grote kans. Het is bekend, dat de regering er zeer po sitief aan vasthoudt en het is zeer dubieus, of men op dit punt een ka binetscrisis zal kunnen riskeren. De militairen van het 1ste Neder landse Legercorps, die deelnemen aan de oefening „Grand Repulse" in Duits land, kennen niet het probleem der huisvesting. Op de foto zien we een aantal tweepersoons „kamers" in het Nederlandse kamp. Uitwisseling baart moeilijkheden JN DE militaire wapenstilstandscom missie voor Korea regent het de laatste tijd verwijten over en weer, dat de partijen krijgsgevangenen ach terhouden, wier namen niet op de lijsten voor de uitwisseling voorko men. De communisten zouden 3400 man achterhouden en de geallieerden 98.742. Zoals gemeld, landde er gistermor gen een Noordkoreaanse piloot met een MIG-straaljager van Russische HET DAVIDSFONDS, de grootste ka tholieke, culturele organisatie in Vlaanderen, heeft een motie aangeno men, waarin o.a. wordt gezegd, dat „de cultuur der landen, die deel uit maken van de Westeuropese gemeen schap. aan de politieke, economische en militaire integratie moet kunnen ontsnappen". DE K.L.M. gaat in de wereld van de luchtvaart een noviteit demonstreren, door in de winterdienst met „Super- Constellations" te gaan vliegen, wel ke een drie-klassenindeling hebben. ER ZAL EEN „Europees studie- en voorlichtingscentrum" worden inge richt, dat ten doel zal hebben, het denkbeeld van een verenigd Europa te helpen verwezenlijken door voor lichting van de betrokken volkeren, en het scheppen van een Europese openbare mening. TE NEW-ORLEANS zijn twee babies, meisjes, die als een Siamese tweeling met elkaar verbonden waren en Don derdag jl. door een operatie geschei den werden, thans buiten gevaar. HET LIBERIAANSE schip „Green ville" is gistermiddag bij de Azoren gezonken, nadat het een tijd stuur loos had rondgedreven. De bemanning is opgepikt door de „Ile de France". DE FRANSMAN Leon Marchal is tot secretaris-generaal van de Raad van Europa gekozen. SIR WINSTON CHURCHILL heeft president Eisenhower voorgesteld de eenheden bommenwerpers van de Britse en de Amerikaanse luchtmach ten in het Westen onder gemeen schappelijk commando te plaatsen. Tot dit doel zou een gemeenschappelijk bureau voor strategische samenwer king in het leven worden geroepen. geldig Waarschuwing tot de pers ("NP BEVEL van generaal Naguib is in Egypte een groot aantal perso nen gearresteerd, in verband met de aanstaande processen tegen „verra ders". De leider van de voormalige Wafd- partij en diens echtgenote behoren tot degenen die huisarrest hebben gekre gen. Gearresteerd zijn de voormalige Wafdistische minister Ibrahim Farag, en de vroegere vice-voorzitter van de Saadistische partij, Hamed Goeda. Voorts heeft de regering scherpe maatregelen afgekondigd tegen de bladen, die „ondermijnende campag nes" voeren. In de meeste gevallen zal een verschijningsverbod voor een maand worden afgekondigd. De Brits-Egyptische besprekingen over de Suezkanaalzone zijn Maan dagmiddag te Cairo hervat. makelij op een Zuidkoreaans vlieg veld. Het toestel verkeert in goede staat. De kanonnen waren geladen en de piloot was gewapend met een re volver. „Ik ben blij dat ik hier ben", was het eerste wat de piloot zei. Hij was uitgeweken om het communisme te ontvluchten. Men twijfelt er aan of hij wel wist, dat er een beloning is uitgeloofd voor degene, die de geal lieerden een goede „MIG" in handen speelt. De piloot, wiens naam Kom Sjok luidt, is niettemin vrijwel zeker van de premie van 100.000 dollar. Het vliegtuig, waarin hij vluchtte zal ver moedelijk naar de V. S. worden ver voerd, om onderzocht te worden. Kom Sjok zelf wordt scherp bewaakt. Men vreest vergeldingsmaatregelen. Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht zeide, dat het aan bod van 50.000 dollar voor de volgen de communistische piloten die met hun vliegtuigen uitwijken, nog van kracht is. Januari-September Y/AN Januari tot September 1953 zijn v ongeveer 28.200 Nederlanders ge- emigreerd. De komende maanden zullen nog verscheidene schepen en vliegtuigen met emigranten naar Canada, Austra lië, Z.-Afrika en Nieuw-Zeeland ver trekken, waardoor het totaal aantal geëmigreerde Nederlanders dit jaar de 30.000 ruimschoots zal overschrij den. TT ET Italiaanse bergingsvaartuig „Rostro" heeft in Augustus nog een half millioen gulden aan waarde papieren uit de „Flying Enterprise" aan land gebracht. Daarvóór was reeds een aanzienlijk bedrag aan Amerikaanse en Britse bankbiljetten geborgen. Wegens slech te weersomstandigheden heeft de „Rostro" verdere pogingen moeten opgeven. De loononderhandelingen r\E KATHOLIEKE Middenstands- bond heeft bij de jongste bespre kingen in de Stichting van de Arbeid en met de Minister van Sociale Za ken het standpunt van de Werkge vers gedeeld en zich voor een 4 pet. loonsverhoging uitgesproken. Noch tans, zo verneemt het K.N.P., staat de middenstand niet op het straffe standpunt, dat de 4 pet. loonsverho ging de uiterste grens is. Indien dit nodig mocht blijken, is de midden stand bereid met een hoger percen tage accoord te gaan. Doch voor waarde blijft, dat in ieder geval een afdoende compensatie voor de bere kend verzwaring der lasten wordt verkregen. TTET PROGRAMMA K.R.O. deze winter waarmee de „in de lucht" zal komen, heeft een vorm gekregen, die in zijn geheel oorspronkelijk ge noemd kan worden. Om in een strak marstempo de nieuwe rubrieken even te bezichtigen: in verschillende plaatsen van het land zal een „politiek forum" worden gehouden. In „En nu mij n geval" gaat Louis Beumer van de K.A.B. vragen van luisteraars beant woorden. De boeren en tuinders kun nen afstemmen op „W ij van het 1 a n d". Medische onderwerpen wor den besproken door mevrouw H. Ydema-Delewijn uit Didem in „Op het spreekuur van de schoolarts". Met de vraag: ..Ken een haan een ei leggen?", zal dr. J. Sta rink zich wenden tot een radioklasje van drie taalzuiveraars. Van radio- Chicago ontvangt men enkele klank beelden over het atoomvraag- s t u k. De „Z o n n e w ij z e r" zal Zwerftocht van haven naar haven jyjICHAEL PATRICK O'BRIEN ver langt er vurig naar „ergens" aan land te mogen gaan. Hij is momenteel aan boord van de „Bretagne" in de haven van Marseille. De autoriteiten geven hem geen verlof om van boord te gaan. Michael vindt dat nogal beroerd. Hij kwam namelijk met de „Bretag ne" uit Hongkong, nadat hij oo de veerboot tussen die stad en Macao niet minder dan tien maanden heen en weer had gevaren en nergens aan land mocht komen! Teneinde raad nam hij de „Bretagne" naar Rio de Janei ro. Hij bezat een Braziliaans visum en reisde op papieren van de Inter nationale Vluchtelingen Organisatie. Maar in Rio mocht hij niet van boord! Daarom bleef hij op het schip, dat naar Marseille ging en dat morgen weer zee kiest met bestemming.... Rio de Janeiro. De jongeman vertelde aan verslag gevers, dat hij „vermoedelijk" van Hongaarse afkomst is. Hij bracht zijn jeugd door in de Verenigde Staten en leidde verder een zwerversleven. Nu is zijn enige wens „ergens" te mogen landen en bij beweert de moed nog lang niet op te geven. W j^ATHOLIEK BREDA, stevig geholpen door plaatsen als Dongen, Ooster hout, Teteringen, Prinsenbeek en vele anderen hebben vorig jaar in enkele maanden tijds een kerk bijeengebracht in het kader van Oostpries- terhulp. Velen zullen zich de tocht der Kapelwagens herinneren. Tonnen goederen en duizenden guldens stroomden binnen. Het is nu alweer ruim een maand geleden, dat we in het zone-grensplaatsje Gcnsungen (Bisdom Fulda) getuige mochten zijn van de inwijding van de kerk van de vluchte lingen-pastoor Leo Hatscher. i t tot j ieuwe Markt. Voor de Pkosten van voort)®* n crediet van f 40.000.' i Weersverwachting, vanavond: J Over het algemeen veel bcwol- f king met enkele buien. Krachtige i tot harde en aan de kust nu en dan J stormachtige Zuidwestelijke wind. J t Vrij koud weer. i i Vandaag: Zon onder 18.39 uur. J Maan op 18.00 uur. onder 5.20 uur. J t Morgen: Zon op 6.27 uur. t Ir. J. M. Schijen te Breda was niet alleen „de ziel" van de actie voor de kerk van de ontheemde pastoor Leo Hatscher, hij zorgde er eveneens voor, dat een prachtig handgesmeed kruisbeeld met bijpassende kande laars als geschenk naar Gensungen gingen. Op de foto: de heer Schijcn haalt er nog even de poetslap over, alvorens hy het practische en mooie cadeau inpakt. ï9) UJE ZEGEN en de dank van de Bis schop van Fulda mochten we mee naar Breda terugbrengen als passen de omlijsting van een herinnering aan meer dan duizend geestdriftige bal lingen, die na acht jaar weer hun eigen Godshuis hadden. Nauwelijks weer thuis gekomen, ontwierpen ir. J. Schijen en kapelaan Kimmel al een nieuw plan, dat binnen enkele dagen een schone verwezenlijking gaat krij gen. Uit Gensungen zullen Donderdag veertig verbannen kinderen (tussen 10 en 14 jaar oud) voor drie weken te gast zijn bij bereidwillige „pleeg ouders" van de Bredase Maria-paro- chie. We zagen „kerken die de naam schuur nauwelyks konden verdienen. We leerden pastoors kennen, die met gebrekkige vervoersmiddelen weke lijks honderden kilometers heuvel-op heuvel-af moeten afleggen. Er is ge brek aan.alles! Voeg daar dan een van de allernijpendste problemen aan toe: dc ballingen voelen zich „in dringers". Aan ontelbare kleine dingen bemer ken zij, dat de (Duitse!) bevolking hen nu niet bepaald hartelijk welkom heet. Deze mensen hebben letterlijk heimwee. Thuis bezaten de meesten een goede werkkring of een eigen be drijf. In hun nieuwe „Heimat" zijn ze de paupers, de maatschappelijk minderwaardigen, die dan bovendien nog katholiek zijn. Een veel te gering aantal doodvermoeide priesters pro beert practische zielzorg te plegen in nagenoeg onhoudbare omstandighe den. De Kapelwagens van de Oost priester hulp rijden zo vaak het maar even kan langs die naar geestelijke troost en hulp begerige ballingen. Maar de eenmaal ingetreden leegis in hart en ziel blijft nog altijd ondrage lijk leeg, het heimwee vindt dagelijks nieuw voedsel en het zijn vooral de kinderen der ballingen die niet beter meer weten, of „men leeft nu een maal" in die troosteloze woestenij. ZELF NIET RIJK 70 komen we dan weer terecht bij dat goede plan van de (zelf niet zo rijke!) Bredase Maria-parochie. Kapelaan Kimmel en de zijnen heb ben ervoor gezorgd, dat veertig kin deren uit Gensungen nu eindelijk eens een heerlijke vacantie van drie weken gaan genieten. Zij zullen het Neder landse gezinsleven leren kennen, zij worden op alle mogelijke manieren in het parochieleven ingeschakeld, zij gaan aldus een katholieke sfeer in ademen en nadien kunnen zij, ver* kwikt naar geest en lichaam, in dat voor velen maar al te doffe leven te Gensungen een bepaalde „Roomse blijdschap" binnendragen, die juist voor ballingen van een zo onschat baar hoge waarde is. Er is voor gezorgd, dat de reiskos ten minimaal zijn. Voor alle kinderen is in alle rang en stand een „pleeg gezin" gevonden. Jeugdverenigingen zegden al een paar „gezellige avond jes" toe en er staan enkele uitstap jes op het programma. Waar het i\o- dige geld vandaan komt? Ach, als u dit een prachtig apostolaat vindt, belt u dan de pastorie van de Bredase Mariaparochie maar eens op en kape laan Kimmel zal u er alles van ver tellen. voortaan alleen aan de missie zijn ge wijd. Op de Zondagmiddagen zal Dom B. Brockbernd OSB „De paden van het Nabije Oosten", die hij met terdaad betreden heeft, nog eens be wandelen. f Luisterspelen en klank beelden: „Een profeet in Heerlen" (Tom Bouws over dr Poels); „De Lof van de polder", ..Alberdinck Thijm". Onder meer zal „De klop op de deur" van Ina Boudier-Bakker in vier de len worden weergegeven. Dat de 200ste kloA op 31 October extra zal slaan en dat het eerste lus trum van dc „Bietenhouwers" een oogstdag van jewelste wordt, is dui delijk. DE grote wedstrijd van het seizoen is het verteltournooi voor ko peren echtparen (iedere Zaterdag na de Klok), waaraan een prijs van f 400 is verbonden. Tijdens de Volksgezand- heidsweek zullen scholen uit alle Bis dommen voor een „m icrofoon- examen" worden uitgenodigd. Ook hieraan zijn prijzen verbonden. Noe men wij tenslotte nog de rubriek „Kinderen en wij", door Maria Emich, in het programma „Moeders wil is Wet". Aan ernstige, zowel als aan lichte muziek zal grote aandacht worden besteed. Grote werken zullen worden uitgezonden. De oude langspeelplaat TN EEN REDE welke anderhalf uur A duurde, heeft de Russische afge vaardigde op de algemene vergade ring van de V. N., Vysjinsky, een re solutie ingediend, waarin onder meer opnieuw wordt aangedrongen op het „onvoorwaardelijk verbieden van atoomwapens". De veiligheidsraad zou moeten wor den gevraagd, onverwijld maatregelen te nemen, om tot een internationale overeenkomst over dit voorstel, en 'n internationaal controlestelsel te ko men. Voorts wil 't Russische plan de algemene vergadering een beroep la ten doen op de „Grote Vijf", om hun strijdkrachtei met een derde te ver minderen. Op een internationale con ferentie zou de vermindering van de bewapening van alle landen moeten worden besproken. Tenslotte wil de resolutie het aanleggen van militaire bases in het buitenland bestempelen als een gevaar voor de vrede. De V- raad zou voor ontmanteling van deze bases moeten zorgen. John Foster Dulles noemde de re de van Vysjinsky „negatief". Een Brit se woordvoerder zei: „Opgewarmde Sovjet-argumenten". Frankrijk: „de zelfde langspeelplaat. Niets nieuws!" I—JET AMSTERDAMSE tramper soneel had gisterenmorgen een overstapje zonder aansluiting, toen een deputatie van conducteurs en bestuurders bij het stadhuis aan klopte, om een protest te doen horen tegen enkele ongerieven in het bedrijf. Men wilde loonsver hoging, verandering in het scher pe „op tijd rijden" en een normale verlofregeling. De hekken van het stadhuis bleven echter dicht, zodat de portier de heren te woord stond. Hij zei, dat de betrokken autoriteiten niet bereid waren de deputatie te ontvangen. Een zwij gende schare van honderd man trampersoneel, had inmiddels van de overzijde der gracht, de onder handelingen aan het hek gevolgd. Er klonk een donker gemompel door de gelederen, toen de depu tatie onverrichterzake terugkeer de. Men heeft nu besloten een pau ze van tien dagen te nemen, en dan als er nog niet gereageerd is overwegen „model te gaan rijden". De trams houden dan bij iedere halte stil, rijden keurig door de bochten en nemen niet meer passagiers mee, dan het of ficiële maximum. Ter gelegenheid van de Nationale Re- classcringsdag 1953, die in Nederland zal worden gehouden in de periode van 21 September tot 4 October, heeft de Vereniging van Reclasscringsin- stellingen een affiche verspreid, dat U hierboven vindt afgebeeld. Het af fiche vertoont de kleuren oranje, bruin en wit. Een witte hand wijst een figuur in bruin, voor een zware deur, naar een nieuwe toekomst.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1