Mgr. Kaczmarek, tweede Mindszenty „Osservatore vreest serie processen Jagerslatijn" is waar in Frankrijk Drie jaar cel Twintig jaar geëist in een geruchtmakende moordzaak Oefening „Grand Repulse*' begonnen Regeling voor uitkeringen aan getroffen zelfstandigen De conferentie overKorea Nationaal oorlogsmonument onthuld Koningin komt naar Zeeland Beschuldigd van collaboratie P-B.O. voor de landbouw Verdwenen diplomatenvrouw ging waarschijnlij kviaW enen Samenwerking op landbouwgebied Konijnenvrije-zone heeft weinig zin Aalmoezenier op verkeerde pad r DAGBLAD VOOR ZEELAND De POOLSE COMMUNISTISCHE REGERING heeft deze week een bisschop uit de gevangenis gehaald en voor de rechter geplaatst. Deze bisschop, Mgr. Czeslaw Kaczmarek van Kielce, is het middelpunt van een proces, dat dezelfde sinistere kenmer ken vertoont als dat van Kardinaal Mindszenty. De gehele com munistische propaganda-machine draait op volle toeren en richt haar scherp verblindende licht op de militaire rechtbank, waar voor Mgr. Kaczmarek met nog drie priesters en een religieuze terecht staat wegens de beproefde beschuldiging van hoogver raad. Vrouw door vergift gestorven Telegram blijft duister punt Weinig verandering Wijziging gemeentelijke indeling Besluit van minister van Maatsch. Werk Er zijn ook al immune dieren VOOR DE TELEVISIE D\ Voor een n 93e JAARGANG No. 20830 ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Keigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad. C J v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J- M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter L. J. v. 't Westende, P V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) t 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: voliedig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). Opening vernieuwde der Boede DIJ de Commissaris der Koningin is het bericht binnengekomen dat H.M. de Koningin op 30 September a.s. naar de gemeente Koudekerke zal komen om het geheel verbouwde en uitgebreide huis voor bejaarden „der Boede" te openen. Voorlopig is deze plechtigheid op drie uur in de namiddag bepaald. „De Boede" is in exploitatie bij de „Stichting Rusthuizen Walcheren". IN STRAATSBURG is men het ein delijk eens geworden over een Euro pese vlag. Zo ziet zij eruit: Vijftien gouden sterren op een azuren veld. TWEE VAN ELKE DRIE Nederlan ders zien de noodzaak in van een ster ke defensie, zo is gebleken uit een opinie-onderzoek van het NIPO. DE VIERING van het 300-jarig be staan van de aardewerkfabriek „De Porcelyene Flesch" in Delft, bereikt vandaag haar hoogtepunt met drie re cepties en een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum „Huis van Lam bert van Meerten". OP EEN goochelaarscongres in Edin burgh is plechtig een enveloppe ge opend, waar een brief uitkwam, die een week geleden door één der deel nemers, Peter Warlock, was geschre ven. In de brief stonden de belangrijk ste punten uit het nieuws-bulletin, zo als dat op de avond van het congres, door de BBC werd uitgezonden. MEVROUW LOUISA MERRIFIELD, die beschuldigd werd van moord op een bejaarde vrouw, is gistermorgen opgehangen. Het was de derde maal sinds 1936, dat in Engeland een vrouw werd terechtgesteld en de Ver. Staten reeds tijdens de oor log hadden samengewerkt om het Sovjet-regime in Rusland omver te werpen. Tijdens de oorlog zou de bis schop zelf gecollaboreerd hebben met de Gestapo, aldus luiden de beschul digingen. Wat op het proces niet ter sprake komt is, dat Mgr. Kaczmarek in 1943 door de Gestapo werd gear resteerd wegens zijn verzet tegen het nazisme. NOG MEER, "WOLGENS betrouwbare berichten heeft de Poolse Bisschop reeds 3 jaar in de gevangenis doorgebracht. Andere berichten spreken van enige maanden; in ieder geval lang genoeg om iemand met behulp van de com munistische techniek proces-rijp te maken. Evenals in andere processen geeft ook hier de beschuldigde alle misdrij ven toe. Mgr. Kaczmarek verklaart zich dan schuldig aan stelselmatige, hoogverraderlijke activiteiten gedu rende vele jaren. De Poolse pers ruimt een aanzien lijke plaats in over de gebeurtenissen te Warschau en volgt de verhoren en de verklaringen der beschuldigden op de voet. Tegelijk met Mgr. Kaczmarek staan terecht de priesters Jan Hani- lewicz, Josef Dombrowski en F. Wla- dyslaw alsmede zuster Maria Nik- lewska. Zij worden er van beschul digd over de jaren 1945-1947 alle soor ten inlichtingen te hebben verstrekt aan de Amerikaanse ambassadeur te Warschau, Mr. Arthur Bliss Lane, en aan het Vaticaan. Dinsdag las de bisschop een verkla ring voor, waarin hij zeide, dat Hitier r\E Osservatore Romano, het officiële dagblad van het Vaticaan, drukt er zijn vrees over uit, dat het proces contra Mgr. Kaczmarek slechts het eerste is en dat nog vele veroorde lingen van bisschoppen zullen volgen. Om echter een juist beeld van de achtergrond van het proces te krijgen aldus de Osservatore Romano, is het nodig terug te gaan tot 1950, toen de Poolse autoriteiten de bewering lan ceerden, dat het episcopaat onenig heid had met de H. Stoel en er zelfs sprake was van afscheiding der Pool se Bisschoppen van Rome. De daarop volgende gebeurtenissen toonden ech ter duidelijk de trouw van het epis copaat aan. Dit had tot gevolg, dat de regering haar toevlucht nam tot ter reur en tijdens de beruchte processen van Kielce in 1951 en van Krakau in dit jaar trachtte te bewijzen, dat trouw aan de H. Stoel verraad betekent. Van de andere kant was van toen af ook een versterkte activiteit der z.g. pro gressieve Katholieken merkbaar. De Osservatore Romano concludeert hieruit, dat de Poolse regering thans inziet met dreigementen niets te kun nen bereiken en daarom tot daden overgaat. Verwacht wordt dan ook, dat Mgr. Kaczmarek de eerste in de rij van Poolse bisschoppen zal zijn, die door middel van processen en veroordelin gen tot zwijgen zullen worden ge bracht. Dit zittingsjaar te verivachten MAAR minister Mansholt blijkens de Memorie van Toelichting op zijn begroting met stelligheid ver wacht, zal het nieuwe zittingsjaar dei- Kamer in belangrijke mate voor vele sectoren van het gebied van land bouw en voedselvoorziening de ver wezenlijking kunnen brengen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op de grondjlag van de wet op de bedrijfsorganisatie. Hierbij val te den ken, zowel aan de totstandkoming van productschappen als van bedrijfs- schappen. De minister hoopt in dit zittings jaar ook een nieuwe Pachtwet aan de Kamer te kunnen aauibieden. QP TWEEDE PAASDAG 1952, over leed in Oud-Beijerland de 23-jari- vrouw M. L. W. „Nierverschrompe ling" constateerde de arts die haar behandelde, maar in de buurt ging 't gerucht, dat de vrouw niet op een normale manier zou zijn gestorven. De politie vond trouwens later ook aanwijzingen, die dit bevestigden. De echtgenoot van de overledene koos zich al heel spoedig een tweede vrouw Hij had al contact met haar in de tijd, dat zijn eerste vrouw nog leefde. Niet temin had hij zich toen al voorgesteld als „weduwnaar". SENATOR JOSEPH MCCARTHY gaat eind van deze maand trou wen met een voormalige assistente van zijn bureau, mej. Jean Kerr McCarthy is 43 jaar en zijn toe komstige gade is 29. In 1945 werd zij gekozen tot het knapste meis je van de „George Washington"- universiteit. Bovendien is zij po litiek zuiver. IN APELDOORN is een baby van drie en een halve maand oud gestikt, doordat hij met het hoofdje tussen het kussentje en de rand van de kinder wagen terecht was gekomen. ERICH OLLENHAUER is herkozen tot voorzitter van de sociaal-demo cratische fractie in de Oostduitse Bondsdag. Als eerste punt staat op 't partijprogramma: Hereniging van Duitsland. Het probleem moet met on voorwaardelijke voorrang worden be handeld. HET KLEINTJE KOFFIE en de bor rel zullen in 2200 Amsterdamse café's gemiddeld tien procent duurder wor den. IN PARIJS verwacht men, dat de Franse minister van Buitenlandse Za ken, Bidault, het voorstel van dr. Adenauer, om de besprekingen over de Frans-Duitse besprekingen te her vatten, zal aanvaarden. PRINS BERNHARD is gisteren per vliegtuig in Tanganyika aangekomen. OP 71-JARIGE leeftijd is gisteren te Rotterdam de heer Louis Jamin over leden. Hij was de oudste directeur van C. Jamin N.V. DE districtcommissaris van het borg- stellingsfonds voor Gouda en omstre ken, M. W. G. M. van L., is gearres teerd. Men verdenkt hem van ver duistering van f 400 uit de kas. ENGELAND zal zich verzetten tegen ieder voorstel, om Japan als aange sloten lid van de G.A.T.T. (Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarie ven) toe te laten. DE PLAATSVERVANGERS van de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van Klein Europa, zullen op 22 September in Rome bijeenkomen, ter opstelling van een ontwerp-ver- drag voor een Europese, politieke ge meenschap. DE ENGELSE afgevaai'digde in de Raad van Europa heeft voorgesteld Duitsland gedurende vijf jaar onbe wapend te laten. JAPAN BESTUDEERT een plan om als „toegevoegd lid" tot de Verenigde Naties te kunnen toetreden. Men vond het nodig sectie te ver richten op het lijk van de overleden vrouw. Daarbij werden sporen van arsenicum aangetroffen. De dokter die de vrouw tijdens haar „ziekte" be handeld had, kon verklaren, dat hi; geen geneesmiddelen had gebruikt waarin dit vergift verwerkt was. Ver der vond men in het costuum, dat man een dag voor het overlijden van zijn vrouw had gedragen, ook de res ten van arsenicum, terwijl bleek, dat hij enige tijd voor het overlijden van zijn vrouw, dit vergift in Moordrecht had gekocht, zogenaamd om een hond te doden. Gisteren diende deze zaak voor de rechtbank te Dordrecht. De verdachte ontkende alles wat hem ten laste werd gelegd. Volgens de dagvaarding had hij zijn vrouw het vergift in doses toegediend, waardoor de vergiftiging het aanzien kreeg van een normaal ziekteproces. De behandelende arts koesterde dan ook in het geheel geen argwaan. Voor de rechtbank kwamen getuigen-deskundigen bevestigen, dat er zowel in het lijk van de vrouw, als in de kleren van de man, sporen van arsenicum waren gevonden. De verdachte bleef echter ont kennen. De Officier van Justitie stond voor de moeilijke taak, slechts op aanwijzingen het be wijs van schuld te moeten leve ren. Toch achtte hij de ver dachte schuldig aan de moord. Hij wilde de misdaad zien als een „crime sexuelle", als gevolg van erfelijke aanleg, die de ver dachte echter met zijn intellect had kunnen beteugelen. Ten slotte eiste hij twintig jaar ge vangenisstraf met aftrek. De uit spraak volgt over 14 dagen. H.M. de Koningin heeft Donderdagmiddag op het Kerkplein te Arnhem, het Nationals Oorlogsmonument, vervaardigd door G. Jacobs van den Hof. dat de nagedachtenis eert van alle geallieerde en Nederlandse strijdkrach ten, burgers en ondergrondse strijders uit de tweede wereldoorlog, ont huld. Na de plechtige onthulling legt H.M. de Koningin en krans aan de voet van het monument. fANDANKS de ijverige nasporingen van de politie in een groot aan tal landen, is men er nog niet in ge slaagd een tipje van de sluier, welke de verdwijning van mevrouw Mac- Lean omhult, op te lichten. Men neemt aan, dat de verdwenen diplomatenvrouw, de route naar de Sovjet-Unie, via Wenen heeft geko zen. Van daaruit kan men namelijk met verschillende, onder Sovjetrussi- sche controle staande vliegdiensten, Ongeveer 35.000 man, behorende tot de vierde divisie en de legerkorpstroe pen, die samen het le Nederlandse Le gercorps vormen, nemen deel aan de oefening „Grand Repulse", welke van 13 tot 24 September in Duitsland wordt gehouden. Op de foto is grond personeel van de lichte vliegtuiggroep bezig met het oprichten van een ge camoufleerde tent voor een van de vliegtuigen. RAAD VAN EUROPA r\E commissie voor Landbouw van de Raadgevende vergadering van de Raad van Europa, heeft zich uit gesproken voor de oprichting van een Europees Landbouwcollege. Voorts sprak de commissie zich uit voor de oprichting van een Europees Landbouwcentrum te Parijs, dat ter beschikking moet staan voor congres sen en bijeenkomsten op het gebied van de landbouw. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Veranderlijke bewolking met slechts enkele verspreid optre dende regenbuien en in de och- tend op vele plaatsen nevel of mist. Zwakke, later matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Zuid- west. Weinig verandering in tem- peratuur. J Vandaag: Zon onder 18.46 uur. I Maan op 17.05 uur, onder 0.52 uur S Morgen: Zon op 6.22 uur, onder I 18.44 uur. Maan op 17.26 uur, on- der 2.20 uur. Maandag: Zon on i 6.24 uur. In rampgebieden "WERWACHT mag worden aldus de Memorie van Toelichting op Binnenlandse Zaken dat door de colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Zeeland, na bestude ring van de problemen der toekom stige ruimtelijke ordening in de ramp gebieden, voorstellen zullen worden gedaan tot wijziging van de gemeen telijke indeling van deze gebieden. Het komt minister Beel niet onwaar schijnlijk voordat de eventuele voor stellen, die daarvoor rijp zullen blij ken, in 1954 aan de Kamer zullen worden voorgelegd. F\E MINISTER van Maatschappelijk Werk heeft aan de gemeentebe sturen, de Kamers van Koophandel en de borgstellingsfondsen mededeling gedaan van zijn besluit, om in nood zakelijke gevallen voorlopige en bij zondere uitkeringen te doen aan door de watersnood getroffen middenstan ders en zelfstandigen. Aan hen, die hun kosten voor le vensonderhoud voornamelijk verkre gen door inkomsten uit een direct of indirect door de watersnood getroffen eigen bedrijf, kan een voorlopige uit kering worden toegekend. Als de getroffene, ondanks deze uit kering zijn bedrijf niet op dezelfde voet als voorheen kan voortzetten onder meer door de bijzondere lasten, welke in verband met de ramp op zijn bedrijf zijn komen te rusten, kan een bijzondere uitkering worden toe gekend. Bij de vaststelling hiervan wordt rekening gehouden met de le vensbehoeften van het gezin, met het bedrijfsresultaat en met de bijzonde re lasten welke op de betrokkene drukken. (Van onze Parijse correspondent). TV"U DE MYXOMATOSE ook in Nederland is geconstateerd voelt iedereen zich verplicht er bijzonderheden over te vertellen. Daaronder zijn vaak onjuistheden, waarmee de bestrijding van de vreselijke ziekte niet gediend is. Ook de autoriteiten blijken niet altijd op de hoogte te zijn. Zo beweerde de heer E. J. A. Quaedvlieg, de directeur van de vee- arsenijkundige dienst in Nederland, dat een ziek konijn zich in zijn hol verbergt en dat de verhalen over de honderden of duizenden dode ko nijnen, die in een bepaalde Belgische streek zouden liggen niet anders zijn dan jagerslatijn. Misschien sterven de Belgische en de Nederlandse langoren in hun holen. Best mogelijk. Maar indien de heer Quaedvlieg de moeite had gedaan om door te reizen naar Frankrijk en de omstreken van Rambouillet eens door te wandelen, dan zou hij hebben kunnen con stateren, dat de door myxomatpse aangetaste konijnen blijkbaar ook bui ten hun holen sterven. wil doen. De lege zone moet ook langs Se-j ül1;?e grens uggen> want ook jH1.® D.uitsland is aangetast. Vermoe delijk is het nu al te laat. De ziekte is in Nederland reeds op diverse plaatsen geconstateerd en zal over uiterlijk twee tot drie weken heel Ne derland hebben besmet. De lege zone Heeft dan geen enkel nut meer. Maar waarom hebben de autoriteiten niet veel vroeger ingegrepen? De ziekte teistert Frankrijk nu al enige maan den. De autoriteiten schijnen pas ge reageerd te hebben toen ook België de onheilspellende berichten begon door te geven. NADERE BIJZONDERHEDEN rvE Franse televisie heeft er een uit- zending aan gewaagd. Geen dui zenden, maar honderdduizenden dode konijnen werden hier opgeschept en in vrachtwagens geladen. Frankrijk ligt inderdaad bezaaid met dode konijnen, zoals we al eerder hebben geschreven. Uw correspondent woont in Chateaufort, een lief dorpje ten zuiden van Versailles. Hier kunnen de autoriteiten desgewenst constateren, dat de konijnen zelfs dood op de ver keerswegen liggen. Het heeft nu maar weinig zin meer om een zone langs de Belgische (en Duitse) grens leeg te schieten De heer Q. heeft aan 't ANP verklaard, dat hij de overheid in deze geest een voorstel l~AE eerste ziekteverschijnselen zijn niet altijd hetzelfde. Soms open baart de ziekte zich met een klein builtje op de neus. Een andere keer beginnen eerst de ogen te etteren. Ook andere in Nederland gepubli ceerde gegevens zijn niet geheel juist. De myxomatose heeft de konijnen stapel van Uw correspondent terug gebracht van zestig langoren op.... negen. Herhaaldelijk bleek, dat de incuba tietijd vijf tot tien dagen bedroeg. Nadat de eerste, uiterlijke ziekte symptomen waren geconstateerd, stierven de dieren na zes tot veertien dagen. De eetlust bleef echter uitste kend, tot op de laatste dag. De ervaringen met het preventief- werkende entstof zijn verschillend. We zullen ons daaromtrent geen oor deel aanmatigen. Duidelijk is wel dat ook groenvoer in een afgesloten tuin besmet kan zijn. Sommige vogels brengen de besmetting over. Onze tuin is geheel afgesloten. Er kan geen wild konijn in. Toch werden de tam me konijnen besmet en vermoedelijk via het voer. De ziekte versrpeidda zich onmiddellijk over alle hokken. Maar één hok bleef verschoond. We hadden voor het deurtje diverse vlie genvangers gehangen. Enige gezonde dieren uit een overigens besmet hok, die onmiddellijk veertig meter ver der werden geplaatst, hebben de ramp overleefd. Volwassen en goed door voede tamme konijnen zijn minder vatbaar dan halfwas-diertjes QPMERKELIJK nu is echter, dat uit een hok. waarin negen halfwas-1 diertjes zaten en dat we als verloren! beschouwden, omdat na enige dagen afwezigheid zes langoren bleken te zijn aangetast, de overige drie kern gezond zjjn gebleven, zonder ooit een preventief middel te hebben toege diend, zonder vliegenvangers en.... met voer, dat uit de besmette tuin kwam. Vermoedelijk zijn deze dieren nu immuun geworden. DE ENIGE MIDDELEN ITIT bovenstaande kan blijken, dat er enige middelen zijn: onmiddel lijk afmaken, indien een ziektegeval wordt geconstateerd. De gezonde die ren ook slachten of onmiddellijk op andere plaatsen zetten en slechts één dier in een hokje. Voorts hange men vliegenvangers voor de deurtjes en geve men uitsluitend hard voer. Laat de ziekte vooral niet doorwoekeren. Wie eenmaal een konijn in het laatste stadium heeft gezien, lust het eerste jaar geen boutje meer. verschillende stilden achter het IJze ren Gordijn bereiken. Over de echt heid van hr4. telegram, dat de ver dwenen vrouw aan haar moeder te Genève heeft gestuurd, is men het ook nog niet eens. In dit telegram wordt namelijk gesproken van het tweejarig dochtertje Melinda als „Pink Rose". Dit was een scherts naam, welke slechts in intieme fami liekring bekend was. „GRAND REPULSE r\E eerste Nederlandse militair, die tijdens de oefening „Grand Re pulse" op het verkeerde pad is ge raakt, was de divisie-aalmoezenier pater Richelle. Op zijn ronde langs de tenten in het gebied, waar het eerste Legercorps is gelegerd, was hjj de weg kwijt geraakt. Na lang zoeken in het donker zag hij eindelijk een verlichte tent._ Hij ging er op af en kwam midden in de nacht op een Duitse kermis terecht, waaruit kan blijken, dat ook een aal moezenier wel eens kan dwalen. Maar verder is alles keurig volgens plan verlopen. Twee uur na aan komst hadden de Nederlandse troe pen hun eerste warme maaltijd al achter de kiezen en maar korte tijd daarna werd de eerst post van thuis rondgedeeld. Er zijn bijna 50 aalmoe zeniers en een even groot aantal veldpredikers, die de geestelijke ver zorging van de Nederlandse troepen voor hun rekening nemen. Nieuw verzoek aan communisten zestien Tanden, die troepen in Korea hebben, zijn met algemene stemmen tot een besluit gekomen, om een tweede verzoek tot de communis ten te richten, om in te stemmen met een tijd en plaats voor de politieke conferentie over Korea. Door dit besluit hebben de verbon denen in feite de eis van de Chinese premier, dat de conferentie op brede basis moest plaats vinden, verwor pen. De zestien landen zullen zich verzetten tegen elke Russische poging om het debat over de samenstelling van de politieke conferentie te her openen. Men had in deze reeds stap pen verwacht van Vysjinsky, die de Sovjet-Unie op de algemene verga dering van de V.N. vertegenwoordigt. Deze schijnt echter te willen afwach ten, hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen. DIJ de zendingen nieuwe gramo- LJ foonplaten uit Amerika, die hier af en toe arriveren, bevindt zich thans wel een zeer speciale plaat, die echter in de Neder landse programma's beslist niet zal worden opgenomen. Het is een nummer, dat bijzonder past in het lawaaierige Amerika. Daar treft men in zo goed als elke publieke gelegenheid de „Nickle-Odian" aan, een apparaat, dat na inworp van een muntstuk en een druk op de knop de melodie naar keuze speelt. Uren achtereen is het in strument in actie en dikwijls hoort men dezelfde schlager telkens weer. Een^ Amerikaanse maat schappij, dfe weet, dat er ook duizenden Amerikanen naar wat rust in al dat muzikaal lawaai verlangen, heeft nu een nieuwe gramofoonplaat in de handel ge bracht. die in de „Nickle-Odians" zijn plaats al heetf veroverd. Wie een muntstuk in het apparaat werpt en deze plaat kiest, krijgt de rust, die hij zoekt. Want wel zitten er normale groeven in de plaat, maar.... er staat niets op. „Drie minuten stilte" heet deze plaat. En zo kunnen de Amerika nen „een heel klein beetje stilte in een wereld van lawaai" kopen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1