Proef - arbeid" aan seminaristen verboden Besluit van de H. Congregatie der Seminaries: Breda kreeg er een stad bij! Wederom twee Belgische dames gedood GREVENBICHT, drie volle dagen j vrijgezellen-eldorado r MATROZENSHAG Ruim zestig landen hielpen Nederland in bange dagen Roofoverval op kardinaal Mevrouw MacLean verdwenen DAGBLAD VOOR ZEELAND v> Waarde apostolaat niet in geding Onderhandelaars van de K.N P. Besluit kwam na rijp beraad Balans van het drama aan Oder-Neisse-grens Plaatselijb buien UTRECHTSE OPERA LIQUIDEERT De activiteiten van het Roode Kruis Bataljon atoom-artillerie komt in West-Üuitsland Spoedig volgen er meer Staking in Indonesië onwettig genoemd H. Mis in grot van i 236 meter diep De berechting van Mossadegh VREES VOOR DIPLOMATIEKE CONSEQUENTIES Russische rol Chauffeur misrekende zich bij passeren Twee zwaar gewonden r INVESTERINGS AFTREK BELANGSTELLING UIT VERSCHILLENDE LANDEN Gelijk-gestemden ontmoeten elkaar bij muziek, romantiek en folklore De ooievaar Vliegtuig neergestort in Ver. Staten Toeschouwers op Golgotha 93e JAARGANG No. 20828 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. DONDERDAG 17 SEPT. 195» Voer Cod, Koningin en Vaderland Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOsTBURG: Nieuwstiaat 41, Tel. no. 3 Het gesprek over de Tl. K. politieke eenheid ALS deelnemer aan het gesprek over de eenheid heeft het bestuur van de K.N.P. aangewezen drs. A. C. R. Dreesmann te 's-Gravenhage; A. de Wolf, lid van het partijbestuur, te Heemstede en J. L. A. Zwarts, secre taris-penningmeester van de partij, te Scheveningen. VIJF KINDEREN van een mijnwer ker uit de Canadese staat Nieuw- Schotland, zijn Dinsdag, toen de wo- ing van hun ouders in brand stond in de vlammen omgekomen. De' moeden re twee kinderen werden gered. EEN ZOON van Mahatma Gandhi, die in Zuid-Afrika woont, gaat 50 dagen de gevangenis in, uit protest tegen de nieuwe maatregelen van de regering daar, tegen de Indische minderheid. Hij had een aandeel in een politieke betoging gehad en was deswege ver oordeeld. DE 46-JARIGE mevrouw Louisa Mer- rifield, die ervan beschuldigd werd, de 76-jarige mevrouw Sara Ricketts te Blackpool (Engeland) te hebben vergiftigd, wordt morgen opgehan gen. Haar gratieverzoek is afgewezen. DEGENEN, die na 1 Februari recht streeks giften aan het rampenfonds hebben gedaan, zullen schriftelijk be vestiging van de ontvangst van hun bijdragen krijgen. DE 4500 METAALARBEIDERS in Le Havre, die al langer dan een maand aan het staken waren, hebben het werk hervat. Over hun looneisen wordt nog onderhandeld. Nu staken de bouwvakarbeiders in Le Havre nog. ONBEKENDEN hebben een beel denstorm gehouden in de opslag plaats van een beeldenfabriek in Venlo. Tientallen beelden hebben de vandalen onthoofd en tal van waardevolle modellen werden ver nietigd. Men mist enkele dozen met medailles. De politie heeft deze vreemde zaak in onderzoek. MET EEN MEER dan gemiddelde aandacht hebben de katho lieken over de gehele wereld, doch vooral die in Europa, het experiment gevolgd, dat in de loop van de laatste tien jaren in Frankrijk gaande was. Daar begaven priesters, doch ook jon ge seminaristen (uiteraard na toestemming van het seminarie), zich onder de arbeiders in fabrieken, op het land of elders. Zij vormden daar de Christelijke stoottroepen tegen communisme en andere radicale ideologieën. Een relaas over het dikwijls bitter harde leven van deze „priester-arbeiders", van de hand van Gil bert Cessbron („Heiligen gaan naar de Hel"), was vorig jaar in Frankrijk het meest verkochte boek. De H. Congregatie van de Seminaries en Universiteiten te Rome, heeft nu ten aanzien van degenen die dit apostolaat beoefenen, een beslissing genomen. Daarbij is de seminaristen-opleiding tot priester-arbeider ver boden. schreven aan alle leden van het Franse Episcopaat. Dit geschiedde naar aanleiding van het feit, aldus luidt een gedeelte van de brief, „dat door de grote belangstelling en geest drift, op de seminaria voor het werk der priester-arbeiders gewekt, vele seminaristen zich in de vacantie naar fabrieken, op het land of andere werkzaamheden hadden begeven, om in een oefentijd ervaring op te doen". De brief vervolgt dan: „De erva ringen van enige jaren wettigen thans na gedocumenteerde vaststellingen, te I JITDRUKKELIJK dient hierbij ge- zegd, dat deze beslissing geens zins een oordeel wil inhouden over de theoretisch waarden van dit apos tolaat of de initiatieven, welke door seminaristen in dit opzicht genomen worden. Het Instituut der „prêtres-ouvriers" is steeds door de kerkelijke autoritei ten met de grootste aandacht gadege slagen. Al bestond er tussen de pries ter-arbeiders en de Franse, kerkelij ke hoogwaardigheidsbekleders, waar onder de kardinalen Suhard en Fel- tin, een nauw contact, algemeen was men in den beginne van mening, 4at de uitwerking van de aanwezigheid van priesters in werkplaatsen en fa brieken, moest worden afgewacht, voor men tot een eindoordeel zou kunnen komen. Dit gold zowel voor de resultaten van hun moedig apos tolaat als voor de invloed op hen zelf. Na een ondervinding van meer dan tien jaar, is thans deze uitspraak gekomen. Een bijzondere missie vanwege het Vaticaan heeft een rapport opgesteld over het voor en tegen van het mo derne missiewerk der „Priesterarbei ders". Tevens heeft de kardinaal-pre fect van de H. Congregatie der semi naries en universiteiten een brief ge- DE ABT van een klooster op Cyprus heeft in de buurt van Paphos een berg gezien, die bij de laatste aard schokken finaal in tweeën was spleten. DANK ZIJ een verkeerde telling van de stemmen, heeft de Westduitse so cialistische partij een zetel in de Bondsdag erbij gekregen, ten koste van de katholieke Centrumpartij. DR. ADENAUER heeft de Nederland se afgevaardigde in de Raad van Europa, Jhr. Van der Goes van Na- ters uitgenodigd tot een bespreking over het Saargebied. De heer Van der Goes had over dit vraagstuk een rap port opgesteld, dat Europgeanisering van het Saargebied adviseerde. IN DE SOVJET-UNIE zijn drie nieu we ministeries ingesteld. Dit zijn een ministerie voor de automobielindus trie en verkeerswegen, voor geologie en voor vliegtuigindustrie. VOOR DE Nederlandse deelneming aan de plannen der Europese organi satie voor kernphysisch onderzoek, heelt de minister van O., K. en W. in zijn begroting f 600.000 aange vraagd. PROF. DR. IR. F. PH. A. TELLEGEN bijzonder hoogleraar vanwege de St. Radboudstichting in de Thomistische wijsbegeerte aan de Technische Ho geschool te Delft, zal Woensdag zijn inaugurale rede houden over: „Aard en zin der technische bedrijvigheid". DOOR DE afwezigheid van minister Luns, zal de bijeenkomst van het mi nisterscomité in het kader van de Be nelux, enige tijd worden uitgesteld. Men had zich voorgenomen om op 8 October bijeen te komen. DEZE MAAND is het 85 jaar geleden dat de beroemde Abdij van Beuron van klooster tot Abdij werd verhe ven. De abdij vormt een centrum van geestelijk leven in Zuid-West-Duits- land. Zij is de bakermat van de Be nedictijnercongregatie van Beuron. MINISTER CALS stelt in zijn begro ting een bedrag van f 1 millioen in het vooruitzicht, dat verdeeld over drie jaar aangewend zal worden voor de restauratie van een groot aan tal woning- en pakhuisgevels in de Amsterdamse binnenstad. Advertentie TIET Westduitse ministerie voor vluchtelingen heeft een rapport van in totaal 1300 bladzijden uitgege ven, waarin het lot wordt beschre ven van de Duitsers die tussen 1945 en 1950 uit Oost-Duitsland zijn ver dreven. Volgens het rapport zijn van de twaalf millioen Duitsers, die ten Oos ten van de Oder-Neisse-Linie wonen, twee millioen bij pogingen om te ont vluchten omgekomen of gedood. VAN ROSSEM S ^OCEllS** Weersverwachting, geldig tot vanavond: In de ochtend hier en daar nevel of mist. Overigens veranderlijke bewolking met plaatselijk een bui. Zwakke tot matige Zuid-Ooste lijke tot Zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 18.51 uur. Maan op 16.05 uur, onder 23.30 uur. Morgen: Zon op 6.19 uur. zeggen, dat bovengenoemde initiatie ven hun doel missen. Nog sterker: dat zij eerder tot negatieve resultaten leiden voor de vorming van jonge geestelijken en dat daarom de toe komstige toepassing ontraden wordt". \Y/IJ tekenen hierbij aan, dat in de laatste aanhaling de seminaristen bedoeld worden. Op grond van deze overwegingen, verbiedt de H. Congre gatie alle leerlingen van Franse se minaria, zonder enige uitzondering, als „proef-arbeiders" werkzaam te zijn. De aartsbisschoppen en de bis schoppen wordt verzocht, alle toe stemmingen, die mogelijk reeds voor „proef-arbeid" mochten zijn gegeven, in te trekken. Het aannemen van se minaristen. die zich geroepen voelen tot de taak van priester-arbeider, is opgeschort. Het studiejaar van het se minarie van de „Mission de France" is uitgesteld. Wegens gebrek aan geld TNE RAAD VAN BEHEER van de Utrechtse Opera en het actie-co mité tot instandhouding van deze opera hebben medegedeeld, dat het voor instandhouding van de opera be nodigde bedrag ad f 200.000 niet in zijn geheel is bijeengebracht. De Raad van Beheer hegft derhalve besloten de werkzaamheden van de Utrechtse Opera volledig stil te leg gen en met de liquidatie verder voort te gaan. Dit betekent o.m., dat er geen enkele uitvoerig meer zal wor den gegeven. RUIM ZESTIG LANDEN hebben na de ramp, die Nederland op 1 Februari trof, spontaan gerea geerd door het aanbieden van hjilp in velerlei vorm. Zweden staat aan de kop van deze lange lijst, met zendingen goederen ter waarde van f 13.179.95. Dan volgen Canada met f 9.800.016, Zwitserland met f 5.754.970, Frankrijk met f 5.344.715 Denemarken met f 5.097.608 en de V. S. met f 4.826.457. Kameroen komt op de laatste plaats met f 14. Deze cijfers, die wij lichten uit een verslag van het Nederlandse Roode Kruis over zijn activiteiten tijdens de watersnood, kunnen nog met vele worden uit gebreid. Voor wat betreft de internationale hulpverleniging, stonden er drie projecten op het pro gramma, namelijk een textielplan, een huizenplan en een agrarisch plan. In totaal werden 1.294.375 stuks textielgoederen beschikbaar gesteld. De totale waarde hiervan was f 7.983.125. De directe kosten der eer ste hulpverlening door het Roode Kruis belopen f 2.0.12.000. Uit de lijst van slachtoffers blijkt, dat erbij de ramp acht-en-dertig kin deren van 0 tot 1 jaar om het leven kwamen. In de leeftijdsgroep van 80 tot 89 jaar vielen er 79 slachtoffers. Het aantal geregistreerde doden is 1615 en het aantal vermisten 180. ZOALS wij gisteren meldden, zal er binnenkort Ameri kaanse „atoom-artillerie" naar Europa worden verscheept. Het bataljon, dat met deze vreesaan jagende wapens moet werken, zal worden gestationneerd in West-Duitsland. Later zullen nog meer bataljons met atoomartillerie naar Europa ko men. Een bataljon bestaat uit drie batterijen, elk uitgerust met twee vuurmonden. De stukken dragen 30 kilometer. Het kanon kan onder alle weersomstandigheden, zowel overdag als 's nachts vuren. Het is niet bekend, of er ook atoom granaten naar Europa zullen komen. Een ander atoom-nieuwtje is, dat de FAEZER DAGEN is kardinaal Artea- ga', de aartsbisschop van Havana, in Rome aangekomen om een rust kuur te ondergaan. Hij hoopt te her stellen van de verwondingen, die hij vorige maand op Cuba heeft opgelo pen. De kardinaal werd namelijk in zijn kamer overvallen door drie mannen, die 45.000 dollar van hem eisten. Toen de kardinaal om hulp roep, sloeg één der indringers hem met de kolf van zijn pistool op het hoofd. Daarna gin gen de bandieten op de vlucht. De Cubaanse minister van Voorlichting heeft destijds verklaard, dat de kar- kinaal gewond was tengevolge van 'n val LIET IS vrijwel zeker, dat de staking van ondernemingsarbeiders in In donesië algemeen is. Er is sprake van dat ongeveer 500.000 arbeiders het werk hebben neergelegd. In Djakarta wordt vernomen, dat het Openbaar Ministerie stappen zal ondernemen tegen de bestuurders /an de vakbond van ondernemingsarhei- ders, aangezien men de staking als onwettig beschouwt. Merkwaardig bij deze staking is, dat er op de ene on derneming b.v. gedurende twee uur niet wordt gewerkt, terwijl op ande re ondernemingen het werk voor 24 uur of langer is neergelegd. ,kiel is gelegd voor de tweede duik boot, welke door middel van kern energie wordt aangedreven. Het vaartuig, dat met grote snelheid dui zenden kilometers onder water kan afleggen wordt gebouwd op 'n Amer-i- kaanse werf. Haar man gevolgd jyjEVROUW MELINDA MACLEAN de echtgenote van de ruim twee jaar geleden verdwenen Britse diplo maat Donald Maclean, is met haar twee kinderen even spoorloos zoek geraakt, als eertijds haar man. Mevrouw MacLean woonde in Ge nève. Vrijdag ging zij naar Montreux, waar ze twee dagen bij kennissen zou logeren. Toen zij Zondagavond niet terugkeerde, waarschuwde haar moe der de politie. Bij nasporingen bleek het opgegeven adres in Montreux vals te zijn. Donald MacLean verdween inder tijd tegelyk met de diplomaat Bur gess. Men nam aan, dat de twee naar Rusland waren gegaan, nadat geble ken was, dat MacLean communistische sympathieën had. Vermoedelijk tracht zijn vrouw zich nu bij hem te voegen. C")P een diepte van 236 meter I is in een der druipsteengrot- ten van de Sierra Harana in Spanje een H. Mis opgedragen aan een altaar, door 30 Spaanse I geologen en grotonderzoekers 1 opgericht tussen de spookachtig 1 uitziende druipsteenkegels. Voor verlichting zorgden de electri- j sche toortsen der expeditie. Al- le leden gingen te communie, of- schoon zij zeven uur nodig had- den om de grot te bereiken. Voortaan zal ieder jaar op 15 j Augustus, het feest van O. L. Vrouw ten Hemelopneming, In I deze grote de H. Mis worden ge- I celebreerd. Tien dagen daarvoor, op de feestdag van O. L. Vrouw J ter Sneeuw, wordt ieder jaar een 1 H. Mis gecelebreerd op de hoog- ste top van de Sierra Nevada, op I de 3470 meter hoge bergtop Vel- J veta. j LIET BREDASE HEUVELKWARTIER dat als een stad op zichzelf binnen enkele jaren uit de grond verrees, kreeg een „hart" in de vorm van een winkelcentrum met 250 woningen en 18 winkels, dat gisteren met enig ver toon van feestelijkheid werd geopend. Op de foto links de openingsplechtigheid aan de rand van de vijver op het Dr. Struyckenplein, waarbij minister Witte op het spreekgestoelte de wijk een uiting noemt van een tjjd die naar nieuwe vormen zoekt. Rechts: de minister b(j de feestdronk die uitgebracht werd in de garage van een tier flats. Links burgemeester Kortmann. Deze dronk werd door enkele nieuwsgierige Heuvelkwartierdertjes met genoegen afgegluurd. TVTEDEROM heeft het verkeer twee slachtoffers geëist, nu weer te Goes, waas gisterenavond een Belgische wagen op de Patijnweg verongelukte, wat het leven kostte aan de 85-jari- ge mevrouw v. d. Berge uit Deurne (bij Antwerpen) en de 40- jarige mej. Willemse uit Antwerpen, terwijl de heer en mevrouw Kriek, eveneens inzittenden zwaar werden gewond. TEHERAN gaan geruchten, dat de ex-premier, dr. Mossadegh, waarschijnlijk niet voor het militaire Hof terecht zal staan. Men vrees ont hullingen over Mossadegh's contacten met de communisten. Daarbij zou de Sovjetrussicche ambassadeur in Per- zië betrokken worden, hetgeen be paalde diplomatieke consequenties met zich zou kunnen meebregen. Zou Mossadegh niettemin berecht worden, dan zijn er naar men aan neemt voor hem slechts twee mo gelijkheden, namelijk vrijspraak of de doodstraf, welke door de Sjah gewij zigd kan worden in levenslange ge vangenisstraf of verbanning. Uit ge tuigenverklaringen zou gebleken zijn, dat de Sovjetrussische ambassadeur Lavrentiev (die na de staatsgreep van Zahedi plotseling ziek werd), na mens zijn regering steun zou hebben beloofd bij de stichting van een re publiek in Perzië en dat hij, door be middeling van Mossadegh zelf, de uiterst linkse pers in Perzië subsidi eerde. Naar aanleiding van het bericht, dat de voormalige minister van Bui tenlandse Zaken, Fatemi, zich in Cairo zou ophouden, wordt in Teheran ge zegd, dat Perzië de terugroeping van de ambassadeurs van Jordanië en Sy rië zal eisen, indien blijkt, dat dezen Fatemi bij zijn ontsnapping behulp zaam zijn geweest. TN de puntsgewijze samenvatting van de grote staatsstukken is ten on rechte vermeld, dat de minimumgrens voor investeringsaftrek zou worden verlaagd van 10 tot 3 millioen. Dit moet natuurlijk zijn 10 tot 3 mille. HET,^S MAAR EEN IDEEMaar het werd uitgedragen door aan plakbiljetten en overgenomen door radio en pers van vele landen. Ook de uitgaande officiële post van de gemeente gaf in de vorm van een apart stempel de wekroep door: „Vrijgezellen aller landen, verenigt Uin het Limburgse Grevenbicht". De organisatoren staan nu zelf perplex van de belangstelling, welke door deze originele inval werd losgeslagen. Uit Limburg en de rest van Neder land, uit België, Engeland en Duitsland kwamen de reacties los. Het resul taat Is, dat de vaste bevolking van dit vriendelijke Maasdorp plotseling, al thans op 19, 20 en 21 September, met minstens 10 pet. zal toenemen. Van vele kanten komen dan naar Grevenbicht mannen en vrouwen, jonge en oude, uiteenlopend van nationaliteit en stand. Zij hebben minstens één ding gemepn: Nadat zij hebben afgerekend met zekere mijnheer Van der Kieft of een zijner buitenlandse collegae, blijft hun gulden een volle gulden waard. Officieel zou de termijn van in-gen per fiets van Kerkrade naar Gre- schrijving Zaterdag j.l. gesloten zijn. Maar nog steeds blijven de inschrij vingen binnen druppelen en Greven bicht, dat zelf tegen de tweehonderd vrijgezellen telt, blijkt nu eenmaal een zwak te hebben voor de celiba tair.... BEWIJZEN ALSTUBLIEFT! QVERIGENS is het nog niet zo een voudig om toegelaten te worden tot dé Vrijgezeiiendriedaagse, want het eigenlijke congres is uitsluitend bedoeld voor vrijgezellen. Vandaar, dat er op het inschrij vingsformulier achter de in te vullen naam staat: „verklaart naar eer en geweten vrijgezel te zijn", hetgeen de organisatoren dan bovendien nog be vestigd wensten te zien in de vorm van officiële waarmerking door een wereldlijke of geestelijke overheid. Met zijn 22 jaar gaf de jongste deelnemer er al vroeg blijk van niet van zins te zijn anders dan alleen door het leven te gaan. De oudste deelnemer, 74 jaar, kwam dezer da- venbicht, omdat hij vreesde zijn aan melding niet tijdig genoeg meer te kunnen indienen. De op het secretariaat neerdwarre lende post levert tal van gezellige ontboezemingen op. „Mijn zuster", zo schrijft een vrijgezel uit Arnhem, „trouwt Zaterdag. Heb ii pech! Maar zij heeft nog een 12-lal andere broers en zustersmisschien zie ik wel kans er tussen uit te knijpen". Een Engelsman schrijft: „Ik ben nog nooit buiten Engeland geweest en Joost mag weten, waar dat Greven bicht van jullie op Gods aardbodem ligt. Maar ik kom er!" Voor de vol ledigheid voegt hij er zijn leeftijd, lengte en gewicht en zijn hobbies aan toe VRIJGEZELLENPECH ETEN andere Engelsman had zich al aangemeld, maar moest zich weer afmelden. Zijn blindedarm was hij in tussen kwijt geraakt en met de ope ratie waren ook zijn congres-centen opgesoupeerd. Met Duitse grondig heid stuurde een Duitse vrijgezel een belastingtabel, vergezeld van een uit voerige uiteenzetting van de diverse lasten welke in dat land op vrijge- zellenschouders rusten. Een boer uit Dreischor (Zeeland) schreef, dat hij zijn boerderij en zijn vee grotendeels was kwijtgeraakt, maar daardoor hoefde hij nu ook niet hard te wer ken en had hij zelfs tijd voor een slippertje naar Grevenbicht. FEEST VOOR IEDEREEN DEHALVE een legertje van journa- listen, gisteren belde nog de Dai ly Mail uit Londen, dat een verslag gever present zou zijn, fotoreporters, radio- en filmmensen, worden op de ze dagen duizenden mensen in Gre venbicht verwacht. Want behalve het uitsluitend voor de vrijgezellen be stemde congresprogramma is er een uitgebreid feestprogramma samenge steld, waarvan iedereen mag meege nieten. Heel het dorp zal zich in feesttenue steken met versieringen en verlichtin gen. Al de 26 plaatselijke café's wor den omgetoverd tot Weinstube, Beiers, Tirools café enzovoorts. Behalve de dorst zal men ook op verschillende plaatsen de honger kunnen stillen. Er verrijst een congrestent, waarin een 1500 man plaats kunnen vinden. Ker misvermakelijkheden zullen dingen naar de gunst der bezoekers. Naast de moderne dansen is een ruime plaats ingeruimd voor de ouderwet se Limburgse cramignon. Ook de fol klore krijgt ruimschoots haar deel. Men heeft reeds de medewerking verworven van het Ar eens gilde, dat bekend staat om zijn jaarlijkse wor stenfestijn en van hun Broekhuizen- vorster tegenhangers, die zich met geitenvlees tevreden stellen. De Jonkheid van Valkenburg komt com pleet met Mei-den en -koningin. Beek wordt vertegenwoordigd door Lucia, de Lichtkoningin en uit Bleijerheide komt de Strohoedenclub. Het bonte internationale gezelschap wordt Zaterdag door burgemeester mr. L. J. M. Corten ontvangen. \/OOR een vrijgezel is een ooie- - vaar uiteraard een delicaat onderwerp. Nog delicater wordt dat, wanneer aan de vooravond I van het vrijgezellen-congres een I boekje (wekelijkse IVIO-serie) bij ons komt binnenwaaien, getiteld „De ooievaar verdwijnt". Er komt dan zelfs een min of meer pijn- lijke, zij het strikt wetenschappe- J lijke, sfeer rond het geheel te han- J gen. De schrijver, Ko Zweeres, J behandelt prettig en gedegen het j probleem „Waar blijven de ooie- vaars", vertelt dan dat het aan- S tal in Noord-Brabant sinds 1934 J is gedaald met 64 pet. tot een J totaal-rest van 10 steltlopers per J jaar (in Zeeland al sinds jaar en dag 0en is er zich kennelijk I niet van bewust geweest, dat een vrijgezellencongres zijn lezqns- waardige brochure zo „ontwa- penend" zou doorkruisen VAARWEL VRIJÖEZELLEN- TIJD TN Grevenbicht is men er niet op uit, van het congres een „huwe lijksmarkt" te maken. Maar voor de niet verstokten onder de vrijgezellen kan het duidelijke taal spreken, dat het vrouwelijke en mannelijke ele ment der deelnemers elkaar ongeveer in evenwicht houdt. Misschien helpen de romantische gondelvaarten op de Kingbeek een handje. Maar hoe dan ook, tot be sluit van het feest zullen twee vrij- gezellenpoppen in het openbaar een vurige dood sterven. QNGEVEER half zeven reed een Belgische wagen op de Patijnweg te Goes, in de richting Bergen op Zoom. In grote vaart probeerde de chauffeur, J. V. uit Brasschaet, een andere auto te passeren, denkend dit nog te kunnen doen, vóór een tegep- liggende autobus voorzijkwam. De man misrekende zich echter en vloog met een donderende klap zijdelings tegen de autobus. De gevolgen waren ontzttend. De kop van de auto werd opgevouwen, of hij van papier was. De motor werd er uit geslingerd. De zijkant barstte open, waardoor drie van de vijf inzittenden over de straat smakten. De auo-zelf draaide om haar as en kwam aan de zijkant van de weg terecht. Uit de wrakstukken be vrijdden zich toen de chauffeur en de 68-jarige heer Kriek uit Deurne. Toe snellende omwonenden constateerden, dat twee der dames ai dood waren, terwijl de andere, de vijftigjarige me vrouw Kriek bewusteloos lag en een hersenschudding had bekomen, even als haar echtgenoot, zoals later bleek. De chauffeur had alleen maar hoofd wonden. De doden en gewonden werden naar het St. Johannaziekenhuis te Goes overgebracht, terwijl de politie de weg gedeeltelijk afzette en met het onderzoek begon. De hulp-Officier van Justitie, mr. Andrea was mede suoe- dig ter plaatse. De autobus, die thuis hoorde in Vlis- singen had alleen een flinke deuk be komen en de ruim 30 passagiers, allen Walcherse bestuursleden van Vrede rust, die een vergadering te Bergen op Zoom hadden bezocht, kwamen na genoeg met de schrik vrij. Enkelen hadden wonden in het gezicht, of raakten een paar tanden kwijt. De Belgische familie kwam van 'n vacantie-uistapje in Walcheren terug. Het oudste slachtoffer was de moe der van mevr. Kriek. De Belgische consul te Goes, de heer de Grooff, heeft de verwanten van de slachtof fers te Deurne van het ongeval in kennis gesteld. Alle 28 inzittenden om het leven gekomen f~* ISTEREN is een Amerikaans vlieg- tuig, dat behalve de bemanning van drie personen, 25 passagiers aan boord had, in dc buurt van Albany, in de staat New York, neergestort. Alle inzittenden kwamen om het le ven. Het verongelukte toestel, een „Con- vair" van de Ametican Airlines, was van Boston onderweg naar Chicago. Ooggetuigen beweerden, dat de ma chine in aanraking was gekomen met de zendmast van een radiostation. Het ongeluk gebeurde kort voor de lan ding. De „Convair" werd opgehouden door de dichte mist en cirkelde daar om gedurende ongeveer oen kwartier rond de landingsplaats. FEN persfotograaf in de Oosten- rijkse stad Graz heeft iets v reemds ontdekt, toen hij met be hulp van zeer bijzondere lenzen een foto had gemaakt van een groot gebrandschilderd raam in de parochiekerk van de stad. Dit raam. dat twee jaar geleden is ontworpen, stelt de kruisiging van Christus voor. Bij het ontwikke len van de foto's ontdekte de fo tograaf. dat zich onder de figu ren die de kruisiging gadeslaan, twee personen bevinden, waarvan de één Adolf Hitler en de ander Bonito Mussolini voorstelt. Ze staan daar met de armen over elkaar geslagen en een grijnslach op het gezicht. Men gelooft dat de maker van het raam die twee in beeld heeft gebracht, om het feit te verzinnebeelden, dat tijdens hun regiem de gehele mensheid als het ware gekruisigd is.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1