ZUID-BEVELAND Walcheren .-VLAANDEREN Coöp. Boerenleenbank te Lamswaarcle in het «oud Swsssssssssss z Weg Breskens-Hoofdplaat in de Raad DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 15 SEPTEMBER 1953 2 Twee gouden Vincentianen in Hulst Geen hoger dijkgeschot in polder Walcheren Eendracht bracht bloei goedlekker T*°'' -l' ,7""- Dodelijk ongeval bij Zierikzee Polder Walcheren moet millioenen lenen Kaderdag K. V. P. op komst te Goes aankoop IR Castett3 tan ral lube dpasta Premieregeling woningverbetering en splitsing ,oo. 8 een*! HULST MIDDELBURG VLISSINGEN 7 TERNEUZEN OUDJES GINGEN OP STAP AGFNDA HEDEN MORGEN O De heren Buysrogge en v. d. En de onderscheiden QNDER GROTE BELANGSTELLING werd door de Coöp. Boerenleen bank te Lamswaarde het gouden bestaansfeest gevierd op een wijze, die enig is, hetgeen ook werd onderschreven door de afgevaardigden van Boerenleenbanken uit de omliggende plaatsen. Advertentie* HET BLAD, WAAR UW GROOTOUDERS GROOT MEE WERDEN,IS EVEN JONG ALS U CREEP UIT HET UB. VIN DEZE WIK DANS MET DE INKTVISSEN „Een tijger kan je slechts verslinden, maar de inktvis slurpt je op." NEERLANDS GROOTSTE BOUWPROJECT Veertigduizend woningen voor honderd en zestigduizend mensen te Amsterdam! VIJFTIG JAAR LUCHTVAART De bekende vliegtuigtekenaar RUDOLF DAS tekent en schrijft RUBBER Een wereld vol verrassingen EN U BLIJFT ER GEESTELIJK ZO GEZOND BUI Pro Ecclesia voor El. de Meurichy en Ridderorde H. Gregorius voor Em. Lockefeer Zondag zijn twee bekende Hulste naren, de heren Em. Lockefeer en Fl. de Meurichy, die beiden hun 50-jarig jubileum als Vincentiaan vierden, met Pauselijke onderscheidingen ver eerd. Na de werkvergadering van de Bij zondere Raad voor Zeeuwsch-Vlaan- deren van St. Vineentius, zijn beide gouden Vincentianen gehuldigd in een drukbezochte feestvergadering. De onderscheidingen, Pro Ecclesia et Pontifice voor de heer de Meurichy en de medaille van de Ridderorde van de H. Gregorius de Grote voor de heer Lockefeer, werden hen op de borst gespeld door de hoogeerw. heer J. Plasschaert, president van het Groot Seminarie te Hoeven. Wel hoger heffing voor gebouwde eigendommen Tn de toelichting op de begroting van de polder Walcheren voor 1954, be richt het bestuur dat het dijkgeschot voor schotbaar land gehandhaafd blijft op f 50 per ha. De heffing voor bebouwd wordt echter van f 6 op f 7.50 per f 100 belastbare opbrengst gebracht. Voor optimisme waarschuwt het be stuur en het wijst er op dat het tekort van vorige dienstjaren met f 21.000 opliep tot f 623.000. Men hoopt echter op verdere uitke ringen van het rijk als vergoeding oorlogsschade. Uit hoofde daarvan is intussen f 312.000 ontvangen, welke is aangewend voor aflossing, wat een rentebesparing geeft van f 12.750 per jaar. Enkele werken, waarvoor bedragen in uitgaaf waren geraamd op de be groting voor 1953 zullen in dat jaar niet tot uitvoering kunnen komen. Aangezien het hier slechts uitstel be treft, zijn de kosten van deze werken uiteraard aangepast aan de ver hoogde prijzen in de ontwerp-be- groting voor 1954 wederom opgeno men. Onder de gewone uitgaven zijn gel den geraamd voor de meest urgente werken van het grote plan. Welis waar is nog geen enkele toezegging van een rijksbijdrage ontvangen, maar langer uitstel van de uitvoering van deze werken is niet verantwoord te achten. Ter dekking van deze uitgaven is een rijksbijdrage van 80 pet. ge raamd; voor het restant zal t.z.t. een lening zijn te sluiten; voorlopig zal 't bestuur echter trachten het geheel met op te nemen kasgeld te finan cieren. Helaas moet het onderstrepen dat deze verdeling op geen enkele zakelijke basis berust. De ontwerp-begroting bevat geen reserve voor kosten van verbetering van de zeewaterkerende werken als bedoeld bij de Noodwet Dijkherstel. Terwijl de kosten van herstel van de schaden tengevolge van de storm vloed van 1 Februari geheel door het rijk zullen worden vergoed, zal in de kosten van verbetering niet meer dan een bijdrage kunnen worden verkre gen. Het laat zich aanzien, dat, al wordt de bijdrage in procenten uit gedrukt hoog, toch een vrij aanzien lijk bedrag door de polder zelf zal moeten worden opgebracht. De kos ten van deze werken zullen met die van het herstel van de door de storm vloed van 31 Januari1 Februari 1953 aangerichte schaden geboekt worden op de buitengewone uitgaven. De begroting 1954 heeft een eind bedrag voer de gewone inkomsten en uitgaven van f 1.538.000 met een post „Onvoorzien" van f 24.716. FAE feestdag werd begonnen met een plechtige H. Mis in de parochie kerk van de H. Cornelius, opgedragen door de huidige beschermheer Pas toor Uitdewiigen, daarbij geassisteerd door Pater de Klerk en kapelaan de Werf. welke dankdienst door vele le den werd bijgewoond. 's Middags te 14.30 uur volgde een feestvergaderi??^ in het Bankgebouw, waarbij verschillende geestelijke en wereldlijke autoritaiten acte de pre sence gaven, o.a. waren aanwezig de H.H. Geestelijken der parochie, de met verlof zijnde missionaris Pater de Klerk, het college van B. en W., gem.-secretaris Verstraelen, G. J. Co lenbrander, Inspecteur der Coöp. Boerenleenbanken, rayon Zeeland en afgevaardigden der omliggende B.L. banken. In zijn openingswoord memoreerde voorzitter J. Buysrogge het vele werk der pioniers van het eerste uur. waar bij hij bijzonder roemde het werk van wijlen notaris v. Dalsum en de toen malige kapelaan, thans roctor Buys rogge. Het zijn de mannen, aldus spr., waaraan boeren, middenstanders en arbeiders thans zoveel hebben te danken. Pastoor Uitdewiigen feliciteerde de jubilerende bank en bracht zijn dank voor de grote financiële steun, welke de Kerk van de Bank in de loop der jaren mocht ondervinden. De Bank heeft, aldus de pastoor, naast haar stoffelijk werkterrein haar geestelijk werk niet vergeten. Burgemeester van Hooteghem me moreerde hoe de Bank, die aanvan kelijk voor de boeren bestemd was, haar werkterrein heeft uitgebreid tot de gehele bevolkingsgemeenschap zelfs tot de gemeente toe en de bur gemeester was verheugd dat zijn ge meente cliënt van deze eigen Boeren leenbank is waarniet het winstbejag maar het algemeen welzijn op de voorgrond staat. Namens de gemeente Hontenisse bracht spr. bestuur en leden dank. Namens de Directie der Centrale Raffeissenbank te Utrecht sprak In specteur Colenbrander woorden van waardering en dank voor al datgene wat door de jubilerende bank in de voorbije 50 jaar is tot stand gebracht. Voorzitter J. Buysrogge, de enigste overlevende der oprichters, werd na mens de Directie onderscheiden met de ere-penning in het zilver, terwijl de heer A. v. d. Ende, die 40 jaar lang kassier is geweest, zulks op een wyze die ieders waardering heeft, werd onderscheiden met de oorkon de. Dat de leden de toekenning der on derscheidingen aan hun pioniers waardeerden bleek wel duidelijk uit het daverend applaus dat na de be kendmaking volgde. Als voorzitter van de Ring van Boerenleenbank en in O.Z. Vlaanderen roemde de heer Dalmijn uit Graauw de accuratesse van kassier v. d. Ende en meende dat Lamswaarde in mej. M. v. d. Ende een waardig opvolgster heeft gekregen. Namens de Ring bood spr. een bloemstuk aan, zulks ter completering der reeds aanwezige bloementooi als tolk van bestuur en (Advertentie) Extra toegevoegd: eiwit^alk phosfor, vitaminen A.,~B. en C. if - PRODUCT VAN ÖE NOORD-HOLLANDSE MARGARINEFABRIEKEN ZAANDIJK leden bood K. Vereecken de „gouden" voorzitter een cadeau aan. EEN OVERZICHT LJET was doodstil toen mej. M. v. d. Ende, die thans de kassiers functie bekleedt, op eenvoudige doch daardoor juist zo boeiende en treffen de wijze verslag deed over het wel en wee der bank in de voorbije halve eeuw. Zij beschreef hoe de plaats waar de voorouders hun eerste godsdienston derricht kregen, werd omgeschapen tot een financieel centrum der Lams- waardese gemeenschap. Uit het finan cieel verslag bleek dat de bank alle gevaren des tijds heeft weten te trot seren en tot op de dag van heden een gezond beeld heeft vertoond. Een der aanwezige leden, de heer J. v. Wesepoel uit Terhole, bracht in zijn gedicht ..Mijn eerste voorschotje" zijn dank voor de hulp die de Bank aan vele arbeiders heeft verleend, waardoor de verwerving van een eigen huisje kon worden verwezen lijkt. EIND GOED AL GOED r~TE half vijf werd in het concertge bouw te Hulst gedineerd, tijdens welk diner een amusementsprogram ma werd verzorgd door Guus Keddy. Te 19.30 uur volgde een cabaret programma ..Tempo" en verzorgd door het Brabants Revue Gezelschap ..Klaveren Vijf". De aanwezigen heb ben eens goed kunnen lachen om de vele -humor, die geboden werd. De viering van het gouden be staansfeest der Coöp. Boerenleenbank te Lamswaarde is èn voor het bestuur bijzonder voor de pioniers Buys rogge en v. d. Ende èn voor alle leden geworden tot een onvergetelij ke dag welke in ieders herinnering zal blijven voortleven. Een auto, die zich bevond in een groep motorrijders die een trip door Schouwen maakten, is tussen Zierik zee en Schuddebeurs, van de Sas- dijk gereden en over de kop gesla gen. Een der inzittenden, de 70-jarige heer S. uit Zaltbommel liep daardoor zulke verwondingen op, dat hij en kele uren later in het ziekenhuis te Noordgouwe is overleden. Nachtboten op de lijn Zierikzee-Katseveer Met, ingang van gister is men op de lijn zierikzeeKatseveer met nachtboten gaan varen ten dienste vooral van het goederenvervoer. Met uitzondering van zaterdag en Zondag wordt etr per nacht driemaal gevaren met de ..Koningin Emma". Voor de exporterende firma's van en naar het eiland Schouwen betekent dit een grote uitkomst. Advertentie) BENOEMING BISDOM HAARLEM Z.H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot assistent te 's-Gravenhage (H. Luidina) de wel- eerw. heer H. Samson (neomist). Overtreding van Vlees- keuringswet Drie personen uit Zeeuwsch-Vlaan- deren, n.l. L. van P.. paardenslager te Sint Jansteen L. van C„ landbou wer te Terneuzen en de slager E. van V te Philippine werden wegens over treding van de Vleeskeuringswet ver oordeeld tot respectievelijk f 10 of 4 dagen, f 1 of 1 dag en f 10 of 4 da gen. G. van H. landbouwer te Ter- neuzen en T. van R„ dierenarts te Sas van Gent, die in deze zaak eveneens terecht stonden werden van het hun telaste gelegde vrijgesproken. Voor dijkherstel P)E alg. vergadering van de polder Walcheren machtigde op 28 Fe bruari j.l. het bestuur van de polder Walcheren het bedrag waartoe kas- geldleningen mochten worden aange gaan te verhogen van f 1.500.000 tot f 3.000.000. Dit in verband met het herstel der zeeweringen. Thans vraagt het bestuur voor 1953 een verdere verhoging tot vijf mil- lioen en voor 1954 een gelijk bedrag. In hun toelichting op dit voorstel schrijft het bestuur: ..Hoewel door ons reeds aan voor schotten van Rijkswege een bedrag ad f 479.000 werd ontvangen, iaat het zich aanzien dat met de afwikkeling der financiering geruime tijd ge moeid zal gaan, mede in verband met het feit dat het merendeel der uit gevoerde en uit te voeren werken naast herstel ook verbetering en verzwaring der zeewering inhouden en hier geval voor geval- zal worden beslist, of en zo ja. tot welk bedrag het Rijk in de kosten van verbetering en verzwaring een subsidie zal ver lenen." Op de Zaterdagmiddag ^e Goes ge houden bestuursvergadering van de Statenkring Goes der KVP is in. be ginsel besloten om volgende maand op 18 of 25 October wederom een Kader dag te houden voor de kring. Als sprekers wil men dr ir Droessen en de heer C. v. d. Ploeg uitnodigen. De eerste spreker zou dan de belangen in de landbouwsector kunnen behande - len en de tweede de loon- en huur- politiek der regering. De Kaderdag wordt te Goes gehouden. ]~vE raad der gemeente Hoofdplaat kwam in openbare vergadering bijeen. De voorzitter deelde mede, dat een schrijven was ingekomen van G.S. waaruit blijkt, dat de zeer noodzake lijke reconstructie van de weg Bres kens-Hoofdplaat verband houdt met de door Provinciale Staten te nemen beslissing ten aanzien van de aan sluitende verbindingen met de be dijkte Braakman Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat werden door Ged. Staten met het oog op de Statenvergadering enkele inlichtin gen herhaald gevraagd. In verband met de slechte busver bindingen voor Hoofdplaat en de de plorabele toestand van de desbetref fende weg werd de Minister door G.S. herinnerd aan de gedane toezegging om deze aangelegenheid spoedig te behandelen. De burgemeester deelde verder mede bericht te hebben ont vangen dat per 4 October a.s. 5 auto busdiensten op Breskens via Nommer Een zullen worden ingelegd. De Z. Vlaamse Tramwegmaatschappij be richtte in dit verband echter, dat het moeilijk zal blijken deze dienst te handhaven, indien de weg Breskens Hoofdplaat niet wordt verbeterd. WONINGEN IN verband met het per 1 October a.s in werking treden van een nieuwe Premieregeling woningverbe tering en -splitsing 1953" besloot de raad z.h.s. in beginsel uit te spreken, dat de gemeente uitvoering zal geven aan voornoemde regeling. Aan het college van B. en W. werd de uitvoe ring van dit besluit overgelaten, met dien verstande, dat in ieder geval slechts tot het toekennen van een premie kan worden overgegaan na dat de beschikking van de Minister tot toekenning van het rijksaandeel in de premie is ontvangen. Er werd onder de aandacht genomen, dat de aanvrage voor D.U.W.-subsidie voor tussen 1 October en 1 April uit te voeren werkzaamheden uiterlijk 15 Januari a.s. via het gemeentebestuur de Centrale Directie voor de Weder opbouw en de volkshuisvesting moet hebber bereikt en dat deze subsidie alleen wordt toegekend voor zover de beschikbare credieten dit toelaten en op een verklaring van het rijksar- beidsbureau, dat voldoende (werklo ze) bouwvakarbeiders ter plaatse of in de naaste omgeving beschikbaar zijn. Tegen het voornemen van G.S. om het Koninklijk Besluit inzake salaris- toelage 1953 van overeenkomstige toepassing te verklaren voor burge meesters secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand rezen bij de raad geen bezwaren. RONDVRAAG IN de rondvraag informeerde de heer V. A. de Ruijsscher naar de stand van zaken m.b.t. de premietoekenning voor woningverbetering door de heer A. Pielaet De burgemeester deelde mede, dat deze aanvrage via de Cen trale Dienst te Oostburg naar Mid delburg werd verzonden. Wethouder Termote uitte zijn be zorgdheid, dat er nog geen beslissing is gevallen m.b.t. het herstel van de zandzakken-slaperdijk. onmiddellijk gelegen ten westen van de bebouwde kom. Besloten werd dit onder de aandacht van Ged. Staten te bren gen met verzoek of zij het herstel zo mogelijk kunnen bespoedigen. Naar aanleiding van de door het gemeentebestuur van IJzendijke toe gezonden ontwerp-instructie voor de keuringsveearts hoofd van dienst van de keuringskring IJzendijke besolot de raad een en ander nader in studie te nemen en haar officiële visie daar over voorshands te onthouden. DE KERKENBOUW-ZONDAG De bisschoppelijke brief, gisteren in de parochiekerk voorgelezen over de noodtoestand in het bisdom ten op zichte van het tekort aan kerken, maakte grote indruk. De collecte on der de H.H. Missen bracht niet min der dan f 700 op, wat belangrijk meer was dan vorig jaar. Toen werd f 583 ingezameld. Heinkenszand JAARVERGADERING MUZIEK- VER. „EUTERPE" Na de inleiding van de voorzitter, dr. Staverman, volgde een uitgebreid jaarverslag. In een hierop aansluitend dankwoord memoreerde de voorzitter nog de keurige prestatie, die Euter pe dit jaar leverde door, na veel in spanning zowel van directeur als le den, op te klimmen naar de ere-afde- ling. Bij de ingekomen stukken werd o. m. behandeld een schrijven van mr. dr. Mes, waarin gewag werd gemaakt van de promotie van de v.v. „Luc- tor". Besloten werd deze vereniging een gift van f 10.- te doen toekomen als waardering voor het door hen be reikte resultaat. Uit het verslag van de penning meester bleek dat de finantiële posi tie van de vereniging niet bijster roos kleurig is te noemen. Het boekjaar werd n.l. afgesloten met een nadelig saldo van f 62.50. Aansluitend hier aan deed de voorzitter een beroep op de leden om de donateurswerving intensief ter hand te nemen. Bij de hierna volgende bestuurs verkiezing werden de aftredende be stuursleden, dr. Staverman en de heer C. Rijk, met algemene stemmen her kozen. De tot nu toebestaande func tie van secretaris-penningmeester werd gesplitst hetgeen tot gevolg had dat de heer S. Dekker tot secretaris werd gekozen. De voorzitter onderbrak de verga dering om met een kort woord bur gemeester Derckx te begroeten, die met zijn komst blijk gaf van zijn be langstelling voor het wel en wee van Euterpe. Inmiddels was bekend ge worden, dat de burgemeester het voorzitterschap had willen aanvaar den van het pas opgerichte unifor menfonds, hetgeen door bestuur en leden op hoge prijs werd gesteld. Enkele suggesties kwamen naar voren om te komen tot de voor het aan schaffen van uniformen benodigde finantiën. Onder dankzegging voor het vele werk dat de directeur het afgelopen jaar weer voor Euterpe had verricht, bood de voorzitter hem een envelop pe met inhoud aan. Tenslotte had de voorzitter voor de leden nog een aangename verrassing in petto. Hij bood n.l. de vereniging een mars aan als waardering voor het feit dat Euterpe het dit jaar tot de „ere-afdeling" had weten te brengen. Uniformenfonds. Het bestuur van het onlangs opgerichte uniformenfonds ten behoeve van de muziekvereniging Euterpe, ziet er als volgt uit; voor zitter: burgemeester Derckx, penning meester de heer N. .de Regt, le secre- .taris "de heer P. .Vermeulen, 2e secre taris de heer H. v. Damme. Hansweert Jubileum De heer Ch. Flips van hier, is Donderdag a.s. 25 jaar ver bonden aan de Carosseriebouw der fa. Hendrikx te Goes. Dit zilveren jubileum zal in het zaaltje van Schel- degalm worden gevierd. niet aandat vele hoofden van scholen hun leerlingen in de gelegenheid zullen stellen hun kennis te verrij ken omtrent deze tak van industrie. DE RAAD VERGADERT WEER De gemeenteraad komt Woensdag avond 6 uur in openbare vergadering bijeen in de consistoriekamer van de Neet. Herv. Kerk te Hansweert. Op de agenda komen o.a. de vol gende punten voor: Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid A. Weststrate (PvdA); voorstel tot toe treding tot de N.V. Bouwkas Noord- Nederlandse gemeenten. Door toetre ding tot deze bouwkas ontstaan er voor de inwoners der gemeente gun stige voorwaarden om te komen tot1 particuliere woningbouw Voorts stellen B. en W. voor een j wijziging van het toelagebesluit 1951 voor het gemeentepersoneel zulks in navolging van de verbeteringen in de financiële positie van het rijksperso neel bij K.B. van 4 Augustus 1953. Voorgesteld wordt aan de bijzondere school te Kruiningen gelden beschik baar te stellen voor de aanschaffing van nieuwe leer- en hulpmiddelen en schoolmeubelen ter vervanging van de door de watersnood verloren ge- gane leermiddelen en schoolmeube len. B. en W. vragen voorts een crediet van f 2520 voor het maken van een fundering voor een houten vereni- gingslokaal te Oostdijk. Het gebouw zelf wordt door de gemeente Apel doorn geschonken in het kader van de adoptie, voorgesteld wordt aan de heer J. Krug, onderwijzer aan de openbare ulo-school als zodanig ont slag te verlenen in verband met zijn benoeming elders. Op de voordracht voor onderwijzeres aan de o.l. school te Kruiningen in de vacature mevr. Goedbloed-Appel is geplaatst mej. P. Schroevers te Oost Souburg, die reeds als tijdelijk onderwijzeres aan bedoelde school werkzaam is. Tenslotte vragen B. en W. nog een principe-besluit van de raad met be trekking tot de aankoop van door de watersnood beschadigde woningen in het kader van krotopruiming. PUBLICATIE Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend, dat we derom de mogelijkheid bestaat om by woningverbetering en woningsplitsing naast de normale premie in aanmer king te worden gebracht voor een ex tra D.U.W.-subsidie, indien het werk wordt uitgevoerd in het tijdvak 1 Oc tober 1953-1 April 1954. De terzake in te dienen verzoeken dienen uiterlijk 31 December 1953 bij ons College te zijn ingediend. Middelburg, 11 September 1953. Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. BOLKESTEIN, Burgemeester. J, PH. KOpNE. Secretaris,- BOUW KATH. SCHOOL De goedkeuring op de bouwplan nen van de nieuwe kath. lagere school is thans uit Den Haag afge komen. Gehoopt, wordt dat nu de gemeente de aanbesteding ook spoe dig vrij kan geven. Philippine BEVOLKINGSONDERZOEK OP T.B.C. In deze gemeente zal vandaag een aanvang worden gemaakt met het be volkingsonderzoek op t.b.c. Niet al leen degenen, die zich voor het on derzoek opgaven, worden opgeroepen, doch ook zij die zich aanvankelijk af- zijdig hielden. De bijdragen kan dan in het onderzoeklokaal worden vol daan. Ten gerieve van de personen die slechts nu en dan in Terneuzen zijn (als schippers e.d.), worden hieron der de data en uren van het onder zoek te Terneuzen, in het zusterhuis van het nieuwe ziekenhuis aan de van- Steenbergenlaan, vermeld: Dinsdag 15 September 16.30-19.30 uur; Woensdag 16 September 13.30- 16.15 uur en 17.00-19.30 uur; Donder dag 17 September 10.30-12.30 uur en 13.30-17.30 uur; Vrijdag 18 Septem ber 15.45-16.30 uur en 17.30-19.30 uur; Maandag 21 September 10.30-11.15 uur en 17.00-17.30 uur; Dinsdag 22 Sep tember 10.30-11.30 uur en 16.00-17.30 uur; Woensdag 23 September 10.30- 11.00 uur, 12.00-12.30 uur en 15.30-17.30 uur; Donderdag 24 September 12.00- 12.30 uur en 16.00-17.30 uur. Vrijdag 25 September 12.00-12.30 uur en 16.30 -17.30 uur; Maandag 28 September 13.30-16.30 uur en 17.30-19.30 uur. De data en plaatsen van het onder zoek te Driewegen en Sluiskil zullen nader worden bekend gemaakt. Aile leerlingen der scholen worden in schoolverband onderzocht. Moge het werk, dat door de 350 wijkhoofden en huisbezoekers in de i afgelopen weken belangeloos is ver richt, er toe leiden dat zich een on-1 afgebroken rij deelnemers aan het onderzoeklokaal aanmeldt. Botsing Een tweetal personen auto's kwamen in botsing op de hoek Noordstraat Lange Kerkstraat. De auto, bestuurd door de heer M. J. P. uit Middelburg, hield teveel links, zodat de auto bestuurd door de heer D. J. K. uit Goes niet ongehinderd kon passeren. De gevolgen van de aanrijding vielen mee. Er was slechts materiële schade. Verbetering De duikers en sluis jes in de z.g. Stenen Beer in de lei ding aan de Oostkant worden gron dig vernieuwd. De sluishoofden worden verhoogd, de sluizen vervan gen en de volkomen uit i!e tijd zijn de oude lieren gemoderniseerd. Een verbetering wat de lozing van het veel polderwater op de Schelde door deze Beer betreft. KENNISMAKING Van de gelegenheid even kennis met hun nieuwe pastoor te komen maken werd door vele katholieken van Terneuzen reeds druk gebruik gemaakt. VARIÉTÉ „DE VLIEGENDE HOLLANDER" Het was al weer lang geleden, dat wij het gezelschap De Vliegende Hol lander op bezoek gehad hebben. Wat dit variété ons nu weer bracht was de moeite waard om te gaan zien. Dans en acrobatiek om bewonde ring voor te hebben. Ook de fakir met zijn vuur en glas deed sterke staaltjes. En om de gehele zaak wat op te vrolijken gaf August de clown zijn nummertjes ten beste. Sas van Gent BENOEMING Tot brandgast bij de vrijwillige brandweer in onze gemeente is door B en W benoemd, de heer R. C. v. d. Spiegel, wonende in de wijk Zand straat. ONDERWIJS TENTOONSTELLING De Stichting .Onderwijstentoon stellingen" te 's-Gravenhage, die vo rig jaar in onze gemeente een ten toonstelling organiseerde, betrekking hebbende op de linoleum-industrie. heeft thans aan de Algemene Instel ling Jeugdzorg alhier aangeboden op nieuw met een onderwijstentoonstel ling naar Sas van Gent te komen. Deze expositie heeft weer een bepaal de tak van nijverheid op het oog n.l. de vervaardiging van lepels vorken, messen en tinnen voorwerpen, en be staat uit een viertal tafels, wand borden een grondstoffenlichttafel en een kast met foto's van historische maaltijden uit de loop der eeuwen Op de wandborden is het fabrica geproces van deze industrie zoveel mogelijk plastisch uitgebeeld Op de tafels bevinden zich de grondstoffen, half- en eindproducten. Met de grondstoffenlichttafel kan o.a. een interessante aardrijkskundeles gege ven worden Met drukknoppen, welke de schooljeugd zelf kan bedienen, worden door middel van lampjes op een blinde wereldkaart de vindplaat sen van de voornaamste grondstoffen angegeven. Evenals vorig jaai zal de tentoon stelling worden gehouden in het R. K Verenigingsgebouw aan de West kade. Op 18 september a.s wordt de tentoonstelling opengesteld en zal er voor de leerkrachten der diverse scholen en andere aanwezigen een instructieve rondleiding plaats vin den Op 2 October a.s zal deze als be- langstellings-centrum zo zeer geschik te expositie weer worden gesloten Vermeld zij nog. dat door de Al gemene Instelling Jeugdzorg aan al le scholen in deze en naburige ge meenten als Zelza-te. Asenede enz.' een uitnodiging tot eei. bezoek neeft gezonden. Wij twijfelen er dan ook p\E autotocht voor de ouden van da- gen is naar gewoonte weer een geslaagde belevenis geworden. Het was een lange stoet van auto's, even als ieder jaar spontaan ter beschik king gesteld door de Hulslerse auto bezitters. welke 's morgens vroeg al op pad toog Behalve de leden van het comité gingen ook burgemeester B. Truffino en de beide wethouders, evenals kapelaan Mabesoone mee. De rit gmg deze keer via Antwer pen naar Woensdrecht, waar het uit gebreide gezelschap in het Pannen- huis" de maaltijd gebruikte en van daar reed men via Kruiningen. waai' de oudjes voor het merendeel voor het eerst de gevolgen van de watersnood konden aanschouwen, naar Vlisingen, waar in Cosy Corner de broodjes al klaar stonden. Na de overtoent over de Schelde belandden de oudjes via Breskens in Oostburg. Daar heouen ze, ondanks hun oude dag. de bloe metjes nog eens flink buiten gezet. In hotel ..Du Commerce" en het ca fé van de heer Verstraeten hebben de mannen een paar pinten gepakt en gezamenlijk werd er genoeg leut ge maakt om de tocht gezellig te be sluiten. In Hulst aangekomen, was het niet alleen de Harmonie welke de ouden van dagen verwelkomde, doen ook half Hulst was op de Markt samen gestroomd. In het Stadhuis vond de triomfale ontvangst zijn bekroning, toen burgemeester Truffino de oudjes toesprak, gevolgd door deken G. van Dijk. de heer van Mierlo en de heer v d. Ouderaa, de voorzitter van het comité „Autotocht ouden van da gen". De handhaving van de mooie tradi tie, de oudjes eens per jaar een ge zellig dagje-uit te bezorgen, is wellicht voor de velen die dit met hun steun mogelijk maken een nog groter ple zier dan voor de bejaarden zelf. Hun dankbaarheid jegens al diegenen maakt n.l. zelfs de allergrootste moei te, welke men zich voor dit doel ge troost, ruimschoots goed: CONCERT DOOR BELGISCHE HARMONIE Op uitnodiging van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer is de Koninklijke Harmonie „St. Cecilia" uit Temse (België) naar Hulst geko men om er op de kiosk op de Markt een concert te geven. Hoewel het al vroeg donker en fris was. heeft toch een grote schare Hulstenaren de muziek der Belgische muzikanten beluisterd. Onder leiding va.n de heer J. Baeck voerde St. Ce cilia een programma van tien beken de werken uit. MOOIE GESTE VAN „NIEUW HULST" De buurtvereniging Nieuw Hulst heeft zich van haar beste kant laten zien. toen mej. Lies Esseling Zondag na 3Va jaar uit het sanatorium ..De Klokkenberg" naar huis terugkeerde. Tevoren had het bestuur van de ver eniging een actie ondernomen om bij deze terugkeer namens de gehele wijk een welkom te bereiden. Behal ve bloemen en een nuttig geschenk werd de teruggekeerde ontslagen pa tiënte een cadeau onder couvert aan geboden. Behalve het organiseren van amusante dingen weet de buurtvere niging ook het goed dat op haar weg ligt, te doen. De Klinge (B.) MOTOR-ONGEVAL Toen onze dorpsgenoot Fr. de Z. met zijn motor door Antwerpen reed, kwam hij plotseling te vallen. De ongelukkige moest aanstonds naar het Stuyvenbergziekenhuis vervoerd worden. Zelzate HIJSKRAAN OMGEKANTELD Momenteel is men langs het kanaal Gent—Terneuzen bezig met het plaat sen van zware betonnen palen, welke ieder een gewicht hebben van ruim 1300 kg. Toen op de wijk Stuibenoerg een hijskraan, gemonteerd op een vrachtauto een betonnen paal moest versjouwen, begaf de auto het onder de zware last, met het gevolg, dat de ze zijdelings omversloeg. De auto kraan, welke eigendom is van de fir ma Boxus uit Jemeppe-sur-Meuse werd licht verwrongen. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Schoondijke 40-jarig huwelijk Het echtpaar S. v. d. Pias-Ribbe aan de Tragel Oost vierde zijn 40-jarige echtvereni ging. De gehele dag was het een ko men en gaan van buurtbewoners en belangstellenden, die het echtpaar hun gelukwensen kwamen aanbielen. Omringd door kinderen en kleinkin deren nam het echtpaar in het kleine huisje alle felicitaties in ontvangst, met de hoop dit over 10 jaar als gou den bruidspaar nog eens over te doen. F aillissementen Uitgesproken zijn de faillissemen ten van J. M. Klippel, caféhouder te Poortvliet. R.C. mr A. van Royen. Curator mr H. Wolfensbergen. Tho- len en van J F Kaashoek, koopman te Zierikzee. R.C. mr J. Abbing, Cu rator mr K. Kenning, Zierikzee. SAS VAN GENT. Olympia-theater 8 uur: Gabriëlla. NIEUW-NAMEN. Kermisschieting bij A. Bogaert om half drie. TERNEUZEN. Luxor 8 uur: Silver City. GOES. Grand: Kon Tiki. MIDDELBURG. Electro: Storm over Haiti. VLISSINGEN. Dr. Ariënsgebouw: bij eenkomst Vriendenkring. Luxor: Pa rasieten wereldstad. Alhambra: Ver boden huwelijk. TERNEUZEN. Luxor. 8 uur: Silver City OOSTBURG. Ledel. 8 uur: De verde digers van de duivelsrots. SAS VAN GENT. olympia-theater 8 uur: Gabriëlla. GOES. Grand: Kon Tiki. MIDDELBURG. - Electro: Storm over Haiti. VLISSINGEN. Luxor: Parasieten we reldstad. Alhambra: Verboden hu welijk. bazon werd opg van 150 staande veld Filt. schikking twee kik waarbij 2! worden g gebouwd van de L standighed 1949 m officieel i toestel na Brabazo meer woi was intus dekking i woorde e: niet moge was te d niet te gé én zeker Pon, met •.Brittannia konden ook een kerden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1