ZETELVERLIES VOOR SOCIALISTEN West-Diiitslaiul trok ter stembus Internationalisatie van de stad Mariabeeld, dat tranen weent Veto-liefde Vragen over schaderegeling FANTASIE IN BLOEMEN EN KLEEREN Geen incidenten Eén vrouw was Beria te erg Minder Britten in Oostenrijk Mgr. v. d. Mark t Allen uitgewisseld V.S. HELPEN KAN Hoogleraar zweeg... Vlootbezoek DAGBLAD VOOR ZEELAND Voorstel van Tito inzake Triest Geanimeerd maar.stil ADENAUER OPTIMISTISCH Geen incidenten W einifj verandering Slapen.... Vreemd verschijnsel in Syracuse Izvestia Stichting voor de Landbouw b - CONTACT K. V. P. K.N.P. EN WERK GEMEENSCHAP Guerilla's huistoe WEER SCHOKKEN IN GRIEKENLAND ....en moest verdwijnen R.K. ONDERWIJS OP MODERNE LEEST r DRIEMAAL.... huwelijksrecht! L~fc&|q?Agr t '^ptwabüö. l^OL 93e JAARGANG No. 20819 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J H. A. Bruna. Redactieraad. C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B L. de Rechter, L. J. v. t Westende P. V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615 per week tuitsluitend bij niet-post- hosteli 1 f 0 42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. Advertentieprijs 'voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) NAJAARSBEURS: De STILTE, die zich in de eerste da gen van de 61e Jaarbeurs heeft gekenmerkt, heeft ziel. voortgezet tot eind vorige week. Over het algemeen was de stroom van bezoekers aanzien lijk minder dan op de vorige Najaars- beurs. Enige belangrijke zakenlieden, die steeds trouw met een stand vertegen woordigd zijn, zeiden, dat tal van win keliers waarschijnlijk minder behoef te aan een Utrechts bezoek hebben, daar het aantal Streekbeurzcn aan merkelijk toeneemt. Toch verwacht men bij het begin van deze week meer zakelijke belangstelling. De Bernhard- hal aan de Croeselaan. met de medi sche afdeling en de afdeling efficien cy mag zich in veler belangstelling verheugen. BRAZILIË heeft bij Fokker N.V. een bestelling geplaatst voor honderd S- U's, vijftig „Instructors" en vijftig „Mach-trainers" opleidingsvliegtuigen voor straaljagerpiloten). Voor de uit voering van deze order, die waar schijnlijk nog wordt uitgebreid, heeft Fokker in Brazilië de complete staats- vliegtuigenfabriek ter leen gekregen. EISENHOWER, die met vacantie in Denver vertoeft, heeft de komende dagen geheime besprekingen met ho ge Amerikaanse autoriteiten, waaron der Foster Dulles, de minister van Buitenlandse Zaken. FRANSE marine-strijdkrachten heb ben in Annam, in Indo-China, een succesvolle landing uitgevoerd. Zij brachten de Vietminh-opstandelingen zware verliezen toe. HET BRITSE vrouwelijke parlc- fentslid, Mrs. White, zal zich bij de komende verkiezingen voor het be stuur van de Labourpartij terugtrek ken, uit protest tegen de onverdraag zaamheid van enkele partijleiders. EEN AMERIKAANSE piloot, luite nant-kolonel Klose, is in 9 uur en 7 minuten van Engeland naar de V. S. gevlogen. Hij is nu recordhouder van de Oost-West-vlucht over de Oceaan. DE HERTOG van Edinburgh staat op vallend veel in de kranten afgebeeld als deelnemer aan sportfestijnen op Zondag. De predikant van het Engelse dorpje Longhope heeft de aartsbis schop van Canterbury in verband daarmee gevraagd, of hij niet eens een „vaderlijk vermaan" tot de hertog kan richten. ELFDUIZEND TIPPELAARS hebben mee gedaan aan de zevende Airborne- wandeltocht, die Zaterdag bij ideaal weer te Oosterbeek startte. ONGEVEER DERTIG MILLIOEN DUITSERS zijn gisteren ter stembus geweest in een atmosfeer, die beduidend rustiger was, dan menigeen had durven voorspellen. De opkomst der kie zers was verrassend groot (85.9 pet. tegen 77.2 pet. in 1949). Hoe wel de definitieve uitslag van de verkiezingen eerst heden be kend kan zijn, was het gisteravond toch reeds te zien, dat vooral in de plattelandsdistricten de Christelijk-Democratische Unie (Adenauer) en de Vrije Democratische Partij een belangrijke vooruitgang hebben geboekt, ten koste van socialisten en com munisten. De grote kemphanen in (le verkiezingsstrijd waren de C.D.U. en de sociaal-democratische partij van Oilenhauer. In de districten waarvan te middernacht de uitslagen bekend waren, was de stemmenverhouding al dus: C.D.U. 40,5 pet. (28,4 in 1949); soc.-democraten 39.8 pet. (34.9 in 1949), en communisten: 3.7 pet. (10.1 in 1949). De zetelverdeling in de late nanacht gaf het volgende beeld: Chris ten-democraten 42 (winst 16), socialisten 4 (verlies 8), liberalen 6 (winst 2), andere partijen 9 (verlies 10). •"TOEN de zeventigduizend bureaux, welke voor de stemming waren ingericht, Zondagmiddag werden ge sloten, noteerde men, dat 85.9 procent (bijna 30 millioen personen) van de stemgerechtigden in de negen landen van de Bondsrepubliek zijn democra tische plicht had vervuld. Bij de verkiezingen in 1951, maakte 21.5 pet. geen gebruik van het stem recht. Eén der eersten, die ter stem bus kwamen, was Theodor Heuss, de bondspresident. Enkele minuten over zeven werd hij reeds gesignaleerd, in de Koblenzerstrasse te Bonn, waar in het café „De Vier Jaargetijden" een stemlokaal was ingericht. Ondanks uitgebreide maatregelen aan gene zijde van de zonegrens, die bedoelden de'verkiezingen in de war te sturen, was het de gehele dag rus tig. Dit werd uitgelegd als een te ken, ten gunste van de regeringspar tijen en in het bijzonder van de Chris telijke partij. DE VOORAVOND „STAAND NAAKT", een beeld van 1.90 meter hoog, dat in het Plaswijckpark te Rotterdam-Hilli- gersberg was tentoongesteld, is Zaterdagnacht van zijn voetstuk gegooid en in duizend blote brok ken gevallen. Een paar dagen vóór dit beeldenstormpje, kon men op het beeld lezen: „Wij willen zul ke beelden hier niet". Huub Noor- lander, de maker van het stuk, heeft de politie erbij gehaald. EEN BELGISCHE zeeman, kapitein Pierlot, wil de 1247 ton tin bergen, die zich nog bevinden in de „Siguard 1 aulbaum een van dc 196 schepen die m het zeegebied, West van Oost ende zijn gezonken. DE SOVJET-UNIE laat voor het eerst sinds 1947 de oudere lichtingen uit 't leger vertrekken. ROEMEENSE zelfstandige boeren en leden van dc collectieve boerenbedrii- !.i"./aan "n belastingverlaging ge- tèruawerkr. t0J 50 pct- cn 'ulks m«'t 1952 Ze bet, ia acht tot 1 I;uu.ari Nederland orT" "Wieken met belasting 30 tot Pet- teveel MOESTAFA AL NAHAS, de vroege re Egyptische minister-president cn leider van de ontbonden Wafd-partii is voor de rechtbank gedaagd, in ver band met een katocnzwendel. Do ex- minister van Financiën moet even eens op het matje komen. Waarschijn lijk zal hen van katoen worden ge geven. MARJA AYKENS. een 5-jarig Joods meisje, was door dc vader naar een R K. Kindertehuis in Barcelona ge bracht. terwijl een echtscheidingspro cedure hangende was. Gisteren kwam na veel verwikkelingen, het kind on der geleide van een R. K. Priester op Schiphol aan. ET®Z.™ J F. Clecf-Rozier te Val- van ea?r? ls,vcrbli.id met de geboorte jongens' Kind"®' eCn meisje cn twee het uitstekènderen e" m0eder maken tot J 0 1 vanav"nd7WaChUn®' I tot''nlatige ZwakI« Oost. Iets8 hog rc maxim ZU'? en J Peraturen dan Zondag tCm" I andaag: Zon onder 19 u J Maan onder 18.38 uur J uur. °P 6 02 UUr' Maa" op 6.14 - ZATERDAGAVOND werden over vrijwel alle Westduitse zenders verkiezingsredevoeringen uitgezonden De Bondskanselier, dr. Adenauer, stond een correspondent van de K.R. O. een vraaggesprek toe, dat via radio- Hilversum werd uitgezonden. Ade nauer zei. dat het noodzakelijk is, de politiek van de Europese éénwording vastberaden en consequent voort te zetten. Deze politiek zal bevorderlijk zijn voor de hereniging van Oost- en West-Duitslarid. Adenauers grootste concurrent, de socialistenleider Oilen hauer, waarschuwde het Westduitse volk voor Adenauers buitenlandse po litiek, die een verdere verscherping van de internationale toestand met zich zou meebrengen. Theodor Blank, de Westduitse ver- A DENAUER betoonde zich gisteren over het. verloop van de verkiezingen zeer opti mistisch. Toen verslaggevers hem vroegen wat hij direct na de uitslag van de stembusstrijd zou doen, antwoordde hij nuch ter: „Gaan slapen". dedigingscommissaris, die Vrijdag een verkiezingsbijeenkomst leidde, kreeg na twee minuten spreken een hart aanval. Zijn toestand geeft geeen re den tot bezorgdheid. De socialistische leider Oilenhauer is in de kieskring Hannover-Zuid ge kozen. Te Essen werd de christen democratische minister voor zaken ge heel Duitsland betreffend, Jakob Kai ser herkozen. Herkozen is ook profes sor Carlo Schmid. De socialistische vice-voorzittef van de Bondsdag, even als Wilhelm Mellies, 2e voorz. van de Sociaal-Democratische Partij. Verder is herkozen de Westduitse minister van economische zaken, Ludwig Er- hard. WOOR EEN GEHOOR, dat uit een kwart-millioen oud-partisanen bestond, heeft president Tito van Zuid-Slavië gisteren in het Slove- nische stadje Okroglica zijn gedach ten ontwikkeld over de toekomst van Triest. Na een reeks verwijten aan Italië, poneerde hij, dat de stad Triest moest worden geïnternationaliseerd en dat de omgeving van de stad in zijn ge heel aan Zuid-Slavië moest worden toegewezen. Tito vroeg de Italianen hun „circusvoorstelling" aan de grens te staken, waarna misschien de be sprekingen zouden kunnen worden hervat op een rondetafelconferentie. De Zuidslaven, zo zei Tito, wensen weliswaar een vreedzame regeling van het probleem Triest, maar ze zijn des noods bereid voor iedere voet van hun grondgebied te vechten. In Rome werd Tito's voorstel mis prijzend ontvangen. Dit voorstel vormt zelfs geen basis voor bespreking, zegt men. Volgens Londen maakt Tito's 'ede de vooruitzichten op een oplos sing slechter dan ooit. Foster Dulles, de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft na zijn verklaring, waarin hij zei dat de Westelijke Grote Drie eventueel WOLGENS het West-Berlijnse blad „Der Abend" is mevr. Beria de gene geweest, die haar man, de vroe gere minister van Veiligheid van de Sovjet-Unie, heeft verraden. Zij zou Malenkov voldoende bewijs stukken hebben geleverd, om de ar restatie van Beria te rechtvaardigen. Kroeglov, de nieuwe minister van de geheime politie, die een neef is van mevrouw Beria ,zou de rol van tus senpersoon hebben gespeeld. ..Der Abend" tekent hier bij aan, dat mevrouw Beria, in tegenstelling tot de Sovjet-gewoonte, niet is gear resteerd. Een kijkje in een der stemlokalen van Frankfort waar de mensen hun stem plicht vervullen. LIET SOVJETRUSSISCHE regerings orgaan „Izvestia" schrvef Zondag, dat Rusland nimmer zal toegeven aan de Amerikaanse aandrang, om het vetorecht in de veiligheidsraad af te schaffen. Dulles had vorige week voorgesteld, het handvest van de VN aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Volgens de ..Izvestia" werd Dulles dit denkbeeld ingegeven door de omstan digheid, dat Amerika nu niet langer het monopolie van de waterstofbom bezit. LJET DISTRICT SYRACUSE is in beweging gebracht door het nieuws, dat een klein beeld van de H. Maagd, dat zich bevindt in de wo ning van Atonia Giusto, tranen heeft gestort. Voortdurend vertoeft een grote menigte in de nabijheid. Velen, onder wie de aartsbisschop van Sy racuse, Mgr. Hector Earanzini, zijn getuigen geweest van dit buitengewo ne verschijnsel. Het Mariabeeldje bevindt zich*in de eenvoudige woning van A. Giusto aan de Via Degli Orti te Syracuse. Het is geplaatst tegen de muur aan het hoofdeinde van haar bed. De ver schijnselen van het wenen hebben zich enkele dagen voorgedaan. Omdat het wenen niet eenmaal is voorgekomen, maar zich blijft herha len, hebben vele inwoners uit stad en omgeving zich ervan kunnen verge wissen, dat de tranen inderdaad vloei en. Men is nog verder gegaan en heeft de tranen opgevangen en che misch laten onderzoeken door een officiëel bureau. Onderdaad is geble ken, dat het echte mensentranen zijn. Na het bezoek van de aartsbisschop zijn de bevoegde kerkelijke autoritei ten begonnen een verslag over de ge beurtenissen samen te stellen; later zullen dan de zedelijke en theologische zijden van het vreemde verschijnsel bestudeerd worden. Eerst daarna kan men enige gefundeerde mening er over uitspreken. 7ES WEKEN geleden heeft de Oos tenrijkse kanselier, Raab, in het parlement uitdrukking gegeven aan zijn verwondering over het feit, dat de Britse bezettingstroepen maar nooit werden teruggetrokken, zelfs al was er dan geen verdrag met Oostenrijk gesloten. De Britse regering heeft naar aan leiding van Raabs woorden overwogen, wat zij in dit opzicht kon doen en als gevolg hiervan is Vrijdag het besluit bekend gemaakt, waarbij twee van de drie Britse bezettings-bataljons in Oostenrijk, zullen worden teruggetrok ken. TTOEWEL VOLDAAN over de uit- werking van haar Brief aan de le den van de Tweede Kamer, inzake dc wet-Watersnoodschade, heeft de Stich ting voor de Landbouw zich vorige week weer tot de volksvertegenwoor digers gewend. Dit gebeurde naar aanleiding van de Memorie van Antwoord, waarin de minister een uitgebreider schadever goedingsregeling aangaf voor herstel baar beschadigde woonhuizen en be drijfspanden. Vooral doordat herstel niet zal lei den tot aanmerkelijke verbetering of meerwaarde van gebouwen, vindt de Stichting het redelijk, dat voor een eerste woning en bedrijfspand 100, respectievelijk 90 procent, en voor ver dere woningen en bedrijfspanden 100, respectievelijk 90 en 75 procent zal worden vergoed. De eigenaars van meer dan één beschadigd gebouw zul len hierdoor aanzienlijk worden ge holpen. Voor gronden, die reeds eerder, dat wil zeggen: in het tijdvak van tien jaar vóór het totstandkomen van de wet, door inundatie of oorlogshande lingen werden beschadigd, dient de na het herstel resterende kapitaalschade volledig te worden vergoed, zo meent de Stichting. Het wordt voor deze gevallen wen Morgen: |_|IER IS DAN een willekeurige greep uit de schoonheid, die het twaalfde Zundertsc bloemencorso gisteren heeft geboden aan duizenden bezoekers. Een willekeurige greep? Neen, niet helemaal. Want midden in deze fotomontage treft men bovenaan de wagen die met de eerste prijs ging strijken. Het is een uitbeelding van Sneeuwwitje en de 7 dwergen, zoals de buurtschap Laarheide die had ge maakt. Op de voorgrond even een snapshot van het moment, waarop Sneeuwwitje de medaille van de stad Antwerpen in ontvangst nam. Links ziet men het wonderschone stuk „Bossprookje", dat een samen spel was van vakmanschap, artisticiteit en moderne opvattingen. Rechts komt de Symboliek van het geluk aange reden, die de tweede prijs verwierf en tenslotte vindt men links onder 'n herinnering aan Vincent van Gogh, die met zeer veel begrip voor zo'n teer onderwerp was samengesteld. selijk geacht, de termijn van tien jaar te vervangen door de clausule „Na 10 Mei 1940". Verder vraagt de Stichting aandacht voor rentevergoeding voor gebieden (Kruiningen en Schouwen-Duiveland) waar tengevolge van langdurige inun datie, herstel en herbouw nog lange tijd moeten worden uitgesteld. Tenslotte wordt gevraagd, of de toe zegging dat dubbel-getroffenen zullen worden behandeld als éénmaal ge troffenen, ook inhoudt, dat het waters noodslachtoffer voor eenzelfde schade omvang, welke hij voorheen bij de oorlogsschade had, nu integraal ver goeding zal krijgen. r~TE ROERMOND is gisteren op 84 jarige leeftijd overleden mgr Th. H. A. M. van der Marck, oud-secre taris van het bisdom Roermond. De overledene heeft veel gedaan voor het coöperatief landbouwcrediet- wezen. Als kapelaan te Heel stichtte hij daar reeds een Boerenleenbank en later richtte hij de Coöp. Centrale Boe renleenbank te Eindhoven op. Van de ze instelling is hij secretaris, geestelijk adviseur en erelid van het bestuur ge •veest. In 1934 is mgr van der Marck be noemd tot kanunnik van het kathe draal kapittel, in 1940 tot geheim ka merheer van Z. H. de Paus. De over ledene was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. TN ZIJN vergadering van September jl. heeft het be stuur van de Katholieke Volks partij besloten een voorstel te doen aan het bestuur van de Ka tholieke Nationale Partij en aan het bestuur van de katholieke werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid betreffende het contact tussen de K.V.P. en bei de genoemde groeperingen. In Birma QE nationalistlsch-Chinese guerilla strijders ,die actief geweest aan de Birmaans-Chinese grens, zullen dezer dagen worden geëvacueerd. Gezegd wordt dat dr. Sjao Joe-Ling, de speciale vertegenwoordiger van maarschalk Tsjiang Kai Sjek, er in is geslaagd de guerillastrijders te bewe gen naar Formosa te gaan. konden afwijken van hun oorspron kelijk plan inzake Triëst, olie op de golven gegooid. Nu beweerde hij. dat de houding van de V. S. ten opzichte van Triëst onveranderd was. Incidenten van enige betekenis heb ben zich. dank zij uitgebreide maat- egelen, tijdens de rede niet voorge daan. OP KOREA ENE UITWISSELING van krijgsge- vangenem in Korea is gistermorgen voltooid. I)e Noordelijken leverden de laatste 125 gevangen genomen mili tairen uit. Bijna allen waren Ameri kanen. Er bevonden zich twee Amerikaan se kolonels onder, die enige maanden geleden over de Noordkoreaanse radio hadden verteld, dat zij persoonlijk hadden deelgenomen aan luchtaan vallen met bacteriebommen. Desge vraagd verklaarden zij nu, tot die ver klaring te zijn geprest met onmense lijke geestelijke en lichamelijke dwangmiddelen. De uitwisseling verliep zeer rustig. De verbondenen hebben nu in totaal 75.799 Chinezen en Noordkoreanen uitgeleverd. Ruim 907Ó hiervan waren Chinezen. Er repatrieerden 12.760 ge allieerde gevangenen. Het 11de aanvullingsdetachement NDVN, bestaande uit 89 man, arri veerde Zondag in Rotterdam. Direct daarna vertrok er een nieuw aanvul lingsdetachement, dat 160 man telde. "TE ATHENE is Zaterdagmiddag een aardschok waargenomen, die wordt beschreven als de hevigste sinds de aardbevingen, die de Ionische eilan den hebben gcetcisterd. 's Morgens had men in Argostoli, de eerder verwoeste stad op Cephalo- nia, reeds een hevige schok geregis treerd. Het epicentrum van de nieuwe schokken lag bij Isthmia, aan de ingang van het kanaal van Koriathe Verschil lende huizen stortten in en het kanaal van Korinthe raakte onbruikbaar door de aarde, die van de oevers in het water gleed. Er is sprake van vijftien gewonden. Met 45 millioen dollar DRESIDENT Eisenhower heeft de nieuwe Perzische regering, inge volge een verzoek van premier Zahe- di, als noodmaatregel, hulp ter waar de van 45 millioen dollar verstrekt. Dit bedrag staat los van de bestaan de programma's voor technische en militaire bijstand. Zahedi heeft Eisen hower voor deze medewerking be dankt en ook in Engeland toonde men zich zeer verheugd over de Ameri kaanse mildheid. In Londen vertrouwt men op hernieuwde besprekingen met Perzië en men zou de VS hebben aan geraden, de gevraagde hulp te verle nen. Een uitlating van Zahedi, name lijk: „Perzië zal een maximaal gebruik van zijn natuurlijke hulpbronnen ma ken" stemt de Britten hoopvol. Zuivering in V. S. rjE IN RUSLAND geboren Ameri kaanse hoogleraar, dr. Alex Novi- koff ,is door*de universiteit van Ver mont ontslagen, omdat hij had gewei gerd vragen te beantwoorden van de Senaatsommissie voor binnenlandse veiligheid. Novikoff had verklaard, dat hij nu geen communist is, doch hij weigerde mee te delen ,oijhfvpdakt(eseija,ctIger mee te delen, of hij vóór 1948 in ver binding had gestaan met communisten. Hierdoor had dr. Novikoff, volgens de universitaire autoriteiten blijk ge geven van een onvoldoende mate van „verantwoordelijhkeid, rechtschapen heid en openhartigheid." TN DEN HAAG is de oprichtingsacte van een nieuwe katholieke stich ting op onderwijsgebied verleden. Deze de Alcuinus-stichting wil het katholieke onderwijs in ons land volgens moderne opvattingen organi seren en de ouders de mogelijkheid geven tot het dragen van meer eigen verantwoordelijkheid. In plaats van de parochieschool dient een schooltype te komen, dat door de ouders in hun meerderheid wordt bepaald. V. S. in Spanje ES-EN-DERTIG eenheden van de Amerikaanse Zesde vloot zün Za terdag tien Spaanse havens aan de Middellandse Zee binnengelopen voor een vriendschapsbezock. In Januari brachten 37 schepen van de Amerikaanse vloot een bezoek aan Spaanse havens. Waarnemers te Madrid veronder stelden, dat dit bezoek samenvalt met het laatste stadium van de Spaans- Amerikaanse onderhandelingen over defensie-aangelegenheden. PEN 35-JARIGE Franse vrouw, Madeleine Ferron, uit de om geving van Toulouse stond op het punt om voor de derde keer in de echt te worden verbonden, toen zij een brief van haar eerste „overleden" man ontving. Deze was in 1939 door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en ergens in Oost-Europa verdwenen. In '46 werd hij overleden verklaard en dit schiep voor zijn vrouw de ge legenheid voor een tweede huwe lijk, een gelegenheid, die zij in 1949 benutte. Haar tweede man kwam bij een ongeluk om het le ven en Madeleine Ferron ver loofde zich, om een andermaal 'n echtverbintenis aan te gaan. Toen kwam de brief van haar eerste man met de mededeling, dat hij in Stalingrad in een fabriek werkte. Madeleine moest haar hu welijksplannen opgeven, terwijl mannen aan het werk togen om de naam van de doodgewaande echtgenoot van het plaatselijke monument voor de in de oorlog gevallenen te verwijderen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1