Zigeuners in Brabant en Zeeland DANSEN v. TILBURG-BASTIANEN EEN WERKSTER N. M. J. H. Pyls A, Th, Verbist suouj muzieK zflnG en Dfins flinke juffrouw AVONDNIJVERHEIDSSCHOOL no. 53 Graauw leerling-verpleegsters VROOM DREESMAN1V Ons machinepark werd uitgebreid VLAKSLIJPBANK 4 4 gesloten. ENERGIEKE DAMES EN HEREN De muziek., NAJAARS voor Little-Lady S3 1890 3 STUKS UITNEEM BARE LOODSEN gelegenheid tot verplaatsing per bus REVISIEBEDRIJF TE HULST =3 Uni velours Little Lady mantel, geheel op zijde ge voerd, in vijf modekleuren. maten 30-36 4975 HOOG te paard gezeten, een pauwenveer wuivend van zijn muts, en een kleurige man tel achter hem aanwapperend, zo was de eerste Zigeunerhoofd man in het jaar 1430 door Bra bant en Zeeland getrokken. Achter hem reed een kleine groep ruiters en kwamen de met hitten bespannen wagens, waarachter de veulens draaf den. Hertog van Klein-Egypte noemde deze hoofdman zich, en weldra werd hij gevolgd door andere stamhoofden, die zich voorstelden als graven en ba ronnen van datzelfde rijk, dat nooit bestaan heeft. Voordat de Zigeuners naar het Westen waren getrokken, hadden zij de nodige wijsheid opgedaan over de bewoners van de landen waar de zon ondergaat. Joodse handelaars, die cameeën verkochten en bij elke steen een wonderverhaal opdisten, dat de prijs deed stijgen, hadden hen veel verteld over onze lichtgelovigheid, en sluwe Moorse kooplui hadden er nog een schep bovenop gedaan. Veel profijt haden de Zigeuners van deze raadgevingen getrokken. Als edelen, met hun gevolg van huls en hof verdreven, en om der wille van het geloof van de vleespotten van Egypte verjaagd, konden zij verzekerd zijn van een gunstig onthaal op de kastelen en in de steden. Als pelgrims op weg naar Rome, zij het ook langs bedenkelijke omwe gen, wei-den zij in kloosters en abdijen ontvangen en geherbergd. Deze hoofdlieden der Zigeuners he ten het niet enkel bij woorden; zij konden ook papieren op tafel leggen. De rooms-koning, later keizer Sigis- mund» had hen in gehoor ontvangen, en een met het geheimzegel gewaar merkte brief overhandigd, waarin zwart op wit te lezen stond, dat men deze goede, vrome en bovenal eerlijke lieden overal met open armen zou ontvangen en aalmoezen zou geven, daar zij als bedevaartgangers geheel van de goede wil van hun medechris tenen afhankelijk waren. (~\p een of andere duistere wijze was deze hertog ook in het bezit ge raakt van brieven, die met het pau selijk wapen gezegeld waren. Daarin stond zwart op wit te lezen, dat Zijne Heiligheid het volk van Klein-Egypte had geboden om vijf jaar lang rond te trekken langs alle bekende bede vaartsoorden, omdat hun voorouders indertijd geweigerd hadden de Heilige Familie op haar vlucht naar Egypte op te nemen. Wie kon zich dan nog verwonderen, dat zij altijd onder weg waren en op kosten van alle vromen moesten leven? Deze feestelijke tocht door alle lan den der Christenheid kon echter niet eeuwig blijven duren, te meer daar de Zigeuners hun ware aard niet duur zaam konden verloochenen en kwaad schiks namen wat ze goedschiks niet konden krijgen. Wanneer zelfs een spontaan en lichtgelovig man als de hertog van Gelre zich op de duur ging afvragen, of hij wel juist had gehandeld, door deze mensen brieven van vrijgeleide te geven, kon men een snellere en doeltreffender reactie verwachten van de hertog van Brabant en graaf van Zeeland Philips van Bourgondië, die men bij vergissing de Goede ge noemd heeft. In de aanvang echter beleefden de Zigeuners veel genoegen van de aan bevelingen die zij bij zich hadden; zij kregen in de Brabantse en Zeeuw se steden geld van de stadsbesturen en werden er enige tijd gehuisvest, waar op zij zich van uit Walcheren naar Engeland inscheepten. "Twintig jaar later trokken andere troepen door Brabant en Zeeland, voorzien van nieuwe, ontroerende ver halen. Zij noemden zich nu Grieken, die na de verovering van Constanti- nopel door de Mohammedanen uit de stad aebarmen waren, omdat zij zulke goede Christenen bleken te zijn. Wederom in het bezit van een aan beveling van de landsheer, kregen zij als van ouds overal weer geld los. Zij hadden echter geen goede In druk achtergelaten, want toen het volgend jaar graaf Constantijn met zijn Grieken in Goes opdook, zond de magistraat van Middelburg ijlings een renbode om hen onderweg te onder scheppen en hun verblijf af te kopen. Niet lang daarna werden plakkaten tegen hen uitgevaardigd, waaraan streng de hand werd gehouden. Dat moesten de Zigeuners onder vinden die na een langdurig verblijf in Engeland, even voor Pasen van het jaar 1555 in Zeeland verschenen, want zij werden onmiddellijk gegrepen. Men achtte het echter voldoende om de brutaalsten op de pijnbank te on dervragen en te straffen, zodat de anderen de schrik van hun leven zouden krijgen waarna allen weer naar Engeland werden gedeporteerd. Een groot aantal was echter al de Schelde overgestoken Deze ..schamele en zieke Gyptenaers (Egyptenaars)" werden in Mude (Sint Anna ter Mui- denj door de stadhouder opgevangen en ingescheept aan „den MudenDam' en achter het kasteel van Sluis op een zeeschip overgebracht daar de bal juw van Sluis hen niet in de haven wilde toelaten. De Zigeuners konden met hun mooie praatjes nog altijd beter aan de kost komen dan de vele andere bede laars en zwervers, die in een onaf zienbare stroom langs de wegen trok ken In het jaar 1533 werd te Middel burg een ..capiteyn in Clean Eglpten" gegeseld, omdat hij. zonder bedelver- aunning met een bende rondtrok en het de inwoners lastie maakte. Zijn volk kwam er af met verbanning. Naar de namen te oordelen waren het Spanjaarden, die profijt trokken van het feit dat hun haren even zwart waren als die der Zigeuners en dat een Zuidelijke zon hen ook had ge bruind. Nog lange tijd is er in de officiële stukken sprake van Egyptenaars. maar men behandelt hen niet meer als gewaardeerde gasten, en naar geld kunnen ze fluiten. Zo nu en dan wor den ze uit stad en land gebannen, als ze het al te bont maken, met de be dreiging dat het hen de kop zal kos ten als ze het wagen om terug te ko men Eerst in het midden der zestiende eeuw werden zij. met alle andere die ven en vagebonden, over een kam ge schoren. De laatste leugens zijn dan achterhaald, want men noemt hen Heidenen, die ten onrechte beweren uit EgyfSte te komen. Nog vele malen moesten deze stren ge plakkaten vernieuwd worden, want vooral Brabant met zijn onafzienba re heidevelden dichte bossen en haast ondoordringbare moerassen, had veel last van deze zwervers, die al wat niet te heet of te zwaar was, meenam men. De galgen hebben er vol mee gehangen. JACQUES R W. SINNINGHE FAMILIEBERICHTEN Uit andere bladen) Ondertrouwd: Toos Theeuwes en mr. Wim van Roermond, RijenHengelo. Getrouwd: W. Mut- saerts en Olga Tholen, 's; Gravenhage. Overleden: P. Rutten, 88 jaar, Wanssum, A. Cup pens, 92 jaar, Dendermonde M. van Oord, 24 jaar, Wer kendam. Dr. H. Offerhaus, 78 jaar, Wassenaar. t Heden overleed, na een langdurige ziek te, ons lief dochtertje en Zusje ineke in de leeftijd van bijna 5 jaar. Th. Simons R. SimonsNeve Anja Adrie Theo Lidy Breda, 4 Sept. 1953. Sikkelstraat 60. De gezongen Engelen- mis, waartoe U wordt uitgenodigd, zal plaats hebben Maandag 7 Sep tember a.s. om 9.00 uur in de parochiekerk van het H. Sacrament, Zand berglaan. 72-oo WEGENS HUWELIJK is onze zaak DINSDAG 8 SEPT. A.S. Fa. D. C. WEEMAES ZN. ABSDALE. TELEFONISCH AANGESLOTEN onder J. DE BAKKER, COMM. IN VLAS, HOOI, STRO ETC. TE KOOP WEGENS PLAATSGEBREK 6 HOUTEN SPANTEN VOOR HANGAR, lang 10 M. in één kop f 300, 150 AARDAPPELKIEM- BAKJES nieuw voor f 100.Vérder een PARTIJ BALKEN en PALEN, Noordstraat 8, Sas van Gent. Tel. K 01158-521 TE KOOP: Kaiser Rotterdam de Luxe 1951. Chevrolet 1949, Opel Olympia 1950. Skoda bestelwagen, nieuw model 1953. Simca Aronde 1953. Volkswagen 1950. GARAGE M U Y N C K Paul Krugerstr. 209 Tel. 2008 VLISSINGEN. TECHNISCH CONCERN zoekt voor de verkoop aan particulieren van een nieuw type electrische huis- houdkoelkasten direct aan de verbruiker beschikkende over eigen auto. Voor diegenen die over de nodige ervaring beschikken in de verkoop rechtstreeks aan consumenten, liggen in deze bij zonder fraaie en billijke koelkasten zeer grote fi nanciële mogelijkheden. - Brieven onder letters STM aan Nijgh van Ditmar, Advertentiebur., Rotterdam. GEVRAAGD: voor 4 dagen per week. Middelbare leeftijd. Slagerij „Modern" J. BIESBROECK, Vismarkt 6 g Hulst GEVRAAGD KINDERJUFFROUW voor 3 kinderen resp. 8. 6 en 3 jaar, waarvan 2 school gaande. Intern. Wassenaar, Referentis noodzakelijk. Br. aan het bur. van dit blad onder no. 38035-00. DE NOTARIS te HULST zal op Donderdag 10 Septem ber 1953 nam. twee uur ten verzoeke van de heer P. J. de Theye op diens hofstede aan de Notendijk 57 te Ter hole, gemeente Hontenisse, publiek a contant verkopen: Dorskast, strobinder, diesel- dorsmotor, strosnijder, boe renwagen, rijtuig op lucht banden, 2 veerkarren, culti vator, eggen, 2 voeder-for nuizen, waarvan een koperen, ijzeren dam, 2 rijwielen, karn, ontromer, brandhout, oud ijzer, enig paardentuig, diver se wielen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. NOTARIS te HULST verkoopt openbaar op Dins dag 8 September 1953, na middags 4 uur in het koffie huis van Mevr. Wed. J. Wauters aan de Markt te Hulst, ten verzoeke van de heer J. J. den Tenter: 1. Het woon- en winkelhuis (bakkerij en lunchroom, aan de Gentsestraat nr. 27 te Hulst, groot pl.m. 2.40 are, met heetwateroven, toon bank en winkelopstand. Dit perceel is vrij van huur en terstond te aanvaarden, n. Het Herenhuis aan de Steenstraat nr. 9 aldaar, groot 1.50 are, mondeling jaar. Aanvaarding bij de betaling, verhuurd voor f 345.per uiterlijk 8 October a.s. Beide percelen liggen op de beste stand der stad en zijn voor velerlei doeleinden ge schikt. zet in, dus aantreden. Het gezellig danssei- zoen bij C. B. begint. Doe wat reeds honder den vóór U deden en neem deel aan onze ge zellige clubs, Uw plaats is nog vrij. Clubs waar kath. jon gelui welkom zijn. LES AANVANG Terneuzen heden 7-30 u. „Des Pays Bas" Axel, Zond. 12.30 „Ge- zellenhuis". Hulst 2 clubs 2.30 en 4 u, „Graanbeurs" Kloosterzande Maandag 7.30 „De Linde". IJzendijke, Dinsd. 7 uur Lievens Oostburg Dinsd. 8.30 u. Par. huis. Sas van Gent Dond. 7.30 u. Par. huis. Lewedorp Vrijd. 7 u. v. d. Dries. Goes. Vrijd. 8.30 uur „Slot Ostende". DANSAVOND Hulst. Zond. 7.30-11 uur „Graanbeurs". Prima band. De plaats waar ook Uw vrienden zijn is De Provinciale Afzet Commissie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en geveild: vanaf: Maandag 7 September: Bonne Louise 55 mm en op, William Duchesse, alle maten. Dinsdag 8 September: Ellison's Orange 65 mm en op, Woensdag 9 September: Br. Hardy, alle maten, Herz. Elsa, alle maten, Maagdepeer, alle maten, Br. Du- rondeau, alle maten. Donderdag 10 September: Spaanse Wijnpeer, alle maten Vrijdag 11 September: Cox's Orange, 65 mm en op, Al- lington Pippin, 70 mm en op. mm In het Sanatorium „Rotterdamsch Zeehospitium" te Katwijk aan Zee, kunnen worden geplaatst: Minimum leeftijd 18 jaar Salaris volgens Rijksregeling Vrije geneeskundige behandeling. Kosten van aan schaffing en onderhoud van dienstkleding worden door het Sanatorium vergoed, evenals eens per maand de reiskosten naar huis en terug. 76-oo Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Ad junct-Directrice. Arraché Little-Lady swag ger. sportief model, met capuchon, geheel op zijde, modieuze kleuren. [Tfi75 maten 30-36 01/ Uni lalne Litde-Lady japon, met tresgar nering. en vilt ap plique. alle kleuren. (n prachtig* mitdessins. mee fr»n(e garnering, tri cot manchetten, f f\v e maten 28-34 1^ BREDA BERGEN OP ZOOM Gedurende de Sas van Gent Kermis te SCHIETINGEN Maand September 1953. Staande wip Zondag 6 Sept.) Koewacht Maandag 7 Sept.) Kermis Dinsdag 8 Sept. Zondag 13 Sept.) Nw.-Namen Maandag 14 Sept.) Kermis. Zaterdag 19 September Hulst Batavieren. Zondag 20 Sept. Graauw Friezen. Zondag 27 Sept. Clinge. Gewone voorwaarden Begin n.m. 2.30 uur. VEILING TE AARDENBURG op Dinsdag 15 September e.k. om 3 uur in het café van dhr. G. Pieters, van een voor ver scheidene doeleinden ge schikt NIEUW WOON- EN WIN KELHUIS met aanbeh. en erf te Aar denburg, a. d. Tuimelsteen- straat 21, kad. Sectie E no. 1838. groot 1,42 A. Aanv. 21 Sept. 1953, na beta ling. TE KOOP: 40 x 5 M. 30 x 5 M. en 8 x 5 M. Te bevragen: C. HOORNICK. Aannemer van Sloopwerken. Boulevard 120, Roosendaal. Tel. 3308 In ZAAL RESEDA Prima Orkest. Beleefd aanbevelend, h. v. AALST-de Wagenaere overname herbouw- plicht gevraagd voor woning van 375 tot 450 M3 in Lage Zwaluwe of Hoge Zwaluwe. Brieven onder no. 38080-00 van dit blad. AVOND- TEKENSCHOOL MET WERKPLAATS- PRACTIJK TERNEUZEN De nieuwe cursus begint op Donderdag 1 October a.s Nadere inlichtingen en aan meldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de Directeur, Axelsestraat 20 te Terneu zen, dagelijks van 9—12 uur en van 14—17 u. ('s Zater dags van 9—12 uur). Aangifte a.s. tot 15 September HET BESTUUR. nATf INLICHTINGEN B'J; BREDA HALSTEREN: BERGEN OP ZOOM: OSSENDRECHT: „De Blauwe Vogel", 112, Haagweg - Brabantse Buurtspoor wegen Autodiensten, 10a, Stationsplein - Zundert Express, 13, St. Janstraat - De Pree, Haagweg 33 - De Pelikaan, Raad huisstraat. P. de Kock-van Dyck, B 101, Dorpstraat. N.D. - DARVI, 15, Stationsplein. Bolders Touring Car Bedrijf. HOTEL MONTY Schevenin- gen vraagt voor huishouding en bedie ning. Voor prima kracht goed salaris. Kennis van de moderne talen strekt tot aanbeveling (jaarbetrekking). Goed kunnende koken. GEVERS Deynootweg 23, Tel. 554584 KOEWACHT KERMIS Zondag 6 - Maandag 7 Sept. GROOT BAL bij Alfred D'HoIIander Met een puik orkest. Begin 4.30 nur. Beste dranken. MET DE MEEST MODERNE waardoor wij in staat zijn SPRUITSTUKKEN MOTOR KOPPEN TE VLAKKEN. MOTOR BLOKKEN CURSUS 1953—1954 (Aanvang October) Leerlingen welke de avondschool wensen te be zoeken kunnen zich hiervoor opgeven uitsluitend op Zaterdag 12 September van 47 uur aan de Ambachtsschool, Houtenkwartier 9, Hulst Leerlingen welke zich op deze datum niet aan melden kunnen nadien niet meer worden toege laten. Zij die een diploma dagambaohtsschool hebben worden tot de B cursus (met werkplaatspraktijk) toegelaten, zonder diploma Ambachtsschool tot de A cursus (zonder werkplaatspractijk). Bij voldoende deelname de volgende vakken.: Machine-bankwerken; Timmeren en bouwvakken Auto-monteurs (hnlp. en 2e monteurs B.O.V.A,G. Electricians V.E.V. adspirant- en hulp monteur Textielbewerker. 30-o Uitsl. voor de Zeeuwse oplage 4 regels of minder 0.90, iedere regel meer 10 cent. Bij 3 achtereen volgende plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen halve prijs berekend. - 25 Letters, cijfers of leestekens gelden voor een regel. PERSONEEL GEVR. Bekwame deftige meid gevraagd geen zwaar werk, goed loon, 2 kind., bij Dr. Verhagen, van Benedenlaan 50, Mechelen, B., Tel. 12000. Begin 14 Sept. Net dagmeisje gevraagd. Mevr. Langeveld, Leliestraat 84, Goes. Gevr. in klein gezin te R'dam- Hillegersberg net meisje v.d. en n. Prettige werkkring, goed loon Zich te wenden tot mevr. Jan- sen-Lagaay, Burg. de Manlaan 6 Breda. Tegen 1 Oct. te Brussel in mo dern huis R.K. dienstbode gevr. v.g.g.v. Hoog loon. Maandelijks weekeinde naar huis. 's Zomers te Wouw. Br. Speeckaert. Kas- teel plantage. Wouw. 8403 Nette dienstbode gevraagd voor appartement, 6 kamers, met kennis van keuken, goed loon, Mar. De Barrée, van Schoon- bekestr. 129, Antwerpen. PERSONEEL AANGEP.. GINNEKENWEG 13 t.m, 19 Telef, 4455 (3 lijnen) BREDA Boekhouder-correspondent b.z.a. voor enkele avonden per week. Omgeving Hulst. Br. onder no. 932 bijk. De Stem, Hulst. TE KOOP GEVR. Hoge prijzen betalen wij voor Uw oud goud, zilver. Antieke koperen en tinnen voorwerpen, kabinetten, halkisten, kasten, boerendoeken, krristal, porselein en aardewerk, hangklokken, enz. enz. A. Jansen, Catharinastr. 34 Breda. Tel. 7327. Bastion 13 Middelburg. TE KOOP AANGEB. Moto-Guzzi 10 mnd oud, te koop. niet van nieuw te onderschei den. Br. onder no. 923, Dagblad De Stem, bijk. Hulst. Inventaris schoenmakerij te koop, o.a. gereedschappen, uit poetsmachine z.g.a.n. stikmachi ne enz. L. W. v. d. Veren, Le- pelstraat A 29, Halsteren. Te koop snelweger, balatum, keukenstoelen en tafels, buffet kastjes, stofzuiger, radio, box enz. H. de Nekker, Julianastr. 93 Tel. 31 Heikant. Te koop, een partij, ais nieuw, stoelen, banken, gummi laar zen, alle maten 2 gld p.p., ta fels, kasten, nachtkastjes, on derstellen, banden, ramen en deuren enz. enz. Vestkant 125, of 107, Breda. 6077 Inventaris schoenmakerij te koop, o.a. gereedschappen, uit- poetsmachine( z.g.a.n. stikma chine enz. L. W. v. d. Veren, Lepelstr. A 29, Halsteren. 8426 Een in prima staat motorrijwiel te koop, Zundapp, 200 cc., m. nationaliteisbwijs en belastingk. Molensteeg 23, Dongen. 6108 Pick-up met platenwisselaar en radio te koop. Bijzonder ge schikt voor zaal of café. Brie ven onder no. 6112. WONINGRUIL Woningruil Amsterdam - Breda Aangeb. étage voor klein gezin 2 slaapk., kamer - douche, keu ken, Prinsengracht centrum. - Inl. Overaseweg 96 Breda. 5875 Aangeb. Den Haag le etage 2 gr. k. ensuite. serre, plus zijkamer, zolder met zolderk gr. hal, tel. riant uitzicht. Gevr. ben.huis m. tuin voor klein gezin op goede stand te Breda. Br. onder on. 6186. HUIZEN Winkel en garage als nieuw, af gesloten terrein met inrijpoort, stalling. Groot 700 M2. Verval len woning op goede stand 400 M2. terrein, 2 arbeiderswoningen spotkoopje. Alles eigen grond. - Terstond te aanvaarden. R. Vereecken, Sas v. Gent, Tel. 346. REIZEN Hollanders in België vinden te Leuven (stadhuis uitstekende logies met ontbijt frs. 125 per 2 pers. p.d. bij besch. Hollandse dame. Elke 20 min. verbinding naar Brussel nabij het huis. Welis, Eikstraat 14 Leuven. Aanvr. vooraf. HANDEL Een prima kamervegertje plus bezem. Samen f 1.30. Natuurlijk in de Kleine Bazar, Heikant, tel. 47. J29 6 rol closetpapier voor 50 cent. Natuurlijk in de Kleine Bazag Heikant, tel. 47. 930 Een grote grijze dweil, een fla nellen stofdoek, een prachtige vaatdoek. Samen f 1.25. Natuur lijk in de Kleine Bazar, Heikan 1 tel. 47.928 Kindje blij zegt tatata, heeft een plasticbroekje S.G.A.. Na vergelijk koopt U bij ons Schuts voor kasregisters. Vraag eens prijs, alle modellen voorra dig. Pleinweg I49d, Rotterdam tel. K 1800-75603. 7747 DIVERSEN Geld nodig? Financiële Instel ling is bereid gelden beschik baar te stellen ,ook op roeren de goederen als auto's, machi nes etc. Geheimhouding ver- zekerd. Br. onder no. 8425. Grote ltermisschieting op 6 7 Sept. a.s. bij p. Leeraert Zandberg. Begin 3 uur. en Jubileumgaaibolling op Zondag 6 Sept. 4 uur en Maandag 7 Sept. 5 uur bij A. Sponselee, Pauluspolder. 922 Bijverdienste aangeb. door op hangen van reclamebiljet voor uw raam (benedenhuis). Brieven onder no. 34003 bur. v. d. blar' Verhuur v. zaal en toneelgordij nen (360x200 c.m.), voor 't ma ken van decors modern, vlug. billijk. H. de Cock, St. Jansteen Kleermakerij, Modeartikelen. Tel. 133. Uw accu reviseren wij onde garantie, ook ruilen. Veel tevr denheidsbetuigingen. a. Boon aars, Westerstraat 1 Tel. 159, - Klundert. Smyrnawerk. Deze nieuwe ui gave met tal van volledig oi schreven modellen, waarvr' meerdere in kleurendruk, ste len wij voor onze abonné's b schikbaar a 1.50 per exemplaar De agent van het Dagblad T Stem zal U gaarne een exen. plaar bezorgen. Bemiddeling in woningruil. on- roerendg goederen, zaken, lande lijke catalogus op aanvraag. Woningruilcentrale ..Nederland", Spoorstraat 11 Utrecht Tel. 21758 K 3400. Woningruil. Aangeboden woning te Goes tegen woning te Breda. Nadere inlichtingen onder no. 96 bureau v. d. blad. Grote Missieprijskaarting oj Zondag 6 Sept. t.b.v. Pater df Klerk bij A. de Bakker te Kuitaart om 6 uur. Voor hanei en konijnen.927 Op Zondag 6 Sept. a.s. grote schieting bij Aug. de Gucht te Hulst. Begin om 3 uur. 926 Opnieuw verzinken van emmers wasketels, wastobben enz. Uw adres: Piet Weemaes Tel. 55 Graauw. 925 Op Zondag 6 Sept. grote schie ting bij Wed. B. de Smet, Ka- pellebrug. Begin 3 uur. 924 e

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 4