Life blaast rode zeilen bol Van de Aarzelende kopers 2Eoom II wilt llw kinderen verstandig D.D.D. Een Meesterwerk is zoek Stakingen maakten indruk op Washington 1 Kachelfabrikanten zoeken dure huisbrandstoffen te ontwijken Wat een Wonderlijke W ereld TWEEDE BLAD ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 3 Verstandhouding Amerika-Frankri jk wordt slechter „Vijand" Luce U niversiteitszondag Onaangenaam Utrechtse 61e Jaarbeurs: Geringe koopkracht hilairf, belloc bij A. Spon- uur: Enri- (Van onze Parijse correspondent). LIET BOTERT niet zo best tussen de Amerikanen en de Fransen. Parijs en Washington mogen de hoofdsteden zijn van bevriende mogend heden, hun bewoners voelen zich ietwat aan elkaar bekocht. De narig heden dateren al van kort na de bevrijding maar zijn jaar in jaar uit wat groter geworden. Voor de Amerikaanse isolationisten waren de Franse toestanden gezochte of niet gezochte argumenten. De waanzin, die er aan de overzijde van de oceaan over Frankrijk is geschreven zette in Parijs kwaad bloed. daten en burgers menen we te mogen constateren dat het gebrek aan be wondering, liefde en begrip volkomen wederkerig is. De Amerikaan praat graag over de Fransman, als over een inferieur- persoon. Dat de diepere, menselijke grondslagen, waarop de Trans-Atlantische samenwerking is gebaseerd hierdoor worden aange tast. ligt voor de hand. BODEMLOZE PUT LIET FEUT. dat een Amerikaanse korporaal in Frankrijk beter kon leven dan vele Franse academici, maakte de kloof breder. De levens wandel van vele Amerikaanse bur gers ih Frankrijk, die meer aan huis huur konden betalen dan de Fransen kans zagen te verdienen was al even min geschikt om de volkeren naai elkaar te brengen. Diverse andere kleine ooi-zaken hebben grote gevol gen gehad en zo is van lieverlee de situatie ontstaan, dat de doorsnee Fransman beslist niet „wild" is op Amerika en de Amerikanen. Het is niet aan ons de stemming in Amerika te beoordelen. Maai- voorzover we hier contact hadden met Amerikaanse sol- J^JORGEN is het Universiteits- Zondag. Katholiek Nederland wordt dan nog eens speciaal at tent gemaakt op het belangrijke goed, dat de Nijmeegse universi teit vertegenwoordigt. Hoe ze sinds de oprichting gegroeid is, kan blij ken uit de volgende cijfers: In 1923 waren er 34 docenten en 200 stu denten, nu zijn er 81 docenten en ruim 1300 studenten. Maar met de groei is natuurlijk ook het budget opgelopen. En als straks de medi sche faculteit zich verder gaat ontplooien, zullen de cijfers nog veel meer omhoog gaan. Gelukkig is er een keer ton goede gekomen in de subsidieregeling. Wat echter helemaal niet betekent, dat de zor gen zijn verdwenen. Het budget zal in de millioenen gaan lopen. De 425.000 gulden, welke de jaarlijkse inzameling in 1952 opbracht, mag waarlijk nog wel flink omhoog. Laten we toch goed beseffen wat een Katholieke Universiteit bete kent voor de handhaving der katho lieke gemeenschap en ook voor het behoud van de goede ideeën. Ten bate van de gehele nationale samen leving. Bidden we ervoor, offeren we er voor! £>E CHICAGO TRIBUNE heeft een voor ons land en voor Australië zeer onaangenaam arti- kei geschreven. Het blad meent, dat de beheerders van Nieuw Gui- i nea verplicht zijn dit gebied open j te stellen voor kolonisatie en ont- wikkeling op grote schaal door Ja- pan. Het beschuldigt ons ervan dit I potentiele rijke en productieve ge- bied steriel te houden uit imperia- listische overwegingen. En het dringt er met klem op aan, dat door het openstellen van Nieuw- Guinea voor kolonisatie „de druk, die eens in Japan leidde tot armoe en oorlog", zal worden weggeno men. Een ingewikkeld probleem wordt hier wel heel simplistisch gesteld. Voorop dient te staan de ontwik keling en het welvaren van de in heemse bevolking. Daarnaast kan het leveren van een bijdrage tot de wereldwelvaart en het wegnemen van bepaalde spanningen zeker ook als een taak worden beschouwd, als men daardoor geen nieuwe span ningen zou verwekken en imperia- lismen, in de Japanse ziel nog niet uitgedoofd, zou aanblazen. In ieder geval doet het al heel onhebbelijk a,a"- Nederland als „vrek" weg te se tiid 7® het in de na-oorlog- heeft ie»= waarachtig wel getoond heeft iets te kunnen loslaten! UVE AMERIKANEN hebben met hun dollarvloot in Frankrijk geen sym pathie gewonnen. Eerder heeft de Marshall-hulp ook niet-communisti- sche Fransen de indruk gegeven, dat Washington poogde Frankrijk en de Fransen te regeren. Aan de andere zijde kwamen er steeds meer Ameri kanen. die constaterende, dat Frank rijk economisch, financieel sociaal en politiek uiterst zwak bleef, klaar ston den om de mening te verdedigen, dat de Amerikaanse gelden in een bodem loze. Franse put werden geworpen. Kon geleden ondernam de senator Hillman weer eens een geslaagde po ging om de betrekkingen nog wat slechter te maken, door voor (je re kenen. dat Amerika sedert 3 April 1948 aan Frankrijk voor 10.901.700.000 dollar hulp had verleend. De hulpgel den waren volgens Hillman groten deels aangewend om de gaten in de Franse staatshuishouding mee te stop pen, zonder dat nochtans het budget ook maar iets beter in evenwicht was gekomen. Hij voegde er aan toe, dat twee-derde der Franse belastingen in direct was en direct op levens- en productiekosten drukten. De Franse industriëlen zijn volgens hem niet voornemens hun -winstmarge te ver kleinen, teneinde op de wereldmarkt te kunnen concurreren. De Hillmatosensatie had nog een i onaangename bijsmaak door de kwet sende opmerking dat het even moei lijk was om de economische en sociale structuur van Frankrijk te verande ren, als Amerikanen ertoe dwingen bij iedere maaltijd rode wijn te drin ken en twee en een half uur te tafelen. DEFAITISME? dienstelijk poogde te maken met anti Franse verhalen heeft een nieuwe stunt uitgehaald, die voor de Franse regering buitengewoon pijnlijk ls. Het blad behandelt in een fotoreportage de oorlog in Indo-China en poogt er de lezers danig van te doordringen, dat Parijs de hoofdstad van het de faitisme is, de militaire leiding m Indo-China overloopt van corruptie en onbekwaamheid. Deze aanval komt zeer ongelegen. Een goed deel der Fransen begint zfch inderdaad te realiseren, dat de oorlog In Indo-China dood loopt. Men kan nog tientallen jaren vechten maar vermoedelijk is noch de ene noch de andere partij in staat binnen af zienbare tijd een overwinning te be werkstelligen. Ook in de huidige Franse regering ls een stroming merkbaar om aan de hopeloze strijd die het Frankrijk zon der bondgenoten in Zuid-Azië voert, een geschikt einde te maken. Men wli eclatante krijgssuccessen verkrijgen, teneinde in een gunstige onderhande lingspositie te geraken. Dit streven uu wordt gedwarsboomd door de nieuwe aanval van „Life". De Franse pers heeft sterk gereageerd en noemt de eigenaar van het blad, Mr. Luce, wiens vrouw ambassadrice in Rome is, ,een bekende vijand van Frankrijk." Het feit, dat Marianne in Amerika zulke invloedrijke vijanden heeft, is veelzeggend. De recente stakingsgolf, die over Frankrijk spoelde en het land finaal verlamde, is natuurlijk koren op de molen van de Amerikaanse Frankrijk haters die zich nu op de borst klop pen en zegevierend verklaren: „We hebben het altijd gezegd, met Frank rijk valt niet samen te werken, het volk is onbetrouwbaar; de vierde re publiek wankelt en ieder verdedigings pact. dat steunt op Frankrijk, is een waardeloos vod papier." De heren in het Kremlin moet het zeer welgevallig zijn te constateren hoe de verstandhouding tussen Ame rika en Frankrijk steeds slechter wordt. Malenkov is er blijkens be richten uit diplomatieke bron diep van doordrongen dat de „historische vriendschap" tussen Rusland en Frankrijk het zal winnen van het At lantisch Pact. Vermoedelijk is hierbij de wens ook weer de vader van de gedachte maar acties zoals die van Hillman en Life blazen de rode zeilen bol en zijn bij uitstek geschikt om de samenwerking te ondermijnen. (Van onze speciale verslaggever) F\E 2500 firma's, die op de 61e Jaarbeurs in de Domstad hun waren ten toon spreiden, kunnen nog geen hoera roepen over de kooplust van de afnemers. Zelfs tegenover niet te dure apparaten, die in elk ge zin het leven van de huisvrouw een stuk gemakkelijker maken, staan de winkeliers aarzelend. „Geef me maar een paar folders mee", is doorgaans het enige resultaat, dat de nijvere verkopers op de eerste beursdagen boekten. was: ..Waarom? Is nylon ook geen kunstproduct? Maar welke vrouw, hoe veel geld ze ook heeft, denkt er van daag nog aan om natuurzijden kousen te kopen? Bovendien: een vrouw wil variatie. Ze kan nu voor weinig geld meerdere tasjes kopen: bij elk ja ponnetje een bijkleurende." Toch blijft het een feit, dat de wer kelijk geraffineerde tas - U weet wel, met al die tot in de perfectie uitge voerd i bergplaatsjes voor vrouwelijke geheimenissen - gezocht moet worden oij de Ieerbewerker Maar de strijd tussen leer en plas tic is heftig en het leer heeft daarbij in ziin nadeel, dat het duur is en het geld schaars. OOK FOEI-LELIJKE DINGEN hand geld nodig, om je zoiets te per mitteren. Ze lopen door en blijven gefascineerd staan kijken naar de breimachines, die de breipennen en stopnaalden uit huis bannen... maar die prijs! En weer wat verderop wordt de blik gevangen door de juffrouw, die in een keurig japonnetje en met onberispelijke handen de vloer boent met een volautomatisch apparaat. PLASTIC EN LEER Het AMERIKAANSE weekblad ,-Life". dat zich al eerder ver- ("Vpvallende grote nieuwe vindingen zijn er niet, maar wel ontdekt men - vooral bij kleinere gebruiks artikelen - een aantal verbeteringen en voorts zetten de plastics onweer staanbaar hun veroveringstocht voort. De fabrikanten van verwarmingsap paraten en kachels hebben zich er kennelijk op ingesteld, dat het publiek zoekt naar verwarmingsmethoden, waarbij de dure kolen kunen worden I vermeden Olie-installaties, aan te Tn de luxere sector is het al precies brengen in de gewone koienkachel, zo gesteld. De leerfabrikanten heb- gasojars, gaskachels en electrische ben beste spullen meegebracht naar apparaten zijn er in rijke overvloed de beurs. Him stands geuren naar en de belangstelling hiervoor was al het edel bewerkte leer. Maar gróter even opvallend als het aantal. js de trek naar de stands van die ar- tikelen, die het leer vervangen: de SMALLE BEURZEN j plastics. .Sinds 1947 verwerk ik geen I leer meer. Ik ben in één slag overge- P)E AARZELING bij de winkeliers schakeld op plastic", vertélde me een om orders te plaatsen vindt on- fabrikant. „Van de honderd tassen, getwijfeld zijn oorzaak in de geringe die gekocht worden, zijn er 95 van .roorun aciit van ae grote middenmoot Plastic." Ze worden steeds geraffi- van ae bevolking. Er zijn op de beurs neerder die plastic-soorten, een keur van artikelen en een ruime Een Duitse fabrikant komt binnen- sortering perfectioneringen, die in elk kort, naar hij me toevertrouwde, met gezin begeerd zijn. Als de huisvrouw i et i plastic, dat zelfs in reuk niet er de centen voor haa. zou zij zich meer van leer te onderscheiden is. Daarom is voorlichting U welkom. Maar voorlichting mag nier te licht zijn ABONNEER U OP HET VROUWENBLAD MET VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF b,ii' Tees" rCr w,,s e BEATRIX Diivoorbee.d om een voor de nand liggende greep te doen het volgen de lust je laten aanrukken: een van die aardige kleine ïjskastjes (plm. 365 grd.), waarm met de ruimte zo is gewoekerd, dat aile dagelijkse con sumptie-artikelen er een plaatsje in kunnen vinden: zo'n aardappel- appel- wortel-schil-machrentje (Duits patent) van ƒ24.50. waar je het te schillen i artikel maar hebt op te prikken om het in een paar draaibewegingen aan een slinger onberispelijk tot. m alle i hoekjes en gaatjes ragfijn geschild i te krijgen; zo'n nieuws steriliseer- apparaat van f 12,50, dat het inmaken van groenten en vruchten vereenvou digt: zo'n gasojar onder het raam, waardoor je veel stofbesparing van een koienkachel hebt vooral als je bij een kille voor- of najaarsdag een vuurtje wilt aanleggen; een van die kleine stofzuigertjes die zo makkelijk zijn voor de trap en de stoelen (80 tot 130 gld.): zo'n baby-badje in onbreek baar plastic; zo'n ontbijtkoektromnnS. die een uitschuifbaar plankje in de bodem heeft, zodat je niet eerst een broodplank behoeft te halen of. in het tafellaken snijdt; zo'n nest scha len uit Huizen, waarvan de kleinere maten als deksels passen op het vol gende model, zodat nu de open schaal tevens dienst kan doen als dekschaal; een van die nieuwe strijk ijzers waarvan de warmte automatisch wordt geregeld.... De dames die als bezoekers langs de stands gaan. knikken goedkeurend bij het. aen van al deze begerenswaar dige artikelen, die het leven in de huishouding zo zouden verlichten en het vraagstuk van de huishoudelijke hulp voor een groot deel kunnen op lossen. Maar er is nogal een slordige En nu al moet bij sommige soorten de loupe eraan te pas komen, om het onderscheid te ontdekken. „Maar denkt V niet, dat er voor het, werkelijk fijne werk en voor de exquise smaak altijd een voorkeur CEN BEURS als de Utrechtse is geen kunsttentoonstelling, al zijn er veel kunstige dingen te zien. Er zijn ook bar veel lelijke dingen en het ls ditmaal vooral in de meubelsector, dat dit opvalt. Na de vele propaganda, die de laatste jaren wordt gemaakt voor smaakvolle lijnen in het meubilair, zou men zoetjesaan wel eens wat meer daarvan willen gaan zien in hetgeen de fabrikant op de markt brengt. ,,We hebben ons te richten naar de smaak van het publiek, en een groot gedeelte vindt de ouderwetse modellen en uit voeringen nog altijd warmer en gezel liger". zei een fabrikant. Misschien werd na de oorlog, onder Amerikaanse invloed, de overgang van oude naar nieuwe vormen wat al te geforceerd en Al te overdreven opgeschoteld. Mis schien ook was de taxatie van de ou de vormen té vernietigend, te weinig rekening houdend met de „gehecht heid" aan hetgeen waaraan men ge wend was geraakt, waaruit een verzet voortkwam tegen de stroming, die dat oude vertrouwde met scherpe veroor delingen naar de brandstapel verwees. Bovendien: ook in het nieuwe zijn excessen. Maar in één hoek van de meubel- afdeling hebben we met genoegen staan kijken naar de goede moderne smaak, die een fabrikant had weten te realiseren in samenwerking met een fabrikant van spiraalveren kussens en aanverwante artikelen. Daar werd ons getoond, dat ook In het moderne en nieuwe de huiselijke warmte ge vonden kan worden, waaraan de Ne derlander gehecht is, NOG GEEN IDEE Handig I/OM, DACHTEN de heer en me- vrouw Rennison, wij zullen onze getrouwde zoon eens gaan op zoeken. Zij pakten de auto en het geval wilde, dat ze juist voor diens huisdeur een ongeluk kregen met 't droeve resultaat, dat ze ineens bij de familie binnen zaten. „Nou moe", zei de zoon, die zich toevallig stond te scheren. Maar zijn vader liet zich niet kennen. Hij was gepensionneerd metselaar en reeds dezelfde dag had hij het gat in de muur weer her steld. Voor zijn auto heeft hij ech ter iemand anders nodig. Kip CEN KIP in Schiedam wekte grote verwondering door een ei uit tief heer, een zonnebril heeft opge zet en kapitalen uitgeeft aan ijsjes. Men zal trachten hem te weerhou den van 't gebruik van zonnebrand olie, omdat men anders in de war kan komen met bruine beren. Varkens P\E LANDBOUWER Patterson heeft de laatste tijd veel last met twee van zijn varkens, die elkaar oefenen in het boksen. Het zou al lemaal niet zo erg zijn, wanneer ze niet alle twee reeds viermaal knock out waren geweest en slechts ten koste van grote inspanningen weer konden worden bijgebracht. Dat gaat zo op de duur helemaal niet goed met de kwaliteit van het spek, meent Patterson. Het wordt te taai. Raadsel haar mandje te joppen, waarop w/AT wii reeds zo lans heb- al verscheidene dagen zat te broe- WAi W1J reeas zulcU1? den. Het ei was gebarsten, maar de ben voorzien, IS gisteren kippeneigenaar was ook niet flauw, gebeurd' De persoonlijkheid lijmde de .schaal zo ongevee^aan bj| de elkaar en legde het weer kip, die daar klaarblijkelijk niets van in de gaten had. Met spanning werd de blijde gebeurtenis tegemoet ge zien en warempel kwam ook uit het gelijmde ei een kuiken te voorschijn. Erkende kippenfokkers gaan dit nu uitzoeken. Mop behandeling van zijn stijve arm over het hoofd zag, is er tussenuit. Hij moet per fiets over Zundert naar het Zuiden zijn afgezakt, Kort daarop belde Stan Ockers op met de mededeling, dat de persoon- DE heer Joss 'spencer wilde lykh«d bij hem een race-fiets Lf was komen lenen en daarmee zijn baas eens voor de gek vaart in de rich_ houden en belde, gedreven dg Frange was door deze gedachte zes brand- yeig M Toon t dat hij weren m New-York op om te hoe het vertellen dat het huis van zijn |et de laatste principaal in vlammen stond zien zegt Toon. Er was evenwel niets aan het J Joss moet r)E BEURS, die tien dagen duurt (tot 10 September) was op de dag, dat we er een bezoek brachten, nog te kort aan de gang, om een idee te krijgen over mogelijke omzetten. De eerste dagen waren aarzelend en het bezoek was nog niet van dien aard dat men elkaar ondersteboven liep. De verkeerspolitie kon de aan snellende automobielen nog allemaal een parkeerplaatsje bezorgen en voor de loketten vormde zich geen rij Nu zit het to niet in de drukte... We heb ben liever kopers dan kijkers", zeggen de standhouders. LITURGISCHE KALENDER ZONDAG 6 September. Groen. 15e Zondag na Pinksteren. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Credo. Pre fatie van de H. Drievuldigheid. MAANDAG 7. Groen. Mis van de 15e Zondag na Pinksteren. 2e gebed A cunctis. 3e voor de overledenen. 4e naar keuze. Gewone Prefatie. DINSDAG 8. Wit. Maria Geboorte. 2e gebed H. Hadrianus. Credo. Prefatie van de H. Maagd. WOENSDAG 9. Rood. H. Gorgonius. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. DONDERDAG 10. Wit. H. Nicolaas van Tolentijn. VRIJDAG 11. Rood. HM. Protus en Hyacinthus. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. ZATERDAG 12. Wit. H. Naam Maria. Credo. Prefatie van de H. Maagd. handje en Joss moet vier maanden naar de gevangenis, omdat er grenzen zijn. Geluk ]"VE OUDE mevrouw Marianne Nï- xon liep juist op haar tenen de ziekenkamer van haar dochter binnen, die het leven had gegeven aan een flinke jongen, toen men haar kon vertellen, dat haar man door de communisten in Korea was vrij gelaten. Dat was voor mevrouw een hele meevaller, omdat haar man, ka pitein Nixon, officieel als dood was gerapporteerd. Haar dochter begon te huilen, daar ook haar man op het slagveld van Korea de dood zou ge vonden hebben. Vier-en-twintig uur later had ook zij bericht, dat haar man zich onder de vrijgelatenen be vond. Inhoud IN DE BROEKZAK van één man werd onder meer het volgen de gevonden: 19 potloden, 3 penhouders, een speelgoedauto, vijf sigarettendoosjes, een reistas, 13 schrijfmachinelinten en 37 lu ciferdoosjes. Verder een sigaren koker, een sigarettenaansteker (waarover de man zich oprecht verbaasde, omdat hij er gewoon lijk drie op zak had), 9 sigaretten eindjes, twee autopedbanden, drie brillen, 14 horloges, 21 stenen, een laken, nagelvijltjes, 83 bierviltjes, drie notitieboekjes, een paar hand schoenen en een schaar. Hij werd gearresteerd, omdot hij teveel lawaai maakte. Hitte HET WEER in Noordelijk Canada is zo heet, dat zelfs Jimmv, d* oudste ijsbeer in die streken, die bekend staat als een nors, conserva- Pilote CEN VROUWELIJKE leerling van een vliegschool in Oaklahoma draaide reeds ruim drie uur op haar eentje rondjes in het lesvlieg- tuig. Zij weigerde te landen. Men verzocht haar radiografisch, in te zien, dat het nu genoeg was, maai; de dame antwoordde bits, dat zij geen „heren" waren. Achteraf bleek, evenwel, dat ze niet de moed kon vinden het vliegtuig aan de grond te zetten. Sterk staaltje UNEZE VOETBALLERS speelden zó goed, dat op het einde van de wedstrijd het gehele stadion op zijn kop stond. Hetgeen, zoals uït dit plaatje wel blijkt, een raar ge zicht is. ZONDAG S SEPTEMBER 1953. HILVERSUM I 402 METER. NCRV: 8.00 Nws en weerber.; 8.15 Gram.; IKOR: 8.30 Herv. Kerkdienst; KRO: 9.30 Nws; 9.45 Gram.; 9.55 Hoogmis; 11.30 Gram.; 11.40 Kamerorkest en solist; 12.15 Gram.; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nws en Kath. nws; 13.10 Lunchconcrt; 13.40 Boekbe spreking; 13.55 Gram.; 14.00 Voor de jeugd 14.30 Strijkorkest en soliste: 15.15 Geen Roomse sterrenkunde, causerie; 15.30 Om roeporkest, mannenkoor en sol.; 16.00 Gram.; 16.10 Kath. Thuisfront overal; 10.15 Sport; 16.30 Vespers; NCRV: 17.00 Geref. Kerkdienst; 18.30 Gram.; 18.50 ld.; 19.30 Elia, mijn God is de Heere, caus.; KRO: 19.45 Nws; 20.00 Gram.; 20.25 De gewone man; 20.30 Fragm. uit The Geis ha, operette; 21.10 De Heilige Bourgeois, hoorspel; 22.00 Grinzingklanken; 22.20 Act.; 22.30 Gram.; 22.45 Avondgebed en lit. kalender; 23.00 Nws; 23.15-24.00 Gram. HILVERSUM II 298 METER. VARA: 8.00 Nws, weerber. en postduivenber.; 8.20 Gram.; 8.30 Voor het platteland; 8.40 Franse chansons; 8.55 Postduivenber.; 9.00 Langs ongebaande wegen; 9.10 Gram. met toelichting; 9.45 Geestelijk leven, caus.; VPRO: 10.00 Geef bet door; 10.05 Voor de jeugd; IKOR: 10.30 Doopsgezinde Kerkdienst; 11.30 Reportage; AVRO: 12.00 Event, postduivenber. Hierna: Metropole orkest; 12.35 Even afrekenen, heren! 12.45 Muziek uit verre Oosten; 13.00 Nws; 13.05 Meded. of gram.; 13.10 Promenade orkest; 14.00 Boekbespreking; 14.20 Phil- harm. orkest; 15.50 Toneelbeschouwing; 16.05 Dansmuziek; 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 Gesprekken met luisteraars; 17.20 Van het Kerkelijk Erf, causerie; VARA: 17.30 Voor de jeugd; 17.50 Sport journaal; 18.15 Nws en sportuitslagen; 18.20 Hammondorgel; 18.45 Spontane reac ties; 19.15 Gram. AVRO: 20.00 Nws; 20.05 Parijse muziek; 20.45 Meded.; 20.50 Gram.; 21.25 Cabaret; 21.30 Strijkorkest; 22.25 Voordracht; 22.40 Pianorecital; 23.00 Nws; >23.15 Reportage of gram.; 23.25 24.00 Gram. BRUSSEL 334 METER. 11.45 Gram.; 12.30 Weerber.; 12.34 Omroeporkest; 13.00 Nws; 13.15 Gram.: 13.30 Voor de solda ten; 14.00 La Cenerentola, opera (gr.); 15.30 Gram.; 16.00 Sport; 16.45 Gram.; 17.15 Idem; (pl.m. 17.45 Sportuitslagen); 18.00 Gram,; 18.30 Godsdienstig halfuur; 19.00 Nws; 19.30 Gram.; 20.00 Hoorspel; 20.50 Gram.; 21.05 Idem; 21.15 Omroep orkest en sol.; 22.00 Nws; 22.15 Die Wal- küre, opera (3e bedrijf); 23.2524.00 Ver- zoekprogramma BRUSSEL 484 METER. 12.10 Gram.; 13.00 Nws; 13.10 Verzoekprogramma; 14.30 15.00 en 16.45 Gram.; 17.00 Gram.; 17.10 Gram.; 18.00 Lichte muziek; 19.45 Nws; 20.00 Schots orkest en solist; 2.45 Gram.; 22.00 Gram.; 22.0 Lichte muziek; 22.50 Nws; 23.00 Dansmuziek (gr.); 23.55 Nws. MAANDAG 7 SEPTEMBER. HILVERSUM I 402 METER. NCRV: 7.00 Nws; 7.10 Gram.; 7.15 Gymn.; 7.30 Gram.; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nws en weerber.; 8.10 Sportuitslagen; 8.25 Gewijde muziek; 8.45 Gram.; 9.00 Voor de zieken; 9.30 Voor de vrouw; 9.35 Gram.; 10.15 Idem; 10.30 Morgendienst; 11.00 Gram.; 11.15 Salonorkest; 11.45 Gram.; 12.00 Alt en piano; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Land- en tuinbouw meded.; 12.33 Orgelconcert; 12.59 Klok gelui; 13.00 Nws; 13.15 Metropole-orkest en soliste; 14.00 Voor de jeugd; 14.30 Gram.; 14.45 Voor de vrouw; 15.15 Gram, 15.40 Idem; 16.00 Bijbellezing; 16.30 Gram. 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Gram. voor de jeugd; 17.30 Gram.; 17.45 Regerings uitzending: Drs. F. C. Kamma; Kunsten kunstenaar in Nieuw Guinea; 18.00 Man nenkoor; 18.25 Sport; 18.30 Gram.: 18.35 Ge var. muziek; 19.00 Nws en weerber.; 19.10 Gram.; 19.30 Mil. causerie; 19.45 Meisjeskoor; 20.00 Radiokrant; 20.20 Gram. 21.00 Ik gaf een cadeautje aan Naguib, caus.; 21.15 Koorzang; 21.55 Verkiezingen in West-Duitsland; 22.05 Gram.; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nws en SOS- Ber.; 23.1524.00 Gram. HILVERSUM II 298 METER. AVRO: 7.00 Nws; 7.10 Gram.; 8.00 Nws; 8.15 Gram.; 9.00 Morgenwijding; 9.15 Liede ren; 9.30 Voor de huisvrouw; 9.35 Wa terstanden; 9.40 Gram.; 11.00 Voordracht; 11.15 Kamerorkest; 12.00 Orgel en zang; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 In 't Spionnetje; 12.38 Pianoduo; 13.00 Nws; 13.15 Meded. of gram.; 13.30 Lichte muz.; 14.00 Wat gaat er om in de wereld?; 14.20 Gram.; 14.45 Pianorecital; 15.15 Voor de vrouw; 16.15 Balletmuziek; 17.30 Voor de padvinders; 17.45 Sopraan en piano; 17.50 Militair commentaar: 18.00 Nws; 18.15 Accordeonmuziek; 18.35 Reportage of gram.; 18.42 Voor de vrouw; 18.45 Lichte muziek: 19.15 Reportage; 19.30 Lichte mu ziek; 19.45 Regeringsuitzending; Rondom de veevoeding, door Ir. J. M. A. penders 20.00 Nws; 20.05 Cosi fan tutte, opera; (21.35—21.45 Voordracht); 23.00 Nws; 23.15 24.00 Gram. BRUSSEL 324 METER. 11.45 Gram.: 12.00 Gevar. muziek; 12.30 Weerber.; 12.34 Voor de landbouwers; 12.42 Gram.; 13.00 Nws; 13.15 Gram.; 14.00 Orkestconcert; 14.45 Gram.; 15.00 en 16.00 Idem; 16.15 Orkestconcert; 17.00 Nws; 17.10 Gevar. muziek; 18.00 Franse les; 18.15 Gram.; 18.25 Causerie; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nws; 19.40 Filmmuziek; 20.00 Ka merorkest; 21.00 Gram.; 22.00 Nws; 22.15 Electr. orgelspel; 22.5523.00 Nws. BRUSSEL 484 METER. 12.10 Omr.- orkest; 13.00 Nws. 13.20, 14.00, 14.45 en 15.00 Gram.; 16.00 Lichte muziek; 17.00 Nws; 17.15, 17.45, 18.30, 19.00 en 19.25 Gram.; 19.45 Nws; 22.00 Gram.: 21.15 Kamermuziek; 22.00 Nws; 22.10 Lichte muziek; 22.50 Nws. (Advertentie) Zuiver en ontsmet uw huid met de hel- 1 dervloeibareD.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN („The Missing Masterpiece") big van het 1 P. Leeraert 16) Hij ging uit, nam het Meesterwerk mee en nu koa je hem met lijsten horen scharrelen en met papier it- selen. Hij bleef een heel tijdje weg en kwam toen terug, met iets, dat eruit zag als een tamelijk groot boek en dat ingepakt was in twee num mers van The Howl. He, was goed ingepakt, beschermd aan de hoeken en het touw was verzegeld. „Daar", zei hij en hij legde het zorgvuldig en plechtig in de hand van zijn lijfeigene. „En je weet, wat er gebeurt, als iets verkeerd gaat!" •Ja meneer", zei de ander. Nu al twintig jaar was hij in staat geweest om dat woordje Meneer er zo gemakkelijk en zo slaafs uit te krijgen. Het had hem eerst erg dwars gezeten. .Als je het draagt", zei Sir Henry, „moet je nonchalant en vrolijk kij ken." .„Nonchalant en vrolijk", herhaal de de Trouwe Hond. „Je moe, kijken, of wat je onder je arm draagt, niets van betekenis is en of je helemaal over niets be zorgd bent." J nemenTJ; ,dle houd'ng blijven aan- vootM alt Z ,.v,et5chi"ehöe straten, of ernn ïJf iemand je volgt je beter t fw1 le, doet- Dan d°a Te finu tn. of te neuriën." tv, i lten o£ te neuriën De lange magere gestalte van Goat- bijna ''vul W™.k.elend. °P - het a v. n gaw°ne tijdT Hij 'voekuf dat het moeilijk was. Maar hij kon binnen veertig minuten in ziin ka mer zijn en dan zou hij de spanning kunnen doen ophouden. Misschien als hij erg moe was zou hij beginnen met een dubbele borrel. En de laatste woorden, die in zijn oren klonken, als hij door de voor deur ging (waarheen Sir Henry hem geleide, om er zeker van te zijn, dat hij het waardevolle pak goed vast hield), werden dreigend gezegd: „Kijk of 't niets van betekenis is! Kijk vrolijk! Fluit. Neurie!" vin. Toen Verecundia van haar onder houd met Bensington in Norbolt House terugkwam, was ze óp van de emotie. Maar de twee Dees speelden hun rol goed. Ze verdienden kost en inwoning als Trojaanse vrouwen, maar zonder de miauwende knorrig heid, die deze volgen Euripides erop na hielden. „Lieve Verecundia", zei Ardee met verschuldigde eerbied en ze streelde het achterhoofd van het Hoofd der Familie,®,je moe, het je zo erg niet aantrekken!" En dan voegde ze er met de bekoorlijke meisjesachtige verlegenheid van haar dikke dertig jaar aan toe: „Mag ik zeggen, wat ik denk?" „Natuurlijk, lieveling!" kweelde de markiezin. „Nu, liefste, hoor eens. Weet je, wat ik heel de middag gedacht heb? Hoef je je nu eigenlijk wel bezorgd te maken? Je weet toch wel, dat het bij een man als Bensington alleen maar de vraag is, wat je zult beta len. En ten slotte" (en verering straalde uit haar ogen) „je kunt het toch immers altijd betalen, wat hij ook vraagt, is 't niet zo?" Het gezicht van Verecundia betrok. Ze had niet alleen een behoorlijke waardering voor geld geërfd, maar Yarder aangekweekt. Ardee zag dadelijk, dat ze niet tevreden was en zei: h^fV<V h°e ik het bedoel? Ik icnnt Ir dat )e er zeker van kunt zijn. t Is alleen maar de vraag, heeft'"6 S°m 'S' die hij in zijn hoofd „Wat denk jij ervan, Eliess9'" vroeg de Hoge Vrouwe en ze keerde zich naar de andere kant, waar de tweede Dee in al haar hoekigheid zat te wachten. „Ik ben het min of meer me, Ar dee eens." „Waarom min?" zei Ardee. Heftig schoot ze uit vóór de Edele Vrouwe door. „Dat wil ik niet zeggen", zei L.S. D. tamelijk scherp. „Wat ik bedoel zei ze tot Verecundia, „is, dat ik vind, dat iemand als jij beter dan iemand anders zal weten, wat voor bedrag die akelige man in zijn hoofd heeft. Zie je, Verecundia, je hebt 'n onverklaarbare gave, in een ander zijn ziel te lezen, dat zegt iedereen. Er. ik ben er zeker van, dat, als je maar wilt externaliseren, zoals wij dat noemen in de Tweede Kerk van Psychisch Christendom, bijv. het gezicht van Bensington en zijn bureau en zo voor je gees, te roepen dat dan het juiste bedrag voor je ogen zal verschijnen. Het kan onder de 20.000 zijn of boven de 20.000, bijv. 18.000 of 23.000. Ik weet het niet, ik heb geen verstand van die dingen. Maar jij wel en je hebt een soort van tweede gezicht. Ik zeg niet. dat het de hoogste gave is, die je kunt hebben, maar die heb je toch. Weet je nog, toen we die hanger kochten van die vrouw, die in Can nes vermoord was, het vorige jaar? Hoe je erin geslaagd bent, die vóór de verkoping machtig te wor den?" (Verecundia knikte). „Nou, zo is het nu ook. Me, al je gebreken heb je een wonderlijke gave om in een ander zijn hersens te lezen en om cijfers in de lucht te zien. En als je zo hebt vastgesteld, wat zijn bedrag is, dan kun je hem van zijn stuk brengen, door juist dat bedrag aan te bieden. Ik geloof, dat dit de manier is, om nu zaken te doen", zei ze. En ze sloot haar mond. Dat was nu een goed soort vleierij. Want de rijken houden het meest van vleierij met wat azijn: Verecun dia was onder de indruk. Ze vond plotseling de kracht, rechtop te gaan zitten en nam van elk van de Dees een hand in de hare. Toen zei ze tot Ardee, terwijl ze naar Elless knikte: „Je hebt gelijk". Dan liet ze beide handen los, staarde als een idioot voor zich uit en bleef zo wel dertig seconden roerloos zitten. Dan klonk het uit haar mond, maar of het van heel ver weg kwam en niet van deze wereld was, met een stem als van de Sibyllijnse profetes: „Ik zie in de mist kringen.... rodie kringen van rook. Ik zie cijfers, die zich vor men20.000." Dan liet ze zich met gesloten ogen in haar zetel ach teroverzinken. Eerbiedig zwijgen om gaf haar. Na een poosje ontwaakte ze, als uit een diepe slaap: „Ik heb het gezien", zei zt met haar gewone stem. „Ik heb de cijfers gezien. Zal ik 't vertellen?" „O ja. asjeblieft!'' „O ja, doe dat!" Verecundia was hen dankbaar. „Hij heeft een grote som in zijn hoofd: 20.000." „O lieve Verecundia", begon Ar dee. Maar Elless onderbrak haar: „Dan moet je die 20.000 rond weg aanbieden, morgenochtend, da delijk als je daar komt. Bereid je daar op voor en doe het dadelijk. Dan valt hij ervan om. Dat zeg ik je"- „Ik mag immers mee, niet?" zei de kleine Ardee. „Ja, natuurlijk. Dat hebben we af gesproken". Elles zei niets.Ze zou er heel wat voor gegeven hebben (als ze heel wa, gehad had, maar ze had niets) om erbij te zijn, want was het ten slotte niet haar voorstel? Maar lange ervaring had haar geleerd, wanneer ze moest, zwijgen. Maar ze keek toch heel vriendelijk naar Ardee. Verecundia was ervóór, naar bed te gaan, al was het dan nog vroeg. Ardee brach, haar met kinderlijke toewijding naar haar kamer, maar toen ze haar goede nacht gezegd had. kwam ze bij Elless met een voor stel. „We kunnen nu nog niet naar bed gaan, Elless. Laten we de oude Tan te gaan opzoeken. Daar doen we een goed werk aan. Ze schroeven haar pas om middernacht uit elkaar en zelfs dan kan ze nog niet slapen en laat ze die ongelukkige Smithson haar nog urenlang voorlezen. Het is een wel daad van Smithson, als we haar sla perig maken met een praatje." „Wat je wilt", zei Elless. En ze gingen naar de aardige kleine kamer, die de Douairière Lady Norbolt de laatste tien jaar sinds de dood van haar zoon bewoond had, als ze van buiten kwam om een staatsie- bezoek aan haar schoondochter af te leggen en de tradities-van Norbolt House levendig te houden. Ze was erg blij, toen de twee Dees kwamen. Ze dankte hen op conventionele wijze, maar oprecht: ..Jonge mensen" (en ze keek vriendelijk naar Elless) „zijn wel erg aardig, als ze een beetje met een oude vrouw als ik komen praten!" En ze stak haar ge hoorbuis vooruit, in afwachting van interessante dingen en ze werd niet teleurgesteld. „Duizend pond?" lachte ze. „Dat is veel." „Neen, twintig duizend min stens of misschien wel dertig dui zend", schreeuwde Elless. „Dertig duizend?" vroeg de oude dame en zo boog zich zover voor over als haar oude benen toelieten. Dan liet ze zich weer achterover zin ken in haar fauteuil. „Onzin!" zei ze. Ardee knikte heftig. „Ja zeker, misschien wel veertig duizend!" En Elless, die vlak bij de gehoor buis zat, vond de schok nog niet sterk genoeg en brulde uit alle macht erin: Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 3