BOUW VANSLUIZEN te Vlissingen VORDERT GOED VEESMOKKELAARS verspeelden twee auto's TRAM OF BUS OP SCHOUWEN-DUIVELAND? VERMAKELIJKE STUNT Z.-VLAANDEREN Walcheren Zuid-Beveland op groots vliegfestijn COÖP. BOERENLEENBANK tf LAMSWAARDE IN HET GOUD Eerst volgend jaar geheel voltooid DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 Het meest geheide douane-truck je van de eeuw „Dikbillen" onverkoopbaar om middernacht Vruchtbaar advies „NAPOLEON" wordt „PRIKKELDRAAD" Geen uitspraak voor de dijken dicht zijn REISDEVIEZEN VREEMDE VALUTA Baarland krijgt 'n kleedlokaal TERNEUZEN Winkelweek en Fokveedag te Oostburg Groot feest op 12 September a.s. Wat eendracht vermag MIDDELBURG VLISSINGEN HULST GOES Doktersdienst Pijn hier - scheuten daar Ondanks tegenslag door watersnood AGENDA HEDEN MORGEN ENORM WERK MAANDAG HE' yOOR DE ECONOMISCHE STRAFRECHTER van de Rechtbank te Middel- burg hadden zich vier personen te verantwoorden, die er van waren ver dacht, dat zij met behulp van een gepantserde vrachtwagen acht runderen naar België hadden trachten te smokkelen. tTnige douane-beambten zagen in de nacht van 28 op 29 Juli van dit Jaar precies op het spokenuur, op de Langedreef onder Axel een vrachtwa gen met vee staan. De beambten hiel den die. verdekt opgesteld, een hall uur in de gaten, maar toen was hun geduld ten einde en stapten zij naar de twee mannen, die bij de auto ston den. Het bleken te zijn A. A. S.. vee handelaar uit Hulst, en zijn knecht A. de R. uit Hontenisse Het was allemaal nogal duidelijk en ofschoon de mannen hevig ontkenden, werden ze er onmid dellijk van verdacht op een Belgische auto te staan wachten, die dan het vee van hun wagen naar de Zuider buren zou overbrengen. Met andere woorden: smokkel. De douaniers stelden gewoon voor ht verloop van de dingen af te wach ten, de beide mannen hadden niks voor te stellen, zodat de spanning steeg. „AANGENAAM" Aanvankelijk gebeurde er niets, maar na een klein uur hoorde men in de verte een zware wagen na deren. Deze wagen, die zonder licht reed. bleef bij de veewagen staan. Een van de kommiezen, die in burger was, gaf de chauffeur van de nieuw aangekomen wagen enige aanwijzin gen. zodat de twee auto's met de ach terzijden tegen elkaar kwamen te staan. Juist op de manier zoals men gewoonlijk het vee van de ene in de andere auto overlaadt. Toen dit gebeurd was. maakten de kommiezen zich ook aan de inzitten den van de tweede wagen bekend, waarna allen gearresteerd werden. Bij nader onderzoek bleek de uit België komende wagen een verbouwde ge pantserde legerwagen te zijn, welke een Nederlands nummerbord voerde. Deze wagen werd bestuurd door de Belgische veehandelaar en caféhouder A. P. N. uit zeveneken, terwijl de ca féhouder C. V. uit Sas van Gent voor deze chauffeur als gids had gefun geerd. AL MAAR ONTKENNEN Ter zitting gehoord ontkende de ver dachte S. wederom, dat hij iets met smokkelarij te maken zou heb ben. Hij had in het begin van de be wuste avond tezamen met zijn kecht de R. 8 koeien, z.g. dikbillen, tn zijn veewagen geladen en samen waren zij toen enkele boeren en veehandelaren langs gereden om deze dieren aan de man te brengen. Totdat zij midden in de nacht gearresteerd werden, wa ren zij er nog niet in geslaagd enige beesten te verkopen. Op de vraag van de voorzitter bij welke personen zij die avond dan waren geweest om zaken te doen antwoordde S., dat hij dit niet kon vertellen, daar het niet de gewoonte was om in zijn branche namen te noemen. Toen zij op de be wuste plek waren aangekomen moest zijn knecht de R. even uit de wagen en daarom waren zij stil blijven staan. Even later werden zij door de kom miezen aangehouden. Ook de R. zei niets met het smokkelen te maken te hebben. Het late avonduur was wel niet erg gebruikelijk om zaken te doen, maar wat zijn baas hem op droeg daar had hij zich maar aan te houden. VOOR DE CENTEN naar Nederland te rijden. Hij was er toe gekomen, omdat hij financieel zeer krap zat. Het was bovendien volgens deze verdachte de allereerste keer, dat hij zich noodgedwongen met dergelijke praktijken bezig hield. C. V. zei dat hij inderdaad op de bewus te avond als gids voor de chauffeur N. had gediend. Hij was goed bekend in de streek en de organisatoren van de smokkelzaak, die hij evenals N. in het geheel niet bij naam kende, had den hem daarom verzocht of hij de chauffeur de weg wilde wijzen. Ook hij kon wei wat geld gebruiken en daarom had hij toegegeven. De Officier van Justitie Mr. J. L. Andreae noemde het door deze vier verdachten gepleegde feit zeer ern stig. Het betrof hier geen gewone smokkelzaak meer maar een zeer ern stige verstoring van de openbare orde, vooral omdat hier een pantserwagen in het spel was. Deze feiten dienden dan ook zwaar gestraft te worden en ondanks dat S. en zijn knecht ontken den. achtte hij het hun tenlaste ge legde toch volkomen bewezen. Tegen de veehandelaar S., de chauffeur van de pantserwagen N. en de gids V. werd dan ook voor ieder een gevange nisstraf voor de tijd van twee jaar geëist, terwijl de eis tegen de knecht de R op 1 jaar gevangenisstraf kwam te staan, in alle vier gevallen met af trek van het voorarrest. GEEN BEWIJZEN? jWlr. Tichelman, die alle vier de ver- dachten verdedigde, voerde aan, dat de verdachten S. en de R. niet konden worden veroordeeld. Er waren wel wat eigenaardige omstandigheden, o.a. het late uur waarop men er voor de veehandel op uit trok. maar toch kon in dit geval geen voldoende be wijs worden geconstrueerd, dat deze verdachten de dooi' hen meegevoerde runderen naar België hadden willen doen smokkelen. Hij vroeg de Recht bank dan ook om deze 2 verdachten vrij te doen spreken. Voor de verdach ten N. en V., die zich in een zwak mo ment en onder de druk van financiële zorgen hadden laten verleiden, vroeg de verdediger de uiterste clementie. Uitspraak op 16 September a.s. Het toneelstuk „Napoleon op St. Helena" (het comediespel dat geïn spireerd is op de hangende annexa tiekwestie Hulst—St. Jansteenï van drs. Louis Lockefeer te Hulst, dat in ons land reeds diverse malen met succes gespeeld is. zal worden uitge geven. Vink's Uitgeverij te Antwer pen zal het werk onder de titel „Prik keldraad" in de handel brengen. A nders gesteld was het met de chauffeur van de pantserwagen, de Belg A. F. N. Onder tranen beken de deze, dat hij zich na lang aan dringen door de smokkelaars had la ten overhalen om de pantserwagen (Advertentie) V/óór de dijken op Schouwen-Duive- land zijn gedicht kan de R.T.M- niet zeggen wat er in de naaste toe komst staat te gebeuren wat betreft het verkeer op het eiland. Deze uit spraak werd van de zijde der R.T.M. gehoord op de jongste vergadering van de stichting Nieuw Schouwen- Duiveland. De directeur der R.T.M., de heer van Zuijlen, wees er in een uitvoerige toelichting op hoe moeilijk het is bo ten te krijgen voor de Zeeuwse stro men. daar de boten die men op het oog had. te weinig diepgang hebben. De moeilijkheden zijn zeker niet ver minderd door de tegenslag bij de dijkdichting te Ouwerkerk. Kon de „Vier Bannen" worden droogemalen, dan ware wellicht spoedig de verbin ding Zierikzee—Zijpe hersteld en kon de bootdienst A. J. Polder—Zierikzee uitvallen. De route over land langs de Noordrand van Schouwen, vormt nog een riskante onderneming, maar zal wellicht over een drietal weken te berijden zijn per bus. Met de Rijks verkeersinspectie zal hierover over leg worden gepleegd. Uitvoerig is van de zijde der R.T.M. met de Provincie gesproken over wijziging van de dienstregelingen in verband met de dagelijkse moeilijkhedn bij de aan legplaats van de provinciale boot. Maar de vaarten zullen niet worden gewijzigd. Besloten werd aan Ged. Staten te verzoeken de „Zandkreek", die dikwijls stil aan de haven ligt. in te schakelen op de dienst Zierikzee Anna Jacoba Polder. Inlegging van de „Grevelingen" zou geen vooruitgang betekenen werd van de zijde der R.T.M. betoogd. Ln de werkhaven aan ,.de Val", ten Zui den van Zierikzee, is, naar uit de ver gadering werd opgemerkt, voldoende ruimte zodat de R.T.M.-boot de ,,Le- ly" er best zou kunnen aanleggen. Vandaar kan een busverbinding wor- 1 den ingelegd naar de stad, waardoor I vele moeilijkheden zullen zijn opge heven. Van de zijde der R.T.M. werd toegezegd dit te zullen onderzoeken. Op de Westerschelde doet de prov. boot ..Oosterschelde" dienst, omdat deze grotere laadruimte heeft voor auto's maar waarvan de automobi listen in Zeeuwsch-Vlaanderen wei- DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. voor Uw: TOURISME OF ZAKENREIZEN AAN- EN VERKOOP Kantoren: IN ZEELAND: Sluis en Hansweert. IN NOORDBRABANT: Roosendaal - Station; Putte; Wernhout; Wuustwezel; Goirle; Bergeijkse Barrière. Geopend: van 7.3022.30 uur. Ook Zondags. Bi* (Vervolg van pag. 1) MA dit globaal overzicht, waarbij ieder het zijne kreeg in de lof voor een tot in de perfectie kloppen de organisatie, keren wij even terug naar de geestelijke centra als zijnde de belangrijkste winsten van deze veelvuldige feestdag. Mgr. H. van Straelen, hoofd-leger- aalmoezenier, was gekomen om het gebouw in te zegenen en hij stak zijn vreugde over dit nieuwe home niet onder stoelen of banken. Het is wel niet zo groot als sommi ge militaire tehuizen, zeide Monseig neur, maar het moet zijn de combi natie van een kapel en een tehuis, welke gedachte wellicht is ontleend aan de Amerikaanse en Engelse vlieg- bases. Men heeft het niet grootser op Gil- ze-Rijen willen opzetten, omdat men niet verder wilde gaan in het vragen van de toch al zware offers van Ka tholiek Nederland voor de geestelijke verzorging der militairen. Hij wenste aalmoezenier en veldpredikant een goede samenwerking in het bevorde ren der christelüke belangen op deze vliegbasis. Na een inleidend woord van over ste van Rest, die namens het Rijk als „huisbaas" de zorgen voor dit gebouw aan aalmoezenier A. v. Hae- ren had overgedragen, dankte deze laatste voor deze verwezenlijking van de plannen, reeds door de vroegere commandant dr. Bruyn die evenals andere hogere militairen w.o. gene raal A. v. d. Kroon en de comman dant van de vliegbasis Woensdrecht, overste Bierenbroodspot, de plechtig heden bijwoonde opgezet. De weg naar de verwezenlijking werd een Rijksweg met vele wegkruisingen van voorrangswegen. nig gebruik maken, omdat zij de rou te via Breskens of Antwerpen nemen. Het werd algemeen betreurd dat de „Oosterschelde" niet op de Ooster schelde wordt gehouden. Ter vergadering werd o.m. opge merkt dat na de drooglegging van het eiland het autovervoer belangrijk zal toenemen, zelfs zo dat de wagens nauwelijks zullen kunnen worden ver voerd. De boot met koplading die in aanbouw is heeft een laadvermogen voor auto's van 35 x 7 m. en kost 5 ton. Men denkt daarmee een 30 mi- nuitendienst te kunnen uitvoeren. De laatste dienst zou 11 uur 's avonds worden van A. J. Polder uit. De to tale capaciteit voor het overzetten van automobielen zal echter niet gro ter zijn dan met de Grevelingen" het geval is. Aan beide zijden van het veer, dus in Zijpe en A. J. Polder, zullen wachthuisjes verschijnen. Een uitgesproken mening over de kwestie tram of bus op Schouwen- Duiveland heeft de R.T.M. momen teel niet. Dit wacht op de droogleg ging. Het is een kwestie van zakelijk heid en niet van sentiment. Toetreding tot bouwkas Pde raad van Baarland werd mee gedeeld dat van de drie adoptie gemeenten bericht is binnengekomen, dat zij een uit drie afdelingen be staand gebouwtje op fundering kun nen doen leveren voor de prijs van f 1700 (afmetingen 6 x 6). B. en W. stellen voor hierop in te gaan opdat het gebouwtje spoedig kan worden geplaatst. De heer de Vriend zei dat het voor een raad wei zeer moeilijk Is iets te kopen dat zij nier, gezien heeft. Zelfs legde de voorzitter geen schets over, zodat hij zich afvroeg hoe de con structie zal zijn. Valt die mee of valt die tegen? Hij deed daarom het voor stel dit punt aan te houden totdat nadere gegevens kunnen worden me degedeeld. De voorzitter deed de toe zegging op de kortst mogelijke ter mijn te trachten te weten te komen hoe het gebouwtje in elkaar zit. B. en W. stelden voor de materie, verbonden aan het bouwsparen te be spreken. In een uitvoerige uiteenzet ting is de raadsleden een overzicht gegeven van de gang van zaken. De voorzitter is van mening dat door toetreding de spaarzin in de ge meente zal worden bevorderd, evenals de particuliere bouw. De heer de Vriend zei dat het ook voor de gemeenteraad prettig zal zijn als particulieren door middel van de bouwkas zelf het initiatief tot de bouw gaan nemén. Z.h.s. werd beslo ten tot toetreding tot de N.V. Bouw kas Noord Nederlandse gemeenten en deel te nemen in het aandelenkapi taal voor 1 aandeel van f 250, De voorzitter zei dat vorige week een lamp gedemonstreerd is die met haar rood en wit licht uitstekend ge schikt is voor de brandweer en de B. B. Wanneer de brandweer er prijs op stelt zou hij wel 1 of 2 van deze lam pen willen bestellen. Besloten werd. dat deze zaak met de brandweer besproken zal worden. Bij de rondvraag attendeerde de heer de Vriend erop, dat 6 maanden na de ramp de deuren van het vere nigingsgebouw nog niet gemaakt zijn, een steen barricadeert de voordeur, stutten de zijdeuren om openwaaien te voorkomen. Na een discussie beloofde de voor zitter dat dit en andere dingen zul len worden uitgevoerd. WAN 19 tot en met 26 September wordt in Oostbuxg een winkel week georganiseerd. Deze periode is gekozen omdat daarin de jaarlijkse fokveedag valt, welke op Woensdag 23 September wordt gehouden en even als vorige jaren weer een overweldi gende belangstelling zal trekken. De Oostburgse middenstand is er in geslaagd een fraai programma sa men te stellen, Br komen twee mu ziekgezelschappen. n.l. dat van de Credietbank te Kortrijk en dat van de Gist- en Spiritusfabriek te Brug ge. Er staan verder een voetbalwed strijd, concerten, een zangwedstrijd, een luisterwedstrijd,- en een etalage wedstrijd op hét programma. SASSE POORT HERSTELD De sinds jaren lelijk in verval zijn de Sasse Poort bij het Wandelpark tussen midden- en zeesluis wordt door de dienst van Rijkswaterstaat weer in haar oude toestand terug ge bracht. De muren hebben voor een deel reeds weer hun oude uiterlijk herkregen, terwijl ook de opruiming van de munitiebergplaats, die de Duitsers hierin hadden ingericht op het programma staat. Zo heel veel heeft deze uit het midden van de vo rige eeuw daterende poort, historisch gezien niet te betekenen, maar het zou toch spijtig zijn geweest, als dit overblijfsel uit de tijd. dat Terneu- zen vesting was, zonder meer had moeten verdwijnen. Bovendien bezit Terneuzen slechts weinig op dit ge bied en moet het dus zuinig zijn op wat het heeft, GEVAARLIJK SPEL Dat fietsen aan boord van een schip niet wel mogelijk is. ondervond een 15-jarige logé van de schipper van de waterboot ,,De Schelde". Deze pro beerde dit toen de boot het kanaal tussen Sluiskil en Terneuzen voer, maar ging met fiets en al de diepte in. Gelukkig voor de jongen kon de schipper prima zwemmen en bracht deze hem dan ook weer in veiliger sferen. De fiets moest men echter op de bodem van het kanaal laten, zo dat de schade nog vrij groot is. Badinrichting. ln de maand Augustus werd de badinrichting be zocht door 2795 baders. AANRIJDING In de Vlooswijkstraat werd een met flessen melk en pap beladen drie wieler aangereden door een auto. be stuurd door de heer G. uit Sas van Gent. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, maar de omgeving van de botsing was voor lange tijd ge kenmerkt door een fcee van melk en pap, Sluiskil TAE Coöp. Boerenleenbank te Lamswaaarde herdenkt op Zaterdag 12 September a.s. haar 50-jarig bestaan welke herdenking op fees- Bijzondere dank bracht de aalmoe zenier aan Kath. Thuisfront voor de keurige meubilering, de Babov voor haar zorgen en de bewoners van Gil- ze-Rijen voor de gezellige stoffering. Van alle genoemden waren deputaties aanwezig. De stafaalmoezenier luchtmacht, overste R. Verhoeven, voelde zich wel het „gras voor de voeten weggemaaid" maar hij wist toch even heel ondeu gend op te merken dat Kath. Thuis front, nu men hier zo voordelig aan een tehuisje was gekomen, wel eens bijzonder over het hart mocht strij ken voor de bouw van een kapel. Aanwezig waren nog de hoogeerw. Deken D. v. d. Maden van Gilze, vlootaalmoezenier Brugman en kape laan "Wijn uit Rijen. DE PROTESTANTEN LIET was heel sympathiek dat de „buren" zoveel belangstelling toonden, want deze plechtigheid werd mede bijgewoond door de Hoofd-le- gerpredikant ds. A. de Kluis, de staf predikant van de Kon. Luchtmacht ds A. v. d. Poel en tal van andere leger- predikanten. Bij hen was even tevoren het feest ingezet met een toespraak van ds v. d. Poel. die niet vergat dank te brengen aan allen die zich voor dit centrum zo verdienstelijk hadden gemaakt, w.o. de Babov, de militairen zelf, de echt genoten van de leden der brigade Kon. Marechaussee, die de vitrage hadden verozrgd en tal van anderen. Men had enkele herinnerings-asbak- jes laten vervaardigen die onder de prominenten w.o. burgemeester mt. E. van Mierlo werden uitge reikt. De stijlvolle plechtigheid werd be sloten met bijbellezing en gebed. telijke wijze zal plaats vinden. J^ONOM de eeuwswisseling bestond er niet alleen in Lamswaardte, maar ook in andere omliggende plaatsen grote behoefte aan een in stelling ter behartiging van de finan ciële belangen der boerenbevolking en het is gelukkig geweest, dat er in deze streken mensen waren, die deze behoefte inzagen en zich tot taak hebben gesteld hierin verandering te brengen door de oprichting van een bankinstelling voor de boeren, n.l. de Coöp. Boerenleenbank, welke oprich ting te Lamswaarde op 23 Augustus 1903 verwezenlijkt werd. Met ere mogen hier de initiatief nemers worden genoemd, n.l. wijlen Notaris van Dalsum en de nog inle ven zijnde Hoogeerw. Heer Buysrog- ge, thans te Steenbergen verblijvend. Begonnen werd met 23 leden, waar uit een bestuur werd gekozen. De eerste voorzitter, Jan Menu, en de eerste voorziter van de Raad van Toezicht. Jac. de Waal. samen met de beschermheer, wijlen deken de Kerf, waren de bouwers en stuwkrachten der jonge bank en het is dank zij hun grote werkijver, mede dank zij de eendrachtige samenwerking der leden dat de bank een prachtige opgang maakte. Aanvankelijk was de bank onder, gebracht in het woonhuis van de kassier, wijlen J. Adriaansen, totdat tot de bouw van een eigen bankge bouw kon worden overgegaan, In 1908 kon het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen, een gebouw dat in den beginne mede dienst deed als verenigingsgebouw (de boven zaal.) Tijdens de eerste wereldoorlog werd het gebouw een oord van Belgische vluchtelingen, zelfs de Zusters van Dendermonde hebben er in de jaren 1916 tot 1918 hun ondrekomen gevon den. Het gebouw heeft derhalve naast de financiële rol ook een charitatieve gespeeld. Waren er bij het zilveren bestaans- feest in 1928 nog 7 van de 23 leden der oprichting in leven, thans bij het gouden feestis er nog één overleven de, n.l. de 83-jarige voorzitter der Bank, de heer Jos Buysrogge. De heer A. K. J. v. d. Ende, in de volksmond .meester van de Ende", heeft 40 jaar lang als kassier en ge waardeerd raadsman de Bank gediend welke functie in 1949 werd overgeno men door zijn dochter mej. M. v. d. Ende. De oude kassier, hij draait naar de tachtig, kan „zijn Bank" nog niet ver geten en is zijn dochter nog dagelijks behulpzaam. GEZONDE FINANCIËLE TOESTAND. menteel 2 millioen. draagt 235. DE Het ledental be- FEESTVIERING. XJOEWEL de juiste datum 23 Aug. was, heeft men om redenen van practische aard gemeend de feestdag op 17Septem/ber te houden. De feest dag wordt begonnen met een H. Mis met assistentie te 9 uur in de paro chiekerk. 's Middags 'öm 14.30 uur vindt de feestvergadering in de bo venzaal van het bankgebouw plaats, gevolgd door een dine rin het Con certgebouw te Hulst, alwaar 's avonds een feestavond wordt gehouden met medewerking van de humorist Guus Keddy en het Brabantse Revuegezel schap Klaveren Vijf- Door bussen zullen pendeldiensten worden gehouden ten behoeve van de bewoners van de buitenwijken. TOENEMENDE BEDRIJVIGHEID De bedrijvigheid aan de kade van de Azote nam in belangrijke mate toe door de komst van een tweede zeeschip, het Spaanse s.s. Castillio Mombeltran. Deze zeeboot komt een lading kunstmest innemen, terwijl bovendien per drijvende kraan een kwantum uit een lichter werd over geladen. Sas van Gent De „Ghesellen" zullen vandaag en morgen optreden in de grote schouw burg „Stadsdoelen" te Delft, en ze brengen het succes-blijspel „ln 't Witte Paard" voor het voetlicht, on der regie van Renaat Staas. Op het programma van die dagen staat verder een officiële ontvangst ten stadhuize van Delft; een bezoek aan het Princenhof en 's avonds een verbroederingsbal. Het pleit voor de teamgeest van dit gezelschap dat de kosten aan deze uitwisseling verbon den door de leden zélf gedragen wor den! DEKEN PLASSCHAERT NEEMT AFSCHEID Morgenmiddag zal Hulst officieel afscheid nemen van Deken J. Plas- schaert. Daartoe wordt een bijeen komst gehouden in het St. Jozefpa- tronaat die begint om half vier. Na het officiële gedeelte zal iedere pa rochiaan in de gelegenheid zijn om persoonlijk van de Deken afscheid te nemen. Geslaagd. Mej. C. van Poppel slaagde in het St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven voor het examen ver pleegster. Hoofdplaat KERMIS 1953. In verband met de a.s. kermis zal de op Dinsdag 8 September te houden Jaarmarkt worden verplaatst naar de Westkade, waarbij de verschillende kramers langs de gehele lengte van deze kade een standplaats zullen kun nen innemen. De Kleine Markt is nl. voor het houden van deze feestmarkt niet beschikbaar, wijl deze geheel is ingenomen door de grote autoscooter van Kunkels. Dat de kermis in aantocht is, kan men vooral merken aan de jeugd, die reeds met glinsterende ogen het op richten van de diverse inrichtingen gadeslaat en zelfs gaarne een handje medehelpt. Nog enkele dagen en ze zullen hun hart kunnen ophalen aan de zweefmolen van van Gestel, de luchtschommel van Wisse, het kinder molentje van Keijzer, etc. Het is dit jaar gelukkig zo, dat alle exploitan ten, die toezeggingen voor deze ker mis hadden gedaan en aan wie ver gunning tot het innemen van een standplaats was verleend, ook werke lijk zijn gearriveerd. Rectificatie. Niet de heren H. Scheffer en Cornelis werden tot wethouder gekozen, zoals wij gemeld hebben, doch de heer H. Ph. Scheffer (Gem.- belangen) en de heer A. C. J. C. van Zantbeek (Kath.) OOGST VALT TEGEN De bewoners van het Noordelijk deel van de gemeente, met name van de Mgr. Luijpenstraat, ondervinden thans nog de naweeën van de 1 Fe- bruari-ramp. De anders zo fleurig groeiende groenten- en bloementuintjes staan er dit Jaar maar triestig bij en betrok kenen halen er dan ook heel weinig uit. Thans is er een flink kwantum gips beschikbaar gesteld, dat verhoudings gewijs over de houders der diverse overstroomd geweest zijnde tuinen zal worden verdeeld. Dit zal er hopelijk toe meehelpen, de structuur van de grond zodanig te verbeteren, dat er volgend jaar een redelijke oogst van verwacht mag worden. Brandweer. Het plaatselijke brandweercorps, dat thans meer dan voorheen aandacht besteedt aan de opleiding, zal aan de a.s. brandweer- Wedstrijden in Sluis deelnemen. In de afgelopen weken werden reeds enkele malen oefeningen gehouden en instructies gegeven. Vlaamse kermis. Hoewel dit naar buiten nog niet zozeer blijkt, wordt er in stilte toch reeds druk aan het or ganiseren van een en ander gewerkt. Zo is de jeugd o.a. bezig, een hoe veelheid kleurige versieringen gereed te maken, welke het terrein van de festiviteiten een feestelijk aanzien zul len geven. PUBLICATIE De Prijzencommisie Middelburg maakt bekend dat zij haar zittingen m.i.v. Vrijdag, 4 September 1953 her vat. Deze zittingen worden gehouden el ke eerste en derde Vrijdag van de maand 's avonds van 8 tot 9 uur in het Stadhuis, ingang Lange Noord straat. 26-0 PUBLICATIE DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter algemene kennis, dat door J. Gerritsen, wonen de te Middelburg, een verlof A is aan gevraagd voor enkele localiteiten van perceel Wagenaarstraat 12. Binnen twee weken na heden kan een ieder tegen dit verzoek schrifte lijk bezwaren inbrengen bij hun Col lege. Middelburg. 3 September 1953. Burgemeester en Wethouders voor noemd 25-o N. Bolkesteln. Burgemeester, J. Ph. Koene, Secretaris. IJsendijke Rectificatie. In tegenstelling tot het eerder gemelde, waarin een fout is geslopen, zij bericht dat de heren C. Doens en A. Termote. beiden van de K.V.P.-fractie, tot wethouder wer den benoemd. De heer Doens ver klaarde dat de K.V.P. zich door de verhouding 4-2-1 genoodzaakt voelde de beide wethouderszetels voor zich op te eisen. Uitdrukelijk wilde hij er echter op wijzen dat de belangen van de andere partijen eerlijk zullen worden behartigd en hij nodigde de raadsleden van de andere fracties uit hun wensen steeds naar voren te brengen. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen brengen ter openbare ken nis: dat zij aan de burgemeester m het bijzonder hebben opgedragen de behartiging van de aangelegenheden betreffende de badexploitatie; aan de heer M. A. van Popering die betref fende gemeentewerken en volkshuls- vesting; aan de heer W. Poppe die betreffende financiën en onderwijs en aan de heer J. Post die betreffende sociale zaken, het vismijnbedrijf en de stichting noodwoningen: dat de volgorde waarin de wethou ders de burgemeester bij diens onge steldheid, afwezigheid of ontstentenis zullen vervangen als volgt is vastge steld: 1 de heer M. A. van Popering; 2 de heer W. Poppe; 3 de heer J. Post. Vlissingen. 1 September 1953, Burgemeester en Wethouders mn Vlissingen. 27-o De Burgemeester, B. Kolff. De Secretaris, A de Bei#, Te Goes wordt Zondag de dokters- dienst waargenomen door dokter Doe- leman; te Middelburg door dokter Boerwinkel; te Vlissingen door dok ter van Kooten en te Heinkenszand Arendskerke en Wolf aartsdijk door dokter Staverman. Dokter Luyckx te 's-Heerenhoek neemt waar voor dok ter Folmer en dokter Kiviet te Bors- sele voor dokter Gelderblom. (Advertentlan DE „GHESELLEN" GAAN NAAR DELFT Hedenmiddag vertrekken de „St. Joseph's Ghesellen" per touringcar naar Delft waar zij gedurende het weekend de gasten zullen zijn van de R.K. Sociëteit ..Kunst en Vriend schap". De toneelafdeling van deze sociëteit gaf met Meikermis te Hulst uitvoeringen, zoals men weet. en stramheid in lijf en leden al die vormen van Rheumatische on gemakken kunt U met Kruschen te lijf. Berust er niet in. 't Wordt wel erger, niet beter. Begin morgen ra dicaal met Kruschen. Tienduizenden vonden en vinden bij Kruschen baat en verlichting iedere dag weer. Waarom zoudt U dan weerloos ver der lijden. Neem ook Kruschen de kleine dagelijkse dosis en on dervindt zelf het heilzaam effect. DE NIEUWE AMBACHTS SCHOOL Er liep een gerucht, dat de nieuwe Ambachtsschool nog deze maand aan besteed zou mogen worden. Bij informatie vernamen wij echter dat dit voorbarig was. Wel wordt er van de zijde van directie en bestuur alles gedaan om die goedkeuring los te krijgen, doch de ambtelijke molen lijkt niet tot sneller draaien te bewe gen. Enkele maanden geleden stond het er eigenlijk beter voor dan nu. De plannen waren al voor 99 pet. goed gekeurd toen er een nieuwe inspecteur van het Nijverheidsonderwijs werd benoemd, die ze weer aan een herzie ning wilde onderwerpen. Deze stagnatie is des te funester, omdat met iedere dag uitstel, de kans, om volgend jaar September in de nieuwe school het nieuwe leerjaar te beginnen, geringer wordt. Het 7.30 AXEL Centrum, 6.30 en 9 uur: wonder van Fatima. DE KLINGE Cinema van Dijck, uur: Die Csardasfürstin. HULST Bioscoopgebouw, 8 uur: Fan- fan la Tulipe. MIDDELBURG Electro:: The Crim son Pirae; Schouwburg: Iwo Jima. OOSTBURG Ledel, 8 uur: Jong, knap en rijk. SAS VAN GENT Olympia Theater, 8 uur: Tarzan in gevaar. TERNEUZEN Luxor, 8 uur: Tarzan en de Wazuri-diamanten; Concertge bouw, 8 uur: Strijd om Jeruzalem. VLISSINGEN Luxor: De big van het regiment. FtE achtereenvolgende besturen heb- ben een krachtig financieel beleid gevoerd en wisten alle moeilijkheden te trotseren en de juiste koers te houden. Was er in 1928 bij het zilveren ju bileum een winstreserve van f 25.000, thans per 1953 bedraagt de reserve f 150.000.—, zonder dat de gebouwen hierbij gerekend zijn. Het totaal aan ingelegde spaargelden bedraagt mo- "TAE BOUW van de nieuwe sluizen te Vlissingen is nu zover gevorderd, dat verwacht mag worden dat zij April of Mei van het volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Oorspronkelijk was gedacht dat dit eind van dit jaar zou zijn gebeurd, maar de stormvloed in Februari heeft ook hier zijn vernielend werk verricht. 200.000 Kubieke meter water is er in de bouwput gekomen en het heeft 6 weken gekost om dit er weer uit te pompen. De schade hierdoor ontstaan wordt geschat op f 750.000.terwijl er enige maanden mee ten achter is gekomen. JWfet de bouw van de oude sluizen werd door de Spoorwegen op 6 September 1867 een begin gemaakt. Zij waren aanbesteed voor een bedrag van f 1.500.000. In October 1950 is be gonnen met de in de oorlog totaal vernielde sluizen te herbouwen. Deze zullen nu een bedrag van 10.000 000 kosten.... Niet alleen in deze tijd weet men hoe men grote werken moet vervaar digen. Ook in de 19e eeuw wist men wat. sluizen maken was. waarvoor men. gezien <je gebrekkige hulpmiddelen die men in die dagen ter beschikking had. grote bewondering moet hebben. Acht, maanden zijn nodig geweest om de 25000 kubieke meter metsel werk en schutkolk van de oude sluizen te slopen en dan is nog niet eens al les gesloopt. De ontgraving in de bouwput liep tot 10 1/2 meter min A.P, en het to tale grondverzet aan ontgravingen, baggerwerk en wederaanvullingen voor de nieuwe sluizen zal ongeveer 400.000 kubieke metei bedragen. Voor de af damming van de PW heeft men 5700 ton stalen damwand gebruikt die een waterdruk van 12 m. dat bij springtij oploopt tot 13 m. moet opvangen. V/oor de fundering van de grote en de kleine sluis zijn 1800 betonnen palen van ongeveer acht meter lengte in de grond geslagen. Voor de fundering en voor de mu ren der sluizen zijn 30.000 kubieke me ter beton nodig geweest, waarin nog 2800 ton bewapeningsstaal is aange bracht. Alleen al voor het storten van de vloer van het buitenhoofd is men 100 uren dag en nacht achtereen met drie betonpompen, elk met een capaci teit van 16 kubieke meter per uur be zig geweest. Deze pompen heeft men reeds afgebroken, omdat de hoeveel heden beton die nu nog nodig zijn ook met een kleine molen aangemaakt kunnen worden. De afmetingen van de nieuwe slui zen zullen andei's worden dan die bij de oude sluizen. De grote sluis zal nu 130 m. lang en 22 1/2 m breed wor den. De drempeldiepte ligt 8 m. on der NAP. De kleine sluis wordt 65 m. lang en 8 m. breed. Hier is de drem peldiepte 5 1/2 m. onder NAP. De grootste verschillen met de oude sluis zijn, dat de grote 2 1/2 m. breder en 11/2 m dieper wordt. Bij de kleine zijn de lengte en breedte hetzelfde ge bleven maar zij is 1.70 m. dieper, zo dat nu schepen met grotere diepgang ook in deze sluis kunnen worden ge schut. Een van de grote verschillen is wel. dat bij de oude sluis alleen het buitenhoofd 5 m. plus AP was. terwijl bij de nieuwe sluis de hele kering 5 m. plus AP is. VEEL WERK VERRICHT ("Vndanks de tegenslag die bij de wa tersnood is verkregen, is er al enorm veel werk verricht. De 130 m. lange muren van de grote sluis zijn al geheel klaar en in de laatste helft van September zal de binnenkering gedeeltelijk worden opengemaakt, zo dat deze sluis kan vollopen, waarna de acht. elk 70 ton wegende sluisdeu ren kunnen worden ingehangen. In de kleine sluis zijn de houten deuren van groen hardhout reeds aange bracht. De deuren zijn zo gemaakt, dat ze zowel rechts als links kunnen draaien. Ook de stalen damwand is klaar en hier wordt neg slechts gewacht op het aanbrengen van de betonkop. Dit zal echter pas over ongeveer drie maan den kunnen gebeuren, wanneer de grondopvulling is voltooid. Dan ook kan pas de machine worden geplaatst, die de deuren doet draaien. Voor de in de deuren aangebrachte schuiven zullen aparte electromotoren worden gezet Een deel van de oude sluis muur heeft men laten staan omdat deze uitstekend gebruikt kan warden voor het verankeren van de stalen damwand. HULDE Mu is men bezig met het afwerken van de sluizen, en getracht wordt de verloren gegane tijd zoveel moge lijk in te halen Dat de openingsda tum op volgend jaar is gezet, bewijst wel. dat hier niet helemaal in geslaagd zal worden Toch kan, ondanks deze achterstand die geheel buiten hun schuld valt de Rijkswaterstaat eri het aannemersbedrijf die dit werk uit- voert met voldoening terugzien op wat bij dit grootse werk reeds is ge presteerd. AXEL Centrum, 4.15 uur: Het wonder van Fatima; 8 uur: De mistap van dr Talbot. DE KLENGE-WAES Cinema van Dijck, 3 en 7.30 uur: Die Csardasfüratin. HULST Bioscoopgebouw, 2.30. 5.15 en 8 uur: Fanfan la Tulipe; Schieting bij Aug. de Gucht om 3 uur. KAPELLEBRUG Schieting bij wed. B. de Smet om 3 uur, KOEWACHT Kermisschieting om 2.30 uur; Schieting bij Kind. A. v. Hove Schieting bij J. Aerens. Kuitaart Grote Missie-prijskaarting t.b.v. Pater de Klerk bij A. Bakker om 6 uur. MIDDELBURG Electro: The Crimton Pirate; schouwburg: Iwo Jima. MOERBEKE-KOEWACHT Kermisschie ting bij A. Wauters om 3 uur; NIEUW-NAMEN Schieting om 2.30 uur, Willem Teil. OOSTBURG Ledel. 4.30 en 8 uur: Jong, knap en rijk; 2 uur: Achter de brede Missouri. Pauluspolder Gaaibolling bij A. Spon- selen om 4 uur. SAS VAN GENT Olympia Theater, 2.30 uur: Tarzan in gevaar; 5 en 8 uur: So mebody loves me. TERNEUZEN Luxor, 4.30 en 8 uur: Tarzan en de Wazuri-diamanten: Concertgebouw, 8 uur: Strijd om Jeru zalem. VLISSINGEN Luxor: De big van het regiment. ZANDBERG Schieting bij P. Leeraert om 3 uur. DE KLINGE-WAES Cinema van Dijck. 7.30 uur: Idole de Paris. HULST Bioscoopgebouw, 8 uur: Enri co Caruso. KOEWACHT Schieting bij Kind. A v. Hove; Schieting bij J. Aerens. MIDDELBURG Electro: The Crimson Pirate; Schouwburg: Iwo Jima. NIEUW-NAMEN Teil om 2.30 uur. OOSTBURG Ledel, 8 uur: Jong, knap en rijk. PAULUSPOLDER Gaaibolling bij A. Sponselee om 5 uur. SAS VAN GENT Olympia Theater, 8 uur: Somebody loves me. TERNEUZEN Gaaibolling te Paulus polder om 5 uur; Luxor, 8 uur: Tar zan en de Wazuri-diamanten. VLISSINGEN Luxor: De big van het regiment. ZANDBERG Schieting bij P. Leeraert om 3 uur. Schietmg Willem DE 16) Hij mee e horen selen. en kwa za de de ..Je je am is en zorgd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2