GRATIS Kinderblad óf complete Romanbijlage BOEIENDE PRIJSVRAAG Uitbreiding van bedrijf opent nieuwe mogelijkheden iDit brengt alléén Libelle: Een vol jaar onbekommerd leven! f 15.000.-aan Beroemde i: Vrouwen VRIJE KEUZE VOOR ELKE ABONNÉ Wekelijks bij Libelle COUPON CAbonnes profiteren GRATIS van Libelle's extra-service Een wereld gaat open Nieuwe rubrieken Een veilige gids in het Rijk der OsMode NU abonné, dan bent U zeker van TOMBOLA c,Duizenden guldens. in waardebonnen! HET REGENT WAARDEBONNEN! De Sint helpt mee! WAAROM GAAT HET? IEDERE MAAND Vraag het LibellewantLibelle weet 't! NU is het WOORD en óók de DAAD aan U! VRAAG HET LIBELLE! Wat ruikt het hier lekker Een keur van Boeiende Verhalen w I 93 Nu overtreft Libelle alles! LIBELLE heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Met een omvang van niet minder dan 96 rijk geïllustreerde pagina's gaat zij thans onbetwist aan de spits en kan zij zich met recht het voornaamste weekblad voor do beschaafde vrouw noemen. Tal van nieuwe rubrieken zijn aan de reeds zo omvangrij ke reeks toegevoegd, terwijl de fraaie kleurenpagina's de aan trekkelijkheid van LIBELLE tn aanzienlijke mate hebben «verhoogd. LIBELLE is nu méér dan ooit een bron van ver rassingen, fris, levendig en ac tueel! Zij overtreft nu letterlijk alles. De daad bij het woord. LIBELLE streeft naar ver volmaking. Door het immer groeiende aantal abonné's is uitbreiding van haar bedrijf noodzakelijk geworden. LIBELLE is nu tot grotere dingen in staat en zij wil de daad bij het woord voegen: 1 tn At grote musea der wereldsteden prijken de portretten van eertijds be- J i roemde vrouwen, geschil dtrd door minstens zo be roemde schilders, tn h'aar beschouwingen bij geroem de Vrouwenportretten"t waaronder ook fraaie por tretten in vier kleuren, waard om ingelijst te wor den, maakt dra Petra Clarijs van dei» gestalten figuren van vleet en bloed. Het succes van „(Désirée" Het enorme succes van Annemarie Selinko's ,J)i tirée", dat maandenlang als Libellc-fcuilleton hon derdduizenden in zijn ban heeft gehouden, heeft de redactie doen uitzien naar een gelijksoortige beschrij ving van een bewogen en romantisch vrouwenleven, evenals ,J)isfrie" overvloe dig geïllustreerd met een schot van tekeningen en in dit geval aok met zeldzame foto's. Binnenkort in LIBELLE! Voortaanheeft elke abonné de keuze: óf iedere week GRATIS het speciale, 16 pagina's tellende en in kleurendruk uitgevoerde kinderblad TOMBOLA te ontvangen, óf iedere maand GRATIS een complete romanbijlage uit de Mignon-reeks in bezit te krijgen. Tenslotte zal LIBELLE een boeiende prijsvraag onder het motto: „Kun je ze nog zingen, doe dan mee" uitschrijven, waaraan uitsluitend door abon né's kan worden deelgenomen en waarvoor zij MEER DAN VIJFTIENDUIZEND GULDEN AAN PRIJZEN voor de winnaars beschikbaar stelt. DIRECTE VOORDELEN. 1 Ook U, die nog geen abon né zijt, kunt van deze door LIBELLE geboden extra-voor delen profiteren. Ook U kunt binnenkort het speciale kinder blad TOMBOLA of de com plete romanbijlage in huis krijgen. Ook U zult dan, even als millioenen anderen, genie ten van de gezonde, nuttige, interessante en leerrijke lec tuur, die LIBELLE in al haar verscheidenheid iedere week steeds weer biedt. Stelt U niet uit wat ge heden doen kunt. Vul onder staande coupon in. IEDERE ABONNÊ PROFI TEERT MEE! Er was eens een huisvrouw. Zij had een goede vriendin, die haar elke week vele genoeglijke uren bezorgde... ER WAS EENS... Neen, er is... Deze vrouw en zo zijn er tienduizenden bestaat werkelijk. En die gezellige vriendin is het damesweekblad LIBELLE. Met LIBELLE in de hand komt U in elk land. Gaat U even mee naar Zweden? U ontmoet Rie Ykema-Steenbergen, die U in woord en beeld alles vertelt over moderne huisvesting en hedendaagse hygiëne in dit wonderschone land. Ook andere landen worden aan U voorgesteld. Onze reizende correspondenten voelen zich thuis in verre landen. De ene week reist U met Leonhard Huizinga door Frankrijk, een volgende keer gaat U met een andere verslaggever naar Nieuw-Zeeland of Australië, de week daarop wandelt U onder de hete tropenzon. LIBELLE opent voor U het venster op de wereld! Hoe is de stand, Miehe... in Canada? Onder deze titel schrijft de U zeker nog bekende Mieke Melcher (de populaire om- roepster van weleervoor LIBELLE. Zij gaat op bezoek bij de Nederlandse gezinnen in Canada, trekt eerlijke vergelij kingen tussen haar nieuwe en oude vaderland. En dat alles verlucht meteen schat aan fotografisch materiaal. LIBELLE verruimt Uw ho rizon, ook door deze rubriek. Een lichte Cocktail geserveerd door SCHEHERAZADE Wat zal Scheherazade nu weer beleefd hebben? Met die gedachte slaan ontelbare leze ressen iedere week de nieuwe LIBELLE open. Want Schehe razade, zelf huisvrouw en moe der, weet met vaardige pen de vraagstukken van de dag op menselijke, dikwijls humoris tische wijze onder de loupe te nemen. En op haar eigen ma nier. Is het wonder, dat menige le zeres gauw even gaat zitten om van deze lichte Cocktail te ge nieten? Trouwens, er zijn meer po pulaire rubrieken in LIBELLEt die enthousiaste lezeressen (en lezers) trekken: de Vrouwen filosofietjes van Ina Hennink, de rake schetsen over Peter Ju nior en niet te vergeten Johan Luger's Manmeditaties. Een nieuwe vlotte rubriek, die zeer in de smaak zal vallen, is verder Mussenpraat (Over peinzingen van een doodge wone huismus), terwijl U zon der enige twijfel sterk geboeid zult worden door het „WEEK* BOEK VAN EEN WERKEN DE VROUW", het ontroeren de, persoonlijke relaas van een eenzame, ongehuwde vrouw. Weet U... dat elke week voor het drukken van LIBELLE een papierbaan gebruikt wordt van Amsterdam tot Parijs? Voor moeder en de kin- ren, en dikwijls ook voor vader, is elk nummer van LIBELLE een blijde ver rassing. Iedere vrouw steh belang in de mode. Met LIBELLE als gids voelt U zich veilig en deskundig geleid in het uitge breide rijk van de nieuwe creaties en originele scheppin gen. Want LIBELLE wéét dat haar lezer essen er prijs op stellen goed gekleed te gaan. Daarom biedt zij haar abonné's een drievoudige service op modegebied A Elke weck de laatste berichten uit Parijs, het inter nationale mode-centrum bij uitnemendheid, verzameld door een cigén, in Parijs woonach tige mode-redactrice. B In ieder nummer twee in vier kleuren gedrukte blad zijden met een rijke verschei denheid van modellen voor jong en oud. Van deze model len kan elke week één patroon GRATIS worden besteld. De LIBELLE-patronen gaan ver gezeld van een uitermate prak tische, unieke handleiding, waardoor 'zij alle andere in bruikbaarheid verre overtref fen. Deze bladzijden maken deel uit van de 16 praktische pagina's, die U elke week in het hart van LIBELLE vind> Pagina's boordevol met brei modellen en naaipatronen. C LIBELLE verwerft r« gelmatig de exclusieve publ: catierechten voor Nederland van de nieuwste modellen van een aantal vooraanstaande Franse modehuizen. Maar dat niet alleen! Zij stelt U zelfs ir staat tegen een naar varhou ding bijzonder gering bedrag zo'n patroon van een échte Parijse creatie aan te schaf fen! Dat betekent dus niets meer of minder dan dat U ge kleed kunt gaan in de scheppin gen van wereldvermaarde Franse modevorsten. Heus, een betrouwbaarder en voordeliger gids in mode land is nauwelijks denkbaar! ZESTIEN in fraaie kleurendruk uitgevoerde pagina's telt het nieuwe kinderblad TOMBOLA, dat LIBELLE voortaan iedere week gratis aan haar abonné's ter beschikking stelt. Zestien pa gina's met voor de jeugd onderhoudende lectuur, met een span nend vervolgverhaal, met puzzles en raadsels, met tekeningen en korte verhalen, met voorbeelden van knutselwerkjes. Zestien pagina's, die Uw kinderen uren zuHen bezighouden. Zij zullen op TOMBOLA afvliegen. Zij zullen smullen van de avon turen van Ping, Plop en Boutje, een geïllustreerd verhaal over een zorgzame pinguïn, een speels konijntje en een dartcie hond Aan het begin van elk jaar kunt U Uw keuze opnieuw bepalen. Hebt U dus het ene jaar het i kinderblad TOMBOLA ontvangen, dan kunt U l het jaar daarop overgaan 1 op de romanbijlage of 1 omgekeerd. U hebt het maar voor het zeggen. Als U zich nog heden als abonné opgeeft, kunt U reeds van 1 October af het kinderblad Tombola gratis mede-ontvangen. Vul dus de op deze pagina afgedrukte coupon in cn U zult Uw kinderen en Uzelf daarmede een dienst en een genoegen bewijzen. Want een blad van de omvang en de in houd als dit vrolijke, kleurige TOMBOLA is een féést voor het jonge volkje! Een wekelijks feest! Zij zullen met verlangen uitzien naar het vervolgverhaal in tekeningen van „Prins Ed dy en zijn vriendje" (naar het verhaal van de beroemde schrijver Mark Twain) en zich geroerd voelen bij het lezen van de ,,Negerhut van Oom Tom". Zij zullen zich kostelijk amuseren met de spannende avonturen van de olijke zwer ver Tom Tippel en Krak, de Kraai. Zij zullen... ja, zij zullen U dankbaar zijn. En welke ouder ziet niet graag dankbare kin deren? U kunt hun dat plezier iedere week bezorgen, zonder dat dit U extra-geld kost, en tegelijk Uzelf een groot plezier doen. LIBELLE is, nu meer dan ooit, het weekblad voor het ge hele gezin geworden. Met 96 pagina's lectuur, met nuttige wenken, met gratis patronen, met reisverhalen, met recepten, enz, enz. overtreft het nu in derdaad alles. tioe zou het V lijken, wanneer een goede gever U elke week, een vol jaar lang, HONDERD GULDEN stuurde, zodat U tweeën vijftig weken zonder zorgen kon opstaan cn «ven onbekommerd Uw hoofd weer neerleggen? O Wanneer U de hoofd prijs wint in de gro te prijsvraag van LIBELLE, liggen er iedere week HONDERD GUL- DEN voor U klaar! Denkt U «ich even goed fn wat dat be tekent: Dat betekent een JAAR LANG onbekommerd leven! ©De tweede prijs: op kosten van LIBELLE het interieur van Uw woning laten vernieu wen, tot een bedrag van VIJF TIENHONDERD GULDEN. U zult zich in al die gloednieu we 6pullen weer voelen als op Uw trouwdag! ©De winnares of win naar van de derde prijs kan zich van top tot teen in het nieuw laten steken: hij of zij mag de garderobe aanvullen tot een bedrag van DUIZEND GUL DEN! Dat bijzonder mooie pak, die énige bontmantel, ze zijn nu binnen Uw bereik! Wint U niet een der drie hoofdprijzen? Dan heeft U nog kans op een der ruim HON DERDVIJFENVEERTIG WAARDEBONNEN, in waar de variërend van VIJFHON DERD tot tien gulden. Weet U wat het aanlokkelijke is van die bonnen? U kunt er op ko pen wat U wilt! Er is nog meer! We noemen U in de eerste plaats de twaalf prachtige, geheel met de hand vervaardigde .SIERPOPPEN, waarde: VIJFENZEVENTIG GULDEN per stuk. prijzen De uitslag van deze fantas tische prijsvraag wordt be kendgemaakt in LIBELLE van 4 December a.s. Op Sin terklaasavond zullen in vele plaatsen van ons land TWEE HONDERDENVIJFTIG BIJ ZONDER SMAKELIJKE EN UITERST WELKOME SURPRISES VAN EDEL FABRIKAAT bij de winnaars en winnaressen thuisbezorgd worden! VIJFHONDERD ANDERE GELUKKIGEN zullen op weer andere wijze ervaren, dat de prijzenregen van LIBELLE geheel in het teken staat van de oud-vader landse vijf-December-zoetheid, terwijl tenslotte DUIZEND deelnemers of deelneemsters in het bezit zullen komen van een FRAAI UITGEVOERDE, BIJZONDER^ HANDIGE LIBELLE-ZAKAGENDA voor het jaar 1954, een geschenk, waarvan U twaalf maanden plezier hebt! De priisvroog zelf »s heel ge makkelijk en iedereen, die op 30 September 1953 bij de N.V. Drukkerij De Spaarnestad ge boekt staat als abonné op IIBELLE, kan er aan deelnemen, In LIBELLE von 2 October 1953 vindt U straks acht plaatjes, welke elk de eerste regel van een bekend kinderliedje uit beelden. Hiernaast ziet U en kele voorbeelden. U herkent ze vast. Het oplossen zal dan ook zeker geen bijzondere moeilijk heden met zich meebrengen. U moet er alleen voor zorgen, dat U tijdig ingeschreven staat als abonné^ Hebt U geen belangstelling voor een gratis kinderblad? LIBELLE heeft met deze mogelijkheid rekening gehouden. In dat geval krijgt U iedere maand gratis een complete romanbijlage uit de nieuwe Mignon-reeks thuisbezorgd. Spannende, romantische en humoris tische verhalen van bekepde schrijvers en schrijfsters komen er in deze reeks voor. Als eerste deel, en dus als eerste ge schenk, presenteert LIBELLE U: DE ROMANTISCHE UREN VAN SUZANNE Welke rol speelde het stenen Boeddha beeldje in het liefdesverhaal van Suzanne? Dit onthult de bekende schrijfster Hedda Lindner in het eerste deel van de Mig non-reeks, waarin zij U meevoert naar de omgeving van de indrukwekkende Niagara-watervallen en U de spanning laat ondergaan van een romantisch avon tuur. Deze eerste roman zal U I vol verlangen naar de volgen- bent. En abonné bent U zó. de doen uitzien. U behoeft slechts onderstaan de coupon in te vullen en U Iedere maand wacht U dus krijgt reeds de komende week een verrassing: Tenminste als LIBELLE en iedere maand U op LIBELLE geabonneerd de complete Romanbijlage CALEX DE HAAS over Oude liedjes en zij die ze brachten Nog worden zij gezongen, dio oude succesliedjes uit het ca* ~baret van veertig jaar geleden. Nog denken vele ouderen met een zekere weemoed terug aan die tijd, waarin de pioniers der kleinkunst hun verdiende triomfen vier den: Louise Fleuron,Jean- Louis Pisuis- se, Nico de Haas, Louis Davids... na men, die reeds in de historie zijn opgeno men, maar aan wie de herinnering blijft voortleven en wier roem wel licht nimmer zal verbleken. ALEX DE HAAS, zelf een van de prominenten der klein kunst, zal de herinnering aan die beroemde figuren voor U levend maken en U terugvoe ren naar een tijd, waarin het moderne cabaret zijn oorsprong vond. thuisbezorgd. Dat kan alleen LIBELLE U bieden, het voor naamste en meest gevarieerde dames-weekblad, met 96 pagi na's onderhoudende lectuur. Als abonné profiteert U mee! Een stroom van brieven verlaat wekelijks 'de redactie om vragen van lezeressen te beantwoorden. Een rubriek voor het jonèe meisje! Oók de jonge meisjes heb ben hun eigen rubriek in LIBELLE. Daarin geeft Lita antwoord op brieven van jeug dige lezeressen. Er worden pro blemen besproken, welke niet alleen van belang zijn voor het betrokken meisje, maar voor de jongeren in het algemeen. Een frisse, levensblije kijk op men sen en dingen kenmerkt deze zéér populaire rubriek. En LITA's dagelijkse „fan-mail" groeit nog steeds! Handwerkt U$raa£? i Ook in dat geval biedt 1 LIBELLE U 'n schat van 1 I modellen. Aan knutselen 1 I wordt trouwens ook bij zondere aandacht besteed! 1 Op deze pagina hebt U kun nen lezen wat LIBELLE, het voornaamste damesweekblad van Nederland, U voor slechts 30 cent per week zal bieden. U hebt kunnen lezen, welke extra-voordelen er thans weer aan een abonnement zijn toe gevoegd. Nu ligt de beslissing bij U. Neem de proef eens: U zult Uw daad niet betreuren. U zult even enthousiast zijn als zovele honderdduizenden. Hebt U last van een ruwe huid? Vertoont Uw hortensia neiging het bijltje er bij neer te leggen? Worstelt U met een hardnekkige vlek in Uw nylonbloesje? Wilt U graag iets weten over brandwonden? Is Uw kond opvallend lusteloos? Zit U verlegen om het recept van pruimenjam De service-afdeling staat geheel tot Uw beschikking. Zij stelt er een eer in U te helpen bij het oplossen van Uw moeilijkheden. Een grote staf van deskundige medewerkers en medewerksters is hiertoe behulpzaam. HONDERDDUIZENDEN VROUWEN IN NEDERLAND PROFITEERDEN REEDS VAN DEZE UITZONDERLIJKE SERVICE' „Wat ruikt het hier lekker," zeggen Uw man en Uw kin deren, als U in de keuken bezig bent met wat heerlijks klaar te maken. Want U houdt va» Uw man en Uw kinderen en U schept er genoegen in ze af en toe iets extra's, iets bijzon ders voor te zetten. LIBELLE wéét dat en wijdt daarom verscheidene pagina's aan recepten van heerlijke en aparte gerechten, uitgewerkt en geproefd door kookdeskun- digen van naam. Gerechten die U zonder veel moeite kunt klaar maken en die U toch iets speciaals op tafel doen brengen. In vier kleuren afge beelde schotels doen U en Uus huisgenoten watertanden. LIBELLE telt een der des kundigste voedingsspecialisten van ons land tot haar staf van medewerksters MARTI NE WITTOP KONING geeft U een duidelijk inzicht in de voedingswaarde van verschil lende gerechten; zij wijst op de speciale eisen waaraan kinder voeding moet voldoen; zij geef tl uitermate leerrijke voorlich ting. LIBELLE verrijkt Uw kook* kennis! Geen betere medicijn dan afleiding en ontspanning. En dat bieden de vervolg verhalen en de korte verhalen van LIBELLE. Dat de redac tie er in slaagt steeds de bestfl romans en korte verhalen te vinden, blijkt wel overduide lijk uit het overweldigende aantal brieven, waarin waar dering voor de keuze wordt ge uit en uitdrukking wordt ge geven aan de voldoening over het genot, dat deze lectuur de abonné schenkt. IK ABONNEER MIJ OP LIBELLE a 30 cent per week a f 3,90 per kwartaal NAAM ADRES WOONPLAATS 51 IK KIES ALS BIJLAGE wekelijks het kinderblad Tombola maandelijks de romanbijlage vriendelijk verzoek deze coupon met blokletters in te vullen en hetgeen niet gewenst wordt door te halen. Daarna in een open enveloppe, gefrankeerd met 2 cent postzegel, te verzenden aan LIBELLE, Nassauplein 7, HAARLEM. DE vallej als Zond! dorpf schori daarij een kan ELFlj mee wand weer I „ST vanl Pla<T geril Zatd gegl ken| dit het I ke bi lancf heef] EEN Pierlq zich Faulbl die in ende DE S(| sinds i leger MOESl re EgJ leider is voorl band ministl eens ol lijk zJ gevenj MARjl meisje! K. K. kracht! cedurpl na veeT der ePL Schiph| HET i kenswj van cel jongen! het uitl Wel vanaT Drq tot Oost. 1 peratl VaiT Maanl Zon uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 12