Linoleum als vloerbedekking Generaal-majoor Berghuijs geëerd „Maar" 4000 candidatén i Nederlands Kromstaf-feestgave ijgsgevangen Nederlanders terug Ka jotters uit 16 landen bijeen 10 11 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 11 LIN Kazezrne te Middelburg kreeg zijn naam Ook audiëntie bij de Koningin Oudste: 92 jncir Holland-Relgië in Ronde van Sas Kern-energie dient oorlog en vrede „Zaak Borinsky" in Engelse parlement Duurzaam, maar moeilijk te leggen het oorlogspad McCarthy is weer op WfUTftVERF-LAKe» YTLnËVf VERHISFABR: TGAMSINGELÖ8-BREDA Dr Euwe vandaag contra Keres Janus v. d. Zande is er ook bij KNAP STAALTJE Halve Tourploeg aan de start CRITERIUM TE BRASSCHAET Mooi initiatief te Sas van Gent SPORT IN 'T KORT Officiële mededelingen MARKTEN TELEF. 783 DIE ain ar, Nieuweweg 44 iur. :liëntêle aan huis Tel. 783. DER STEEN stijlvolle letters taire r* ENERAAL-MAJOOR BERGHUIJS KAZERNE". In nriikt deze naam van de vroegere commandant van de School voor Mili- Administratie, de op 15 April jl. overleden Inspecteur M. A. boven de Ingang van de C.O.A.K. kazerne. Op verzoek van Z.E. de Minister van Oorlog heeft "het gebouw, voordien bekend onder de naam „Legeringsgebouw Korte Noordstraat Middelburg", deze naam gekregen. De weduwe van de overleden Generaal-Majoor heeft, in tegenwoordigheid van haar zoons, de Majoor N. Berghuijs cn de Kapitein J. Berghuijs deze naam onthuld. Het was een sobere doch indrukwekkende plechtigheid met een parade als slot. JS^ADAT cie officieren, onderofficie ren en manschappen op het bin nenplein zich hadden opgesteld in or de van inspectie heeft brigade-gene raal G. J. de Leur een korte levens beschrijving gegeven van de overle den generaal. Op 1 Augustus 1927 kreeg de le luit. Berghuijs het commando over de School S.D.O.A., die op 1 Apul 1933 werd verplaatst naar Middel burg Met dankbaarheid gewaagde hij van het werk van deze commandant, (Advertenties) die op 1 Juli 1939 de school verliet na een benoeming tot inspecteur. Tijdens de wereldoorlog geraakte Gen. Maj. Berghuijs in krijgsgevangenschap. Na de bevrijding zette hij zich weer in voor de belangen van zijn dienstvak tot hij op 1 Sept. 1948 werd gepen- sionneerd. Hierna volgde de plechtige ont hulling. waarbij mevr, Berghuijs werd geassisteerd door de Majoor Potte- boom. de schoolcommandant. Brig. Gen. de Leur wenste haar ge luk met deze dag, die naast een droe ve herinnering, toch ook veel heuge lijks bevat. Tot Majoor Potteboom en de andere officieren en manschappen richtte hij eveneens woorden van ge- luk we ns Kapt.' Berghuijs sprak woorden van dank voor het eerbewijs aan zijn vader. Hij was vervuld van trots en dankbaarheid maar hoopte bovenal, dat de naam een symbool zal mogen worden en de manschappen zal mo gen inspireren. Hierna volgde een défilé, dat werd afgenomen door Gen. de Leur en Kol. J. van Engelenburg als vertegenwoor diger van de Chef Gen. Staf. Aan het défilé namen deel een compagnie van de S.R.O.M.A. 2 kadercompagnieën, en een peloton van de luchtmacht. Paradecommandant was de Kapt. P. G. G. Predriks. Onder de aanwezigen merkten we voorts nog op B. en W. van Midelburg. de Kol. Broekhuijzen, commandant maritieme middelen te Vlissingen alsmede enkele andere naaste verwanten van mevr. Berg huijs. PRODUCT VAN 0E NOORD-HOLLANDSE MARGARINEFABRIEKEN ZAANDIJK De twee Nederlanders, sergeant J. N. Plant en de soldaat G. van Leeuwen, die uit krijgsgevangenschap in Korea zjjn vrijgelaten, zijn Donderdag avond met het ljjntoestel van de K.L.M. op Schiphol aangekomen. Ser geant J. N. Plant (rechts) en soldaat G. van Leeuwen wuivend naar de hen verwelkomende familieleden. \/oor de tweede maal komen de leid- sters, leiders en aalmoezeniers van de VKAJ en KAJ in de West-Eu- ropese landen bijeen, om gezamenlijk te beraadslagen over de arbeiders jeugd van Europa en de taak van ka tholieke arbeidersjeugd-beweging. Vorig jaar vond de eerste Europese conferentie plaats te Kleef. Hierop volgde als eerste resultaat een speci fieke conferentie van jonge mijnwer kersleiders te Haubourdin in Frank rijk en thans zal de tweede Europese KAJ-conferentie doorgaan in Neder land en wel van 6 t.m. 12 September op het Gemeenschapsoord en Volks hogeschool „Drakenburgh" te Hilver sum. Uit 16 West-Europese landen zullen delegaties van VKAJ en KAJ deelne men. Het programma vermeldt o.a. studie en bespreking over de taak van de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging in Europa. Besprekingen over de jon geren van 1317 jaar, de arbeiders beweging. emigratie, de Europese Jeugdcampagne. het Schumanplan en de militaire dienst. Door de Unesco zijn studiebeurzen beschikbaar gesteld voor deelname aan de conferentie door KAJ-leiders van Cuba, Canada. Philippijnen Se negal en India. Koningin Juliana zal op Maandag 7 September een delegatie van de Confe rentie in audiëntie ontvangen. Op Donderdag 10 September zullen de deelnemers een bezoek brengen aan de Philipsfabrieken te Eindhoven. Vrijdagavond 11 September zal een contact-avond plaats vinden met 1000 jonge arbeiders enarbeidsters van Amsterdam in Krasnapolsky. TN de 242 kiesdistricten der Bondsre publiek zullen bij de rechtstreekse verkiezing 1790 candidatén naar de! gunst der kiezers dingen. Daarnaast i zijn op de lijsten der Staten, die de j andere helft der afgevaardigden moe- j ten leveren, ruim tweeduizend candi datén opgesteld. De oudste der gestelde candidatén is de 92-jarige schrijfster Mathilde Planck uit Ludwigsburg, die de neu tralisten steunt. De jongste candidaat is een 25-ja- rige Beier, die voor de nieuwe Nazis van de Duitse Rijkspartij te velde trekt, als hij daartoe tenminste in die „verboden" partij de kans krijgt! Dit enorme gebouw is een gcueeite van het Acaucnnacu kueacnhuis van de Nijmeegse Universiteit, dat in de zomer van 1955 gereed zal zijn en plaats kan bieden aan 300 patiënten. De bouw is mogelijk geworden door de feestgave, die de katholieken van Nederland ter gelegenheid van het eeuwfeest der herstelde Hiërarchie aan het Hoogwaardig Episcopaat hebben geschonken. Zeer sterk veld Als straks: Zaterdag 12 September a.s.. de 8e Ronde van Sas voor profs, zal draaien, kan men getuige zijn van een unieke Holland-België-match, die deze keer dan te Sas van Gent op de racefiets zal worden uitgevochten. Nagenoeg altijd staat deze bekende Ronde in het teken van een vinig Hol- land-België-tournooi (van de 7 maal won nen de Nederlanders 4 maal de wed strijd, de Berlgen 2 en de Australiër Strom 1 maal). Deze keer komen beide landen met een zeer zwaar „team" en zal de strijd meer open zijn dan ooit. Bij de Belgen bemerken we als voornaamste deelnemers: Valere Ollivier, André Mael- brancke, Maurice Blo-mme, Arsène Rijc- kaert, Maurice Neyt, Roger de Corte, Tuur Mommerency, de zeer snelle Miel v. d. Veeken, de Australiër Fred Strom e.a., terwijl de Nederlanders in lijn stellen: Piet Haan. Gerrit Peters. Hans Dekkers, Henk Lakeman, Cor Bakker. Sjef Jansen, i Henk Stevens. Harm Smits enz. Twee van de meest bekende landgenoten moe ten de deelnemerslijst nog volmaken; on derhandelingen met hen zijn nagenoeg beëindigd en het zal wel een ware ver rasing worden als straks wordt bekend gemaakt wie dit zullen zijn. De wedstrijd zal worden verreden op een parcours binnen de gemeente, met een lengte van 1800 meter. Het parcours leidt over nieuwe klinkerwegen en heeft een paar zeer moeilijke bochten, welke zeer zeker van aard zullen zijn om de zwakkeren in het gezelschap „bochtbe- nen'' te bezorgen. Electriciteit d 5 cent per KiloWatt QP EEN wetenschappelijke confe rentie, die op het ogenblik in Engeland wordt gehouden, hebben atoomgeleerden meegedeeld, dat het in theorie mogelijk is om door mid del van een kernkrachtcentrale electricteit te leveren tegen onge veer vijf cent per KiloWatt. Britse atoomdeskundigen hebben reeds zo'n centrale gebouwd, doch deze zou pas rendabel kunnen gaan .werken, als de militaire instanties be reid zouden zijn het plutonium te kopen, dat vrijkomt uit het uranium, welke laatste stof als brandstof voor de centrale dient. Ook wordt er gezocht naar een me thode, om zonne-energie om te zet ten in voor de mensen bruikbare kracht. Er zijn op dit gebied wel be langrijke ontdekkingen gedaan, maar van een rendabele energie-productie is nog geen sprake. F\E geheimzinnige verdwijning van father Henry Borinsky, de Poolse priester, die reeds gedurende twee maanden door de Engelse politie te vergeefs wordt gezocht, zal binnen kort in het Engelse parlement worden besproken. Dit naar aanleiding van het verzoek van de socialistishe afgevaardigde George Craddock aan de Minister van Buitenlandse Zaken Sir David- Max- well-Fyfé, alle ^resultaten inzake de zaak Borinsky ter -beschikking te stel len. Father Borinsky heeft op 13 Juni na een telefoongesprek met een onbeken de zijn woning verlaten. Sedertdien ontbreekt van hem ieder spoor. DIJ verhuizing, grote schoonmaak of ver- nieuwings-drang komt al gauw het vraagstuk aan de orde: Wat leggen we op de vloert Tenslotte komt men wel tot de conclusie dat bij alle nieuwe vindingen het zeil zich blijft handhaven en dan vooral het lino leum omdat het zo duur zaam is en zo goed te on derhouden. Laat ons dit maal eens wat uitvoeriger stilstaan bij de wonder lijke uitvinding, die de heer Frad Walton om streeks 1860 in Engeland ,toen hij het taaie vlies lichtte van een pot met oude verf en daar proeven mee ging nemen. De jutewevers uit Krommenie stelden een verstandige daad, toen ze zich met Walton in ver binding stelden, want hun jute en Waltons taaie lijn olie- en verfproduct lever den samen het wereld- befaamde linoleum. Het leggen \^/anneer men linoleum koopt het is te krij gen in allerlei kleuren en men heeft het van 2 mm dikte af dan moet men met proberen het zelf te gaan leggen om kosten te besparen, want het leggen is echt vakmanswerk. Wanneer men wil gaan leggen bij vriezend weer moet eerst de rol linoleum twee etmalen lang in een verwarmd vertrek on temperatuur komen, want het is dan hard en bros en breekt heel gemakkelijk. Denk niet dat de stof feerder het verkeerd ge legd heeft, wanneer hij de banen langer legt dan van muur tot muur, want hij weet dat linoleum bij het uitlopen in de lengte krimpt. Bovendien zal hii de banen in de lengte naar net licht hebben geleed omdat men dan de naden niet zo ziet. Voor het zeil 0p de Zeker, wel helder, maar glad verkeerd grond kwam, heeft hij er voor gezorgd, dat de on dergrond geschikt is. Die ondergrond moet effen zijn en wanneer hij dat niet is, mag het linoleum er niet op. Naden en gaatjes moeten worden gedicht en bobbels worden wegge- schaafd. Is één laag vilt- papier niet Voldoende, dan moeten er twee lagen op en helpt dat ook niet, dan kan men met een „trek- spaan" Egaline over de Voer uitstrijken, eenr met water vermengd poeder, dat op de schone, vochtige vloer wordt uitgestreken. Hel onderhond Yy'annecr het linoleum eenrnaal ligt ,moet men denken, dat het nu Sanae-1]k tegen allea be- een dat men er bv uitnlpr>mer Water over kan g lad S- Yant het tussen L als water i\T40+ naden dringt. zelf maar linole™ zefi, maar vooral voor de ondergrond. Het viltpat>ier eaanPaPtvrig worden en ?aa" schimmelen bijvoor- beeld en wanneer het lino- eumgelijmd ligt met 2gn kit, dan is dat water bij zonder slechts voor die kit, Dit wil nu weer niet zeggen, dat men geen wa ter bij het schoonmaken moet gebruiken. Integen deel, een Jauw zeepsop (van harde huishoudzeep en niet van bijtende, loog- houdende middelen) is uit stekend om een mooi, hel der zeil te behouden en men tast er de kleuren niet mee aan, wanneer men er voor zorgt dat geen zeep. resten achterblijven, zodat men na het boenen met schoon water moet opne men. Met een goede, harde wassoort krijgt men het zeil in prima conditie, Maar die wasbehandeling mag slechts enkele malen per jaar plaats hebben, omdat bij meerdere behan delingen de soepelheid van het zeil verloren gaat en de vette waslaag spoedig vuil aanneemt. Wanneer wij hier over „harde was soort" spreken, bedoelen we speciaal geprepareerde was, die vloeibaar kan zijn, zoals de uitstekende spe ciale linoleumwas. Mogelijkheden JTr bestaan allerlei soor- ten linoleum, zoals houtnerf en inlaid om maar enkele te noemen. Men kan er van alles mee doen. Men kan het leggen in tegels of men kan het leggen in min of meer bre de banden langs de muren en een andere kleur ge bruiken voor het midden vak. Wanneer men Iemand met smaak en fantasie in de arm neemt, weet die best een originele toepas sing te bedenken. Ja, men gebruikt zelfs lino leum in de beeldende kunst om cliché's te snij den voor één- of meer kleurendruk. Daar heb ben we het ditmaal niet over. Wanneer gij wat meer wilt weten van het linoleum, dan moet gij in de boekhandel eens vra gen naar een klein werkje van otto van Tussen broek: „Linoleum", ver schenen in de serie „De Woning" van het Hol landsche Uitgevers Huis hah^il eïdam' Het kost habbekrats en men zal er beslist veel nut van heb- ben. De hierbij afgedruk Illustratie hebben wii aan ontleend. r\E „OPPERHEKSENWEGER" van van de Verenigde Staten, senator McCarthy, heeft weer eens gefulmi neerd tegen het hoofdkwartier van 't Amerikaanse leger. Dit weigerde namelijk de namen op te geven van legerpersoneel, dat een loyaliteitsbewijs heeft gegeven aan burgerlijke geëmployeerden, die van communistische gezindheid wor den verdacht. McCarthy ve-rk-laarde tegenover ver slaggevers: „Ik laat het er niet bij zitten. Het is voor ons even belang rijk om te weten, wie een communist de hand boven het hoofd houdt, als om een communist uit te graven!" (Advertentie) Oriëntatierit te Goes gaat niet- door Het Topcomité van de West-Brabant— Oost-Zeeland-competitie deelt mee, dat de reeds eerder aangekondigde Oriënta tierit te Goes rip- Zondag 6 September niet doorgaat. Binnenkort zal een nieuwe datum worden bekend gemaakt. Van der Linden 3e te Stekene Aan de te Stekene vereden wieler wedstrijd voor amateurs werd ook deel genomen door onze stadgenoot Odiel van der Linden. Uit een veld van 46 renners wist hij ditmaal een mooie 3e plaats te bemachtigen, na de overwinnaar Gentiel Saelens, die de afstand 110 k.m. in 3 uur en 11 minuten aflegde, en Karei Smet, die met 2 lengten het onderspit moest delven. De verdere uitslag was als volgt: 4 P. Martens; 5 P. Oliebrandt; 6 M. Buys- se; 7 J. Cools; 8 P. Maes; 9 Dhane;'l0 Gilbert Saelens; 11 Leson; 12 Verbeèck- 13 Cavens; 14 F. Lemmens; 15 Van Over 't Veld; 16 Van Migro; 17 Van Weerdt; 18 Van Rompaey; 19 Van de Wever- 20 Present; 21 Baert. De Netl. jeugdtennisploeg tegen België Op Zaterdag 12 en Zondag 13 September zal te Overpelt de Nederlandse jeugd- ploeg tegen die van België uitkomen. Er wordt in twee groepen gespeeld. Groep A is gereserveerd voor spelers van 18 tot en met 20 jaar, groep B voor de jeugd tot en met 17 jaar. Het Nederlandse team wordt gevormd door: Groep A: Lonie ten Bosch, Voorburg; Margriet van Grinsven. Venlo; Piet van Eysden. Hilversum; Johan Koerts, Den Haag; Ab Kloesen, Amsterdam. Groep B: Corrie Wilmink; Fredy Ma- rinkelle; Joyce Marinkelle, allen Den Haag; Jan Frederikse, Amersfoort; Hans van de Weg, Den Haag. In candidatentournooi voor het wereldkampioenschap ^/DOR DE deelnemers aan het candidatentournooi was het Vrijdag rustdag. In de vierde ron de, die heden Zaterdag wordt ge speeld, komt dr. Euwe (zwart) uit tegen Keres. Belangrijk veld voor int. Marathon te Enschedé De vierde internationale marathon, die op Zaterdag 12 September a.s. te En schede wordt gehouden, is sterk bezet, Onder de 50 lopers, die in het van Heek park van start zullen gaan, bevinden zich drie nationale kampioenen, t.w. de En gelsman Jim Peters, de Duitser Hans Vollbach en onze landgenoot Janus van der Zande, voorts een aantal marathon cracks van internationale reputatie. Cox. Engeland; Wange; Juderski, bei den Duitsland; en de Oostenrijkers Gru- ber en Zeiner zullen van de partij zijn, terwijl van Nederlandse zijde de onver woestbare Jaap Overdijk. Slegt. de Jong en van Poelgeest zich aan het 42.195 kilo meter lange parcours zullen wagen. Piet Leenen, van het Rotterdamse DOS. die in 1928 op de Olympische Spelen te Am sterdam de Nederlandse kleuren in de marathon verdedigde, heeft blijkbaar nog steeds niet genoeg van het wedstrijd-lo pen, want ook zijn inschrijving is bij het wedstrijdsecretariaat binnen gekomen. West Nederland-ril startte met 103 equipes Tinder vrij gunstige weersomstandighe den vertrok Vrijdagavond om half negen uit Wassenaar de eerste van de 103 equi pes, die deelnemen aan de door de RAC- West georganiseerde West-Nederland-rit. Het traject voor deze rit, die meetelt voor het individueel betrouwbaahheids- rit-kampioenschap van de KNAC 1953, be staat uit drie gedeelten, met een geza menlijke lengte van ongeveer 700 k.m. Pauzes zijn ingelegd te Zeist en Lage Vuurse. De rit eindigt in Kralingen, waar na de deelnemers geneutraliseerd door rijden naar het restaurant Bellevue in Roterdam. De eerste rijders worden daar Zaterdagmiddag tegen zes uur verwacht. Aan de start merkten wij verscheidene bekende Nederlandse rijders en kaartle zers op, onder wie het Arnhemse koppel Reymes-Pronk, dat de leiding heeft in de strijd om bovengenoemde kampioens titel. Florence Chadivick bedwong Kanaal voor derde maal De 33-jarige Amerikaanse Florence Chadwick is er voor de derde maal in geslaagd het Kanaal te bedwingen. Na Donderdagavond bij St. Margarets Bay aan de Engelse kust te water te zijn ge gaan, zette zij Vrijdagmiddag bij Cap Blanc Nez voet aan wal. Haar tijd'van 14 uur 43 minuten be tekende een record voor de tocht van Engeland naar Franrkijk. In 1950 was zij van Cap Gris Nez naar Dover en in 1951 in omgekeerde richting het Kanaal over gezwommen. Het verblijf van Florence Chadwick op Franse bodem was overigens van zeer korte, duur. Na drie minuten sprong zij weer in de Noordzee om naar Engeland terug te zwemmen. Zij wil proberen de heen- en terugreis binnen de 25 uur a te leggen. Later werd gemeld, dat Florence Chad wick haar poging om van Frankrijk te rug te zwemmen naar Engeland heeft op gegeven. Nadat zij 2i/2 mijl had gezwom men kreeg zij last van kou en van kwal len. DIPLOMAZWEMMEN TE AARDENBURG Vanwege de Koninklijke Nederlandse Zwembond werd examen afgenomen voor de zwemdiploma's I (eenvoudig zwem men); II (geoefend zwemmen) en III (reddend zwemmen) in het gemeentelijk zwembad te Aardenburg. In totaal slaagden 64 personen, waar van voor diploma I: 39; diploma II: 22 en diploma III: 3. De examens werden afgenomen door de badmeester Ph. A. van de Velde en de KNZB-af ge vaardigde, de Jong uit Vlissingen. Voor diploma I slaagden: Meisjes: Riet je Schouten, Christiane Gijsel, Anny Cambier, Gerda Lippens. Almie Lippens, Jacqueline de Clerck, allen uit Aarden burg, Rosette Aers, Marie Aers. Ina Ro bijn, Paulina de Jong, Tietje Hoorweg, Marijke Manhave, Annelies van Veen, Jenny de Visser en Hanny Baan, allen uit Oostburg; Frida Riedts, Ria Lampaert, Gonny Rootsaert, Yolande de Taeye, Lu- die Rootsaert, Greta Lampaert. Tlily de Roover en Ria Pijfferoen, allen uit Èede: Betsy Bouman uit Oosterland en Agnes Onderdonck uit Heille. Jongens: Jerome Puijenbroek, Stanny Spinnewijn, Johnny van de Voorde. Wil ly de Maree, Theo Lannoye, Jaap Ver- planke, Bart Schellekens, Hans Henry, Tonny van Luijk. Richard Lannoye. Hans Simpelaar en Sjef van Dongen Jr.. allen uit Aardenburg. Frans ten Broeke uit Oostburg en Wim van der Have uit Oos terland. Voor diploma II slaagden: Meisjes: Ol- ga Rootsaert. Hilda Vermeire. Henny de Croock, Ludie Rootsaert, Yolanda' de Taeye, allen uit Eede; Trix Lippens. Gre ta Dierick, Jenny le Grand, Thea Jonck- heere en Anny Cambier uit Aardenburg, Tietje Hoorweg. Bep Karreman en Jenny de Visser uit Oostburg. Jongens: Frans van Dongen. Jan de Groot. Wim Lucieer, Bart Schellekens, Johnny van de Voorde, Jaap Verplanke. en Willy de Maree. allen uit Aarden- burg; Frans ten Broeke uit Oostburg cn Wim van der Have uit Oosterland. Voor diploma III (reddend zwemmen) slaagden de jongens: Alfred Vermeire. Robert Sierens en Adri de Kraker allen uit Aardenburg. In 2e Ronde van Eede Zondag 13 September wordt in het vlassers- en grensdorp Eede voor de 2e maal een wielerkoers voor profs verre den. De Ronde gaat over een afstand van 125 kilometer. Het parcours is uit gestippeld in 8-vorm. Het organiserend comité is er dit jaar in geslaagd een hoogst interessant ren ners veld bijeen te krijgen. We zien daar in o.a. van Est, Wagtmans, Roks, Adr. Suykerbuyk, Harry Schoenmakers, Sjef Janssen. Hans Dekkers, Harm Smits, Piet Haan, Piet van As enz. Van Belgische zijde nemen eveneens talrijke bekende coureurs deel. Tenslotte starten nog twee Engelsen en een Australiër. Revanche der wereldkam pioenschappen JARENLANG is dat reeds zo, vrij vlug na de wereldkampioenschappen op de weg ditmaal door Coppi gewonnen te Lu gano, zoals men zich nog levendig her inneren zal worden te Brasschaet de revanches daarvan verreden. Dit keer is dat wielerfeest, waaraan steeds veel Nederlandse renners deelne men, op Dinsdag 8 September a.s. De organisatoren, bekende, vooraan staande mannen uit het Antwerpse wie lerleven, hebben er ditmaal weer alles op gezet om een belangrijk evenement te kunnen voorschotelen. Een veld van grootse, internationale allure wist men bijeen te brengen. Al de wereldkampioe nen der laatste jaren komen er aan de start; alle winnaars der grote interna tionale klassiekers, alle nationale kam pioenen van Eüropa, bovendien de vol ledige Nederlandse ploeg, welke met zo'n enorm succes aan de achterliggende Ron de van Frankrijk deelnam en bovendien •al de momenteel beste coureurs uit Bel gië en daarbuiten. Ook is het vrijwel ze ker. dat Hugo Koblet van de partij zal zijn. Aan deze hoofdkoers gaat nog een an dere vooraf, een zogenaamde open Weg wedstrijd, waaraan alle renners, voor wie geen plaats in de revanche der wereld kampioenschappen kon worden ingeruimd deel zullen nemen. Te verwachten is, dat de duizenden toe schouwers waaronder als vanouds zich ook nu weer talrijke wielerfans uit onze gewesten zullen bevinden een twee tal hoogst interessante wedstrijden te zien zullen krijgen, waarin onze landge noten zich zeker niet onbetuigd zullen laten. Want winnen of een mooie plaats bezetten in Brasschaet pleegt, van groot belang te zijn voor het verkrijgen van contracten voor het winterseizoen. Op init. der directie v. h. Olympia the ater te S. van Gent werd 'n loterij geor ganiseerd, waarvan de baten ten goede kwamen aan het comité voor de „Ronde van Sas". De trekking voor deze loterij geschiedde door burgemeester R. A. J. den Boer op de beide filmavonden over de „Ronde van Frankrijk". De prijzen bestonden uit een drietal taarten en tul banden, welke door de bakkers E. Cleem put, P. Fermont, M. Goethals. L. v. d. Hemel, Jos. Sarneel en P. Suijkerbuijk beschikbaar waren gesteld. Na afloop van de prijsuitreiking kon de heer Marquinie een bedrag ad f 120.75 aan de voorzitter van het wielercomité overhandigen. Een en ander werd natuurlijk zeer op prijs gesteld. De initiatief-rijke directie van het Thea ter zit echter niet stil. Maandag. 7 Sep tember a.s. wordt, evenals dit trouwens in andere jaren het geval is geweest, een gratis filmvoorstelling gegeven voor alle ouden van dagen uit Sas van Gent (met de wijk Zandstraat) en Westdorpe. Het te vertonen programma zal elk van onze oudjes bekoren en interesseren. Deze mooie geste wordt uiteraard zeer gewaar deerd en past zeer wel in de kermisweek. De int. biljartvijfkamp te Antwerpen De achtste wedstrijd van de interna tionale biljart-vijfkamp te Antwerpen, die tussen Lutgehetmann, Duitsland en onze landgenoot van de Po), werd door de Duitser met 3-2 gewonnen. Na deze partij ziet de stand er als volgt uit: 1 Vervest, België, 6 punten uit 4 wedstrijden: 2 Lutgehetmann. Duitsland 5 punten uit 5 wedstrijden: 3 van Hassel. België, 3 punten uit 3 wedstrijden; 4 van de Pol en Spielmann, Duitslandieder 1 punt uit 3 wedstrijden. In de laatste wedstrijd heeft van de Pol met 3-2 van van Hassel gewonnen. Het eindklasement luidt: 1 Lutgehet mann. Duitsland; 2 Vervest, België- 3 v Hassel, België; 4 van de Pol; 5 Spielmann, Duitsland. Een in het Belgische plaatsje Korte- marek gehouden wegwedstrijd voor pro fessionals, waarvoor 46 renners van start gingen, is gewonnen door de Belg Mom merency. Hij reed de 170 k.m. in 4 uur 26 minuten. Zijn landgenoten Ollivier en Mertens eindigden resp. als tweede en derde. Onze landgenoot Piet Haan kwam in dezelfde tijd als de winnaar op de zevende plaats. Verpakt fruit: Zigeunerin A 19—21; Ja mes Grieve A 4346; B 42; C 38; Elli sons Orange A 41; Tr. de Croncel A 28 —31; Gewone veiling: Zigeunerin K 8—19; F 811; Manks Codlin K 815; F 37; Ja mes Grieve K 21—31; F 15—20; Tr. de Croncel K 16; F 9; Clapp's Favorite K 1319; F 912; Tr. de Vienne K 2530; F 17—20; Br. Hardy K 1725; F 1217; Pruimen: Reine Victoria I 2233; grof 8—30; II 4—21; Belle de Louvain I 19— 21- grof 16; II 4; Reine Claude d'Althan I 29—34; grof 8—21: II 9—21; Monarch I 36; Abrikoospruimen I 1619; grof 9 18; II 8—12; Jefferson I 24—29; II 8; Me loenen 21—57; Druiven 101—116. Groenten: Komkommers 917; Bloem kool 838; Kropsla 4—15; Tomaten 27— 42; Gr. Sav. kool 5—12; Rode kool 5—8; Dubb. pr. bonen 25—52; Pronkbonen 24 —30; Stoksnij bonen 21—53; Rentegevers 38—65; Bintjes 10—11: Uien 4; Kroten 6_i0; Wortelen 14—17; Andijvie 8—14; Prei 18—21; Postelein 10—14; Selderij 3 —5; Waspeen 8—1; Augurken 97—131. KAPELLE. 4 September 1953. Exportveiling: Appelen: Zigeunerin A 18.10—18.50; BC 18.40—18.60; I grof 17.30; I fijn 16.80—16.90; II 10.50; K 12—13.20; F 77.20; Manks Codlin A 2627.20; BC 23.50—23.70; I grof 23.30—24.30; I fijn 21.90; II 12; K 14.20; F 7.50—7.70; Tr. de Co- ronsels A 22.70—23.50; BC 20.70—21.50; I grof 20.20; I fijn 19.30; II 14.60; K 15.70; F 8; James Grieve A 38.1040.60; BC 37.50—38.20; I grof 35.90; I fijn 32.70—33.10; II 22.20—22.80; K 27.40—28.50; F 13—13.80; Jaeq. Lebel I grof 18; I fijn 18.7019; II 11.40—11.50; K 13.80; F 7; Codlin Keswick I grof 15.30; I fijn 14.10; II 7; K 12.50— 13.10; F 4.40—4.50; Early Victoria I 13.30; Ellisons Orange A 33.30: I grof 30.25; K 20.10; Swedenappel A 24.2025.20; BC 19.80; I grof 20; I fijn 16.70; II 11.20; K 13; Bloemzoet I grof 17.90; I fijn 17.10; II 12; K 14.30; F 7.20; Peren; Souvenir du Congres I grof 23.60; I fijn 18.30; II 9.20; K 12.10; F 6.60; Br. Hardy A 44.80—46.80; BC 51.90—51.20; I grof 40.75—41; I fijn 44.30; K 25—25.30; F 14.90; Tr. de Vienne A 41—43.10; BC 41.10—41.50; I grof 38.50; I fijn 36—36.30; II 27.40; K 25.90—26.10; F 17.70—18.40; Br. Lebrun I grof 27.50; I fijn 25.10—27.50; II 11.90; K 15.80; F 8.60; Marg. Marillat I grof 24.80; I fijn 18.50: II 10; K 12.50; F 6.70; Seign. d'Esperen A 25; BC 22.50; I grof 22.10; I fijn 21.90; II 7: K 12.20; F 6; Br. Wilhelmina I 14.80; II 7.10; Clapp's Favorite I 23.10; II 15.50; K 19.60—19.80; F 13.10—13.20; Verpakt fruit: Br. Hardy A 4849; Bra- men (industrie) 83.70; Gewone veiling: Bramen 57105; Aard beien 115; Druiven 7688; Vijgen 3% 614; Perziken 811; Dubb. princessebo- nen 2034. Pruimen bloc: Reine Victoria n 11.40; Gewone veiling pruimen: Reine Vic toria 2045; Reine Claude d'Althan 20 40; Belle de Louvain 1018; Jefferson 2332; Catalonië 917; Abrikoospruim 1016; Gele Eierpruim 2029; Rademaker 1531; Burbank Giant 1724; Kirkes 32 —46; Monarch 15—39; Rode Eierpruim 12 25; Reine Claude Verte 3844; Appelen en Peren: Tr. de Vienne 30 41; Br. d'Amanlis 8—16; B. Chr. William 8—9; Br. de Merode 10; Tuinzoet 824; Ziete Ribbeling 6—17; Zoete Bloemee 7 16; Dr Julius Guyot 510. Groenten: Kropsla 5%9; Aardappelen 9—10; Uien 3—614; Pronkbonen 34; Bl.k. 827; Sav. kool 5; Tomaten 2026; Kro ten 10; Snijbonen 20—55; Trosprinc. 35; Prei 16—17; Andijvie 12—14; Komkom mers 914; Bospeen 10. LEEUWARDEN, 4 September 1953. Aangevoerd 30 stieren 2.502.59 per k.g. slachtgewicht; 45 vette koeien, eerste soort 2.602.78; tweede soort 2.502.59; derde soort 2.30—2*49; 279 melk- en kalf- koeien 700—995; 40 Pinken 350—475; 479 Graskalveren 195—350; 126 Nuchtere kal veren 40—60; 1122 Vette weideschapen en lammeren; vette weideschapen 60—110; lammeren 30—62; 437 Vette varken, oude varkens 1.70—1.80, vette biggen 1.82—1.88; zouters 1.74—1.78; 344 Biggen en lopers, biggen 30—50; lopers 51—100; 52 bokken en geiten, geen notering: 109 paarden 450 950; Totale aanvoer 3063. Overzicht: Stieren, aanvoer zeer klein, stemming matig, prijshoudend; Melk- en kalfkoeien, aanvoer zeer klein, stemming kalm, prijshoudend; pinken, aanvoer ma tig, stemming kalm, prijzen als vorige week; Graskalveren, aanvoer groot, stem ming lui, prijzen niet hoger; Nuchtere kalveren, aanvoer klein, stemming kalm, prijzen als vorige week; Varkens, aanvoer klein, stemming lui, vette biggen iets ho ger, andere soorten gelijk in prijs; Big gen en lopers, aanvoer ruim, stemming rustig, prijzen als vorige week; Schapen, aanvoer groot, stemming zeer kalm, prij zen iets hoger; Lammeren, aanvoer groot, stemming zeer kalm, prijzen iets lager», Paarden, aanvoer ruim, stemming in slachtpaarden slecht, prijzen lager. WATERSTANDEN Mannheim 232 —0.03; Kaub 148 fl.OS; Trier 090 —0.05; Koblenz 150 —0.02; Keu len 108 —0.08; Ruhrort 304 —0.14; Lobith 911 —0.14; Nijmegen 698 —0.12; Arnhem 717 —0.15; Eefde 250—0.06; Deventer 164 —0.06; Namen La Plante 130 —0.04: Borg haren 3920 —0.21; Belfeld 1073 —0.17; Gra ve 460 —0.03. GOES, 4 September 1953. Exportveiling: Zigeunerin A 19.60- BC 10.70—19.80; I grof 17.30, I 16.50; II 13 30 Manks Codlin A 26.30; BC 33.40- I grof 25.30; I 21.60; II 12.30—15; James Grieve A 38.70—39; BC 37.60; I grol 36-37.10- I 32.90 33.40; II 24.60; Tr. du Croncels A 27.50; BC 25: I grof 23.30; I 23; II 13; Jacq. Lebel I grof 15; I 18.20; Clapp's Favorite BC 23; I 20; II 1819; Tr. de Vienne A 42—42.10; BC 38.10—39 I 33.20—34; II 23.-28 BC 49.70; I grof 44; I 1519; II 12; Br. de Merode I grof 25; I 19; II 9; I grof 39.8040; Br. Hardy A 48.50; Bon Chr. William OPKOMST HERHALINGS OEFENINGEN Ten behoeve van de dienstplichti gen, die 7 September 1953 voor her halingsoefeningen onder de wapenen komen worden enkele extra-treinen ingelegd. Genoemde dienstplichtigen moeten van deze extra-treinen, ge bruik maken en daartoe op een dus danig tijdstip van hun woonplaats vertrekken, dat zij op het betreffen de station aansluiting hebben op de voor hen bestemde trein. De dienst plichtigen, die. in verband met hun plaats van bestemming, geen gebruik kunnen maken van één der hierna genoemde extra-treinen, moeten inge volge hun lastgeving reizen met. de eerste reisgelegenheid na 07.00 uur. 1. Voor dienstplichtigen met be stemming Utrecht, Ede. Harskamp, Arnhem, Schaarsbergen en Scester- berg lopen de volgende extra-treinen: ai Arnhem v. 11.35, Ede-W a. 11.48; b) Amsterdam C.S. v. 9.55, A'dam M. P. V. 10.01, A'dam Amstel v, 10.05, Utrecht C.S. v. 10.30 Ede-W. v. 11.00, Arnhem a. 11.13: c) Den Haag S.S. v. 9,30. Voorburg v. 9,35. Gouda v. 9.51 Utrecht C.S. v. 10,20, Ede-W.-v. 10.49, Arnhem a. 11.02; d) R'dam D. P. v. 9,58 Gouda v, 10,17 Utrecht C. S. v. 10.40 Ede-W. v. 11.10, Arnhem a. 11.22. De militairen bestemd voor Soesterberg moeten te Utrecht C.S. overstappen op de treinen van de normale dienstregeling naar Amers foort. 2. Voor dienstplichtigen met be stemming Mill, Rucphen, Arnhem, Ede, Harskamp en Soesterberg lopen de volgende extra-treinen: ai Lepu- warden v. 8.42. Heerenveen v. 9.08. Steenwijk 9,30, Meppel v. 9.42' Zwolle v. 10.21 Deventer V. 10.48' Zutphen v. 11.04. Arnhem V 11.30, Nijmegen v. 11.53, Boxmeer a. 12.14. Dienstplichtigen uit de richting Leeuwarden met bestemming soester berg en Utrecht moeten te Zwolle overstappen op de extra militaire trein vanuit GroningenZwolle v. 10.10: b) Groningen v. 8.42, Assen v] 9.04. Beilen v. 9.18 Hoogeveen v 9 30 Meppel v. 9.46. Zwo1» v 10 10 Amers-! foort v. 10.54 Utrecht C.S. v. 11.17, Den Bosch v. 12.05, Tilburg v. 12 25 Gilze-Rijen v. 12.37, Breda v. 12 48, Roosendaal a. 13.08. De dienstplichti gen uit de richting Groningen met bestemming Arnhem. Ede Harskamp stappen te Zwolle over op de extra militaire trein vanuit Leeuwarden Te Arnhem moeten de militairen uit de richtng Leeuwarden en Gronin gen met bestemming Ede en Hars kamp overstappen op de extra mili taire trein Arnhem. Ede-W. Arnhem v. 11.35. 42-oo

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 11