Oost en West in defensief verbond Vermakelijke stunt op groots vliegfestijn Adenauer geeft een nieuwe weg aan: Belgen vragen invoerheffing of contingentering Waarschuwing ..Treffende gelijkenis.... Italiaanse mening geschokt Justitieel onderzoek srelast r Een bescheiden lampekapje betere kansen voor Lugano voorspeld MOSSADEGH naar de gevangenis tegen Wondertarwe Twee stemmen voor elke Duitser OP VERHAAL GEKOMEN" Giftige poeder 2740 Mensen dineerden in 3 kwartier Super-ouderdag Vierde Slavische nota Geen leraar in de Raad DAGBLAD VOOR ZEELAND Ook economische samenwerking Nederlandse sigaar blijft ,jn trek Loonfactor te verwaarlozen Zware straffen geëist in zwendelaffaire DE VERKIEZINGEN Vrij zonnig Kindereu uit rampgebied Geen verandering van beleid DE VERKLARING VAN DULLES Londen verbaasd De publicatie over millioenennota „Ten dele juist" Gilze-Rijen: Twee geestelijke centra geopend IN DONGEN Geschenk van Coventry 93e JAARGANG No. 20818 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neeriatidia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 6161, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. -V. Bruna. Redactieraad. C J v Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B L. de Rechter L. J. v. t Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5 45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestellf 0 42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie 1 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beooi deling niet verlangen af te geven worden vernietigd. jOsse nummers 13 cent Postrek. no, 278841. - zw tsingel 98 Telefoon no. 2236 Bureau voor Ze'euwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bjjbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOST BURG. Nieuw-iaa Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingei TURKS-RUSSISCH irrigatie project De WESTDUITSE BONDSKANSELIER, dr. Adenauer heeft enkele voorstellen aan de Westelijke mogendheden over handigd, waarin hij naar zijn zeggen een weg aangeeft, om te komen tot een ontspanning in de verhouding tussen het Ooste lijk Blok en het Westen. Volgens deze voorstellen zal de Europe se defensie-gemeenschap moeten opgaan in een nieuw op te rich ten organisatie van de Verenigde Naties, waarin zij dan zal kun nen samengaan met de regionale verbonden van het Oostelijk Blok. Verder denkt Adenauer zich een veelomvattend econo misch ruilsysteem tussen de gemeenschappelijke Europese markt en het economisch gebied van de Sovjet-Unie. in het kader van de Verenigde Naties voorgesteld. Men kan aannemen, dat ook de Sovjet-regering weldra via de Weste lijke mogendheden kennis zal krijgen van Adenauers voorstellen en dat. de ze een rol kunnen gaan spelen bij eventuele viermogendhedenbesprekin- gen in de naaste toekomst, waarvoor pvE BESPREKINGEN die reeds ja- ren tussen Turkije en de Sovjet- Unie liepen, over de irrigatiewerken bij Idgir, schijnen nu een gunstige keer te krijgen. Beide landen konden geen modus vinden voor de verdeling van de kosten, die aan de bouw van een stuwdam bij Oktemberyam, in de rivier de Aras, waren verbonden. Dit punt is nu opgelost, zodat de reeds in 1932 aangelegde kostbare irrigatie kanalen door Turkije, niet meer hun dure onderhoud nodig hebben. Wel licht zal nu de stuwdam van Oktem beryam, die reeds in 1927 gereed was, productie gemaakt worden. DE SOVJET-SOLDATEN in sommige streken van Oostenrijk, hebben toe stemming gekregen om met de bevol king te „verbroederen". Natuurlijk is verzusteren ook toegestaan, want de soldaten mogen met Gretl of Lisl naar de bioscoop. DE WET betreffende de uitgaven, verband houdend met de watersnood is in het Staatsblad afgekondigd en dus van kracht geworden. IN FRANKRIJK heeft de politie een 21-jarige mevrouw aangehouden, die verdacht wordt van diefstal van 700 duizend francs van een hotelier in de Rivièra. Dit is de eerste arrestatie sedert de vele juwelen- en gelddief- stallen aan de Franse Zuidkust. DE EUROPESE conventie voor de rechten van de mens is van kracht ge. worden, nu Luxemburg als tiende land zijn ratificatie-oorkonde in Straats burg inleverde. PROF. DR. J. E. DE QUAY, commis saris der Koningin in Noordbrabant, heeft op het congres „Cultuur en Ge meenschap", dat in Den Haag wordt gehouden, een prae-advies uitgebracht waarin hij onder meer de wenselijk heid van cultuurspreiding benadrukte. DE SLACHTOFFERS van de vlieg ramp in Frankrijk zullen in een mas sa-graf worden bijgezet. De overblijf selen waren niet te identificeren. DE BELGISCHE zilveren muntstuk ken van fr. 100, fr. 50 en fr. 20 blij ken zeer geliefd te zijn bij de spaar ders. Ongeveer 60 millioen zilveren muntstukken zijn verdwenen. DE STICHTING van de Arbeid zal in de komende maanden overleg gaan plegen met betrekking tot de toekom stige loonvorming. N WESTDUITSE regeringskringen hecht men grote betekenis aan Adenauers voorstellen. Adenauer had deze voorstellen reeds eerder gedaan en wel toen de Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken deze zomer in Washington bijeen waren. In zijn verklaring van gisteren, geeft de Bondskanselier echter een nadere omschrijving. De Sovjet-regering, aldus Adenauer noemt de vrees voor een aanval op de Sovjet-Unie en de zorg voor hand having van de vrede de drijfveer voor haar handelen. Het is niet aan te ne men, dat Sovjet-Rusland zich door de vorming van de E.D.G. met inbegrip van twaalf Duitse divisies, werkelijk bedreigd voelt. Eerder vreest de Sov jet-Unie de Verenigde Staten en de wereldinvloed welke die uitoefenen. Wanneer er echter werkelijk om deze reden 'n subjectieve behoefte aan vei- ligheidswaarborging bij de Sovjet- Unie bestaat, dan is het Westen daargelaten de noodzaak om voor eigen veiligheid te waken bereid hieraan bevrediging te schenken. LUGANO. PRESIDENT EISENHOWER heeft op 16 April jl. reeds een dergelijk systeem van algemene ontwapening Verhoren zullen weldra beginnen WOLGENS berichten in Perzische bladen, zou de afgezette premier, Mossadegh, gisteren zijn overgebracht naar een gevangenis. Hij verbleef totnogtoe in de offi ciersclub. Binnenkort zou' men begin nen met hem te verhoren. Tussen Rusland en Perzië is een handelsverdrag gesloten, waardoor de ruilhandel tussen de beide landen bij na wordt verdubbeld. Perzië zal grondstoffen leveren en daar katoe nen stukgoederen en locomotieven voor terugkrijgen. T~\E vorige maand is er een onder- zoek ingesteld naar het toonver schil in de Nederlandse en Belgische sigarenindustrie. De Nederlandse in dustrie verklaarde zich toen bereid de prijs van haar sigaren op de Belgische markt minstens vast te stellen op een peil, dat wordt verkregen door de Ne derlandse prijs met het tussen Ne derland en België vastgestelde loon- verschil te verhogen. Als voorlopig resultaat van het on derzoek werd aangenomen, dat het loon voor de fabricage van de Ne derlandse sigaar, in Nederland onge veer 63 pet. lager ligt dan in België. Als gevolg hiervan ging een Neder landse sigaar in België 30 pet. duur der kosten. Niettemin bleven de Ne derlandse sigaren letterlijk en figuur lijk „in trek". Op een bespreking, die fabrikanten uit beide landen te Eind hoven hebben gehouden, is van Bel gische zijde aangevoerd, dat tenslot te alleen een contingentering of in voerheffing tot het door België ge wenste resultaat zou kunnen leiden. Nederland heeft hierop geantwoord, dat dergelijke beschermende maatre gelen allerminst passen in het kader van de douane-overeenkomst tussen de twee landen. De Belgische siga renindustrie gaat nu onderzoeken in hoeverre de Belgische regering be reid is. stappen te ondernemen bij de Nederlandse regering. NJA EEN ZITTING, die bijna 13 uren in beslag nam, heeft de Officier van Justitie bij de rechtbank te Zwol le gevangenisstraffen, variërend van drie jaar met aftrek tot zeven maan den met aftrek geëist tegen het vier tal zwendelaars, dat in de loop van vorig jaar een dominee in het Noor den van het land een bedrag van f 88.000 armer heeft gemaakt. De uit spraak volgt op 17 September a.c. 1~\E Rijkslandbouwconsulent voor de zaadteelt, die zetelt in Wagenin- gen, heeft de aandacht gevestigd op de zogenaamde „Osiris-", of „Won dertarwe", die afkomstig zou zijn uit de Egyptische koningsgraven en een wonderbaarlijke vruchtbaarheid zou bezitten. De „Wondertarwe" staat In cul tuurwaarde ver achter bU andere tar- wegewassen, terwijl ook de winter- vastheid gering Is. Overigens ls het een fabel, dat de tarwe uit de Egyp tische koningsgraven la gekomen. T» \/OOR de morgen te houden aigeme- v ne verkiezingen in West-Duits- iand zjjn 33.2 millioen stemgerechtig den ingeschreven. Zeventien partijen en groepen hebben tezamen sngeveer 2800 candidaten gesteld. Elke kiezer heeft twee stemmen uit te brengen: één op de districtscandi- I daat zijner keuze pevsoonlijk, en de ander op de landslijst van een der partijen. Een partij moet minstens 51 pet. van het aantal stemmen in het Bondsgebied, of een districtsmandaat i behalen, om bij de verdeling naar i evenredigheid in aaamerking te ko men. Radio Oost-Berlijn heeft de jongste Westelijke nota aan de Sovjet-Unie, een manoeuvre genoemd, met het oog op de verkiezingen. De zonegrens in Berlijn wordt momenteel zwaar be waakt. EEN ITALIAANSE ingenieur van 60 jaar oud, zal deze maand een eerste luchtreus „op mankracht" maken. Hij heeft een „vogelmens- machine" gebouwd. Aan de ver vaardiging hiervan besteedde hij dertig jaar. IN NY ASS ALAND is de rust goed deels weergekeerd. De prijs der on lusten van de laatste 14 dagen: zes doden en zes en twintig gewonden, Tot dusverre zijn 35 inheemsen ge arresteerd. DE VOORMALIGE Egyptische minis ter van Buitenlandse Zaken, Saleh el Din, heeft alle Arabische landen ver zocht de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk af te breken. KOLONEL AHMED SHAWKY, de garnizoenscommandant van Cairo, heeft zonder opgave van redenen zijn functie neergelegd. Het ontslag is aan vaard. IN ZUID-KOREA zullen vele van de negen-miilioen vluchtelingen de win ter niet doorkomen, zo werd in de nationale vergadering verklaard. EEN COMMISSIE, benoemd door de Nederlandse vereniging van pleeg ouders komt in een rapport tot de slotsom, dat invoering van een wette lijke regeling van adoptie in hoge wenselijk is. Weersverwachting, geldig tot vanavond: In de ochtend plaatselijk mist. Overigens droog en vrij zonnig weer. Weinig wind. 's Middags iets warmer. Vandaag: Zon onder 19.19 uur. Maan onder 18.11 uur. Morgen: Zon op 5.59 uur. Onder 19.17 uur. Maan op 3.53 uur, onder 18.26 uur. Maandag: Zon op 6.01 uur. Maan i op 5.04 uur. i Neo-Destoer: ryE TUNESISCHE nxtionalMbehe party „Neo Destoer" heeft In een verklaring gezegd, dat de vervanging van resident-generaal De Hauteeloe- que door Pierre Voltard, het Tunesi sche volk niet zal geruststellen. Een verandering van beleid wordt niet verwacht. Het Franse militaire gerechtshof in Tunis, heeft twee Tunesiërs, die een leidende rol hadden gespeeld bij anti- Franse relletjes, tot tien jaar dwang- abeid veroordeeld. Bijna 50 anderen kregen straffen, variërend van één tot vijf jaar gevangenisstraf. Een schemerlampje is het nu niet direct, waaraan deze arbeiders zo druk werken. Deze op een galei ïykende lampekap zal komen te hangen in de grote tentoonstellingshal van „Grand Palais" te Parijs, waar de veertigste autotentoonstelling zal plaats vinden. 6000 lampen zullen in deze lampe kap worden aangebracht. TN Italiaanse politieke kringen toont 1 men zich pijnlijk verrast ovar de verklaring die de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, dezer dagen inzake Triest heeft afgelegd. Dulles zei. dat de Westelyke mogendheden niet tezeer gebonden hoefden te voelen aan de verklaring van 1944, waarin zij zei den, dat het vrye gebied van Triest aan talie diende te worden terugge geven. Grote Italiaanse bladen, zoals de „Corriere della Sera" en „Messagero" schrijven, dat nu wei duidelijk geble ken is, dat er geen officiële Ameri-' kaanse gedragslijn inzake Triest be staat. Dulles zou zich op het ogenblik niet duidelijk ten gunste van Italië of Zuid-Slavië kunnen uitspreken". Het monarchistische blad „Popoio di Roma" vraagt zich af, of Amerika O uit en ETEN EN ZEVENTIG kinderen Ll het rampgebied van Zeeland Zuid-Holland zijn onlangs na een ver bluf van een maand in Hongarije in Nederland teruggekeerd. Zij hebben daar een maand vertoeft als gasten van de Hongaarse regering. Naar eerst thans bekend wordt, zijn de kinderen bij aankomst op het sta tion te Boedapest terstond op een uit gebreide maaltijd vergast Een 18-ja- rige jongen, die tet de deelnemenden behoorde, heeft verklaard, dat hij nu met eigen ogen had gezien, dat de verhalen over voedseltekorten in Hongarije leugens waren. Deze kinderen, die niet allen uit communistische milieux stammen, hebben in Hongarije een prettige va- cantie gehad. De communistische bla den in Hongarije hebben dit verblijf van hun kant uitgebuit om het Hon gaarse volk te doen geloven, hoe de ongelukkige ondervoede Nederlandse arbeiderskinderen in Hongarije ware wat op verhaal zijn gekomen. Aan de andere kant hebben deze kinderen inderdaad een zo goede ver zorging ondervonden, dat zij allen vol lof over Hongarije zijn. Omtrent de hongersnood in dat land zün deze kin deren onwetend gelaten, daar zij in zorgvuldig uitgekozen milieux waren ondergebracht. A pothekers-assistenten voor het Gerechtshof I~)E procureur-generaal bij het Haag- se gerechtshof heeft respectieve lijk een onvoorwaardelijke gevange nisstraf van een maand en een voor waardelijke gevangenisstraf van een maand, plus 100 gulden boete geëist te gen twee apothekers-assistenten uit Katwijk. Door hun nalatigheid was er een vergiftigde poeder tererht gekomen tussen andere poeders, die bestemd waren voor een ziek kind. Dit is ge storven, nadat het de poeder had ge slikt. Zorgvuldig zijn da politieke tegen*— v un Aüenau» r aan het werk geweest, met zwart potlood. Zy gaven h i a een flinke lok over het voor hoofd en dat kleine, bekende snorretje op de bovenlip, en de gelykenis tussen de bovenste drie portretten en die van Hitler is „treffend". Men vermoedt, dat de communisten die tijdens de verkiezingscampagne be weren, dat Adenauer's Anti-Sovjet politiek gelijk is aan die van Hitier en het land naar de oorlog zal voeren verantwoordelijk zyn voor de verandering van de Kanselier. De tekst naast de foto luidt: „deze eed leg ik af voor het gehele Duitse volk: „Wij zullen niet rusten totdat geheel Duitsland weer verenigd is in Vrede en Vrijheid". De foto werd geno men in Frankfurt. £)E MINISTER-PRESIDENT, dr. Drees, heeft geantwoord op en kele vragen welke het Tweede Ka merlid Van Rijckevorsel had ge steld inzake de indiscretie van „Het Vrije Volk", dat voortijdig publica ties had gedaan over de millioe nennota, die geheim behoort te zijn tot de Derde Dinsdag in Sep tember. Minister Drees noemt de gedane mededelingen ten dele juist en ten dele onjuist, maar niettemin staat vast, dat de schrijver van het artikel de beschikking heeft gehad over gege vens die wel niet direct aan het ont werp voor de millioenennota waren ontleend, maar die in hun onder ling verband hem bepaalde conclu sies in de pen hebben kunnen geven. De regering heeft opdracht ge geven zowel een inter-ambtelijk als een justitieel onderzoek in te stel len. De resultaten daarvan moet zij afwachten, alvorens een nader oor deel uit spreken. De juiste cijfers over het begrotingstekort kunnen uiteraard nog niet worden ver schaft. HET EERSTE Nederlandse Legercorp: zal naar Duitsland worden verplaatst om deel te nemen aan de oefening „Rand Repulse", die van 18 tot 24 September tussen Enschedé en Bre men wordt gehouden. £)E DUIZENDEN die naar de vliegbasis Gilze-Rijen waren getogen om daar tal van belangrijke gebeurtenissen bij te wonen hebben in één «fhTh. verduwen gekregen, dat het hun ongetwijfeld voor de ogen zal hebben geschermerd toen zij, meer dan voldaan, het anders zo rustige Fn an/wfT6" aan«en gaven als het Amsterdamse „Centraalk Lnzame dame^nnnoo°!.naSePraat °Ver het verschrikkeli* geval van de TAAT ONS echter chronologisch te werk gaan en beginnen bij het gin, in de ochtend, toen luitenant kolonel A. A. M. van Rest, comman dant van de vliegbasis de luchtvaart tentoonstelling opende en zijn echtge note het lint doorknipte. Dat vond reeds plaats om 8 uur. Om tien uur togén de autoriteiten naar het nieuwe „geestelijke centrum" dat wij wel als een buitengewoon mooie aanwinst voor de vliegbasis mogen zien. Het gaat hier om een U- vormig complexje, dat eertijds als on- derolficiers-cantine in gebruik was, maar thans werd overgedragen aan de protestantse en katholieke zielzorgers TTE ENE „POOT" van de U is een uitermate gezellige zaal, eventu eel in tweeën deelbaar, als een wat grote huiskamer, bestemd voor de katholieke militairen. De andere „pootis een dito voor de protestan ten. Het verbindings-streepje van de U is een hal, te ener zijde uitkomend m de aalmoezenierskamer, te anderer zijde uitkomend in de kamer van de veldpredikant. Die hal werd door olijkerds reeds gedoopt in „de boks- rmg". De uitermate prettige verhou ding tussen aalmoezenier van Haeren en veldpredikant ds. van Zanten geeft echter weinig kans op een robbertje op de mat. MASSA-MAAL. JN EEN DER HANGARS, feestelijk met vlaggen en een lichtdecoratie versierd, werd hierna voor 2740 gas ten een volledige maaltijd opgediend met soep vooraf en pudding en vruch ten toe. binnen de drie kwartier. Een prestatie die wij tot nogtoe onover troffen achten, temeer wanneer men weet, dat alles tot in de puntjes was verzorgd, met echt tafellinnen en vol ledige couverts. Hoe dit werd klaar gespeeld zal wel tot de geheimen van de vliegbasis blijven behoren, maar nooit hebben wij zoiets aanschouwd. NUMMER 13. LIET KNAL-EFFECT van de dag kwam 's middags: een vliegfestijn dat commandeur-vlieger P. Vroon tij dens de maaltijd al terecht als iets had aangekondigd „dat zijn weerga niet vindt". Elk nummer van de vliegdemon- straties was een juweel op zichzelf. Inderdaad lichtte de vleugeltip van het ene vliegtuig een wimpel van de vleugeltip van het andere vliegtuig. Inderdaad vloog een schuurtje in brand na een welgemikt bombarde ment en joegen vier Havards loeiend in vervaarlijke loopings door het zwerk. En inderdaad stonden het ge tal 40 en de letters K.Lu. in vliegtui genformaties in de1 lucht geschreven. Iedereen hield volkomen overbo dig zijn hart vast. Maar het griezeligste van de hele middag was het avontuur van de uit verkoren damen. Op een gegeven moment verkondig de de man voor de luidspreker die zou met een 10 en een griffel slagen voor de Omroep als hij de kans kreeg! dat de prijs van de tijdens het mid dagmaal uitgedeelde loten was geval len op nummer 13. „Wie is nummer 13?!" schalde het over het veld. Uit de dichtbezette rij en verhief zich een dame. „U krijgt als prijs een proef-vlieg- les!" De dame werd tijdelijk ontdaan van het kind dat zij met zich voerde en zij vervoegde zich bij het oude twee- dekkertje, dat als leskist gereed stond Haar japon fladderde in de wind en alleen de aanblik ervan deed het vrouwelijk deel der toeschouwers al huiveren. Zij werd in het toestel geholpen, vastgeggespt, van een helm voorzien en de demonstratieles zou vlot zijn gelopen, wanneer de instructeur juist niet even voor een dringend gesprek naar de telefoon werd geroepen. Tot ontzetting van allen begon mevrouw had blijkbaar niet stil geze ten het vliegtuigje in beweging te komen. Het hobbelde stunteling over het gras. Mevrouw begon te gillen en zwaaide met haar armen door de lucht. Het grondpersoneel zwermde uit en begon een wedren met het hup pelende tweedekkertje dat zowaar even van de grond ging en zich zwabberend boven bet veld verhief. Doodsnoodskreten uit de mond der passagiere en wanhopig armgezwaai. Radeloosheid op de grond. Nijpende angst onder de duizenden die toeza gen. Tenslotte kwam het kistje neer. Prompt werd mevrouw buitenboord gehesen en even prompt viel ze flauw. Een brandcardauto voerde haar weg. Dit was dan een der glansmomen ten van de welgeslaagde ouderdag. En nóg vraagt ieder zich af: „Was dat nou geen verklede vent? (Vervolg op pag. 2) besloten heeft de functie van Italië in het Atlantisch Pact te verzwakken en of Washington thans de stompzin nige politiek van Engeland navolgt. Italië heeft zich altijd aan de verkla ring van 1948 gehouden. In Britse regeringskringen wekte Dulles' verklaring grote verrassing. Er was tussen En geland en de V. S. over dit on derwerp ge enenkele bespreking geweest. Men neemt nu maar aan,dat Dulles zijn persoonlijke mening heeft weergegeven. In Belgrado werden de woorden van Dulles begrijpelijkerwijs met gejuich ontvangen. Dulles had ook verklaard, dat een nederlaag van Adenauer bij de ko mende verkiezingen in Duitsland, de hereniging van Oost- en West-Duits- land ernstig in de weg zou staan. De ze uitlating is niet bepaald op een geschikt ogenblik gedaan, meent men in Washington. De kwestie Triest TN haar vierde nota aan Italië over de schendingen van Zuidslavisch grondgebied door Italiaanse militai ren, heeft de regering van Zuid-Sla vië gisteren verklaard, gedwongen te worden tot „overeenkomstige maatre gelen", ais het machtsvertoon langs de grens niet ophoudt. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Slavië weigerde men de „overeenkomstige maatregelen" nader te omschrijven. Men verwacht, dat de spanning tussen de beide lan den Zondag zijn hoogtepunt zal be reiken, wanneer Tito zijn rede gaat houden. De politie van Triëst, die on der toezicht staat van het geallieerds militaire bestuur, neemt reeds de no dige voorzorgsmaatregelen. De burge meester van Triëst, Bartoli, heeft na melijk laten uitkomen, dat er des noods door demonstraties e.d. gepleit zal worden voor aansluiting bij Ita lië. Intussen hebben zich weer grens- schendingen door Italiaanse militairen en vliegtuigen voorgedaan. rNE RAAD der gemeete Dongen heeft besloten drs. A. P. J. Brouwers niet toe te laten als raadslid, omdat hy de betrekking bekleedt van leraar aan de R.K. H.B.S. te Dongen. De heer Brouwers is tegen dit be sluit in beroep gegaan bij Gedepu teerde Staten van Noordbrabant. De ze hebben zijn bezwaren tegen het raadsbesluit ongegrond verklaard. Naar wij vernemen zal de heer Brouwers in beroep gaan bij de Kroon. JTEN OFFICIER van het Engel se leger zal vandaag de gast zijn van het gemeentebestuur van Nijmegen. Hij heeft een merk waardig geschenk van zijn woon plaats Coventry bij zich. Dat is namelijk een steen van de ver woeste kathedraal van Coventry. Deze steen zal in een Nijmeegse kerk worden aangebracht als een aandenken aan de oorlog. De be volking van Coventry wil door dit geschenk de herinnering levendig houden aan de mildheid van de Nederlandse bevolking, die zo spoedig na het beëindigen van de oorlog honderden bloembollen en bloeiende heesters aan Coventry heeft geschonken, ter versiering van het nieuwe stadscentrum.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1