Troepen van India kregen helicopters oelan De Zuid-Koreanen hadden het nakijken Ambtenaar in scheepshut verbrand Weer Sovjet-nota over de hereniging van Duitsland Nieuwe wethouders Verovert Europa de staalmarkten BOOTSMAN HOORDE „KLOPPEN" m RUKKEN \ov aards, enmelker DAGBLAD VOOR ZEELAND Roden zullen alle gevangenen vrijlaten Kim II Soeng Brit doodgeschoten naar Moskou Vrij warm Thuisvliegers Beraad voor de Christchurch-race Moeder en vijf kinderen bij brand omgekomen I n su li n e-prepa raa t verbeterde vorm Onrust aan grens van Zuid-Slavië Dertig milliard in Werkwijze anders; doel eender „HUNTER" MET OOIEVAARSPOOT Recordpoging van Duke mislukt Moed niet verloren Stratojet gaat even tanken So v j et-ambassadeur ernstig ziek HULPGEROEP IN BERLIJN Benoemingen Een „Balkan-koor" in de Verenigde Naties? Drama in Terneuzense Middenhaven Oorzaak onbekend Luchtmacht spiegelt zich aan „Coronet" Brand in kampeerdorp bij Rochefort Veldpost voor troepen in Duitsland McCarthy-ontslagen afgewezen Voorproefje van Duitse verkiezingen f Annette (7) redde haar vader A O1 af boven de luchtopname lij misschien tbare lande- 'eheerst. De in het hart school in het len splinter- klopt lijk rond de meest van 't toont Osse- klein maar foto K.L.M.) „En, :r tellen? landen vol hadden -post een 7:w a ar ge- kuil te halen enz. Ie geest waren zeld- te weer heeft hier veranderen. »r prima dank zij an Dongen en toen Lof werd gesloten, zowel de Dioc. poelan-staf als alle Ineemsters. lissaris van het N. Voorst tot Voorst, daguren eveneens, i was zeer in zijn der ouden van zijn •innering ne gezegd, dat-ie l, deze beroemde et Nederlands To il dit jaar zes en irden en dat herin- ■rhoud, dat ik met eede klas restaura- iet Delftse Poort- u precies 'n halve lij zat daar breed ten z'n Gezelschap. en sprak graag aar!!" meer Royaards!" oof toe, boog. Roy wijsvinger tussen wenkbrauwen: ,(n ben er zo... jièèè... f mij 'n Vermouth koppel duifeieren md onthutst en heel ermouth hebben we meneer Royaards, n....? Mag 't mis ers zijn?" oens duifeieren en Acteurs en actrices gnuivend. Maar de niet van gisteren, tere Rotterdammer naam van een van binnen, die in de Hij, op 'n drafje, et larachtig: na 'n mi' agen de duifeieren Vermouth: „Asje- Royaards". Meneer c de uitmiddelpuntig extra aandacht, of-la n dan: „Obaar! Hoe- ian me?" tl meneer Royaarfds! if pop voor 'n paar ieren van beroemde neneer." taling aan, neem dan ug je eieren." oeilijk gaan, meneer r zit nog maar n iw glas!' s waar ook. Hier beo f aar, jij bent 'n be liegen èn 'n schurk, eer Royaards 't zegt< zijn." i is 't zo... ingerukt. >nde minuut hod-i wat had u 93e JAARGANG No. 20815 Uilgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, Keigerstraat 16. Tel. Redactie. 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C J v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuws,raat 41, Tel. no. 35). MET SPANNING heeft men in Korea enkele dagen lang de komst verbeid van de Indische militairen, die in de gedemi- litairiseerde zone de bewaking op zich zouden nemen van de krijgsgevangenen die niet naar hun woonplaatsen willen terug keren. De Zuidkoreaanse regering had namelijk laten blijken, dat zij de Indische gasten een „warm" onthaal zou geven. Niettemin zijn gisteren duizend soldaten veilig en wel in de gedemilitairi- seerde zone aangekomen, terwijl de Zuidkoreanen letterlijk en figuurlijk het nakijken hadden. De Amerikanen verzorgden het vervoer van de troepen met hefschroef- vliegtuigen. Eerst werden de soldaten in Moensan overgebracht op een Ame rikaans vliegdekschip, vanwaar de helicopters, die elk vijf personen kunnen vervoeren, ze ophaalden. De hele landing verliep dus. anders, dan de Zuid- koreanen hadden voorzien. lil Suez-Kaiiaalzóne ET EN Britse burger-employé van de R.A.F. in de Suez-kanaalzone is doodgeschoten. Zijn auto is gestoten. Dit is van officiële Britse zijde mee gedeeld. Men vond het lijk langs de weg in de buurt van het hoofdkwar tier van de R.A.F. in Ismailia. De Egyptische politie zoekt met de Brit se militaire politie naar de dader(s). worden beïnvloed om hun beslissing uit te stellen. VAN FLEET DE ONGEREGELHEDEN in Nyassa- land houden nog steeds niet op. De politie zag zich gisteren weer genood zaakt het vuur te openen op betogers. Er viel één dode en verscheidene an deren werden gewond. ONZE REGERING besloot wegens verbetering van onze dollarpositie de bestaande beperkingen op de dollar- invoer te verzachten. DE PREMIER van Irak, Jamil Madfai heeft zijn ontslag aan Koning FeisaJ aangeboden. De Minister van Defensie Nuri as Said, zal waarschijnlijk de nieuwe formateur zijn. IN EEN ONTWERP van wet tot na turalisatie komt ook de naam voor van prof. Stefan Strasser, hoogleraar te Nijmegen. Hij werd in 1905 te We nen geboren. In 1947 kwam hij naar ons land. VOLGENS de „Pravda" zijn er nog slechts 13.532 Duitse en 2458 Japanse krijgsgevangenen in de Sovjet-russi- sche kampen. De Westduitse regering verklaarde, dat er nog bijna 103.000 Duitsers in Rusland gevangen worden gehouden. NOG STEEDS wordt er in de omge ving van Velsen gezocht naar de 10- jarige D. Zwenne, die sinds Zaterdag wordt vermist. Een oude Duitse tank gracht is tot de bodem leeggehaald. Zonder resultaat. OP DE RECHTEROEVER van de Ti ber bij Rome, zijn de resten van de Etruscische stad Feronia gevonden. DADIO PJONGJANG opende Maan- dag een mooie, brede weg in het krijgsgevangenen-labyrinth, met de verklaring, dat alle geallieerde gevan genen zullen worden vrijgelaten. De genen die veroordeeld zijn wegens oorlogsmisdaden, zouden eveneens in vrijheid worden gesteld. In de verkla ring werd echter geen getal genoemd en deze omstandigheid noopt tot na denken. In kringen van de Verenigde Naties te New York is men deson danks bereid met optimisme de ver dere ontwikkeling van zaken tege moet te zien. In de bestandscommizsie hebben de communisten, op hetzelfde moment dat de radio-verklaring werd uitge zonden, geïnsinueerd, dat de Verenig de Naties agenten van Syngman Rhee en Tsjang Kai Sjek in de krijgsege- vangenenkampen hebben onderge bracht. Hieruit was volgens de com munisten te verklaren, dat vele Noordkoreanen en Chinezen geen be sluit omtrent hun terugkeer konden nemen. Ook protesteerden de commu nisten tegen het vasthouden van krijgsgevangenen als gijzelaars. Zij eisten repatriëring van bepaalde personen, die zij bij name wisten te noemen. De V.N.-afgevaardigde op deze be spreking, generaal Bryan, gaf geen bepaald antwoord met betrekking tot de met name genoemde personen, doch wel wee» htf er nadrukkelijk op, dat alle communistische gevangenen die teruggezonden willen worden, niet V/OLGENS een ander bericht van de Noordkoreaanse radio, is de pre mier van Noord-Korea, Kim II Soeng, gisteren per trein naar Moskou ver trokken. De Sovjetrussische regering had hem uitgenodigd. De premier gaat aan het hoofd van een regerings delegatie, die behalve de minister van Buitenlandse Zaken, ook de vice-pre mier en de minister van Spoorwegen onder haar leden telt. In Zuid-Korea verwacht men intus sen de benoeming van generaal Van Fleet, de vroegere bevelhebber van het Achtste Leger in Korea, tot eer ste militaire adviseur van de Zuidko reaanse regering. Er was nog geen of ficiële bevestiging van deze benoe ming ontvangen. Generaal van Fleet bevindt zich echter wel in Zuid-Ko- rea. V. S. BEMIDDELEN. EEN OOSTDUITSE machinist van een stoomwals, reed nadat hij zijn werk aan een grensweg net jes had afgemaakt rustig met zijn voertuig de grens over en vroeg politiek asyl. Dat was een onmuzikale „Wals naar de vrij heid". Oostduitse politie heeft la ter het vehikel teruggehaald. ZESHONDERD artsen uit 43 landen, vergaderen in Den Haag. De staats secretaris van Volksgezondheid, dr. P. Muntendam, heeft de vergadering of ficiéél geopend. ZONDER ENIG CEREMONIEEL, en kel door het openstellen van de lo ketten, is gisterenmorgen de Najaars- beurs-1953 te Utrecht geopend. De eer ste buitenlandse bezoeker, was de Antwerpenaar René van Gooi. Hij was een kwartier te vroeg. VICE-ADMIRAAL F. STAM, vlagof ficier materiëel van de Kon. Marine, is op 55-jarige leeftijd te Den Haag overleden. Hij stierf, toen hij van een vergadering onderweg was naar huis. Zijn naam is verbonden aan de helden- strijd van de „Tromp", van welk schip hij commandant was. DE MAASTRICHTENAAR B„ is door de rechtbank veroordeeld tot twee maanden en f 2000 boete, wegens het smokkelen van enkele millioenen de viezen. Een vrouw, die hem had ge holpen, kreeg dezelfde gevangenis straf, plus 1000 gulden boete. HET AANTAL DODEN, dat bij de aardbevingen op de Ionische eilanden viel te betreuren, bedraagt 394. Ge wond werden 941 personen. Op EEN ONBEWAAKTE overweg by Roermond is een kind van het gezin B. door een passerende locomotief ge grepen. Het werd zo ernstig gewond, dat het een uur later overleed. OP 21 SEPTEMBER zal prof. mr. Ch. J. J. M. Petit het rectoraat aan de R. K. Universiteit te Nijmegen overdra gen aan prof. mag. dr. J. H. Robbers S. J. t' SAS. geldig tot Weersverwachting, vanavond: Droog weer. Aanvankelijk zon nig, later van het Westen uit toe nemende bewolking in de hogere niveaux. Zwakke tot matige, later aan de kust vrij krachtige, Zuide lijke tot Zuidwestelijke wind. Vrij warm. Vandaag: Zon onder 19.26 uur. Maan op 00.00 uur. Maan onder 16.54 uur. Morgen: Zon op 5.54 uur. Maan op 00.14 uur. r\E ZESTIEN landen met troepen in Korea hebben besloten, dat Ame rika zich met de communisten in ver binding zal stellen in verband met de politieke conferentie over Korea. Als datum is 15 October genoemd Genève, San Francisco op Honoloeloe worden als in aanmprking komende plaatsen van vergadering voorgesteld. Amerika zal via een neutraal land (Zweden) dit voorstel doen, aldus verluidt in Washington. 2 r\E TWEE militairen van het ^Nederlands Detachement Ver- enigde Naties, die in communis- 2 tische krijgsgevangenschap waren 2 geraakt en onlangs werden vrij- 2 gelaten, zijn gisteravond met het 2 lijntoestel van de K.L.M. uit To- 2 kio vertrokken. Het tweetal 2 de sergeant J. N. Plant en de 2 soldaat G. van Leeuwen zal 2 morgen in ons land aankomen. Amerikaanse industriëlen klagen, hun nood TN Amerikaanse staalkringen is men weinig te spreken over het feit, dat de Europese staalindustrie, en dat nog wel dank zij de dollarhulp. dermate weerbaar is geworden, dat zij een ge duchte concurrent blijkt. Europa ver overt belangrijke nieuwe markten, vooral door de lagere prijzen. Bijzonder dwars zit het de Ameri kanen, dat in enkele gevallen Améri- kaans staal op het continent werd ge weerd, doro importbeperkingen van diverse reegringen. TN PITTSBURGH zijn een moeder en haar vijf kinderen omgeko men bij een hevige brand, die het houten huis, waarin zij woonden, binnen enkele uren in de as legde. De vader van het gezin, de 40-jari- ge Paul Kritzanich, deed wanhopige pogingen om de zijnen te redden. Tenslotte moest hij zelf gewond zijn pogingen opgeven. ONDANKS PROTESTEN QNDANKS een felle nota van de Zuidslavische regering aan het Italiaanse ministerie van Buitenland se Zaken, hebben de Italianen Dins dag hun militaire bewegingen langs de gemeenschappelijke grens voortge zet. Behalve door gemotoriseerde eenhe den werd door groepen soldaten en politiemannen, ter sterkte van veer tig man. langs de grens gepatrouil leerd. Maandag en Dinsdag vlogen Italiaanse vliegtuigen boven Zuid-Sla visch rechtsgebied en in de avond uren van dezelfde dag werd vlak over de grens met mitrailleurs en geweren geschoten. De bevolking van het grensplaatsje Beneska Slovenië werd drie dagen lang door het Italiaanse leger geïso leerd en zelfs in kleine dorpen wer den gemotoriseerde en gepantserde eenheden gelegerd. Ontdoken francs: TN de eerste 24 uur van een verras sende actie van de Franse Regering tegen belastingontduikers zijn kapita len van een gezamenlijke waarde van 30.000 millioen francs aan het l>Jit gekomen, die niet waren aangegeven. Het grootste deel van het geld is het eigendom van Fransen met kapi talen in het buitenland, die deze mid delen niet naar Frankrijk willen heb ben overbrengen om te helpen bij het oplossen van de moeilijkheden van het Franse geldwezen. De Franse Regering is van plan de kapitalen verbeurd te verklaren en de eigenaars zware boeten op te leggen. Het Franse departement van Finan ciën wilde geen bijzonderheden mee delen. /^NP DE Maandag te Londen geopende Britse pharmaceutische conferen tie heeft dr. G. R. Boyes, de voorzit ter, mededelingen gedaan over een nieuw, verbeterd insuline-preparaat voor de behandeling van suikerziekte. Dit preparaat, dat door een onder neming te Kopenhagen is vervaardigd, zou in het gemiddelde geval één in jectie per dag voldoende doen zijn. Het is snelwerkend met langdurig ef fect. Het zal misschien binnenkort op de markt kómen. Aldus meldt „Reu ter". In het K.L.M.-gebouw in Den ilaag kwamen bemanning en passagiers van de DC-6 Liftmaster, die op 8 October zal deelnemen aan de Christ- churchrace, bijeen. De president-directeur van de K.L.M., de heer Ples- man poseerde met de bemanning. Van l.n.r.: J. Hoonen (2e piloot), me juffrouw Jaspers (stewardess), de heer Plesman, H. A. Kopper (gezag voerder), H. v. d. Ham (boordwerktuigkundige), L. Hermans (le ste ward), J. v. d. Bos (2e marconist), Mejuffrouw E. Pinault (stewardess) J. M. Kiepe (maconist) en J. H. Hoftijzer (2e steward). "TOT GISTERMIDDAG zijn aan de i zonegrenzen tussen Oost- en West-Duitsland 4500 Oostduitse jon geren aangehouden, die de opdracht hadden, de algemene verkiezingen van aanstaande Zondag op gewelddadige wijze in de war te sturen. Er werd zelfs gefluisterd, dat bepaalde perso nen op de nominatie stonden om ge liquideerd te worden! Officiëel blijven de Sovjet-autori teiten in Berlijn zoetgevooisd. Er is weer een nota overhandigd, waar in een bespreking tussen Oost- en West LIET wereldsnelheidsrecord voor 1 vliegtuigen is al sinds jaren een Amerikaanse aangelegenheid. Dit zit de Engelsen om in ruimtelijke ter men te spreken uitermate hoog. Daarom werd er gisteren weer een poging gedaan, om de Amerikanen de titel van „snelsten in de lucht" te ont roven. Niemand minder dan Neville Duke, de vermaarde invlieger van de Hawker-vliegtuigenfabriek, was voor deze krachttoer uitgenodigd. Direct na de start had Duke echter al pech en moest hy zyn poging opgeven. Het bleek, dat één der „poten" van het landingsgestel van de Hawker „Hunter"-straaljager, waarmee Duke de lucht in ging, niet geheel was in getrokken. Duke besefte terdege, dat, hem straks een landing „op één poot" Hartkwaal of zelfmoord? HE AMSSADEUR van de Sovjet- Unie in Teheran, Anatoli Lavrien- tiev, is ernstig ziek. Volgens een of ficiële verklaring lijdt hij aan de ge volgen van een hartaanval. De hoge ligging van Teheran zou van die aan val de oorzaak zijn. Binnenskamers zegt men evenwel, dat de ambassa deur een mislukte zelfmoord-poging achter de rug heeft, welke in nauw verband staat met zijn terugroeping naar Moskou. Naar de New-York Times" meldt, betekenen de gebeurtenissen in Perzië van de afgelopen 15 dagen, een zware slag voor de Sovjet-Unie. Perzië was na de staatsgreep van Mossadegh het satellietschap zeer na bij. Bij de arrestatie van de premier, bleken de Russische kansen grondig verspeeld. „Gastvrije''' Tsjechen Duren van de Tsjechoslowaakse mi litaire missie in West-Berlyn bel den de politie op, omdat zij in het gebouw van de missie iemand om hulp hadden horen roepen. De politie trok daarop een cordon om het ge bouw. Na ruggespraak met de autoriteiten van de Amerikaanse sector, waarin het gebouw ligt, werd het cordon la ter teruggetrokken. De Tsjechen pro testeerden bij de Amerikanen, maar dezen wezen het protest af. Zij zei den, dat de politie slechts was opge treden in antwoord op hulpgeroep. De politie had gedacht aan de moge lijkheid van een poging tot ontvoe ring. Volgens Amerikaanse functionaris sen was kort na het hulpgeroep een auto van het gebouw der missie ver trokken. L vei,v Vv-..v v v Deze, zojuist door de autoriteiten vrijgegeven foto, toont 's werelds eerste tank-vliegtuig, aangedreven door straalmotoren, het vliegtuig, de Boeing KB-47 B Stratojet tanker (rechts), tankt hier juist een andere B-47 Stratojet, een middelgrote bommenwerper, tijdens een poefvlucht. te wachten stond. Maar eerft moest hij zijn brandstofvoorraad opmaken, om een brand bij de landing te ver mijden. Hij maakte om die reden een „pleizier-vluchtjes", dat een half uur duurde. Met lege tanks en vreemd scheef hangend, kwam zijn toestel over het vliegveld van Tangmere, bij Londen, aan geraasd. De landing verliep toch nog voorspoedig. Eén vleugelhelft werd licht beschadigd, en Duke, die in vakkringen „de onkwetsbare' wordt genoemd, kreeg geen schram metje. Vandaag zal Duke het weer proberen. R.K. Universiteit ]V/fet ingang van het komende studie jaar wordt aan de R.K. Universi teit te Nijmegen begonnen met het klinisch onderwijs. Hiertoe zijn benoemd: tot gewoon hoogleraar in de pathologische anato mie dr. H. J. G. Weijers uit 's-Gra- venhage; tot gewo.on hoogleraar in de kindergeneeskunde dr. J. J. Sloof, chef-arts van de kinderafdeling van het R.K. Binnenziekenhuis te Eind hoven en tot gewoon hoogleraar in de gynaecologie en obstetrie dr. L. A. M. Stolke uit Utrecht. FJE regeringen van de drie Balkan- landen dit zyn Griekenland, Turkije en Zuid-Slavië, willen ko men tot een zelfde beleid in de Ver enigde Naties. Dit is officieel in Athe ne verklaard. De afgevaardigden van deze landen bij de Verenigde Naties zouden al op dracht hebben gekregen om te zoeken naar een gemeenschappelijke houding tijdens debatten en stemmingen in de politieke commissie en de Algemene Vergadering. „j DINSDAGMORGEN VROEG ontwaakte de bootsman van het aan de /'steiger van de Terneuzense Middenhaven liggende betonningsvaar- tuig „Honte" door ongewone geluiden aan boord. Hij meende, dat iemand klopte om de aandacht te trekken en toog op onderzoek uit. Het kwam anders uit dan hij dacht: rookwolken wezen hem de weg naar de plaats midscheeps-benedendeks, waar zich een drama had afgspeeld, dat aan de hydrografische ambtenaar A. Pot, 41-jarig vader van drie kinderen, uit Viissingen het leven heeft gekost. J^E BOOTSMAN zag een sterke rookontwikkeling midscheeps. Toenhij daar aankwam, was het niet moeilijk te ontdekken, dat beneden- deks een vuurhaard een vernielend werk verrichtte. Bovendien was snel duidelijk, waar het „geklop" van- daan kwam: het was niet anders dan het knetterend geluid van brandend hout. Binnendringen in dat deel van het schip, waar zich de hutten van de hydrografische ambtenaren van het Loodswezen bevonden, was door de sterke rookontwikkeling volkomen onmogelijk. Onmiddellijk werd de brandweer van Terneuzen gewaarschuwd. Spoe dig was deze ter plaatse en met en kele stralen werd het vuur bestre den. Men moest afwachten tot het vuur bedwongen was, aleer men iets kon doen voor de redding van de amb tenaar Po.t Er moesten ook na de blussing zuurstofapparaten worden gebruikt om de trap naar beneden te kunnen betreden. De ergste vrees werd toen he laas al spoedig bewaarheid: onder aan de trap, die van deze afdeling naar het dek leidt, vond men het ontzielde lichaam van de heer Pot. Het was dui delijk, dat deze nog getracht heeft aan dek te komen. Onder aan de trap moet hij bewuste loos zijn geraakt en zijn neer gevallen. DEERLIJK VERBRAND. T~hE GEVOLGEN waren verschrikke- lijk. Zijn lichaam was deerlijk verbrand en door rook en hitte ge blakerd, De politie heeft een onder zoek ingesteld. Daarna is de „Honte" met aan boord het stoffelijk over schot van het slachtoffer, naar Viis singen gegaan. Omtrent de oorzaak tast men in het duister, al zijn er aan wijzingen, dat de heer P. in zijn hut nog laat moet hebben gerookt. Rest nog te melden, dat het gedeelte, waar de brand woedde, geheel is vernield en dat dank zij ijzeren tussenschotten het vuur niet verder om zich heen kon grijpen. Duitsland wordt voorgesteld, over de afschaffing van de interzonale passen. De regering te Bonn heeft de Duit sers, die nog immer dromen van een herleefd Nazi-dom. één vinger ge schonken en tegelijkertijd een gehele hand afgenomen. Enerzijds is ver klaard, dat drie Duits-geallieerde ra den zullen worden ingesteld, voor clementie en vrijlating op erewoord van Duitse oorlogsmisdadigers, die in gealliëerde gevangenissen hun straf uitzitten. Aan de andere kant is het kabinetsbesluit, waarbij de „Duitse Rijkspartij" een verboden organisatie werd, aan het Hof voor grondwette lijke zaken te Frankfort voorgedra gen. In Neurenberg en in het nabij gelegen Fuerth kwamen reeds botsin gen voor tussen politie en 5000 leden van de D.R.P., die een verkiezingsbij eenkomst wilden houden. Nieuwe radar-apparatuur komt in 1954-1955 J^JAT DE radarbeveiliging van de luchtmachten der NAVO-landen niet voldoende is, is één der belang rijkste lessen van de oefening „Coro net" geweest. Nederland werkt nog steeds met tweedehands materiaal, dat indertijd van de Engelsen werd overgenomen. Generaal I. A. Aler, de chef van de Nederlandse luchtmachtstaf, heeft nu verklaard, dat een bestelling voor ra dar-apparatuur, ten bedrage van f 100 millioen, welke bij Philips is ge plaatst, in 1954-1955 zal worden afge leverd. Niet eerder dan in 1955 kan men de eigenlijke bewapening van de Neder landse luchtmacht met Hawker „Hun ters" verwachten. Er is een klein kansje, dat de eerste levering eind volgend jaar geschiedt. DE GROTE STEDEN TN DE VERDELING van de wethou- derszetcls in onze grote steden is, zoals te verwachten was, weinig ver andering gekomen. De zes wethouders van Rotterdam zijn dezelfde gebleven, zodat daar drie leden van de P. v. d. A., 1 K.V.P.-lid, 1 A.R. en 1 lid van de V.V.D. in het college zitting hebben. Utrecht biedt bijna hetzelfde beeld. Vier wethouders werden herkozen, nl. twee van de P. v. d. A., 1 van de A.R. en 1 van de K.V.P. Voor deze laatste partij kwam er in de persoon van de heer G. Zegers een nieuw gezioht in het college. Deze werd namelijk ge kozen, nadat mr. J. Derks had be dankt. Ook in Den Haag blijft alles bij het oude: 2 P. v. d. A„ 2 K.V.P., 1 liberaal en 1 A.R. In Amsterdam heeft men na uitgebreide discussie het besluit genomen het College van B. en W. te brengen van zes op zeven zetels. De zes thans gekozenen bleven „in sa menstelling" gelijk: 3 P. v. d. A., 2 K.V.P. en 1 Prot. Chr. In Nijmegen deden de raadsleden het precies andersom, vergeleken bij de hoofdstad: daar werd het aantal wethouders teruggebracht van vijf op vier. Het resultaat was, dat 3 leden van de K.V.P. en 1 lid van de P. v. d. A. werden gekozen. Niet gekozen werd de K.N.P.-afgevaardigde Tliman. LIET GROOTSTE gebouw van het 'D nachtverblijf voor Nederlandse touristcn in België, dat te Ave et Auffe, in de buurt van Rochefort, is door een hevige brand volkomen ver. woest. De directeur van het bungalow- en kampeerdorp, de heer Bouvee, werd door het vuur verrast. Hij liep ern stige brandwonden op. De brandweer van Rochefort was uren in de weer, om het vuur te blussen. De brand ont stond door de ontploffing van een tank, waarin de brandstof voor een electrische generator werd bewaarcE Bijzondere regeling UOOR DE TROEPEN, v deelnemen aan de die zulten oefening in Duitsland in de loop van de maand September, zijn bijzondere regelingen getroffen ten aanzien van de veldpost, de berichtgeving in bijzondere geval len en de terugkeer naar Nederland. Van 13 tot en met 24 September worden de poststukken aldaar geadres seerd: Rang, naam en voorletters, le- gernummer, onderdeel, Napo 201. Aan hen, die vervroegd vertrekken, wordt van 6 tot en met 12 Septemb'e# op gelijke wijze geadresseerd, onder toevoeging van het woord: voordeta chement Napo 201. Aan hen, die na blijven wordt geadresseerd onder toe voeging van het woord: nadetache- ment Napo 201. ^A het onderzoek, dat door een Amerikaanse congrescommissie is ingesteld naar het politieke verleden van de functionarissen bij de Ver enigde Naties, zijn onlangs twaalf Amerikanen ontslagen, omdat zij ge weigerd hadden bepaalde vragen te beantwoorden. Het administratieve hof van de V.N. heeft deze ontslagen nu echter als on billijk gekenschetst en de secretaris generaal van de V.N. aanbevolen, de ze functionarissen schadeloos te stel len en opnieuw in dienst te nemen. Een woordvoerder van de secreta ris-generaal vond het niet vreemd, dat een juridisch lichaam tot andere conclusies komt dan het administra tieve orgaan. Zondag zullen m Duitsland verkiezingen worden gehouden. Toch zijn thans de eerste stemmen al uitgebracht. Dat zijn de stemmen van de rei zigers naar het buitenland, die op verkiezingsdag niet aanwezig zullen .zijn. Zij konden reeds van te voren hun stem uitbrengen, op plaatsen in de Westduitse Bondsrepubliek, voornamelijk op de vliegvelden, in de havensteden en op de grote stations. Het kieslokaal in het hoofdstation van Frankfort, waar reeds 50 personen, 3J/2 uur na de openstelling had den gestemd. Qe zevenjarige Annette Kuzdal heeft, ondanks het feit, dat zij zelf niet kan zwemmen, haar vader van een wisse verdrin kingsdood gered. De goede man, 48 jaar, kreeg tijdens het baden in de Detroit-rivier een hartaanval. Annette, die haar vader in gevaar zag, waadde door het ondiepe wa ter naar hem toe en wist zijn hoofd vijf minuten lang boven water te houden. Toen kwam hulp opdagen. Kuzdal is weer he lemaal beter!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1