Toestand rond Triëst „vrij rustig Hij werd DRIEMAAL GEKROOND Stappen van „Grote Drie" Gebraden bankbiljetten Spelen radio en krant de grootste rol Voor Aartsbisdom GOA DODEN IN TUNIS Alpenklooster blijft Prof dr Alphons Steger overleden Prinsesjes thuis voor Oma's verjaardag Nu dertig dagen hechtenis Gewoon deserteur Chri s tcliur ch race50 UUR ZITTEN Groot gebrek aan vliegtuigen Vluchtelingen- cursussen Over publicatie Rijksbegroting '54 Een geheim PENSIOEN VAN 4 MILLIOEN P aleis-gevangene N DAGBLAD VOOR ZEELAND De sterkePella 5 „Incident" Pionier van de Katholieke Actie OPLOSSING NABIJ Voor allen uniform costuum Warmer Turkije wil kapitaal aantrekken ww& Zou ex-keizer van Mandsjoerije vrij komen r fMecky" met de Hitler-snor 93e JAARGANG No. 20814 Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG SEPTEMBEF 1953 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda. Keigerstraat 16. Tel. Redactie. 8181. Admi nistratie: 8778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad; C J v. Hootegem. Mr. Dr. A. J-J-M- Mes, Mr. H B L. de Rechter, L. J. v. 't Westende P. V' M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6 15 per week (uitsluitend bij niet-post- heetellf 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 cent Postrek. no. 278841. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. ■^7 voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601, OO^TBURG: N.euwstraat 41, Tel. no. 35 IN DE NACHT van Zondag op Maandag zijn drie Italiaanse oorlogsschepen in Venetië, de dichtst bij Triëst liggende Ita liaanse haven, aangekomen. Ook is gemeld, dat de Italiaanse Regering de zee- en land strijdkrachten opdracht gaf zich zo dicht mogelijk bij Triëst te concentreren. Radio-Belgrado zei Maandag over de Italiaanse troepenbe wegingen in het gebied rond Triëst, dat deze waren bedoeld om het Italiaanse'volk de „sterke hand" van Pellas regering te to nen. Over het algemeen wordt overigens de toestand „rustig" genoemd. TN PARIJS is Maandag bevestigd, A dat vertegenwoordigers van de drie Westelijke mogendheden stappen heb#en genomen te Belgrado en Rome om de Regeringen van Zuid-Slavië en Italië tot kalmte en matiging aan te sporen. Een woordvoerder van het Zuidsla- vische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Zuid-Sla vië niet van plan is Triëst in te lijven. Een functionaris van de Britse am bassade heeft verklaard, dat de toe stand met betrekking tot Triëst als rustig beschouwd wordt. Te Monfalcone, aan de grens van Italië met de Brits-Amerikaanse zone van Triëst, is Zondag het paspoort van een Zuidslavische diplomaat, die naar huis terugkeerde van een inter nationale conferentie te Genève, in beslag genomen Na Zuidslavische stappen werd het paspoort teruggege ven. Radio-Belgrado meldde, dat de DE „GOUDEN ROOS" 7.H. Paus Pius XII heeft Zondag een voor de aartsbisschop van Goa (Portugees Indië) bestemde „Gouden Roos" gezegend. De instel ling van het voorrecht van de „Gou den Roos" wordt toegeschreven aan Z.H. Paus Leo IX, negen eeuwen ge leden. Zij wordt door de Paus ten geschen ke gegeven aan personen, heiligdom men, bisdommen, steden of instellin gen, die zich op bijzondere wijze voor de Kerk verdienstelijk hebben ge maakt of wel als teken van vaderlij ke genegenheid van de Paus. Aan Goa valt ditmaal de onder scheiding ten deel naar aanleiding van het vierde eeuwfeest van het overlijden van de H. Franciscus Xa- verius, de beschermheilige van het missiewerk. Het bisdom Goa is een jaar na de dood van Franciscus Xa- verius 2 December 1552 opgericht. Italiaanse autoriteiten geweigerd had den Zuidslaven bij verscheidene grens posten in de buurt van Gorizia in Ita lië toe te laten. Italiaanse tanks pa trouilleerden langs de grens, aldus de Zuidslavische radio. „NET ZO ERNSTIG". Ongeregeldheden DIJ ongeregeldheden met Tunesische nationalisten in Monastir, die op een der pleinen de Tunesiso^.e vlag hadden gehesen, is Zondag een Fran se soldaat dodelijk gewond. Volgens onbevestigde berichten kwamen verscheidene Tunesiërs om het leven, toen de Franse politie na het incident arrestaties verrichtte. LONDEN GELOOFT, dat het Westen de Sovjets zal voorstellen de „Grote Vier" in Lugano (October a.s.) te la ten praten over Oostenrijk en over Duitsland als „2 afzonderlijke kwes ties". IEDERE BELG eet gemiddeld 26.4 ki lo suiker, 38 kilo vlees, 80 kilo groen te, 60 kilo fruit, 225 eieren en 11 kilo boter per jaar. Per dag eet hij 300 gr. brood. VOOR HET EERST sinds elf jaar is Maandag in Londen weer wittebrood verkocht. De vraag was groter dan het aanbod. DE BENOEMING van een Hongaarse gezant in Zuid-Slavië is wellicht het teken voor het herstel der betrekkin gen tussen Tito en de communistische landen. PROF. DR. N. VROOM, hoofd van de afd. Kunsten van het Departement van O., K. en W. nam gisteren af scheid. Dr. Vroom is benoemd tot di recteur van de Amsterdamse Acade mie voor Beeldende Kunsten. Monnken van S. Bernard £)E PROCURATOR-GENERAAL van de Reguliere Kanunniken van St. Bernard heeft met grote stelligheid de geruchten ontkend, dat de monni ken hun beroemde abdij in de Alpen op de grote St. Bernard zouden ver laten. Integendeel, het is zeker, dat het klooster gehandhaafd zal bl-ijven, of schoon door de modernisering van het 1V$terA ei ™onniken hun oorspron- Hd all- aG u6uhulp aan reizigers in dit „ebied hebben verloren. De procurator-generaal deelde mee, dat het aantal bewoners van het kloos- ter de laatste jaren om bestuursrede- nen is verminderd, doch dat de abdij in gebruik zal blijven als noviciaat. ETEN woordvoerder van het Ameri- kaanse Departement van Buiten- lanse Zaken heeft te Washington mee gedeeld, dat volgens de jongste in lichtingen de toestand niet zo ernstig is als de eerste berichten misschien hebben doen voorkomen. Italiaanse bladen, die twee dagen lang onder alarmerende koppen be richten over Triëst publiceerden, schreven Maandagavond, dat het on middellijk gevaar van de zijde van Zuid-Slavië was weggenomen door het energieke optreden van premier Pella. J ^VNGEVEER 25 Italiaanse solda- i ten, uitgerust met automati- J sche wapens, zijn 50 meter op Z.- Slavisch grondgebied doorgedron- f gen en verlieten het nadat Zuid- Slavische grenswachten hen twee- J maal gesommeerd hadden zulks t te doen. Dit deelde Maandagavond het officiële Zuidslavische pers- J bureau „Tanjoeg" mede. f Volgens „Tanjoeg" is erger voor- f komen door de kalme houding van J de Zuidslavische soldaten. J Een woordvoerder van het Ita- i liaanse departement van Buiten- landse Zaken verklaarde: „De J Zuidslaven hebben zonder twijfel i de Italiaanse soldaten door de ver- rekijkers van hun verbeelding ge- t zien!" |WTAANDAGMORGEN is op 79-jari- ge leeftijd in de Maria-Stichting te Haarlem overleden, Prof. Dr. Al phons Steger oud-lid van de Eerste Kamer en oud-buitengewoon hoog leraar aan de Technische Hogeschool te Delft. Prof. Dr. A .M. A. A. Steger was achtereenvolgens leraar aan de Open bare H.B.S. te Zaandam en het Igna tius College te Amsterdam. Na enige jaren gaf hij de leraars functie prijs en ging hij over naar het bedrijfsleven. Hij werd directeur van de Watergasmaatschappij Kramers en Aarts. Zijn kennis van de chemische technologie had echter reeds zozeer de aandacht getrokken, dat hij een func tie aanvaardde als privaat-docent aan vankelijk aan de Universiteit te Am sterdam, later ook aan de Technische Hogeschool te Delft. In 1922 werd Prof. Steger gekozen tot lid van de Eerste Kamer, welke functie hij tot 15 September 1923 be kleedde. In September 1926 keerde hij in de Eerste Kamer terug tot de te rugkeer van de Nederlandse regering uit Engeland. In het Katholieke leven in Neder land heeft Prof. Steger een geheel eigen plaats ingenomen, waarbij Tiïj als nooit rustende en ideeënrijke per soonlijkheid voor- en tegenstanders had. Van hem is de idee uitgegaan om te komen tot de oprichting van een standsorganisatie der leidingge vende Katholieke personen, die ten slotte de stoot gaf tot de oprichting van de St. Adalbert-vereniging door wijlen Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beeren- brouck. Engeland-Egypte rT'E Cairo acht men het niet uitge sloten, dat voor het einfis van September overeenstemming met En geland wordt bereikt over de bases in de Kanaalzone. Bij de niet-officiële onderhandelingen, die op het ogen blik worden gevoerd, zouden de mees te geschilpunten zijn opgelost. Hij was steeds vervuld van nieuwe gedachten met betrekking tot het Ka tholieke sociale leven en bewoog zich op allerlei terreinen van het Katho lieke actie- cn lekenapostolaatswerk, voordat nog de Katholieke Actie of ficieel in het leven was geroepen. Zo nam Prof. Steger in 1936 tezamen met wijlen Prof. Titus Brandsma O.Carrju het initiatief tot de „Actie voor God", waarvan hij voorzitter is geweest, tot dat tijdens de bezetting in 1941 de stichting moest worden ontbonden. De N.E.S.B.-leiders pEN VOLTALLIGE kamer van de Amsterdamse Rechtbank heeft 'n bevel tot voorlopige hechtenis uitge vaardigd tegen de algemeen leider der N.E.S.B., de 31-jarige Paul van Tienen uit Amsterdam, en tegen de landelyk leider, mr, J. A. Wolthuis uit Gro ningen. Dit bevel is 30 dagen van kracht en kan een onbepaald aantal keren met die termijn worden ver lengd. De rechter-commissaris had reeds een bevel tot bewaring uitgevaardigd, dat echter slechts 6 dagen van kracht is en maar eenmaal kan worden ver lengd. De derde leider van deze beweging, die gelijktijdig met van Tienen en mr. Wolthuis op Zaterdag 22 Augustus was gearresteerd, de 29-jarige werk groepsleider van Amsterdam A. M. Kruit is na vier dagen in verzekering te zijn geweest de vorige week in voorlopige vrijheid gesteld. Ongeacht de arrestatie van de he ren van Tienen en mr. Wolthuis en de beslissing, die de Rechtbank, gaan alle activiteiten der N.E.S.B. onver minderd door", aldus luidde het offi ciële commentaar van de plaatsver vangende leiders dezer beweging gis termiddag. DE VRACHTAUTO die in Amster dam zo maar ineens de weg op schoot en eerst stilstond toen er een luxe wagen „in de weg kwam" trok veel kijkers. Twee meisjes en twee jongens van 2 tot 5 jaar oud kropen uit de cabine en begrepen heel goed, dat je niet met een star ter kan gaan spelenEnfin, het liep nog goed af! HOESSEIN ALA is in Perzië benoemd tot Minister voor Hofaangelegenheden Ook tijdens Mossadegh bekleedde hij een tijdlang die post, doch later werd hij ontslagen. DE SOVJETS hebben zo maar alle diplomaten te Moskou uitgenodigd de opening van het nieuwe seizoen in het Bolsjoi-theater bij te wonen. Zo vriendelijk waren ze in geen jaren.... AMERIKA heeft de 15 landen, die troepen in Korea hebben, uitgenodigd vandaag bijeen te komen om plaats en tyd van de politieke conferentie over Korea te bespreken. H. M. DE KONINGIN zal 12 Septem ber in de Amsterdamse Koopmans beurs het woord richten tot 2000 Ne derlandse jongeren. DE REGERING van Iran heeft be sloten contact op te nemen met En geland over het herstel van de diplo matieke betrekkingen. BE ONTVLUCHTE gedetineerde uit Beverwijk, die er met een jonge Duitse vrouw vandoor ging uit een Haarlems ziekenhuis, is aangehouden te Beverijk. Hij ligt nu weer, streng bewaakt, in een ziekenhuis. TV/JET BIJNA een halve dag vertra ging, zijn gisteren even over vijf uur de Prinsessen Beatrix en Irene van hun vacantie in de V. S. en Ca nada, op Schiphol teruggekeerd. De Prins, een witte anjer in het knoopsgat, stond zijn dochters op het vliegveld op te wachten en omhelsde hen hartelijk evenals een vriendinne tje, Renee Roell, dat uit Canada was meegekomen om enige tijd in Neder land door te brengen. De Prinsessen vertelden opgewekt, dat zij niet luchtziek waren geweest, in tegenstelling met de haar omrin gende" passagiers. De vertraging was te wijten aan een cylinder, die gisterenavond in Gander had moeten worden nagezien. Na de begroeting bleef het gezel schap enige tijd al pratend voor het toestel wachten, totdat de bagage in orde was gebracht. Daarna zette Prins Bernhard zich achter het stuur van een der wach tende auto's en reed met zijn beide dochters naar Het Loo om de verjaar dag van Prinses Wilhelmina te vie ren. Op de foto: Prins Bernhard be groet hartelijk zijn dochters. Soldaat Rigden T-)E FRANS POLITIE heeft meegtf* deeld, dat de Britse militair An thony Rigden, van wie de vorige maand gemeld werd, dat Hij in de Suez-kanaalzone vermist werd, door de Franse veiligheidsdienst in Parijs is aangetroffen. Naar de Franse poli tie zei, werd hij herkend van foto's in de kranten. Het Britse Ministerie van Lucht vaart heeft Zondag bekend gemaakt, dat Rigden in Engeland is. Rigden moet onder een valse naam in Parijs verblijf gehouden hebben. Na zijn herkenning door een politie agent en daaropvolgende arrestatie, werd hij als descreur aan de Britse militaire autoriteiten, die hierom ver zochten, overgegeven. LJET GROOTSTE DEEL van de be manning en vrywel alle emigran ten die in de Christchurchrace de lift- master „Dr. ir. M. H. Damme" zullen bevolken, waren gistermiddag in het K.L.M.-gebouw aanwezig. „Het wordt een gewone commerciële vlucht en het enige verschil met de andere 18 vluchten, die we tot dus verre naar N.-Zeeland hebben ge maakt is, dat U onderweg niet in een comfortabel hotel overnacht, maar in één ruk doorvliegt. U moet U dan ook prepareren op 50 uur zitten en voor de dames is het misschien nog niet zo gek. om een breiwerkje mee te neemen",, zei dr. Plesman. Weersverwachting, geldig vanavond: tot Perioden met zonneschijn, voor al in het Zuiden van het land en droog weer. Matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige Zuidweste lijke wind. Warmer. Vartdaag: Zon onder 19.28 uur Maan op 23.08 uur. Maan onder 16.07 uur. Morgen: Zon op 5.53 j uur. Meer dan drieduizend communistische Oost-Duitsers worden hij het over schrijden van de grens Oost-West ge arresteerd. De propagandisten, die met valse papieren West-Duitsland trach ten binnen te dringen, hebben het doel onrust te zaaien; ook moeten zij geheime opdrachten uitvoeren Dc grenspolitie, waarvoor de alarmtoe stand geldt, verwacht nog veel meer agitators de grens zullen trachten te passeren. Redenen tot bezorgdheid acht men niet aanwezig. Een bedrag van meer dan 200.000 Westmark is al in beslag genomen, evenals duizenden kilo's gedrukt propagandamateriaal. Op de foto: Een aantal gearresteerde Oost-Duitsers wordt door de West- duitse politie, aan de zonegrens over geleverd aan de Oostduitse. METRO GOLDWYN MAYER gaat een film opnemen over de oorlog. Een deel daarvan speelt in Limburg. Der tig filmsterren komen 14 dagen met regisseur Reinhardt logeren in „Kas teel Neuborg" te Gulpen. GRUENTHER: QENERAAL GRL'ENTER, de gealli eerde opperbevelhebber in Europa heeft in een toespraak in 't stadhuis 'c Kopenhagen in verband met de woede internatnonalc Navo-studie- onierentie verklaard, dat het meest •ritieke gebrek van de geallieerden hans gelegen is bij hun luchtmacht, ndanks de reed gemaakte prachtige ooruitgang. De Sovjets hebben een luchtmacht an een twintigduizend strijdvaardige nestellen, voor een groot gedeelte Iraalvliegtuigen. Hiertegenover moet 'e Navo-luchtmacht uitgebreid wor- rn en geschikt gemaakt om terstond i te grijpen. Wat er van de „nieuwe wapens" te .erwaehten valt, is volgens de gene raal nog niet te zeggen. De leeftijd van de 53 emigranten varieert van 18 tot 34 jaar en daarvan zijn er 28 dames en 25 heren. De jongste van het gezelschap is Paulus Franken uit Den Haag, die juist 18 is geworden en die vond dat een zwart colbertjasje hem te oud zou maken. De commerciële leider van de vlucht stelde nl. voor om zo veel mo gelijk een uniform costuum te heb ben. Nu is besloten, dat de heren in don kere broek en wit overhemd zullen uitstappen en dat de dames een witte blouse en een zwart rok zullen dra gen. Langs zonegrens TN VIJF PLAATSEN langs de Oost- grens van West-Duitsland zullen met ingang van heden korte cursus sen worden gegeven voor jeugdige vluchtelingen uit Oost-Duitsland. Dit werk is voortgekomen uit 'n ini tiatief van dr. W. Verkade, lid van de Nederlandse Raad van de Europese Beweging. De uitvoering is in han den van een internationaal team. Het is de bedoeling, aan vluchtelin gen van 15 tot 30 jaar in groepen van hoogstens 30 en in 14-daagse cursus sen een geconcentreerde inleiding te geven in ..Het vrije denken der Euro pese democratische cultuur". De cen tra zullen tevens dienen tot „verster king van het Europese saamhorig heidsbesef onder de grensbevolking, die aan de gevaren van penetratie der bolsjewistische ideologie bloot staat". Scherp gestelde vragen LIET Tweede Kamerlid van Rijcke- vorsel heeft aan de Minister-pre sident en de Minister van Financiën schriftelijk de volgende vragen ge steld: 1. Zijn de door het dagblad ..Het Vrije Volk" bekendgemaakte gege vens over de rijksbegroting 1954 juist? 2. Zo neen. wil de Regering dan deze bekendmakihg ten spoedigste te genspreken? 3. Zo ja. is de Regering vin oor deel, dat die bekendmaking hel ge volg is van een krachtens de artike len 98 en-of 272 Sr., strafbare schen ding van staatsgeheimen door een of meer ambtenaren, en is de Regering voornemens te dezer zake een straf vervolging te doen instellen? r\E Turkse Regering heeft belangrtj- ke wijzigingen bekend gemaakt in de wet ter aanmoediging van be legging van buitenlands kapitaal in Turkije. Iedere beperking op investeringen en op de overmaking van winsten zal vervallen. Verder zullen maatregelen worden genomen, opdat er een gelijke concurrentiemogelijkheid zal ontstaan tussen particuliere en staatsinstellin gen. Men hoopt, dat meer kapitaal dan in de laatste 3 jaren in Turkije zal worden geïnvesteerd. DEN FUNCTIONARIS van de Lon- dense firma Tyler heeft verklaard dat er „niets geheimzinnigs" is met de bankbiljetten, die uit het wrak van de „Flying Enterprise" zijn geborgen. De bankbiljetten waren in de post van Europa naar New-York gezon den. Belgische, Britse en Zwitserse firma's hadden een aantal postzendin- gen van Europa naar New-York ver zekerd en de firma Tyler in Januari 1952 instructies gegeven, toen zij hoor den, dat deze postzendingen niet wa ren aangekomen. Uit een onderzoek bleek, dat deze zendingen met de „Flying Enterprise" waren gegaan. Rik Wouters Lve Belgisch-Nederlandse technische commissie ter uitvoering van heit Belgisch-Nederlandse culturele ac- coord. heeft besloten, te Tilburg een tentoonstelling in te richten van wer ken van de Belgische schilder-beeid- houwer Rik Wouters. VROEGERE FUNCTIONARISSEN van de Japanse marionettenrege- ringen in Mansjoen.ie hebben de regering van Japan verzocht Ln te dringen op de vrijlating van de ex-keizer van Mandsjoertje Poe v? die zich sinds Augustus 1945 in Sovjet-Russische krijgsgevangenschap he vindt Zij verzochten ook om de vrijlating van 37 andere functionarissen van de vroegere Regering in Mandsjoerije. ™fPfnn'iQraP d»ejarige leeftijd werd hij in 1909 onder de naam Hsoean Toeng keizer van China. In 1912 werd de Manchoe-dynastie omver ge wor pen en de keizer werd tot troonsaf stand gedwongen. Hij behield echter zijn titel en hem werd toegestaan in het keizerlijk paleis te Peking te blij- J_JENRI POE-YI is zijn gehele leven een marionet geweest in de poli tieke stormen in het Verre Oosten. Driemaal werd hij tot keizer uitge ven wonen, terwijl hem een pensioen van ongevier vier millioen gulden per jaar werd toegekend. Vijf jaar later, na een volgende re volutie, werd hij voor de tweede maal op de troon geplaatst. Doch negen da gen later werd hij weer afgezet, en Poe-yi keerde terug naar zijn paleis met het gouden dak te Peking. Nadat Japan in 1932 Mandsjoerije had bezet, werd de Chinese vorst naar Dairen gesmokkeld, waar hij hoofd van het bewind aldaar werd. Twee jaar later werd Poe-yi tot keizer van Mandsjoerije uitgeroepen. In 1945 werd de keizerlijke familie gevangen genomen. toen de Sovjet-Russische troepen het land hadden bezet. i>e bankbiljetten van de „i lying Enterprise" worden in de „Banque de Bruxelles met behulp van het fornuis in de keuken gedroogd Links de vice-president van de bank, de heer J. Sevrain. en midden de heer T. Simoens, een directeur, waren aanwezig bij het drogen. De kok van de bank (uiterst links) houd een waakzaam oogje op het geheel. TN de Westduitse bioscopen ver- 1 schijnt de laatste dagen in de pauze een stekelvarkentje op het doek. dat de bevolking aanraadt Zondag a.s. haar stem in ieder ge val uit te brengen. Het stekel varkentje, Mecky genaamd, be rispt degenen, die zeggen dat de politiek hun niet aangaat en dat anderen zich daar wel mee zul len bezig houden. „Past u maar op", zo zegt Mecky, „dat die an der er niet z o uitziet". En dan heeft hij plotseling een zwarte lok over zijn voorhoofd en een klein zwart snorretje. Met een knip oogje eneen „Dus u stemt Zon dag ook" neemt Mecky vervol gens afscheid van het publiek.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1