NOORD - KOREA en CHINA blijven er buiten Sensatie rond artsenbezoek CHURCHILL Sovjet-voorstel verworpen ER ZIJN 600 DODEN Postduiven vervangen P.T.T. De vonnissen De politieke commissie der V. N. over Korea Granpré Molière Geen „anderen" Twee onderzoekers onbereikbaar Toeslag voor „vreemde" arbeiders Dader gegrepen Koningin temidden van vluchtelingetjes De Sjah van Perzië Vlissingse badcellen als zeewering jjHHHj Autobus kantelde Wel reisverbod Geheim pact? DODENHEDVEL DAGBLAD VOOR ZEELAND OOST THUIS, WEST BEST Eervol ontslag IN FRANSE GROT In de watersnood gebieden De aardbevingen Verhoren van 35 uur Tito's regering onderschept petitie ten gunste van bisschop Geen spontanedemonstraties tiim Frans stakingsbeeld ongewijzigd Ned. reiswagen botst op Belgische trams Een al te vurige minnaar 9C3 JAARGANG No. 20803 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave'. N. V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie. 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteurs J, J. H. A. Bruna Redactieraad' C. J, v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr. H. B. L de Rechter. L J- v. 7 Westende. P. V. M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 Per kwartaal, per post f g 15 per week (uitsluitend bij niet-post- tsestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 et Postrek. no. 278841, WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.3® per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m>. Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsinge) 98^ Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULgl\_Dubbele PoOTt^/TeL^102^ (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, fel, no. 35b YOU ARE LEAVING THE AMERICAN SECTOR Bbl 8biE3HKA£T£ H3 AMEPHKAHCKOfO CESCT0PA V0ÜS SORTEZ DU SECTEÜRjAMERiCAIN 81 miiSSlH 3ES «WIKWSC8Ï* SKIOÜ EEN BRITSE JEEP keerde op de Berlijnse Sovjet-sectorgrens. Een Russische soldaat loste een schot. Daarna vluchtte één Brits soldaat naar West, een tweede werd gearresteerd. HET ISOTOOP (radio-actief), dat eind Juni zoek raakte te Wolvega, is weer terecht. Het zat 1.20 meter on der de grond en werd opgespoord met een Geiger-Mueller-teller. DE NOORS-NEDERLANDSE atoom- commissie meent, dat het aanbeveling verdient een (geprojecteerde) zwaar- water-reactor in Nederland te bouwen Hoopvalle verwachting ligt op de ge zichtjes van deze Oost-Berljjnse kin deren, wanneer zjj, op weg naar het feest, dat hun in de Amerikaanse sec tor, door de burgemeester van Kreuz- berg, Willi Kressmann, werd bereid, de grens tussen Oost en West passe ren. In een ontroerende poging om het voor de kinderen eens echt feestelijk te doen zijn, heeft men de palen en het bord waarop in waarschuwende letters in vier talen staat te lezen, dat de Amerikaanse sector daar op houdt, met kleurig, in franje geknipt crèpepapier versierd. AAN prof. ir. M. J. Granpré Molière MODDERMILLIONNAIRS zou men is met ingang van.l September a.s. de arbeiders kunnen noemen, die bij eervol ontslag verleend als hoogleraar Sint Jacob, tussen Oude en Nieuwe in de architectuur te Delft wegens Tonge, de millioenste kubieke meter het bereiken van de pensioengerech- zand in het dijkprofier hebben ge spoten. IN 1958 zal te Brussel een „algemene tentoonstelling" worden gehouden, zoals sinds 1937 niet meer in Europa is geweest. HET VREDESPALEIS bestaat 28 Augustus veertig jaar. In 1903 stelde Carnegie voor de bouw 3.75 millioen gulden beschikbaar. In 1907 werd met de bouw begonnen. TWAALF WAGONS met pruimen kwamen aan te Bonn. Het adres luidde: Adenauer, enkele Minis ters en Parlementsgroepen. In een aparte brief werd door de afzen ders, fruittelers, gezegd, dat dit de enige manier was om het fruit kwijt te raken! tigde leeftijd. Hij werd 13 October 1883 te Ouden bosch geboren en studeerde in Delft voor bouwkundig ingenieur. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de rijksgebouwendienst en de gemeente Rotterdam, doch al spoedig vestigde J'-1. als architect tezamen met de architecten Verhagen en Kok. Dit bu- i zich in 1920 bezig met de hrounüf ,umdorP Vreeswijk, het uit- ïrioi aïV kinkermaasoever, het togïboasplanSSelmonde en het Kl'a" +ntnwCiw,r 1924J werd hij benoemd tot hoogleaar in de architectuur aan n vv fvv Hogescl«">l te Delft. Ook kerkelijke architectuur had zijn belangstelling. Hij bouwde o a de ka pel van het Seminarie te Haren. DE POLITIEKE COMMISSIE van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Dinsdag een Sovjet-Russisch voorstel, tot het uitnodigen van communistische China en N. Korea voor deelneming aan het debat over de politieke confe rentie voor Korea, verworpen P)E SOVJET-RUSSISCHE afgevaar- djgde Wysjinsky legde de politie ke commissie dit voorstel voor, nadat de commissie de besprekingen over de politieke conferentie voor Korea was begonnen. De afgevaardigde van de V. S. Lod ge nam onmiddellijk stelling tegen dit voorstel. „Wij zijn hier om de deel neming onzerzijds vast te stellen", zo zei hij. Hij kon niet inzien, waarom de „an deren" een stem zouden hebben in besprekingen van de V. N„ over re gelingen voor de V. N. betreffende de politieke conferentie. Ook de Australische afgevaardigde, Sir Percy Spender, verklaarde geen redenen te zien om het voorstel aan te nemen. Het Russische voorstel werd met 34 tegen 18 stemmen, bij zeven onthou dingen verworpen, wat Korea betrof. Bij het stemmen over het uitnodigen van China werden 34 stemmen tegen en 14 stemmen voor het voorstel uit gebracht. terwijl negen afgevaardig den zich van stemming onthielden. „TWEE PARTIJEN". den, Burma, Noord-Korea en Zuid- Korea, Dit voorstel zal op de huidige bij eenkomst van de politieke commissie worden besproken. Selwyn Lloyd, de leider der Britse delegatie wenste in de politieke con ferentie geen voortzetting van Pan- moendjon. Hij verklaarde zich voor deelneming van de Sovjet-Unie en India. De Franse onderminster van Bui- telandse Zaken, Maurice Schumann, verklaarde, dat deze conferentie een „gezamenlijke bespreking" moet zijn en niet een conferentie met twee te genover elkaar staande partijen. Alle landen, die zouden kunnen bijdragen aan het welslagen van de besprekin gen dienden te worden uitgenodigd. Weer in functie CIR WINSTON CHURCHILL heeft Dinsdag, voor het eerst sinds 24 Juni jl„ de leiding gehad ener bui tengewone bijeenkomst van het Brit se Kabinet. Er werd vergaderd in de ambts woning van de premier, Downing- street 10, in Londen. In hoofdzaak is gesproken over het Sovjetrussische voorstel, om in de komende zes maanden een vredes conferentie te houden tussen de „Grote Vier". p\E expeditie van grotonderzoekers in de grot van Pierre-Saint-Martin staat voor een grote moeilijkheid. Het bleek namelijk niet mogelijk de twee mannen, die zich op de bodem van de grot bevinden, Levi en Gasteret, met behulp van een kabel uit de grot te helpen. De kabel kan men namelijk door natuurlijke belemmeringen in de schacht, die naar de plaats leidt waar het tweetal zich bevindt, niet ver ge noeg laten zakken. Twee andere leden van de expedi tie, Letrone en Trethart, daalden in de schacht af om te pogen de kabel tot op de bodem te laten zakken. IN MAROKKO zyn Maandag 310 per sonen aangehouden. Toen een politie man een schot in de lucht loste bij een demonstratie, werd een 13-jarige jongen, die op een plat dak zat, ge dood. Binnen 10 dagen is te Haarlem gis teravond het vierde dodelijke ongeluk gebeurd. Toen werd de 62-jarige heer R. Grobbe bij het oversteken van een opgebroken weg door een vrachtwa gen overreden. H. M. DE KONINGIN zal vandaag het „Grand collier" in de Orde van het Zuiderkruis, een zeer hoge Bra ziliaanse onderscheiding ontvangen. OP MUREN te Djakarta zijn anti- Nederlandse pamfletten verschenen. De Nederlanders worden ervan be schuldigd de Darul Islam te infiltre ren. NAGUIB is gehuld in het traditionele pelgrimsgewaad met een vliegtuig ter beevaart getrokken naar Mekka. PROF. VORENKAMP, directeur van het Museum te Groningen, is overle den. Hij werd geboren op 3 Mei 1898. OP GIRO 777 ten name van het Ned. Rode Kruis werd de eerste dag f 26.669.70 gestort voor hulp aan Grie kenland. PROF. ROMME maakte in de versier de fabriekshal van de N.V. Dobbel- man te Nijmegen bekend, dat dit be drijf het praedicaat „Koninklijk" mag voeren. ADONIS, wiens uitlevering indertijd door Nederland werd geweigerd, is gisteren bij aankomst te New-York gearresteerd. Wolken i Weersverwachting, vanavond: geldig tot De moord to Gastricum U\E AMERIKAANSE afgevaardigde Lodge, die het debat over de sa menstelling van de politieke conferen tie opende, zei, dat de V. S. zich hiel den aan paragraaf 60 de clausule in de Bestandsovereenkomst, waarin het houden van de politieke conferen tie wordt aanbevolen met het be grip „twee partijen". De Sovjet-Unie stelde voor, dat 11 i landen aan de politieke conferentie zullen deelnemen, nl. Amerika, Enge land, Frankrijk, de Sovjet-Unie, com- munistisch China, India, Polen, Zwe- i r\E AARDBEVINGEN, die verleden week de Griekse Ionische eilan den hebben geteisterd, hebben vol gens officiële ramingen 600 personen het leven gekost; 800 personen werden zwaar en 1500 licht gewond. De bevolking keert in groten getale naar de gehavende dorpen terug om de oogst binnen te halen. De oogst van wijndruiven belooft de beste se dert jaren te worden. LIET IS GEBLEKEN, dat de herstel- werkzaamheden aan gebouwen in de rampgebieden dikwijls stagneren of worden vertraagd omdat in de naast omgeving niet voldoende bouw vakarbeiders aanwezig zijn. Ingeval een herstelwerk niet anders dan met zogenaamde „vreemde" arbeiders kan wor den uitgevoerd, kan een toeslag worden verleend op het loonge- deelte van de getaxeerde her- stelkosten. De aannemers moeten deze toeslag bij het desbetreffende gemeentebe stuur aanvragen. Zij ontvangen door tussenkomst daarvan de toeslag. Indien bij een werk slechts een deel der arbeiders uit „vreemde" arbeiders bestaat, zal de toeslag worden bere kend op grond van de verhouding tus sen „vreemde" arbeiders en het totaal aantal arbeiders. In Rome aangekomen ]~)E SJAH VAN PERZIE is tc Rome! aangekomen, in gezelschap van zijn gemalin. Beiden zagen er bleek en vermoeid uit. VTpdïuin™ kl Amat"d--! aaïslageoperahetVleven "alT.Mo^adegh. het Thorbeckeplein de d'aSer vaL de maaltijden ««ogen nog alleen moord te Castricum gearresteerd. Het is de 25-jarige kantoorbediende W. J. Th. H. uit Amsterdam, die overgege- ven werd aan de Rijkspolitie. De man legde onmiddellijk een be kentenis af. Maandagochtend vroeg schoot hij in de duinen bij Castricum met een legerpistool zijn vriendin, het 23-jarige meisje Miriam T. uit Am sterdam, een kogel door het hoofd. DE ACHTERGROND. door zijn echtgenote worden bereid. Het (militaire) bestuur van Tehe ran heeft een beloning van 100.000 rialen uitgeloofd voor het verstrekken van inlichtingen, welke leiden tot het arresteren van generaal Zahedi, die door de Sjah voor het vertrek uit het land tot premier is benoemd. /"AVER de achtergrond van dit dra- ma tast men nog in het duister. De gearresteerde verklaarde het meis je „met haar instemming" te hebben doodgeschoten. Deze woorden worden gestaafd door korte notities in het aantekenboekje van het meisje, zoals: „Wanneer zal dit leven een einde ne men" of: „Tot hiertoe en niet verder". In hetzelfde boekje vond men een soort testament, dat in het handschrift van het meisje is neergeschreven. Volgens de Rijkspolitie kan slechts 'n psychiater pogen de beweegredenen van de jongeman en van het meisje te doorgronden. Wisselend bewolkt met slechts 5 J op enkele plaatsen een bui Mati- ge, nu en dan vrü krachtige Wes- t tehjke wind. Ongeveer dezelfde J temperaturen als gisteren. l Vandaag: Zon onder 19.56 uur J °P 49 38 uur- Maan onder t 23.39 uur. Morgen: Zon op 5,31 Edgar Sanders £)E DOOR de Hongaarse Regering met gratie bedeelde Brit Edgar Sanders is in Wenen aangekomen. Daar heeft hij verklaard, dat hij meerdere malen een verhoor moest ondergaan van 35 uren aan één stuk. „Dan maak je geestelijke bui telingen", zo zei hij, „en gemakke lijk komt je er dan toe de een of andere verklaring te ondertekenen" Overigens was de behandeling over het algemeen niet slecht geweest. Hij kreeg 25 sigaretten per dag en had een goed bed om op te slapen. Hij werd „uitzonderlijk" behandeld, ai was hij dan volkomen afgesloten van de vrjje wereld. Zo hoorde hij giste ren voor het eerst, dat Stalin dood was! H. M. de Koningin ontving op Paleis Soestdijk een aantal kinderen, uit de Duitse vluchtelingenkampen, dat op het ogenblik met vacantie in het Westland is. De Koningin temidden van haar jeugdige gasten in de tuin van het Paleis. Aan de zeezijde van Boulevard Evertsen te Vlissingen is men thans be zig met het inheien van een stalen damwand, die, te zamen met het daarop te bouwen betonnen caisson, de boulevarddijk zal moeten be schermen in geval van hoog water. De badcabines, die vóór de ramn aan deze zijde een plaatsje vonden, zullen thans worden uitgespaard in het caisson. Het inheien van de damwand over 150 meter. r\INSDAGAVOND was er nog steeds weinig verandering in de toe stand in Frankrijk te bespeuren. Wel werden enkele spoorwegarbeiders en employé's van de posterijen gearres teerd, doch er was geen enkele aan wijzing, dat de maatregelen, die La- niel Maandagavond aankondigde, reeds zijn ingevoerd. De leiders van de socialistische, katholieke en communistische vakver bonden staan vrijwel voortdurend met elkaar in verbinding. Overal in Frankrijk bleef het even wel vrij rustig, zoals het gedurende deze gehele staking nog rustig is ge weest. Bij de spoorwegen was enige ver betering te bemerken. Ook bij de PTT was de toestand iets gunstiger. Het personeel van de gas- en electriciteits- bedrijven was nog steeds in staking. De vuilnismannen en straatvegers gingen in sommige districten weer aan het werk. De staking in Frankrijk brengt uiteraard voor het Nederlandse be drijfsleven ook moeilijkheden, waar- Drie ztcaar gewonden ^ISTERMORGEN om zeven uur is onder Kethel tc Schiedam op de oude d(jk bij de spoorlijn een auto bus van de dijk gereden. De chauf feur wilde een deurtje, dat open stond, sluiten en verloor de macht over zün stuur. De bus reed de dijk af en kantelde. Er bevonden zich 33 DUW-werkers uit 's-Gravenhage in, die werkzaam zijn op het recreatie-oord onder Ke thel. Een drietal hunner werd zwaar gewond, een tiental andere liep schaafwonden op of was door glas scherven gewond. De autobus is zwaar beschadigd. De eerste hulp werd ver leend door bewoners van het naburi ge woonwagenkamp, die dekens en versterkende drank beschikbaar stel den. V?n de be'de Amerikaanse artsen Lawrence en Ruzie Kroaten en SiZTnen vannjoevar«t?bi?"Ch0P w" 7Tsrteh'. h«eft °P dc munistische regering van dit fand °P C°m' (roll o el Vnln-one >1» gehad Volgens de r„„ d" land een diepe, psychologische uitwerking lieke weekblad The ~K.oslavische correspondent van het Ierse Katho de Rroot^eebéurtenisw^ te Dublin zou dit bezoek behoren tot en zou het in belangrijkheidtweede wereldoorlog Kominform op 28 Juni 1948 evenaren Uittreden Van JoeS°slavië uit het LIET BEZOEK van de Amerikaanse artsen vormde in stad en land het onderwerp van de dag. Geruchten deden de ronde, dat de artsen behalve Kroatië ook Dalmatië met een bezoek zouden vereren, hetgeen voor de be volking van die streek aanleiuing was een feestelijke ontvangst voor te be reiden, Diep was dan ook de teleur stelling, toen deze geruchten onwaar bleken te zijn. Vermoedelijk hebben de communistische autoriteiten in lichtingen ontvangen over de voorge nomen ontvangst en daarom de reis door Dalmatië afgelast. Het psychologisch effect op de Joe goslavische bevolking is hierdoor ech ter niet verminderd. Immers, na het bezoek van de Amerikaanse artsen kunnen de Katholieken achter dit deel van het IJzeren Gordijn zeggen: „Wij, Joegoslavische Katholieken, worden door het Westen niet vergeten". IN VERLEGENHEID J-JET EFFECT van het bezoek der artsen op de communistische autoriteiten was vanzelfsjrekend van heel andere aard. Op Zaterdag 25 Juli werd de regering voor een spoedgit- noS w--ibet Politbureau bijeengeroe- t,?n' 1 ens <le vergadering kwam het v^Se?- Sle minister-president van Kroatië Bakarich en de doelden natuurlijk een van de „spon tane manifestaties", waar de volksde mocratie patent op heeft. Een ander voorstel hield in, dat er enige scho ten gelost zouden worden. Prof. An- drija Stampar, president van de Joe- go-Slavische universiteit te Zagreb, die voor de oorlog directeur van het Rockefeller instituut in deze stad was, keerde zich echter zeer beslist tegen deze plannen. De Joegoslavische regering had tij dens het bezoek der Amerikaanse artsen aan Zagreb orders uitgegeven de boeren uit de omtrek op een af stand te houden. Men vreesde name lijk, dat zij met duizenden zouden toestromen. Naar het K.N.P. verder verneemt, heeft de regering op het laatste moment een petitie ten gunste van de geïnterneerde bisschop van Mostar, Mgr. Cuie, onderschept, die aan de Amerikaanse artsen zou wor den overhandigd. Een afschrift van dit verzoekschrift is ondertussen langs clandestiene weg naar Triëst gebracht. De Joegoslavi sche Katholieken spreken in hun pe titie het verzoek nlt, dat de beide art sen ook Mgr. Cule aan een onderzoek „c meer gema- imoL ^nv,V?n de reSerinR tot hoog- lopende debatten. De zitting eindigde zouden onderwerpen. Mgr. Cuie werd eerst Zondagmorgen. De minister- in 1948 tot elf jaar gevangenisstraf president van Slovenië en Kardelj stelden Bakarich voor bij de aan- komst van de beide artsen te Zagreb tussen hotel Esplanada en de kathe draal een demonstratie tegen kardi naal Stepinae te organiseren. Zij be- veroordeeld en heeft in 1950. toen men hem van de gevangenis te Zenic (Bos nië) naar die van Srjjemska Mitrovi- ca in Kroatië vervoerde, zware ver wondingen opgelopen bij een spoor wegongeluk. Ticintig gewonden CEX NEDERLANDSE reiswagen is Dinsdagmiddag tc Etterbeek, in België, op een kruispunt in botsing gekomen met twee trams. Een twin tigtal inzittenden van de autobus is gewond. Van vier hunner is de toe stand zo ernstig, dat zij in het zieken huis van Etterbeek moeten blijven. Het schijnt, dat de bestuurder van de reiswagen door een rood stoplicht is gereden. De inzittenden waren leden en in- troducé's van de afdeling Boxtel van de heemkundige studiekring, die een ééndaagse excursie naar Brussel maak ten. van de regeling soms vindingrijkheid vereist. Zo nam de directeur van de Spoor's mosterdfabricken, de heer L. Fokke- ma te Culemborg, die ter regeling van plotseling ontstane moeilijkheden per auto naar Frankrijk vertrok, be. halve een groot aantal bussen benzi ne ook een mand met postduiven mee. Het oude beproefde middel bleek feilloos te werken. Nu de normale communicatiemiddelen van de PTT door de staking zijn uitgevallen, zor gen de snelle postduiven voor het overbrengen van de noodzakelijke berichten naar de kantoren van da heer Fokkema. Formosa en de V. S. \/OLGENS de correspondente van de „New York Herald Tribune" op Formosa. Marguerite Higgins, be staat er tussen de V.S. en nationalis tisch China een geheime overeenkomst volgens welke de nationalisten „voor het ogenblik het tempo van hun ac ties tegen het Chinese vasteland niet zullen verhogen", alvorens hiervoor toestemming van de V.S. te hebben gekregen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, noch dc nationalistisch- Chinese ambassade te Washington heeft op dit bericht commentaar wil len leveren. De krijgsgevangenen DIJ DE uitwisseling van de krijgs- gevangenen te Panmocndjon ver klaarde een terugkerende Amerikaan se soldaat, dat tussen 31 Juli en 18 September 1951 honderd van de drie honderd gevangenen in een doorgangs kamp om het leven waren gekomen. Zyn meest treffende herinnering aan het kamp was, dat hij elke mor gen bij het ontwaken tegen een heu vel op keek, waar 700 medegevange nen lagen begraven, terwijl slechts 100 kruizen de graven aangaven. DE JUISI-OPSTAND J~)E .WESTDUITSE sociaal-democra- tische partij heeft in Bonn het eerste deel van een lijst met namen van personen, die in verband met de onlusten van 17 Juni in Oost-Duits- land werden veroordeeld, gepubli ceerd. Daarop staan 149 namen en ten dele ook de straffen vermeld. Uit de lijst blijkt, dat Russische gerechtshoven slechts doodstraffen velden. Oostduit- se gerechtshoven lieten slechts cén doodvonnis voltrekken. 'TOT ONTSTELTENIS van de bewoners werd vorige nacht om vier uur een hevig lawaai ge hoord op het dak van -een perceel in de Van Woustraat te Arnster- ,dam. Het hoofd des huizes ging op onderzoek uit en zag, uit een raam leunend, een man in niet ongevaarlijke positie op de pan nen van het schuin aflopende dak scharrelen. Hij waarschuwde onmiddellijk de politie, die de pseudo-geveltou- rist niet zonder moeite naar be neden haalde. Hij bleek te zijn een 37-jarige vishandelaar uit Amsterdam, die verklaarde daar te vertoeven, om dat hij zijn op do derde étage wo nend meisje wilde spreken. Toen hem dit in de vooravond op een meer normale wijze niet gelukt was, was' hij later maar via een toevallig openstaande deur van 'n naburig huis op het dak geklom menHij kreeg geen proces verbaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1