Sjah van Perzië naar Irak gevlucht jSNELLE HULP op Jonische eilanden Mossadegh verijdelde staatsgreep® O' Franse staking ebt weg MARIA-OMMEGANG, OOK NU FRIS EN NIEUW Godsdienststrijd in Marokko a Fatemi zat 6 uur gevangen Duitse vredesconfe rentie voorgesteld Botsing in Tunesië Pella vormt nieuw Kabinet Rhee weer dwars Ruim 2V2 millioen verpleegsters Spoorwegongeluk in Engeland Het zomerlicht maakte alles eens zo mooi Reëvacuatie j Kruiningen Diepduikrecord Meisje van 6 jaar bij Zegge gedood De Schelde" en Nat. Bezit" ..Pieter S .te water te Terneuzen EE* DAGBLAD VOOR ZEELAND Er komt een Gezantschapsraad, Honderden postzakken wachten In Sovjet-nota In Argostoli 300 doden Neef van de sultan „tegen-Imam" Droog Gastvrijheid j Hongaars trainer vraagt politiek asyl Door zonnige straten van Bergen op Zoom NIEUWE WAGEN Door auto gegrepen Dividend resp. 6% en 6V2 Wonderlijke redding 93e JAARGANG No. 20801 Voor Cod, Koningin en Vaderland MAANDAG 17 AUGUSTUS 1953 Uitgave! N> V- Uitgevers Mi}. Neerland» Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda. Reigerstraat 16. Tel. Redactie! 818, oistratiei 8778. - Verantwoordelyk Hoofd redacteur» J. J. H. A. Bruna. RMeda^ra^' aiv. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. JJ' p u n i Hp Rechter. I> J» We V. NL Vercauteren» Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 P" IJ^r, S? Incasso wordt^ S^nd SUnulners 13 et Poatrek, no. 278841. iae nummers Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 B^eau^voor^Zeeuwsch-Vlatrnderen^HULST^ iuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7. TeL 102 - Advertentieprijs voor de gehele oplage t OM per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke, aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan-j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge-; mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extna. Inzendingen op advertenties, welke de uft-' gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietig<t (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. POSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 36). DE PERZISCHE HOOFDSTAD TEHERAN is Zondag een cordon van tanks getrokken, nadat premier Mossadegh een poging van officieren van de gardetroepen van de Sjah tot een militaire staatsgreep had neergeslagen. Troepen met gevelde ba jonet patrouilleren door de straten. De jonge Sjah, die dikwijls in conflict is geweest met Mossa degh, is Zondag op het vliegveld van Bagdad aangekomen met zijn echtgenote en een aide-de-camp. Mossadegh zal een Regentschapsraad instellen, waarin geen enkel lid van de Koninklijke familie mag zitten. WOLGENS radio-Teheran werd de 1 poging tot een staatsgreep Zater dag tegen middernacht uitgevoerd en zonder enig bloedvergieten verijdeld. Wachten bij de woning van dr. Mos sadegh beletten, dat kolonel Nasiri, commandant van de keizerlijke garde met behulp van militairen, die hij in vier vrachtwagens had meegenomen, premier Mossadegh kon ontvoeren. De samenzweerders, aldus de radio, hiel den de minister van buitenlandse za ken en rechterhand van Mossadegh, Hoessein Fatemi, alsmede twee rege ringsleiders, zes-en-een-half uur vast. Daarna werden zij vrijgelaten. Ook een poging om generaal-majoor Taghi Raihi, de chef van de generale staf, te ontvoeren, slaagde niet. Kolonel Nasiri bevindt zich thans in de militaire gevangenis van Teheran. De Regering heeft bekend gemaakt, dat een aantal samenzweerders is ge arresteerd. GEHEIM DECREET. QENERAAL FAZOELLA ZAHEDI, oud-minister van Binnenlanse Za ken, die reeds verscheidene keren is gearresteerd wegens samenzwering' tegen Mossadegh, heeft verklaard, dat hij de wettige Eerste Minister is. In een geheime bijeenkomst in de buurt van Teheran, heeft Zahedi foto-copie- en van een keizerlijk decreet aan de pers doen toekomen, waarin de Sjah hem tot Eerste Minister zou hebben benoemd. Zahedi houdt zich schuil. Mossadegh heeft bekend laten ma ken, dat het parlement officiëel ont bonden is. Hjj ging hiertoe over, na dat de Sjah geweigerd had een kei zerlijk decreet tot ontbinding van het parlement op grond van het resultaat van het jongste referendum uit te vaardigen. Verder is bekend gemaakt, „dat de verkiezng van het 18de parlement overeenkomstig de wet zal geschieden, nadat de Kieswet is verbeterd en een wetsontwerp, houdende de verdeling van het land in districten, is aange nomen." Leden van de Toedeh- (communisti sche) partij hebben zich Zondag bij andere betogers te Teheran ge schaard en tegen de Sjah gemanifes teerd. Amerikaanse employé's van het „punt-vier"-program zijn door hun ambassade gewaarschuwd binnenshuis te blijven. Uit de richting van de Esjrat Abad- kazerne is het geluid van ontploffin gen gehoord. DE VLUCHT. Buitenlandse Zaken, Kenna, verscheen om hem te verwelkomen. De Sjah vroeg verlof om enige dagen in Irak te mogen blijven, alvorens naar Euro pa door te reizen. De Sjah werd in 1941 door de geal- liëerde bezettingsmogendheden op de troon geplaatst, nadat zijn vader, Reza Sjah Pahlevi, tot aftreden was ge dwongen. QP ZIJN VLUCHT naar Bagdad wa ren de Sjah, Koningin Saroja en de aide-de-camp met de piloot de enige inzittenden van het vliegtuig, waar mee de reis werd gemaakt. De Sjah en zijn gemalin hadden slechts twee volgepakte tassen bjj zich en kleren, die onverpakt op de lege stoelen in het vliegtuig waren gelegd. Na aankomst op het vliegveld van Bagdad moest de Sjah een kwartier wachten voor de Iraakse minister van IN EEN NOTA over Duitsland zou de Sovjet-Unie de Wes telijke mogenheden hebben voorgesteld binnen zes maan den een vredesconferentie over Duitsland te houden. Dit is te Washington door Westelijke di plomaten verklaard. Ook op de Britse en de Franse am bassade is een dergelijke nota ontvan gen. Een woordvr „rder van de Britse ambassade verk,aarde, dat zijn eerste indruk van de nota, die veertien pa gina's telt, was, dat alle aspecten van het Duitse vraagstuk er in worden behandeld. Vijf doden /RIJDAG is in Zuid-Tuncsië een af deling van het leger en de gen darmerie bij Medenine in gevecht ge raakt met een groep van zeven Tune- siërs. Vijf van hen werden gedood. De twee andere, waarvan er een gewond was, wisten te ontkomen. Aan de zijde van de ordetroepen waren twee doden te betreuren. Een van de dodelijk gewonde Tunesiërs verklaarde voor zijn dood, dat de groep waarvan hij deel uitmaakte, een Sjeik met steenworpen had gedood in de streek van Gabes. WEER ZIJN zes colporteurs van „Alarm" aangehouden en wel in Haarlem. Zij kwamen uit Amsterdam en mochten in. de avond naar huis terug. RUSLAND zou volgens een Ameri- i .-i.,, kaans tijdschrift een keten van bases i F en WOORDVOERDER van de i Op het station Austerlitz te Parijs voor geleide projectielen bezitten vanFranse regering heeft verklaard, liggen honderden postzakken opgesta- Finland tot de Zwarte Zee en van - dat de toestand aan het stakingsfront TR doen zich geen aardschokken meer voor op de Ionische eilan den. In Argostoli. de voornaamste stad van het eiland Cephalonia, zijn 300 mensen omgekomen. Het totale aan tal slachtoffers kan nog niet worden vastgesteld. In Lixouri op Cephalonia bedroeg het aantal doden 95. Zondag is de NieuW-Zeelandse kruiser „Black Prin ce" te Argostoli aangekomen, waar reeds vijf Britse en negen Amerikaan se oorlogsscshepen zich hebben be last met de voedselvoorziening. Lastdieren vervoeren levensmidde len naar geïsoleerde dorpen. Hef- ENE ITALIAANSE kabinetsformateur, O Pella, heeft Zaterdagavond offi cieel de opdracht aanvaard, een nieuw Italiaans Kabinet samen te stellen. Aan het Italiaanse staatshoofd heeft hij de lijst met namen van zijn te vormen Kabinet overhandigd. President Einau- di hechtte hieraan zijn goedkeuring. Pella is premier, minister van Bui tenlandse Zaken en minister voor de Begroting. Fanfani zal minister van Binnenlandse Zaken worden. De nieuwe premier verklaarde, dat zijn Regering was samengesteld met het oog op de speciale taken, die haar wachten, d.w.z. ,door en door admi nistratieve bezigheden". Pella legde bijzonder de nadruk op het .tijdelijke" karakter van zijn Ka binet. schroefvliegtuigen zijn ingeschakeld bij de voelselvoorziening in het bin nenland. De evacuatie van zieken en gewon den naar het Griekse vasteland wordt in een versneld tempo uitgevoerd. PRACHT AANBOD r\E Griekse regering heeft order ge- geven een lijst op te stellen van materialen, nodig voor de wederop bouw. Britse en Amerikaanse verte genwoordigers hadden n.l. verklaard, dat hun regeringen bereid zijn, het nodige materiaal te leveren voor de wederopbouw van de getroffen steden en dorpen, in dien zin dat de nieuwe huizen tegen aardschokken bestand zullen zijn. De politieke conferentie r)E MOEILIJKKHEDEN, die reeds eerder allerwegen zijn voorspeld met betrekking tot de politieke con ferentie over Korea, hebben zich ruimschoot aangediend. Het eerste probleem gaat over de deelnemers. Zo wil Amerika niet. dat India deel neemt, terwijl Engeland dat nu weer wel wenst. Rusland mag volgens de V. S. wel meedoen, wanneer Noord- Korea daartoe aan Moskou een uitno diging stuurt. De rol van Zuid-Korea in dit geval is alweer de „belemmerende": Zuid- Korea za! zich verzetten tegen deel neming van Engeland en van India. De Sovjet-Unie komt helemaal niet in aanmerking en deelneming van de 16 landen, die in de V. N.-gelederen vochten, acht Zuid-Korea „ongewenst" Het komt erop neer, dat Zuid-Korea een conferentie wil, waaraan wordt deelgenomen door deze vier: commu nlstisch China, de Ver. Staten, Zuid Korea en Noord-Korea. Archangel tot Noordoost-Siberië. DE UITDELING van levensmiddelen eerste fase, is te Berlijn Zondagavond geëindigd. Er zijn in totaal meer dan 2.5 mlllioen pakketten aan Oost-Duit sers uitgereikt. DOOR WOEDENDE toeschouwers werd op de weg van Insjon in Korea met stenen gegooid naar een transport zingende rode krijgsgevangenen. Er vielen 107 gewonden. EEN VLIEGTUIG van de Amerikaan se luchtmacht moest een noodlanding maken in Oost-Duitsland. De twee in- eittenden kregen van de Sovjets ben zine en keerden behouden in de Ame rikaanse zone terug. HET HERSTEL van bedrijfsschade in de rampgebieden zal de Ned. Spoor wegen meer dan 5 millioen gulden kosten. EEN DORP ln West-Japan ver keerde In paniek, toen tengevolge van een autobotsing 250 giftige slangen ontsnapten uit een open gesprongen kist. Men is nog bezig met vangen.... TWEE „METEORS" van de Britse Luchtmacht kwamen tijdens de oefe ning „Momentum" hfl Le Havre met elkaar in hotsing. Een der toestellen stortte in zee. IN DE AFGELOPEN WEEK zijn in de Ver. Staten in totaal elf kinderen al spelend in een ijskast terecht geko men en daardoor om het leven geko men. I. BOON, een 20-jarige jongeman in Opmeer, had zijn windjack opgeperst. Hjj trok een verlengstuk van het snoer van de strijkbout af. Daarbij raakte hij het koper van de stekker aan. Hij werd op slag gedood. IN REEUWIJK (Z.H.) speelde een jongetje van 5 jaar met vuur. De hooiberg van zijn vader, boer v. d. W. raakte in brand en het vuur greep zo snel om zich heen, dat de gehele boer. derij afbrandde. EEN AANTAL politieke delinquen ten (ongeveer 90), die enkele jaren vrijwillig in de mijnen hebben ge werkt, hebben vermindering van straf gekregen. DOOR BLIKSEMINSLAG werden in Werkendam vier huizen in de as ge legd. In Andjjk trof de bliksem een boerderij, die eveneens afbrandde. Dit alles tijdens het onweer van Zater dagavond. tot J Weersverwachting geldig f hedenavond: i Zonnig en droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en J Zuid-West. Iets hogere middag- temperaturen dan gisteren. t t Vandaag: Zon onder 20.01 uur. Maan op 14.19 uur. Maan onder J 22 04 uur. Morgen: Zon op 5.28 i uur. t nauwelijks is veranderd, hoewel een geringe verbetering valt te constate ren bij het Parjjs verve-sr, de P.T.T. en de Spoorwegen. Bij de mijnen is de toestand ongewijzigd. De Franse douanen hebben Zater- dag liet werk hervat, doch zij werk- ten precies volgens de Instructies. Ter wijl gewoonlijk een op vijf koffers wordt geopend, moest thans de inhoud van elke koffer worden getoond. Bo vendien stelden zij de weldra wild van verontwaardiging geworden reizi gers alle vragen, die zij officieel moe ten stellen. Hun ijver werkte bij Straatsburg aanstekelijk op de Duitse douane-be ambten aan de overzijde van de Rijn. De stemming der reizigers, die beide grensstations moesten passeren, laat zich raden! De Franse vakbondslander Jouhaux heeft Zondag premier Laniel een plan voorgelegd om de situatie, die door de stakingen is ontstaan, meester te wor den. Het plan Is in studie genomen. De Franse minister van Arbeid, Paul Bacon, ontvangt regelmatig ver tegenwoordigers van de vakvereni gingen. Pleisteractie Rode Kruis TOEN GISTERMORGEN 11 uur het eerste gedeelte van de grote pleis ter-actie van het Roode Kruis en Kath. Thuisfront achter de rug was, kwam aan het licht, dat Katholiek Neder land er voor had ge-orgd, dat deze actie voor 100 procent geslaagd was. Om precies te zijn: 2.600.00 verpleeg stertjes werden aan de man of aan de vrouw gebracht, waaruit blijkt, dat de offergezindheid van de Nederland se katholieken veel groter is dan het vorig jaar. Het gemiddelde dat toen voor een pleistertje werd betaald, was 14 cent. Gisteren reeds kon men vast stellen, dat het gemiddelde van deze keer zeker hoger ligt. Als u nu zo'n verpleegstertje in uw bezit heeft, dan heeft u maar één ding te doen: zorgen, dat het geen oude vrjjster wordt! Want volgende week komen de soldaatjes aan de beurt en daarvan worden er natuurlijk ook 2.600.00 verkocht! peld. Wanneer zullen de poststukken de plaats van bestemming hereiken? DUIM 700 bedevaartgangers uit J Belgisch-Limburg zijn er in j J geslaagd na een moeilijke reis van J Lourdes weer thuis te komen. De speciale trein terug kwam te ver- vallen door de stakingen, doch na twee dagen wachten kon een S treinconvooi worden samengesteld na tussenkomt van de Belgische S en Franse autoriteiten. De trein werd bediend door vrijwilligers en i gevorderd personeel. J Te Atrecht werden de bedevaart- J gangers van voedsel voorzien door het stakingscomité, dat daarmee S tot uiting wilde brengen, dat S Frankrijk in alle omstandigheden gastvrij blijft. rjE TRAINER van de Hongaarse turnploeg, die aan de gymnaes- trada te Rotterdam heeft deelgeno men, de 25-jarige Atilla Farkas, heeft aan de Amerikaanse bezettings-auto- riteiten in Duitsland om politiek asyl verzocht. Hij wil niet naar Hongarije terugkeren. Na afloop van de gymnaestrada had Farkas ijn landgenoten in de steek gelaten en was naar Duitsland ver trokken. CIDI MOHAMMED ben Joessef is sultan van Marokko en Imam of tewel hoofd van de Marokkaanse mo hammedanen. Volgens 350 Marok kaanse leiders Is hjj echter sinds Za terdag geen Imam meer. Als zodanig verkozen zij, onder aanvoering van de „opstandige Pasja van Marrakesj, een neef van de sultan, n.l. Moelay Mo hammed ben Arafa. Dit is voor velen „ketterij". Dit betekent in Marokko godsdien stige verwarring op grote schaal. Bei de partijen doen een beroep op Frank rijk. De sultan heeft haastig een se rie decreten, die al meer dan een jaar lagen te wachten, ondertekend en verklaard, dat hij zich niet kan voor stellen, dat aan de „FransMarokkaan- se vriendschap een einde kan komen". Natuurlijk verwacht men moeilijk heden. De politieke commissie van de Arabische Liga is in allerijl bijeenge roepen om de situatie te bestuderen. Een begin van deze moeilijkheden kon men Zaterdagavond reeds in Rabat beleven. Daar werden bij botsingen met Marokkaanse nationalisten twee Franse politiemannen gewond. In de Arabische wijk werd door ongeveer 3.000 Marokkanen gedemonstreerd. De toestand was „gespannen". ONGEREGELDHEDEN 7ATERDAGAVOND raakten beto- gers tegen de pasja van Marra kesj slaags met de politie is Marra kesj. Officieel is meegedeeld, dat hier bij zes personen twee Franse po litiemannen, twee Marokkaanse poli tieagenten en twee betogers het le ven hebben verloren. Vijftien betogers werden gewond door 4e politie, die van vuurwapenen gebruik maakte. Er werden ongeveer veertig arresta ties verricht. In Rabat en Marakkesj, die tot ver boden gebied zijn verklaard voor alle Marokkanen die er niet wonen, zijn alle beschikbare ordetroepen paraat. Bij Casablanca werd een Marokkaan se sergeant bij een militaire opslag plaats doodgestoken. Te Oejda in Oost-Marokko zijn bij incidenten tien personen om het leven gekamen. Tien slachtoffers DIJ EEN treinbotsing in de omge- ving van Manchester zijn Zater dag tien personen om het leven ge komen. Er waren 59 gewonden. De Britse spoorwegen deelden mee. dat Zaterdagochtend de stoomtrein van Manchester naar Bacup op een viaduct in bosting kwam met de elec- trische trein van Bury naar Manches ter. De locomotief en drie rijtuigen van de electrische trein ontspoorden. Het eerste rijtuig van de electrische trein sloeg een tien meter lang gat in de bakstenen leuning van het via duct en stortte ondersteboven in de rivier. De eerste wagon van de stoomtrein werd tegen een wand van het viaduct verpletterd. ^°ria^OnunetaGE?DE MAAL na de oorlog trok Zaterdag de Maria- vorig jaar. Onderlsln0|m d18*" °P Zoom' En «een regen dreigde er, zoals het linde van de mTdd^ tle T St.°et ta beWegh* tot alsof de natuur vergoeden n straten wlt van "cht. Het goeden wilde, wat zij eerder had misdaan. was, tuumsZ|l ™Hj?eV klMkl|hdeWs?el ee"S 20 mooi' KleuriSer «eken de cos- zongen, waar"vankrs^ttnXlCg%™afafen' 1~ „Maria, die door Bergen gaat, dat is geen nieuwe gezicht....", dichtte An ton van Duinkerken. Maar in zekere zin mag men hem tegenspreken. De Ommegang namelijk blijft altijd de frisheid van het nieuwe houden, om dat op duizend manieren uiting kan worden gegeven aan het medeleven met de blijde geheimen. De fantasie, door de veelheid der Mariale gedach te geïnspireerd, raakt nooit uitgeput. En daarin zal de verklaring wel schui len van de grote belangstelling die de Ommegang jaarlijks trekt. En die hij ook nu weer trok! Nooit krijgt men de indruk van sleur en verstar ring. De duizenden, die langs de stra ten staan, ontdekken het nieuwe en bekorende ook daar, waar gezichten en costuums onveranderd gebleven zijn. Men bewondert 't grootse de praal wagens, gemaakt door kundige han den, de koren der maagden, met woord en gebaar, in één schone bewe- van het kleine: de herders met hun schaapjes, de dansende kinderen, voor wie het deelnemen aan de stoet een blij en prettig spel Is. Er was, dit jaar, een nieuwe wagen in de Ommegang. Prachtige verrijking van de groep der „Eerste Vreugde". En ook de mantel van het Maria beeld, dat als slotaccoord der Omme- gangssymphonie wordt meegedragen, vroeg meer dan gewone aandacht. De Carmelitessen hebben die mantel op nieuw en rijk geborduurd. Voor sommige groepen waren de declamatieteksten vernieuwd, zodat ook naar het gesproken woord de stoet weer aan uitdrukkingskracht had gewonnen. De bewoners van Bergen hadden, langs de Ommegangsroute, de vlag ging, de vreugden bejubelend van gen" uitgehangen als blijk van waar- annunciatie en hemelvaart. Maar menachtig meeleven met de intentie der bewondert ook de onbevangenheid deelnemers. Geen Oosterse toeristen, maar een groepje uit de Maria-Ommegang te Bergen op Zoom, dat een rustpauze benutte om zich een glaasje limonade te laten aanreiken. Want het was warn.,,, en ver! BLIJ VOLK LIET gemeentebestuur en veel gees telijke autoriteiten gingen in de stoet mee. Op een der stoelen voor het gemeentehuis had Mgr. v. d. Vliet plaats genomen, de Archimandriet van Jerusalem, die in Nederland met emi- ritaat is. Op het stadhuisbordes hield kape laan Mattijssen een toespraak. „Al tijd", zei hij, „is het een indrukwek kend moment voor mij, als de bazui nen worden gestoken tot een machtig signaal, dat de honderden doet getui gen van Maria's heerlijkheid en vreug de. Het schoonste dat Bergen geven kan, is in de Ommegang te vinden. Het moet een blij volk zijn. dat zó kan spreken van zijn eerbied voor Haar, die de Oorzaak van onze Blijd schap is. Gij wilt tonen dat gij de blij de boodschap van het evangelie hebt verstaan en ook in anderen wilt ge de gloed van uw overtuiging ontste ken. Dit is inderdaad trekkend bid den: „Maria, behoed Brabant voor on geloof". Na de toespraak van kapelaan Matthijssen en een zanghulde aan O. L. Vrouw, zette de Ommegang zich weer in beweging, om ook in andere straten zijn vreugde te brengen. En de deelnemers prijzen zich gelukkig, dat zij op deze vijftiende Augustus de schade van vorig jaar hadden mo gen herstellen. De val van een paard voor de wagen „Maria Boodechap" dreigde even de gang van zaken te bemoeilijken. Maar met enige inspan ning raakt het dier weer ter been, zo dat zelfs dit kleine incident geen ge volgen had. Deze radiografisch overgebrachte foto toont, hoe kleine boten overlevenden uit de havenstad Argostoli op het eiland Cephalonia uit het oord van verschrikking inmiddels geheel door de zee verzwolgen wegvoeren. Begint morgen £)E INWONERS van Kruiningen mogen, voorlopig geheel „op eigen verantwoordelijkheid", Dins- dag weer naar huis terugkeren. De alarminstallatie, waarvan de toe stemming tot reëvacuatie afhanke lijk was gesteld, zal vandaag name lijk gereed komen. Deze inrichting is aangebracht op de toren en bestaat uit lampen van verschillende kleuren. Ir. Heyblom van de Rijkswaterstaat verklaarde, dat pas op 1 October a.s. de dijken „voP doende veilig" zijn. Overigens zal nog slechts een ge ring percentage van de bevolking naar huis terug kunnen, daar de meeste woningen nog lang niet ver genoeg zijn hersteld om er ook werkelijk in te kunnen gaan huizen. Nu 2100 meter TWEE OFFICIEREN van de Franse Marine hebben in de Middellandse Zee bij Toulon met een bathyscaaf 'n diepte bereikt van 2100 meter, een nieuw record. Woensdag hadden beide officieren, commandant Houet en ingenieur Will- mer, een diepte bereikt van 1550 me ter met dezelfde bathyscaaf, die door Franse Marine-ingenieurs is gebouwd aan de hand van een ontwerp van professor Piccard. Deze neemt op 't ogenblik proeven op geringe diepte met een andere bathyscaaf bij Castel- lamare di Stabia. LIET ZESJARIG dochtertje van de familie van Kalmthout uit Zegge werd Zaterdagavond op de rijksweg Breda-Roosendaal door een auto ge grepen en tengevolge daarvan gedood. Het kindje kwam achter een vracht auto uit, stak de weg over en werd door een personenauto, van Breda ko mend, gegrepen. 77 77 Mij. Ten kantore van de N.V. Kon, 1 ,.De Schelde" en de N.V. Nat. Be zit van Aandelen der Kon. Mi.i. ,.De Schelde" Is de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. De jaarstukken werden onveranderd goedgekeurd en het dividend werd vastgesteld op 6 pet. voor aandelen der N.V. Kon. Mij. ..De Schelde" en 6 1/2 pet., voor aandelen der N.V. Nat. Bezit. Bil de N.V. „De Schelde" werd mr. L. G. Kortenhorst als commissa ris herkozen. De heer J. J. C. v. Dijk werd herkozen als lid van de Raad van Beheer van de N.V. Nat., bezit en mr. j. Kroese te Rotterdam werd ge kozen als lid van dit college. P)c ..Picter S." het grootste tot nu toe op de werf te Terneuzen ge bouwde schip, zal Dinsdag van stapel lopen. Het schip meet ruim 3000 ton en zal dwars te water worden gelaten. "N SMID. die aan het werk was op de elfde verdieping van een nieuw gebouw in Ko penhagen, is 85 meter door een lift koker gevallen, maar heeft er het leven afgebracht. Volgens „Politiken" is de man erin geslaagd, een staalkabel te pakken te krijgen, die flink met olie was ingesmeerd, zodat zijn handen niet beschadigd werden. Door zich met alle macht aan die kabel vast te klemmen, kon hij zijn vaart afremmen, totdat hij behouden op de begane grond aan kwam. Daarna ging hij langs een meer gebruikelijke weg. kalmp jes naar boven en naar zijn werk terug.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1